Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse Balance mellem arbejde og privatliv Produktivitet Forsvarlig faglig kvalitet Ledelse af selvledelse Lederne klare rammer De yngre læger med en høj eller meget høj grad af selvledelse Klare rammer blandt selvledende medarbejdere Øverste og nærmeste leder Opsummering Metode Data - udtræk og vægtning... 25

3 Selvledelse Selvledelse bliver i stigende omfang en del af de yngre lægers arbejdsliv. I denne rapport undersøges omfanget af de yngre læger selvledelse i arbejdet, og der ses på, hvilken betydning selvledelse har for det psykiske arbejdsmiljø, stress og de yngre lægers mulighed for at levere et godt stykke arbejde på arbejdspladserne. Der ses også nærmere på, hvad der skal til for, at selvledelse bliver en succes frem for en belastning, herunder om de yngre læger oplever at have klare rammer og forventninger, samt om de har en leder, der er god til at lede selvledende medarbejdere. I rapporten ses der herefter på, i hvilken grad lederne oplever, at de sørger for at sætte klare rammer for medarbejderne. I den sidste del af rapporten ses der nærmere på, hvad der gør sig gældende for de yngre læger, der i høj eller meget høj grad har selvledelse i deres arbejde. Analyserne i denne rapport baseret på svar fra yngre læger, der ikke har personaleansvar. Med undtagelse af afsnittet hvor der ses på ledernes besvarelser i forhold til at sætte klare rammer. Selvledelse blandt akademikere I undersøgelsen er de yngre læger blevet spurgt til, i hvilken grad de har selvledelse i arbejdet. 45 pct. af de yngre læger er i høj eller meget høj grad selvledende, mens 37 pct. i nogen grad har selvledelse i deres arbejde. Således er det 18 pct. af de yngre læger der blot i lav, meget lav grad eller har selvledelse i deres arbejde. Tabel 1 Har du selvledelse i dit arbejde? I meget høj grad 15% 30% I høj grad 30% 43% I nogen grad 37% 23% I lav grad 12% 4% I meget lav grad/ 6% 1% Side 1 af 25

4 Baggrundsvariable Køn Undersøgelsen viser ikke nogen entydig forskel mellem, hvor stor en andel af de mandlige og kvindelige de yngre læger som har en høj grad af selvledelse. Tabel 2 Køn Har du selvledelse i dit arbejde? Kvinde Mand Kvinde Mand I høj eller meget høj grad 45% 44% 70% 75% I nogen grad 36% 40% 24% 21% 19% 16% 6% 4% Tidsbegrænsede ansatte De yngre læger i tidsbegrænsede stillinger har i store træk samme grad af selvledelse i deres arbejde som de yngre læger i fastansættelser. Nedenstående tabel viser, at 46 pct. af de yngre læger i tidsbegrænsede stillinger i høj eller meget høj grad har selvledelse i deres arbejde. Til sammenligning gælder det for 44 pct. af de yngre læger i fastansættelser. Tabel 3 Ansættelsesform Har du selvledelse i dit arbejde? Fastansat Tidsbegrænset Fastansat Tidsbegrænset I høj eller meget høj grad 44% 46% 73% 65% I nogen grad 38% 37% 22% 26% 19% 18% 4% 9% Side 2 af 25

5 Sektor Undersøgelsen viser en væsentlig forskel på graden af selvledelse blandt privatansatte og offentligt ansatte yngre læger. Hvor 44 pct. af de offentligt ansatte yngre læger oplever en høj eller meget grad af selvledelse i arbejdet, gælder dette 63 pct. af de privatansatte. Da langt de fleste yngre læger, som har deltaget i undersøgelsen, arbejder i det offentlige, er der en vis usikkerhed i resultaterne for de privatansatte yngre læger. Tabel 4 Sektor Har du selvledelse i dit arbejde? Offentlig Privat Offentlig Privat I høj eller meget høj grad 44% 63% 70% 75% I nogen grad 37% 35% 24% 20% 19% 2% 6% 5% Alder Der er ingen sammenhæng mellem graden af selvledelse og de yngre lægers alder. Tabel 5 Alder Har du selvledelse i dit arbejde? Yngre end 30 år år år 60 år eller ældre I høj eller meget høj grad 48% 44% 46% - I nogen grad 33% 38% 36% - 19% 18% 17% - Side 3 af 25

6 Jobprofil Undersøgelsen viser, at jobprofilen har betydning for, i hvilken grad af selvledelse de yngre læger har. Blandt forskerne, der er den gruppe, der er mest selvledende, har næsten 9 ud af 10 i meget høj eller høj grad selvledelse i arbejdet. Blandt behandlerne gælder det knap 4 ud af 10, mens specialister placerer sig i midten med 54 pct. Gruppen specialister består af 78 af de yngre læger og er derfor væsentligt mindre end behandler og forsker. Tabel 6 Har du selvledelse i dit arbejde? Hvilken af jobprofiler passer bedst på dig i dit nuværende job? Behandler Specialist Forsker I høj eller meget høj grad 38% 54% 90% I nogen grad 42% 27% 8% 20% 19% 2% Side 4 af 25

7 Indflydelse Indflydelse på løsning af arbejdsopgaver Selvledelse er karakteriseret ved en høj grad af indflydelse i arbejdet, derfor er der blevet spurgt nærmere ind til akademikernes grad af forskellige typer indflydelse i arbejdet. Undersøgelsen viser, at godt halvdelen af de yngre læger har indflydelse på, hvordan de skal løse deres arbejdsopgaver. 35 pct. af de yngre læger har i nogen grad har indflydelse på opgaveløsningen, mens 12 pct. der kun i lav eller lavere grad har mulighed for indflydelse på, hvordan de skal løse deres arbejdsopgaver. Tabel 7 Har du indflydelse på, hvordan du skal løse dine arbejdsopgaver? I høj eller meget høj grad 54% 81% I nogen grad 35% 16% 12% 3% Indflydelse på tidsmæssig planlægning Ser man på, hvor stor indflydelse de yngre læger har på den tidsmæssige planlægning af deres arbejdsopgaver, så har 29 pct. i høj eller meget høj grad indflydelse herpå 35 pct. har i nogen grad indflydelse på den tidsmæssige planlægning. Mens 36 pct. i lav, meget lav grad eller slet ikke har indflydelse på den tidsmæssige planlægning af deres arbejdsopgaver. Tabel 8 Har du indflydelse på den tidsmæssige planlægning af dine arbejdsopgaver? (tidsfrister, rækkefølge mv.) I høj eller meget høj grad 29% 54% I nogen grad 35% 32% 36% 14% Side 5 af 25

8 Styre mængden af arbejdsopgaver Kun 9 pct. af de yngre læger kan i høj eller meget høj grad selv styre mængden af arbejdsopgaver. 24 pct. kan i nogen grad styre mængden af arbejdsopgaver. Mens hele 67 pct. kun i lav, meget lav grad eller kan styre mængden af arbejdsopgaver. Tabel 9 Kan du selv styre mængden af dine arbejdsopgaver? I høj eller meget høj grad 9% 18% I nogen grad 24% 45% 67% 37% Mulighed for initiativ I undersøgelsen er de yngre læger blevet spurgt ind til, i hvilken grad de har mulighed for at tage initiativ til nye opgaver, der understøtter arbejdspladsens mål (jf. tabel 10). Hertil svarer over 34 pct., at de i høj eller meget høj grad har mulighed for at tage initiativ til nye opgaver. 35 pct. har i nogen grad mulighed for dette, mens de resterende 31 pct. kun i lav, meget lav grad eller har mulighed for at tage initiativ til nye opgaver, der understøtter arbejdspladsens mål. Tabel 10 Har du mulighed for, at tage initiativ til nye opgaver, der understøtter arbejdspladsens mål? I høj eller meget høj grad 34% 54% I nogen grad 35% 31% 31% 15% Side 6 af 25

9 Klare mål og forventninger Det er desuden blevet undersøgt, i hvilket omfang de yngre læger oplever, at der er klarhed omkring, hvad der forventes af dem på fire forskellige parametre. Tilfredsstillende kvalitet, arbejdsmængde og prioriteringer På spørgsmålene om der er klare mål for; hvornår de yngre læger har løst deres opgaver i tilfredsstillende kvalitet (jf. tabel 11), hvornår de yngre læger har leveret en tilfredsstillende arbejdsmængde (jf. tabel 12) og om det er klart, hvordan de yngre læger skal prioritere mellem arbejdsopgaverne (jf. tabel 13), tegner sig i grove træk det samme billede. Hver tredje af de yngre læger mener, at der er klare mål for, hvornår de har løst en arbejdsopgave i en tilfredsstillende kvalitet. Knap 40 pct. mener i nogen grad, at der er klare mål for dette. Mens det dog stadig er hele 29 pct. der kun i lav eller lavere grad mener, at der er klare mål for, hvornår de har løst en arbejdsopgave i en tilfredsstillende kvalitet. Tabel 11 Er der klare mål for, hvornår dine arbejdsopgaver er løst i en tilfredsstillende kvalitet? I høj eller meget høj grad 32% 25% I nogen grad 39% 38% 29% 36% 24 pct. af de yngre læger mener, at der er klare mål for, hvornår de har leveret en tilfredsstillende arbejdsmængde. 37 pct. mener i nogen grad, at der er klare mål for dette. Hvorfor hele 39 pct. der kun i lav eller lavere grad mener, at der er klare mål for, hvornår de har leveret en tilfredsstillende arbejdsmængde. Tabel 12 Er der klare mål for, hvornår du har leveret en tilfredsstillende arbejdsmængde? I høj eller meget høj grad 24% 20% I nogen grad 37% 36% 39% 44% Side 7 af 25

10 33 pct. af de yngre læger er i høj eller meget høj grad klar over, hvordan de skal prioritere mellem deres opgaver. 43 pct. er i nogen grad klar over, hvordan de skal prioritere mellem opgaver. Mens de resterende 24 pct. af de yngre læger kun i lav eller lavere grad er klar over, hvordan de skal prioritere mellem deres opgaver. Tabel 13 Er det klart, hvordan du skal prioritere mellem dine opgaver, hvis det er nødvendigt? I høj eller meget høj grad 33% 28% I nogen grad 43% 39% 24% 33% Bidrag til arbejdspladsens mål De yngre læger er endvidere blevet spurgt ind til, i hvilken grad det er klart, hvordan de bidrager til at nå arbejdspladsens overordnede mål (jf. tabel 14). 33 pct. svarer, at det i høj eller meget høj grad er klart. 43 pct. er det i nogen grad klart. Dog er det stadig omkring hver fjerde, som svarer, at det kun i lav, meget lav grad eller er klart, hvordan de bidrager til arbejdspladsens overordnede mål. Tabel 14 Er det klart, hvordan du bidrager til at nå arbejdspladsens overordnede mål? I høj eller meget høj grad 33% 38% I nogen grad 43% 39% 23% 23% Side 8 af 25

11 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse Nedenfor undersøges, hvordan de yngre lægers psykiske arbejdsmiljø samt stressniveau påvirkes af i hvor høj grad de har selvledelse i deres arbejde. Som det fremgår af figur 1, forbedres de yngre lægers psykiske arbejdsmiljø markant i takt med, at de får mere selvledelse i deres arbejde. Således forbedres det psykiske arbejdsmiljø fra 26 pct. for de yngre læger, som kun i lav, meget lav grad eller har selvledelse til 58 pct. af de yngre læger, som i høj eller meget høj grad har selvledelse i arbejdet. Figur 1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 26% 47% 26% I lav, meget lav grad eller 13% 9% 44% 43% I nogen grad Selvledelse i dit arbejde 33% 58% I høj eller meget høj grad Godt psykisk arbejdsmiljø I nogen grad I høj eller meget høj grad Side 9 af 25

12 Stress og selvledelse Ligeledes viser undersøgelsen også en sammenhæng mellem en lav grad af selvledelse og højt stressniveau. Således er 29 pct. af de yngre læger med en lav grad af selvledelse i høj eller meget høj grad stressede i hverdagen. Til sammenligning er det 12 pct. af de yngre læger med en høj eller meget høj grad af selvledelse, som samtidig i høj eller meget høj grad er stressede i hverdagen Figur 2 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 32% 37% 39% 29% I lav, meget lav grad eller 48% 47% 41% 14% 12% I nogen grad Selvledelse i dit arbejde I høj eller meget høj grad Stresset i hverdagen I nogen grad I høj eller meget høj grad Side 10 af 25

13 Balance mellem arbejde og privatliv Figur 3 viser en sammenhæng mellem selvledelse, og hvorvidt de yngre læger har en god balance mellem arbejde og privatliv. Således har graden af selvledelse en positiv effekt på hvor mange de yngre læger, som har en god balance mellem arbejde og privatliv. Figur 3 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 23% 53% 24% I lav, meget lav grad eller 17% 12% 54% 29% I nogen grad Selvledelse i dit arbejde 43% 45% I høj eller meget høj grad God balance mellem arbejde og privatliv I nogen grad I høj eller meget høj grad Produktivitet De yngre læger er i undersøgelsen blevet bedt om at vurdere deres produktivitet. Det spørgsmål, som de er blevet stillet, lyder som følger: Forestil dig, at din produktivitet er 10 point værd, når den er bedst. Hvor mange point vil du give din nuværende produktivitet? Sæt kun ét kryds på skalaen fra 0 10, hvor 0 er lig med ingen produktivitet og 10 er lig med størst produktivitet. Spørgsmålet er udviklet med inspiration fra et spørgsmål om selvvurderet arbejdsevne fra WAI (The Workability Index) udviklet af Det Finske Arbejdsmiljøinstitut). Resultaterne vises i tabel 15 og de yngre læger vurderer i gennemsnit deres produktivitet til at være 8,7. Analysen viser en vis sammenhæng mellem selvledelse og produktivitet. De yngre læger, der i meget høj grad er selvledende, vurderer deres produktivitet til at være 8,8, mens de yngre læger, der kun i meget lav grad eller er selvledende i sammenligning, kun vurderer deres produktivitet til at være 8,3. Tabel 15 Har du selvledelse i dit arbejde? Gennemsnitlig produktivitet I meget lav grad/ I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 8,3 8,5 8,8 8,9 8,8 7,8 7,7 8,2 8,5 8,7 Side 11 af 25

14 Forsvarlig faglig kvalitet Foruden at øge produktiviteten har en høj grad af selvledelse samtidig en markant effekt på de yngre lægers mulighed for at udføre arbejdsopgaverne med en forsvarlig faglig kvalitet. Således mener blot 50 pct. af de yngre læger, der i lav, meget lav grad eller har selvledelse, at de kan udføre arbejdet i en tilfredsstillende faglig kvalitet. Til sammenligning mener 77 pct. af de yngre læger med en høj eller meget høj grad af selvledelse, at de har god mulighed for dette. Figur 4 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9% 6% 4% 41% 50% I lav, meget lav grad eller 33% 61% I nogen grad Selvledelse i dit arbejde 19% 77% I høj eller meget høj grad Forsvarlig faglig kvalitet I nogen grad I høj eller meget høj grad Side 12 af 25

15 Ledelse af selvledelse Nærmeste leder I undersøgelsen er de yngre læger blevet spurgt om, i hvilken grad deres nærmeste leder er god til at lede selvledende medarbejdere. Mens 45 pct. af de yngre læger i høj eller meget høj grad er selvledende, er det kun 37 pct. af de yngre læger, hvis nærmeste leder, der i høj eller meget høj grad er god til at lede selvledende medarbejde. 29 pct. svarer, at deres nærmeste leder i nogen grad er god til ledelse af selvledende medarbejdere, mens 18 pct., ikke har en nærmeste leder, der er god til at lede selvledende medarbejdere. Hele 16 pct. af de yngre læger ved ikke, hvorvidt deres leder er god til at lede selvledende medarbejdere. Tabel 16 Er din nærmeste leder god til at lede selvledende medarbejdere? I høj eller meget høj grad 37% 41% I nogen grad 29% 29% 18% 23% Ved ikke 16% 6% Feedback Ifølge undersøgelsen har 37 pct. en nærmeste leder, som i høj eller meget høj grad giver konstruktiv feedback. Mens hver tredje har en nærmeste leder, som i nogen grad giver konstruktiv feedback. 30 pct. har en leder, der i begrænset omgang eller giver konstruktiv feedback. Tabel 17 Giver din nærmeste leder konstruktiv feedback? I høj eller meget høj grad 37% 38% I nogen grad 33% 35% 30% 27% Side 13 af 25

16 Forventningsafstemning Et lignende billede viser sig i forhold til forventningsafstemning. Det fremgår, at 28 pct. af de yngre læger har en nærmeste leder der i høj eller meget høj grad forventningsafstemmer. 37 pct. har en nærmeste leder, som i nogen grad forventningsafstemmer. Mens 35 pct. har en nærmeste leder, som kun i lav eller lavere grad forventningsafstemmer. Tabel 18 Forventningsafstemmer din nærmeste leder, så du ved, hvad der forventes af dig? I høj eller meget høj grad 28% 30% I nogen grad 37% 38% 35% 32% Side 14 af 25

17 Lederne klare rammer I undersøgelsen er lederne blevet spurgt, i hvilken grad de sørger for at sætte klare rammer for medarbejderne. De fik stillet spørgsmål inden for de fire områder, som medarbejderne også er blevet spurgt ind til. I det følgende afsnit ses der nærmere på ledernes besvarelser. Det bør bemærkes, at undersøgelsen kun inkluderer 63 ledende yngre læger, hvorfor resultaterne ikke nødvendigvis er repræsentative. Lederne er således blevet spurgt i hvilken grad, de sætter klare mål for; hvornår medarbejderne har løst deres opgaver i tilfredsstillende kvalitet, og hvornår medarbejderne har leveret en tilfredsstillende arbejdsmængde. Derudover er lederne blevet spurgt til, i hvilken grad de sørger for at gøre det klart, hvordan medarbejderne skal prioritere mellem forskellige opgaver, hvis det er nødvendigt, og i hvilken grad de gør det klart, hvordan medarbejderne bidrager til at nå arbejdspladsens overordnede mål. Mål for tilfredsstillende kvalitet 53 pct. af lederne angiver, at de i høj eller meget høj grad sætter klare mål for, hvornår der er leveret en tilfredsstillende kvalitet, 37 pct. svarer, at det i nogen grad er tilfældet, mens 10 pct. af lederne i lav, meget lav grad eller sætter klare mål herfor. Tabel 19 Jeg sætter klare mål for, hvornår mine medarbejderes arbejdsopgaver er løst i en tilfredsstillende kvalitet I høj eller meget høj grad 53% 57% I nogen grad 37% 37% 10% 6% Side 15 af 25

18 Mål for tilfredsstillende arbejdsmængde En næsten ligeså stor andel af lederne, i alt 53 pct., svarer, at de i høj eller meget høj grad sætter klare mål for, hvornår medarbejderne har leveret en tilfredsstillende arbejdsmængde. I alt 46 pct. sætter i nogen grad mål herfor, og 2 pct. af lederne kun i lav, meget lav grad eller sætter klare mål for dette. Tabel 20 Jeg sætter klare mål for, hvornår mine medarbejdere har leveret en tilfredsstillende arbejdsmængde I høj eller meget høj grad 53% 52% I nogen grad 46% 41% 2% 7% Prioritering af arbejdsopgaver 3 ud af 4 ledere angiver, at de i høj eller meget høj grad sørger for at gøre det klart, hvordan deres medarbejdere skal prioritere mellem arbejdsopgaver. Hver fjerde gør det i nogen grad klart, hvordan medarbejderne skal prioritere. Tabel 21 Jeg sørger for at gøre det klart, hvordan mine medarbejdere skal prioritere mellem forskellige arbejdsopgaver, hvis det er nødvendigt I høj eller meget høj grad 75% 78% I nogen grad 25% 20% 0% 2% Side 16 af 25

19 Arbejdspladsens overordnede mål 63 pct. af lederne angiver i høj eller meget høj grad, at de gør det klart, hvordan medarbejderne bidrager til arbejdspladsens overordnede mål. 26 pct. angiver, at de i nogen grad gør det klart, hvordan medarbejderne bidrager. Mens 11 pct. kun i lav, meget lav grad eller gør det klart for medarbejderne, hvordan de bidrager til arbejdspladsens overordnede mål. Tabel 22 Jeg gør det klart, hvordan mine medarbejdere bidrager til at nå arbejdspladsens overordnede mål I høj eller meget høj grad 63% 69% I nogen grad 26% 27% 11% 4% Undersøgelsen viser, at der er stor forskel på, i hvilken grad medarbejderne oplever, at der sættes klare rammer for deres arbejde, og i hvilken grad lederne selv vurderer at sørge for, at de sætter klare rammer for, hvornår arbejdet er udført med en tilfredsstillende kvalitet. Det er i tråd med, at kun en begrænset del af de akademiske medarbejdere mener, at deres nærmeste leder er god til at lede selvledende medarbejdere, samt at kun henholdsvis 28 og 37 pct. af medarbejderne mener, at deres nærmeste leder forventningsafstemmer og giver konstruktiv feedback. Side 17 af 25

20 De yngre læger med en høj eller meget høj grad af selvledelse Relativt mange af de yngre læger har en høj grad af selvledelse i deres arbejde. I det følgende afsnit stilles der derfor skarpt på, hvad der karakteriserer de 45 pct. af de yngre læger, der i meget høj eller høj grad har selvledelse i arbejdet. Der ses blandt andet på, hvad der har betydning for, om de har et godt psykisk arbejdsmiljø, en lav grad af stress og mulighed for at levere et godt stykke arbejde. De yngre læger, der kun i nogen, lav, meget lav grad eller har selvledelse, indgår derfor ikke i analyserne i dette afsnit. Klare rammer I afsnittet ses der nærmere på, hvilken betydning klare rammer for arbejdet har for de yngre lægers psykiske arbejdsmiljø og andre faktorer. Der er derfor udarbejdet en skala for Klare rammer i arbejdet ud fra de fire spørgsmål, som er fremstillet enkeltvis nedenfor. 1 Er der klare mål for, hvornår dine arbejdsopgaver er løst i en tilfredsstillende kvalitet? Er der klare mål for, hvornår du har leveret en tilfredsstillende arbejdsmængde? Er det klart, hvordan du skal prioritere mellem dine opgaver, hvis det er nødvendigt? Er det klart, hvordan du bidrager til at nå arbejdspladsens overordnede mål? Efterfølgende er de selvledende de yngre læger blevet inddelt i to grupper, alt efter om de har klare rammer for arbejdet eller ej. Inddelingen er foretaget som nedenfor beskrevet: Gruppe A: indeholder de selvledende de yngre læger, der har klare rammer i arbejdet Gruppe B: indeholder de selvledende de yngre læger, der ikke har klare rammer i arbejdet 1 Skalaen klare rammer i arbejdet er lavet ved at konvertere de fire spørgsmål fra svarkategorierne i meget lav grad/ til i meget høj grad om til værdier mellem Således tildeles svarkategorierne følgende værdier; I meget høj grad = 100, I høj grad = 75, I nogen grad = 50, I lav grad = 25 samt I meget lav grad/ = 0. Herefter tildeles respondenterne en gennemsnitlig score på baggrund af, hvordan de har besvaret ovenstående fire spørgsmål. Eksempelvis vil en respondent, der har svaret i lav grad til to af spørgsmålene (værdi =2*25), i nogen grad til ét spørgsmål (værdi=50) samt i høj grad til ét spørgsmål (værdi=75) få en gennemsnitscore på 44. Respondenter med en gennemsnitlig score, der er større end eller lig med score 60, indplaceres i gruppe A (som har klare rammer i arbejdet). Mens respondenter med en score under 60 indplaceres i gruppe B (som ikke har klare rammer i arbejdet). Side 18 af 25

21 Klare rammer blandt selvledende medarbejdere Analysen heraf viser, at knap 40 pct. af de selvledende medarbejdere har klare rammer i arbejdet, mens de resterende derfor ikke har dette (jf. tabel 23). Tabel 23 Fordeling af gruppe A og B Gruppe A 39% 33% Gruppe B 61% 67% I det følgende er det undersøgt, hvilken betydning klare rammer i arbejdet har for de selvledende akademikeres psykiske arbejdsmiljø, stressniveau, produktivitet samt faglige kvalitet i arbejdsopgaverne. Herudover ses der på den øverste ledelses fokus på og prioritering af det psykiske arbejdsmiljø samt betydningen for balancen mellem arbejde og privatliv Psykisk arbejdsmiljø Undersøgelsen viser, at det psykiske arbejdsmiljø er markant bedre blandt de selvledende yngre læger, der har klare rammer for arbejdet. Hele 76 pct. af de selvledende yngre læger med klare rammer for arbejdet giver således udtryk for at have et godt psykisk arbejdsmiljø, mens det i sammenligning hermed kun gør sig gældende for 47 pct. af de selvledende yngre læger uden klare rammer. Tabel 24 Er der et godt psykisk arbejdsmiljø på din nuværende arbejdsplads? Gruppe A Gruppe B Gruppe A Gruppe B I høj eller meget høj grad 75% 47% 76% 40% I nogen grad 22% 41% 22% 45% 3% 12% 3% 15% Side 19 af 25

22 Stress i hverdagen Når det kommer til spørgsmålet vedrørende stress i hverdagen, er der også store forskelle mellem de to grupper af selvledende de yngre læger. I alt 15 pct. af de selvledende yngre læger uden klare rammer er i høj eller meget høj grad stressede i hverdagen. Det gør sig gældende for 9 pct. af de selvledende yngre læger med klare rammer. Tabel 25 Vil du beskrive dig selv som stresset i hverdagen? Gruppe A Gruppe B Gruppe A Gruppe B I høj eller meget høj grad 9% 15% 4% 11% I nogen grad 34% 46% 25% 39% 58% 40% 71% 50% Balance mellem arbejde og privatliv Tendenserne, vi så ovenfor fra psykisk arbejdsmiljø, går igen, når vi undersøger de selvledende akademikeres balance mellem arbejde og privatliv. Således ser vi en væsentlig forskel på i hvor høj grad selvledende yngre læger har en god balance mellem arbejde og privatliv, afhængigt af om de har klare rammer i deres arbejde eller ej. Tabel 26 Har du generelt en god balance mellem arbejde og privatliv? Gruppe A Gruppe B Gruppe A Gruppe B I høj eller meget høj grad 59% 36% 74% 48% I nogen grad 33% 50% 23% 42% 8% 15% 2% 10% Side 20 af 25

23 Produktivitet Generelt ligger begge grupper højt i gennemsnitlig produktivitet (på en skala fra 1-10), hvilket kan forklares med, at de yngre læger med en høj grad af selvledelse generelt har en højere grad af produktivitet sammenlignet med de yngre læger, der ikke har en høj grad af selvledelse. Det tyder dog på, at der kan skabes en produktivitetsforbedring på knap 6 pct. ved at sikre, at de selvledende yngre læger uden klare rammer får klare rammer for arbejdet. Tabel 27 Gennemsnitlig produktivitet Gruppe A 9,2 9,1 Gruppe B 8,7 8,3 Forsvarlig faglig kvalitet Muligheden for at udføre arbejdsopgaverne i en forsvarlig faglig kvalitet afhænger i høj grad af, hvorvidt de selvledende de yngre læger har klare rammer i arbejdet eller ikke. 92 pct. af de selvledende yngre læger med klare rammer har stor mulighed for at udføre arbejdsopgaver med en forsvarlig faglig kvalitet. Mens dette blot gælder for 67 pct. af selvledende yngre læger uden klare rammer. Tabel 28 Har du mulighed for at udføre arbejdsopgaverne med en forsvarlig faglig kvalitet? Gruppe A Gruppe B Gruppe A Gruppe B I høj eller meget høj grad 92% 67% 92% 65% I nogen grad 8% 27% 8% 31% 0% 6% 0% 4% Side 21 af 25

24 Øverste og nærmeste leder God nærmeste leder Op mod 8 ud af 10 selvledende yngre læger med klare rammer har i høj eller meget høj grad en nærmeste leder mod halvdelen af de yngre læger uden klare rammer. Ligeledes viser 13 pct. af de selvledende yngre læger uden klare rammer utilfredshed med deres nærmeste leder, mod 4 pct. af dem med klare rammer. Figur 5 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 78% 52% 18% 35% 4% 13% I høj eller meget høj grad I nogen grad Har du en god nærmeste leder? Gruppe A Gruppe B Øverste ledelses fokus på og prioritering af psykisk arbejdsmiljø: Undersøgelsen viser, at der er en sammenhæng mellem den øverste ledelses fokus på samt prioritering af det psykiske arbejdsmiljø og de selvledende yngre lægers grad af klare rammer. Halvdelen af de selvledende yngre læger med klare rammer giver udtryk for, at den øverste ledelse i høj eller meget høj grad prioriterer det psykiske arbejdsmiljø, mens det kun gælder en fjerdedel af de selvledende yngre læger uden klare rammer. Figur 6 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 49% 25% 32% 43% 19% 32% I høj eller meget høj grad I nogen grad Har den øverste ledelse fokus på og prioriterer et godt psykisk arbejdsmiljø? Gruppe A Gruppe B Side 22 af 25

25 God til at lede selvledende Der ses en markant forskel på, i hvilken grad selvledende yngre læger med og uden klare rammer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede selvledende medarbejdere. Mens 65 pct. af de yngre læger med klare rammer finder, at deres nærmeste leder i høj eller meget høj grad er god til dette, gælder det kun for 40 pct. af de yngre læger uden klare rammer. Figur 7 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 65% 40% 21% 33% 7% 17% I høj eller meget høj grad I nogen grad Er din nærmeste leder god til at lede selvledende medarbejdere? Gruppe A Gruppe B Feedback Det samme billede viser sig ved analysen af, i hvilken grad den nærmeste leder giver konstruktiv feedback. Her svarer 65 pct. blandt gruppen af selvledende yngre læger med klare rammer, at lederen i høj eller meget høj grad gør dette, hvilket kun gør sig gældende for 35 pct. af de yngre læger uden klare rammer. Figur 8 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 65% 35% 37% 25% 10% 27% I høj eller meget høj grad I nogen grad Giver din nærmeste leder konstruktiv feedback? Gruppe A Gruppe B Side 23 af 25

26 Forventningsafstemning Det er også helt tydeligt, at selvledende medarbejdere med klare rammer har en nærmeste leder, der sørger for at forventningsafstemme, således at det er tydeligt, hvad der forventes. Figur 9 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 61% 21% 31% 39% 40% I høj eller meget høj grad I nogen grad Forventningsafstemmer din nærmeste leder, så du ved, hvad der forventes af dig? 8% Gruppe A Gruppe B Opsummering Undersøgelsen viser klart, at der er store gevinster at hente ved at sikre klare rammer for de selvledende yngre læger. Klare rammer i arbejdet har stor betydning for både det psykiske arbejdsmiljø og stressniveauet, men også for yngre lægers produktivitet og mulighed for at levere en god faglig kvalitet i arbejdet. Den øverste ledelses fokus på og prioritering af det psykiske arbejdsmiljø synes at hænge tæt sammen med, i hvilken grad de selvledende yngre læger har klare rammer for arbejdet. Undersøgelsen viser, at en god dialog mellem nærmeste leder og den selvledende medarbejder synes at være vejen frem. Selvledende yngre læger med klare rammer giver således udtryk for, at deres nærmeste leder sørger for at give konstruktiv feedback og forventningsafstemme. Side 24 af 25

27 Metode Data - udtræk og vægtning I denne rapport indgår besvarelser fra i alt medlemmer af Yngre Læger. I rapporten indgår der kun besvarelser fra lønmodtagere. Dataindsamlingen er foregået via et elektronisk spørgeskema på internettet. Undervejs i dataindsamlingsprocessen har respondenterne modtaget 2 rykkermails. Dataindsamlingen blev indledt medio august 2014 og blev afsluttet medio september Undersøgelsen blev sendt til tilfældigt udvalgte, erhvervsaktive medlemmer af Yngre Læger. Heraf blev 110 medlemmer frasorteret grundet ugyldige mailadresser eller at de var uden for arbejdsmarkedet. Det betyder, at den endelige stikprøve var på medlemmer, heraf besvarede medlemmer spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarprocent på 31. Ud af de medlemmer, der har besvaret spørgeskemaet er i alt lønmodtagere (medarbejdere og ledere) og resten selvstændige. Bemærk Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde, hvor tabellerne ikke summer til 100. Side 25 af 25

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Psykisk arbejdsmiljø Samlet set oplever næsten halvdelen af alle akademikere, 48 pct., at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 38 pct. har

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Forbundet Designeres psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

Stress og tilbagetrækning...25 God ledelse og tilbagetrækning...26 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning...27 Følelsesmæssige krav...

Stress og tilbagetrækning...25 God ledelse og tilbagetrækning...26 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning...27 Følelsesmæssige krav... 1 Indholdsfortegnelse Ingeniørforeningens psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Offentlige lederes arbejdsmiljø

Offentlige lederes arbejdsmiljø Offentlige lederes arbejdsmiljø En væsentlig del af lederne i den offentlige sektor har en akademisk uddannelse. I denne delrapport indgår besvarelser fra i alt 2151 offentlige ledere med en akademisk

Læs mere

God ledelse og tilbagetrækning Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning Følelsesmæssige krav Følelsesmæssigt berørt...

God ledelse og tilbagetrækning Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning Følelsesmæssige krav Følelsesmæssigt berørt... 1 Indholdsfortegnelse s psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Køn... 5 Alder... 6 Stillingsniveau... 6 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

Stress og tilbagetrækning... 27 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 28 Følelsesmæssige krav... 28 Følelsesmæssigt berørt...

Stress og tilbagetrækning... 27 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 28 Følelsesmæssige krav... 28 Følelsesmæssigt berørt... 1 Indholdsfortegnelse Dansk Psykolog Forenings psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav...

Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav... 1 Indholdsfortegnelse Bibliotekarforbundets psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7 Indholdsfortegnelse Hovedresultater... 2 Balance mellem arbejde og privatliv... 3 Balance og fleksibilitet... 7 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 9 1 Hovedresultater Knap hver tiende

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress

Psykisk arbejdsmiljø og stress Psykisk arbejdsmiljø og stress - Hvilke faktorer har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes stress Marts 2018 Konklusion Denne analyse forsøger at afklare, hvilke faktorer der påvirker

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål

Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål KIC Tabellerne skal ses i forhold til teksten i -rapporten STRESS Akademikernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Skema udsendt til 994 erhvervsaktive

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked

Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked Side 1 af 7 Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET FEBRUAR 2019 Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Ikke alle akademikere kan arbejde på samme måde hele vejen til pensionen...

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indhold Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser, at 60 pct.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

Stress og psykisk arbejdsmiljø

Stress og psykisk arbejdsmiljø Stress og psykisk arbejdsmiljø - Hvilke faktorer har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og stress? Juliane Marie Neiiendam Formand for Ansattes Råd i IDA Definitioner Psykisk arbejdsmiljø arbejdets

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 7 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø. tendenser og anbefalinger Ved Minna Melgaard og Berit Krøyer Rasmussen

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø. tendenser og anbefalinger Ved Minna Melgaard og Berit Krøyer Rasmussen Akademikernes psykiske arbejdsmiljø tendenser og anbefalinger Ved Minna Melgaard og Berit Krøyer Rasmussen 2 Akademikernes undersøgelse 2015 - I Fokus på akademikeres psykiske arbejdsmiljø delrapporter

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 27. november 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst

Læs mere

Stress er ikke kun et akademiker fænomen

Stress er ikke kun et akademiker fænomen Flere gode år på arbejdsmarkedet 14. marts 2018 Stress er ikke kun et akademiker fænomen Tal fra LO s spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø og tilbagetrækning fra november 2017 viser med al tydelighed,

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Arbejdsmiljøet generelt

Arbejdsmiljøet generelt 20. november 2017 Arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 FOA-medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø er godt, mens 1 ud af 4 er helt eller delvist uenige. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres

NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres Louise Kryspin Sørensen November 15 NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres - Sygeplejersker oplever et større arbejdspres i 15 i forhold til sidste måling i 12. Dobbelt så mange sygeplejersker oplever,

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv Side 1 af 9 Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET NOVEMBER 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Hvad har betydning for at blive på arbejdsmarkedet efter

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Nyt syn på Arbejdsmiljø en kortlægning af årsager til stress. Delrapport 2: Fysisk og psykisk nedslidning

Nyt syn på Arbejdsmiljø en kortlægning af årsager til stress. Delrapport 2: Fysisk og psykisk nedslidning Nyt syn på Arbejdsmiljø en kortlægning af årsager til stress Delrapport 2: Fysisk og psykisk nedslidning Dette er den anden delrapport fra undersøgelsen Nyt syn på Arbejdsmiljø, som er en kortlægning af

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Miljø og Teknik Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering

Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering 28-05-2014 Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering Flere ledere www.regionmidtjylland.dk TULE Denne rapport indeholder medarbejdernes svar på trivselsundersøgelsen og ledelsesevalueringen. Man kan få

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering

Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering 30-09-2011 Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering Hospitalsledelsen www.regionmidtjylland.dk TULE Denne rapport indeholder medarbejdernes svar på trivselsundersøgelsen og ledelsesevalueringen. Man

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Side 1 af 6. Stress blandt de studerende

Side 1 af 6. Stress blandt de studerende Side 1 af 6 Stress blandt de studerende STUDIELIV 2017 Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Næsten halvdelen af studerende føler sig stressede... 3 Eksamen og studiet stresser... 3 De kvindelige studerende

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune

Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune Økonomiudvalget 19.06.2012 Punktnr. 165, bilag 1 Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune J. nr. 87.15.00P20 Sag: 2011/08405 010 Indhold Indhold... 2 Trivselsmåling 2012... 3 Resume:... 3 Metode... 4 Svarprocent...

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Bibliotekerne Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere