SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER."

Transkript

1 SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER JANUAR 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af problematikker... 3 Målgruppen... 3 Der er derfor tale om:... 3 Borgere der:... 4 Problemstillinger I forhold til målgruppen:... 4 I forhold til de øvrige borgere:... 4 I forhold til personalet:... 4 Pædagogisk praksis... 5 Konkrete pædagogiske metoder... 5 I forhold til målgruppen:... 6 Fysiske rammer:... 7 Personale:... 7 Uddannelsesprofil:... 8 Efterskrift Placering i Nysted?... 8 Normering... 8 Bilag tidsplan og handlinger.... 9

3 SIDE 3/9 BESKRIVELSE AF PROBLEMATIKKER En lang række dagtilbud er over tid blevet samlet på Københavnsvej, Den Sociale virksomhed, Falster. Det har samlet set givet en række stordriftsfordele og som sådan åbnet for en lang række muligheder for de mange borgere. En gruppe af borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF), og lign. problematikker, har dog haft vanskeligt ved at profitere af tilbuddet på Københavnsvej. De har behov for et mindre miljø, hvor deres mulighed for at udvikles tilstræbes gennem en kombination af at lære strategier til brug i hverdagen, og hvor de kan tilbydes kompenserende støtte, så de kan profitere af tilbuddet. MÅLGRUPPEN Målgruppen er borgere med ASF og lign. problematikker, som vil profiterer af ændringer i hele den specialpædagogiske planlægning. Der er tale om en mindre gruppe borgere, hvor det er problematisk at trives i et store og/eller blandede miljøer. Borgere med ASF og lign. kan samtidig have andre handicap, sygdomme eller udviklingsforstyrrelser. Det kan f.eks. være OCD, Tourette syndrom, ADHD mv. Generelt er der vanskeligheder inden for tre områder: forestillingsevne, kommunikation og sociale samspil. DER ER DERFOR TALE OM: - Borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser og funktionsnedsættelse. - Borgere der har brug for ro, overskuelighed og megen struktur i dagligdagen.

4 SIDE 4/9 - Borgere, som således har brug for at kunne trække sig tilbage i mindre lokaler. Specifikt er der tale om borgere, som er karakteriseret ved, at de har behov for støtte i planlægning af kort- og langsigtet strategier inden for følgende områder: - I sociale sammenhænge. - I kommunikation med omgivelserne. - Opretholde opmærksomheden og koncentrationen. - I at kunne danne sammenhænge mellem empatiske færdigheder ( at kunne mærke andre menneskers følelser, at kunne adskille andres følelser fra ens egne, at give en passende følelsesmæssig respons på en andens følelsesmæssige tilstand. At forstå den andens følelser, at kunne sætte sig ind i den andens sted, at gøre det muligt at forudsige den andens adfærd eller mentale tilstand. BORGERE DER: - Er i følelsesmæssig ubalance - Har nedsat funktionsevne og er ressourcesvage - Har nedsat motorisk udvikling - Har det svært med forandringer - også små ændringer i dagligdagen. - Har brug for at kunne vælge til og fra. - Behov for støtte af egen integritet - Har ingen eller nedsat tålmodighed - Har vanskeligheder med uro omkring sig samt vanskeligheder ved at være sammen med for mange mennesker på en gang. - Kan fremtræde selvdestruktive og /eller udvise indelukket adfærd. PROBLEMSTILLINGER. Som det er i dag i deres nuværende A-hus tilbud indebærer de fysiske rammer, de mange mennesker, sammensætningen af borgere med meget forskellige behov og aktiviteternes omfang bl.a.: I FORHOLD TIL MÅLGRUPPEN: - At de trækker sig og ofte vælger fra. - At de flagrer og har vanskeligt ved at finde ro. - At de oplever, at deres personlige grænser til stadighed udfordres. - At de ofte har en udadreagerende adfærd i forhold til personale og øvrige borgere. - At de undertiden reagerer selvdestruktivt. I FORHOLD TIL DE ØVRIGE BORGERE: - At de føler sig utrygge / bange - At de mere stille undertiden bliver overset I FORHOLD TIL PERSONALET: - At enkelte i personalegruppen undertiden føler sig utrygge - At man oplever sig selv utilstrækkelig. Der mangler helt grundlæggende tid.

5 SIDE 5/9 - At støttemedarbejderne oplever sig selv fastlåst og undertiden meget alene i den konkrete specialpædagogiske opgaveløsning. Samlet set handler det om en gruppe borgere, hvor vi er nødsaget til at planlægge det specialpædagogiske miljø anderledes, så de kan trives og dermed skabe forbedret udviklingsmuligheder for den enkelte. Med disse konkrete problemstillinger som afsæt tager Den sociale Virksomhed derfor initiativ til at etablere et mere specialiseret tilbud, Specialtilbuddet Nysted, for særligt udvalgte borgere, som i forvejen er indskrevne i et af A-hus tilbuddene. Borgere, som har behov for et andet tilbud, end det, vi kan tilbyde dem nu. Et specialtilbud der lægger vægt på struktureret forudsigeligt specialpædagogisk miljø for borgere med ASF og borgere med lignende behov. Et tilbud, der med sin fysiske udformning og specialpædagogiske tilgang er overskueligt og kan tage hånd om borgernes særegenheder og særlige behov. PÆDAGOGISK PRAKSIS Vi har at gøre med en gruppe borgere, der har brug for ekstraordinær hjælp og støtte til at tackle deres problemer gennem medarbejdere med høj faglig viden og massiv brug af specialpædagogiske metoder og individuelt tilrettelagte forløb. En pædagogisk praksis som er kendetegnet ved: - Ro - En tydelig og gennemført struktureret dagligdag - Visualiserede dags-og ugeprogrammer - Overskuelighed - Genkendelighed og regelmæssighed en fast rytme - Så få sanseindtryk som muligt - Så få andre borgere at skulle forholde sig til som muligt. - En fast personalegruppe, som de kan finde tryghed ved - En til en kontakt i videst muligt omfang. KONKRETE PÆDAGOGISKE METODER Med det formål, at skabe forudsigelighed, genkendelighed og overskuelighed arbejdes der i projektet med en struktureret visualiseret pædagogisk tilgang til den enkelte borger, hvor vi har i centrum at omgivelsernes krav skal svare til den enkelte borgers forudsætninger og derfor skal planlægges individuelt. - Individualisering Der tages konkret afsæt i en kortlægning af den enkelte borgers helt specifikke behov. - Borgerens kompetencer og interesser - Strukturering af omgivelserne. De fysiske rammer og den specifikke indretning af lokalerne hænger nøje sammen med metodegrundlaget. På den baggrund fortæller eks. vis det

6 SIDE 6/9 daglige skema borgeren på en visualiseret måde, hvilke aktiviteter, der skal finde sted og i hvilken rækkefælge. Skemaernes konkrete udformning tager afsæt i den enkelte borgers specifikke behov. Således tænkes TEACCH suppleret med anvendelse af tegn til tale (TTT), verbalt sprog, billeder som kommunikationsmiddel, tydeligt kropssprog og tonefald. Det individuelt tilrettelagte pædagogiske arbejde med den enkelte borger tager konkret afsæt i en detaljeret og tydelig personbeskrivelse. På den baggrund udarbejdes en egentlig manual i forhold til den enkelte borger for at sikre maksimal ensartethed i det daglige pædagogiske arbejde. Manualen, som således er tilpasset den enkelte borger lægger vægt på udviklingsorientering og kan indeholde elementer som: - Fysiske aktiviteter (udeliv, svømning, dans, boldspil mm. - Kreative aktiviteter (male, lerarbejde, perler o.lign. værkstedsaktiviteter) - Sansestimulation (Koordinationstræning,balancetræning, afspænding, massage, musik, smagsoplevelser ) - Sociale aktiviteter (træning af sociale spilleregler og socialt samvær i og udenfor huset) - Kommunikation Specialtilbuddet Nysted skal derfor have en størrelse og karakter, hvor det er muligt at nå disse borgere. Vi tænker umiddelbart 10 max.15 borgere. Med en normering, som konkret matcher borgernes ganske særlige behov. Ved at oprette Specialtilbuddet Nysted, som et meget specialiseret tilbud opnår vi: I FORHOLD TIL MÅLGRUPPEN: At de er i et miljø, der kan rumme deres behov og forskelligheder. At også de, får succesoplevelser i deres hverdag og ikke kun oplever konflikter og isolering. At de får en konkret oplevelse af mere ro og tryghed. At de får mere overskud til at vælge til. At de samlet set opnår en bedre livskvalitet. Vi siger altid JA, er vores motto. Og det vil vi fortsætte med at kunne. Vi har allerede i dag, fagligheden og viljen til at kunne tage imod alle borgere, men de fysiske rammer sætter desværre alt for store begrænsninger, og gør tilbuddet i dag alt for utilstrækkeligt og mangelfuldt. Det mærker borgerne og det mærker personalet. På lang sigt handler det om, at Den sociale Virksomhed Falster udvikler et specialtilbud, som er unikt. Et tilbud, der er kendetegnet ved høj specialpædagogisk faglighed. Et tilbud, der kan rumme og formå at skabe udvikling for de borgere, der ikke passer ind andre steder.

7 SIDE 7/9 Et år efter etableringen af det nye specialpædagogiske tilbud kan vi konstatere flg.: - Fokus i forhold til målgruppens handleplaner er rettet imod udvikling frem for vedligeholdelse. På den baggrund kan der konstateres: - At den enkelte projektdeltager (borger) er mere rolig - Har overskud til at vælge til og fra - Er impliceret i / årsag til færre konflikter - Har undergået en markant udvikling på handlingsplanens prioriterede udviklingsparametre. - Viser oftere glæde - Fald i antallet af registrerede overgreb fra målgruppen - Fald i antallet af registrerede magtanvendelser i forhold til målgruppen FYSISKE RAMMER: For at Specialtilbuddet Nysted bliver en succes, er der behov for følgende: Projektet etableres som en afdeling af DSV Falster i egne lokaler. En bolig i rolige omgivelser De fysiske rammer skal være i orden dvs.: Aktivitetsrum, arbejdsrum, opholdsrum, sanserum, med en indretning, således at der ikke er for mange forstyrrende elementer Herunder fokusering på farver, lysindfald mv, Plads til små rum/individuelle arbejdspladser (mulighed for afskærmning) Lydisolering rummene imellem. Toiletter med mulighed for liggende skift Rummeligt køkken, så borgeren har mulighed for at deltage i arbejdet God udenomsplads som kan bruges til aktiviteter (bålplads, gynge, cykelplads, sansehave) PERSONALE: Placering i Nysted, Ny Østergade 4. Skal stadig organisatorisk være en del af A-huset på Københavnsvej.Herunder Aktivitetssammenhold og fælles personalemøder. (Specialtilbuddet skal ikke isoleres men være en del af helheden.) Personalet i specialtilbuddet skal kunne tackle alle borgerne.. Høj personalenormering. Et forslag lyder på 1 personale til 1½ til 2 borgere. Personalet har en opstartsfase over 1 uge, hvor de uden borgere sætter rammerne for kulturen, pædagogikken og miljøet. Personalet skal have relevant uddannelse inden opstart indenfor konflikthåndtering, containing, PECS, autisme, TEEACH, TTT, konkreter mv. Huskursus ved konsulent fra Autismecenteret, Vordingborg.

8 SIDE 8/9 Personalet skal have viden og forståelse for en sammenhængende begrebsramme, opnå et teoretisk fundament og forståelse for mennesker med ASF, reflekterer over adfærd og relationer i den daglige praksis. Personalet skal tilegne sig viden om, metoder og redskaber til kommunikation, interaktion, vejledning og samspil. Lære at vurderer funktionsniveau og identificere udviklingspotentiale. Få indblik i forskellige handlings- og undervisningsmetoder. UDDANNELSESPROFIL: Diplom i Specialpædagogik Suppleret med kurser om autisme, dokumentation, evaluering Samt kurser og erfaring med konflikthåndtering, afværge og frigørelsesteknikker. Viden om og erfaring med relevante kommunikationsformer indenfor det specialpædagogiske felt. Der skal tilknyttes en koordinator med overordnet fagligt ansvar i samarbejde med Områdelederen for 104. EFTERSKRIFT. PLACERING I NYSTED?... Gruppens oprindelige udgangspunkt for placering har taget udgangspunkt i en mere bynær og central placering. Ligeledes har gruppen ønsket en mere optimal mulighed for indretning og gerne flere kvadratmeter end tilbuddet i Nysted indeholder. Årsagen til at gruppen har peget på etablering i Nysted er at det er en bygning som i forvejen er i anvendelse og at projektet således hurtigt ville kunne gennemføres. NORMERING Det skal bemærkes at en række af de borgere, som der peges på i tilbuddet, er bevilget en tillægstakst. Uden denne tillægstaks ville det ikke være muligt at gennemføre projektet. En alternativ løsning ville være at operere med egen takst for tilbuddet i Nysted.

9 SIDE 9/9 BILAG 1. TIDSPLAN OG HANDLINGER Fremlæggelse af projekt og tidsplan Drøftelse af projekt med Bo og Naboskab Drøftelse af projekt med GBS / Handicap området Skitse for indretning (drøftes med Eva fra Autismeforum)og drøftelse med udlejer Drøftelse af introduktion for borgerne (Nysted og Københavnsvej) Klarlægning af økonomi for afdelingen Klarlægning af kørsel for borgerne Seminar for personalet. Drøftelse af problematikker og pædagogisk praksis ( Temadag med undervisere fra Autismeforum, Vordingborg Eva?) Infomøde forældre og pårørende, og pårørende Renovering af lokaler og indkøb Seminar / planlægning / kursus for personalet Intro periode for borgerne Opstart. Opfølgning Evaluering

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Grobund. - for indlæring, udvikling og selvstændighed

Grobund. - for indlæring, udvikling og selvstændighed Grobund - for indlæring, udvikling og selvstændighed Forord Overordnet målsætning for Egebakken AST TEACCH Gennem Bakkerne 5 Gennem Bakkerne 3 Agernhuset Specialkonsulenterne overordnet Beskrivelse af

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme)

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Programteori for Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Beskrivelse af design, formål og udviklingsproces September 2009 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

Himmelev modellen et tilpas forenklet miljø

Himmelev modellen et tilpas forenklet miljø Etablering og metode i særforanstaltning Himmelev modellen et tilpas forenklet miljø I denne pjece findes en kort beskrivelse af Himmelevmodellen, som den praktiseres i vores særforanstaltningsprojekter.

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Brøndby Kommune Tilsynsrapport Brøndby Kommune JAC Vestegnen Anmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan INDHOLD Beskrivelse af praktikstedet....... side 2 Uddannelsesplan.. side 6 3. praktikperiode i Boafdelingen... side 9 3.praktikperiodes faglige kompetencemål....

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Der skal to til en tango

Der skal to til en tango Der skal to til en tango Om kommunikation og relationer i støtten til mennesker uden et ekspressivt verbalt sprog Birger Perlt Jesper Holst Kirsten Nielsen Pauline Hagensen Socialt Udviklingscenter SUS

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere