Kvalitetsrapport for Fanø Kommunale Skolevæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport for Fanø Kommunale Skolevæsen"

Transkript

1 FANØ KOMMUNE K Kvalitetsrapport for Fanø Kommunale Skolevæsen Skoleåret

2 Indhold Kvalitetsrapport for Fanø Kommunale skolevæsen Forord Indsatsområder Fysiske rammer:... 3 Valgfagslinjer:... 4 Cooperative Learning:... 4 Skolepolitiske målsætninger:... 4 Læringsgrundlaget:... 4 Rummelighed:... 5 Dialog og samarbejde:... 5 Fysiske rammer:... 5 Skoleledelse:... 6 Overgang til ungdomsuddannelser:... 6 Fanø Kommunes kvalitetssikring af de pædagogiske processer Specialpædagogisk bistand:... 8 Dansk som 2. sprog Udviklingsområder:... 9 Evalueringspraksis:... 9 Ledelsens sikring af kvaliteten i undervisningen Forvaltningens sikring af skoleledelsens kvalitet: Fakta: Elevfravær fakta Elevfravær: Konklusion: Standpunktskarakterer og karakterer for prøverne i 9. og 10. klasse juni 2012:

3 Kvalitetsrapport for Fanø Kommunale skolevæsen Forord. Ifølge folkeskolelovens 30 er kommunerne forpligtet til at udarbejde en årlig kvalitetsrapport for det kommunale skolevæsen. Formålet er gennem tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale skolevæsen at styrke byrådets mulighed for at varetage dets ansvar for folkeskolen. Rapporten skal give byrådet grundlag for at tage stilling til det faglige niveau på kommunens folkeskoler og træffe beslutning om opfølgning herpå. Rapporten skal ligeledes bidrage til at fremme dialogen og systematisere det løbende samarbejde om evaluering og kvalitetsudvikling mellem aktørerne i det kommunale skolevæsen. Rapporten skal endelig bidrage til åbenhed om skolevæsenets kvalitet. Fanø kommune søgte og fik godkendelse til et forsøg med udarbejdelse af kvalitetsrapporten hvert andet år. Der er derfor ikke udarbejdet en kvalitetsrapport for skoleåret Forudsætningen for forsøget er, at kvalitetsrapporten indeholder oplysninger om elevfravær for hvert skoleår. Disse oplysninger indgår i kvalitetsrapporten for Folkeskolen på Fanø har været igennem en længerevarende proces med ombygning og renovering og blev endelig taget i brug i oktober I hele byggefasen har skolen været brugt til undervisning, hvilket har medført en del omrokeringer for elever og ansatte. Undervisningen af Fanø kommunes elever foregår på Nordby Skole. Der foreligger derfor udelukkende oplysninger fra Nordby Skole og for det samlede antal skolepligtige elever på Fanø ved overgangen til ungdomsuddannelser og andre skoletilbud efter 9. og 10. klasse. Indsatsområder. I skoleårene og har der været særlig fokus på følgende områder: Fysiske rammer: I skoleåret var skolen under ombygning. Det betød at de sædvanlige fysiske rammer på skolen var midlertidig ude af drift, da undervisningen i dette skoleår var omlagt til andre lokaler i bygningen, som i perioder gjorde det vanskeligt at planlægge og gennemføre pædagogiske udviklingsaktiviteter, som der normalt vil være mulighed for. Derfor var fokus i forbindelse med ombygningen først og fremmest at få den normale undervisning gennemført på tilfredsstillende vis. Dette lykkedes. 3

4 I skoleåret indviedes Nordby skole i oktober måned 2011 i de nybyggede og nyrenoverede rammer. I den forbindelse blev skolens nye "Torv" taget i brug. Skole- og Folkebiblioteket blev åbnet i de nye rammer, og de nye faglokaler og nyrenoverede klasselokaler blev ligeledes taget i brug. Skolen fremstår på alle måder med nye og velegnede rammer til at udføre god undervisning og lave spændende projekter. Ligeledes har torvet fundet brugbar anvendelse til andre arrangementer som f.eks. borgermøder. Valgfagslinjer: Skolen tog dog i skoleåret hul på en ny valgfagsordning, som tilbød eleverne i overbygningen ( klasse) muligheden for at vælge tre linjer: " Design og kreativitet"," International linje" og "Fodboldlinjen". Formålet med at tilbyde disse tre linjer var at give eleverne et andet tilbud til valgfagene i stedet for den tidligere traditionelle valgfagsordning, hvor skolen kunne konstatere, at et meget lavt antal elever i overbygningen valgte valgfag. Med den nye ordning kunne man allerede fra starten se en stor stigning i interessen for valg af fag. Et fåtal af eleverne valgte ikke at have valgfag. Samtidig gav det mulighed for at skabe et sammenhold for alle afdelingens elever ved at indlemme eleverne fra 7. årgang i valgfagsordningen. Cooperative Learning: Skolen fortsatte med at sætte fokus på Cooperative Learning som et pædagogisk værktøj. Værktøjet giver mange muligheder for at styrke klasseledelsen gennem bestemte arbejdsformer og strukturer. I fik en stor del af indskolingens lærere et kursus. Dette er efterfølgende blevet suppleret med kurser for flere, og det er hensigten med udgangen af , at alle lærerne på skolen har stiftet bekendtskab med grundprincipperne i Coopereative Learning. Skolepolitiske målsætninger: I skoleåret har der været særlig fokus på følgende områder indenfor de skolepolitiske målsætninger: Læringsgrundlaget: Nordby skole har fra dette skoleår indgået en aftale med UC-Syd om en praktikaftale. Det betyder, at skolen er praktikskole for et hold studerende fra UC-Syd i Esbjerg, som i en fireårig turnus modtager deres praktik på skolen. Det betyder, at der på skolen skal uddannes en praktikvejleder, som skal have et diplommodul for at kunne varetage dette. Alle skolens lærere skal ligeledes have et vejledningsmodul på 3 gange 3 timer med en underviser fra UC-Syd. Skoleåret var det første år med studerende. Udskolingen har arbejdet med valgfagene som nævnt ovenfor. Eleverne har fået en længere skoledag, da bl.a. fodboldlinjen har betydet, at eleverne har to gange to lektioner ekstra om ugen. Fodboldlinjen har også betydet, at der har været elever fra andre kommuner som har valgt at gå på Nordby Skole for at kunne få fodbold. Skolens internationale profil er styrket bl.a. gennem valgfaget Internationalisering, og skolen deltager i et projekt under EU's Comenius projekter i samarbejde med skoler fra Italien, Tyskland og Slovenien. 2 af skolens lærere og 2 elever har deltaget i et arbejdsmøde i Italien og der har været afholdt et arbejdsmøde med lærere og elever fra de tre lande på Fanø. 4

5 Skolen har i foråret deltaget i et Huskunstner projekt, hvor tre billedkunstnere tilknyttet Statens Museum for Kunst har forestået undervisningen i et ugeforløb, hvor eleverne blev udfordret kreativt i projektet " Spor af Fanø". Eleverne udsmykkede skolens nye Torv med tryk, gipsfugle og udarbejdede skitsebøger, som alle blev udstillet i forbindelse med projektets fernisering. Ligeledes har der været afholdt et "Stomp"- projekt for skolens indskolingselever. Projektet afsluttedes med en koncert for forældre m.fl. Et andet stort undervisningsmæssigt projekt var "Skolelev". Skolen blev i en hel uge omdannet til et minisamfund med virksomheder, ældre elever, som var ledere, yngre elever der var ansatte og lærere som vejledere. Et tilbagevendende projekt med mange pædagogiske muligheder og med en meget stor forældremæssig og lokal opbakning. Overskuddet af projektet går til fælles oplevelser for hele skolen. Rummelighed: Skolen har i skoleåret arbejdet meget med elevtrivsel. Skolens AKT lærere har afviklet kurser i konstruktiv konflikthåndtering. Konflikthåndtering indbefatter, at eleverne uddannes fra 1. klasse - 3. klasse samt igen får et kursus i 6. klasse. Et af redskaberne til konflikthåndtering er mægling med en AKT lærer. Det er hensigten, at der senere skal uddannes elevmæglere blandt de ældre elever. Konflikthåndtering anvendes, når en konflikt er opstået på baggrund af en sag. Er der derimod tale om mobning, træder et andet beredskab i værk. Derfor har skolen udarbejdet en Antimobbe-strategi, som træder i kraft, hvis der er tale om mobning. Skolens projektklasse (specialklasse) rummer 3 elever, som modtager hovedparten af deres undervisning uden for deres stamklasser samt tre elever, som er tilknyttet projektklassen i en stor del af timerne. I Skoleåret har projektafdelingen ligeledes varetaget en opgave som "pusterum" for elever, der har haft det vanskeligt i frikvartererne. Dette har givet færre konflikter i frikvarterer og dermed nogle bedre undervisningstimer for de elever, som har undgået konflikter. Fanø Kommune har i skoleåret kun en elev, der modtager et undervisningstilbud på en specialskole udenfor kommunen. 3 elever har modtaget deres undervisning i et samarbejde med Fanø Ungdomsskole. Dialog og samarbejde: Skoleintra er blevet skolens primære informationssystem i forhold til skole-hjemsamarbejdet. Det har fungeret tilfredsstillende og anvendes i stor grad til den daglige kommunikation mellem skole og hjem. Skole-hjemsamarbejdet foregår gennem et forældremøde, minimum 1 skole-hjemsamtale pr. år samt gennem hjemsendelse af elevplaner forud for skole-hjemsamtalerne. Skolebestyrelsen har fokus på dette område og vil i skoleåret arbejde videre med dette. Fysiske rammer: Som tidligere nævnt indviedes den nyrenoverede og ombyggede Nordby skole i oktober Skolen fremstår nyrenoveret og veludstyret i forhold til de krav der stilles til undervisning i dag. Skolen har nyrenoverede faglokaler, nyrenoverede klasselokaler og store fællesområder, der muliggør varierede og tidssvarende undervisningsformer. Skolen har et hurtigt og tidssvarende trådløst netværk, to udstyrede it-lokaler. Klasselokaler og IT- 5

6 lokaler er udstyret med elektroniske interaktive tavler. Skolebiblioteket er blevet sammenlagt med folkebiblioteket, og der er let adgang til undervisningsmaterialer gennem det nye udlånssystem, der er selvbetjent. Skolen står overfor at skulle foretage en investering i en ny cloudløsning for skolens interne netværk, da den serverløsning, der forefindes på skolen er udtjent. Der må indenfor det næste år til halvandet forventes behov for en investering på omkring kr. i en cloudløsning. Skolen arbejder på dette. Skoleledelse: Der er løbende fokus på de tre elementer i moderne skoleledelse: den pædagogiske, den personalemæssige og den administrative ledelse. Skolens ledelse består af et velfungerende ledelsesteam, som besidder de kompetencer der kræves for at skolen kan leve op til de målsætninger, der er for at fastholde en pædagogisk, faglig og metodisk udvikling på skolens område. Ledelsen arbejder ud fra forskellige fokus- og værdipunkter. Bl.a. har ledelsen i dette skoleår haft en særlig opmærksomhed på klasseledelse, relationskompetence og faglighed i forhold til det pædagogiske personale. Det betyder, at medarbejderudviklingssamtaler har taget udgangspunkt i en observation af den enkeltes undervisning. Overgang til ungdomsuddannelser: I skoleåret indgår 27 elever fra 9. årgang og 16 elever fra 10. årgang i statistikken.. Eleverne er fordelt på følgende skoleformer og ungdomsuddannelser. Tallene er leveret fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Esbjerg. Efter 9. klasse: Skoleform Antal elever 10. klasse Nordby Skole 13 Efterskole 8 Privat skole 10. klasse 1 Gymnasium STX 2 Erhvervsuddannelse 1 EUC uddannelse 1 Ungdomshøjskole 1 6

7 Efter 10. klasse Skoleform Antal elever Gymnasium STX 4 Gymnasium HTX 5 Sosu uddannelse 2 EUC erhvervsuddannelse 4 Handelsskole HG 1 Det ses, at en stor del af eleverne fra 9. årgang vælger et 10. klasses tilbud, inden de påbegynder en ungdomsuddannelse. Endvidere ses det, at elever der vælger 10. klasse efterfølgende alle er overgået til en ungdomsuddannelse. Det svarer godt til det billede, der gennem mange år har været af, at Fanøs unge generelt klarer sig godt gennem ungdomsuddannelserne. Desværre er Fanø Kommune af en så liden størrelse, at de tal, som man kan indhente fra Danmarks Statistik og UNI-C, er dannet på baggrund af inddragelse af tal fra region Syddanmarks situation. Derfor er det vanskeligt at vurdere ud fra disse. Derimod er kendskabet til de unge så godt, at det fra forvaltningens side vurderes, at Fanøs unge klarer sig tilfredsstillende uddannelsesmæssigt. Fanø Kommunes kvalitetssikring af de pædagogiske processer. Elevernes faglige kompetencer måles gennem test, elevsamtaler og andre evalueringsformer. De nationale test udføres og anvendes af lærerne til individuel opfølgning af eleverne. På det individuelle plan vurderes og evalueres elevernes sociale og personlige kompetencer løbende og fremgår sammen med det faglige standpunkt i elevplanerne. Elevplanerne er omdrejningspunkt for skole-hjemsamtalerne og anvendes til at sætte individuelle mål for den enkelte elev. Skolen har en uddannet læsevejleder, som tester eleverne samt rådgiver og forestår den faglige opdatering af kollegerne i forbindelse med læseprocesserne. 7

8 Skolens fagpersoner har fået øget deres kompetencer i forhold til at opspore og handle på børn, som har problemer i forbindelse med misbrug og mistrivsel i familierne. Skolen har uddannet et antal nøglepersoner, og skolens ledelse og skolens AKT- medarbejdere har deltaget i projektledelsen. AKT funktionen anvendes i arbejdet med de enkelte og klassernes trivsel. Skolebestyrelsen: Skolebestyrelsen ved Nordby Skole har understøttet arbejdet med at skabe en international profil. Skolebestyrelsesformanden har ligeledes deltaget i byggeudvalget omkring ombygningen af Nordby Skole. Skolebestyrelsen har i de to første år beskæftiget sig med følgende: udarbejdelsen af en kostpolitik, trivselsindsats med udarbejdelsen af en antimobbe-strategi, sponsoreringsprincipper, skole-hjemsamarbejdet, valgfagsordningen m.m. Specialpædagogisk bistand: Nordby skole varetager undervisningen af næsten alle elever på Fanø. Fanø kommune forsøger at give de enkelte elever et tilbud, der passer til den enkelte. Det betyder at skolens specialpædagogiske bistand er tilrettelagt efter den enkelte elevs behov. Skolens specialklasse nævnt ovenfor - rummer elever med forskellige problematikker. Eleverne er heltids i klassen eller tilknyttet deres stamklasse i et varierende antal timer. Koordinatoren i projektafdelingen er diplomuddannet i specialpædagogik. Der gives almindelig specialpædagogisk bistand på mindre hold eller i klasserne som støtte til elever med mindre problematikker. Skolen har en diplomuddannet læsevejleder, og der samarbejdes med Psykologisk Pædagogisk Rådgivning i Esbjerg. Talepædagogisk bistand varetages af uddannet talepædagog, som er ansat på skolen. Talepædagogen varetager ligeledes den talepædagogiske bistand, der udføres i øens daginstitutioner. Dansk som 2. sprog. Fanø kommune har et begrænset antal elever, der modtager undervisning i dansk som 2. sprog. Skolen har linjefagsuddannede lærere til at varetage undervisningen. Skolen varetager ligeledes undervisningen af enkelte førskolebørn, som har behov for danskundervisning. 8

9 Udviklingsområder: Skolens indsatsområder for de kommende skoleår er: Klasserumsledelse: Cooperativ Learning: alle skolens lærere introduceres i denne undervisningsmetode, der specielt tilgodeser forskellige arbejdsformer i undervisningen. Metoden sikrer ligeledes, at alle elever uanset faglige kompetencer gives mulighed for at deltage i undervisningen, og metoden giver stor aktivitet hos alle elever. Alle lærere skal deltage i et arrangement med Marianne Tolstrup fra UC-Lillebælt, hvor der arbejdes med klasserumsledelse. Relationskompetence og inklusion er to andre områder, som der vil blive arbejdet med i de kommende år. Faglig læsning er en indsats, som der er meget fokus på. Det betyder, at der i alle fag skal indtænkes læsning af forskellige tekster. Dette er ligeledes et indsatsområde for de kommende år. Inklusion: inddrages som begreb i stedet for begrebet rummelighed i forbindelse med ny lovgivning på området. Skole- og Folkebiblioteket har planer om at starte en lektiecafe bemandet med frivillige. Tilbuddet om lektiehjælp gives til alle elever. Skolen har fået et velfungerende trådløst netværk og der er etableret elektroniske interaktive tavler i klasserne. Det bliver et indsatsområde i de kommende år at give lærerne kompetencer til at anvende disse muligheder i undervisningen. Evalueringspraksis: Lærerne udarbejder årsplaner i alle fag i alle klasser. Disse er lavet på baggrund af de centralt fastsatte fælles mål og trinmål for de enkelte fag i undervisningen. Årsplaner udarbejdes i samarbejde med eleverne og præsenteres på forældremøderne i starten af skoleåret samt lægges på skoleintra. Der afholdes minimum et forældremøde samt 1-2 skole-hjemsamtaler. Klasselæreren afholder løbende elevsamtaler med de enkelte elever. 9

10 Skolen afvikler årligt de foreskrevne nationale test, som giver lærere, elever og forældre mulighed for at følge elevernes faglige udvikling og sikrer muligheden for at styrke de områder, hvor der er behov for yderligere undervisning. Der udarbejdes elevplaner, der fremsendes forud for skole-hjemsamtalerne. Elevplanerne bruges som redskaber i dialogen omkring det enkelte barns faglige, sociale og personlige kompetencer. Ved evaluering er der udtrykt tilfredshed med elevplanerne fra forældres og læreres side. Ledelsens sikring af kvaliteten i undervisningen. Medarbejderudviklingssamtaler afholdes løbende med skolens medarbejdere. Forud for samtalerne observeres den enkelte lærers undervisning, og på baggrund af et observationsskema drøftes den enkelte lærers undervisning med skoleledelsen. Der afholdes klassekonferencer mellem skolens ledelse og skolens lærere, hvor de enkelte elevers faglige og sociale udvikling drøftes. Dette gøres på 0., 3., og 6. årgang i forbindelse med afdelingsskift. Der afholdes med jævne intervaller møder med skolebiblioteket, AKT-medarbejderne, specialcenterformanden og øvrige fagkoordinatorer og afdelinger på skolen. Der anvendes standardiserede stave/læseprøver på årgang. Skolens læsevejleder og PPR's læsekonsulent inddrages i vurderingen af de enkelte klasser og de enkelte elevers faglige niveau. Skolens resultater forelægges skolens ledelse. Herudover anvendes standardiserede matematikprøver efter lærernes og fagudvalgenes beslutninger. Skolens ledelse har adgang til lærernes årsplaner og har derigennem mulighed for at vurdere om disse opfylder fælles mål og trinmål. Specialpædagogisk bistand: Skolens ledelse beslutter på baggrund af en pædagogisk psykologisk vurdering fra PPR hvilken specialpædagogisk foranstaltning, der skal iværksættes. Karakterer: Skolens gennemsnitskarakterer foreligger og kan læses sidst i rapporten. Det er skoleledelsens vurdering, at skolens faglige niveau som helhed og med baggrund i elevgrundlaget i forbindelse med afgangsprøverne er tilfredsstillende for dette skoleår. 10

11 Forvaltningens sikring af skoleledelsens kvalitet: Skolelederen deltager som forvaltningsansvarlig på skoleområdet i Fanø Kommune og deltager på møderne i Børne- og Kulturudvalget og informerer løbende om skolens arbejde. Kommunaldirektøren afholder årligt dialogsamtaler med skolelederen. Samtalerne giver skoleledelsen mulighed for at redegøre for skolens arbejde med kvalitetssikring. Fakta: Tekst Skoleåret Skoleåret Skoleåret Antal Skoler Antal elever pr. 5. september Antal elever i specialpædagogiske tilbud i andre kommuner Antal elever på privatskoler/folkeskoler udenfor Fanø Kommune eksklusive efterskoler Klassetrin klasse og 10. klasse 0-9 klasse 2 spor, 10. klasse 1 spor 0-9 klasse 2 spor, 10. klasse 1 spor klasse 2 spor, 9. og 10. klasse 1spor Antal lærerstillinger 35,15 34,31 31,18 Specialklasse Antal børnehaveklasseledere 1,8 1,8 1,8 Pædagogmedhjælper i 0,49 0,59 0,54 specialklasse Skolefritidsordning Der er ikke etableret skolefritidsordning i Fanø Kommune Der er ikke etableret skolefritidsordning i Fanø Kommune 11 1 klasse med 3 elever + 3 elever delvist tilknyttet. Der er ikke etableret skolefritidsordning i Fanø Kommune

12 Elevratio alle elever/lærerstillinger Antal klager til klagenævnet over specialundervisning Antal elever der modtager undervisning i dansk som 2. sprog Linjefagskompetencer 9,33 9,75 10, ,91 med direkte linjefagskompetence og den øvrige del af undervisningen varetages af lærere med tilfredsstillende kompetencer 55,42 med direkte linjefagskompetence, den øvrige del af undervisningen varetages af lærere med tilfredsstilende kompetencer 51,31 med direkte linjefagskompetence, den øvrige del af undervisningen varetages af lærere med tilfredsstilende kompetencer Afholdt undervisningsudgifter pr kr kr kr. elev i nutids kr. Klassekvotient 16,42 16,76 17,30 eksklusiv. specialklasse Ressourcer til specialpædagogisk bistand 117 lektioner inkl. projektafdelingen, taleundervisning, familieklasse Tid pr. år 3318 timer 115 lektioner inkl. projektafdelingen, taleundervisning, familieklasse. Tid pr. år 3323 timer 108½ lektioner inkl. projektafdelingen, taleundervisning, specialklasse Tid pr. år 2670 timer Ressourcer til dansk som 2. sprog 13 lektioner, tid pr. år 370 timer 11 lektioner tid pr. år 314 timer 8,5 lektioner, tid pr. år 237 timer Midler til efteruddannelse 704 timer = kr. 576 timer = kr. 312 timer = kr. Aflyste timer 1,95 % 2,59 % 0,79 % Lærernes arbejdstid anvendt på undervisning Antal elever pr. nyere computere m. internetforbindelse. 39,39 % 40,55 % 40,55 % 4,54 4,40 4,65 12

13 Elevfravær fakta. Tekst Skoleåret Skoleåret Elevfravær sygdom - antal dage Elevfravær sygdom antal elever Elevfravær gns. antal 6,55 6,67 7,45 6,47 sygedage pr. elev Elevfravær ekstraordinær frihed - antal dage Elevfravær ekstraordinær frihed antal elever Gennemsnitligt elevfravær 5,93 5,97 4,96 5,79 ekstraordinær pr. elev Ulovligt elevfravær antal dage Ulovligt fravær antal elever Gennemsnitlig ulovligt fravær pr. elev 8,8 2,29 3,84 Elevfravær: Skoleledelsen kan konstatere, at sygefraværet for eleverne ser nogenlunde ensartet ud. Nogle år lidt mere eller mindre, men det ligger nogenlunde konstant. Med hensyn til ekstraordinært fravær, så ser tallet også nogenlunde konstant ud. Der er mange af skolens elever, som får ekstraordinært fri i forbindelse med ferier uden for skolens normale elevferier. Det skyldes til dels, at en del forældre i Fanø Kommune arbejder i forbindelse med turisterhvervet på Fanø samt indenfor søfart og offshoreindustrien. Det er naturligt, at der vil være en højere frekvens af ansøgninger fra forældre om at holde deres børn fri udenfor skolens ferier for derved at have mulighed for at afholde familieferie sammen. Det er der forståelse for hos skoleledelsen. Det må dog også konstateres, at der i de senere år er sket en stigning i friholdelse af elever af andre hensyn end ovennævnte. Det kan 13

14 dreje sig om muligheden for at holde en billigere ferie udenfor sæsonen etc. Skoleledelsen forespurgte den tidligere skolebestyrelse angående denne problemstilling, og det blev der meldt ud, at det set fra skolebestyrelsens side var forældrenes ansvar, hvis de tog deres børn ekstraordinært fri. Den nuværende skolebestyrelse opfordres til at tage denne problemstilling op i skoleåret Det er fra skolens side lidt bekymrende, hvis skolen i visse tilfælde prioriteres ned i forhold til en billig ferie. Ulovligt fravær: Skolens ledelse følger ulovligt fravær meget tæt. Tallet er først opgjort systematisk gennem de seneste tre år. Skolen har analyseret fraværet. Selv om det ser ud som om antallet af elever med ulovlige forsømmelser er steget fra på tre år, så er det ulovlige fravær - som må betegnes som bekymrende - fordelt på ganske få elever, som der er taget hånd om i andet regi. Det ser ud til, at der skal gøres en indsats i de mindre klasser for at skærpe forståelsen af, at man ikke bare tager "en fridag med far og mor", som man har kunnet gøre, dengang man gik i dagsinstitution. Det er skoleledelsens opfattelse, at der ikke er elever, som har et bekymrende fravær, som der ikke sættes tiltag i værk overfor. Med tiltag menes, at bl.a. Fanø Kommunes sundhedsplejerske, børne- og ungekoordinatoren, Ankerhuset, SSP- konsulenten eller socialforvaltningen inddrages. Konklusion: Fanø Kommune har med udbygningen og renoveringen af Nordby Skole skabt rammerne for, at skolen kan udvikle og sikre en tidssvarende undervisning af alle Fanø Kommunes børn fremover. Skolen står sammen med øens øvrige kommunale institutioner overfor udfordringen med at skabe en institution, som kan tiltrække børnefamilier til Fanø Kommune. Derfor er det vigtigt, at skolen er langt fremme med hensyn til udvikling, og at den også kan garantere en kvalitet i undervisningen både hvad angår viden og kompetencer. At eleverne på Fanø generelt er godt klædt på til de nationale krav om, at 95 % skal gennemføre en ungdomsuddannelse og efterfølgende skal tage en uddannelse, er et vigtigt parameter for om kvaliteten er tilfredsstillende. Som konklusion må man sige, at undervisningens niveau er tilfredsstillende målt på prøvekarakterer og elevernes overgangsfrekvens til ungdomsuddannelser. En forholdsvis stor del af eleverne på Fanø vælger at tage 10. klasse, inden de overgår til ungdomsuddannelserne. Det er forvaltningens opfattelse, at dette har en betydning for elevernes mulighed for gennemføre en ungdomsuddannelse, og at 10. klasse derfor bidrager til at undgå, at for mange dropper ud af en ungdomsuddannelse. Samarbejdet med det nybyggede fritidshjem vurderes som værende godt, og det udvikles løbende. Antallet af elever, som henvises til specialundervisningstilbud i andre kommuner er minimalt, og det er intentionen, at det er muligt at tilbyde undervisning af de allerfleste børn på Fanø. 14

15 Der har gennem det sidste år været gjort en indsats for at tiltrække elever til skolen fra andre kommuner. Dette er sket gennem ændrede tiltag i forbindelse med valgfagsordningen i udskolingen, annoncering i lokale medier og gennem en bevidst kommunikationsstrategi, som også har tiltrukket en del elever. Man ser ligeledes, at søgningen til efterskoler har været vigende gennem de sidste par år. Der er to mulige scenarier for dette. 1. at skolens tilbud om 10. klasse er så attraktivt, at det vælges som alternativ til et efterskoleophold, 2. eller den ændrede økonomiske situation for mange forældre har gjort, at man ikke har valgt et efterskoletilbud. Med hensyn til elevfravær, så ser det ud til, at det forældreønskede fravær for elever er nogenlunde stabilt. I forbindelse med det ulovlige fravær fra skolen, har man gennem de seneste tre år, hvor man har opgjort dette, kunnet se en stigning i fraværet. Det er et område, som skolen har særligt fokus på, specielt for de enkelte elever, som har et stort fravær. Der foregår et stort samarbejde med kommunens øvrige aktører på området omkring børn og unge. Det foreslås, at skolebestyrelsen drøfter temaet elevfravær og evt. beslutter sig for en indsats omkring dette. Som det ser ud vil en elev fra klasse i gennemsnit p.g.a. ekstraordinær frihed og evt. sygdom undvære undervisning i alt ca. 14 dage pr. skoleår. Det svarer til et gennemsnitligt fravær på ca. 5 % om året. Det er selvfølgelig et gennemsnitstal, og sygdom kan man ikke holde for, men alligevel er det tankevækkende. Med hensyn til skolens gennemsnitlige karaktermæssige resultater så kan man sige, at resultatet ud fra det lille elevtal skolen har på 9. og 10. klasse må siges at være tilfredsstillende. Nogle karakterer ligger en anelse under landsgennemsnittet, en del ligger ganske pænt højere, så det er skolens opfattelse, at det er tilfredsstillende ud fra det elevgrundlag, der er. Det er vanskeligt entydigt at vurdere, om der er mulighed for at styrke fagligheden. At eleverne klarer sig godt, er en af skolens kerneopgaver, og der skal derfor konstant være fokus på fagligheden. 15

16 Standpunktskarakterer og karakterer for prøverne i 9. og 10. klasse juni 2012: 9. Klasses karakterer for Nordby Skole/563001: Fag Standpunkt Prøve Dansk Læsning: 7,96 (24) 6,42 (24) Retskrivning: 7,38 (24) 6,38 (24) Skriftlig fremstilling: 7,63 (24) 6,67 (24) Orden: 6,08 (24) 5,96 (24) Mundtlig: 5,88 (24) 6,46 (24) Matematik Færdighedsregning: 6,13 (24) 5,79 (24) Problemløsning: 5,83 (24) 5,04 (24) Mundtlig: 5,33 (24) Engelsk Skriftlig: 6,96 (24) Mundtlig: 7,25 (24) 8,46 (24) Tysk Skriftlig - Prøvefag til udtræk: 4,57 (21) Mundtlig - Prøvefag til udtræk: 4,38 (21) Fysik/Kemi: Praktisk/mundtlig 5,83 (24) 5,79 (24) Biologi: Skriftlig - Prøvefag til udtræk: 5,63 (24) Geografi: Skriftlig - Prøvefag til udtræk: 5,04 (24) 7,04 (24) Historie Mundtlig - Prøvefag til udtræk: 6,38 (24) Samfundsfag Mundtlig - Prøvefag til udtræk: 7,67 (24) 8,46 (24) Kristendomskundskab: Mundtlig - Prøvefag til udtræk: 6,46 (24) Obligatorisk projektopgave: 7,96 (24)

17 10. Klasses karakterer for Nordby Skole/563001: Fag Standpunkt Prøve Dansk FSA Læsning: 4,00 (2) 4,00 (2) Retskrivning: 4,00 (2) 2,00 (2) Skriftlig fremstilling: 4,00 (2) 5,50 (2) Orden: 5,50 (2) 5,50 (2) Mundtlig: 2,00 (2) FS10 Skriftlig fremstilling - OF: 7,14 (14) 7,93 (14) Mundtlig - OF: 7,43 (14) 8,80 (15) Matematik FSA Færdighedsregning: 4,00 (2) 7,00 (1) Problemløsning: 4,00 (2) 7,00 (1) FS10 Skriftlig - OF: 5,71 (14) 7,29 (14) Mundtlig - OF: 5,71 (14) 6,75 (8) Engelsk FS10 Skriftlig - OF: 6,44 (16) 7,47 (15) Mundtlig - OF: 6,63 (16) 8,67 (15) Tysk FS10 Skriftlig - Tilbudsfag: 8,00 (5) 11,33 (3) Mundtlig - Tilbudsfag: 8,00 (5) 9,67 (3) Fysik/Kemi FS10 Praktisk/mundtlig - Tilbudsfag: 5,94 (16) 8,00 (5) Obligatorisk selvvalgt opgave: FS10 8,31(16)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2007/08

Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2006/07 Fotografen På vej Fotografen På vej Tre Falke Skolen Christianskolen Sofus Franck Skolen Frederikskolen Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Sønderborg Kommunale Skolevæsen Forvaltning Børn og Uddannelse Uddannelse Jyllandsgade 36 6400 Sønderborg Forord... 4 Resumé... 4 Skolerne... 4 Indikatorer (5.3)... 5 Ahlmann-Skolen...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Højagerskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Rosenlundskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune BØRN & KULTUR 1 Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Skoleafdelingen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler 1 Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler Indledning Denne rapport er Faaborg-Midtfyn Kommunes 5. udgave af kvalitetsrapporten på folkeskoleområdet. Rapporten dækker skoleåret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler Kvalitetsrapport for Københavns Kommunes folkeskoler KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 Indledning Indhold INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR KØBENHAVNS KOMMUNE... 3 HVAD ER KVALITET

Læs mere

Kvalitetsrapport. 2006-2007 Faaborg-Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning undervisning@faaborgmidtfyn.

Kvalitetsrapport. 2006-2007 Faaborg-Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning undervisning@faaborgmidtfyn. Kvalitetsrapport 2006-2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning undervisning@faaborgmidtfyn.dk 1 Forord Denne rapport er Faaborg Midtfyn Kommunes første kvalitetsrapport

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 Kvalitetsrapport Silkeborg Kommunale Skolevæsen Skoleåret 2011-12 Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 November 2012 Kvalitetsrapport 2011/12 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen Kvalitetsrapport for Holbergskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 1 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 3 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere