Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Sydtrafik"

Transkript

1 J.nr.: Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun Peder Hummelmose Jan Riber Jakobsen Knud Erik Langhoff Allan Skjøth Poul Rosendahl (afbud) Karsten Uno Petersen Preben Friis-Hauge Øvrige: Lars B. Thomsen Steen Wrist (afbud) Kristine Kaas Krog Søren Rishøj Jakobsen Frode Sørensen Direktør Lars Berg Afdelingschef Kirsten Therkildsen (ref.) Afdelingschef Britta Søndergaard Afdelingschef Britta Vang Mikkelsen Der serveres en let frokost kl Dagsordenspunkter: 38/14 Godkendelse af dagsorden /14 Sager til orientering /14 Budgetopfølgning /14 Budget 2015 med overslagsår, takst 2015 og høring af budgetforslag 2015 og takstforslag /14 Trafikplan /14 Eventuelt

2 38/14 Godkendelse af dagsorden J. nr Dato: 28. august 2014 Indstilling at dagsordenen godkendes. Vedtagelse 74

3 39/14 Sager til orientering J. nr Dato: 28. august 2014 Sagsresume - Kundeundersøgelse 2014 for Flextrafik v. Michael Aagaard - Afslutning på klagesag over indtægtsfordelingen - Tilfredshedsmåling blandt Sydtrafiks bestillere Indstilling Til orientering. Vedtagelse 75

4 40/14 Budgetopfølgning J. nr Dato: 12. september 2014 Sagsresumé Budgetopfølgning nr er udarbejdet på baggrund af budgetopfølgning nr , budget 2014, regnskab 2013 samt kendte ændringer. Det samlede tilskud til Sydtrafik er i opfølgningen på 641,0 mio. kr. mod 643,6 mio. kr. i budgetopfølgning , svarende til et fald i tilskudsbehovet på 2,6 mio. kr. Det samlede fald i tilskudsbehov består af et fald i tilskudsbehovet til offentlig servicetrafik på 4,2 mio. kr. og et mertilskud på kommunale/regionale kørselsopgaver på 1,6 mio. kr. Budgetopf Budgetopf Budget 2014 Regnskab 2013 I alt, offentlig servicetrafik I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver Tilskudbehov i alt Den overordnede udvikling på de enkelte forretningsområder beskrives nedenfor. Busdrift Det samlede bidrag for forretningsområde bus nedjusteres i budgetopfølgning nr. 2 med 3,7 mio. kr. sammenlignet med budgetopfølgning nr. 1. Den primære årsag hertil er, at indtægtsniveauet for 2014 i budgetopfølgning nr. 2 opjusteres med 4,8 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning nr. 1. Indtægtsstigningen skyldes dels større salg af kontantbilletter i 2. kvartal 2014 end forventet, mindre omflytning af kontantsalget i bussen til rejsekort check/ind ud end forventet i budgetopfølgning nr. 1 samt flere solgte periodekort end ventet. Udgifterne til busdrift stiger i denne budgetopfølgning med 1,1 mio. kr. sammenlignet med budgetopfølgning nr. 1. I denne budgetopfølgning er der indregnet køreplantimer mod køreplantimer i budgetopfølgning nr. 1. Der er sket et fald på ca. 300 køreplantimer på de regionale ruter, mens bybussernes køreplantimer er steget med ca. 700 timer. I forhold til oprindeligt budget stiger udgifterne fra 644,9 mio. kr. til 646,3 mio. kr. 76

5 Offentlig servicetrafik 17 Busdrift Budgetopf Budgetopf Budget 2014 Regnskab 2013 (I kr.) Indtægter Udgifter Bidrag i alt Tog Budgetopf Budgetopf Budget 2014 Regnskab (I kr.) Indtægter Udgifter Bidrag i alt Handicapkørsel Budgetopf Budgetopf Budget 2014 Regnskab 2013 (I kr.) Indtægter Udgifter Bidrag i alt Finansiering, investering og hensættelser Budgetopf Budgetopf Budget 2014 Regnskab 2013 Bidrag i alt I alt, offentlig servicetrafik Budgetopf Budgetopf Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter Udgifter Bidrag i alt Togdrift Det samlede tilskud til toget forventes at være 25,9 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningerne i budgetopfølgning nr. 1 og oprindeligt budget Handicapkørsel Tilskuddet til handicapkørslen forventes at falde fra 30,4 mio. kr. i budgetopfølgning nr. 1 til 29,9 mio. kr. i denne budgetopfølgning. Faldet skyldes primært lidt lavere kørselsomkostninger pr. tur end forventet. Finansiering, investering og hensættelser Bidraget til finansiering, investering og hensættelser er uændret i budgetopfølgning 2 sammenlignet med budgetopfølgning nr. 1. Flextrafik Flextrafik udgifterne er opdateret til nye forventninger. Dette gælder ligeledes gælder den kommunale flextrafik. Ændringerne er samlet set en mindre udgift på 0,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning nr. 1. Tilpasningen skyldes ændrede forventninger aktiviteten i de kommuner der er tilsluttet ordningen. Siddende Patientbefordring Siddende patientbefordring er justeret til nye forventninger til kørslen samt til udgiften til administration. I alt en større forventet udgift på 2,1 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning nr. 1, som følge af øget aktivitet. 77

6 For en mere detaljeret gennemgang af udviklingen i budgetopfølgning nr. 2 henvises til bilaget. Lovgivningen Budgetforslaget er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinjer, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Økonomi Der henvises til budgetopfølgning nr Indstilling At budgetopfølgning nr godkendes og udsendes til kommuner og Region til orientering. Vedtagelse 78

7 41/14 Budget 2015 med overslagsår, takst 2015 og høring af budgetforslag 2015 og takstforslag 2015 J. nr Dato: Sagsresumé Budgettet, takster og finansieringsprincipper for 2015 har tidligere været behandling og sendt i høring: 24/ Budgetforudsætninger 2015 vedtages. 23/ Budgetforslag 2015, takstforslag 2015 og finansieringsprincipper godkendes og sendes i høring. 27/5-7/ Budgetforslag 2015 og takstforslag 2015 i høring hos kommuner og Region i Sydtrafiks område samt takstforslag i høring hos DSB og Arriva. Efter sagens behandling på bestyrelsesmødet, skal de fordelingsmæssige forhold for kommuner og Region godkendes af Sydtrafiks repræsentantskab den 12. september Det samlede tilskudsbehov falder i budget 2015 med 0,2 mio. kr. til 659,2 mio. kr. i forhold budgetforslaget. I forhold til budget 2014 er det en stigning på 20,2 mio. kr. Stigningen dækker over et mindre tilskudsbehov for den offentlige servicetrafik på 7,7 mio. kr. i forhold til budgetforslaget. Heraf skyldes de 6,7 mio. kr. et mindre tilskud til busdrift og 1,0 mio. kr. er mindre tilskud til handicapkørsel. Set i forhold til budget 2014, stiger udgifterne til offentlig servicetrafik med 6,4 mio. kr. Modsat forventes der en stigning på de kommunale/regionale kørselsopgaver på 7,6 mio. kr. i forhold til budgetforslag. Heraf skyldes de 6,4 mio. kr. en stigning i udgiften til kommunal flextrafik og de 1,1 mio. kr. en stigning til siddende patientbefordring. Set i forhold til budget 2014 er der tale om en stigning på 13,8 mio. kr. (I kr., årets priser) Budget 2015 Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 I alt, offentlig servicetrafik I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver Tilskudbehov i alt Fordelingen inden for de enkelte ordninger for de to områder ses i tabellerne nedenfor. For en mere detaljeret gennemgang af budgettet henvises til bilag 1. 79

8 Offentlig servicetrafik Busdrift Budget 2015 Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 (I kr.) Indtægter Udgifter Bidrag i alt Tog Budget 2015 Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 (I kr.) Indtægter Udgifter Bidrag i alt Handicapkørsel Budget 2015 Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 (I kr.) Indtægter Udgifter Bidrag i alt Finansiering, investering og hensættelser Budget 2015 Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Bidrag i alt Finansieringsprincipper I det endelige budget 2015, er der anvendt finansieringsprincipper, som de blev fremlagt i forbindelse med budgetforslag Imidlertid har forsinkelsen vedr. indfasning af fastprisprodukter på rejsekort betydet, at nye fordelingsnøgler baseret på rejsekort, først træder i anvendelse i løbet af 2. halvår Indtil da, vil de i budget 2014 vedtagne fordelingsnøgler blive anvendt. I budget 2015 er der større usikkerhed i fordelingen af indtægter på kommuner/region grundet overgangen fra gamle fordelingsnøgler til faktiske rejser. Fordelingen af indtægter på kommuner og Region behæftet med en vis usikkerhed. Kontantsalg i bussen og rejser på rejsekort er budgetteret på kommuner/region ud fra nyest kendte data (januar-juni 2014). For andre fordelingsnøgler anvendes hidtil anvendte fordelingsnøgler, selv om produktet i løbet af 2015 vil overgået til Rejsekort. Da rejsehjemlerne endnu ikke er overgået til Rejsekort, hvorfor der ikke er nye opdaterede data at kunne anvende. Efterhånden som 2014 og 2015 går, vil fordelingsnøglerne ændre sig, men da der er meget få helårsdata, kan det ikke vurderes i hvor høj grad. Ruteoversigten ses i bilag 1.a i budget

9 Takst 2015 Takst 2015 forelægges nu i sin endelig form. I forbindelse med behandlingen af budgetforslaget, var hele takststigningsloftet ikke udmøntet. Siden da, er der i samarbejde med DSB/Arriva, blevet tilføjet en takststigning på periodekort på zonelængderne 2-7. Stigningen på kontantbilletten, som fremlagt i maj 2015, fastholdes. Derved forventes der opnået en fælles takstrække med FynBus og Nordjyllands Trafikselskab. Der er ikke indlagt stigninger på taksterne på rejsekort. Se bilag 1.b for takstoversigt 2015 og sammenligning med takst Høringssvar I bilag 2 ses en nærmere gennemgang af høringssvar. Heri ses først en summering af de indkomne svar med administrationens bemærkninger. Sidst i bilaget ses de indkomne høringssvar. Alle kommuner, Regionen samt DSB og Arriva har indgivet høringssvar. De vigtigste forhold at fremhæve er: Region Syddanmark har godkendt finansieringsprincipperne, som de blev sendt i høring i maj måned. Fredericia Kommune ønsker ikke en vækst på 2 % indregnet (jævnfør trafikplanens mål om vækst for Sydtrafik på årlig 1 %): Dette er ikke efterkommet i budget 2015, som det foreligger. Kolding Kommune ønsker redegørelse for, hvordan der skal opnås 2 % vækst i kommunen, da kommunen mener at erfaringerne viser at det er optimistisk. Vejle Kommune er bekymret efter flere år med faldende indtægter, når der ses på forventningen om en vækst jf. trafikplanen. Kommunen ønsker et konstruktivt samarbejde med Sydtrafik for at tiltrække flere passagerer til den kollektive trafik. Flere kommuner udtrykker bekymring vedr. faldende indtægter og korrekt fordeling af indtægter i såvel budget 2014 som Esbjerg Kommune ønsker en ny justeret indtægtsmodel indtil rejsekortet er fuldt implementeret. Tre kommuner ønsker en strammere styring på udgiftssiden, mens en kommune ser positivt på de nye tiltag. DSB/Arriva mener ikke, at takstforslaget for 2015 tager det nødvendige og forventelige hensyn til togoperatørerne, da der ikke tages et balanceret hensyn til de fælles kunder, men udelukkende provenuhensyn i Sydtrafik: Der er efterfølgende udmøntet den sidste del af takststigningen på periodekort, der tilgodeser togoperatørernes provenu. Der er ikke ændret ved at den største del af takststigningen placeres på kontantbilletter. Gratis skolekort på rejsekort Fire kommuner har i dag forsøgsordning med gratis skolekort. Principperne for gratis skolekørsel efter overgang til rejsekort er endnu ikke fastlagt. Sammenholdt med, at fastprisprodukterne ikke forventes implementeret på rejsekort før 2. halvår 2015, anbefales det allerede nu besluttet, at gratis skolekort planlægges ikke overført til rejsekort i skoleåret 2015/

10 Målopfyldelse i forhold til visionen Der er i budget 2015 indarbejdet en række tiltag, der skal sikre en bedre oplevelse ved brugen af busserne. Dette er ikke koblet op på den eksisterende vision, da denne er gældende frem til udgangen af 2014, mens budgettet er udarbejdet for 2015 og frem. Der er skelet til den fælles vision med FynBus i budgetforudsætningerne, hvor nye tiltag blev tilrettelagt. I budgettet er der indregnet følgende nye aktiviteter for forretningsområde bus: Realtid og korrespondancesikring Chaufførkommunikation Driftsmeldinger og Incident Management system Kontrolsystem TITSAM bestillingssystem Nyt Fælles telefonsystem til Rejsekort Kundecenter Rejsekortudstyr i dubleringsbusser For forretningsområde flextrafik er der indregnet: Kundeundersøgelser og analyse Harmonisering af takster for handicapkørsel Lovgivningen Budgettet er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinjer, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Økonomi Der henvises til budget 2015 med overslagsår Indstilling at endeligt Budget for 2015 og overslagsårene godkendes af og fremsendes til Region Syddanmark og kommunerne i Sydtrafiks område til orientering. at finansieringsprincipperne godkendes og forelægges på Repræsentantskabsmødet den 12. september 2014 til godkendelse. at takstforslag 2015 godkendes. at vækstmålet for Sydtrafik på 1 % fastholdes i det endelig budget, og dermed at der for Vejle, Fredericia og Kolding kommuner indregnes vækst på 2 % og for Esbjerg Kommune og Region Syddanmark vækst på 1 %. at høringssvar vedr. budgetforslag 2015 og takstforslag 2015 tages til efterretning. at gratis skolekort ikke planlægges overført til rejsekort i skoleåret 2015/

11 Vedtagelse 83

12 42/14 Trafikplan J. nr Dato: 25. august 2014 Sagsresumé Trafikplan har været sendt i høring hos over 100 interessenter heriblandt kommuner, Region, vognmænd og uddannelsesinstitutioner i Sydtrafiks område. Der er kommet 17 høringssvar. 11 ud af 12 kommuner har afgivet høringssvar. 1 ud af 1 region har afgivet høringssvar. Herudover har 4 uddannelsessteder og 1 pendlerklub afgivet høringssvar. Høringssvarene er mestendels positive og bakker op om Trafikplanens målsætninger om 4% passagervækst, 4% flere tilfredse passagerer og et faldende miljøaftryk over de næste 4 år. Høringssvarene har ikke givet anledning til radikale ændringer, men der er foretaget korrektioner, præcisioner og mindre tilføjelser. I bilag 1 er der en nøjagtig gennemgang af de enkelte høringssvar og hvordan de er indarbejdet i Trafikplan D. 25. juni 2014 blev der vedtaget ændringer til Lov om Trafikselskaber. I forhold til trafikplanarbejdet er følgende tilføjet: Planen skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag. Det er ikke præciseret på hvilket detaljeringsniveau de overordnede principper og budgetoverslaget skal indgå. Sydtrafik har ikke i tilblivelsen af Trafikplanen været vidende om, hvornår den ændrede lov skulle vedtages og ej heller haft kendskab til den endelige ordlyd. Sydtrafik har derfor ikke arbejdet med at få godkendt nye principper for rutenet og dertilhørende budget. I Trafikplan er det derfor præciseret, at det er det nuværende rutenet og tilhørende principper, der er udgangspunktet for de næste 4 års planlægning. Budgettet hertil er som det ses i Budget 2015 med overslagsår dette er indarbejdet i Trafikplan Målopfyldelse i forhold til visionen Trafikplan imødekommer alle Sydtrafiks målsætninger. Lovgivningen Trafikplanen udarbejdes i medfør af 2 i Sydtrafiks vedtægter, hvorefter det er Sydtrafiks formål i overensstemmelse med reglerne i Lov om Trafikselskaber at varetage bl.a. koordinering og planlægning af den offentlige servicetrafik inden for selskabets område. Den relevante bestemmelse i Lov om Trafikselskaber er 9, som har følgende ordlyd: Trafikselskabet udarbejder med udgangspunkt i den statslige trafikplan mindst hvert fjerde år en plan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik, der varetages af trafikselskabet, jf. 5. Stk. 2 Planen skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag. 84

13 Økonomi Trafikplanens udarbejdelse og afholdte temamøder har kostet kr. Dertil kommer layoutog trykkeudgifter til den endelige rapport som forventes i omegnen af kr. Der var budgetmæssigt afsat kr. Indstilling at Trafikplan godkendes. Vedtagelse 85

14 43/14 Eventuelt Dato: 3. juni

15 Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun Peder Hummelmose Knud Erik Langhoff Allan Skjøth Jan Riber Jakobsen Preben Friis-Hauge Karsten Uno Petersen I øvrigt deltog Kristine Kaas Krog Frode Sørensen Søren Rishøj Jakobsen Lars B. Thomsen 87

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18.05.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 25. maj 2011 kl. 14.00 16.00. Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18. februar 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 25. februar 2011 kl. 13.30-15.30 Sted: Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.01.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 25. januar 2013 kl. 9.00-12.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 21.12.12 Initialer: KiT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 21. december 2012 kl. 12.00-16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Mødet afholdes på Hotel Phønix, Bredgade 17, 9700 Brønderslev Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud Mødedo: 26. juni 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Lars Rytter ved afbud Niels F. Dahlmann ved afbud 26. juni 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 29. april 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Folmer Hjort Kristensen i stedet for Daniel Nyboe

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort 2 Pristilbud på periodekort mellem Randers og Aarhus 3

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 4.1 Region Midtjylland Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 16-05-2006 Sagsnr.: 13.20.00Ø00/0006-2006

Læs mere

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005.

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005. Pressekommentar 8. oktober 2010 Forvirring om tal om finansieringen af Rejsekortet Med henvisning til dagens forsidehistorie i Ingeniøren Skandalen med Rejsekortet vil give dyrere busbilletter og den efterfølgende

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 30. april 2015 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Årsregnskab 2014 for Midttrafik Godkendt på

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til vedtægter. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Forslag til vedtægter. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Forslag til vedtægter Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 6 Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S)

Læs mere

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. januar 2011 Bestyrelsesmøde den 13. januar 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere