BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1"

Transkript

1 BAGENKOP HAVN Indholdsfortegnelse Reglement... side 1 I. Skibsafgift Almindelige bestemmelser... side 2 Fritagelse for skibsafgift... side 2 Andre bestemmelser... side 3 II. Vareafgift Almindelige bestemmelser... side 4 Fritagelse for vareafgift... side 6 Tilbagebetaling af vareafgift... side 7 III. Afgiftsregulativ for lystfartøjers anløb... side 9 IV. Afgiftsregulativ for hjemmehørende fartøjer... side 10 V. Afgiftsregulativ for benyttelse af Bagenkop havns bedding m.v.... side 11 VI. Regulativ for leje af havnens arealer, huse m.m.... side 13 Bilag 1 - delvis tilbagebetaling af vareafgift... side 15 Bilag 2 - regulativ for udlejning af vandarealer... side 16

2 1 Regler for ordens overholdelse i Bagenkop Havn. Det til havnen hørende søområde er begrænset af: Havnens ydre værker og en linie mellem molehovederne for vestre dækmole og nordre mole. Havnen består af en række bassiner, der i retning fra sydvestlig hjørne mod øst og nord er følgende: Bassin 1 - fiskerihavn Bassin 2 - fiskerihavn Bassin 3 - lystbåde- og fiskerihavn Bassin 4 - lystbåde- og gl.færgeleje. For det under havnen hørende område har ministeriet under dags dato i henhold til 19 i lov nr. 239 af 12. maj 1976 om trafikhavne, stadfæstet følgende reglement. Regler for sejlads: For sejladsen indenfor havnens område gælder de bestemmelser, der er anført i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 om regler for sejlads m.m. i danske farvande. Ordensbestemmelser: For overholdelse af orden Kystdirektoratets bekendtgørelse nr af 25. november 2004 om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne med følgende tilføjelse: Uanset om der landsættes passagerer eller ej, må færger i fast rutefart eller færger med anløb til havnen kun lægge til i havnens færgeleje med dertil hørende anlæg. Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af 15 og 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne m.v., er i henhold til 5, nr. 4, i bekendtgørelse nr af 16. december 1999 godkendt af Kystdirektoratet ved brev af 19. april 2006 til ikrafttræden straks.

3 2 I. Skibsafgift (ekskl. moms.) 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen i havnen eller i de uddybede løb til denne. Skibsafgiften påhviler skibet. Afgiften skal betales til havnen inden skibets afsejling. Havnen kan dog mod depositum eller anden sikkerhed, stillet af skibet eller dets ejer, meddele tilladelse til afsejling, forinden afgiften er betalt. Et skib anses for at henligge i havnen m.v. fra ankomstdagen. Skibsafgiften beregnes af hele bruttoregistertons (BRT), eller bruttotons (BT), således at brøkdele af bruttoregistertons bortkastes. Afgiften dækker skibets henliggen i 2 uger. Skibsafgiften betales efter rederiets valg enten a) 244 øre pr. BRT/BT for hvert anløb, eller med b) 1371 øre pr. BRT/BT som en månedsafgift, dog 874 øre, såfremt skibet godkendes af havnebestyrelsen som rutefartøj. Månedsafgift for et skib betales månedsvis forud til havnen og giver ret til et ubegrænset antal anløb inden for den pågældende kalendermåned. Betalt månedsafgift kan ikke tilbagebetales, selv om skibet på grund af haveri eller anden årsag ikke kan anløbe havnen i hele den af afgiften omfattende måned. 2. Fritagelse for skibsafgift Fritaget for skibsafgift er : a) Skibe under 100 BRT/BT. b) Skibe indregistreret til fiskeri, bortset fra tilfælde, hvor skibet anløber havnen og losser m.v., der er indladet i anden havn, såfremt det dokumenteres, at der er betalt en vareafgift efter afsnit II pkt. 1 stk. d, som er større end skibsafgiften. Skibsafgiften opkræves pr. 1. april, og tilbagebetalingen kan finde sted, når dokumentationen foreligger.

4 3 c) Skibe, der tilhører danske eller fremmede statsmyndigheder, når de ikke medfører gods eller passagerer. d) Hospitalsskibe, skoleskibe og internationale havundersøgelsesskibe. e) Skibe, der udelukkende har anløbet havnen for at rette kompas, radar, decca og lignende, foretage mindre reparationer, søge lægehjælp, skifte mandskab, ilandsætte eller optage lods, ilandsætte syge og skibbrudne eller lig, eller for at indtage kul, olie, proviant eller andre skibsfornødenheder, samt skibe som på grund af haveri, storm, tåge eller andre vejrforhold er nødsaget til at søge havn, alt forudsat at opholdet i havnen - bortset fra lørdage og søn- og helligdage - ikke udstrækkes over 24 timer. f) Skibe, der udelukkende ind- og udfører varer og materiel til havnens eget brug, samt skibe der udelukkende anvendes ved anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, som udføres for havnens regning. g) Skibe, der anløber havnen for at benytte bedding eller for ved de derværende skibs- eller bådeværfter at underkastes reparation eller dokning, når de ikke samtidig indtager eller endelig losser ladning. h) Nybygninger fra de ved havnen værende skibs- og bådeværfter, når de afsejler eller anløber i forbindelse med prøveture samt ved første afsejling fra havnen, forudsat at de ikke har indtaget ladning. i) Skibe tilhørende havnen eller i dennes tjeneste. j) Isbrydere og bugserbåde, når de anvendes efter deres bestemmelser. k) Lystfartøjer, når de benyttes til lystsejlads. Havnen kan dog for sådanne fartøjer opkræve afgift i henhold til et af havnen fastsat afgiftsregulativ. 3. Andre bestemmelser. Kommunalbestyrelsen er berettiget til at indgå specielle aftaler om brug af havnen og de dertil knyttede faciliteter.

5 4 II. Vareafgift (ekskl. moms). 1. Almindelige bestemmelser. Ved beregning af vareafgift gælder reglerne i nærværende afsnit. For varer, der indføres fra udlandet, opkræves afgiften med et tillæg af 40%. a) Afgiften betales af alle varer, der losses eller indlades på anden måde sø- eller landsættes i havnen eller i de uddybede løb til samme. Skibet eller dets herværende agent skal indbetale vareafgiften til havnen. Vareafgiften påhviler varemodtageren, respektive vareafsenderen, og skibet har regres over for varemodtageren, respektiv vareafsenderen. For så vidt angår vareafgiften af fersk fisk m.v. gælder dog reglerne i punkt d). b) Afgiften udgør 1196 øre pr. ton jf. dog nedenfor under c), d) og g).j c) Ved losning eller indladning af varer af nedennævnte art i hele skibslaster eller partier på mindst 50 tons, kan afgiften, såfremt varernes art angives med henvisning til de pågældende kapitler m.v. i brugstariffen (toldtariffen) beregnes med følgende takster: øre pr. ton. Brugstariffens kapitel 5 (Ikke spiselige produkter af animalsk oprindelse) Brugstariffens varekode (Sukkerroer m.v.) (Andre roer m.v.) Brugstariffens kapitel 25 undtagen varer henhørende under hovedposition (salt) og hovedposition (cement). Brugstariffens kapitel 26 (Jord- og stenarter, kalk, gips og svovl) (malme, slagger og aske) Brugstariffens varekode (jernsulfat) Brugstariffens hovedposition (for så vidt angår kemigips)

6 5 1) De efter angivelse af brugstariffens kapitel- eller hovedpositionsnumre i parentes anførte varegruppebetegnelse er kun vejledende. Brugstariffens tekst er afgørende for, hvilke varegrupper, der skal henføres til kapitel- eller hovedpositionsnumre øre pr. ton. Varer henhørende under: Brugstariffens hovedposition (kartofler) Brugstariffens varekode (foderærter) Brugstariffens varekode (tapioca) Brugstariffens kapitel 10 (korn) Brugstariffens hovedposition (mel og gryn af korn) Brugstariffens kapitel 12 (olieholdige frø, andre frø og frugter m.v.) Undtagen varer henhørende under varekode samt hovedposition Brugstariffens kapitel 23 (sildemel, oliekager og vegetabilske produkter m.v. anvendelige til dyrefoder). Brugstariffens hovedposition (salt) og (cement) Brugstariffens hovedposition (stenkul, brunkul, tørv og koks) Brugstariffens kapitel 31 (gødningsstoffer) Brugstariffens hovedposition og (træ, uforarbejdet og undtagen groft forarbejdet)

7 6 Brugstariffens kapitel 68 (varer af sten, cement, asbest m.v.) Brugstariffens hovedposition (for så vidt angår klinker, lerrør, mursten og ildfaste sten) Brugstariffens hovedposition (metaller, uædle, affald m.v.) d) Af fisk og skaldyr, der oplosses fra fiskerfartøjer eller fiskerkvaser i uforarbejdet stand eller forarbejdet stand, betales 3,5% af værdien ved salg i første hånd. Vareafgiften for fisk m.v. betales af aftageren (auktionsholderen, fiskehandleren, fiskeropkøberen), der til havnen skriftligt skal angive beregningsgrundlaget. Angivelsen kan efter tilladelse fra havnen afgives for et nærmere bestemt tidsrum, dog højst en måned. Aftageren er på forlangende pligtig til at afgive specifikation over indkøbende, ligesom føreren af ovennævnte fartøj på havnens forlangende er pligtig til skriftligt at afgive oplysning om lastens værdi og vægt, samt til hvem den er solgt. e) Skibsføreren skal til havnen skriftligt angive varernes art og vægt, jf. dog punkt d) og g). Varernes samlede vægt angives med bruttovægt i hele hundrede kg, således at brøkdele af hundrede bortkastes. f) Ved takstændring beregnes afgiften efter de takster, der var gældende på det tidspunkt, hvor respektive indladning, blev påbegyndt. 2. Fritagelse for vareafgift. Nedennævnte varer er fritaget for vareafgift. Fritagelsen er, for så vidt angår last, betinget af, at skibsføreren i sin angivelse, jf. 1. almindelige bestemmelser, punkt e), begærer losset eller indladet uden erlæggelse af vareafgift. a) Indregistrerede motorkøretøjer samt påhængsvogn og lignende, jf. dog II. 1. g).

8 7 b) Jernbanevogne i trafik. c) Containere, tomme pakningsgenstande og losse- og lastmidler, når de ikke forsendes som handelsvarer. d) Proviant og andre fornødenheder til skibets eget brug. e) Is, salt og kemikalier til konservering af ladning eller forventet fangst. f) Sømærker, når de ikke forsendes som handelsvarer. g) Post- og rejsegods. h) Varer og materiel til havnens eget brug. i) Varer, der uden at have været landsat, overlosses fra fartøj til fartøj. 3. Tilbagebetaling af vareafgift, (priserne er ekskl. moms). a) Tilbagebetaling af vareafgift kan finde sted i følgende tilfælde: 1) Såfremt de kan dokumenteres, at der som følge af en fejlagtig angivelse er betalt for meget i vareafgift, kan regulering finde sted efter påkrav over for havnevæsenet, dog ikke senere end 3 måneder fra betalingsdagen. For tilbagebetalingen ydes et ekpeditionsgebyr på kr. 300,- pr. ekspedition. 2) Bliver udlagt vareafgift ikke betalt af varemodtageren, respektive vareafsenderen, til skibet eller dets agent, kan tilbagebetalingen efter anmodning finde sted, når følgende betingelser er opfyldt: Skibet eller dets agent skal samtidig med indbetalingen til havnen opkræve vareafgiften hos modtageren, respektive vareafsenderen. Opkrævning skal indeholde meddelelse om, at såfremt beløbet ikke er betalt inden 5 dage, vil havnen blive underrettet. Er vareafgiften ikke betalt af modtageren, respektive vareafsenderen, inden nævnte frist, skal meddelelse herom bilagt kopi af brevet til varemodtageren, respektive vareafsenderen, umiddelbart sendes til havnen. Beløb mindre end kr. 500,- tilbagebetales ikke. b) For varer, som er indført søværts til havnen, og for hvilke der til havnen er betalt vareafgift for indgående, vil den til havnen betalte vareafgift for udgående med fradrag af 4% kunne tilbagebetales ved søværts videretransport under forudsætning af, at varerne ikke efter losning er undergået nogen forarbejd-

9 8 ning eller behandling samt at videre transport finder sted inden 12 måneder efter losningen. Anmodningen om tilbagebetaling af vareafgift for de i løbet af en måned videretransporterede partier skal fremsættes over for kommunalbestyrelsen inden udløbet af den følgende måned. Ansøgningen må indeholde en dokumenteret specifikation af den for det enkelte vareparti såvel for indgående som for udgående betalte vareafgift, og afsenderen må i ansøgningen afgive erklæring på tro og love, at det beløb, som søges tilbagebetalt, er betalt i vareafgift til havnen for de pågældende varer. Beløb, som andrager mindre end kr. 100,- for hver udførsel med samme skib, tilbagebetales ikke. c) Delvis tilbagebetaling af vareafgift kan finde sted for enkelte varegruppers vedkommende efter de i bilag 2 angivne regler. d) For varer, der midlertidigt oplosses, men atter indlades under samme ophold i havnen, vil den til havnen betalte vareafgift med fradrag af 4% kunne tilbagebetales. Anmodning om tilbagebetaling af vareafgift for midlertidigt oplossede varer skal fremsættes over for kommunalbestyrelsen inden udløbet af den måned, som følger efter den måned. Beløb, som andrager mindre end kr. 100,- for hver midlertidig oplosning, tilbagebetales ikke. e) For varer, der efter oplosning skal videretransporteres søværts til udlandet fra havnen, vil den til havnen betalte vareafgift for såvel indgående som udgående med fradrag af 4% kunne tilbagebetales under forudsætning af, at varerne umiddelbart kan identificeres ved mærker, numre eller ydre emballage, at varerne er bestemt til udenlandske varemodtagere, at varerne ikke i mellemtiden undergår nogen form for bearbejdning, samt at videretransporten finder sted inden hverdage efter oplosningen. Anmodningen om tilbagebetaling af vareafgift for de nævnte transitvarer skal fremsættes over for kommunalbestyrelsen. Skibet eller dets agent skal inden udløbet af ovennævnte frist over for kommunalbestyrelsen forevise dokumentation for varernes søværts udførsel. Beløb, som andrager mindre end kr. 100,- for hver udførsel med samme skib, tilbagebetales ikke.

10 9 III. AFGIFTSREGULATIV for lystfartøjers anløb af Bagenkop Havn. I medfør af bestemmelserne i afsnit I. 2 k) i Bagenkop havns regulativ for skibs- og vareafgifter, fastsættes herved følgende afgifter for lystfartøjer. Alle lystfartøjer, der ikke er hjemmehørende i Bagenkop havn, betaler ved anløb af havnen følgende afgift: Fartøjer indtil 8 meter... kr. 95,- pr. døgn Fartøjer fra 8 meter indtil 10 meter... kr. 115,- pr. døgn Fartøjer fra 10 meter indtil 15 meter... kr. 140,- pr. døgn Fartøjer fra 15 meter indtil 20 meter... kr. 175,- pr. døgn Fartøjer over 20 meter... kr. 285,- pr. døgn skoleskibe dog... kr. 500,- pr. døgn Såfremt der ikke er blevet opkrævet havnepenge om bord på gæstende både, har føreren pligt til selv at opsøge havneopsynet for at betale skyldig havneafgift inden afsejlingen. Ved anløb med varighed på en uge eller mere betales kun for 6 dage for hver uge. Reglement for ordensoverholdelse i Bagenkop havn - se ordensreglementet. Taksterne er gældende i tiden indtil 31. december Fremtidig regulering sker ved nyt takstblad.

11 10 IV. AFGIFTSREGULATIV (EKSKL. MOMS). for hjemmehørende fartøjer I medfør af bestemmelserne i afsnit I. 2. k) i Bagenkop havns regulativ for vare- og skibsafgift fastsættes herved følgende årlige afgifter for pramme, damjoller m.v., hjemmehørende i Bagenkop havn. Joller, pramme og damjoller der normalt ophales dagligt... kr. 436,- pr. år Udlejningsjoller indtil 8 m... kr. 2130,- pr. år Alm. fartøjer indtil 8 meter... kr. 1765,- pr. år Alm. fartøjer fra 8 meter indtil 10 meter... kr. 2180,- pr. år Alm. fartøjer fra 10 meter indtil 15 meter... kr. 2615,- pr. år Alm. fartøjer over 15 meter... kr. 3030,- pr. år Katamaraner o. lign.... Tillæg på 25% Hyttefade, såfremt fiskene oplosses andet sted, betales... kr. 212,- pr. år Afgiften kan tilbagebetales helt eller delvist ved dokumenteret betalt vareafgift, betalt i henhold til reglementet afsnit II. 2 d). Afgiften dækker ikke opbevaring på land i vinterperioden. Vinteropbevaring på land: pr. m² udregnet som maxlængde x maxbredde kr. 15,00 pr. m² Fartøjet skal være søsat senest den 1. maj. Ekstraafgift for både i havnen, der anvendes erhvervsmæssigt til persontransport (herunder til lystfiskeri): 1. Særlig afgift opkræves, såfremt fartøjet er godkendt til persontransport i henhold til lov af 12. marts 1980 om skibes sikkerhed og anvendes som sådan. 2. Godkendelsen skal forevises på havnefogedens forlangende. 3. Såfremt godkendelse ikke kan forevises, skal havnefogeden aflægge rapport til Statens Skibstilsyn. 4. Ekstraafgiften udgør kr. 200,- pr. person, hvortil båden er godkendt. 5. Ekstraafgiften kan ikke modregnes med betaling af vareafgift efter reglementets afsnit II. 2 d). Taksterne gælder i tiden indtil 31. december Fremtidig regulering sker ved nyt takstblad.

12 11 V. REGULATIV OG TAKSTER for benyttelse af Bagenkop havns ophalerbedding og kran m.m. Beddingen med tilbehør kan benyttes på de i nærværende regulativ fastsatte bestemmelser. 1. Kommunalbestyrelsen er berettiget til at fastsætte en vis frist for hvilken arbejderne skal være færdige. Lejeren og skibet indestår havnen for betalingen, der erlægges ved skibets udsætning i henhold til de gældende takster og med kvittering af havnefogeden. 2. Et skib, der henstår på beddingen, skal finde sig i, at andre skibe samtidig optages på beddingen, og har intet krav på erstatning for ulemper Kræver et skib bundreparation, skal denne foretages straks. Optagning og udsætning må kun fortages af den af kommunalbestyrelsen antagne mand. Optagning af skibe på beddingen må forud anmeldes til havnefogeden, og forinden må arbejdet med optagningen ikke påbegyndes. 5.

13 12 6. Beddingstakster (ekskl. moms) Skibslængde Op- og nedsætning Henstående pr. påbegyndt døgn. Miljøafgift inkl. vand og el Under 8m 485,00 22,00 135, m 930,00 44,00 250, m 1110,00 56,00 300,00 Over 15m 1605,00 87,00 485,00 Op- og nedsætningsprisen indeholder henstående på opsætningsdagen. Søn- og helligdage medregnes ikke i henstående. Miljøafgiften forfalder i det øjeblik, der forbruges vand, højtryksspules, tappes bundvand eller forbruges strøm. Taksterne gælder i tiden indtil 31. december Fremtidig regulering sker ved nyt takstblad. Leje af kran. Udskiftning af maskine... kr. 310,- ekskl. moms. Op- og udsætning af lystfartøjer... kr. 545,- ekskl. moms. Taksterne gælder i tiden indtil 31. december Fremtidig regulering sker ved nyt takstblad. Benyttelse af rampe. Op- og udsætning af fartøjer... kr. 80,- Der betales kr. 20 hver gang bommen går op. Årskort til rampe excl. depositum for kort... kr. 450,- Depositum for kort... kr. 50,- Taksterne gælder i tiden indtil 31. december Fremtidig regulering sker ved nyt takstblad.

14 13 VI. Regulativ for leje af havnens arealer, huse m.m. (ekskl. moms). 1. Kommunalbestyrelsen har ret til at ændre lejetaksterne hvert år ved et takstblad til nærværende regulativ. 2. Såfremt andet kontraktligt forhold ikke foreligger, har kommunalbestyrelsen ret til at opsige ethvert lejemål med 1 års varsel. Lejeren kan til enhver tid opsige lejemålet med 6 måneders varsel. 3. Lejeren har pligt til, ved lejemålets ophør, at efterlade det lejede areal i samme stand, som dette forefindes ved lejemålets begyndelse. Såfremt udlejeren ved lejemålets udløb måtte ønske at genudleje arealet, har den tidligere lejer forlejeret hertil. 4. Såfremt en af parterne misligholder sine forpligtelser efter nærværende regulativ, er den skadeslidte part berettiget til at ophæve overenskomsten med øjeblikkelig virkning. Udlejeren kan kun påberåbe sig misligholdelse af regulativet, såfremt lejeren ikke senest 30 dage efter påkrav ved anbefalet brev har betalt leje. 5. Så længe lejeafgiften består, er lejeren berettiget til at foretage skiltning på det lejede areal, i det omfang, andre myndigheder giver tilladelse til. 6. For leje af kommunens arealer ved havnen, betales årligt kr. 10,80 pr. m 2, såfremt ikke andet kontraktligt forhold foreligger. For lokalplanlagt havneområde betales kr. 20,00 pr. m 2.

15 14 7. For leje af kommunens huse, skure o.l. på havnearealerne, betales årligt kr. 20,54 pr. m 2, såfremt ikke andet kontraktligt forhold foreligger. 8. Ved eventuelle eksisterende kontrakters udløb, overgår fremtidige lejebetingelser til nærværende regulativs bestemmelser. Taksterne gælder i tiden indtil 31. december 2006.,

16 15 BILAG 1 Delvis tilbagebetaling af vareafgift for enkelte varegrupper. For nedennævnte varegruppers vedkommende kan delvis tilbagebetaling af den til havnen betalte vareafgift finde sted. Tilbagebetalingen udgør forskellen mellem den for varerne i henhold til bestemmelserne i takstregulativets afsnit II. 1. b) erlagt vareafgift med fradrag af 4% og de for de nedenfor nævnte varegrupper anførte takster, alt under forudsætning af, at de i regulativets afsnit II. 1. c) anførte betingelser er opfyldt: Klinker, lerrør, ildfaste sten: øre pr. ton ekskl. moms. Synopalskærver: øre pr. ton ekskl. moms. Affaldslud: øre pr. ton ekskl. moms. Anmodning om delvis tilbagebetaling af vareafgift for de nævnte varegrupper skal fremsættes over for kommunalbestyrelsen inden en måned efter indladning eller losningen. Ansøgningen må indeholde dokumentation for, at der ved indladningen eller losningen er betalt vareafgift til havnen af de pågældende varer. Vareafgiften fastsættes for 1 år ad gangen af kommunalbestyrelsen. Nye takstblad til nærværende regulativ kan rekvireres fra kommunekontoret.

17 16 BILAG 2. Regulativ for udlejning af vandarealer (overliggepenge) Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel, som henligger i havnen i mere end 2 uger, betales for hver påbegyndt ny 2-ugers periode en lejeafgift (overliggepenge) på 129 øre pr. bruttoregisterton, dog mindst kr. 150,00 for hver periode. Fritaget for lejeafgift er skibe m.v., som er fritaget for skibsafgift eller afsnit 1.2 b)- d), f) og i)- k) i regulativ for skibs- og fareafgift samt skibe, som med havnevæsenets tilladelse benyttes til salg af fersk vand til skibsforsyning. For skibe omfattet at afsnit 1.2 g) og h) i regulativ for skibs- og vareafgift ses ved beregning af liggetiden i havnen bort fra den tid, skibene har været sat på land eller i dok. For skibe, som har betalt skibsafgift for en kalendermåned, beregnes lejeafgiften fra den 1. i den pågældende måned. For vandarealer, der benyttes på anden måde end nævnt foran, fastsættes lejeafgiften efter særlig aftale med havnevæsenet. Lejeafgiften opkræves af havnevæsenet og betales forud for hver periode. For skibe, som oplægges i havnen uden påmønstret besætning, betales lejeafgiften forud for de perioder, der er aftalt for oplægningen. Nærværende regulativ for Bagenkop havn er godkendt i kommunalbestyrelsen den 6. juni Knud Gether borgmester / Peter B. Andreasen kommuneingeniør

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Faaborg Havn REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015 Alle priser er excl. moms SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende

Læs mere

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2013. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: Slusevagt.

Læs mere

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms.

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Vedtaget af Byrådet den 26. november 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms)

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) 1 2 1. Skibsafgift Almindelige Bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen

Læs mere

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen.

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen. Skibs- og vareafgifter i 2017 Erhvervs, natur- og teknikudvalget Takster for skibs- og vareafgifter prisfremskrives med pris- og lønudvikling, idet der således alene er foretaget takstændringer i afsnit

Læs mere

Takster for havneområdet

Takster for havneområdet Holbæk havn Takster for havneområdet Takster for havneområdet HOLBÆK HVNEVÆSEN TKSTREGULTIV. Havneafgift for erhvervsfartøjer B. Vareafgifter C. Kajer og Pladser D. Bådbedding E. Havneafgft for lystfartøjer

Læs mere

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift...

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Fritagelse for vareafgift... 4 Afgivelse af oplysninger...

Læs mere

Forretningsbetingelser og priser 2016

Forretningsbetingelser og priser 2016 Forretningsbetingelser og priser 2016 Rev. 01.02.2016 Side 1 af 19 Thyborøn Havn Administrationen Tankskibsvej 4 DK-7680 Thyborøn Telefon +45 9690 0310 E-mail: Website: adm@thyboronport.dk www.thyboronport.dk

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2016 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2015. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: www.hvidesandehavn.dk

Læs mere

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider.

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider. Priser og forretningsbetingelser 2015 Korsør Havn. Administrationen Havnechef Flemming Erichsen fer@korsoerhavn.dk Souschef Heidi Kjærgaard hkj@korsoerhavn.dk Havnemester Allan Christensen ach@korsoerhavn.dk

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 1. JANUAR 2015 AABENRAA HAVN MELLEMVEJ 25 DK - 6200 AABENRAA KONTORTID: 08.00-15.30 (MANDAG-TORSDAG) 08.00-14.00 (FREDAG) TELEFON: 74 62 25 14 (DØGNVAGT) TELEFAX: 74

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9 Priser og Forretningsbetingelser for anløb og ekspedition i København. Alle priser er vejledende i DKK, ekskl. moms og kan ændres uden forudgående varsel. 1 Skibsafgifter side 2 2 Vare-, Infrastruktur-,

Læs mere

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. Illustration René Lundby 1.0 Fastliggere 1.1

Læs mere

Oplagring af gods Pr. m2 pr. måned 81 kr. 83 kr.

Oplagring af gods Pr. m2 pr. måned 81 kr. 83 kr. Skibsafgift a. pr. BRT (bruttotonnage) for hvert anløb 4 kr. 4 kr. b. pr. BRT (bruttotonnage) som en månedsafgift 25 kr. 25 kr. c. bugserbåde, som bugserer indenfor havnens søområde pr. BRT 4 kr. 4 kr.

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007 Randers Havn Kulholmsvej 1, 8900 Randers Tlf. 86 42 10 57 - Fax 86 40 71 81 Email: randershavn@randers.dk Hjemmeside: www.randershavn.dk KONTORTID Mandag

Læs mere

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Hvidovre Kommune Hvidovrevej 341, 1. sal 2650 Hvidovre Central- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Havnens område Havnen afgrænses af vedlagte

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2016 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

Priser og Forretningsbetingelser

Priser og Forretningsbetingelser Priser og Forretningsbetingelser 2015 KALUNDBORG HAVN Baltic Plads 2 Postboks 54 4400 Kalundborg Telefon 59 53 40 00 Telefax 59 53 40 03 Åbent Mandag-torsdag: 08.00-15.30 Fredag: 08.00-15.00 Telefon udenfor

Læs mere

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010 dokumentoplysninger nr. 94810: Takstregulativ TAKSTER for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro For de af havnefogederne (eller via kommunekontoret) opkrævede afgifter gælder følgende takster:

Læs mere

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014 PRISER & FORRETNINGSBETINGELSER 2014 Odense Havn Noatunvej 2 5000 Odense C Kontortid Mandag torsdag: 08:00 15:30 Fredag: 08:00 15:00 Telefon: +45 7228 2000 Telefax: +45 7228 2030 info@odensehavn.dk www.odensehavn.dk

Læs mere

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 1 Havne- og ordensreglement For SHS Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 Og søterritoriet mellem anduvningsbøjen og inderste afmærkningspar. Søterritorits

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Indhold 1. Afgivelse af oplysninger... 4 2. Skibsafgift... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Enkeltanløb... 4 2.3 Månedstakst... 4 2.4 Rutetrafik...

Læs mere

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn.

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Korsør Lystbådehavn er ejet af selskabet Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. Arealet er begrænset af molerne imod Storebælt, Flådestationen og Sylowsvej. 1. Generelle bestemmelser.

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2017

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2017 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2017 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

Ordensreglement for. lystbåde-, øhavne samt bådebroer. i Svendborg kommune.

Ordensreglement for. lystbåde-, øhavne samt bådebroer. i Svendborg kommune. Ordensreglement for lystbåde-, øhavne samt bådebroer i Svendborg kommune. Nedenstående havne og broer ejes af Svendborg Kommune. De drives og administreres af Svendborg Havn, Færge- og Sundfart, der sørger

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 2016-2 Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 4 Takster... 4 Bestemmelse for anløb... 4 Fritagelse for skibsafgift... 4 Vareafgift... 5 Ad. 14 Fiske og skaldyr... 5 Fritagelse

Læs mere

Associated Danish Ports A/S

Associated Danish Ports A/S Associated Danish Ports A/S Forretningsbetingelser og priser pr. 1. januar 2015 1 Kontakt Associated Danish Ports A/S Centerhavn 13-17, DK-7000 Fredericia Tlf. 7921 5000 Fax: 7921 5005 post@adp-as.dk /

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547 VERENSKOMST AABENRAA HAVN OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F, Aabenraa DI nr. 794547 2014 2017 2014-2017 Aabenraa Havn Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomst) mellem

Læs mere

Frederikshavn Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009

Frederikshavn Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 8-1-2012 Frederikshavn Havn Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009 Beliggenhed Kattegat 57 26,1'N 10 32,9'E - kort 123 Indsejlingen og S-lige del

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2017 2 Indhold: Indledning side 3 Betalingsbetingelser side 3 Oplysningspligt side 3 I Skibsafgift side 4 Fritagelse for skibsafgift side 5 Tilbagebetaling

Læs mere

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 Senest revideret - 19. marts 2013 Indhold 1. Foreningens navn og hjemsted 3 2. Formål og virke 3 3. Medlemmer 3 4. Kapitalindskud og hæftelse 4 5. Lejeafgift

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt Mellem Naturstyrelsen Vestsjælland (bortpagter) og.. (forpagter), indgås herved følgende aftale om forpagtning af et areal i Høve Skov til campingplads. 1../. Det lejede areal udgør

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2016 2 Indhold: Indledning side 4 Betalingsbetingelser side 4 Oplysningspligt side 4 I Skibsafgift side 5 Fritagelse for skibsafgift side 6 Tilbagebetaling

Læs mere

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads Campingpladsen: udlejer herved sæsonplads nr. til navn: adresse: postnr. og by: tlf.nr.: med følgende hjemmeboende børn under 18 år Børn over 18 år er ikke omfattet af lejeaftalen. Aftalen er indgået for

Læs mere

Forretningsbetingelser for Hundested Havn

Forretningsbetingelser for Hundested Havn Forretningsbetingelser for Hundested Havn Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf.: 4793 7234 Fax.: 4793 7578 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Indholdsfortegnelse Havneinfo Kontakt side 03 Administration

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2016 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET er Teknik og Miljø Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293 Stadepladser m.m. Gågaden Kalundborg Pladsleje 01.05-01.10,... pr. m 2 70 70 Ved non-profit

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 389 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2016

Forretningsbetingelser Generelle 2016 Forretningsbetingelser Generelle 2016 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Claus Rosenbeck Mail:

Læs mere

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2015 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2015 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 7. HAVNETAKSTER M.M. (Alle beløb er i DKK) Gældende nettoprisindeks er 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2015 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 132,4 (pr. 01-JUL-2014) a. Fartøjer

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2.

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. Odder Kommune, Byggeri, (herefter benævnt udlejer) udlejer herved til: (Herefter benævnt lejer) det på vedhæftede oversigtskort med gul indramning viste areal, beliggende

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN ALLE VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I 2013-REGLEMENT ER MARKERET MED RØD SKRIFT DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Regulativ for Lyngby Torv

Regulativ for Lyngby Torv Regulativ for Lyngby Torv 5. september 2013 Side 1 Forord Regulativets formål er at sikre, at Lyngby Torv benyttes på en måde, der er i overensstemmelse med Lyngby Taarbæk Kommunes visioner og mål for

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt University College Nordjylland, Læreruddannelsen i Aalborg (herefter: bortforpagteren) bortforpagter herved kantinen Mylius Erichsens Vej 131 til XXXX (herefter: forpagteren) på følgende

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Næstved Kommune. Kolonihaveforeningen Ellevang. mellem. Sagsnr. 2014-15160 Dok.nr. 2014-94826

LEJEKONTRAKT. Næstved Kommune. Kolonihaveforeningen Ellevang. mellem. Sagsnr. 2014-15160 Dok.nr. 2014-94826 Næstved Kommune Center for Ejendomme Rådmandshaven 20 4700 Næstved LEJEKONTRAKT mellem Næstved Kommune og Kolonihaveforeningen Ellevang 1 1 Parterne Mellem Næstved Kommune i det følgende kaldet ejeren

Læs mere

Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne

Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne Ringkøbing-Skjern Kommune 0 Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1 FÆLLES BESTEMMELSER: Ejer og administration

Læs mere

Havnereglement. For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015. Indhold

Havnereglement. For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015. Indhold Havnereglement For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015 Indhold 1. Formål 2. Havnens sø og landområde 3. Myndighed 4. Generelt 5. Forbrug af El og Vand 6. Bådpladser 7. Fortøjning 8. Sejlads i havnen 9. Ordens

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A.

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A. Vedtægter for Helsinge vandværk S.M.B.A. Side 1 af 11 1. 1.1 Selskabets navn er Helsinge Vandværk s.m.b.a. 1.2 Selskabet er et selskab med begrænset ansvar. 2. 2.1 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune.

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer)

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark)

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Lindø Industripark A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo CVR: 33780680 www.lindo-industripark.dk Havnekontor Kraner og transport Telefon:

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955

Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955 Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955 1 Foreningens navn og adresse Haveforeningen Søvang, Sylbækvej 38, 8230 Åbyhøj. Haveforeningens hjemsted er Århus Kommune.

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding HAVEFORENINGEN FINMARKEN Revideret 20/2-14 LEJEKONTRAKT 50.- Depositum andrager: Betalt tidligere ejer 800.- 0.- Kontingent Vand 300.- 125.- Havens areal udgør 350 m² a 1.00 kr. pr m² 350.- Forsikring

Læs mere

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0033 Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Lejekontrakt. Ret til opstilling af badehus. mellem. Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer)

Lejekontrakt. Ret til opstilling af badehus. mellem. Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer) Dato: 20. december 2013 Lejekontrakt Ret til opstilling af badehus mellem Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer) og xxx (herefter Lejer) DET LEJEDE

Læs mere

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd.

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Fra 1. januar 2012 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax:

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation.

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation. BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ TastSelv Borger Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode TastSelv Erhverv Log på med NemID eller medarbejdersignatur Log på med TastSelv-kode

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund)

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Bilag 9 til udbudsvilkår Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Kontraktnr: [??] Lejer: [??] Udlejer: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme (SLKE) HC. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

SÆBY HAVN A F FA L D S P L A N JUNI 2003

SÆBY HAVN A F FA L D S P L A N JUNI 2003 SÆBY HAVN AFFALDSPLAN JUNI 2003 A F FA L D S P L A N Indhold 1. Beskrivelse af havnens modtageordning. 2. Vurdering af behov for ændringer af havnens modtagefaciliteters type og kapacitet. 3. Beskrivelse

Læs mere

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn 1 Formål Nedenstående bestemmelser har til formål at sikre en kendt og smidig administration af Brejning Lystbådehavn. 2 Retningslinier Enhver pladshaver/bruger

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Almindelige bestemmelser. Andre bestemmelser. Stk. 1 For luftfartøjer, de benytter Vojens Lufthavn, betales afgifter efter dette takstregulativ.

Almindelige bestemmelser. Andre bestemmelser. Stk. 1 For luftfartøjer, de benytter Vojens Lufthavn, betales afgifter efter dette takstregulativ. Takstregulativ Almindelige bestemmelser 1 Stk. 1 For luftfartøjer, de benytter Vojens Lufthavn, betales afgifter efter dette takstregulativ. Stk. 2 Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR ROSKILDE LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019. 1. Almindelige Bestemmelser... 2 2. Takster... 2

TAKSTREGULATIV FOR ROSKILDE LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019. 1. Almindelige Bestemmelser... 2 2. Takster... 2 TAKSTREGULATIV FOR ROSKILDE LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019 Indhold 1. Almindelige Bestemmelser... 2 2. Takster... 2 2.1 Startafgift... 2 2.2 Passagerafgift... 2 2.3 Opholdsafgift...

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Havne reglement for overholdelse af orden i Bogø Havn.

Havne reglement for overholdelse af orden i Bogø Havn. Havne reglement for overholdelse af orden i Bogø Havn. Bogø havn, Havnereglement Side 1 af 10 Havneområde Bogø Havn Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens dækkende værker samt rette linjer

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Nuuk Harbour A/S Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W: www.sikuki.gl

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2008

Rungsted Havn Efterår 2008 Rungsted Havn Efterår 2008 55 53,2N 12 33,2E Havnens Havnens faste faste stativer stativer Havnen udsendte information i marts, og en folder i juni/juli om det nye tiltag med havnens anskaffelse af faste

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet LBK nr 1747 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-0122-000014 Senere ændringer

Læs mere

Regulativ for Sæby Havn

Regulativ for Sæby Havn Regulativ for Sæby Havn Stikordsregister Affald 2.4-5.7 Affendring 3.9-5.3 Afrensning af fartøjer 2.4 Ankring 3.1-3.2-3.3-3.4 Ansvar 2.10-4.3-4.4-5.3 Ansvarsforsikring 5.3 Anviste pladser 3.7 Badning i

Læs mere

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal.

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal. Takstblad 2017 Alle priser er inklusiv moms med mindre andet er nævnt. 1.0 Fastliggere 1.1 Generelt Pladslejen beregnes på grundlag af et rektangel med sidelængder lig med bådens største længde hhv. største

Læs mere

Takstregulativ. Udgivet september 2010

Takstregulativ. Udgivet september 2010 Takstregulativ F Udgivet september 2010 Tak str egulativ Gyldig fra 1. november 2010 Godkendt af Statens Luftfartsvæsen, november 2000 Approved by the Civil Aviation Administration, November 2000 Den særlige

Læs mere