Rammeaftale for Socialområdet 2007 KKR NORDJYLLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale for Socialområdet 2007 KKR NORDJYLLAND"

Transkript

1 Rammeaftale for Socialområdet 2007 KKR NORDJYLLAND

2 Titel: Rammeaftale for Socialområdet 2007 Trykkeri: Aabybro Bogtrykkeri Udgivelsesdato: November 2006 Oplag: 1000 Yderlige informationer om rammeaftalen kan følgende personer kontaktes: Jonna Anna Christensen Kommunekontaktrådet Mail: Telefon: Stine Svendsen-Tune Region Nordjylland Mail: Telefon:

3 Indhold Forord Baggrund for rammeaftalen...7 Rammeaftalen regulerer... 7 Rammeaftalens baggrundsmateriale... 7 Kommunal overtagelse af tilbud... 7 Særligt vedrørende sammenlagte tilbud... 8 Særligt vedrørende nye pladser... 8 Justering af rammeaftalen Fælles mål og visioner for rammeaftale Fælles mål og visioner for borgerne Fælles mål og visioner for bruger- og pårørendeinddragelse samt samarbejdet med brugerorganisationerne...11 Fælles mål og visioner for den faglige indsats og udvikling...12 Fælles mål og visioner for samarbejdet mellem kommuner og Region Nordjylland...13 Tidsplan for udarbejdelse af rammeaftale for Et sammendrag af rammeaftalen Forventninger til Regional forsyningspligt...17 Akutte sager og akutberedskab...18 Principper for håndtering af ventelister og ledige pladser...19 Takster...20 Fokusområder...20 Dokumentation...22 Netværk

4 4

5 Forord Med kommunalreformen og den ændrede opgavedeling på det sociale område tegnes en ny offent- lig sektor med nye aktører og en ny fordeling af opgaverne. I forbindelse med reformen indføres rammeaftalen som et centralt planlægnings- og udviklingsværktøj. Rammeaftalen skal danne grundlag for det mellemkommunale samarbejde og samarbejdet mellem kommuner og Region Nordjylland om indsatsen på det sociale område. Rammeaftalen har virkning fra den 1. januar og omfatter tilbud efter servicelovens 6 b samt tilbud på det almene ældreboligområde, jf. almenboliglovens 185 b. Det er vores ønske og håb, at rammeaftalen bliver grundlaget for et dynamisk og fleksibelt samarbejde om indsatsen på det sociale område i fremtiden. Rammeaftalen er med til at sikre, at der sker den nødvendige koordinering af tilbuddene så borgerne i regionen Nordjylland dels modtager de tilbud de har behov for og dels modtager tilbud af høj faglig kvalitet. Rammeaftalen har ligeledes til formål at sikre, at der sker en effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer og den bedst mulige udnyttelse af tilbuddene på rammeaftalens område. Region Nordjylland har været ansvarlig for udarbejdelsen af indholdet af rammeaftalen, men indholdet er resultatet af et tæt og konstruktivt samarbejde og dialog mellem Region Nordjylland og de 11 kommuner i regionen. Rammeaftalen har været behandlet i Kontaktudvalget, der består af regionsrådsformanden og borgmestre for regionens 11 kommuner, som mødes for at drøfte og udvikle samarbejdet mellem Region Nordjylland og kommunerne, herunder drøfte rammeaftalen. Kontaktudvalget anbefalede rammeaftalen til politisk godkendelse i kommunalbestyrelser/sammenlægningsudvalg den 6. oktober og efterfølgende blev rammeaftalen godkendt i samtlige 11 kommuner og i forberedelsesudvalget i 5 Region Nordjylland.

6 I det følgende redegøres der dels for baggrunden for rammeaftalen og dels vil der være en præsentation af de politiske mål og visioner som kommunerne og Region Nordjylland er enige om skal være gældende for rammeaftalen Afslutningsvis vil der være en kort sammenfatning af hovedindholdet i rammeaftalen. På Region Nordjylland eller på de enkelte kommuners hjemmesider vil der være mulighed for at læse rammeaftalen i dens fulde længde. Venlig hilsen Egon Pleidrup Poulsen Formand KKR Nordjylland Orla Hav Formand for Region Nordjylland 6

7 1 Baggrund for rammeaftalen Kommunalreformen betyder, at myndighedsforsynings- og finansieringsansvaret på det sociale område samles i kommunen. Hermed får den enkelte kommunalbestyrelse et samlet ansvar for at træffe afgørelse om borgerens visitation til et tilbud, ansvar for at sikre relevante sociale tilbud til borgerne samt ansvar for at finansiere disse tilbud. Rammeaftalen indgås i henhold til lov om social service 6 stk. 2 og 4 (lov nr. 38 af 16. juni 2005), i henhold til lov om almene boliger m.v. 185 b stk. 4 og 5 (lovbekendtgørelse nr. 610 af 21. juni 2005, som er ændret ved 1 i lov nr. 575 af 24. juni 2005) samt bekendtgørelse om rammeaftaler nr. 36 af 23. januar Aftalen indgås mellem Kommunalbestyrelserne i regionen samt Regionsrådet i Region Nordjylland jf. lov om social service 6 stk. 2 og 4 samt lov om almene boliger m.v. 185 stk. 4 og 5. Aftalen skal være godkendt af parterne senest den 15. oktober Rammeaftalen regulerer Regionsrådets opgaver og forsyningsforpligtigelse på det sociale område. Grundlaget for Kommunalbestyrelsernes indbyrdes aftale om forpligtigelsen i forhold til de tilbud, som den enkelte kommune har overtaget i henhold til lov om social service 186 og 190 samt lov om almene boliger 185 c. Der fordres enighed mellem parterne om aftalens indhold. Der er således ikke oprettet et administrativt klageorgan jf. bekendtgørelsen 16 stk. 3. Rammeaftalens baggrundsmateriale Rammeaftalen er udarbejdet på baggrund af de kommunale redegørelsers angivelse af pladsbehov, udviklingstendenser og behov for kvalitetsudvikling på nærmere angivne målgrupper i henhold til lov om social service 6 stk. 1, 186 og 190 samt lov om almene boliger 185 b stk. 3 og 185 c stk. 2 samt bekendtgørelsen om rammeaftaler Kommunal overtagelse af tilbud Efter bekendtgørelsens 7, nr. 4, skal vilkårene for en beliggenhedskommunes overtagelse af et 7 regionalt tilbud fremgå af den årlige rammeaftale. Selve spørgsmålet om, hvorvidt tilbuddet skal overtages af

8 beliggenhedskommunen, skal ikke forhandles, da det alene er en beliggenhedskommunes kommunalbestyrelse, der kan bestemme, om den vil overtage et regionalt tilbud. Det følger af 186 stk. 2, i serviceloven, at hvis en kommunalbestyrelse beslutter at overtage et regionalt tilbud, der er beliggende i kommunen, er det et vilkår for overtagelsen, at tilbuddet fortsat indgår i den årlige rammeaftale, og at tilbuddet skal stå til rådighed for øvrige kommuner i det omfang, det fastlægges i rammeaftalen. Tilbuddene indgår således i den regionale forsyning på samme måde, som hvis tilbuddene fortsat var drevet af Regionsrådet. En kommunalbestyrelse eller et Regionsråd skal dog ikke opretholde et tilbud, hvis efterspørgslen efter tilbuddet er så lille, at det er uforholdsmæssigt dyrt at opretholde, og hvis der kan findes et alternativt tilbud til de resterende beboere. Det skal stadigvæk godkendes af Kontaktudvalget i forbindelse med justering af rammeaftalen. Særligt vedrørende sammenlagte tilbud I de tilfælde hvor kommunerne sammenlægger tilbud overtaget fra Amtet/Region Nordjylland med nuværende kommunale tilbud, skal det overtagne pladsantal indgå uændret i rammeaftalen. Den beliggenhedskommune, som har overtaget et tilbud fra Amtet eller Region Nordjylland, der er omfattet af rammeaftalen, kan ikke nedlægge tilbuddet eller omlægge det til andre eller nye målgrupper, medmindre det aftales i forbindelse med indgåelse af eller ændring af rammeaftalen. En driftsherre skal således indmelde ønsker om ændringer af eksisterende tilbud i forbindelse med udarbejdelsen af den kommende rammeaftale, således at ønskerne kan behandles 8 i forbindelse med godkendelsen af rammeaftalen. (Se i øvrigt punkt om justering af rammeaftale). Særligt vedrørende nye pladser Nye pladser, der oprettes af kommune eller Region som følge af behov beskrevet i rammeaftalen, skal i den forbindelse indgå i rammeaftalen. Justering af rammeaftalen I henhold til bekendtgørelsen om rammeaftaler 15 skal aftalens parter fastlægge en procedure for tilpasning af aftalen i aftaleåret, hvis der viser sig behov herfor. I regionen Nordjylland er der aftalt følgende procedure vedrørende justering af rammeaftalen i perioden.

9 Få at opnå den nødvendige smidighed og fleksibilitet i mulighederne for at reagere på ændrede behov hos brugerne af de sociale tilbud aftales det, at den enkelte driftsherre i rammeaftalens periode kan foretage midlertidige ændringer af tilbud i form af kapacitets tilpasninger, uden at dette medfører en justering af rammeaftalen. Det kan være begrundet i øget efterspørgsel efter pladser eller i nedgang i efterspørgsel efter pladser. beslutte en justering af rammeaftalen ligger hos Kontaktudvalget. Eventuelle ændringer kan først iværksættes varigt efter godkendelsen i Kontaktudvalget. Såfremt der ved rammeaftalens udløb er igangværende midlertidige tilpasninger af kapacitet på sociale tilbud, skal driftsherren indmelde disse til den administrative styregruppe, med henblik på stillingtagen til, om disse skal gøres varige. Hvis en driftsherre har behov for at foretage varige ændringer af et tilbud i form af en permanent udvidelse af et pladsantal, ændring af målgruppe eller indhold på et tilbud, skal dette aftales som en justering af rammeaftalen. Varige ændringer kan ligeledes være begrundet i en øget efterspørgsel efter pladser til en målgruppe, som begrunder en permanent udvidelse af pladsantallet, eller en varig nedgang i anvendelsen af pladser, som kan begrunde permanent nedlæggelse af pladser. Det skal endvidere belyses, hvilke midlertidige kapacitetstilpasninger driftsherrerne har foretaget i rammeaftalens periode, som grundlag for en generel drøftelse af udnyttelsen af kapaciteten på de sociale tilbud indenfor regionen. En driftsherre, som har behov for at foretage en varig ændring af et tilbud, melder dette ind til den administrative styregruppe, som behandler ønsket med henblik på indstilling til Kontaktudvalget om, hvorvidt der bør foretages en justering af rammeaftalen. Kompetencen til at 9

10 2 Fælles mål og visioner for rammeaftale 2007 Rammeaftalen indeholder de mål og visioner som kommunerne og Region Nordjylland er enige om skal være gældende dels for borgerne, dels for bruger- og pårørendesamarbejdet, dels for den faglige indsats og udvikling samt for samarbejdet mellem rammeaftalens parter. Mål og visionerne i er nævnt i vilkårlig rækkefølge og er således ikke udtryk for en prioritering. 10 Fælles mål og visioner for borgerne Kommunerne og Region Nordjylland vil i fællesskab arbejde for: At borgerne får de tilbud, de har behov for - inden for rammeaftalens område. At sikre tilbuddenes tilgængelighed for borgerne samt at minimere omfanget af ventetider til tilbuddene. At der som minimum skal tilbydes et midlertidigt tilbud ved akutte behov. At sikre borgere med særlige behov en specialiseret indsats og behandling At sikre borgerne tilbud i nærmiljøet. At sikre gennemsigtighed og åbenhed for borgerne om det enkelte tilbud. At sikre borgerne får tilbud af høj faglig kvalitet uanset om tilbuddene leveres af en kommune eller Region Nordjylland. At sikre borgerne en sammenhængende og koordineret indsats på tværs af kommuneog regionsgrænser. At sikre borgerne en dynamisk og fleksibel socialsektor, der tager afsæt i den enkeltes ønsker, behov og muligheder og hvor ressourcerne udnyttes optimalt.

11 Fælles mål og visioner for brugerog pårørendeinddragelse samt samarbejdet med brugerorganisationerne Omdrejningspunktet for indsatsen på det sociale område er afhængig af et godt samarbejde med brugerne og de pårørende om tilbuddene og om deres ændrede behov og ønsker. Derfor vil kommunerne og Region Nordjylland arbejde for et åbent og tillidsfuldt samarbejde med brugere og pårørende. for bruger- og pårørendeinddragelse, herunder arbejdet i de lokale kommunale handicapråd. Målet er at drøfte mere overordnede udviklingstendenser og ønsker for regionen Nordjylland mellem brugerrepræsentanter, kommuner og Region Nordjylland. På Region Nordjylland og kommunernes hjemmesider er det muligt at se det bilag til rammeaftalen, der indeholder retningslinier for bruger- og pårørendeinddragelse i de enkelte tilbud, jævnfør Servicelovens 16. Det fremgår af informationerne vedrørende de enkelte tilbud, hvilke retningslinier der er for brugerindflydelsen på tilbuddet, herunder om der er etableret bruger- eller pårørenderåd på tilbuddet. De relevante brugerrepræsentanter inviteres til dialog med repræsentanter for såvel kommunerne som Region Nordjylland i forbindelse med den indledende proces omkring forberedelse af de årlige rammeaftaler. Ønsket om dialog med brugerorganisationerne er et supplement til opfyldelse af de lovpligtige krav til retningslinier 11

12 Fælles mål og visioner for den faglige indsats og udvikling Der er brug for, at der udvikles en fælles kommunale og regional strategi i relation til planlægning og udvikling af den sociale sektor. Der sættes derfor fokus på de opgaver der binder indsatsen overfor borgerne sammen, således at borgerne oplever der er en koordinering af den sociale indsats og en sammenhæng i de tilbud de modtager, uanset om det er en kommune eller Region Nordjylland, der har forsyningsansvaret. Kommunerne og Region Nordjylland vil i et tæt samarbejde derfor arbejde for: At faglige netværk fastholdes og etableres på tværs af kommunerne og Region Nordjylland, hvorved der er mulighed for udveksling af viden og erfaringer så den høje faglige kvalitet fastholdes og udvikles. At kvaliteten i tilbuddene sikres gennem løbende vedligeholdelse og faglig udvikling af tilbuddene. At samarbejde omkring metodeudvikling med henblik på at frembringe evidensbaseret viden om kvaliteten af indsats og resultater på det sociale område styrkes. At der arbejdes på at sikre tilgængelighed af viden og specialrådgivning på tværs af Region Nordjylland og kommuner, herunder at der etableres et godt samarbejde med VISO. 12 At der i løbet af 2007 påbegyndes en fællesfaglig udviklingsplanlægning på det sociale område.

13 Fælles mål og visioner for samarbejdet mellem kommuner og Region Nordjylland Mulighederne for at omsætte de ovenstående fælles mål og visioner til handlinger, der har en reel betydning for borgerne, forudsætter et bevidst valg af det gode samarbejde. Målet er at skabe et konstruktivt samarbejde kommunerne imellem og mellem kommunerne og Region Nordjylland om koordinering og udvikling af tilbud samt ydelser som indgår i rammeaftalen i overensstemmelse med den fastlagte rollefordeling mellem kommunerne og Region Nordjylland. På administrativt niveau blev der i februar 2006 etableret en administrativ styregruppe efter beslutning i henholdsvis Kommunekontaktrådet i Nordjylland og Forberedelsesudvalget i Region Nordjylland. Den administrative styregruppe bestod i begyndelsen af 6 kommunale socialchefer og 2 regionale repræsentanter fra ledelsen af social- og specialundervisningsområdet. På kontaktudvalgets møde d. 27. juni blev det besluttet, at den administrative styregruppe i fremtiden skal udvides til at omfatte samtlige 11 kommuner. Der er enighed om følgende mål og visioner for samarbejdet: - Sikre et tæt og tillidsfuldt samarbejde, der er præget af gensidige informationer og dialog om formålet med og indholdet i aftalen, herunder udarbejdelse af standarder/ skabeloner for de kommunale redegørelser og rammeaftalen. - Sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet for alle parter, der kan sikre et gennemarbejdet resultat og en solid enighed parterne imellem idet enighed er en forudsætning for indgåelse af rammeaftalen, da uenigheder ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Der blev ligeledes indledt et samarbejde med Kommunekontaktrådet og kommunekontaktrådets sekretariat, nedsat af KL til at samordne kommunernes virksomhed i Nordjylland. 13

14 Styregruppen har været forum for samarbejde og dialog mellem Region Nordjylland og kommunerne om udarbejdelse af rammeaftalerne med henblik på relevant erfaringsudveksling og kvalitetssikring af aftalen. Den administrative styregruppe haft har til opgave at sikre samarbejde og dialog i forbindelse med udarbejdelse af de kommunale redegørelser og indholdet i rammeaftalen samt fungere som sparringspartner for Region Nordjylland i forhold til konkrete problemfelter, særlige aftaleforhold og udviklingstendenser på områderne omfattet af rammeaftalen. Modelen på side 13 viser hvorledes samarbejdet mellem kommuner og Region Nordjylland blev organiseret. Den administrative styregruppe har haft kompetence til at nedsætte undergrupper på særlige områder både permanent og ad hoc. Undergrupperne har typiske være af mere teknisk og afklarende karakter med henblik på at forberede emner til drøftelse i den administrative styregruppe. Idet kommunerne deltog i arbejdsgrupperne blev et fleksible og smidige samarbejde mellem kommunerne og Region Nordjylland omkring ovennævnte opgave sikret samt der blev skabt en hurtig formidling og dialog med kommunerne i regionen. 14

15 Kommunekontaktrådet i Nordjylland Kontaktudvalget i Region Nordjylland Regionsrådet i Nordjylland Administrativ styregruppe bestående af 11 repræsentanter for kommunerne og 2 repræsentanter for Region Nordjylland, samt 1 repræsentant fra KKR Ad hoc arbejdsgrupper: - Rammeaftalen - Takster m.v. 15

16 Tidsplan for udarbejdelse af rammeaftale for 2008 For at sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet for både kommunerne og Region Nordjylland, i forbindelse med der skal indgås rammeaftale for 2008, er følgende tids og arbejdscyklus udarbejdet for året Tidsplanen er udarbejdet således, at det harmonerer med det politiske arbejde i kommunalbestyrelser og i Regionsråd samt i Kontaktudvalget. 15. oktober december Mødeaktivitet i Kontaktudvalget. Opfølgning og evaluering af foregående års rammeaftale og samarbejdet mellem kommuner og Region Nordjylland. Opfølgning på indhold rammeaftale 2007 drøftes. Mødeaktivitet i den administrative styregruppe. Arbejde med faglige netværk igangsættes. Januar marts April juni Juli september Mødeaktivitet i Kontaktudvalget. Mødeaktivitet i den administrative styregruppe. Faglige netværk og fokusområder afleverer tilbagemelding til den administrative styregruppe. Status drøftes i Kontaktudvalget. Skabelon til kommunale redegørelser udsendes til kommunerne. Temadag med brugere og brugerorganisationer. Mødeaktivitet i Kontaktudvalget. 1. maj kommunale redegørelser indsendes til Region Nordjylland. Mødeaktivitet i den administrative styregruppe. Kontaktudvalget drøfter status på baggrund af kommunale indberetninger. Kontaktudvalget behandler udkast til rammeaftale. Mødeaktivitet i administrative styregruppe. Rammeaftalen behandles politisk i kommuner og i Region Nordjylland. 15. oktober Rammeaftalen for 2008 godkendes af kommunalbestyrelser og Regionsråd. 16

17 3 Et sammendrag af rammeaftalen Den årlige rammeaftale mellem kommunerne i regionen og Region Nordjylland med virkning fra den 1. januar 2007, omfatter det sociale område, jf. servicelovens 6 b samt tilbud på det almene ældreboligområde, jf. almenboliglovens 185 b. Rammeaftalen regulerer dels Regionsrådets opgaver og forsyningsforpligtigelse på det sociale område og dels grundlaget for Kommunalbestyrelsernes indbyrdes aftale om forpligtigelsen i forhold til de tilbud, som den enkelte kommune har overtaget i henhold til lov om social service 186 og 190 samt lov om almene boliger 185 c. Forventninger til 2007 Generelt har kommunerne i de kommunale redegørelser indmeldt uændrede forventninger om forbruget af pladser i 2007, i forhold til det eksisterende niveau og på dette grundlag alene er der ikke behov for at igangsætte konkrete udviklingstiltag med henblik på ændringer af tilbud. Koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud mellem Regionerne har ligeledes resulteret i forventninger om uændret forbrug. De kommunale redegørelser giver heller ikke anledning til ændringer i kvalitet og indhold i tilbuddene til målgrupperne. Regional forsyningspligt Der er aftalt principper for den regionale forsyningsforpligtelse, således at der er en smidighed og fleksibilitet til gavn for borgerne. Den regionale forsyningspligt løftes af både kommunerne som driftsherrer for de overtagne amtslige tilbud og Region Nordjylland. Kommunerne er således forpligtiget til at stille pladser til rådighed for borgere fra andre kommuner, på de tilbud kommunerne har overtaget fra Amtet, og som er omfattet af rammeaftalen. Disse pladser indgår i den regionale forsyningspligt. Udover at drive tilbud efter servicelovens 5 efter aftale med kommunerne i rammeaftalen, kan Region Nordjylland efter aftale med kommunerne varetage kommunale driftsopgaver, såfremt disse har naturlig tilknytning til Region Nordjyllands opgaver, og Region Nordjylland derfor har særlige kompetencer i forhold til opgavevaretagelsen. Sådanne aftaler kan indgås bilateralt mellem den enkelte kommune og Region Nordjylland, eller aftales generelt med alle kommuner i regi af rammeaftalen. 17

18 Såfremt en kommune efterspørger et tilbud til en borger med meget specielle behov, har en driftsherre (kommune eller Region Nordjylland) derfor mulighed for i samarbejde med den kommune, der efterspørger tilbuddet, at aftale etableringen af et konkret specialtilbud. Det kan være i form af et enkeltmandsprojekt/særforanstaltning eller ved aftale om særydelser/tillægsydelser i relation til et eksisterende tilbud under rammeaftalen. Begge dele kan etableres indenfor rammeaftalen, og kræver således ikke en justering af rammeaftalen. I de tilfælde hvor kommunerne sammenlægger tilbud overtaget fra Amtet/Region Nordjylland med nuværende kommunale tilbud, skal det overtagne pladsantal indgå uændret i rammeaftalen. Nye pladser, der oprettes af kommune eller Region Nordjylland som følge af behov beskrevet i rammeaftalen, skal ligeledes indgå i rammeaftalen. Den beliggenhedskommune, som har overtaget et regionalt tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, kan ikke nedlægge tilbuddet eller omlægge det til andre eller nye målgrupper, medmindre det aftales i forbindelse med indgåelse af eller ændring af rammeaftalen. 18 En kommunalbestyrelse eller Regionsrådet skal dog ikke opretholde et tilbud, hvis efterspørgslen efter tilbuddet er så lille, at det er uforholdsmæssigt dyrt at opretholde, og hvis der kan findes et alternativt tilbud til de resterende beboere. Den varige ændring skal dog godkendes af Kontaktudvalget i forbindelse med justering af rammeaftalen. Akutte sager og akutberedskab Efter kommunalreformens gennemførelse må det forventes, at kommunerne er i stand til selv at løse de fleste akutte behov i forhold til egne borgere. Behovet for retningslinier i forbindelse med håndtering af akutsager opstår derfor, når beredskabet i kommunerne ikke er tilstrækkeligt. Hvor ofte en sådan situation opstår, vil variere fra kommune til kommune og afhænge af omfanget af kommunens eget beredskab. Retningslinierne i rammeaftalen skal således ikke anvendes i forhold til alle akutte behov, men alene de situationer, hvor behovet for en plads er tidsmæssigt akut og hvor det ikke er muligt for en kommune at tilvejebringe et tilbud til en borger på kommunens egne tilbud eller på normerede pladser på tilbud i andre kommuner eller Region Nordjylland.

19 I de situationer hvor en kommune har behov for at trække på akutberedskab, er det væsentligt, at kommunen ved, hvor den skal henvende sig for at få tilvejebragt en akutplads, derfor er der på målgruppeniveau indgået aftaler omkring, hvor forpligtelsen til hurtigt at tilvejebringe og eventuelt specialudvikle et tilbud, er placeret. Fordelingen af akutfunktion fordelt på målgrupper kan ses i rammeaftalen. Principper for håndtering af ventelister og ledige pladser Det er fastsat som et krav i lovgivningen (bekendtgørelsens 8, nr. 6) at rammeaftalen skal indeholde et beredskab til at undgå venteliste. Der er derfor indgået aftale om, hvorledes ventelister og tomme pladser skal håndteres, herunder principper for hvordan borgere optages fra en eventuel venteliste. Formålet er at sikre balance i kapaciteten, og dermed overensstemmelse mellem udbuddet af pladser og efterspørgslen. Der kan overordnet beskrives 3 funktioner, som en organisering af ventelisteberedskabet skal håndtere: 1. Registrere og synliggøre for kommuner og borgere dels ventelister og dels ledige pladser på konkrete tilbud samt indenfor en given målgruppe. Dette som grundlag for at matche behov for pladser med ledig kapacitet. Det kan i den forbindelse være relevant at synliggøre akutpladser/kapacitet. 2. Videns- og planlægningsgrundlag i forhold til behov for udvikling af nye tilbud, oprette nye pladser, eller eventuelt nedlæggelse pladser eller ændre pladser, som ikke efterspørges. 3. Aftale principper for optagelse af brugere fra ventelister. Kommunerne og Region Nordjylland er blevet enige om, at etablere en fælles elektronisk registrering af ventelister og ledige pladser. Det er afgørende at pointerer, at denne registrering ikke er et alternativ til Tilbudsportalen, men derimod skal ses som et supplement hertil, idet Tilbudsportalen udelukkende viser tilbud til rådighed, men Tilbudsportalen er ikke i stand til at 19 vise ventelister og ledige pladser.

20 Takster Rammeaftalen indeholder specificerede takster for kommunernes køb af pladser og individuelle ydelser i tilknytning hertil samt takster for specialrådgivningsydelser. I forbindelse med rammeaftalen er der indgået en aftale om Fælles retningslinier for takstberegning og betalingsmodeller som er en integreret del af rammeaftalen. Vejledningen kan ses i dens fulde form på Region Nordjylland og kommunernes hjemmesider. Der er enighed om, at alle udbydere på aftaleområdet anvender det samme regelsæt for omkostningsberegninger og betalingsmodeller Omkostninger på Region Nordjyllands tilbud, der er omfattet af den regionale forsyningsforpligtelse på socialområdet, finansieres fuldt ud af kommunerne, bortset fra visse særlige administrative opgaver og specialrådgivningsydelser, som Region Nordjylland og VISO (den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation) har indgået kontrakt om. Der er i rammeaftalen for 2007 vedrørende socialområdet indgået aftale om trækningsret mod forudbetaling for kommunerne på Tekno- 20 logicentret for Handicappede, Taleinstituttet, på Hjælpemiddelcentralen samt del af misbrugsområdet. Region Nordjylland er driftsherre på alle tilbuddene. Der henvises til rammeaftalen for yderligere oplysninger om, hvilke rådgivningsydelser der er trækningsret på. Udgifterne til trækningsret fordeles mellem kommunerne efter befolkningstal. Fokusområder Udvikling af nye tilbud og løbende opdatering og ændring af de eksisterende tilbud er forudsat reguleret via rammeaftalen. Socialministeriets vejledning om rammeaftaler pointerer, at for kommunalbestyrelser og Regionsrådet kan opfylde deres forsyningsforpligtelser, skal der løbende opsamles erfaringer og viden om udviklingstendenser på området. Sammenholdes de kommunale indmeldinger med de amtslige erfaringer omkring udviklingsbehov i forhold til målgrupperne, er kommunerne og Region Nordjylland enig om, at der er behov for en nærmere udredning og belysning af udviklingstendenserne, som grundlag for en eventuel senere beslutning om at igangsætte konkrete udviklingstiltag. På baggrund af dette er der udpeget 8 fokusområder, der skal rettes en særlig opmærksomhed på i 2007.

21 Som udgangspunkt er områderne valgt for en 1 årlig periode og skal tages op til revision i forbindelse med indgåelse af en ny rammeaftale. Der er udpeget en tovholder, der er ansvarlig for at sikre der holdes særligt øje med de udvalgte fokusområde Den ansvarlige tovholder samarbejder med de relevante faglige netværk med henblik på at belyse fokusområdet fra det bedst mulige perspektiv. De faglige netværk, der nedsættes omkring de enkelte målgrupper, skal på baggrund af de kommunale redegørelser og i øvrigt fagligt kendskab til områderne, belyse eventuelle udviklingsbehov og afrapporterer til den ansvarlige tovholder som efterfølgende indstiller til den administrative styregruppe som herefter orientere Kontaktudvalget. Fokusområder Handicappede børn og unge inkl. Sindslidende Specialbørnehavegrupper Specialbørnehjemmene Fysisk handicappede inkl. Hjerneskadede Døve med yderligere funktionsnedsættelser Personer med erhvervet hjerneskade Sindslidende Misbrugsområdet Voldsramte kvinder/krisecenter Hjemløse/forsorgsområdet Tovholder Aalborg kommune Rebild kommune Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Frederikshavn kommune Aalborg kommune 21

22 Dokumentation En konsekvens af strukturreformen er, at såvel kommunerne som Region Nordjylland skal kunne dokumentere, hvad deres sociale tilbud indeholder i relation til pris, kvalitet, serviceniveau, indsats, resultater og faglighed. Der er forventning om, at kommunerne og Region Nordjylland levere en høj faglig kvalitet til en rimelig pris og fremviser gode resultater af den sociale indsats. Kommunerne og Region Nordjylland har derfor indgået aftale om at samarbejde omkring at tilvejebringe fælles datastandarter vedrørende kommunernes forbrug af sociale tilbud, almene ældreboliger og rådgivningsydelser. Data omfatter dels kvantitative oplysninger om forbrug af pladser og dels kvalitative data om tilbuddenes indhold og kvalitet. Formålet er at der skal være muligt at sammenligne på tværs af tilbuddene. Et tilstrækkeligt datagrundlag for disse informationer er væsentligt for at få den fornødne kvalitet i kommunernes efterspørgsel af tilbud og ydelser synliggjort ved de kommunale redegørelser samt det rette match med driftsherrernes udbud synliggjort i rammeaftalen. 22 For at løfte opgaven med evaluering, dokumentation, kvalitetssikring og faglig udvikling indenfor de målgrupper, der er omfattet af rammeaftalen og hvor der er grundlag for et samarbejde på tværs af kommuner og regioner, er kommunerne og Region Nordjylland medlem af foreningen JYFE - Jysk forsknings- og evalueringssamarbejde. JYFE er et samarbejde mellem kommunerne i den midt- og nordjyske region samt Region Midt og Region Nordjylland. Et fælles fagligt forum sikre, at de faglige ressourcer og videnskompetencer styrkes og fastholdes i de sociale tilbud. Dertil kommer, at en fælles interesse i forskning og evalueringsredskaber kan være en medvirkende faktor til at kvalitetssikre rammeaftalen på socialområdet. Netværk For at være opdateret når det gælder dokumentation og kvalitetsudvikling er indgåelse i faglige netværk af afgørende betydning. På forvaltningsniveau og i tilknytning til de sociale tilbud og rådgivningstilbud er der i dag etableret en række faglige netværk. Netværkene er væsentlige elementer i opretholdelse og udvikling af de faglige miljøer, som de sociale tilbud og konsulentfunktionerne er en del af. Der er enighed blandt kommunerne og Region Nordjylland om, at det er væsentligt, at der sikres fora

23 som er omdrejningspunkt for faglig udvikling, erfaringsudvikling og vidensopsamling. Der skal derfor fastholdes/oprettes faglige netværk med repræsentation fra både kommuner, Region Nordjylland og tilbuddene indenfor de forskellige målgrupper. Overordnet vil netværkene have til formål at: udbydere af tilbuddene sammen kan have fokus på faglighed og udviklingstendenser. Deltagelse i faglige netværk kan være medvirkende faktor til kvalitetssikring af de kommunale redegørelser, således at udviklingen indenfor målgrupperne bliver synlige i redegørelserne. - udveksle information og ideer - bidrage til at synliggøre nye behov - understøtte samarbejdsrelationer - kunne bl.a. være relevant i forhold til akutsager - uddannelse, faglig udvikling og kvalitetssikring - rapportere til den administrative styregruppe om ændringer og udviklingsbehov Som udgangspunkt inviteres alle kommuner og Region Nordjylland samt relevante tilbud til at deltage i alle faglige netværk, uanset om man er driftsherre på tilbuddene indenfor målgruppen. Der er behov for at både efterspørgere og 23

24 24

Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND

Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND Titel: Rammeaftale for specialundervisning 2007 Trykkeri: Aabybro Bogtrykkeri Udgivelsesdato: November 2006 Oplag: 1000 Yderlige informationer om

Læs mere

Rammeaftale Socialområdet 2008

Rammeaftale Socialområdet 2008 Rammeaftale Socialområdet 2008 Indholdsfortegnelse 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 5 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 8 2.1 LOVGRUNDLAG... 8 2.2 JUSTERING AF RAMMEAFTALEN... 9 2.3 SÆRLIGT VEDRØRENDE

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Socialområdet 2009

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Socialområdet 2009 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale Socialområdet 2009 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 5 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 8 2.1 LOVGRUNDLAG... 8 2.2 JUSTERING AF RAMMEAFTALEN...

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Socialområdet 2010

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Socialområdet 2010 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale Socialområdet 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 5 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 8 2.1 LOVGRUNDLAG... 8 2.2 JUSTERING AF RAMMEAFTALEN...

Læs mere

Rammeaftale Specialundervisning 2008

Rammeaftale Specialundervisning 2008 Rammeaftale Specialundervisning 2008 Indholdsfortegnelse 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN----------------------------------------------------------------------- 5 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Socialområdet 2011

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Socialområdet 2011 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale Socialområdet 2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 5 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 8 2.1 LOVGRUNDLAG... 8 2.2 JUSTERING AF RAMMEAFTALEN...

Læs mere

Rammeaftale Specialundervisning 2009

Rammeaftale Specialundervisning 2009 Rammeaftale Specialundervisning 2009 Rammeaftale for specialundervisning 2009 Indholdsfortegnelse 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN-----------------------------------------------------------------------

Læs mere

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108, stk. 5 og 6, i lov nr. 573 af 24. juni 2005 om social service og 185 b, stk. 5,

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Specialundervisning 2009

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Specialundervisning 2009 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale Specialundervisning 2009 Rammeaftale for specialundervisning 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 6 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 9

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Specialundervisning 2010

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Specialundervisning 2010 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale Specialundervisning 2010 INDLEDNING... 4 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 6 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 9 2.1 LOVGRUNDLAG... 9 2.2 JUSTERING AF RAMMEAFTALEN... 10 2.2.1

Læs mere

Rammeaftale for Specialundervisningsområdet

Rammeaftale for Specialundervisningsområdet Rammeaftale for Specialundervisningsområdet For yderligere oplysninger om rammeaftalen kan følgende personer kontaktes KKR Nordjylland, Aalborg kommuner Boulevarden 13 9100 Aalborg Chefkonsulent Michael

Læs mere

Rammeaftale for det Sociale område 2009

Rammeaftale for det Sociale område 2009 Rammeaftale for det Sociale område 2009 For yderligere oplysninger om rammeaftalen kan følgende personer kontaktes KKR Nordjylland, Aalborg kommuner Boulevarden 13 9100 Aalborg Chefkonsulent Michael Engelsbæk

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. UDKAST TIL Rammeaftale Specialundervisning 2011

KKR NORDJYLLAND. UDKAST TIL Rammeaftale Specialundervisning 2011 KKR NORDJYLLAND UDKAST TIL Rammeaftale Specialundervisning 2011 INDLEDNING... 4 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 5 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 8 2.1 LOVGRUNDLAG... 8 2.2 JUSTERING AF RAMMEAFTALEN...

Læs mere

Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser og fælles mål & principper

Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser og fælles mål & principper Politiske niveau Administrativt niveau Appendiks Styringsaftale 2015: Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser og fælles mål & principper Rammeaftalens parter Samarbejdet om rammeaftalen

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Specialundervisning 2012

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Specialundervisning 2012 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale Specialundervisning 2012 INDLEDNING... 3 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 4 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 6 2.1 LOVGRUNDLAG... 6 2.2 ÅRSHJUL FOR INDGÅELSE AF DET KOMMENDE

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 11. september 2007 kl. 16:00 i Aars 1

Referat for Socialudvalgets møde den 11. september 2007 kl. 16:00 i Aars 1 Referat for Socialudvalgets møde den 11. september 2007 kl. 16:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 1. Besøg på tandklinikken... 3 2. Orientering fra formanden... 4 3. Sorggrupper for børn og unge i Vesthimmerlands

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere

Vurdering af den økonomiske risiko ved at overtage Amtsinstitutioner

Vurdering af den økonomiske risiko ved at overtage Amtsinstitutioner Vurdering af den økonomiske risiko ved at overtage Amtsinstitutioner September 2005 1. Indledning og formål Strukturreformen betyder at Kommunerne fremover får mulighed for at overtage driftsansvaret for

Læs mere

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet I medfør af 47, stk. 6,

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. september 2006 Århus Kommune 1. Resume Med kommunalreformen tegnes en ny offentlig sektor med nye aktører og en

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

Indledning Kapitel 2: Opsummering af rammeaftalen... 9

Indledning Kapitel 2: Opsummering af rammeaftalen... 9 Indledning... 4 Kapitel 1: Baggrund for rammeaftalen... 5 Rammeaftalens opbygning og indhold... 5 Lovgrundlag... 6 Rammeaftalens parter og aktører... 6 Proces og tidsplan i forbindelse med udarbejdelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 25.09.2012 kl. 15:00 Mødelokale 2, Brovst Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 25.09.2012 Punkter på åbent møde: 86. Orientering vedrørende tilsyn på de private

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. Rammeaftaler

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. Rammeaftaler Medlemmer af den admnistrative styregruppe vedr. Rammeaftaler Regionssekretariatet Kommunedialog Niels Bohrs Vej 30 Postboks 8300 9220 Aalborg Øst Tlf.: 9635 1000 Fax. 9815 2009 www.rn.dk Referat fra møde

Læs mere

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Bilag 6 til Rammeaftale 2019-20 Gældende pr. 1.1. 2019 Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Det midtjyske samarbejde på socialområdet

Læs mere

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Bilag 6 til Rammeaftale 2018 Gældende pr. 1.1. 2018 Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Det midtjyske samarbejde på socialområdet

Læs mere

Rammeaftale 2007 er indgået mellem de 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Rammeaftale 2007 er indgået mellem de 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007 er indgået mellem de 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftalen giver et samlet overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde og skal bidrage

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet 1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye

Læs mere

Rammeaftale på socialområdet i Syddanmark 2010

Rammeaftale på socialområdet i Syddanmark 2010 Kontaktforum 15. juni 2009 Rammeaftale på socialområdet i Syddanmark 2010 En årlig lovpligtig rammeaftale i hver af de 5 regioner (SEL 6) 1 Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj som skal

Læs mere

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden K O M M I S S O R I U M F O R A R B E J D S G R U P P E O M S T Y R I N S G A F T A L E N P Å D E T S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E F E B R U A R 2 0 1 2 Baggrund I forbindelse med

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af Rammeaftale 2008 på social- og specialundervisningsområdet. til Regionsrådets møde den 26.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af Rammeaftale 2008 på social- og specialundervisningsområdet. til Regionsrådets møde den 26. Region Midtjylland Godkendelse af Rammeaftale 2008 på social- og specialundervisningsområdet Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007 Punkt nr. 2 Rammeaftale 2008 De 19 kommuner i regionen og

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Jeg noterer med tilfredshed, at beretningen konkluderer, at regionerne formår at holde området i økonomisk balance set over tid.

Jeg noterer med tilfredshed, at beretningen konkluderer, at regionerne formår at holde området i økonomisk balance set over tid. Statsrevisorernes sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Dato: 31. marts 2014 Redegørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse...2. Forord...4. Kapitel 1. En sammenfatning af rammeaftalen...5

Indholdsfortegnelse...2. Forord...4. Kapitel 1. En sammenfatning af rammeaftalen...5 Rammeaftale 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Kapitel 1. En sammenfatning af rammeaftalen...5 Kapitel 2. Baggrund for rammeaftalen...7 2.1 Samarbejdet om Rammeaftale 2009...8

Læs mere

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2020 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 24. august 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2020, som giver en

Læs mere

Aftale mellem Region Sjælland /Ny Holbæk kommune og kommuner om ydelse af højt specialiseret rådgivning på hjælpemiddelområdet.

Aftale mellem Region Sjælland /Ny Holbæk kommune og kommuner om ydelse af højt specialiseret rådgivning på hjælpemiddelområdet. Aftale mellem Region Sjælland /Ny Holbæk kommune og kommuner om ydelse af højt specialiseret rådgivning på hjælpemiddelområdet. 1. Formål Ifølge Servicelovens 5 stk 2 skal Regionsrådet efter aftale med

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

DH bemærkninger til region Midtjyllands redegørelse

DH bemærkninger til region Midtjyllands redegørelse Region Midtjylland att. Lone Ring Madsen Hvidovre, den 26. februar 2008 Sag 08/258 Dok. 2756/08 /KP DH bemærkninger til region Midtjyllands redegørelse Indledningsvist vil DH gerne rose Region Midtjylland

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar Årsrapport 2015

Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar Årsrapport 2015 Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar 2016 Årsrapport 2015 Udvikling, efterspørgsel og kapacitet i region Sjælland på voksenspecialundervisningsområde Resumé Klyngerne på voksenspecialundervisningsområdet

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 29. september 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-13:00 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil

Læs mere

Rammeaftale Specialundervisning. mellem. Regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelserne i regionen

Rammeaftale Specialundervisning. mellem. Regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelserne i regionen Rammeaftale Specialundervisning mellem Regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelserne i regionen 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1Lovkrav til rammeaftale på specialundervisningsområdet...4

Læs mere

Rammeaftale Specialundervisning. mellem. Regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelserne i regionen

Rammeaftale Specialundervisning. mellem. Regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelserne i regionen Rammeaftale Specialundervisning mellem Regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelserne i regionen 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Lovkrav til rammeaftale på specialundervisningsområdet...

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 08. oktober 2012 kl. 08:30 i Farsø administrationsbygning, lokale S1

Åbent møde for Handicapråds møde den 08. oktober 2012 kl. 08:30 i Farsø administrationsbygning, lokale S1 Åbent møde for Handicapråds møde den 08. oktober 2012 kl. 08:30 i Farsø administrationsbygning, lokale S1 Indholdsfortegnelse 039. Rammeaftale Specialundervisningsområdet 2013 106 040. Idegrundlag for

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Region Midtjylland Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 13 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 4. Kapitel 1. En sammenfatning af rammeaftalen... 5

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 4. Kapitel 1. En sammenfatning af rammeaftalen... 5 Rammeaftale 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Kapitel 1. En sammenfatning af rammeaftalen... 5 Kapitel 2. Baggrund for rammeaftalen... 7 2.1 Samarbejdet om Rammeaftale 2010...8

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

N O T A T. Samarbejdsaftale for kommunerne i Syddanmark, Indledning

N O T A T. Samarbejdsaftale for kommunerne i Syddanmark, Indledning N O T A T Samarbejdsaftale for kommunerne i Syddanmark, Fase 2 Indledning Samarbejdsaftalen er udarbejdet på baggrund af tilbagemeldinger fra 14 af kommunerne i Syddanmark. Tilbagemeldingerne indeholder

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: 23. april 2012 Fraværende: Mødetid: 14.00 Andreas Boesen (Afbud) Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BS Udviklingsstrategi -

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Udkast til rammeaftale Specialundervisning 2013

KKR NORDJYLLAND. Udkast til rammeaftale Specialundervisning 2013 KKR NORDJYLLAND Udkast til rammeaftale Specialundervisning 2013 INDLEDNING... 3 1. SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 4 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 6 2.1 LOVGRUNDLAG... 6 2.2 ÅRSHJUL FOR INDGÅELSE AF DET

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

KKR NORDJYLLAND RAMMEAFTALE 2017 DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDE I NORDJYLLAND UDKAST

KKR NORDJYLLAND RAMMEAFTALE 2017 DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDE I NORDJYLLAND UDKAST KKR NORDJYLLAND RAMMEAFTALE 2017 DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDE I NORDJYLLAND UDKAST FORORD Det specialiserede social- og specialundervisningsområde er et kommunalt kerneområde,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Specifikation til Udviklingsstrategien

Specifikation til Udviklingsstrategien Specifikation til Udviklingsstrategien 1. januar 2017 Specifikation til Udviklingsstrategien er en uddybning af Udviklingsstrategien, som er den ene del af den samlede rammeaftale for det specialiserede

Læs mere

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. Resume: De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi og styringsaftale) på det specialiserede

Læs mere

Rammeaftale Udviklingsstrategi. Præsentationsmateriale fra Fælleskommunalt sekretariat Marts 2012

Rammeaftale Udviklingsstrategi. Præsentationsmateriale fra Fælleskommunalt sekretariat Marts 2012 Rammeaftale 2013- Udviklingsstrategi Præsentationsmateriale fra Fælleskommunalt sekretariat Marts 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde Rammeaftale på det specialiserede

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Kommunerne i den nye regionale struktur

Kommunerne i den nye regionale struktur Kommunerne i den nye regionale struktur Reformen er ikke mere af det samme reformen indebærer en ny offentlig sektor Amterne er nedlagt 5 regioner fra 2007 Kommunerne er tiltænkt en langt mere fremtrædende

Læs mere

Procesguide (version 1) Koordinering og samarbejde på social- og specialundervisningsområdet. København den 22. november 2005

Procesguide (version 1) Koordinering og samarbejde på social- og specialundervisningsområdet. København den 22. november 2005 Procesguide (version 1) Koordinering og samarbejde på social- og specialundervisningsområdet København den 22. november 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Centrale aktører og værktøjer... 5

Læs mere

Lovforslag om udmøntning af kommunalreformen på Socialministeriets område.

Lovforslag om udmøntning af kommunalreformen på Socialministeriets område. Lovforslag om udmøntning af kommunalreformen på Socialministeriets område. Lov om retssikkerhed og administration Handicapråd i hver kommune Ændringsforslagene indeholder hovedsageligt konsekvensændringer

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning April 2018 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 4 2. Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir. Ca. 15 minutter. Samrådsspørgsmål Q stillet af Jakob Sølvhøj (EL) og Kirsten

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir. Ca. 15 minutter. Samrådsspørgsmål Q stillet af Jakob Sølvhøj (EL) og Kirsten Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2018-19 SOU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Tale til brug ved samråd P og Q SOU Alm.del

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning Budgetoplæg 2007 1. Behandling Forberedelsesudvalget Social- og specialundervisning 4. august 2006 Social- og specialundervisningsområdet består af institutioner med lands- og landelsdækkende funktioner,

Læs mere

Temadag for brugerorganisationer, politikere og embedsmænd 2014

Temadag for brugerorganisationer, politikere og embedsmænd 2014 Temadag for brugerorganisationer, politikere og embedsmænd 2014 Udfordringer og nytænkning på det specialiserede socialområde i et nordjysk perspektiv med fokus på retssikkerhed for den udsatte borger,

Læs mere

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på;

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på; Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer (DH) & Skole og Forældre's repræsentanter i det regionale dialogforum, Nordjylland. Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus

Læs mere

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundersvisningen mellem

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundersvisningen mellem Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundersvisningen mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelserne i regionen September 2006 Denne rammeaftale er

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 1. Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr.: Mette Sielemann, 4849 3145 1.2. Kommunenummer: 223 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: Beskriv og vurdér

Læs mere

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 14.50 Indkaldte: kl. 14.00 Anne-Marie Steen Schrøder, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 24. august 2009 Kl. 12.45 Sted: Hotel Scandic, grupperum A Kettevej 4, 2650 Hvidovre Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen

Læs mere

Styringsaftale KKR. 1. januar

Styringsaftale KKR. 1. januar KKR NORDJYLLAND 1. januar Styringsaftale 2015 Styringsaftalen er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske kommuner

Læs mere

Udgivet af NoKs, december 2006 Tryk: Socialpædagogernes Landsforbund Oplag: 600 ISBN: 87-91744-19-9 Rapporten kan rekvireres hos Socialpædagogernes

Udgivet af NoKs, december 2006 Tryk: Socialpædagogernes Landsforbund Oplag: 600 ISBN: 87-91744-19-9 Rapporten kan rekvireres hos Socialpædagogernes Undervejs De første rammeaftaler på det sociale område og specialundervisningsområdet En rapport fra NoKS Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet December 2006 Udgivet

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2016 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere