Forretningsområder. Forretningsområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsområder. Forretningsområder"

Transkript

1 Forretningsområder Forretningsområder RESULTAT FØR SKAT (Mio. kr.) Indeks 05/04 Andel 2005 Bankaktiviteter Danske Bank % Bankaktiviteter BG Bank % Bankaktiviteter Sverige % Bankaktiviteter Norge % Bankaktiviteter Nordirland Bankaktiviteter Irland Bankaktiviteter Øvrige % Bankaktiviteter % Realkredit % Danske Markets % Danske Capital % Danica Pension % Øvrige områder % Koncernen i alt % Koncernens resultat før skat udviste en stigning på 36 pct. i forhold til Samtlige forretningsområder bidrog til væksten i koncernens resultat. Øvrige områder omfatter koncernens ejendomsområde samt ikke-allokerede omkostninger til koncernstabsfunktioner og kapital samt fratrædelsesgodtgørelser. Endvidere indgår eliminering af afkast på egne aktier på 319 mio. kr., uagtet at afkastet tilskrives puljeindehavere og livsforsikringstagere. Resultatet fra øvrige områder var positivt påvirket af ejendomsavancer i 2005 samt af valutaafdækning af indtjeningen i udenlandske enheder. Området var negativt påvirket af øgede kapitalomkostninger som følge af erhvervelsen af de to banker i Irland og Nordirland. Udviklingen i de enkelte forretningsområder er beskrevet på de følgende sider. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

2 Bankaktiviteter Danske Bank BANKAKTIVITETER DANSK BANK (Mio. kr.) Indeks Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Udlån (ultimo) Indlån inkl. puljeindlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Resultat før skat i pct. af allokeret kapital 47,5 33,2 Omkostninger i pct. af indtægter 51,8 57,5 Bankaktiviteter Danske Bank omfatter bankaktiviteterne i brandet Danske Bank i Danmark. Danske Bank betjener alle typer af privat- og erhvervskunder. Større erhvervskunder og private banking kunder betjenes i finanscentrene. Bankaktiviteter Danske Bank er inddelt i ni regioner med 291 filialer og ni finanscentre og beskæftiger knap medarbejdere. Resultatet før skat fra Bankaktiviteter Danske Bank steg 66 pct. til mio. kr. mod mio. kr. i Resultat før tab på udlån steg 25 pct. Bankaktiviteter Danske Bank oplevede et år med ekstraordinært høj efterspørgsel efter bankens produkter, god udvikling på fondsmarkederne samt lave tab på udlån. Årets aktiviteter understøttede bankens position som Danmarks førende bank. Nettorenteindtægterne steg 7 pct. i forhold til Indtægterne var positivt påvirket af høj udlånsvækst til såvel privatkunder som erhvervskunder. Udlånsvæksten mere end kompenserede for lavere udlånsmarginaler på især privatkundeområdet. De lavere marginaler afspejlede en stigning i andelen af pantsikrede boliglån samt en intens konkurrencesituation. 26 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

3 Bankaktiviteter Danske Bank Den høje konverteringsaktivitet på realkreditmarkedet medvirkede til stigningen i nettogebyrindtægterne på 18 pct. Desuden var gebyrindtægterne positivt påvirket af kundernes øgede handel med værdipapirer. Især på aktiemarkedet var omsætningen stor, men også lanceringen af to nye afdelinger i Danske Invest (Mix og Mix med sikring) havde en positiv indvirkning på gebyrindtægterne. Driftsomkostningerne blev fastholdt på niveauet fra Tab på udlån udgjorde et positivt resultat på 962 mio. kr. mod et tab på udlån på 351 mio. kr. i Forholdet kunne tilskrives et gunstigt økonomisk klima i Danmark og god bonitet i låneporteføljen. I efteråret lanceredes rådgivningsværktøjet Formueprognose i de ni finanscentre. Dette værktøj giver private banking -kunderne en unik mulighed for at estimere formuens størrelse under forskellige økonomiske forudsætninger. Det gode økonomiske klima i Danmark forventes at fortsætte i Efter et år med særlig stor efterspørgsel efter bankens produkter forventes en fortsat høj aktivitet i 2006, men også med et fortsat intenst konkurrencepres. For en yderligere beskrivelse af Danske Bank brandets forretningsgrundlag og aktiviteter henvises til publikationen Danske Perspektiv, der er tilgængelig på Det samlede udlån steg 21 pct. i forhold til ultimo Udlån til privatkunder steg 22 pct. Væksten kunne især henføres til et tilfredsstillende salg af boligfinansieringsproduktet Danske Prioritet. Udlånet til erhvervsvirksomheder steg 20 pct., hvilket især kunne tilskrives stigende aktivitet over for de mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. I 2005 satte Danske Bank yderligere fokus på erhvervskundernes fordele ved at anvende selvbetjeningsløsningerne i Business Online. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

4 Bankaktiviteter BG Bank BANKAKTIVITETER BG BANK (Mio. kr.) Indeks Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Udlån (ultimo) Indlån inkl. puljeindlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Resultat før skat i pct. af allokeret kapital 46,5 41,5 Omkostninger i pct. af indtægter 57,6 62,7 Bankaktiviteter BG Bank omfatter bankaktiviteterne i brandet BG Bank i Danmark. BG Bank betjener alle typer af privatkunder og de fleste erhvervskunder via filialnettet. Derudover betjenes en række landbrugskunder fra særlige landbrugscentre. Bankaktiviteter BG Bank er inddelt i syv områder med 174 filialer og to finansborde og beskæftiger knap medarbejdere. Resultatet før skat fra BG Bank steg 22 pct. til mio. kr. mod mio. kr. i Resultat før tab på udlån steg 20 pct. BG Bank oplevede en stor efterspørgsel efter bankens produkter, god udvikling på fondsmarkederne samt lave tab på udlån. Disse forhold medvirkede til at fastholde BG Banks position som Danmarks tredjestørste bankenhed. Nettorenteindtægterne steg 3 pct. i forhold til Indtægterne var positivt påvirket af høj udlånsvækst til såvel privatkunder som erhvervskunder. Udlånsvæksten mere end kompenserede for lavere udlånsmarginaler på især privatkundeområdet. De lavere marginaler afspejlede en stigning i andelen af pantsikrede boliglån samt en intens konkurrencesituation. 28 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

5 Bankaktiviteter BG Bank Den høje konverteringsaktivitet på realkreditmarkedet medvirkede til stigningen i nettogebyrindtægterne. Desuden var gebyrindtægterne positivt påvirket af den gode udvikling på fondsmarkederne. Etableringen af egne finansborde i henholdsvis København og Vejle bidrog til øget kundehandel med værdipapirer. Især på aktieområdet var omsætningen stor, men også lanceringen af to nye afdelinger i BG Invest (Blandet og Blandet med sikring) samt øget efterspørgsel efter kundepakker havde en positiv indvirkning på gebyrindtægterne. Kundernes øgede anvendelse af selvbetjening især på betalingsformidlingsområdet medførte nedgang i gebyrindtægterne, men var samtidig medvirkende til faldende driftsomkostninger. De samlede driftsomkostninger blev reduceret med 3 pct. i forhold til Tab på udlån udgjorde et positivt resultat på 23 mio. kr. mod et tab på udlån på 6 mio. kr. i Forholdet kunne tilskrives et gunstigt økonomisk klima i Danmark og god bonitet i låneporteføljen. De senere års positive udvikling på privatkundeområdet blev fastholdt i 2005, hvor antallet af rådgivningskunder blev øget. BG Bank åbnede i oktober 2005 en filial i Brejning, Jylland. Det gode økonomiske klima i Danmark forventes at fortsætte i BG Bank forventes at kunne fortsætte den positive forretningsmæssige udvikling med en fortsat høj aktivitet, men også med et fortsat intenst konkurrencepres. Der forventes en stadig stigende anvendelse af selvbetjeningsprodukter og som følge heraf fortsat pres på indtjeningen fra betalingsformidlingsområdet. For en yderligere beskrivelse af BG Banks forretningsgrundlag og aktiviteter henvises til publikationen BG Profil, der er tilgængelig på Det samlede udlån steg 15 pct. i forhold til ultimo Udlån til privatkunder steg 17 pct. Væksten kunne især henføres til et tilfredsstillende salg af boligfinansieringsproduktet Bolig Plus. Udlånet til erhvervsvirksomheder steg 12 pct. BG Banks landbrugscentre viste også i 2005 en tilfredsstillende udvikling. I årets løb blev der udbudt en række nye serviceydelser og indgået en samarbejdsaftale med LandboUngdom om særlige vilkår for medlemmer heraf. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

6 Bankaktiviteter Sverige BANKAKTIVITETER SVERIGE (Mio. kr.) Indeks Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Resultat før skat i lokal valuta (SEK) Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Resultat før skat i pct. af allokeret kapital 14,8 14,8 Omkostninger i pct. af indtægter 61,9 61,7 Bankaktiviteter Sverige omfatter bankaktiviteterne i Östgöta Enskilda Bank og Provinsbankerne i Sverige, der betjener alle typer privat- og erhvervskunder. Bankaktiviteter Sverige er inddelt i fire regioner med 58 filialer og fire finanscentre og beskæftiger ca medarbejdere. Formidlingen af køb og salg af fast ejendom sker blandt andet gennem mæglervirksomheden Skandia Mäklarna, der har 70 forretninger tilknyttet. Resultatet før skat fra de svenske bankaktiviteter steg 22 pct. til 809 mio. kr. mod 665 mio. kr. i Opgjort i lokal valuta var stigningen på 24 pct. Resultat før tab på udlån steg 9 pct. Den svenske økonomi blev forbedret gennem året blandt andet som følge af nedsættelse af pengemarkedsrenten. Bankaktiviteter Sverige havde en markedsandel på 5 pct. (målt på udlån). Udlånsvæksten lå over markedsvæksten. Nettorenteindtægterne steg 8 pct. i forhold til Den høje udlånsvækst opvejede faldende markedsrenter og lavere udlånsmarginaler. 30 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

7 Bankaktiviteter Sverige De faldende udlånsmarginaler afspejlede konkurrencepres, og at en større del af udlånsporteføljen bestod af boligfinansieringsprodukter og udlån til middelstore erhvervskunder. Nettogebyrindtægterne steg 11 pct. som følge af stigende forretningsomfang og øget aktiehandel. Driftsomkostningerne øgedes 10 pct., hvilket afspejlede det højere aktivitetsniveau samt udvidelsen af filialnettet fra 46 til 58 filialer i løbet af Tab på udlån udgjorde et positivt resultat på 34 mio. kr. mod et tab på udlån på 45 mio. kr. i Forholdet kunne tilskrives et gunstigt økonomisk klima i Sverige og god bonitet i låneporteføljen. I lokal valuta steg udlånet til private 26 pct., mens udlånet til erhvervsvirksomheder steg 31 pct. På erhvervsområdet hidrørte udlånsvæksten primært fra store og mellemstore virksomheder, mens salg af boligfinansieringsprodukter bidrog til udlånsvæksten på privatområdet. På såvel privat- som erhvervskundeområdet var udlånsvæksten højere end markedsvæksten. I 2005 blev Bankaktiviteter Sverige kåret som den svenske full service bank med de mest tilfredse kunder, hvilket blandt andet blev begrundet med de lokale bankers nærhed til kunden. Desuden bedømte kunderne internetbanken til at være en af de bedste i Sverige. Ultimo september købte Bankaktiviteter Sverige ejendomsmæglerkæden Skandia Mäklarna, der har 70 forretninger tilknyttet. I december blev der indgået en langsigtet samarbejdsaftale med ejendomsmæglerkæden Bjurfors. Begge forhold forventes at styrke Danske Banks profil på boligområdet og er et godt grundlag for yderligere vækst på det svenske marked. Resultatet fra Skandia Mäklarna indgik i Bankaktiviteter Sverige fra 1. oktober Desuden styrkes distributionskraften ved gennemførelsen af den planlagte åbning af tre nye filialer i Væksten i de svenske bankaktiviteter forventes også at blive høj i 2006, blandt andet begrundet ud fra forventningen om et fortsat godt økonomisk klima i Sverige. Markedsandelen på udlån udgjorde 5 pct., og markedsandelen på indlån udgjorde 4 pct. Nye produkttilbud rettet mod privatmarkedet omfattede blandt andet et nyt guldkort og udbud af flere aktieindekserede obligationer. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

8 Bankaktiviteter Norge BANKAKTIVITETER NORGE (Mio. kr.) Indeks Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Resultat før skat i lokal valuta (NOK) Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Resultat før skat i pct. af allokeret kapital 14,3 10,2 Omkostninger i pct. af indtægter 72,5 75,4 Bankaktiviteter Norge omfatter primært bankaktiviteterne i Fokus Bank, Norge. Fokus Bank betjener alle typer privat- og erhvervskunder. Bankaktiviteter Norge er inddelt i fem regioner med 70 filialer og fem finanscentre og beskæftiger godt medarbejdere. Formidlingen af køb og salg af fast ejendom sker blandt andet gennem mæglervirksomheden Krogsveen, der har 21 kontorer. Resultatet før skat fra de norske bankaktiviteter steg 80 pct. til 579 mio. kr. mod 321 mio. kr. i Opgjort i lokal valuta var stigningen på 74 pct. Resultat før tab på udlån steg 40 pct. Nettorenteindtægterne steg 13 pct. i forhold til Øget forretningsomfang med eksisterende kunder samt stor tilgang af nye kunder opvejede effekten af lavere rentemarginaler. Nettogebyrindtægterne steg 40 pct. eller 107 mio. kr. Øvrige indtægter steg 84 mio. kr. som følge af indtægter fra ejendomsmæglerkæden Krogsveen, der indregnedes fra den 1. juli DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

9 Bankaktiviteter Norge Udvidelse af medarbejderstaben i de kundevendte funktioner i banken var medvirkende til, at omkostningerne (eksklusive omkostninger fra Krogsveen) steg 13 pct. i forhold til Tab på udlån udgjorde et positivt resultat på 73 mio. kr. mod et tab på udlån på 40 mio. kr. i Forholdet kunne tilskrives den meget positive udvikling i norsk økonomi og god bonitet i låneporteføljen. I 2005 etablerede banken en regionsstruktur med fem geografiske regioner med hver sit finanscenter og i alt 70 filialer. Det gode økonomiske klima i Norge forventes at fortsætte i Med ekspansionen af det norske filialnet, tilpasningen af organisationsstrukturen og købet af ejendomsmæglerkæden Krogsveen forventes de norske bankaktiviteter at have et godt grundlag for yderligere vækst. I lokal valuta steg udlånet til privatkunder 30 pct., og udlånet til erhvervskunder steg 27 pct. i forhold til udgangen af På såvel privatsom erhvervsmarkedet var udlånsvæksten højere end markedsvæksten. Markedsandelen af udlån til privatkunder udgjorde således 5 pct., og markedsandelen af udlån til erhvervskunder udgjorde 6 pct. ved slutningen af året. I juni 2005 erhvervede Fokus Bank ejendomsmæglerkæden Krogsveen, der har 21 kontorer. Erhvervelsen forventes at øge distributionskraften for bankens produkter. Med udvidelse af filialnettet med en filial i 2005 og gennemførelsen af to planlagte filialåbninger i 2006 vil Bankaktiviteter Norge være repræsenteret i 18 ud af de 20 største, norske byer. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

10 Bankaktiviteter Nordirland BANKAKTIVITETER NORDIRLAND (Mio. kr.) Indeks Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Afskrivning på immaterielle aktiver Integrationsomkostninger Øvrige driftsomkostninger Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Resultat før skat i lokal valuta (GBP) Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Resultat før skat i pct. af allokeret kapital 1,2 - Omkostninger i pct. af indtægter 96,7 - Øvrige omkostninger i pct. af indtægter 56, omfatter perioden marts-december. Bankaktiviteter Nordirland omfatter bankaktiviteterne i Northern Bank, som betjener såvel private kunder som erhvervskunder. Bankaktiviteter Nordirland er inddelt i fire regioner med 95 filialer og fire finanscentre og beskæftiger omkring personer. Resultatet før skat fra de nordirske bankaktiviteter udgjorde 23 mio. kr. for månederne marts til og med december 2005, hvilket var i overensstemmelse med forventningerne. Nordirland var i 2005 karakteriseret ved en positiv økonomisk udvikling understøttet af den gradvise bedring i den politiske situation. Northern Bank er en af de førende banker i Nordirland. 34 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

11 Bankaktiviteter Nordirland Af de samlede driftsomkostninger på mio. kr. udgjorde afskrivninger på immaterielle aktiver 374 mio. kr. og omkostninger til integration 349 mio. kr. Tab på udlån udgjorde 36 mio. kr., hvilket afspejlede den gode bonitet i låneporteføljen. Udlånet udgjorde 40 mia. kr. ultimo Siden overtagelsen af Northern Bank er udlån i lokal valuta til privatkunder steget 11 pct. og til erhvervskunder 15 pct. Generel konkurrence især på boligfinansieringsmarkedet kombineret med ændret prissætning på egne udlånsprodukter medførte faldende rentemarginaler. Væksten i udlån kompenserede dog for rentemarginalfaldet. Det gode økonomiske klima i Nordirland forventes at fortsætte i Udlånsvæksten i koncernens nordirske bankaktiviteter forventes at ligge en anelse under markedsvæksten i Dette skyldes, at en ikke ubetydelig ressourceindsats især i 1. halvår 2006 vil være rettet mod den planlagte integration af Northern Bank på Danske Bank koncernens it-platform. Indlånet udgjorde 41 mia. kr. ultimo I lokal valuta steg indlån fra privatkunder 8 pct. og fra erhvervskunder 5 pct. siden overtagelsen. Markedsandelen af privatkunder udgjorde 20 pct., og markedsandelen af erhvervskunder 33 pct. En øget tilgang af privatkunder var blandt andet en følge af lanceringen af et nyt lønkontoprodukt, Current Account Plus, med attraktive rente- og gebyrvilkår og mulighed for at tilknytte en kreditfacilitet. Banken etablerede i løbet af året en regionsstruktur med fire geografiske regioner med hver sit finanscenter. Antallet af filialer var uændret 95 igennem DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

12 Bankaktiviteter Irland BANKAKTIVITETER IRLAND (Mio. kr.) Indeks Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Afskrivning på immaterielle aktiver Integrationsomkostninger Øvrige driftsomkostninger Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Resultat før skat i lokal valuta (EUR) Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Resultat før skat i pct. af allokeret kapital -8,2 - Omkostninger i pct. af indtægter 113,5 - Øvrige omkostninger i pct. af indtægter 75, omfatter perioden marts-december. Bankaktiviteter Irland omfatter bankaktiviteterne i National Irish Bank, som betjener privatkunder og erhvervskunder. Bankaktiviteter Irland er inddelt i fem regioner med 59 filialer og fem finanscentre og beskæftiger omkring 700 personer. Resultatet før skat fra de irske bankaktiviteter var negativt med 106 mio. kr. for månederne marts til og med december 2005, hvilket var i overensstemmelse med forventningerne. Den irske republik fortsatte den høje økonomiske vækst i 2005, hvilket blandt andet medførte en stærk låneefterspørgsel fra såvel privat- som erhvervskunder. Udlånsvæksten i National Irish Bank lå over markedsvæksten. 36 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

13 Bankaktiviteter Irland Af de samlede driftsomkostninger på 855 mio. kr. udgjorde afskrivninger på immaterielle aktiver 85 mio. kr. og omkostninger til integration 204 mio. kr. Tab på udlån udgjorde 4 mio. kr., hvilket afspejlede en god bonitet i låneporteføljen. Udlånet udgjorde 34 mia. kr. ultimo Siden overtagelsen af National Irish Bank er udlån i lokal valuta til privatkunder steget 27 pct. og til erhvervskunder 45 pct. Indlånet udgjorde 22 mia. kr. ultimo I lokal valuta steg indlån fra privatkunder 12 pct., mens indlån fra erhvervskunder steg 37 pct. siden overtagelsen. Markedsandelen af privatkunder udgjorde 3 pct., og markedsandelen af erhvervskunder udgjorde 4 pct. Banken etablerede i løbet af året en regionsstruktur med fem geografiske regioner med hver sit finanscenter. Antallet af filialer var uændret 59 igennem Det gode økonomiske klima i Irland forventes at fortsætte i Udlånsvæksten i koncernens irske bankaktiviteter forventes at være på niveau med markedsvæksten i Det samlede udlån lå over markedsvæksten som følge af en stærk vækst i udlånet til erhvervskunder og inden for boligfinansieringsområdet. Udlånsvæksten mere end opvejede de faldende marginaler på såvel erhvervsudlån som udlån til private, der var en følge af den øgede konkurrence. Lanceringen af et boligfinansieringsprodukt, hvor kunderne kan modregne indestående på andre konti, samt ændret prissætning på andre boligfinansieringsprodukter var medvirkende til en betydelig vækst på dette område. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

14 Bankaktiviteter Øvrige BANKAKTIVITETER ØVRIGE (Mio. kr.) Indeks Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Resultat før skat i pct. af allokeret kapital 29,5 12,0 Omkostninger i pct. af indtægter 53,3 64,0 RESULTAT FØR SKAT (Mio. kr.) Indeks Bankaktiviteter England Bankaktiviteter USA Øvrige enheder Bankaktiviteter Øvrige Bankaktiviteter Øvrige omfatter Nordania og de udenlandske bankaktiviteter i England, USA, Luxembourg, Tyskland, Polen og Finland. Resultatet før skat i Bankaktiviteter Øvrige udgjorde mio. kr. mod 714 mio. kr. i Resultat før tab på udlån steg 26 pct. Resultatet før skat fra de engelske bankaktiviteter udgjorde 188 mio. kr. mod 232 mio. kr. i Nedgangen i resultatet var en naturlig følge af beslutningen om at reducere aktiviteterne i London. Gevinst ved salg af udlån udgjorde omkring 70 mio. kr. 38 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

15 Bankaktiviteter Øvrige Resultatet før skat fra de amerikanske bankaktiviteter udgjorde 264 mio. kr. mod et underskud på 192 mio. kr. i Reduktionen af udlånsaktiviteter som led i lukningen af bankens filial i New York medførte gevinster i størrelsesordenen 50 mio. kr. ved salg af udlån samt indtægtsførsel (netto) af nedskrivninger på udlån på omkring 150 mio. kr. Den 8. december 2005 tilbageleverede banken sin amerikanske banklicens til myndighederne. Resultat før skat fra de øvrige bankaktiviteter udviste en fremgang på 115 mio. kr. i forhold til Samtlige forretningsområder havde en positiv forretningsudvikling i Resultatet før skat fra Nordania udviste en stigning på 108 mio. kr. til 394 mio. kr. som følge af en god udvikling i forretningsomfanget. Primo oktober 2005 blev HandelsFinans solgt som led i Danske Bank koncernens strategi med øget fokusering på de klassiske bankforretninger. Avancen på godt 500 mio. kr. indgår i indtægter fra investeringsporteføljen i Danske Markets. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

16 Realkredit REALKREDIT (Mio. kr.) Indeks Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Realkreditudlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Resultat før skat i pct. af allokeret kapital 15,6 13,6 Omkostninger i pct. af indtægter 32,0 35,9 Realkredit omfatter Danske Bank koncernens danske aktiviteter inden for realkreditbaseret ejendomsfinansiering samt formidling af køb og salg af fast ejendom. Området udbyder sine finansieringsløsninger gennem Realkredit Danmark, Danske Bank, BG Bank og home. Formidlingen af køb og salg af fast ejendom sker gennem mæglervirksomheden home, der har 193 forretninger. Resultat før skat fra de danske realkreditaktiviteter steg 24 pct. til mio. kr. mod mio. kr. i Resultat før tab på udlån steg 20 pct. Det danske realkreditmarked var i 2005 præget af rekordhøj udlånsaktivitet som følge af lave renter, stigende ejendomspriser og nye finansieringsformer. Realkredit Danmark tegnede sig for knap en tredjedel af det danske realkreditudlån. Nettorente-indtægterne steg 12 pct., hvilket skyldtes øgede bidragsindtægter som følge af stigende udlånsportefølje samt rekordhøj udlånsaktivitet. Driftsomkostninger blev fastholdt på uændret niveau. Tab på udlån udgjorde en indtægt på 118 mio. kr. mod 18 mio. kr. i Målt i forhold til den allokerede kapital udgjorde resultat før skat 15,6 pct. i 2005 mod 13,6 pct. året før. Under hensyntagen til den forholdsvist begrænsede risiko, der er forbundet med realkreditaktiviteterne, betragtes resultatet som tilfredsstillende. Bruttoudlånet på det danske realkreditmarked steg 71 pct. til 748 mia. kr. i I begyndelsen af året skyldtes den høje aktivitet lån med renteloft, som blev introduceret på markedet i slutningen af Rentefaldet i 1. halvår 2005 medførte stigende interesse for lånekonverteringer og tillægslån. I 4. kvartal, hvor både den lange og særligt den korte rente steg, var der fortsat en meget stor interesse for at optage tillægslån. 40 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

17 Realkredit Realkredit Danmark havde i løbet af 2005 et samlet bruttoudlån på 224 mia. kr. mod 141 mia. kr. i Udlånsporteføljen steg i 2005 med 45 mia. kr. til 569 mia. kr. Den nominelle obligationsrestgæld steg med 46 mia. kr. Privatmarkedet tegnede sig for 67 pct. af porteføljeudvidelsen i året og 62 pct. af porteføljen ved årets udløb. Markedsandelen for bruttoudlånet udgjorde 29,5 pct. i 2005 mod 32,0 pct. i For udlånsporteføljen blev markedsandelen 33,4 pct. ultimo 2005 mod 34,2 pct. ultimo FlexLån udgjorde 30 pct. af Realkredit Danmarks bruttoudlån i 2005 mod 60 pct. i Den faldende interesse for FlexLån skal især ses i lyset af rentefaldet på fastforrentede lån i 1. halvår 2005 og det fortsat relativt lave renteniveau på disse frem til årets udgang. Ved udgangen af 2005 bestod 45 pct. af udlånsporteføljen af Flex- Lån mod 49 pct. ved årets begyndelse. Ved den årlige refinansiering af obligationer, der finansierer FlexLån, blev der i december 2005 opnået en overtegningsprocent på et meget tilfredsstillende niveau. FlexGaranti opnåede en andel på 18 pct. af bruttoudlånet i 2005 mod 9 pct. i Stigningen skal ses i lyset af, at FlexGaranti i 2004 kun var på markedet i årets sidste to måneder. Ved udgangen af 2005 bestod 9 pct. af udlånsporteføljen af FlexGaranti mod 2 pct. ved årets begyndelse. RD Cibor6 blev lanceret af Realkredit Danmark i efteråret Produktet, som tilbydes erhvervskunder, er et variabelt forrentet obligationslån med refinansiering. Renten fastsættes hver den 1. januar og 1. juli på baggrund af 6 måneders CIBOR renten. Ved udgangen af 2005 var der udbetalt RD Cibor6 lån for i alt 9,5 mia. kr., svarende til 2 pct. af udlånsporteføljen. Afdragsfrie lån udgjorde for alle låntyper under ét 33 pct. af Realkredit Danmarks udlånsportefølje på privatmarkedet ved udgangen af Ved årets begyndelse var andelen 21 pct. Erhvervsmarkedet er et væsentligt fokusområde i Realkredit Danmark. Den lokale tilstedeværelse blev i slutningen af året styrket således, at de fleste erhvervskunder nu kan betjenes på alle realkreditkontorer ud over landet eller i de fire erhvervscentre. Fastforrentede lån tegnede sig for 48 pct. af bruttoudlånet i 2005 mod 31 pct. i Stigningen skyldtes, som nævnt ovenfor, rentefaldet i Ved udgangen af 2005 bestod 44 pct. af udlånsporteføljen af fastforrentede lån mod 49 pct. ved årets begyndelse. Den høje udlånsaktivitet forventes ikke at gentage sig i Med forventninger om et svagt stigende dansk renteniveau forventes den rentedrevne konverteringsaktivitet at blive mere beskeden i DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

18 Danske Markets DANSKE MARKETS (Mio. kr.) Indeks Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Udlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Resultat før skat i pct. af allokeret kapital 56,1 43,0 Omkostninger i pct. af indtægter 31,5 35,5 INDTÆGTER I ALT (Mio. kr.) Indeks Handelsaktiviteter Proprietary trading Investeringsportefølje Institutional banking Danske Markets i alt Danske Markets har ansvaret for koncernens aktiviteter på de finansielle markeder. Handelsaktiviteter omfatter handel med renteprodukter, valuta, aktier og rentebærende papirer samt betjening af de større erhvervs- og investeringskunder med finansielle produkter, rådgivning vedrørende virksomhedsoverdragelser og rådgivning i forbindelse med kundernes fremskaffelse af egen- og fremmedkapital på de internationale finansielle markeder. Proprietary trading omfatter bankens kortsigtede beholdninger. Investeringsportefølje repræsenterer bankens strategiske rente-, valuta- og aktieportefølje. Institutional banking omfatter engagementer med internationale finansielle institutioner uden for Norden. De tilsvarende engagementer i Norden indgår under Bankaktiviteterne. Resultatet før skat fra Danske Markets steg 32 pct. til mio. kr. mod mio. kr. i Danske Markets aktiviteter i Skandinavien udviklede sig fortsat tilfredsstillende og medførte en konsolidering af bankens markedsandele på dette område. Den tilfredsstillende udvikling var blandt andet en følge af en høj kundetilfredshed. Indtægterne fra handelsaktiviteterne udgjorde mio. kr. svarende til en stigning på 30 pct. i forhold til Corporate Finance afdelingen deltog i 2005 i en lang række virksomhedshandler og kapitalmarkedstransaktioner. 42 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

19 Danske Markets Indtægterne fra proprietary trading faldt 23 pct., hvilket skal ses i lyset af et ekstraordinært gunstigt resultat i Indtægterne fra investeringsporteføljen steg 45 pct. Heri indgik avance fra salg af datterselskabet HandelsFinans. Der blev ligeledes realiseret en gevinst i forbindelse med salg af bankrelaterede unoterede aktier samt aktier i ejendomsselskaber. Den samlede salgsavance udgjorde godt 850 mio. kr. Indtægterne fra Institutional banking lå på et stabilt niveau gennem året, hvilket er tilfredsstillende set i lyset af nedlukningen af aktiviteterne i New York. Driftsomkostningerne steg 10 pct. i forhold til 2004 primært som følge af en stigning i den performanceafhængige aflønning. Udviklingen på de nordiske aktiemarkeder var stort set sammenfaldende gennem året, og de væsentlige indeks steg i årets løb med omkring 25 pct. Der var i 2005 en omfattende og konstant interesse for aktier, hvilket resulterede i en tilfredsstillende omsætning i såvel Bankaktiviteterne som i Danske Equities handel med finansielle investorer og større virksomhedskunder. Den positive udvikling betød blandt andet, at den samlede aktieomsætning på Københavns Fondsbørs blev mere end fordoblet. Danske Equities bevarede sin position som den største aktiehandler i Danmark med en gennemsnitlig markedsandel på 18,6 pct. Aktivitetsniveauet i Danske Markets forventes også i 2006 at blive højt. Den høje aktivitet på realkredit- og fondsmarkedet forventes dog ikke at fortsætte med samme styrke som i Rentemarkederne i EUR og DKK var i årets første tre kvartaler relativt stabile med moderate rentefald, mens stigende såvel korte som lange renter kendetegnede 4. kvartal. Den øgede usikkerhed omkring forventninger til renteudviklingen betød en stigende interesse for risikobegrænsende tiltag, herunder omlægning af finansiering fra variabel til fast rente samt afdækning i rentederivater. Valutamarkederne var i 2005 præget af et brud med de seneste års tendens mod en svagere dollar. USD var således blandt de valutaer, der blev mest styrket i Valutamarkedet var påvirket af en rigelig, global likviditet, som også afspejledes i aktie- og obligationsmarkederne. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

20 Danske Capital DANSKE CAPITAL (Mio. kr.) Indeks Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før skat Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Omkostninger i pct. af indtægter 43,0 47,2 Kapital under forvaltning (mia. kr.) Danske Capital har ansvaret for porteføljeforvaltning af private og institutionelle formuer, herunder rådgivning af Danske Invest og BG Invest samt porteføljeplejen for Danica Pension, Danske Fund, Puljeinvest og Flexinvest. Kapitalforvaltningsprodukter til private og erhvervskunder bliver solgt gennem bankaktiviteterne i landeorganisationerne samt via eksterne distributører. Institutionelle kunder betjenes direkte fra Danske Capital. Resultat før skat fra Danske Capital steg 40 pct. til 509 mio. kr. mod 364 mio. kr. i Danske Capital styrkede i 2005 sin position på markedet for kapitalforvaltning med en fortsat betydelig markedsandel på detailmarkedet i Danmark og stigende aktivitet i de øvrige nordiske lande. Indtjeningsfremgangen var især drevet af højere indtægter, der steg 29 pct. i forhold til Indtægtsfremgangen kom især fra stigende aktivitet i de udenlandske enheder, hvor indtægterne steg 43 pct. Især bidrog Danske Capital Finland med en betydelig fremgang. Danske Capitals enheder uden for Danmark tegnede sig for 24 pct. af de samlede indtægter i 2005 mod 22 pct. i Driftsomkostningerne steg 58 mio. kr. til 384 mio. kr. væsentligst som følge af tilgang af medarbejdere, aktivitetsudvidelse i de udenlandske enheder samt øgede udgifter til resultatafhængig bonus. 44 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

21 Danske Capital Det samlede salg udgjorde 22,8 mia. kr. i Blandt årets største succeser var lanceringen af de nye blandede afdelinger Danske Invest Mix og BG Invest Blandet med og uden sikring. Det samlede salg af disse i alt fire nye afdelinger udgjorde 4,9 mia. kr. De to afdelinger med sikring, det vil sige, hvor investoren er sikret sit indskud efter en syvårs periode, repræsenterede en nyskabelse på det danske marked for investeringsforeninger. Markedsandelen af investeringsforeningsbeviser rettet mod detailmarkedet i Danmark udgjorde (målt på formueværdier) 35 pct. ultimo 2005 mod 38 pct. ultimo Den reducerede markedsandel for Danske Invest og BG Invest var blandt andet et resultat af, at Danske Bank tilbyder en bred vifte af investeringsmuligheder, herunder investeringsforeningsprodukter leveret af andre investeringsforeninger end Danske Invest og BG Invest. Salget af investeringsløsninger uden for Danmark var med et samlet salg på 9,2 mia. kr. på et tilfredsstillende niveau. Med henblik på at styrke det internationale salg yderligere markedsføres investeringsforeningsløsninger nu under navnet Danske Fund. Før oktober 2005 var navnet Firstnordic. Danske Capital skabte i 2005 gode investeringsmæssige resultater. Fremgangen kunne tilskrives en øget fokusering på koncernens hovedmarkeder kombineret med outsourcing af produkter relateret til fjernere markeder. På obligationssiden kan fremhæves kreditobligationer med investerings- KAPITAL UNDER FORVALTNING Andel Andel (Mia. kr.) Aktier Private Equity Obligationer Kontant I alt KAPITAL UNDER FORVALTNING Andel Andel (Mia. kr.) Livsforsikring Investeringsforeninger detail Puljer Institutionelle inkl. investeringsforeninger I alt afkast over benchmark. For aktiers vedkommende lå især nordiske, europæiske og østeuropæiske aktier over benchmark. Performance fee udgjorde 97 mio. kr. i 2005 mod 5 mio. kr. i Danske Capital Norge overtog den 1. oktober kapitalforvaltningsselskabet Fondsfinans Aktiv Forvaltning ASA, der har NOK 2,2 mia. under forvaltning. Købet af det norske kapitalforvaltningsselskab er et led i Danske Capitals strategi om at blive en ledende nordisk porteføljeforvalter. Danske Capital forventes at fortsætte den positive forretningsudvikling i Styrkelsen af den internationale platform forventes at fortsætte, mens de danske aktiviteter forventes at udvikle sig mere moderat. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

22 Danica Pension DANICA PENSION (Mio. kr.) Indeks 0,5 pct. af forsikringsmæssige hensættelser pct. af risiko-, omkostnings- og syge- og ulykkesresultat Risikotillæg i alt Nettoafkast af allokeret kapital Resultat af unit-link Sundhedssikring mv Overført til livkunder pga. negativt syge- og ulykkesresultat Ændring i skyggekonto Indtjening fra forsikringsaktiviteter i alt Forsikringsmæssige hensættelser (inkl. unit-link) Allokeret kapital (gns.) Indtjening i pct. af allokeret kapital 21,0 22,9 Danica er ansvarlig for koncernens aktiviteter inden for livs- og pensionsforsikring. Området markedsføres under navnet Danica Pension og henvender sig både til private og til virksomhedskunder. Produkterne distribueres bredt gennem Danske Bank koncernen, primært gennem Bankaktiviteter og Danica Pensions egne sælgere og rådgivere. Indtjeningen fra forsikringsaktiviteter steg 3 pct. til mio. kr. mod mio. kr. i Stigende forretningsvolumen inden for unit-link og forbedret omkostningsudvikling indebar en positiv udvikling, mens den negative udvikling i syge- og ulykkesresultatet fortsatte. Danica Pension styrkede i 2005 sin position som Danmarks største udbyder af livs- og pensionsforsikringsprodukter. Risikotillægget udgjorde mio. kr. eller 0,61 pct. af de forsikringsmæssige hensættelser mod 926 mio. kr. i Stigningen skyldtes et øget forretningsomfang og lavere omkostninger. Skadesudviklingen i syge- og ulykkesforretningen var fortsat utilfredsstillende. Underskuddet steg 17 mio. kr. til 247 mio. kr. Heraf indregnes 30 pct. eller 74 mio. kr. i risikotillægget. De resterende 70 pct. eller 173 mio. kr. er udgiftsført og dermed godtgjort livsforsikringskunderne i Danica Pension, 46 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

23 Danica Pension idet resultatet af syge- og ulykkesforretningen i henhold til gældende regler over tid ikke må påvirke livsforsikringskunderne negativt. Årets investeringsafkast gav mulighed for at indtægtsføre det resterende udskudte risikotillæg fra tidligere år på 441 mio. kr. KUNDERNES MIDLER, Andel Andel Afkastprocent Afkastprocent BEHOLDNING OG AFKAST Ejendomme ,6 8,9 Obligationer mv ,1 10,3 Aktier ,8 12,9 I alt ,6 10,3 Bruttopræmierne inklusive indbetalinger på investeringskontrakter udgjorde 16,9 mia. kr. mod 14,7 mia. kr. i Udviklingen var tilfredsstillende med en stigning på 15 pct. I maj 2005 lancerede Danica et nyt livscyklusprodukt, Danica Balance, der kombinerer trygheden fra det traditionelle produkt med fordelene ved unit-link produktet. De samlede præmier for markedsprodukterne Danica Link og Danica Balance steg 72 pct. til 3,2 mia. kr. mod 1,8 mia. kr. i Markedsprodukterne tegnede sig i 2005 for 85 pct. af Danicas samlede bestandsvækst mod 50 pct. i Ca kunder har allerede valgt markedsbaserede produkter. I Sverige, hvor unit-link produkter sælges gennem Danske Bank Sverige og mæglere, oplevedes en pæn fremgang i forretningsomfanget. Til understøtning af den administrative effektivitet udviklede Danica et nyt firmakoncept baseret på en elektronisk administrationsproces mellem arbejdsgiver og forsikringsselskab. Selskabet opnåede en præmieindtægt på mio. kr. mod 658 mio. kr. i Danicas aktiviteter i Norge udviklede sig planmæssigt. Danica har 8 pct. af nytegningen på unit-link markedet, og den samlede præmieindtægt udgjorde 561 mio. kr. Resultatet af de norske aktiviteter blev 47 mio. kr. før skat. I 2006 indføres obligatoriske firmapensionsordninger ved lov i Norge, og i den forbindelse styrker Danica salgsorganisationen på firmamarkedet. Danica har besluttet, at den administrative platform, som håndterer det danske forsikringssystem, skal danne grundlag for videreudviklingen af aktiviteterne i udlandet. Arbejdet hermed blev igangsat i slutningen af året og vil pågå i hele De forsikringsmæssige driftsomkostninger i koncernen udgjorde mio. kr. og var på niveau med Omkostningsprocenten faldt fra 8,2 pct. i 2004 til 7,1 pct. i Investeringsafkastet af kundemidler i Danica Pension udgjorde 12,6 pct. i 2005 mod 10,3 pct. i Under de givne markedsforhold og den valgte risikoprofil var afkastet tilfredsstillende. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

24 Der er truffet beslutning om gradvist at øge den andel af kundemidlerne, der investeres i aktier. Det er således hensigten at lade aktieandelen udgøre pct. Kollektivt bonuspotentiale udgjorde 11,4 mia. kr. ultimo Et aktiekursfald på 30 pct. ville reducere kollektivt bonuspotentiale med ca. 7,7 mia. kr. En rentestigning på 1,0 procentpoint ville reducere kollektivt bonuspotentiale med ca. 2,7 mia. kr. Investeringsafkastet i 2005 samt forventningerne til det fremtidige afkast betød, at kontorenten for 2006 er fastsat til 4,5 pct. Kontorenten er som udgangspunkt gældende for hele De fleste Danica Link kunder fik også i 2005 et højere afkast end kunderne med Danica Traditionel. Størstedelen af Danica Link kunderne havde Danica Valg med middel risiko, og disse fik et afkast på 21,7 pct. mod 8,7 pct. i Afkastet for kunder med Danica Balance med middel aktierisiko og 75 pct. aktier blev i perioden fra produktets lancering i maj og frem til 31. december på 14,3 pct. Danica Pensions overskudspolitik for 2006 er ændret. Ændringen medfører, at risikotillægget forventes reduceret fra 0,61 pct. af de forsikringsmæssige hensættelser i 2005 til ca. 0,5 pct. i 2006 inklusive det samlede resultat af syge- og ulykkesforretningen. Endvidere er regnskabsreglerne for beregning af nutidsværdien af fremtidigt administrationsresultat ændret fra 2006, således at hensættelserne i visse tilfælde som minimum skal svare til forsikringernes genkøbsværdi. For Danica indebærer det, at unit-link hensættelserne primo 2006 forøges med op til 0,6 mia. kr., udskudt skat reduceres med 0,2 mia. kr., og egenkapitalen reduceres med op til 0,4 mia. kr. Såfremt regnskabet for 2005 var aflagt efter de nye regnskabsregler, ville resultatet være reduceret med op til 131 mio. kr. I Danicas resultat indgår desuden afkastet af en pulje af aktiver, svarende til selskabets egenkapital. Som følge af den langsigtede investeringsstrategi vil denne pulje fremover i højere grad afspejle aktivsammensætningen af kundemidlerne og dermed en højere aktieandel. Det vil indebære, at afkastet i større omfang vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder. Nærmere redegørelse for Danica Pensions overskudspolitik og indregning i Danske Bank koncernen fremgår af 48 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2005

Årsregnskabsmeddelelse 2005 Årsregnskabsmeddelelse 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2006 9. februar 2006 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2005 1/40 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk

Læs mere

INDTÆGTER Mio. kr. 2008 2007. RESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN Mio. kr. 2008 2007

INDTÆGTER Mio. kr. 2008 2007. RESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN Mio. kr. 2008 2007 FORRETNINGSOMRÅDER INDTÆGTER Andel (pct.) 2008 Andel (pct.) 2007 Bankaktiviteter Danmark 20.993 19.459 108 49 43 Bankaktiviteter Finland 4.708 4.278 110 11 10 Bankaktiviteter Sverige 2.953 2.657 111 7

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2005

Kvartalsrapport kvartal 2005 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2005 1. november 2005 DANSKE BANK 1.3. kvartal 2005 1/30 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16 Danske Bank koncernen hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT Proforma 1.-3.

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2006

Kvartalsrapport kvartal 2006 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2006 31. oktober 2006 DANSKE BANK 1.-3. kvartal 2006 1/31 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Kapital og solvens 4 Balance

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 Kvartalsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 06/ 2. maj DANSKE BANK 1/31 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og irsk bank 5 Kapital og solvens 5 Balance 5 Incitamentsprogrammer

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 1. maj 2007 DANSKE BANK 1. kvartal 2007 1/36 3 Hovedtal - Danske Bank koncernen 4 Beretning 4 Resultat 5 Kapital og solvens 5 Balance 6 Incitamentsprogrammer

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 10/ august DANSKE BANK 1. halvår /39

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 10/ august DANSKE BANK 1. halvår /39 Halvårsrapport 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 10. august 2006 DANSKE BANK 1. halvår 2006 1/39 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Kapital og solvens 5 Balance 5 Integration af

Læs mere

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ august DANSKE BANK 1. halvår /42

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ august DANSKE BANK 1. halvår /42 Halvårsrapport 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2005 11. august 2005 DANSKE BANK 1. halvår 2005 1/42 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og irsk bank 5 Kapital

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006 2005 blev endnu et godt år for Danske Bank koncernen. Ikke kun fordi årets resultat var det hidtil bedste i Danske Banks 135 årige

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Forretningsområder BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr.) 2003 2002 Indeks 03/02 Andel 2003 Andel 2002 Bankaktiviteter 8.065 8.155 99 66% 70% - Bankaktiviteter Danmark 5.630 5.839 96 46% 50% - Bankaktiviteter

Læs mere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004 1. kvartal 24 Regnskabspræsentation København, 6. maj 24 Agenda Side 1. Finansielle hovedtal 3 2. Udvikling i regnskabsposter 5 3. Udvikling i forretningsområder 9 4. Forventninger til 24 19 2 2. Finansielle

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2005 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2005 3. maj 2005 DANSKE BANK 1. kvartal 2005 1/28 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og irsk bank

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Nykredit koncernens årsregnskab 2002

Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Årsregnskab 2002 Nykredit koncernen i 2002 Betydelig aktivitet i realkreditten Udlån og markedsandele Fremgang på privatområdet i banken Vækst i forsikringsselskabet

Læs mere

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab 2007 - Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 RESUMÉ AF H1 2007 Resumé af 1. halvår 2007 - Resultatet

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct.

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct. 6 Ledelsens beretning LEDELSENS BERETNING LD opnåede meget tilfredsstillende resultater i 2004. Det samlede afkast for LD blev på 13,6 pct. Alle puljer gav positive og tilfredsstillende afkast, og LD Vælger

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Velkommen til analytiker- og investormøde. 1. halvår 2002 Tak fordi I har taget jer tid til at komme

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 15/ august DANSKE BANK 1. halvår /44

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 15/ august DANSKE BANK 1. halvår /44 Halvårsrapport 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2007 9. august 2007 DANSKE BANK 1. halvår 2007 1/44 3 Hovedtal - Danske Bank koncernen 4 Beretning 4 Resultat 5 Kapital og solvens 6 Balance 6 Ledelsesændring

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2004

Kvartalsrapport kvartal 2004 Kvartalsrapport - 1.-3. kvartal 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2004 26. oktober 2004 DANSKE BANK 1.-3. kvartal 2004 1/25 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Kapital og solvens 5 Balance

Læs mere

Forretningsområder. I denne årsrapport rapporteres resultaterne i forretningsområderne mv. efter den organisationsstruktur, der var gældende i 2002.

Forretningsområder. I denne årsrapport rapporteres resultaterne i forretningsområderne mv. efter den organisationsstruktur, der var gældende i 2002. Forretningsområder I november 2002 annoncerede Danske Bank en organisationstilpasning, der trådte i kraft pr. 1. januar 2003. Organisationstilpasningen omfattede sammenlægning af en række engrosbank-aktiviteter,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter.

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHDHUGHQI UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH\GHOVHURJO VQLQJHULQGHQIRUEDQNNDSLWDOIRUYDOWQLQJRJIRUVLNULQJ

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB PRESSEMEDDELELSE (bilag til fondsbørsmeddelelse) 21. juni 1999 Codan køber for 3,6 milliarder kroner af SEB Den danske forsikringskoncern vandt kampen om Sveriges fjerdestørste skadeforsikringsselskab

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og

Læs mere

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004 Årsrapport 23 Regnskabspræsentation København, 5. februar 24 Agenda Side 1. Resumé af 23 3 2. Finansielle hovedtal 4 3. Udvikling i regnskabsposter 6 4. Kapitalstruktur 1 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2007

Kvartalsrapport kvartal 2007 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2007 30. oktober 2007 DANSKE BANK 1.-3. kvartal 2007 1/37 3 Ledelsesberetning Danske Bank koncernen 3 Hovedtal 4 Regnskabsberetning 4 Resultat

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Indhold. Hvad kan Nykredit tilbyde? Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1. Mere end 1 mio.

Indhold. Hvad kan Nykredit tilbyde? Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1. Mere end 1 mio. Realkreditfinansiering til Danske Fjernvarmeværker. Agenda 1. Kort præsentation 2. Nykredit en finansiel samarbejdspartner 3. Renteprognose og økonomisk vejrudsigt 4. Daglig bank i Nykredit 5. Realkreditbelåning

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005 Pressemøde Årsregnskab 2004 10. februar 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Den nye spilleplade for den finansielle sektor

Den nye spilleplade for den finansielle sektor Nytårsmiddagen 2012 Den nye spilleplade for den finansielle sektor Henrik Heideby Finansanalytikerforeningen Tivoli Congress Center 11. Januar 2012 side 1 Den finansielle sektor Banker Asset management

Læs mere

Forretningsområder. Udviklingen i de enkelte forretningsområder er beskrevet på de efterfølgende sider.

Forretningsområder. Udviklingen i de enkelte forretningsområder er beskrevet på de efterfølgende sider. Forretningsområder RESULTAT FØR SKAT (Mio. kr.) 2006 2005 Indeks 06/05 Andel (pct.) 2006 Andel (pct.) 2005 Bankaktiviteter Danske Bank 5.772 5.767 100 31 33 Bankaktiviteter BG Bank 1.992 1.782 112 11 10

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 5. november 2008 Selskabsmeddelelse nr. 17-08 Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Forventningerne til resultat før skat for 2008 fastholdes på 295-315 mio. kr., trods en meget

Læs mere

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2006 Aalborg, den 13. november 2006 Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Vedlagt fremsendes

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet.

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet. København, den 22. oktober 2008 Pressemeddelelse Fastforrentede lån mest populære Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Årsregnskab: Stigende indbetalinger i Danica-koncernen

Årsregnskab: Stigende indbetalinger i Danica-koncernen Årsregnskab: Stigende indbetalinger i -koncernen Adm. direktør Per Klitgård udtaler i forbindelse med koncernens årsregnskab: Pension leverede et godt resultat på 1.955 mio. kroner, selvom andet halvår

Læs mere

Aktie information. Aktieinformation

Aktie information. Aktieinformation Aktieinformation Indhold 1 Forespørgesel... 3 1.1 Dataindsamling... 3 2 Danske Bank... 4 2.1 Aktieværdi... 4 2.2 Udbytte... 4 3 Jyske Bank... 5 3.1 Aktieværdi... 5 3.2 Udbytte... 5 4 Nordea Bank... 6 4.1

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego HALVÅRSRAPPORT 2007 - i fuldendt balance Stratego 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... side 3 Hoved- og Nøgletal... side 4 Ledelsespåtegning... side 5 Ledelsesberetning... side 6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Beretning Danske Securities, som pr. 1. juli 2001 blev udskilt som et selvstændigt svensk datterselskab, berøres heller ikke af organisationsændringen. Oganisationsændringen indebar også en forenkling

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2014 Februar 2014 BEDSTpension Finansiel Rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Overordnede resultater

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Årsregnskabsmeddelelse 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2005 10. februar 2005 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004 1/37 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Årets resultat 4 Kapital og solvens

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Investormøde Præsentation af Topdanmark. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation

Investormøde Præsentation af Topdanmark. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Investormøde Præsentation af Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Hovedpunkter i præsentation 2 Præsentation af Sådan vil skabe værdi Hovedpunkter i resultatet for 1. halvår

Læs mere