MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER"

Transkript

1 MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER Ældste W. Rolfe Kerr De Halvfjerds Første Kvorum CES-foredrag for Unge Voksne Den 5. februar 2006 Brigham Young University I er samlet her på Brigham Young University og mange andre steder rundt om i verden i forventning om at høre fra ældste M. Russell Ballard fra De Tolv Apostles Kvorum. Jeg er ked af at måtte skuffe jer. Ældste Ballard er ude af stand til at være sammen med jer, og jeg er beæret over, at være blevet bedt om at træde ind i hans sted. Han ville ønske, at han var her, og jeg kan forsikre jer om, at jeg også ville ønske, at han var her. Igen, jeg beæret over at være blevet bedt om at træde ind i hans sted. For præcis 50 år siden i aften befandt jeg mig om bord på et enormt og smukt passagerskib. Vi nærmede os havnen i Southampton i England. Jeg skulle til at begynde mit virke som missionær i Den Britiske Mission. Dengang rejste missionærer til deres oversøiske missioner ad søvejen snarere end med fly. Jeg mener, at Orville og Wilbur Wright havde fløjet for første gang, men det er stadig længe siden. Jeg ønsker at fortælle jer, at jeg elskede min mission. Den betød så utrolig meget for mig dengang, og har fortsat gennem årene været symbolet på så meget af det, der er godt i dette liv. Forankringen af mit vidnesbyrd var en af de største velsignelser ved min mission. Jeg havde, hvad jeg anså for et stærkt vidnesbyrd, før jeg blev kaldet, men at undervise og bære vidnesbyrd om guddommelig sandhed fik mit vidnesbyrd til at vokse i mit hjerte og i mit sind på en sådan måde, at det hjalp mig gennem enhver prøvelse eller vanskelig situation. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre uden evangeliet. Jeg vil altid være taknemmelig for min mission, for mit vidnesbyrd og for det beskyttende skjold, jeg har mærket gennem min tro på Frelseren. Dette troens skjold har gennem årene været min åndelige og moralske beskyttelse. Tro på Jesus Kristus, vores bedste forsvar mod synd Den tanke fører mig hen til det hovedbudskab, som jeg har til jer i aften. I Mormons Bog læser vi om Almas råd og vejledning til hans søn Helaman. Blandt andet formaner han Helaman til at»... lær[e folket] et evigtvarende had til synd og ugudelighed.«han anmodede ham indtrængende om, at»prædik[e] omvendelse og tro på Herren Jesus Kristus for dem...«og lyt nu til disse ord. Alma rådede sin søn Helaman:»... lær dem at modstå alle djævelens fristelser med deres tro på Herren Jesus Kristus«(Alma 37:32-33). Ser og fornemmer I den betydning og styrke, der er i det, for jer ja, for os alle? Alma fortsatte sin belæring til Helaman ved at sige:»lær dem aldrig at blive trætte af at gøre gode gerninger, men at være sagtmodige og ydmyge af hjertet, for sådanne skal finde hvile for sjælen. O, min søn, husk at lære visdom i din ungdom; ja, lær i din ungdom at holde Guds bud... Rådfør dig med Herren i alle dine gerninger, så vejleder han dig til din gavn...«(alma 37:34-35, 37). Det er vidunderlige og relevante råd for os alle, unge og gamle. Det bedste og sikreste forsvar, vi har mod Djævelens fristelser, er vores tro på Kristus, vores tro på hans store sonoffer, vores tro på og vidnesbyrd om Jesu Kristi evangelium. Med vores tro og vidnesbyrd solidt og bevidst forankret kan den ondes brændende pile ikke gennembore vores sjæl. Jeg vil gerne understrege vigtigheden af ikke blot at have sin tro og sit vidnesbyrd fast forankret, men også bevidst forankret. Hvis I bevidst tænker på Frelseren, vil I ikke tillade fristelserne at overmande jer. Vigtigere endnu, hvis I har Frelseren og jeres tro på ham fast og bevidst i jeres sind og hjerte, vil I end ikke tillade jer selv at havne i fristende situationer. Eller sagt på en anden måde: Lad jeres tro på Kristus holde jer ude af Djævelens område. Hvis det bliver nødvendigt, så lad jeres tro på Kristus fremkalde en»josef-oplevelse«i jeres liv. I husker Josef, som blev solgt til Egypten og blev en betroet tjener for Potifar, kommandanten for Faraos livgarde. Potifars hustru havde ugudelige hensigter med Josef. Men Josef afviste straks blankt hendes tilnærmelser og sagde:»hvordan skulle jeg... kunne gøre noget så ondt og synde mod Gud?«Hun fortsatte, og skrifterne fortæller os, at Joseph stak af, at 1

2 han»flygtede ud«af den fristende situation. Han modstod djævelens fristelser, ja, i kraft af sin tro på Herren Jesus Kristus (se 1 Mos 39:7-12). Børn i grundskolen over hele verden lærer de grundlæggende og vigtige færdigheder: Læsning, skrivning og matematik. De omtales ofte på engelsk som de tre»r er«. Selv om bogstavet R måske ikke er gældende på alle sprog, har vi alle lært at læse, skrive og løse enkle matematiske problemer. Når jeg tænker på de grundlæggende og vigtige lærdomme, som understøtter min tro, kan jeg også finde frem til tre grundlæggende begreber: Opstandelse, åbenbaring og genoprettelse. Gennem disse begreber lærer vi en hel del om, hvad Herren ønsker, at vi skal bringe ud til verden. Gennem dem lærer vi om Frelseren Jesus Kristus og hans forsoning. Gennem dem lærer vi, hvordan Gud kommunikerer gennem sine udvalgte tjenere. Gennem dem lærer vi om profeten Joseph Smith og om evangeliets gengivelse. Selvom disse tre ord ikke omfatter alle evangeliets vidunderlige og oplysende lærdomme, finder vi i dem grundlaget til en tro, som kan styrke os til at modstå alle Djævelens fristelser. Der er skrevet bøger om opstandelsen, åbenbaring og genoprettelsen. Jeg kan selvfølgelig kun ganske kort komme ind på dem her i aften. Overvej sammen med mig og forestil jer, at I har disse lærdomsmæssige sandheder så fast og bevidst forankret i jeres sind og hjerte, at de giver det sikre forsvar mod det onde. Opstandelsen Læren om opstandelsen går helt tilbage til jordens grundlæggelse. Den var og er en uundværlig del af vor himmelske Faders plan for lykke. Herren underviste Moses om sin plan, herunder om skabelsen, Adams fald og forsoningen. Han sagde blandt meget andet:»for se, dette er min gerning og herlighed: At tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket«(moses 1:39). Det var en del af planen, at mennesket skulle forløses fra faldet ved og gennem vor Frelser Jesu Kristi sonoffer. Ved Adams fald kom den fysiske og åndelige død, ikke kun til Adam og Eva, men til hele menneskeheden. Gennem Jesu Kristi forsoning kom det storslåede løfte om opstandelse fra de døde for alle, som har levet eller stadig skal leve på jorden. Apostlen Paulus skrev:»men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus«(1 Kor 15:20-22). Den fysiske død, som vi alle kender, er adskillelsen af legemet og ånden. Åndelig død er en adskillelse af vores ånd fra Guds nærhed på grund af synd. Frelserens gave i form af opstandelsen borttager de varige følger af den fysiske død. Alle vil opstå. Menneskets udødelighed er således givet som en gratis og ubetinget gave ved Jesu Kristi nåde. Udødelighed er at leve evigt; mens evigt liv er at leve evigt i Guds nærhed. At opnå evigt liv og overvinde følgerne at den åndelige død er ligeledes en gave fra Kristus, men denne gave er ikke betingelsesløs, for den kræver trofasthed og lydighed af os. Ældste Neal A. Maxwell sagde:»jesu herlige forsoning er den vigtigste handling i hele menneskehedens historie. Den tilvejebringer opstandelse for alle og gør det muligt for os at omvende os og blive tilgivet... Kristus skænkede os en enorm og betingelsesløs gave: Opstandelse for alle. Men det evige livs gave, som Kristus også tilbyder os, har visse betingelser... [og han] stiller... betingelserne for modtagelsen af denne store gave«(»vidnesbyrd om den store og herlige forsoning«, Liahona, april 2002, s. 7, 8). Præsident Joseph Fielding Smith sagde:»jesu Kristi forsoning er af dobbelt natur. Det er på grund af den, at alle mennesker er løskøbt fra den jordiske død og fra graven, og skal opstå i opstandelsen til sjælens udødelighed. Og ligeledes vil menneskene få tilgivelse for personlige synder ved lydighed mod evangeliets love og ordinancer gennem Kristi blod, og vil arve ophøjelse i Guds rige, dvs. evigt liv«(lærdomme om Frelse, 3 bind, 1:115). De som har været udsat for invaliderende skader, eller som er født med hæmmende handicaps, finder trøst i opstandelsens storslåede løfter. Lyt til disse trøstende ord fra Mormons Bog:»Se, der er en død, som kaldes en timelig død; og Kristi død skal løse denne timelige døds bånd, så alle bliver oprejst fra denne timelige død. Ånden og legemet skal atter blive genforenet i deres fuldkomne form; både lem og led skal blive bragt tilbage til deres rette skikkelse«(alma 11:42-43).»... ja, og hvert lem og led skal blive bragt tilbage til sit legeme, ja, end ikke et hår på hovedet skal gå tabt, men alt skal blive bragt tilbage til dets rette og fuldkomne skikkelse«(alma 40:23). Selv nogle blandt os med mindre handicap er begejstrede over dette vers i skriften. 2

3 »... forsoningen tilvejebringer de dødes opstandelse, og de dødes opstandelse bringer menneskene tilbage til Guds nærhed, og således bliver de bragt tilbage i hans nærhed... Og således opnår Gud sine store og evige formål, som var beredt fra verdens grundlæggelse. Og således tilvejebringes menneskenes frelse og forløsning«(alma 42:23, 26). Da præsident Joseph Fielding Smith beskrev de velsignelser, som modtages gennem opstandelsen, sagde han, at opstandelsen redder mennesket fra Djævelen.»Sjælens udødelighed er Guds gave gennem hans søns, Jesu Kristi død og opstandelse. Hvis Frelseren ikke havde givet sit liv for verden, ville mennesket være forblevet i sine synder. Der kunne ikke være blevet nogen opstandelse fra de døde, og det fysiske legeme ville være blevet lagt i graven uden mulighed for forløsning, mens ånden ville blive Djævelen og hans engle underlagt for evigt«(lærdomme om Frelse, 2:229). Opstandelsen redder os ikke blot fra Djævelen i evigheden, men vores faste og bevidste tro på Frelseren og hans sonoffer kan redde os fra Djævelen i hverdagen. Hjælper dette jer til at forstå sammenhængen mellem læren om opstandelsen og rådet fra skriften om at»modstå alle Djævelens fristelser med [vores] tro på Herren Jesus Kristus«? For flere år siden kom en god ung kvinde til mig, da jeg var hendes stavspræsident. Hun bekymrede sig over nogle af de udfordringer, som hun stod over for på det tidspunkt. Hun sagde:»præsident Kerr, det er så svært at være en sidste dages hellig.«vi snakkede om grundene til, at hun følte således. Vores samtale førte helt naturligt til en snak om Frelseren, og hvordan han led for hver eneste af os. Vi talte om hans opstandelse og om dens indflydelse på vores liv nu og i evigheden. Derefter talte vi om Frelserens forklaring til nogle af hans tilhængere om, hvad han forventede af dem som disciple. Vi læste op fra de skriftsteder, hvor nogle af dem følte, at det var for krævende at være discipel, og forlod ham og ikke fulgtes med ham mere (se Joh 6:66). Den unge søster sad stille et kort øjeblik og tænkte, hvorefter hun med tårer i øjnene sagde:»det kunne jeg ikke gøre.«da jeg påpegede, at der er mere end én måde, hvorpå vi kan forlade Frelseren, kunne jeg se, at hun havde forstået det. Hun sagde:»nu ser jeg, at hvis jeg virkelig elsker min Frelser og har ham i mine tanker og mit hjerte, så kan jeg ikke krænke hans tillid.«så sagde hun:»jeg vil gerne ændre det, jeg sagde, da vi begyndte at tale sammen. Nu ved jeg, at det ville være svært ikke at være en sidste dages hellig.«fortsat åbenbaring Lad os nu se på læren om guddommelig og fortsat åbenbaring. Herren sagde:»jeg vil give jer et mønster i alt, for at I ikke skal blive bedraget; for Satan er løs i landet, og han drager om og forfører folkeslagene«(l&p 52:14). En afgørende del af Herrens»mønster i alt«er den forsikring vi har om, at nulevende profeter, seere og åbenbarere modtager guddommelig åbenbaring til at vejlede og lede Kirken i dag. Personlig åbenbaring og inspiration er tilgængeligt for os alle gennem Helligånden. Men jeg taler ikke om den form for åbenbaring. Jeg taler om åbenbaring gennem nulevende profeter til og for hele Kirken. Mens jeg tjente i Den Britiske Mission, blev jeg velsignet med at undervise mange mennesker, som elskede Bibelen og i høj grad satte deres lid til dens guddommelige budskaber. Når vi underviste i læren om fortsat åbenbaring, reagerede mange med glæde og forundring glæde over, at Gud måske igen taler til udvalgte profeter, men forundring over, at de ikke er blevet undervist i dette guddommelige princip i deres egne kirker. De lærte, at fortsat åbenbaring ikke blot var kilden til guddommelig sandhed, men også den vigtigste kilde til skrifterne. Modtagelsen og udgivelsen af nutidigt åbenbarede sandheder som hellig skrift bekymrede dem, som troede, at Bibelen var det eneste sted, hvor alle Guds ord stod optegnet. Alligevel tog de, der var oprigtige i hjertet, imod læren om fortsat åbenbaring og ny hellig skrift, som stemte overens med det bibelske mønster, som de troede på, men ikke havde forstået fuldt ud. Ældste Mark E. Petersen, som i mange år tjente som medlem af De Tolv Apostles Kvorum, beskrev betydningen af åbenbaring til og for Kirken, da han sagde:»det er et ufejlbarligt tegn på den sande kirke, at den har guddommeligt udvalgte profeter til at vejlede den, mænd, der modtager aktuelle åbenbaringer fra Gud, og hvis virke nedskrives og bliver ny skrift. Et andet ufejlbarligt tegn på den sande kirke er, at der vil fremkomme yderligere hellig skrift fra disse profeters virke. Dette umiskendelige mønster fra Gud viser sig tydeligt i hans omgang med sit folk fra begyndelsen«(»overbevisning om ting, man ikke ser«, Den danske Stjerne, okt. 1978, s. 105). Jeg synes, 3

4 at ældste Petersen på en dybsindig måde fanger budskabet om fortsat åbenbaring. Herren åbenbarer sin vilje til sine udvalgte profeter, seere og åbenbarere. Når Herren placerer det i deres hjerte, så de kan undervise i det, de har modtaget, velsignes mennesker med guddommelig viden, som er blevet kommunikeret gennem disse åbenbaringer. De åbenbarede sandheder nedskrives, og i Herrens egen tid og uendelige visdom, vil nogle af disse åbenbaringer måske blive tilføjet samlingen af hellig skrift. Læren om fortsat åbenbaring, som fører til ny hellig skrift, er et karakteristisk træk ved genoprettelsen. Det beskriver selve den proces, hvorved genoprettelsen fandt sted. Amos i Det Gamle Testamente sagde:»nej, Gud Herren gør ikke noget, førend han har åbenbaret sine planer for sine tjenere, profeterne«(amos 3:7). Gengivelsen af Jesu Kristi evangelium var resultatet af mange himmelsendte åbenbaringer. Disse åbenbaringer blev primært givet til en profet i de sidste dage, som var udvalgt, forberedt og ordineret til dette guddommelige formål. Vores budskab til hele verden er, at Joseph Smith var denne udvalgte profet. Vi vidner om, at Gud igen har talt, og stadig taler, og dermed åbenbarer sine hemmeligheder til sine tjenere, de levende profeter. Et vidnesbyrd om denne sandhed er en stor trøst, og giver os uendelig tillid til den profetiske stemme, som vi er velsignet med regelmæssigt at høre og læse. Et af højdepunkterne på min mission var min personlige oplevelse med læren om åbenbaring. Da jeg studerede skrifterne dagligt for at forberede mig selv til at undervise andre, blev jeg betaget af det mirakel, som åbenbaringer fra Herren, både i gammel og ny tid, er. Jeg er ikke tvivler af natur, men jeg holder af at søge efter beviser i skriften eller logiske beviser på den overbevisning, som er kommet til mig gennem studium og tro. I nogen tid var mit studium af skriften styret af en logisk forudsætning, som jeg havde formuleret i mine tanker. Jeg havde tænkt:»hvis Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges påstande angående fortsat åbenbaring er rigtige, må den måde, hvorpå åbenbaring blev modtaget af Joseph Smith, stemme overens med den måde, hvorpå åbenbaring blev modtaget af profeter og apostle i Det Gamle og Det Nye Testamente.«Forstår I nu den forudsætning? Jeg måtte vide, at der var konsekvens. Åbenbaringer i vor tid, og hvordan de blev modtaget, sammenlignet med, hvordan åbenbaringer blev modtaget fordum. Der er ikke tid i aften til, at jeg beskriver alt det, som jeg har fundet i denne søgen, men lad mig fortælle jer, at Herrens mønster blev meget tydeligt. Åbenbaring til profeter er kommet på meget ensartede måder. Disse måder kan beskrives og defineres i forskellig terminologi, og kan måske inddeles og grupperes forskelligt, men der er et tydeligt mønster. Jeg identificerede fem meget specifikke måder, hvorpå åbenbaring er blevet givet til Guds profeter. Jeg fandt mangfoldige eksempler på hver af dem overalt i skrifterne. Dette mønster findes gennemgående i alle skrifterne, såvel gamle som nutidige. Måske kan jeg ved en anden lejlighed tale om disse fem måder at få åbenbaring på og vise jer det konstante mønster i den hellige skrift, både gamle og nutidige. Min viden om disse storslåede sandheder styrkede min tro dengang, og den fortsætter selv i dag med at styrke min tro. At vide at vi har en nulevende profet, som modtager åbenbaringer fra Gud ligesom Abraham og Moses og Esajas og Peter og Paulus med flere, er til stor trøst og forsikring. Enhver af jer må selv få kendskab til og et vidnesbyrd om dette guddommelige princip. Men I kan stole trygt på det vidnesbyrd, som jeg i aften bærer for jer. Allerede nu kan I bevare en fast og bevidst overbevisning i jeres sind om, at Gud taler til sine udvalgte og levende profeter i dag, ligesom han gjorde fordums. Et vidnesbyrd om læren om fortsat åbenbaring vil støtte jeres tro på Herren Jesus Kristus, og således styrke jer i jeres beslutning om at stå imod alle Djævelens fristelser. Skulle I stå over for et øjebliks alvorlig fristelse, så tving jer selv til at tænke på præsindet Gordon B. Hinckley. Tænk på ham som profet, seer og åbenbarer, som modtager direkte åbenbaring fra Herren på Kirkens vegne. Tænk på den åbenbaring, som han modtog angående opførelsen af små templer overalt i hele verden, som gør templets hellige velsignelser tilgængelige for et større antal medlemmer af Kirken. Lad den bevidste tanke om en nulevende profet, som modtager aktuel åbenbaring angående hellige templer, vende dig bort fra det fristende øjeblik og bevare din værdighed til at modtage disse hellige tempelvelsignelser. Vi tror virkelig»på alt, hvad Gud har åbenbaret, alt, hvad han nu åbenbarer, og vi tror, at han endnu vil åbenbare mange store og vigtige ting angående Guds rige«(ta 1:9). 4

5 Evangeliets gengivelse Vi har talt om, og jeg håber I har tænkt grundigt over genoprettelsen og åbenbaring. Lad os nu tale om genoprettelsen. Vi er her på grund af genoprettelsen. Mens en grundlæggende viden om opstandelsen og åbenbaring er at finde i de gamle skrifter, kommer størstedelen af det, vi ved om disse vigtige lærdomme, på grund af evangeliets gengivelse gennem profeten Joseph Smith. Genoprettelsens budskab er, at Gud lever, Jesus er den levende Kristus, evangeliet er blevet gengivet på jorden i dets fylde, Joseph Smith var og er i sandhed en nutidig Guds profet, Gordon B. Hinckley er en nulevende profet i dag og Mormons Bog er Guds ord, som nu og for evigt står forenet med Bibelen i Herrens hænder. Der ville ikke have været behov for en genoprettelse, hvis sandheden ikke først var gået tabt, hvilket skete få år efter Frelserens jordiske tjenestegerning. At sandheden ville gå tabt, kendt som det store frafald, blev set og forudsagt af profeter i Det Gamle og Det Nye Testamente. Herren oprettede sin kirke i al dens renhed, og han overdrog sine disciple det hellige præstedømme. Nu er tiden ikke til i detaljer at forklare årsagerne til frafaldet og tabet af præstedømmet, men selv det mest henkastede blik på religionshistorien vil bekræfte dets eksistens. Profeten Amos fra Det Gamle Testamente profeterede om dette tab af sandhed. Han sagde:»der skal komme dage, siger Gud Herren, da jeg sender hunger over landet, ikke hunger efter brød eller tørst efter vand, men efter at høre Herrens ord: De skal flakke om fra hav til hav, og fra nord til øst skal de strejfe rundt og søge efter Herrens ord, men de finder det ikke«(amos 8:11-12). Kort tid efter, at Frelseren opsteg til himlen, forudså Peter genoprettelsen. Han sagde:»derfor skal I omvende jer og vende om, for at jeres synder kan blive slettet ud; så skal de tider komme fra Herren, da vi kan ånde frit, og han skal sende den Salvede, som forud var bestemt for jer, og det er Jesus; han skal bo i himlen, indtil de tider kommer, da alt det genoprettes, som Gud fra fordums tid har forkyndt gennem sine hellige profeters mund«(apg 3:19-21). Angående Frelserens andet komme skrev apostlen Paulus:»Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn«(2 Thess 2:3). Man vidste, at der ville komme både et frafald og en genoprettelse før det andet komme. Disse profetier, og mange andre, jeg ikke har nævnt, er i sandhed blevet opfyldt, og vi er modtagerne af de store velsignelser, der strømmer fra Herrens hånd til vores liv. Præsident Hinckley sagde:»dette er genrejsningens tid. Dette er genoprettelsens tid, som Peter og Paulus så tydeligt og overbevisende talte om i Bibelen. Jeg gentager: I og jeg er en del af en profeti, som er gået i opfyldelse, en del af himlens Guds guddommelige plan om, at der måtte ske et frafald, og at der måtte ske en genoprettelse«(»inspirational Thoughts«, Ensign, juni 2004, s. 4). Genoprettelsen af alt, som det blev forudsagt af Guds fordums profeter, fandt rent faktisk sted gennem Gud Faderens, hans Søn Jesu Kristi, Peters, Jakobs og Johannes, Johannes Døbers, Moses, profeten Elias, Moronis og andre af Herrens fordums profeters tjenestegerning og himmelske tilsynekomst. Joseph Smith blev forudordineret til sin hellige rolle som det redskab i Guds hånd, gennem hvem Gud ville lade udføre evangeliets gengivelse i denne tidernes fyldes uddeling. Selveste Frelseren bar vidnesbyrd om denne sandhed. Han sagde:»derfor har jeg, Herren, kaldt min tjener Joseph Smith jun. og talt til ham fra himlen og givet ham befalinger, da jeg vidste, at ulykker skulle ramme jordens indbyggere for at opfylde det, som er skrevet ved profeterne for at tro også må tage til på jorden. og min evige pagt oprettes, så mit evangeliums fylde må forkyndes gennem de svage og ringe til jorden yderste grænser, ja, endog for konger og regenter«(l&p 1:17-18, 21-23). Behøver man sige mere? Frelserens eget vidnesbyrd om profeten Joseph Smith! Herren talte til ham fra himlen og gav ham befalinger. Lagde I også mærke til denne ene linje?»... for at tro også må tage til på jorden.«gengivelsen af evangeliet står som et værn om vores tro og beskytter os mod den ondes planer. Det er min bøn, at I vil opbevare disse sandheder fast og bevidst i jeres tanker og jeres hjerte. Min bøn til jer er, som kong Benjamins bøn til hans folk, da han sagde:»derfor ønsker jeg, at I skal være standhaftige og urokkelige, altid rige på gode gerninger, så Kristus, Herren, Gud den Almægtige, kan besegle jer som sine, så I vil blive bragt til himlen, så I kan få evigtvarende 5

6 frelse og evigt liv ved visdommen og kraften og retfærdigheden og barmhjertigheden i ham, der har skabt alt i himlen og på jorden«(mosi 5:15). Konklusion Lad mig slutte af med et sammenfattende citat fra præsident Hinckley!»Dette er Guds hellige værk. Det er guddommeligt i sin oprindelse og i sin lære. Jesus Kristus [den opstandne Herre og Frelser] er dens overhoved. Han er vores udødelige Frelser og Forløser. Hans åbenbaring er kilden til vores lærdom, vores tro, vores lære, ja, faktisk det mønster vi bygger vores liv på. Joseph Smith var et redskab i den Almægtiges hænder til at tilvejebringe denne genoprettelse. Og dette grundlæggende element, åbenbaring, eksisterer i Kirken i dag, som det gjorde på Josephs tid. Vore individuelle vidnesbyrd om disse sandheder er grundlaget for vores tro. Vi må give dem næring. Vi må fremelske dem. Vi kan aldrig svigte dem. Vi kan aldrig lægge dem til side. Uden dem har vi intet. Med dem har vi alt«(»farvel indtil næste gang«, Liahona, juli 2001, s. 103). Jeg efterlader jer mit vidnesbyrd om Frelserens guddommelighed. Han lever! Jeg bærer vidnesbyrd om, at opstandelsens virkelighed, betydningen af åbenbaring og genoprettelsens pålidelighed vil øge jeres tro på Herren Jesus Kristus og hjælpe jer til at stå imod alle Djævelens fristelser. Jeg efterlader hos jer mit vidnesbyrd, min kærlighed og min velsignelse i Jesu Kristi navn. Amen. 6

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Oprettet: 25. september 2007 Mormons Bog er en uendelig

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn.

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn. Præsident James E. Faust, Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Lyset i deres øjne Oprettet: 23. september 2007 Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Englen Moroni kom! Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 12. september 2007. Side 1 af 5

Englen Moroni kom! Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 12. september 2007. Side 1 af 5 Ældste Mark E. Petersen, De tolv apostles Kvorum Englen Moroni kom! Oprettet: 12. september 2007 For ca. 2 uger siden fejrede vi en af de vigtigste mindedage i vor kirkes historie. Det var den 21. september

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 17. april 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører DDS 58: Jesus! Frelser og befrier

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 1 ÅNDELIGHED Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 DE 5 DOKTRINER 1. Født på ny (Position) Syndernes forladelse Det gamle er forbi noget nyt er blevet til 2. Ny natur/identitet Vi er en del af familien Vi

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? 1. Oversættelse af Rom 9,6-24

Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? 1. Oversættelse af Rom 9,6-24 Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? I en calvinsk/reformert tradition opererer man med en dobbelt forudbestemmelse. Gud har suverænt og frit udvalgt nogle til frelse, og Gud har suverænt og frit udvalgt

Læs mere

Når man får til opgave at tale

Når man får til opgave at tale Ældste Neil L. Andersen De Tolv Apostles Kvorum Læs en historie om Jesus En stærkere, personlig tro på Jesus Kristus forbereder [jeres børn] til de udfordringer, som de helt sikkert vil møde. Når man får

Læs mere

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale. Dåb Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

At udbedre det ødelagte

At udbedre det ødelagte Ældste Jeffrey R. Holland, De Tolv Apostles Kvorum At udbedre det ødelagte Oprettet: 23. september 2007 Når han siger: "Kom til mig" til de fattige i ånden, mener han, at han kender vejen ud, og han kender

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere

du tager deres (msk) ånd bort, og de dør du sender din ånd, og der skabes liv.

du tager deres (msk) ånd bort, og de dør du sender din ånd, og der skabes liv. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 20. maj 2013 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 294 * 289 * 280 * 292 * 287,2 * 298 Således er svaret på hvorledes. Således elskede

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

En ny skabning. En ny skabning

En ny skabning. En ny skabning En ny skabning At blive frelst er ikke kun at få sin synd tilgive, men også at blive født på ny. Det er noget noget der dør og det er et nyt liv der starter. Udrykket at blive født på ny er for mange kristne

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden TROENS GRUNDVOLD Byg på grundvolden JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Som kristne er det meningen at vi skal vokse i troen. Denne vækst er en process der vi hele tiden bliver mere lig Jesus, ved

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Oprettet: 16. december 2005 Gud oprettede og belærte om sit evangelium i begyndelsen, åbenbarede det påny i forskellige uddelinger,

Læs mere

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Prædiken til 2.påskedag Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Lad os bede! Herre, kald os ud af det mørke, som vi fanges i. Og kald os ind

Læs mere

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Stine Munch Kære konfirmander. Kære forældre, bedsteforældre, søskende, og alle I andre fra familie og venner! I dag er det Store Bededag, det

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

Ja, var der ikke noget med at de fire drenge jeg har som konfirmander ikke kunne lægge mig ned, da vi var på konfirmandlejr?

Ja, var der ikke noget med at de fire drenge jeg har som konfirmander ikke kunne lægge mig ned, da vi var på konfirmandlejr? Juleaften 2015 Lemvig Bykirke kl. 15.00 Tekster: Es 9,1-6; Luk 2,1-14; Matt 1,18-25 Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til: Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus.

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus. 1 Herredømme og liv Romerne 5:17 Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste,

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse.

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse. Vielsesritualet Brudgommen ankommer med sit vidne (forlover) til kirken ca. 25 minutter før vielsen. De sætter sig ind i kirkens kor på stolene i højre side, brudgommen nærmest alteret. Bruden ankommer

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse INDGANG (præludium) INDGANGS HILSEN Præsten: Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Det skal vi i eftermiddag møde gennem Jakobsbrevet, som er en af dagens tekster tre tekster. I har fået teksten udleveret af kirketjeneren.

Det skal vi i eftermiddag møde gennem Jakobsbrevet, som er en af dagens tekster tre tekster. I har fået teksten udleveret af kirketjeneren. 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 14. februar 2016 kl. 16.00. Prædikenskitse, stikordsagtig. Salmer: 624/45/439/336/634 Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Sognepræst Christian de Fine Licht 11. s. e. Trin. 31/8 2014 - Haderslev Domkirke 10.00 745 396 482 / 151 472 518 Dette hellige evangelium skriver

Sognepræst Christian de Fine Licht 11. s. e. Trin. 31/8 2014 - Haderslev Domkirke 10.00 745 396 482 / 151 472 518 Dette hellige evangelium skriver Sognepræst Christian de Fine Licht 11. s. e. Trin. 31/8 2014 - Haderslev Domkirke 10.00 745 396 482 / 151 472 518 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas (Luk 7,36-50): En af farisæerne indbød

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Johannes 1:1 I ham var liv, og livet var menneskers lys. Johannes 4:4 1 Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,

Læs mere

En af livets og evighedens største velsignelser er at blive regnet som én af Herren Jesu Kristi hengivne disciple.

En af livets og evighedens største velsignelser er at blive regnet som én af Herren Jesu Kristi hengivne disciple. Præsident James E. Faust, Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab En sand discipel Oprettet: 19. september 2007 En af livets og evighedens største velsignelser er at blive regnet som én af Herren Jesu

Læs mere

5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345

5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345 1 5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 16,13-26 Bøn. Lad os bede! Ånd over

Læs mere

Prædiken til d.10. august 2014. Lemvig Bykirke kl. 10.30. v/brian Christensen. Tekster:Mika 3,5-7; 1. Joh 4,1-6; Matt 7,22-29

Prædiken til d.10. august 2014. Lemvig Bykirke kl. 10.30. v/brian Christensen. Tekster:Mika 3,5-7; 1. Joh 4,1-6; Matt 7,22-29 Prædiken til d.10. august 2014. Lemvig Bykirke kl. 10.30 v/brian Christensen Tekster:Mika 3,5-7; 1. Joh 4,1-6; Matt 7,22-29 Jesus sagde: Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret

Læs mere

»Hver gang skulle jeg gerne være en lille smule anderledes, når jeg går hjem« (Kvindelig tilhører, 54 år)

»Hver gang skulle jeg gerne være en lille smule anderledes, når jeg går hjem« (Kvindelig tilhører, 54 år) »Hver gang skulle jeg gerne være en lille smule anderledes, når jeg går hjem«(kvindelig tilhører, 54 år) 11 Kapitel 1 Det som ingen kan sige sig selv AF HANS-OLE BÆKGAARD VALGMENIGHEDSPRÆST»Herre, jeg

Læs mere

Tekster: Sl 118,19-29 og 1. kor 5,7-8 og Mark 16,1-8 Dette hellige evangelium til påskedag, står skrevet hos evangelisten Markus

Tekster: Sl 118,19-29 og 1. kor 5,7-8 og Mark 16,1-8 Dette hellige evangelium til påskedag, står skrevet hos evangelisten Markus Prædiken til 5. april 2014 ved Brian Christensen. Lemvig Bykirke 10.30 Tekster: Sl 118,19-29 og 1. kor 5,7-8 og Mark 16,1-8 Dette hellige evangelium til påskedag, står skrevet hos evangelisten Markus v1

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9.00: 749-117/ 98-102- 118 Vinderslev kl.10.30: 749-117- 94/ 98-102- 118 Dette hellige evangelium

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 1. juni 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække Salmer DDS 722: Nu blomstertiden kommer DDS 299: Ånd over ånder DDS

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 65 Åbningshistorie Hver gang jeg køber noget større, gør jeg to ting: (1) jeg køber en udvidet garanti og (2) jeg beder. Jeg beder, fordi hvis det går i stykker, så

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

Guide til til Højmessen

Guide til til Højmessen Guide til til Højmessen Velkommen til højmesse i Sct. Pauls Kirke. Denne guide beskriver forløbet af de højmesser, der ledes af sognepræst Flemming Baatz Kristensen. INDLEDNING: Klokkeringning og bedeslag.

Læs mere

Studie 20. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom

Studie 20. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom Studie 20 Kristi tjeneste i den himmelske helligdom 107 Åbningshistorie Jesus var ikke det første menneske, folk anså for at være Messias. Faktisk kom han cirka 60 år efter adskillige såkaldte messiasser.

Læs mere

Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret.

Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret. Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret. Er der faste regler for hvordan man skal bede? NEJ Men skriften giver os nogle gode anvisninger Ren i hjertet Frimodig Frimodig Frimodig Tro og

Læs mere

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh. 21,15-19, 2. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. Dåb: DDS 447 Herren strækker

Læs mere

Jobs løser. Ugens vers

Jobs løser. Ugens vers 12 Jobs løser TIL SABBATTEN 17. DECEMBER 2016 Ugens vers Indledning Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud (Es

Læs mere

Lidt om troen. Lidt. Du står med et hæfte i hånden, der gerne vil fortælle dig om: At være en kristen. Evigheden. Gud og dig Troen

Lidt om troen. Lidt. Du står med et hæfte i hånden, der gerne vil fortælle dig om: At være en kristen. Evigheden. Gud og dig Troen Lidt om troen Du står med et hæfte i hånden, der gerne vil fortælle dig om: Lidt At være en kristen Om Frelse Dåb Helligånden Livet som kristen Evigheden Jesus kommer igen Himmelen Evigheden Gud og dig

Læs mere

Hele bedehæftet i PDF- format

Hele bedehæftet i PDF- format Hele bedehæftet i PDF- format Beskærmelses-bønner hvis du oplever uforklarlige fænomener i dit hjem? 1. Indledning 2. Ritual for renselse og velsignelse af en bolig eller et hjemsøgt sted 3. Morgen- og

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed

Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed Oprettet: 21. december 2005 Gud overdrager præstedømmet til sit folk til deres velsignelse og ophøjelse. Fra

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Tro på Gud Det første punkt i troens grundvold er Omvendelse fra døde gerninger, og dernæst kommer Tro på Gud.! Det kan måske virke lidt underlig at tro på Gud kommer som nr. 2, men det er fordi man i

Læs mere

Den første dimension: RÆK OP

Den første dimension: RÆK OP Den første dimension: RÆK OP Jesus har forklaret, hvordan hver enkelt person bør prioritere: Søg først Guds rige og hans retfærdighed (Matt. 6:25-34). Hvad er dette rige, hvor er det, og hvem er kongen?

Læs mere

#6 Den kristnes kilde til kraft

#6 Den kristnes kilde til kraft #6 Den kristnes kilde til kraft I Matthæus 5,20 sagde Jesus: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Hvad slags retfærdighed talte

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder,

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, 726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, når Jesus siger: Når du derfor bringer din gave til alteret

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 2. marts 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække Salmer DDS 10: Alt hvad, som fuglevinger fik DDS 645: Stille er min sjæl til Gud FS3

Læs mere

der en større hemmelighed og velsignelse, end vi aner, gemt til os i Jesu ord om, at vi skal blive som børn.

der en større hemmelighed og velsignelse, end vi aner, gemt til os i Jesu ord om, at vi skal blive som børn. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 10. maj 2015 Kirkedag: 5.s.e.påske/A Tekst: Joh 16,23b-28 Salmer: SK: 743 * 635 * 686 * 586 * 474 * 584 LL: 743 * 447 * 449 * 586 * 584 Jeg vil godt indlede

Læs mere

Prædiken i Humlebæk Kirke. Anden søndag efter påske, 14. april 2002

Prædiken i Humlebæk Kirke. Anden søndag efter påske, 14. april 2002 ERLING TIEDEMANN Prædiken i Humlebæk Kirke Anden søndag efter påske, 14. april 2002 Læsninger: Salme 23 ("Hyrdesalmen") Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, 2 han lader mig ligge i grønne enge, han

Læs mere

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 10. april 2016 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 331:

Læs mere

Prædiken til sidste søndag efter H3K, Matt 17,1-9.. tekstrække

Prædiken til sidste søndag efter H3K, Matt 17,1-9.. tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 25. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag efter H3K, Matt 17,1-9.. tekstrække Salmer DDS 417: Herre Jesus, vi er her DDS 62: Jesus, det eneste DDS

Læs mere

Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang 78 - Blomster som en rosengård 86 - Hvorledes skal jeg møde 89 - Vi sidder i mørket, i dødsenglens skygge 80 - Tak og ære være Gud 439 O, du Guds lam

Læs mere

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige 20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige Tonen er skarp i dag. Konflikten mellem Jødernes ledere og Jesus stiger i intensitet. Det er den sidste hektiske uge i Jerusalem. Jesus ved, hvordan det

Læs mere