Kvalitetsrapport for Fanø Kommunale Skolevæsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport for Fanø Kommunale Skolevæsen"

Transkript

1 FANØ KOMMUNE K Kvalitetsrapport for Fanø Kommunale Skolevæsen Skoleåret

2 Indhold Kvalitetsrapport for Fanø Kommunale skolevæsen Forord Indsatsområder Fysiske rammer:... 3 Valgfagslinjer:... 4 Cooperative Learning:... 4 Skolepolitiske målsætninger:... 4 Læringsgrundlaget:... 4 Rummelighed:... 5 Dialog og samarbejde:... 5 Fysiske rammer:... 5 Skoleledelse:... 6 Overgang til ungdomsuddannelser:... 6 Fanø Kommunes kvalitetssikring af de pædagogiske processer Specialpædagogisk bistand:... 8 Dansk som 2. sprog Udviklingsområder:... 9 Evalueringspraksis:... 9 Ledelsens sikring af kvaliteten i undervisningen Forvaltningens sikring af skoleledelsens kvalitet: Fakta: Elevfravær fakta Elevfravær: Konklusion: Standpunktskarakterer og karakterer for prøverne i 9. og 10. klasse juni 2012:

3 Kvalitetsrapport for Fanø Kommunale skolevæsen Forord. Ifølge folkeskolelovens 30 er kommunerne forpligtet til at udarbejde en årlig kvalitetsrapport for det kommunale skolevæsen. Formålet er gennem tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale skolevæsen at styrke byrådets mulighed for at varetage dets ansvar for folkeskolen. Rapporten skal give byrådet grundlag for at tage stilling til det faglige niveau på kommunens folkeskoler og træffe beslutning om opfølgning herpå. Rapporten skal ligeledes bidrage til at fremme dialogen og systematisere det løbende samarbejde om evaluering og kvalitetsudvikling mellem aktørerne i det kommunale skolevæsen. Rapporten skal endelig bidrage til åbenhed om skolevæsenets kvalitet. Fanø kommune søgte og fik godkendelse til et forsøg med udarbejdelse af kvalitetsrapporten hvert andet år. Der er derfor ikke udarbejdet en kvalitetsrapport for skoleåret Forudsætningen for forsøget er, at kvalitetsrapporten indeholder oplysninger om elevfravær for hvert skoleår. Disse oplysninger indgår i kvalitetsrapporten for Folkeskolen på Fanø har været igennem en længerevarende proces med ombygning og renovering og blev endelig taget i brug i oktober I hele byggefasen har skolen været brugt til undervisning, hvilket har medført en del omrokeringer for elever og ansatte. Undervisningen af Fanø kommunes elever foregår på Nordby Skole. Der foreligger derfor udelukkende oplysninger fra Nordby Skole og for det samlede antal skolepligtige elever på Fanø ved overgangen til ungdomsuddannelser og andre skoletilbud efter 9. og 10. klasse. Indsatsområder. I skoleårene og har der været særlig fokus på følgende områder: Fysiske rammer: I skoleåret var skolen under ombygning. Det betød at de sædvanlige fysiske rammer på skolen var midlertidig ude af drift, da undervisningen i dette skoleår var omlagt til andre lokaler i bygningen, som i perioder gjorde det vanskeligt at planlægge og gennemføre pædagogiske udviklingsaktiviteter, som der normalt vil være mulighed for. Derfor var fokus i forbindelse med ombygningen først og fremmest at få den normale undervisning gennemført på tilfredsstillende vis. Dette lykkedes. 3

4 I skoleåret indviedes Nordby skole i oktober måned 2011 i de nybyggede og nyrenoverede rammer. I den forbindelse blev skolens nye "Torv" taget i brug. Skole- og Folkebiblioteket blev åbnet i de nye rammer, og de nye faglokaler og nyrenoverede klasselokaler blev ligeledes taget i brug. Skolen fremstår på alle måder med nye og velegnede rammer til at udføre god undervisning og lave spændende projekter. Ligeledes har torvet fundet brugbar anvendelse til andre arrangementer som f.eks. borgermøder. Valgfagslinjer: Skolen tog dog i skoleåret hul på en ny valgfagsordning, som tilbød eleverne i overbygningen ( klasse) muligheden for at vælge tre linjer: " Design og kreativitet"," International linje" og "Fodboldlinjen". Formålet med at tilbyde disse tre linjer var at give eleverne et andet tilbud til valgfagene i stedet for den tidligere traditionelle valgfagsordning, hvor skolen kunne konstatere, at et meget lavt antal elever i overbygningen valgte valgfag. Med den nye ordning kunne man allerede fra starten se en stor stigning i interessen for valg af fag. Et fåtal af eleverne valgte ikke at have valgfag. Samtidig gav det mulighed for at skabe et sammenhold for alle afdelingens elever ved at indlemme eleverne fra 7. årgang i valgfagsordningen. Cooperative Learning: Skolen fortsatte med at sætte fokus på Cooperative Learning som et pædagogisk værktøj. Værktøjet giver mange muligheder for at styrke klasseledelsen gennem bestemte arbejdsformer og strukturer. I fik en stor del af indskolingens lærere et kursus. Dette er efterfølgende blevet suppleret med kurser for flere, og det er hensigten med udgangen af , at alle lærerne på skolen har stiftet bekendtskab med grundprincipperne i Coopereative Learning. Skolepolitiske målsætninger: I skoleåret har der været særlig fokus på følgende områder indenfor de skolepolitiske målsætninger: Læringsgrundlaget: Nordby skole har fra dette skoleår indgået en aftale med UC-Syd om en praktikaftale. Det betyder, at skolen er praktikskole for et hold studerende fra UC-Syd i Esbjerg, som i en fireårig turnus modtager deres praktik på skolen. Det betyder, at der på skolen skal uddannes en praktikvejleder, som skal have et diplommodul for at kunne varetage dette. Alle skolens lærere skal ligeledes have et vejledningsmodul på 3 gange 3 timer med en underviser fra UC-Syd. Skoleåret var det første år med studerende. Udskolingen har arbejdet med valgfagene som nævnt ovenfor. Eleverne har fået en længere skoledag, da bl.a. fodboldlinjen har betydet, at eleverne har to gange to lektioner ekstra om ugen. Fodboldlinjen har også betydet, at der har været elever fra andre kommuner som har valgt at gå på Nordby Skole for at kunne få fodbold. Skolens internationale profil er styrket bl.a. gennem valgfaget Internationalisering, og skolen deltager i et projekt under EU's Comenius projekter i samarbejde med skoler fra Italien, Tyskland og Slovenien. 2 af skolens lærere og 2 elever har deltaget i et arbejdsmøde i Italien og der har været afholdt et arbejdsmøde med lærere og elever fra de tre lande på Fanø. 4

5 Skolen har i foråret deltaget i et Huskunstner projekt, hvor tre billedkunstnere tilknyttet Statens Museum for Kunst har forestået undervisningen i et ugeforløb, hvor eleverne blev udfordret kreativt i projektet " Spor af Fanø". Eleverne udsmykkede skolens nye Torv med tryk, gipsfugle og udarbejdede skitsebøger, som alle blev udstillet i forbindelse med projektets fernisering. Ligeledes har der været afholdt et "Stomp"- projekt for skolens indskolingselever. Projektet afsluttedes med en koncert for forældre m.fl. Et andet stort undervisningsmæssigt projekt var "Skolelev". Skolen blev i en hel uge omdannet til et minisamfund med virksomheder, ældre elever, som var ledere, yngre elever der var ansatte og lærere som vejledere. Et tilbagevendende projekt med mange pædagogiske muligheder og med en meget stor forældremæssig og lokal opbakning. Overskuddet af projektet går til fælles oplevelser for hele skolen. Rummelighed: Skolen har i skoleåret arbejdet meget med elevtrivsel. Skolens AKT lærere har afviklet kurser i konstruktiv konflikthåndtering. Konflikthåndtering indbefatter, at eleverne uddannes fra 1. klasse - 3. klasse samt igen får et kursus i 6. klasse. Et af redskaberne til konflikthåndtering er mægling med en AKT lærer. Det er hensigten, at der senere skal uddannes elevmæglere blandt de ældre elever. Konflikthåndtering anvendes, når en konflikt er opstået på baggrund af en sag. Er der derimod tale om mobning, træder et andet beredskab i værk. Derfor har skolen udarbejdet en Antimobbe-strategi, som træder i kraft, hvis der er tale om mobning. Skolens projektklasse (specialklasse) rummer 3 elever, som modtager hovedparten af deres undervisning uden for deres stamklasser samt tre elever, som er tilknyttet projektklassen i en stor del af timerne. I Skoleåret har projektafdelingen ligeledes varetaget en opgave som "pusterum" for elever, der har haft det vanskeligt i frikvartererne. Dette har givet færre konflikter i frikvarterer og dermed nogle bedre undervisningstimer for de elever, som har undgået konflikter. Fanø Kommune har i skoleåret kun en elev, der modtager et undervisningstilbud på en specialskole udenfor kommunen. 3 elever har modtaget deres undervisning i et samarbejde med Fanø Ungdomsskole. Dialog og samarbejde: Skoleintra er blevet skolens primære informationssystem i forhold til skole-hjemsamarbejdet. Det har fungeret tilfredsstillende og anvendes i stor grad til den daglige kommunikation mellem skole og hjem. Skole-hjemsamarbejdet foregår gennem et forældremøde, minimum 1 skole-hjemsamtale pr. år samt gennem hjemsendelse af elevplaner forud for skole-hjemsamtalerne. Skolebestyrelsen har fokus på dette område og vil i skoleåret arbejde videre med dette. Fysiske rammer: Som tidligere nævnt indviedes den nyrenoverede og ombyggede Nordby skole i oktober Skolen fremstår nyrenoveret og veludstyret i forhold til de krav der stilles til undervisning i dag. Skolen har nyrenoverede faglokaler, nyrenoverede klasselokaler og store fællesområder, der muliggør varierede og tidssvarende undervisningsformer. Skolen har et hurtigt og tidssvarende trådløst netværk, to udstyrede it-lokaler. Klasselokaler og IT- 5

6 lokaler er udstyret med elektroniske interaktive tavler. Skolebiblioteket er blevet sammenlagt med folkebiblioteket, og der er let adgang til undervisningsmaterialer gennem det nye udlånssystem, der er selvbetjent. Skolen står overfor at skulle foretage en investering i en ny cloudløsning for skolens interne netværk, da den serverløsning, der forefindes på skolen er udtjent. Der må indenfor det næste år til halvandet forventes behov for en investering på omkring kr. i en cloudløsning. Skolen arbejder på dette. Skoleledelse: Der er løbende fokus på de tre elementer i moderne skoleledelse: den pædagogiske, den personalemæssige og den administrative ledelse. Skolens ledelse består af et velfungerende ledelsesteam, som besidder de kompetencer der kræves for at skolen kan leve op til de målsætninger, der er for at fastholde en pædagogisk, faglig og metodisk udvikling på skolens område. Ledelsen arbejder ud fra forskellige fokus- og værdipunkter. Bl.a. har ledelsen i dette skoleår haft en særlig opmærksomhed på klasseledelse, relationskompetence og faglighed i forhold til det pædagogiske personale. Det betyder, at medarbejderudviklingssamtaler har taget udgangspunkt i en observation af den enkeltes undervisning. Overgang til ungdomsuddannelser: I skoleåret indgår 27 elever fra 9. årgang og 16 elever fra 10. årgang i statistikken.. Eleverne er fordelt på følgende skoleformer og ungdomsuddannelser. Tallene er leveret fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Esbjerg. Efter 9. klasse: Skoleform Antal elever 10. klasse Nordby Skole 13 Efterskole 8 Privat skole 10. klasse 1 Gymnasium STX 2 Erhvervsuddannelse 1 EUC uddannelse 1 Ungdomshøjskole 1 6

7 Efter 10. klasse Skoleform Antal elever Gymnasium STX 4 Gymnasium HTX 5 Sosu uddannelse 2 EUC erhvervsuddannelse 4 Handelsskole HG 1 Det ses, at en stor del af eleverne fra 9. årgang vælger et 10. klasses tilbud, inden de påbegynder en ungdomsuddannelse. Endvidere ses det, at elever der vælger 10. klasse efterfølgende alle er overgået til en ungdomsuddannelse. Det svarer godt til det billede, der gennem mange år har været af, at Fanøs unge generelt klarer sig godt gennem ungdomsuddannelserne. Desværre er Fanø Kommune af en så liden størrelse, at de tal, som man kan indhente fra Danmarks Statistik og UNI-C, er dannet på baggrund af inddragelse af tal fra region Syddanmarks situation. Derfor er det vanskeligt at vurdere ud fra disse. Derimod er kendskabet til de unge så godt, at det fra forvaltningens side vurderes, at Fanøs unge klarer sig tilfredsstillende uddannelsesmæssigt. Fanø Kommunes kvalitetssikring af de pædagogiske processer. Elevernes faglige kompetencer måles gennem test, elevsamtaler og andre evalueringsformer. De nationale test udføres og anvendes af lærerne til individuel opfølgning af eleverne. På det individuelle plan vurderes og evalueres elevernes sociale og personlige kompetencer løbende og fremgår sammen med det faglige standpunkt i elevplanerne. Elevplanerne er omdrejningspunkt for skole-hjemsamtalerne og anvendes til at sætte individuelle mål for den enkelte elev. Skolen har en uddannet læsevejleder, som tester eleverne samt rådgiver og forestår den faglige opdatering af kollegerne i forbindelse med læseprocesserne. 7

8 Skolens fagpersoner har fået øget deres kompetencer i forhold til at opspore og handle på børn, som har problemer i forbindelse med misbrug og mistrivsel i familierne. Skolen har uddannet et antal nøglepersoner, og skolens ledelse og skolens AKT- medarbejdere har deltaget i projektledelsen. AKT funktionen anvendes i arbejdet med de enkelte og klassernes trivsel. Skolebestyrelsen: Skolebestyrelsen ved Nordby Skole har understøttet arbejdet med at skabe en international profil. Skolebestyrelsesformanden har ligeledes deltaget i byggeudvalget omkring ombygningen af Nordby Skole. Skolebestyrelsen har i de to første år beskæftiget sig med følgende: udarbejdelsen af en kostpolitik, trivselsindsats med udarbejdelsen af en antimobbe-strategi, sponsoreringsprincipper, skole-hjemsamarbejdet, valgfagsordningen m.m. Specialpædagogisk bistand: Nordby skole varetager undervisningen af næsten alle elever på Fanø. Fanø kommune forsøger at give de enkelte elever et tilbud, der passer til den enkelte. Det betyder at skolens specialpædagogiske bistand er tilrettelagt efter den enkelte elevs behov. Skolens specialklasse nævnt ovenfor - rummer elever med forskellige problematikker. Eleverne er heltids i klassen eller tilknyttet deres stamklasse i et varierende antal timer. Koordinatoren i projektafdelingen er diplomuddannet i specialpædagogik. Der gives almindelig specialpædagogisk bistand på mindre hold eller i klasserne som støtte til elever med mindre problematikker. Skolen har en diplomuddannet læsevejleder, og der samarbejdes med Psykologisk Pædagogisk Rådgivning i Esbjerg. Talepædagogisk bistand varetages af uddannet talepædagog, som er ansat på skolen. Talepædagogen varetager ligeledes den talepædagogiske bistand, der udføres i øens daginstitutioner. Dansk som 2. sprog. Fanø kommune har et begrænset antal elever, der modtager undervisning i dansk som 2. sprog. Skolen har linjefagsuddannede lærere til at varetage undervisningen. Skolen varetager ligeledes undervisningen af enkelte førskolebørn, som har behov for danskundervisning. 8

9 Udviklingsområder: Skolens indsatsområder for de kommende skoleår er: Klasserumsledelse: Cooperativ Learning: alle skolens lærere introduceres i denne undervisningsmetode, der specielt tilgodeser forskellige arbejdsformer i undervisningen. Metoden sikrer ligeledes, at alle elever uanset faglige kompetencer gives mulighed for at deltage i undervisningen, og metoden giver stor aktivitet hos alle elever. Alle lærere skal deltage i et arrangement med Marianne Tolstrup fra UC-Lillebælt, hvor der arbejdes med klasserumsledelse. Relationskompetence og inklusion er to andre områder, som der vil blive arbejdet med i de kommende år. Faglig læsning er en indsats, som der er meget fokus på. Det betyder, at der i alle fag skal indtænkes læsning af forskellige tekster. Dette er ligeledes et indsatsområde for de kommende år. Inklusion: inddrages som begreb i stedet for begrebet rummelighed i forbindelse med ny lovgivning på området. Skole- og Folkebiblioteket har planer om at starte en lektiecafe bemandet med frivillige. Tilbuddet om lektiehjælp gives til alle elever. Skolen har fået et velfungerende trådløst netværk og der er etableret elektroniske interaktive tavler i klasserne. Det bliver et indsatsområde i de kommende år at give lærerne kompetencer til at anvende disse muligheder i undervisningen. Evalueringspraksis: Lærerne udarbejder årsplaner i alle fag i alle klasser. Disse er lavet på baggrund af de centralt fastsatte fælles mål og trinmål for de enkelte fag i undervisningen. Årsplaner udarbejdes i samarbejde med eleverne og præsenteres på forældremøderne i starten af skoleåret samt lægges på skoleintra. Der afholdes minimum et forældremøde samt 1-2 skole-hjemsamtaler. Klasselæreren afholder løbende elevsamtaler med de enkelte elever. 9

10 Skolen afvikler årligt de foreskrevne nationale test, som giver lærere, elever og forældre mulighed for at følge elevernes faglige udvikling og sikrer muligheden for at styrke de områder, hvor der er behov for yderligere undervisning. Der udarbejdes elevplaner, der fremsendes forud for skole-hjemsamtalerne. Elevplanerne bruges som redskaber i dialogen omkring det enkelte barns faglige, sociale og personlige kompetencer. Ved evaluering er der udtrykt tilfredshed med elevplanerne fra forældres og læreres side. Ledelsens sikring af kvaliteten i undervisningen. Medarbejderudviklingssamtaler afholdes løbende med skolens medarbejdere. Forud for samtalerne observeres den enkelte lærers undervisning, og på baggrund af et observationsskema drøftes den enkelte lærers undervisning med skoleledelsen. Der afholdes klassekonferencer mellem skolens ledelse og skolens lærere, hvor de enkelte elevers faglige og sociale udvikling drøftes. Dette gøres på 0., 3., og 6. årgang i forbindelse med afdelingsskift. Der afholdes med jævne intervaller møder med skolebiblioteket, AKT-medarbejderne, specialcenterformanden og øvrige fagkoordinatorer og afdelinger på skolen. Der anvendes standardiserede stave/læseprøver på årgang. Skolens læsevejleder og PPR's læsekonsulent inddrages i vurderingen af de enkelte klasser og de enkelte elevers faglige niveau. Skolens resultater forelægges skolens ledelse. Herudover anvendes standardiserede matematikprøver efter lærernes og fagudvalgenes beslutninger. Skolens ledelse har adgang til lærernes årsplaner og har derigennem mulighed for at vurdere om disse opfylder fælles mål og trinmål. Specialpædagogisk bistand: Skolens ledelse beslutter på baggrund af en pædagogisk psykologisk vurdering fra PPR hvilken specialpædagogisk foranstaltning, der skal iværksættes. Karakterer: Skolens gennemsnitskarakterer foreligger og kan læses sidst i rapporten. Det er skoleledelsens vurdering, at skolens faglige niveau som helhed og med baggrund i elevgrundlaget i forbindelse med afgangsprøverne er tilfredsstillende for dette skoleår. 10

11 Forvaltningens sikring af skoleledelsens kvalitet: Skolelederen deltager som forvaltningsansvarlig på skoleområdet i Fanø Kommune og deltager på møderne i Børne- og Kulturudvalget og informerer løbende om skolens arbejde. Kommunaldirektøren afholder årligt dialogsamtaler med skolelederen. Samtalerne giver skoleledelsen mulighed for at redegøre for skolens arbejde med kvalitetssikring. Fakta: Tekst Skoleåret Skoleåret Skoleåret Antal Skoler Antal elever pr. 5. september Antal elever i specialpædagogiske tilbud i andre kommuner Antal elever på privatskoler/folkeskoler udenfor Fanø Kommune eksklusive efterskoler Klassetrin klasse og 10. klasse 0-9 klasse 2 spor, 10. klasse 1 spor 0-9 klasse 2 spor, 10. klasse 1 spor klasse 2 spor, 9. og 10. klasse 1spor Antal lærerstillinger 35,15 34,31 31,18 Specialklasse Antal børnehaveklasseledere 1,8 1,8 1,8 Pædagogmedhjælper i 0,49 0,59 0,54 specialklasse Skolefritidsordning Der er ikke etableret skolefritidsordning i Fanø Kommune Der er ikke etableret skolefritidsordning i Fanø Kommune 11 1 klasse med 3 elever + 3 elever delvist tilknyttet. Der er ikke etableret skolefritidsordning i Fanø Kommune

12 Elevratio alle elever/lærerstillinger Antal klager til klagenævnet over specialundervisning Antal elever der modtager undervisning i dansk som 2. sprog Linjefagskompetencer 9,33 9,75 10, ,91 med direkte linjefagskompetence og den øvrige del af undervisningen varetages af lærere med tilfredsstillende kompetencer 55,42 med direkte linjefagskompetence, den øvrige del af undervisningen varetages af lærere med tilfredsstilende kompetencer 51,31 med direkte linjefagskompetence, den øvrige del af undervisningen varetages af lærere med tilfredsstilende kompetencer Afholdt undervisningsudgifter pr kr kr kr. elev i nutids kr. Klassekvotient 16,42 16,76 17,30 eksklusiv. specialklasse Ressourcer til specialpædagogisk bistand 117 lektioner inkl. projektafdelingen, taleundervisning, familieklasse Tid pr. år 3318 timer 115 lektioner inkl. projektafdelingen, taleundervisning, familieklasse. Tid pr. år 3323 timer 108½ lektioner inkl. projektafdelingen, taleundervisning, specialklasse Tid pr. år 2670 timer Ressourcer til dansk som 2. sprog 13 lektioner, tid pr. år 370 timer 11 lektioner tid pr. år 314 timer 8,5 lektioner, tid pr. år 237 timer Midler til efteruddannelse 704 timer = kr. 576 timer = kr. 312 timer = kr. Aflyste timer 1,95 % 2,59 % 0,79 % Lærernes arbejdstid anvendt på undervisning Antal elever pr. nyere computere m. internetforbindelse. 39,39 % 40,55 % 40,55 % 4,54 4,40 4,65 12

13 Elevfravær fakta. Tekst Skoleåret Skoleåret Elevfravær sygdom - antal dage Elevfravær sygdom antal elever Elevfravær gns. antal 6,55 6,67 7,45 6,47 sygedage pr. elev Elevfravær ekstraordinær frihed - antal dage Elevfravær ekstraordinær frihed antal elever Gennemsnitligt elevfravær 5,93 5,97 4,96 5,79 ekstraordinær pr. elev Ulovligt elevfravær antal dage Ulovligt fravær antal elever Gennemsnitlig ulovligt fravær pr. elev 8,8 2,29 3,84 Elevfravær: Skoleledelsen kan konstatere, at sygefraværet for eleverne ser nogenlunde ensartet ud. Nogle år lidt mere eller mindre, men det ligger nogenlunde konstant. Med hensyn til ekstraordinært fravær, så ser tallet også nogenlunde konstant ud. Der er mange af skolens elever, som får ekstraordinært fri i forbindelse med ferier uden for skolens normale elevferier. Det skyldes til dels, at en del forældre i Fanø Kommune arbejder i forbindelse med turisterhvervet på Fanø samt indenfor søfart og offshoreindustrien. Det er naturligt, at der vil være en højere frekvens af ansøgninger fra forældre om at holde deres børn fri udenfor skolens ferier for derved at have mulighed for at afholde familieferie sammen. Det er der forståelse for hos skoleledelsen. Det må dog også konstateres, at der i de senere år er sket en stigning i friholdelse af elever af andre hensyn end ovennævnte. Det kan 13

14 dreje sig om muligheden for at holde en billigere ferie udenfor sæsonen etc. Skoleledelsen forespurgte den tidligere skolebestyrelse angående denne problemstilling, og det blev der meldt ud, at det set fra skolebestyrelsens side var forældrenes ansvar, hvis de tog deres børn ekstraordinært fri. Den nuværende skolebestyrelse opfordres til at tage denne problemstilling op i skoleåret Det er fra skolens side lidt bekymrende, hvis skolen i visse tilfælde prioriteres ned i forhold til en billig ferie. Ulovligt fravær: Skolens ledelse følger ulovligt fravær meget tæt. Tallet er først opgjort systematisk gennem de seneste tre år. Skolen har analyseret fraværet. Selv om det ser ud som om antallet af elever med ulovlige forsømmelser er steget fra på tre år, så er det ulovlige fravær - som må betegnes som bekymrende - fordelt på ganske få elever, som der er taget hånd om i andet regi. Det ser ud til, at der skal gøres en indsats i de mindre klasser for at skærpe forståelsen af, at man ikke bare tager "en fridag med far og mor", som man har kunnet gøre, dengang man gik i dagsinstitution. Det er skoleledelsens opfattelse, at der ikke er elever, som har et bekymrende fravær, som der ikke sættes tiltag i værk overfor. Med tiltag menes, at bl.a. Fanø Kommunes sundhedsplejerske, børne- og ungekoordinatoren, Ankerhuset, SSP- konsulenten eller socialforvaltningen inddrages. Konklusion: Fanø Kommune har med udbygningen og renoveringen af Nordby Skole skabt rammerne for, at skolen kan udvikle og sikre en tidssvarende undervisning af alle Fanø Kommunes børn fremover. Skolen står sammen med øens øvrige kommunale institutioner overfor udfordringen med at skabe en institution, som kan tiltrække børnefamilier til Fanø Kommune. Derfor er det vigtigt, at skolen er langt fremme med hensyn til udvikling, og at den også kan garantere en kvalitet i undervisningen både hvad angår viden og kompetencer. At eleverne på Fanø generelt er godt klædt på til de nationale krav om, at 95 % skal gennemføre en ungdomsuddannelse og efterfølgende skal tage en uddannelse, er et vigtigt parameter for om kvaliteten er tilfredsstillende. Som konklusion må man sige, at undervisningens niveau er tilfredsstillende målt på prøvekarakterer og elevernes overgangsfrekvens til ungdomsuddannelser. En forholdsvis stor del af eleverne på Fanø vælger at tage 10. klasse, inden de overgår til ungdomsuddannelserne. Det er forvaltningens opfattelse, at dette har en betydning for elevernes mulighed for gennemføre en ungdomsuddannelse, og at 10. klasse derfor bidrager til at undgå, at for mange dropper ud af en ungdomsuddannelse. Samarbejdet med det nybyggede fritidshjem vurderes som værende godt, og det udvikles løbende. Antallet af elever, som henvises til specialundervisningstilbud i andre kommuner er minimalt, og det er intentionen, at det er muligt at tilbyde undervisning af de allerfleste børn på Fanø. 14

15 Der har gennem det sidste år været gjort en indsats for at tiltrække elever til skolen fra andre kommuner. Dette er sket gennem ændrede tiltag i forbindelse med valgfagsordningen i udskolingen, annoncering i lokale medier og gennem en bevidst kommunikationsstrategi, som også har tiltrukket en del elever. Man ser ligeledes, at søgningen til efterskoler har været vigende gennem de sidste par år. Der er to mulige scenarier for dette. 1. at skolens tilbud om 10. klasse er så attraktivt, at det vælges som alternativ til et efterskoleophold, 2. eller den ændrede økonomiske situation for mange forældre har gjort, at man ikke har valgt et efterskoletilbud. Med hensyn til elevfravær, så ser det ud til, at det forældreønskede fravær for elever er nogenlunde stabilt. I forbindelse med det ulovlige fravær fra skolen, har man gennem de seneste tre år, hvor man har opgjort dette, kunnet se en stigning i fraværet. Det er et område, som skolen har særligt fokus på, specielt for de enkelte elever, som har et stort fravær. Der foregår et stort samarbejde med kommunens øvrige aktører på området omkring børn og unge. Det foreslås, at skolebestyrelsen drøfter temaet elevfravær og evt. beslutter sig for en indsats omkring dette. Som det ser ud vil en elev fra klasse i gennemsnit p.g.a. ekstraordinær frihed og evt. sygdom undvære undervisning i alt ca. 14 dage pr. skoleår. Det svarer til et gennemsnitligt fravær på ca. 5 % om året. Det er selvfølgelig et gennemsnitstal, og sygdom kan man ikke holde for, men alligevel er det tankevækkende. Med hensyn til skolens gennemsnitlige karaktermæssige resultater så kan man sige, at resultatet ud fra det lille elevtal skolen har på 9. og 10. klasse må siges at være tilfredsstillende. Nogle karakterer ligger en anelse under landsgennemsnittet, en del ligger ganske pænt højere, så det er skolens opfattelse, at det er tilfredsstillende ud fra det elevgrundlag, der er. Det er vanskeligt entydigt at vurdere, om der er mulighed for at styrke fagligheden. At eleverne klarer sig godt, er en af skolens kerneopgaver, og der skal derfor konstant være fokus på fagligheden. 15

16 Standpunktskarakterer og karakterer for prøverne i 9. og 10. klasse juni 2012: 9. Klasses karakterer for Nordby Skole/563001: Fag Standpunkt Prøve Dansk Læsning: 7,96 (24) 6,42 (24) Retskrivning: 7,38 (24) 6,38 (24) Skriftlig fremstilling: 7,63 (24) 6,67 (24) Orden: 6,08 (24) 5,96 (24) Mundtlig: 5,88 (24) 6,46 (24) Matematik Færdighedsregning: 6,13 (24) 5,79 (24) Problemløsning: 5,83 (24) 5,04 (24) Mundtlig: 5,33 (24) Engelsk Skriftlig: 6,96 (24) Mundtlig: 7,25 (24) 8,46 (24) Tysk Skriftlig - Prøvefag til udtræk: 4,57 (21) Mundtlig - Prøvefag til udtræk: 4,38 (21) Fysik/Kemi: Praktisk/mundtlig 5,83 (24) 5,79 (24) Biologi: Skriftlig - Prøvefag til udtræk: 5,63 (24) Geografi: Skriftlig - Prøvefag til udtræk: 5,04 (24) 7,04 (24) Historie Mundtlig - Prøvefag til udtræk: 6,38 (24) Samfundsfag Mundtlig - Prøvefag til udtræk: 7,67 (24) 8,46 (24) Kristendomskundskab: Mundtlig - Prøvefag til udtræk: 6,46 (24) Obligatorisk projektopgave: 7,96 (24)

17 10. Klasses karakterer for Nordby Skole/563001: Fag Standpunkt Prøve Dansk FSA Læsning: 4,00 (2) 4,00 (2) Retskrivning: 4,00 (2) 2,00 (2) Skriftlig fremstilling: 4,00 (2) 5,50 (2) Orden: 5,50 (2) 5,50 (2) Mundtlig: 2,00 (2) FS10 Skriftlig fremstilling - OF: 7,14 (14) 7,93 (14) Mundtlig - OF: 7,43 (14) 8,80 (15) Matematik FSA Færdighedsregning: 4,00 (2) 7,00 (1) Problemløsning: 4,00 (2) 7,00 (1) FS10 Skriftlig - OF: 5,71 (14) 7,29 (14) Mundtlig - OF: 5,71 (14) 6,75 (8) Engelsk FS10 Skriftlig - OF: 6,44 (16) 7,47 (15) Mundtlig - OF: 6,63 (16) 8,67 (15) Tysk FS10 Skriftlig - Tilbudsfag: 8,00 (5) 11,33 (3) Mundtlig - Tilbudsfag: 8,00 (5) 9,67 (3) Fysik/Kemi FS10 Praktisk/mundtlig - Tilbudsfag: 5,94 (16) 8,00 (5) Obligatorisk selvvalgt opgave: FS10 8,31(16)

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1. september 2013 Nøgletalssamling s Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger s Skolevæsen 2012-13 Side 2 af 46 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 1. Skolernes rammebetingelser KVALITETSRAPPORT FOR SKOLERNE I TØNDER KOMMUNE - DEL 1 SKOLERNES DEL o Skolerne arbejder i 06/07 efter de styrelsesvedtægter,

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Ordblindeinstituttet 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Overgangsfrekvenser... 3 1.2 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 3 1.3 Karakterfordelingen...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

A. Fokuspunkter for evalueringen. Fagligt udbytte af undervisning Elevernes trivsel. B. Evalueringsformer der benyttes på skolen

A. Fokuspunkter for evalueringen. Fagligt udbytte af undervisning Elevernes trivsel. B. Evalueringsformer der benyttes på skolen Indhold: A. Fokuspunkter for evalueringen B. Evalueringsformer der benyttes på skolen C. Evaluering af den samlede undervisning skoleåret 2013/14 D. Plan for opfølgning på evalueringen E. Næste evaluering

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009.

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009. Kvalitetsrapport 2008/2009 Moltrup Skole Haderslev Kommune Godkendt af bestyrelsen november 2009. 1 Indholdsfortegnelse Kap. 1: Resumé med konklusioner side 3 Kap. 2: Tal og tabeller side 4 Kap. 3: Fagligt

Læs mere

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen 1. september 21 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-1 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 5 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2. 2.4 2.5..1.2..4.5

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE På Sdr. Bjert Centralskole

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Havrehedskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2010/2011 Favrdalskolen Haderslev Kommune 1 1. Resumé med konklusioner 2. Tal og tabeller Skolen Indholdsfortegnelse Hvor mange klassetrin har skolen. Hvilke klassetrin - antal spor pr.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Bramdrup Skole ved Steen Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Bramdrup skole vil være en faglig

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 1 af 18 Indhold Indledning... 3 Generelt om bevægelser i karakterer... 4 Overblik: Antal elever

Læs mere

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen 1 En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved skoleleder Hans Winther KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Skolen har et højt ambitionsniveau

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Center for Børn og Undervisning

Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Dato 21. februar 2017 Konsulent Finn Sonne Holm Kvalitetsrapport 2015/2016 Rammer for de lokale handleplaner og indsatser på baggrund af resultaterne i skoleåret 2015/2016

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Krogsbølle Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Børne og Skoleudvalget

Børne og Skoleudvalget Læseresultater ved udgangen af 1. og 3. klasse Målet for Furesø Kommunes folkeskoler er, at fastholde de gode læseresultater ved udgangen 1. klasse, hvor mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Rosenlundskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Horsebækskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Horsebækskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Horsebækskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Skolepolitik. Status

Skolepolitik. Status Skolepolitik Status De kommunale skolepolitiske mål Gennem de seneste år, har skolerne arbejdet med kommunens fire overordnede skolepolitiske målsætninger: 1. Inklusion og fællesskaber, 2. It og digitalisering,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv.

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2

Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2 Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2 BILAG 1A 9. KLASSES AFGANGSPRØVE 2 BILAG 1B - 10.KLASSES AFGANGSPRØVE 3 BILAG 1C LÆSETEST I 3. KLASSE 4 BILAG 1D UDDANNELSESVALG 5 BILAG 2 NØGLETAL 6 BILAG 2A KLASSETRIN,

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2013/14 1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver 3 2.2 Karakterer ift.

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Resen Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Resen Skole er en folkeskole med ca. 600 elever fra 0.-9. årgang inklusiv tilknyttet specialklasserække.

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Lærer 43 Forældre 94 Elev 280 1 2. Elevernes svar Jeg

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Højagerskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2011/2012. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_ e14.

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2011/2012. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_ e14. Dragør Kommunes Kvalitetsrapport 2011/2012 Datamateriale med bemærkninger c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_14822944541e14.xlsx ] Skolepræsentationer skoleåret 2011/12 St. Magleby Skole www.stmaglebyskole.skoleintra.dk

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

Folkeskolereformen - fokus på faglighed

Folkeskolereformen - fokus på faglighed Folkeskolereformen - fokus på faglighed Hvorfor en folkeskolereform Folkeskolen anno 2013.intellektuel og uddannelsesmæssig armod, Politikken Fokus på bedre uddannelse og bedre udnyttelse af skattekronerne,

Læs mere

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2012- September Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Antal elever i alt pr. skole 3 Elev-lærer ratio 3 Antal spor pr. klassetrin 4 Fraværsprocent

Læs mere

Kilder: 1)Uni-C, 2)Elevadministration TEA, 3) Økonomisk Afdeling, 4)Skolen, 5) Løn og Personale.

Kilder: 1)Uni-C, 2)Elevadministration TEA, 3) Økonomisk Afdeling, 4)Skolen, 5) Løn og Personale. Svinninge Skole Hovedgaden 76F, 50 Svinninge http://www.svinningeskole.dk Skoleleder: Henning Hansen Almindeligt skoletilbud for børnehaveklasse til niende klasse. Specialtilbud for elever med ADHD Rammebetingelser

Læs mere

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser)

Læs mere

Ejnar Mikkelsenila Aluarpia. fax: 99 11 32 Telefon: 36 78 60 pemo@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse.

Ejnar Mikkelsenila Aluarpia. fax: 99 11 32 Telefon: 36 78 60 pemo@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse. Ejnar Mikkelsenila Aluarpia Atuarfiup aqqa /skolens navn fax: 99 11 32 Telefon: 36 78 60 pemo@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Postboks 504 Atuarfiup/skolens postadresse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning

Evaluering af skolens samlede undervisning Evaluering af skolens samlede undervisning Fokuspunkter for evalueringen Elevernes faglige udbytte af undervisningen Elevernes trivsel Evalueringsformer der benyttes på skolen 1. Folkeskolens prøver 2.

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet.

Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 12/6 2014 Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet. Skole og Forældre takker for det tilsendte

Læs mere

Skabelon til høringssvar angående kvalitetsrapport 2014/2015

Skabelon til høringssvar angående kvalitetsrapport 2014/2015 Til: Skolebestyrelser MED-udvalg SektorMED skole DLF og BUPL Handicaprådet Rådet for socialt udsatte Ungerådet Center for Uddannelse Langes Gård 10, 4200 Slagelse Centerforuddannelse@slagelse.dk Januar

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2015/16 Børn, Unge og Læring november 2016 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret

Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport 2009-2010 Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret 2009-2010. 1. Kommunens elev- og klassetal Skolens elev-og klassetal for henholdsvis normalklasseundervisning

Læs mere

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 UNI C Statistik & Analyse, 7. februar 2011 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning... 4 9. klasse... 4 Fag med bundne prøver...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Oddense Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolens slogan: Et godt sted at være, et godt sted at lære - Fokus på den enkelte elevs faglige

Læs mere

Sammenfattende helhedsvurdering af skolernes faglige niveau

Sammenfattende helhedsvurdering af skolernes faglige niveau Sammenfattende helhedsvurdering af skolernes faglige niveau Rammebetingelser På de 13 folkeskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune er der den 5. september 2011 indskrevet 4409 elever inkl. special - og heldagsklasser.

Læs mere

Kvalitetsrapport Folkeskolerne - Haderslev Kommune. Børne- og Familieservice

Kvalitetsrapport Folkeskolerne - Haderslev Kommune. Børne- og Familieservice Kvalitetsrapport 212-213 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Indledning Formålet med denne kvalitetsrapporten er: 1) At styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage sit ansvar

Læs mere

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2010/2011. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_210_ e23.

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2010/2011. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_210_ e23. Dragør Kommunes Kvalitetsrapport 2010/2011 Datamateriale med bemærkninger c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_210_14827629336e23.xlsx ] Skolepræsentationer Dragør Skole Navn og adresse Skolens ledelse

Læs mere