VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND"

Transkript

1 DATO Februar 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND For rådgivningen og bistanden (i det følgende betegnet rådgivningen ) gælder "Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand" af oktober 1989 (ABR 89), idet henvisningerne i pkt og til AB 72 ændres til AB 92. Rådgivningen kan være opdelt i opgaver og kan bestå af flere ydelser. Nærværende standardvilkår erstatter, præciserer eller supplerer bestemmelser i ABR 89. Der indgås aftale mellem Vejdirektoratet (klienten) og rådgiveren, hvori rådgivningen beskrives, og de nærmere forhold vedrørende rådgivningens gennemførelse fastlægges. Eventuelle ydelser fra klientens side skal fremgå af aftalen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem aftalen og nærværende vilkår gælder det i aftalen fastsatte. Ved aftale forstås en enkeltaftale, en tillægsaftale, en rammeaftale eller en rekvisition i henhold hertil. ABR 89, nærværende standardvilkår og aftalen (inklusive eventuelle bilag hertil) udgør et samlet aftalekompleks. 1. RÅDGIVNINGENS OMFANG Aftalen skal indeholde en klar angivelse af rådgivningens indhold og omfang. Ændringer i rådgivningens indhold og omfang kræver klientens skriftlige samtykke. 2. RÅDGIVNINGENS FREMME OG OPHØR Tidsforløbet for rådgivningen fastsættes i aftalen. TIDSFRISTER Rådgiveren er ansvarlig for, at rådgivningen, herunder de ved aftalens indgåelse forudsatte ydelser fra underrådgivere, f.eks. laboratorieundersøgelser, leveres inden for de aftalte tidsfrister. Ændringer af tidsfrister skal være begrundet i forhold, der ikke var rådgiveren bekendt ved den oprindelige fastsættelse af tidsfristerne. Ændringer kræver klientens forudgående skriftlige samtykke. Rådgiveren skal straks underrette klienten om ændringer i forhold til det fastsatte tidsforløb, når det kan forudses, at sådanne ændringer vil være påkrævet. BUDGET Rådgiveren udarbejder forslag til budget for rådgivningens udførelse. Budgettet skal godkendes af klienten. Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk CVR

2 Vejdirektoratets standardvilkår for aftaler om rådgivning og bistand 2 Rådgiveren er ansvarlig for, at rådgivningen, herunder de ved aftalens indgåelse forudsatte ydelser fra underrådgivere, f.eks. laboratorieundersøgelser, leveres inden for budgettet. Ændringer af budgettet skal være begrundet i forhold, der ikke var rådgiveren bekendt ved den oprindelige fastsættelse af budgettet. Ændringer kræver klientens forudgående skriftlige samtykke. Rådgiveren skal straks underrette klienten om ændringer i forhold til budgettet, når det kan forudses, at sådanne ændringer vil være påkrævet. KVALITETSSTYRING Rådgiveren skal have et dokumenteret kvalitetsstyringssystem. UDSKYDELSE, STANDSNING Klienten er til enhver tid berettiget til at udskyde eller standse rådgivningen og betaler i så fald kun rådgiveren for den rådgivning, der er præsteret indtil udskydelses- eller standsningstidspunktet. Standsning af rådgivningen anses for opsigelse af rådgivningsaftalen. Udskydelsen eller standsningen skal ske med et varsel på 2 uger, medmindre udskydelsen/standsningen er begrundet i bevillingsmæssige eller tilsvarende væsentlige forhold hos klienten. ANVENDELSE UDEN GODTGØRELSE Efter standsning af rådgivningen i medfør af foranstående bestemmelser er klienten berettiget til at anvende det af rådgiveren udarbejdede materiale uden den i ABR 89, punkt 7.2.1, 2. afsnit, anførte godtgørelse. Såfremt anvendelse af materialet finder sted uden rådgiverens medvirken, sker dette uden ansvar for rådgiveren. 3. RÅDGIVERENS ANVENDELSE AF UNDERRÅDGIVERE UNDERRÅDGIVERE MV. Såfremt det skønnes nødvendigt for rådgivningens udførelse, kan rådgiveren foreslå anvendelse af underrådgivere, specialbistand, udførelse af laboratorieundersøgelser mv. Klienten skal godkende sådanne forslag, forinden rådgiveren træffer aftale med de pågældende. Betaling for underrådgivere, specialbistand, laboratorieundersøgelser mv. kan efter nærmere aftale foretages direkte af klienten. Rådgiveren skal i så fald drage omsorg for, at fakturaerne opdeles efter nærværende bestemmelser, og rådgiveren skal ved påtegning af fakturaen over for klienten bekræfte, at den pågældende ydelse er modtaget/udført. 4. AFREGNING HONORAR- OG AFREGNINGSFORMER Der skelnes mellem følgende honorar- og afregningsformer:

3 Vejdirektoratets standardvilkår for aftaler om rådgivning og bistand 3 Fast honorar Honorar efter regning Udlæg Fast honorar Den samlede afregning for den udførte rådgivning er forfalden, når arbejdet er afsluttet og godkendt af klienten. Alternativt kan der aftales en konkret betalingsplan. Honorar efter regning Rådgiveren udarbejder månedlige fakturaer for udført rådgivning og fremsender disse til klienten snarest efter månedens udgang. Honorarberegningen foretages i overensstemmelse med nedenstående. Honorarberegning Afregning af den udførte rådgivning sker efter timesatsmodellen, medmindre andet aftales. Timesatsmodellen Afregning af honorardelen skal indeholde en specifikation af: Hvem der har arbejdet på opgaven De pågældende medarbejderes uddannelseskategori De pågældende medarbejderes anciennitet Aftalt timeløn pr. medarbejder Antal forbrugte timer pr. medarbejder Regulering Prisen er fast for den del af rådgivningen, der udføres inden 12 måneder fra tilbudsdagen. Fra dette tidspunkt reguleres fast honorar og fast enhedspris/timeløn efter Arbejdsomkostninger i Danmarks Statistiks Byggeomkostningsindeks for boliger, arbejdsomkostninger, med tilbudsdagens indeks som begyndelsesindeks. Afregning vedrørende reguleringsbeløbet foretages, når det relevante indeks er offentliggjort. UDLÆG Specifikation af udlæg skal enten foretages på selve fakturaen for udlæggene eller i et bilag hertil. Regninger, som er betalt af rådgiveren, vedlægges fakturaen. 5. FAKTURERING UDFORMNING Der faktureres månedligt, medmindre andet aftales. Fakturaer skal udformes på grundlag af aftalens bestemmelser og fremsendes elektronisk til klienten i overensstemmelse med lovgivningen om offentlige betalinger og elektronisk afregning med offentlige myndigheder. På baggrund af acontobegæring, godkendt af rådgiveren i et webbaseret afregningssystem, kan klienten udstede et afregningsbilag. Dette skal fremgå af aftalen.

4 Vejdirektoratets standardvilkår for aftaler om rådgivning og bistand 4 EAN-NR. Klientens EAN nummer er: RÅDGIVNINGSPERIODE Fakturaen, og eventuelt tilhørende bilag, skal angive rådgivningsydelsen og den periode, den relaterer sig til. FREMDRIFTSRAPPORTERING Sammen med fakturaen fremsendes en fremdriftsrapport indeholdende bl.a. En beskrivelse af rådgivningens fremdrift En procentvis angivelse af, hvor stor en del af arbejdet der er udført i forhold til det samlede, aftalte arbejde Et skøn over størrelsen af den resterende rådgivning (angivet i timer eller kr.) suppleret med angivelse af en eventuel afvigelse i forhold til det aftalte) Det kan aftales, at fremdriftsrapport ikke skal fremsendes, såfremt der ikke anvendes timeafregning, eller rådgivningens karakter i øvrigt ikke nødvendiggør dette. EKSEMPLIFIKATION Eksempel på specifikation af faktura og aftalegrundlag (budget) fremgår af bilag 1. BETALING Betaling sker 30 dage fra datoen for korrekt elektronisk modtagelse af fakturaen hos klienten, såfremt andet ikke er aftalt. Fakturaen skal påføres initialerne på den sagsansvarlige hos klienten. 6. OPHAVSRET Klienten er berettiget til helt eller delvist at anvende det af rådgiveren frembragte materiale, herunder disponere over det i forhold til tredjemand. Klientens ret tilkommer ham, uanset om rådgiveraftalen opsiges eller ophæves før tid. Klienten har eneret til anvendelse af det specifikke resultat af rådgivningen, der er udviklet eller frembragt særligt til klienten, uanset karakteren af den leverede rådgiverydelse. Rådgiveren må ikke uden klientens forudgående skriftlige samtykke offentliggøre det af ham udarbejdede materiale. 7. FORSIKRINGSPLIGT Rådgiveren er forpligtet til at holde sit ansvar forsikret på sædvanlige vilkår, såvel erhvervsansvar som professionelt ansvar, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

5 Vejdirektoratets standardvilkår for aftaler om rådgivning og bistand 5 Rådgiveren har pligt til at sikre, at der til enhver tid i ansvarsperioden er en disponibel dækning på rådgiverens ansvarsforsikring svarende til det i aftalen fastsatte. Om nødvendigt skal rådgiveren for egen regning retablere forsikringen i henhold til gældende forsikringsvilkår. Rådgiveren skal efter påkrav fra klienten aflevere dokumentation for forsikringen og dens opretholdelse. 8. KONSULENTARBEJDE I VEJDIREKTORATET Ved konsulentarbejde i Vejdirektoratet forstås arbejde udført af rådgivere med direkte og nærmere bestemt adgang til Vejdirektoratets databaser, filer, journaler mv. Disse rådgivere omtales som konsulenter. Konsulenter er underlagt interne bestemmelser og instruktioner vedrørende Vejdirektoratets benyttelse som arbejdsplads, herunder om tavshedspligt, benyttelse af IT-udstyr og adgang til databaser mv. A. GENERELT Det kan aftales, at konsulenten skal foretage tidsregistrering i Vejdirektoratets økonomistyringssystem, SAP, og have adgang til SAP i øvrigt, herunder planlægning og opfølgning i BI. Konsulenten har ikke økonomisk disponeringsret over konti i Vejdirektoratet. Det kan dog aftales, at konsulenten i et nærmere fastsat omfang skal have en sådan ret, herunder have adgang til at anvise og attestere i henhold til tegningsregler og ressourcestyringsmanual. B. ADGANG TIL VEJDIREKTORATETS IT-SYSTEMER OG TAVSHEDSPLIGT Konsulenten har en nærmere fastsat adgang til oplysninger i Vejdirektoratet, herunder data i Vejdirektoratets IT-systemer, til brug for udførelse af den aftalte opgave. Konsulenten er alene berettiget til at udnytte de herved tilgængelige oplysninger til brug for udførelse af opgaven. Konsulenten må ikke misbruge sin adgang til Vejdirektoratets IT-systemer til at skaffe sig oplysninger ud over det ovenfor anførte. Konsulenten er underlagt tavshedspligt for så vidt angår de ovenfor nævnte oplysninger og oplysninger, som konsulenten under opgaveløsningen i øvrigt bliver bekendt med vedrørende Vejdirektoratets virksomhed. Konsulentens tavshedspligt gælder såvel under som efter opgavens udførelse. C. BENYTTELSE AF VEJDIREKTORATETS FACILITETER Konsulenter, der har fysisk arbejdsplads i Vejdirektoratet, kan benytte Vejdirektoratets faciliteter (telefon, fax, fotokopieringsmaskine, mødelokaler, kantine mv.) på samme måde som ansatte i Vejdirektoratet, hvilket blandt andet indebærer, at benyttelsen skal være tjenstligt begrundet.

6 Vejdirektoratets standardvilkår for aftaler om rådgivning og bistand 6 D. TJENESTEBILER Konsulenter må benytte Vejdirektoratets tjenestebiler til kørsel i forbindelse med udførelse af de aftalte opgaver i overensstemmelse med Vejdirektoratets regler for benyttelse af tjenestebiler. E. OVERTRÆDELSE AF BESTEMMELSERNE Overtrædelse af nærværende bestemmelser om konsulentarbejde i Vejdirektoratet betragtes som misligholdelse af kontrakten, der giver Vejdirektoratet ret til at ophæve denne. Såfremt overtrædelsen vurderes at være af mindre alvorlig art, kan Vejdirektoratet i stedet anmode den rådgivningsvirksomhed, som Vejdirektoratet har indgået aftalen med, om at udskifte den pågældende med en anden konsulent med mindst samme kompetenceniveau og erfaring. Den nye konsulent skal godkendes af Vejdirektoratet.

7 BILAG 1 Vejdirektoratets standardvilkår for aftaler om rådgivning og bistand Side 1 Specifikation af fakturaer og aftalegrundlag Eksempel Fakturadato??? Initialer på VD-ansvarlig ID nr. / Kontraktnr.??? VD's SAP-nummer??? Fakturanummer??? Faktureringsperiode??? Sagsnavn Supplerende sagsnavn, evt. sagsnummer (primært VD's sagsbetegnelser og sagsnumre) Fakturaen dækker følgende ydelser: Her indsættes en kort, fyldstgørende, beskrivelse af den fakturerede ydelse, evt. vedlægges bilag til denne beskrivelse Specifikation af honorar for perioden: Fast pris aftale: Pris ifl. Aftale af dd.dd.dd I alt Tekst, tekst, tekst 2000 Aftale efter medgået tid: Medarbejder Antal timer Timesats I alt NN 50 Kr. 900,00 Kr ,00 XX 100 Kr. 750,00 Kr ,00 YY 150 Kr. 500,00 Kr ,00 Honorar denne faktura i alt Kr ,00 Specifikation af udlæg for perioden: Antal Pris I alt Kopier 400 Kr. 0,50 Kr.. 200,00 Tryk 9 Kr. 300,00 Kr ,00 Underentreprenør 1 Kr ,00 Kr ,00 Konsulent 2 Kr ,00 Kr ,00 Udlæg denne faktura i alt Kr ,00 Faktura total: Kr ,00 Tidligere faktureret: Kr ,00 Faktureret i alt til dags dato: Kr ,00

8 BILAG 1 Vejdirektoratets standardvilkår for aftaler om rådgivning og bistand Side 2 Aftalegrundlag Aftale: Budget Forbrug Total Kontrakt af dd.dd.dd Kr. - (nummer) Tillæg nr. 1 Kr. - Tillæg nr. 2 Kr. - Aftalegrundlag i alt: Kr. -

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO September 2012 UDARBEJDET AF Iben Maag RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj SAP opgavenr., ét evt. flere FAKTURAREFERENCE Tilføj initialer, der

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3. Projektperiode...

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere