Ældrerådets årsberetning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældrerådets årsberetning 2014"

Transkript

1 Ældrerådets årsberetning 2014 Forord Københavns Ældreråd har en helt særlig opgave: Vi er de ældre borgeres direkte talerør til politikere i Københavns Kommune. Vi er valgt af ældre borgere i København til at rådgive politikere og forvaltninger om forhold, der vedrører ældre borgere, og vi skal høres i alle sager, der vedrører ældre borgeres forhold i København. Den position har vi i 2014 brugt til at få indflydelse på en række politiske beslutninger. Det gælder beslutninger om blandt andet Plejecenter Sølunds fremtid, ældrevenlig kollektiv trafik, klippekortordning, årskort til svømmehaller for pensionister og den nye ældrepolitik. Vi har desuden arbejdet for, at demens kommer højere op på den politiske dagsorden, og at der skabes flere forskelligartede botilbud til ældre i byen. Som Ældreråd ønsker vi at fremme værdier som kvalitet, tryghed og selvbestemmelse for byens ældre borgere. Vi argumenterer vedholdende for, at værdierne skal omsættes til konkrete ældrepolitiske tiltag, der gavner ældre borgere på plejecentre og eller som modtager hjælp i egen bolig. Vi har et særligt fokus på, at tiltagene også kommer de svageste ældre medborgere til gavn. Det er de svageste ældre, der har sværest ved at blande sig i debatten, og her har vi som Ældreråd et særligt ansvar. Denne årsberetningen omtaler nogle af de ældrepolitisk fingeraftryk, som vi med en vis stolthed mener, at vi har været med til at sætte på København. God læselyst Kirsten Nissen Formand 1

2 1. Ældrepolitisk arbejde i 2014 Mærkesager Ældrerådet har i 2014 arbejdet målrettet på at skabe ældrepolitiske resultater på især fire mærkesager. Det er Plejecenter Sølund, klippekortsordningen, demensområdet og den kollektive trafik. Fremtidens Sølund er landede godt I forordet til årsberetningen i 2013 skrev Ældrerådet, at beslutningen om Plejecenter Sølunds fremtid beklageligvis var havnet i en politisk hårdknude. Rådet skrev også, at det ville kæmpe for, at Sølund bliver det velfærdsteknologiske modelplejehjem i midten af byen, som der er brug for og som det egentlig var politisk besluttet. Glæden var derfor stor, da Borgerrepræsentationen den 18. september, blandt andet efter politisk forarbejde af Ældrerådet, besluttede, at der skal bygges mindst 250 moderne plejeboliger på Sølunds matrikel. For Ældrerådet er beslutningen vigtigt, fordi den slår fast, at der skal være boliger til vores svageste ældre medborgere i centrum af København, og at Fremtidens Sølund skal være et modelplejehjem præget af et højt fagligt ambitionsniveau med brug af den nyeste velfærdsteknologi. Borgere på plejecentre får nu også tilbudt klippekort Ældrerådet har fra start bakket op om Klippekortmodellen, der tilbyder 30 minutters ekstra fleksibel hjemmehjælp om ugen til Københavns svageste hjemmeboende borgere. Klippekortmodellen er et konkret resultat af den såkaldt Ældremilliard, som blev besluttet med finanslovsaftalen for Ordningen er en succes, og giver den ældre borger mulighed for selv at bestemme, hvad hjemmehjælpen skal bruges til. Det er en selvbestemmelse og fleksibilitet, som Ældrerådet vægter højt, og gerne ser udvidet til at gælde flere ydelser på ældreområdet. Rådet har ønsket, at også borgere på plejecentre får tilbudt klippekort. Klippekortet kan efter rådets mening være med til at fremme hensynet til den enkelte borger, som bor i eget hjem på plejecenter, og nedbryde en mere institutionspræget tilgang til livet og borgerne på plejecentre. Rådet er derfor tilfreds med, at det er besluttet at tilbyde borgere på plejecentre klippekort fra den 1. august 2015, hvilket er gjort muligt af Folketingets beslutning om at udvide ældremilliarden med finansloven for Rådet vil i 2015 arbejde for, at borgeres selvbestemmelse og fleksibiliteten i ydelserne bliver endnu mere udbredt på ældreområdet. Demensområdet på dagsordenen Ældrerådet har især i sidste halvdel af 2014 forsøgt at få demensområdet højere op på den politiske dagsorden i København. Flere københavnere vil fremover leve med demens, og Ældrerådet ønsker to konkrete forbedringer på demensområdet: Alle borgere med demenssymptomer skal have let og hurtig adgang til demensudredning, og så skal der være en fleksibel og individuelt tilpasset støtte til pårørende til borgere med demens. Rådet ønsker, at alle borgere med symptomer på demens får en hurtig adgang til demensudredning, så det kan slås fast, om borgeren reelt har demens og i givet fald, hvilken behandling den pågældende borger skal have. Borgere, som har fået konstateret demens efter en demensudredning har flere rettigheder i forhold til medicin og behandling end borgere med demenslignende symptomer, som ikke er udredt. Samtidig viser det sig, at kun omkring 60% af alle borgere, som bliver udredt, der har demens. De øvrige udredte borgere har andre lidelser, som i mange tilfælde kan helbredes eller behandles. 2

3 Fleksibel støtte til pårørende til borgere med demens og andre alvorlige sygdomme - er et andet stort ønske for Ældrerådet. Det er en hård belastning at være pårørende til en person med demens, og mange pårørende er i en udsat position i forhold til at opleve blandt andet ensomhed og depression. Der er derfor behov for at sikre en individuelt tilpasset støtte til pårørende, så pårørende både kan få støtte og vejledning i at leve som pårørende til en dement person, og samtidig kan få lidt frirum til at opretholde noget at den pårørendes almindelig liv og aktiviteter. Ældrerådet arbejder både på kommunalt, regionalt og nationalt niveau for, at borgeres adgang til demensudredning udbredes og at pårørende sikres en individuelt tilpasset støtte. Den kollektive trafik skal understøtte ældrepolitikken Ældrerådet har deltaget i en arbejdsgruppe i Økonomiforvaltningen, der skulle se på dels busdækningen i områder, hvor der bor mange ældre borgere, dels på indretningen af busstoppesteder. Arbejdet har resulteret i en beslutning om at lave 14 omlægninger af busruter og at modernisere omkring 100 stoppesteder, så de bliver tilpasset ældre og gangbesværede borgeres behov. Ældrerådet har i den forbindelse formuleret en politisk vision om, at den kollektive trafik i København skal understøtte kommunens ældrepolitik, så ældre borgere får let adgang til ældrerelevante rejsemål som borgerservice, genoptræningssteder, sundhedshuse, aktivitetscentre o.lign. Når de vedtagne busomlægninger og moderniseringer af busstoppesteder er gennemført, vil rådet blandt andet opfordre kommunen til at se på, om busserne i de pågældende områder også kører til de rejsemål, som ældre borgere har behov for. Alternativt risikerer de nye stoppesteder at stå ubrugte hen. Det er en dagsorden, som Ældrerådet vil videreudvikle i Sager under overvågning Ældrerådet har i 2014 holdt øje med udviklingen på en række særlige sager og sagsområdet. Indkøbsordning Indkøbsordningen var genstand for stor kritik i Rådet har fulgt udviklingen i borgernes tilfredshed og samtidig været på virksomhedsbesøg hos de to private leverandører i København i Rådet har kunnet konstatere, at kvaliteten i indkøbsordningen er forbedret markant, og at dialogen mellem forvaltning, virksomheder og ældreråd har været konstruktiv og løsningsorienteret. Antallet af hjælpere i borgeres hjem skal ned Ældre borgere, der modtager hjælp til personlig eller praktisk pleje, oplever ofte, at der kommer mange forskellige hjælpere i den ældre borgers hjem. Det har været et gennemgående problem de seneste år, og Ældrerådet har besluttet sig for at holde et skarpt øje med udviklingen. Ældrerådet afventer en økonomisk vurdering af, hvad det ville koste, hvis antallet af hjælpere skal nedbringes og erstattes af en fast hjælper eller et fast team af hjælpere. Rådet vurderer, at en fast hjælper eller et fast team af hjælpere er altafgørende for, om en borger oplever kvalitet og tryghed i hjemmeplejen. Rådet ønsker at få klar besked på, hvad det vil koste at organisere arbejdet således, at en borger får besøg af en fast hjælper eller et fast team af hjælpere. Indtil problemet med et højt og vekslende antal hjælpere i en borgers hjem er løst, har Ældrerådet foreslået, at borgere får tildelt 10 minutters ekstra hjemmehjælp, hvis der kommer en afløser hjem til borgere. Det er et budskab, som rådet forfølger i

4 Rådgivning af ældre borgere, der overvejer at flytte i plejebolig Det er en kompleks og kompliceret beslutning at flytte i plejebolig. Ældrerådet bakkede derfor op om en politisk beslutning om at yde professionel rådgivning til borgere, der overvejer at flytte i plejebolig. En kompetent og professionel rådgivning kan ifølge rådets vurdering hjælpe borgere til at gøre brug af muligheden for selv at visitere sig til en plejebolig, hvis en borger f.eks. ønsker mere tryghed og støtte i hverdagen. Rådgivningsopgaven er blevet udliciteret til en privat organisation, der rekrutterer og oplærer frivillige til at stå for rådgivningen. Det har fået Ældrerådet til stille spørgsmålstegn ved det faglige indhold i rådgivningen, og Ældrerådet følger udviklingen og tilfredsheden med rådgivningsindsatsen. Høringer Ældrerådet har i 2014 haft 23 sager i høring. Dertil kommer cirka 55 tilsynsrapporter fra Embedslægen og fra BDO KR. Sidstnævnte fører tilsyn med hjemmeplejen og plejecentrene på vegne af Københavns Kommune. Ældrerådet har påpeget over for især Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at rådet skal høres i flere sager. Møder med borgmestre og politiske udvalg Ældrerådet har i 2014 udviklet dets kontakt til politikere på Københavns Rådhus. Rådet har deltaget i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar i marts måned, og mødtes igen den 6. november med det politiske udvalg. På mødet i november præsenterede rådet sine ældrepolitiske mærkesager for udvalget: demens, fast hjælper og seniorbofællesskaber. Siden har rådet præsenteret udvalget for konkrete budgetønsker til hver mærkesag. Ældrerådet har ligeledes haft et fællesmøde med Socialudvalget den 26. marts, hvor forhold for ældre borgere i socialforvaltningens regi blev drøftet. Derudover har rådet mødtes med borgmestre, og med repræsentanter for politiske partier om konkrete sager. Rådet har desuden haft foretræde for Sundheds- og Omsorgsudvalget om indkøbsordningen og for Økonomiudvalget om Ældrevenlig kollektiv trafik. Rådet vil i 2015 videreudvikle kontakterne til politikere. 4

5 2. Ældrerådets interne møder og seminarer 2014 Ældrerådsmøder Ordinære ældrerådsmøder Ældrerådet har i 2014 flyttet dets ordinære møder til Rådhuset og har samtidig udviklet dets dagsorden, så rådet bruger samme skabelon som kommunens øvrige politiske udvalg. Det er sket i bestræbelser på at stramme op på rådets møder, og skabe et klart beslutningsgrundlag. Der er i 2014 indført en dirigentgruppe, som fast står for at lede rådets møder. Rådets dagsordener og referater er offentligt tilgængelige på kommunens og på rådets hjemmeside. Ældrerådet holder et ordinært møde månedligt, dog med undtagelse af juli. I 2014 faldt møderne på følgende dage: 29. januar, 26. februar, 26. marts, 23. april, 21. maj, 19. juni, 27. august, 24. september, 22. oktober, 26. november og 17. december. Ekstraordinært ældrerådsmøde Den 7. august holdt rådet et ekstraordinært møde om fremtiden for plejecenter Sølund. Temamøder Lokalområdechefer Der har været afholdt to temamøder med lokalområdechefer. Det første møde fandt sted den 12. august med lokalområdecheferne Vivian Buse og Margrethe Kusk Pedersen. Temaet var Klippekort og frit valg. Det andet temamøde blev afholdt den 2. december med Jette Bolding, Signe Grauslund og Dorte Dahl om samarbejde med frivillige organisationer. Faglige temamøder Ældrerådet har i 2014 holdt fire øvrige temamøder, hvor repræsentanter for forvaltningen har holdt oplæg for rådet til efterfølgende debat. To temamøder har omhandlet demensområdet, herunder anvendelse af magt (den 8. oktober og 8. december). Et tidligere temamøde har omhandlet Sundheds- og Omsorgsforvaltningens digitaliseringsstrategi, herunder digital post (den 25. februar) og et enkelt temamøde har omhandlet handleplaner for sundhedspolitikken (den 7. november). Fagudvalgsmøder Ældrerådets fagudvalg har som deres primære opgaver at forberede høringssvar på rådets vegne og at forberede sager, som Ældrerådet skal tage stilling til. Fagudvalgene mødes i mødelokaler i forvaltningens bygning på Sjællandsgade 40. Repræsentanter for forvaltningen deltager ofte på fagudvalgenes møder for at fremlægge en sag, som udvalget siden drøfter, eller for at orientere om udviklingen i en sag, som har fagudvalgets interesse. Flere forvaltningsrepræsentanter beder også om at mødes med et fagudvalg, for at få en tidlig dialog om en konkret sag. Der har således været oplæg om klippekortsordning, ny ældrepolitik, forebyggende hjemmebesøg, indkøbsordning, udbud af personlig og praktisk hjælp, 79 midler, rådgivning om flytning til plejebolig, moderniseringsplan, Fremtidens Sølund, ensomhedsanalyse, sundhedsaftale mellem kommuner og Region Hovedstaden for at nævne nogle eksempler. Nogle fagudvalg får også oplæg fra eksterne personer som f.eks. om trafikløsninger til ældre borgere. Udvalgene mødes som regel en gang månedligt. 5

6 Rådets interne seminar Den 19. november holdt Ældrerådets dets årlige seminar. Målet med seminaret var at evaluere den nye struktur i Ældrerådet, og at få beskrevet og siden besluttet rådets organisation for de kommende år. Seminaret blev afholdt i IDAs konferencecenter i København, og var planlagt af en arbejdsgruppe bestående af medlemmer af Ældrerådet og sekretariatet. Konklusionerne fra seminaret blev siden vedtaget på Ældrerådets møde den 17. december 2014 og er beskrevet i den interne pjece Ældrerådets struktur

7 3. Eksterne samarbejder og arbejdsgrupper Indtræden i Danske Ældreråd Københavns Ældreråd har i 2014 atter meldt sig ind i landsorganisationen Danske Ældreråd, som nu repræsenterer alle landets 98 folkevalgte ældreråd. København meldte sig ud af Danske Ældreråd med effekt fra 1. januar 2013, men da Danske Ældreråds repræsentantskab i maj 2014 vedtog vedtægtsændringer, som imødekom Københavns Ældreråds ønsker, besluttede København - og siden Frederiksberg Ældreråd atter at melde sig ind i landsorganisationen. Organisationen fik den 24. september hædersprisen Open Government Awards, som uddeles af det internationale partnerskab Open Government Partnership. Prisen hædrer de bedste offentlige initiativer for borgerinddragelse i partnerskabets 64 medlemslande. Prisen blev overrakt til Danske Ældreråd ved en ceremoni i FN-bygningen i New York med deltagelse af præsident Barack Obama og statsminister Helle Thorning-Schmidt. Kirsten Nissen blev den 4. august valgt ind i bestyrelsen for Danske Ældreråd som repræsentant for København, Frederiksberg og Bornholm. Regionsældreråd Regionsældrerådet er ikke lovgivningsmæssigt fastsat, men har fungeret som samarbejdsforum siden Regionsældrerådet består af repræsentanter for ældreråd i alle Region Hovedstadens kommuner og skal samarbejde med Region Hovedstaden om at fremme ældre borgeres interesser på de områder, der hører under regionen, primært sundhedsvæsenet. Formanden for Frederiksbergs Ældreråd, Aksel Mossin, har været formand siden regionsældrerådets start. Møderne holdes på Regionsgården i Hillerød, og der deltager i reglen 60 ældrerådsmedlemmer. Der har i 2014 været afholdt 4 møder i Regionsældrerådet. Københavns Ældreråd har 12 repræsentanter med til møderne. Der er som oftest to punkter på dagsordenen: Orientering fra og drøftelse med ledende medarbejdere eller politikere i Regionen om centrale emner på hospitalsområdet samt drøftelse af ældrerådsemner mellem deltagerne. Forud for møderne afholdes møde i et Forretningsudvalg, nedsat af Regionsældrerådet. Københavns Ældreråd er repræsenteret i forretningsudvalget af Bent Johansen. 7-By Møder Siden 1997 har der været et årligt møde mellem ældrerådsrepræsentanter fra fem byer: Odense, Aalborg, Aarhus, København og Frederiksberg. Dette samarbejde har siden 2010 været udvidet med Randers og Esbjerg, således at det er repræsentanter fra ældrerådene i de syv største byer i landet, der mødes. Ældrerådene er på skift værter for møderne, som har til formål at skabe videndeling om udviklingen på ældreområdet. Mødet i 2014 fandt sted den 2. april i Odense. København havde fem deltagere til mødet. I 2015 skal København være vært 7-By Mødet. Malmö Det mangeårige samarbejde med Den Centrala Pensionärsorganisation i Malmö er blevet videreført af ældrerådet i Mødet fandt sted den 13. november i Malmø. På dagsordenen var blandt andet forskellige botilbud til ældre borgere i Malmø, kvalitets- og aftaleopfølgning og tilfredshedsundersøgelse på ældreområdet. Fra Københavns side blev der orienteret om Ældrepakken og klippekortsordningen. 7

8 Arbejdsgrupper i forvaltninger Medlemmer af Ældrerådet har deltaget i flere kommunale arbejds- og følgegrupper: Følgegruppe for Letbaner (Økonomiforvaltningen), arbejdsgruppe om Ældrevenlig kollektiv trafik (Økonomiforvaltningen), projektgruppe vedrørende Hørgården (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen) og Inspirationskatalog om Klippekortet (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen). Konferencer Ældrerådets medlemmer har deltaget i en række konferencer herunder: KLs Ældrekonference (30. september) Temadag: Knæk koden om den kommunale økonomi, Danske Ældreråd (8. oktober). Folkeuniversitetets kursus om demens (9. november) KLs konference om delegation og kommunal praksis (10. november) Ældrepolitisk konference i Vingsted: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo? Danske Ældreråd (12. november) 8

9 4. Ældrerådets organisation Organisation i udvikling Københavns Ældreråd blev etableret i november Det er første gang siden ældrerådene blev nedsat ved lov i 1997, at København har ét samlet ældreråd. Ældrerådet har i de sidste to år gennemgået en organisationsændring, hvor rådet har udviklet og i stigende grad konsolideret sig som ét samlet ældreråd for København. Rådet har afprøvet og evalueret nye arbejdsmetoder og organisationsformer i 2014 og vil fortsat gøre det i Formandskab Rådets formandskab har mødtes cirka hver anden uge for at forberede møder i Forretningsudvalget, håndtere henvendelser til rådet, afholde uformelle kaffemøder for rådets medlemmer, drøfte kursusansøgninger, planlægge temamøder med lokalområdechefer m.m. I november måned udtrådte daværende næstformand af Ældrerådet, Annette Hellmann. I december blev Arvin Storgaard valgt som ny næstformand. Forretningsudvalg Ældrerådet traf i marts måned en strukturel beslutning, der ændrede sammensætningen af rådets forretningsudvalg. Rådet besluttede, at fagudvalgenes formænd skal sidde i forretningsudvalget sammen med rådets formandskab og rådets eventuelle medlem af Danske Ældreråds bestyrelse. Formålet med ændringen har været at styrke koordinationen af det ældrepolitiske arbejde i rådets fagudvalg, og at bruge forretningsudvalget som et forum, hvor den ældrepolitiske vinkel i fagudvalgenes arbejde og indstillinger til Ældrerådet kunne drøftes og skærpes, så Ældrerådet bliver mere handlekraftigt. Tidligere var medlemmer af forretningsudvalget valgt i deres personlige kapacitet. Beslutningen betød, at Hanne Simonsen, Birgitte Vind og Mona Sillemann trådte ud af forretningsudvalget. Ved udgangen af året bestod forretningsudvalget af: Ulla Skærved (formand), Arvin Storgaard (næstformand), Bent Johansen (Sundhedsudvalg og Regionsudvalg), Kirsten Nissen (Omsorgs- og Boligudvalg), Merete Raaschou (Budgetudvalg), Per Schrader (Kultur- og Fritidsudvalg) og Svend Aage Sørensen (Trafik- og Miljøudvalg). Benna Lis Jakobsen trådte tilbage som formand for Kultur- og Fritidsudvalget i efteråret og trådte dermed også ud af forretningsudvalget. Fagudvalg Ældrerådet har seks fagudvalg, der skal forberede ældrepolitiske indstillinger til Ældrerådet på deres respektive ressortområde. De seks fagudvalg har nedsat sig selv med formand og næstformand, og mødes som regel en gang om måneden. Udvalgene har i 2014 fået sekretariatsbistand, når udvalgene har arbejdet med høringssvar eller ældrepolitiske sager, som skulle fremlægges for Ældrerådet samt til udarbejdelse af dagsordener. Udvalgene har derudover ønsket mere sekretariatsbistand til referatskrivning. De seks fagudvalg er: Budgetudvalget: Kultur- og Fritidsudvalget Omsorg- og Boligudvalget Regionsudvalget Sundhedsudvalget Trafik- og Miljøudvalget. 9

10 Ad hoc udvalg Udover fagudvalgene nedsætter rådet ad hoc udvalg, som arbejder med specifikke opgaver eller ældrepolitiske målsætninger. Der har eksempelvis været ad hoc grupper til at planlægge Ældrerådets interne seminar og til forberedelse af 7-By Mødet i København i marts Medlemmer af Ældrerådet Ældrerådet bestod ved udgangen af 2015 af følgende medlemmer nævnt i alfabetisk rækkefølge: Arne Bjørn Nielsen, Arne Mikkelsen, Arvin Storgaard, Benna Lis Jacobsen, Bent Johansen, Bente Hansen, Birgitte Vind, Else Stenbak, Gylna Guldbrandsen, Hanne Simonsen, Hjørdis Espensen, Jette R. Nielsen, Johnn Lagermann, Jørgen Melskens, Kirsten Nissen, Knud Johnsen, Lise Helweg, Merete Raaschou, Mona Sillemann, Per Schrader, Sven Frøik-Petersen, Svend Aage Sørensen, Tina Nørløv, Torben Knud og Ulla Skærved. Udtrådt af rådet Iris L. Nielsen udtrådte af rådet i februar, og Annette Hellmann i november Nye medlemmer Else Stenbak blev medlem af Ældrerådet i februar 2015, og Knud Johnsen i november Sekretariatsbetjening Ældrerådet bliver sekretariatsbetjent af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der i 2014 har stillet en ældrepolitisk konsulent til rådighed for rådet på fuld tid. Siden august har rådet desuden haft en studentermedhjælper 15 timer om ugen til at arbejde med informationsopgaver. Sekretariatsbetjeningen har i 2014 primært gå til administration, samt forberedelse, afvikling og opfølgning på møder i ældrerådet og forretningsudvalget og til arbejdet med høringssvar. Derudover har sekretariatet bistået rådet med udvikling, evaluering og beskrivelse af rådets organisation og arbejdsgange. 10

11 Bilag 1 Medlemmer af ældrerådets fagudvalg 2014 Ved udgangen af 2014 var medlemmerne fordelt som følger på fagudvalgene. Budgetudvalg Merete Raaschou, formand, Arne Mikkelsen, Arvin Storgaard, Bent Johansen, Torben Knud og Ulla Skærved. Udtrådt 2014: Per Schrader. Kultur- og Fritidsudvalg Benna Lis Jacobsen, formand, Jette Nielsen, Johnn Lagermann, Jørgen Melskens, Merete Raaschou, Svend Aage Sørensen og Torben Knud. Udtrådt 2014: Iris L. Nielsen februar, Benna Lis Jacobsen, Else Stenbak og Hjørdis Espensen december. Omsorgs- og Boligudvalg Kirsten Nissen, formand, Bente Hansen næstformand, Arne Bjørn Nielsen, Hanne Simonsen, Jette Nielsen, Jørgen Melskens, Knud Johnsen, Lise Helweg, og Mona Sillemann. Udtrådt 2014: Iris L. Nielsen, februar og Annette Hellmann, november. Indtrådt 2014: Knud Johnsen Regionsudvalg Bent Johansen, formand, Arne Mikkelsen, Benna Lis Jacobsen, Birgitte Vind, Gylna Guldbrandsen, Kirsten Nissen, Knud Johnsen, Lise Helweg, Mona Sillemann, Per Schrader, Tina Nørløv og Ulla Skærved. Suppleant: Arne Bjørn Nielsen. Udtrådt 2014: Annette Hellmann, november. Indtrådt 2014: Knud Johnsen, november. Sundhedsudvalg Bent Johansen, formand, Arvin Storgaard, Benna Lis Jacobsen, Bente Hansen, Gylna Guldbrandsen, Hanne Simonsen, Jette Nielsen og Per Schrader. Trafikudvalg Svend Aage Sørensen, formand, Knud Johnsen næstformand, Arne Bjørn Nielsen, Arvin Storgaard, Birgitte Vind, Hjørdis Espensen, Jette Nielsen, Knud Johnsen, Sven Frøik-Petersen Udtrådt 2014: Gylna Guldbrandsen november, Birgitte Vind Indtrådt 2014: Knud Johnsen, november. 11

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Den 14. maj 2014 Kære Ældreråd I indkaldes hermed til møde i Ældrerådet: Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Per Christensen, leder af Boligsekretariatet,

Læs mere

ÆLDREPOLITISK ARBEJDE I 2015

ÆLDREPOLITISK ARBEJDE I 2015 1 ÅRSBERETNING 2015 2 FORORD Københavns Ældreråd er de ældre borgeres stemme i Københavns Kommune. Det er vores opgave og privilegium at tale direkte til politikerne i Københavns Kommune om ældre københavneres

Læs mere

REFERAT. Ordinært møde i Ældrerådet. Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103. Dagsorden:

REFERAT. Ordinært møde i Ældrerådet. Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103. Dagsorden: REFERAT Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 26. november 2014 kl. 10 14 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Siden sidst 3.

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet. Dato: Onsdag den 18. februar 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103.

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet. Dato: Onsdag den 18. februar 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103. DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. februar 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Siden sidst 3. Høringssag:

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

Referat. Møde i Ældrerådet 26. februar 2014 kl. 10.

Referat. Møde i Ældrerådet 26. februar 2014 kl. 10. Referat Møde i Ældrerådet 26. februar 2014 kl. 10. Tilstede: Arne Bjørn Nielsen, Arvin Storgaard, Arne Mikkelsen, Benna Lis Jacobsen, Bent Johansen, Bente Hansen, Gylna Guldbrandsen, Hanne Simonsen, Hjørdis

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl. 10.00 12.30 Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets møde 3. Høring

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 24. februar 2016 kl. 10 14 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 1. sal, lokale 207 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets møde

Læs mere

REFERAT. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. februar 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103.

REFERAT. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. februar 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103. REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. februar 2014 kl. 10 14.50 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Siden sidst 3. Høringssag:

Læs mere

Dato: Onsdag den 27. maj 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 27. maj 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 27. maj 2014 kl. 10 14 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Siden sidst 3. Referat fra Forretningsudvalgets

Læs mere

REFERAT. Ordinært møde i Ældrerådet. Dagsorden:

REFERAT. Ordinært møde i Ældrerådet. Dagsorden: REFERAT Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 27. august 2014 kl. 10 15 Sted: Sjællandsgade 40, bygning i, 1. sal, lokale i207 Dagsorden: 1. Åbning af Sund Vækst Huset 2. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

REFERAT. Møde: Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 22. oktober 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1.

REFERAT. Møde: Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 22. oktober 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. REFERAT Møde: Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 22. oktober 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Siden sidst

Læs mere

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 16. december 2015 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 16. december 2015 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 16. december 2015 kl. 10 12 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Julefrokost: Der holdes julefrokost kl. 12.30 på Christianshavns Færgecafé,

Læs mere

Dato: 21. maj 2014 Tid: Kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: 21. maj 2014 Tid: Kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: 21. maj 2014 Tid: Kl. 10 14.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Tilstede: Annette Hellmann, Arne Bjørn Nielsen, Arne Mikkelsen, Arvin Storgaard,

Læs mere

Punkt 4: Kultur- og Fritidsforvaltningens opdaterede procesplan vedrørende afholdelse af ældrerådsvalget 2016.

Punkt 4: Kultur- og Fritidsforvaltningens opdaterede procesplan vedrørende afholdelse af ældrerådsvalget 2016. Referat Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 21. september 2016 kl. 10 14 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. november 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. november 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. november 2014 kl. 10-15.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra Forretningsudvalgets

Læs mere

Onsdag den 23. april 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Onsdag den 23. april 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Den 11. april 2014 Kære Ældreråd I indkaldes hermed til møde i Ældrerådet: Onsdag den 23. april 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Folkesundhedschef Katrine

Læs mere

Eksterne deltagere: Lokalområdechef Dorte Dahl deltog fra kl. 12 under punkt 4.

Eksterne deltagere: Lokalområdechef Dorte Dahl deltog fra kl. 12 under punkt 4. REFERAT Møde: Omsorgs- og Boligudvalget Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 10:00 14:00 Mødested: Sjællandsgade 40, bygning i, 1. sal, lokale i207 Til stede: Arne Bjørn Nielsen, Hanne Simonsen, Jette R.

Læs mere

Punkt 5: Procedure vedrørende kontakt til medarbejdere i Københavns Kommunes forvaltninger m.v.

Punkt 5: Procedure vedrørende kontakt til medarbejdere i Københavns Kommunes forvaltninger m.v. Referat Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 25. maj 2016 kl. 10 14 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Bente Hansen indledte mødet med en lykønskning til Bent Johansen, der er fyldt 80.

1. Godkendelse af dagsorden Bente Hansen indledte mødet med en lykønskning til Bent Johansen, der er fyldt 80. REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Den 20. maj 2015 kl. 10 14. Sted: Mødelokale i 207, Sjællandsgade 40 Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt REFERAT Møde: Omsorgs- og Boligudvalget Dato: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 10:00 14:00 Mødested: Mødelokalet i207, Sjællandsgade 40, bygn. i, 1. sal Til stede: Arne Bjørn Nielsen, Hanne Simonsen, Jette

Læs mere

Punkt 7: Henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget om møde vedr. tilgængelighed m.v.

Punkt 7: Henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget om møde vedr. tilgængelighed m.v. Referat Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 27. april 2016 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Forord [2] Med venlig hilsen. Hanne Andersen, Formand for Ældrerådet

Forord [2] Med venlig hilsen. Hanne Andersen, Formand for Ældrerådet ÆLDRERÅDET ÅRSBERETNING 2015 Forord I 2015 har et af de store omdrejningspunkter for ældrerådsarbejdet været anvendelse af midlerne fra Ældremilliarden. I Ældrerådet har vi debatteret en lang række forslag

Læs mere

Dato: 16.02.2015 Kl: 10.00-12.00 Sted: 620 DAGSORDEN

Dato: 16.02.2015 Kl: 10.00-12.00 Sted: 620 DAGSORDEN Seniorrådet Beslutningsprotokol nr. Dato: 16.02.2015 Kl: 10.00-12.00 Sted: 620 Deltagere: Seniorrådet, Mona Larsen og Janni Sadolin Hougaard Fraværende: Wagn 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 26. august 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 26. august 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 26. august 2014 kl. 10 14.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Afbud: Birgitte Vind, Hjørdis Espensen, Kirsten Nissen, Johnn Lagermann og Torben Knud. Orlov: Tina Nørløv

Afbud: Birgitte Vind, Hjørdis Espensen, Kirsten Nissen, Johnn Lagermann og Torben Knud. Orlov: Tina Nørløv REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 25. marts 2014 kl. 10 14.15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Siden sidst 3. Referat fra

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet Torsdag den 25. oktober 2012

Referat af møde i Ældrerådet Torsdag den 25. oktober 2012 Ørbækvej 100 5220 Odense SØ Tlf. 20 37 91 61 Email: dal@odense.dk Referat af møde i Ældrerådet Torsdag den 25. oktober 2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

REFERAT. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 26. august 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Hovedkassen, stuen

REFERAT. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 26. august 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Hovedkassen, stuen REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 26. august 2014 kl. 10 13.30 Sted: Københavns Rådhus, Hovedkassen, stuen Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets møde 3. Høringssag:

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Ældrerådet. Årsberetning 2011

Ældrerådet. Årsberetning 2011 Dato 13.04.12 Dok.nr. 1125238 Sagsnr. 1125235 Ref. elth Ældrerådet Årsberetning 2011 Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ældrerådet

Læs mere

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune.

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 9. maj 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 3. sal, lokale 402 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

Syddjurs Kommunes Ældreråd. Årsberetning 2012

Syddjurs Kommunes Ældreråd. Årsberetning 2012 Syddjurs Kommunes Ældreråd Årsberetning 2012 Ældrerådet har følgende sammensætning: Formand: Molly Thomsen, Ryomgård Næstformand Karen Møller, Vrinners Henry Morre Pedersen, Rønde Bende Ingstrup Andersen,

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager Møde slut: 12.30 Fraværende: Poul Larsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 18 sprotokol fra sidste

Læs mere

Dagsorden. Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt. 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00

Dagsorden. Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt. 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00 Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00 Sted Grønnegadecentret, 1. sal lokale Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Regnar Berdiin Referent Birgit Vejby Afbud

Læs mere

BESLUTNING Der tilføres et ekstra dagsordenpunkt 3.4.a Dialogmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 7. april 2016. Dagsorden er godkendt.

BESLUTNING Der tilføres et ekstra dagsordenpunkt 3.4.a Dialogmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 7. april 2016. Dagsorden er godkendt. Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 29. februar 2016 kl. 10.00, Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld

Læs mere

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 23. september 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 23. september 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 23. september 2014 kl. 10 15.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Ældrerådsmødet sluttede kl , hvorefter rådet holdt sin årlige sommerfrokost.

Ældrerådsmødet sluttede kl , hvorefter rådet holdt sin årlige sommerfrokost. Referat Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 22. juni 2016 kl. 10 13 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Ældrerådsmødet sluttede kl. 13.00, hvorefter rådet holdt sin årlige sommerfrokost.

Læs mere

Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen.

Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen. REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Onsdag den 16. marts 2016 kl. 10-14 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 3. sal, lokale 402 Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand),

Læs mere

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune Værdighedspolitik for Ældreområdet Herlev Kommune Juni 2016 Forord Herlev Kommune kan her præsentere sin første Værdighedspolitik. Med Værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle

Læs mere

Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Per Schrader og Svend Aage Sørensen.

Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Per Schrader og Svend Aage Sørensen. REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Torsdag den 11. februar 2016 kl. 10-14 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand),

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK S Indhold Forord 3 Politikkens indhold 4 Et positivt menneskesyn 6 Værdierne 8 Kommunikation klar og tydelig 10 Aktiviteter samvær og fællesskab 11 Sundhed fælles ansvar 12 Boliger fleksibilitet og muligheder

Læs mere

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 10. september 2015 Kl.: 14:00-15:30

Læs mere

Forebyggende tiltag Sundhed

Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Velfærdspolitik Voksen- og ældreområdet Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 Vision og fokusområder... 4 VÆRDIER... 5

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Information om strukturændringer på madområdet 3 3 Midtvejsstatus - projekt

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Referat af møde nr. 4, Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 4, Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet Torsdag den 16. august 2012

Referat af møde i Ældrerådet Torsdag den 16. august 2012 Referat af møde i Ældrerådet Torsdag den 16. august 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Gæst: Rådmand Steen Møller,

Læs mere

REFERAT. Møde: Omsorgs- og Boligudvalget Dato: Tirsdag den 6. oktober 2015 klokken Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 1. sal, lokale 207.

REFERAT. Møde: Omsorgs- og Boligudvalget Dato: Tirsdag den 6. oktober 2015 klokken Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 1. sal, lokale 207. REFERAT Møde: Omsorgs- og Boligudvalget Dato: Tirsdag den 6. oktober 2015 klokken 10-14. Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 1. sal, lokale 207. Deltagere: Bente K. Hansen (formand), Arne Bjørn Nielsen,

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Handicaprådet

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Handicaprådet TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Handicaprådet Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 16.00 Sted: Mødelokale 209 Deltagere: Johnny Fredelund, Jørgen Maibom, Lars-Peter Brogaard Nielsen, Liselotte Nielsen, Louis Hjelmsø,

Læs mere

Ældrerådet. Ordinært Møde. Dato 26. juni 2012. Tid 09:00. Sted. Ankermedet i Skagen NB.

Ældrerådet. Ordinært Møde. Dato 26. juni 2012. Tid 09:00. Sted. Ankermedet i Skagen NB. Referat Ældrerådet Ordinært Møde Dato 26. juni 2012 Tid 09:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Ankermedet i Skagen NB: Der vil være præsentation af ny pakkemaskine der anvendes til madservice.

Læs mere

REFERAT. Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 17. december 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapsetinget, 2. sal.

REFERAT. Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 17. december 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapsetinget, 2. sal. REFERAT Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 17. december 2014 kl. 9 13.30 Sted: Københavns Rådhus, Snapsetinget, 2. sal Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden og referat 2. Siden sidst 3. Valg

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Møde slut: Kl. 13.30 Fraværende: Herluf Thomsen deltog ikke i punkt 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 12. februar 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 12. februar 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 12.35 Fraværende: Anna Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 5 Planlægning af ældrerådsvalg

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Holmsland, den 10. november 2014 Byrådet Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Kommune Holmsland, den 10. november 2014 Byrådet Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Kommune Holmsland, den 10. november 2014 Byrådet Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Påtænkt lukning af Holmbohjemmet i Kloster. Holmsland Sogneforenings bestyrelse har holdt møde om Byrådets/Social-

Læs mere

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 11. oktober 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 11. oktober 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Sidenr. 1 Dagsorden Mødedato: 11. oktober 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Fraværende: Bemærkninger: Godkendelse af forslag til dagsordenen: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik INDSATSER PRINCIPPER OVERORDNET POLITIK Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 26.4.2016 Værdighedspolitik I Samsø Kommune ønsker vi, at alle borgere skal have mulighed for en værdig alderdom. For

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. Københavns Ældreråd. Årsberetning 2013. Københavns Ældreråd

KØBENHAVNS KOMMUNE. Københavns Ældreråd. Årsberetning 2013. Københavns Ældreråd KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Ældreråd Årsberetning 2013 Københavns Ældreråd Københavns Ældreråd 2 Formandens forord Ældreområdet fik en fremtrædende plads i mediebilledet og i den politiske debat i efteråret

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

BERETNING OM ÆLDRERÅDSARBEJDET I KØBENHAVNS KOMMUNE

BERETNING OM ÆLDRERÅDSARBEJDET I KØBENHAVNS KOMMUNE BERETNING OM ÆLDRERÅDSARBEJDET I KØBENHAVNS KOMMUNE 2011 1 Indhold FORORD 1 2 3 15 16 18 19 22 23 26 Forord Ældrerådenes struktur, skema Ældrerådenes struktur og arbejdsopgaver Høringer 2011, oversigt

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d. 18.-05.-2016

Referat af møde i Ældrerådet d. 18.-05.-2016 Referat af møde i Ældrerådet d. 18.-05.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 18. maj 2016 Deltagere Tidsrum 10.00 ca. 12.15 (bemærk at mødet

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Det blå værelse - Rådhuset

Det blå værelse - Rådhuset Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 30. maj 2016, kl. 09.00-12.00. Det blå værelse - Rådhuset Deltagere: Per Thordal, Vagn Carlsen, Carsten Lind Olsen, Anne

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 13.04.2015 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg

Læs mere

til Ældrerådets 4. ordinære møde tirsdag den 16. februar 2016 kl. 09.00 til ca. 13.00 i 1.86 i Frichsparken

til Ældrerådets 4. ordinære møde tirsdag den 16. februar 2016 kl. 09.00 til ca. 13.00 i 1.86 i Frichsparken REFERAT til Ældrerådets 4. ordinære møde tirsdag den 16. februar 2016 kl. 09.00 til ca. 13.00 i 1.86 i Frichsparken Til stede Jan Radzewicz (JR) Poul L. Ellekrog (PE) Carl Aksel Kragh Sørensen (CA) Kate

Læs mere

Rapportens konklusioner kan inddeles i 3 temaer, som også vil danne rammen for den videre opfølgning;

Rapportens konklusioner kan inddeles i 3 temaer, som også vil danne rammen for den videre opfølgning; Kommissorium for opfølgning på udviklingsprojektet i dagplejen 1. Baggrund Den kommunale dagpleje har i de senere år oplevet udfordringer. År for år bliver der indskrevet færre børn. Det skyldes dels at

Læs mere

Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende

Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende Statsministeren efterlyser et skarpere fokus på demens og den lokale indsats for demente og deres pårørende. Nu går syv kommuner sammen for

Læs mere

Guide til PowerPointpræsentationer

Guide til PowerPointpræsentationer Omsorg i MSO Guide til PowerPointpræsentationer i MSO Oplæg Temadrøftelse om Omsorgspolitikken Sundhed og Omsorgsudvalget Den 12. januar 2015 Omsorgspolitikken Omsorgspolitikken er vedtaget af Byrådet

Læs mere

Vi har en række mere konkrete kommentarer til de enkelte delplaner.

Vi har en række mere konkrete kommentarer til de enkelte delplaner. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 04-06-2013 Bilag 5: Oversigt over høringssvar DH Københavns svar på høringen vedrørende revideret handleplan til Københavns

Læs mere

Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen.

Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen. Referat Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 8. juni 2016 kl. 10-15 Sted: Rådhuset, Udvalgsværelse A, 1. sal. Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen,

Læs mere

ÆLDRERÅDET. Årsberetning 2010

ÆLDRERÅDET. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 ÆLDRERÅDET Ældrerådet har 15. medlemmer, der blev valgt / genvalgt ved ældrerådsvalget den 17. november 2009 med virkning fra 1. januar 2010: Ann Marie Cordua Bente Bang Fritz Voss Inger

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

R E F E R A T. Møde 7-2013. Fredensborg Seniorråd. MANDAG DEN 12. AUGUST 2013 kl. 9,00. Lilletrommen, Fredensborg Rådhus D A G S O R D E N

R E F E R A T. Møde 7-2013. Fredensborg Seniorråd. MANDAG DEN 12. AUGUST 2013 kl. 9,00. Lilletrommen, Fredensborg Rådhus D A G S O R D E N R E F E R A T Møde 7-2013 Fredensborg Seniorråd MANDAG DEN 12. AUGUST 2013 kl. 9,00 Lilletrommen, Fredensborg Rådhus Afbud: Flemming Priem Gæster: Hans Nissen kl. 9,00 D A G S O R D E N 0) Besøg af Hans

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Det store mødelokale i Vrå Fraværende: Laug Mathiasen, Ingrid Andreasen Bemærkninger

Læs mere

Til stede: Per Schrader (formand), Merete Raaschou (næstformand), Jette Ruth Nielsen, Svend Aage Sørensen.

Til stede: Per Schrader (formand), Merete Raaschou (næstformand), Jette Ruth Nielsen, Svend Aage Sørensen. REFERAT Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Dato: Fredag den 5. februar 2016 kl. 10-12 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 3. sal, lokale 402 Til stede: Per Schrader (formand), Merete Raaschou (næstformand),

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

07-01-2016. Til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr. 2015-0289116 Dokumentnr. 2015-0289116-1

07-01-2016. Til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr. 2015-0289116 Dokumentnr. 2015-0289116-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds og Omsorgsforvaltningens kommentarer til medlemsforslag om Akkreditering

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den 12.04.10 kl. 9-12 i mødelokale 3

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den 12.04.10 kl. 9-12 i mødelokale 3 Ældrerådet Mandag den 12.04.10 kl. 9-12 i mødelokale 3 Bente Vejlesby, formand Elo Knudsen Freddy Aldenborg Niels Kjøller Peer Ravn Aage Tolberg Afbud: Flemming Vahlgreen Sigurd Arnfred Larsen, sekretær

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR AKTIVITETER I ÅR 2015

ÅRSRAPPORT FOR AKTIVITETER I ÅR 2015 1 ÅRSRAPPORT FOR AKTIVITETER I ÅR 2015 1.Aktiviteter primært med intern betydning for Ældrerådets funktion (organisation). Antal ordinære møder: Der har været afholdt i alt 10 møder. Årsregnskab 2014:

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

Referat af møde nr. 3. Mandag d. 29.02.2016 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3. Mandag d. 29.02.2016 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3. Mandag d. 29.02.2016 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 29.02.2016 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.7, Egedal Rådhus

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012 Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet Oktober 2012 Kommunalbestyrelsen i Solkøbing Kommune har besluttet at udbyde to af kommunens tre plejecentre (i alt 132 pladser)

Læs mere

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret Deltagere: Torben Larsen, Brian Lentz, Anders Sejerø, Brian Lind, Ole Svendsen, Helmer Støvelbæk, E. Stella Grün, Helle

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune. Sundhed & Omsorg. Marts 2011

Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune. Sundhed & Omsorg. Marts 2011 Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg Marts 2011 Godkendt i Ledergruppen d. 29.marts 2011 1 Indhold 1. Forord... - 4-1.1 Demens... - 4-1.2 På forkant med udviklingen... - 4-2 Vision...

Læs mere

Seniorrådets høringssvar vedr. Kvalitetsstandarder 2015

Seniorrådets høringssvar vedr. Kvalitetsstandarder 2015 Seniorrådet i Gladsaxe v/ formand Carl Erik Andersen Rådhus Allé, 2860 Søborg Formanden træffes på telefon 40 19 54 43 Formandens e mail: carl.e.andersen@gmail.com 3. marts 2015 Seniorrådets høringssvar

Læs mere