Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg"

Transkript

1 Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter til Djurs Sommerland for kunder med sæsonkort til Djurs Sommerland 6 3 Rejseregler vedr. e-cigaretter 9 4 Undersøgelse om brug af pensionistkort i Randers Kommune 10 5 Bestillertilfredshedsundersøgelse Forventet regnskab 2013 efter 3. kvartal 15 7 Orientering om udviklingen i indtægter i Aarhus-området Orientering om passagerudvikling på Odderbanen 19 9 Orientering om nøgletal for trafikselskabernes udgifter til administrion og indtægter Orientering om indførelse af nyt zonesystem i Midttrafik Orientering om analyse af X-busser på tværs til Nordjyllands Trafikselskab Orientering om timepriser for flextrafik gældende fra 1. marts Orientering om betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Orientering om svar fra Transportministeren om takstudvikling i København, Odense og Aarhus Orientering om evaluering af samarbejdet i Midttrafiks MED-udvalg Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen Eventuelt 38

3 Rejsekort og rabruter Resumé I flere kommuner er der åbne skolebusruter, hvor der i dag billetteres efter Midttrafiks takster. Andre kommuner har valgt gøre de åbne skolebusruter gris for alle. På grund af særlige krav til da og opgaveløsning kan skolebusruterne ikke blive omftet af rejsekort, så længe kommunerne selv står for planlægningen. Kommunerne kan beslutte, tilbyde gris kørsel, eller efter aftale lade planlægningen af enkelte åbne skolebusruter med væsentlige indtægter overgå til Midttrafik. Sagsfremstilling Baggrund I 15 midtjyske kommuner er en række skolebusruter gjort åbne, så de kan benyttes af andre borgere end skoleelever. I samarbejdet med kommunerne kaldes disse ruter for rabruter, idet Midttrafik står for bl.a. udbud og afregning, mens kommunerne selv står for planlægningen, og hvor kommunerne betaler halvt administrionsbidrag til Midttrafik pr. køreplantime sammenlignet med øvrige ruter../. I 7 ud af 15 kommuner er der billettering på rabruterne efter Midttrafiks takster. Skoleelever får udstedt skolebuskort, mens øvrige kunder køber billet, benytter klippekort eller pendlerkort. I 8 kommuner er der gris kørsel eller 0-takst på rabruterne. Enten har dette altid været praksis, eller det er på et tidspunkt blevet vurderet, udgifterne til administrion og vedligeholdelse ikke har stået mål med indtægterne. I vedlagte bilag "Stus for takster - gris kørsel i Midttrafiks område 2013", fremgår en aktuel oversigt for takster og lokale produkter indenfor Midttrafiks område. Rabruterne indgik ikke i Midttrafiks business case om indførelse af rejsekort. Vurderingen var, rejsekort på rabruter er en dyr og uhensigtsmæssig løsning for kommunerne. Som en del af Bestyrelsens beslutning på mødet 12. april 2013 om indføre rejsekort, blev det herunder besluttet, det konkrete omfang og dækning på ruter og i busser fastlægges af den enkelte bestiller i dialog med Midttrafik. Flere kommuner med billettering på rabruterne, bl.a. Herning, Holstebro, Horsens, Odder og Silkeborg kommuner har i forbindelse med høringen om rejsekort i starten af 2013 eller senere tilkendegivet, de forts forventer billettering på rabruterne. Hedensted og Struer kommuner afventer administrivt behandling af sagen i Bestyrelsen../. Generelt er det kommunernes ønske opretholde indtægterne fra salg af billetter og kort, som i givet fald mistes ved indførelse af 0-takst. I vedlagte bilag "Effekt af hhv. 0- takst og billettering" vises en opgørelse over indtægterne på rabruterne og heraf effekten ved 0-takst. Bilaget viser også, hvad effekten er, hvis samtlige rabruter opgraderes til lokalruter og bliver omftet af rejsekort. Kun for Odder Kommune vil indtægterne overstige merudgifterne til rejsekort. For Hedensted, Horsens, Herning, Holstebro, Silkeborg og Struer kan det ikke forsvares økonomisk indføre rejsekort på de nuværende rabruter.

4 2 Fra kommunernes side er der også blevet henvist til det kommunalretlige almennyttekriterium, hvor det vurderes, 0-takst på nogle åbne ruter kan være problemisk, hvis der er billettering på andre kommunale ruter. De pågældende kommuner peger på, de i givet fald vil være nødsaget til lukke ruterne for andre end skoleelever for overholde lovgivningen. På den måde mister nogle borgere kollektiv trafikbetjening. Som et sidste punkt, har der været henvist til, evt. 0-takst på rabruterne kan resultere i kapacitetsproblemer på grund af, flere vil benytte skoleruterne, bl.a. elever som ikke efter folkeskoleloven er berettiget til transport, og det kan medvirke til underminere andre ruter med billettering. Det har hidtil ikke været et problem med billetsalg og billettering på rabruterne, idet der ikke tidligere har været krav om eller behov for ensartet billetteringsudstyr på busruterne i Midttrafik. På alle de regionale ruter og på nogle lokalruter anvendes i dag en elektronisk billetmaskine (Scanpoint), som er en del af et ældre billetsalgssystem, som skal udfases samtidig med indførelse af rejsekort. I bybusserne anvendes forskelligt udstyr. På nogle lokalruter og på alle rabruter med billettering anvendes mekaniske billetmaskiner, som er år gamle, primært til salg af kontantbillet. Chaufførerne bruger en klippe-tang til validering af klippekort. Hvis der tidligere havde været krav om ensartet udstyr i busserne for være omftet af Midttrafiks takster, var det ikke sandsynligt, fx Scanpoint løsningen var blevet indført på rabruterne på grund af større investering, øgede driftsudgifter, krav til daudveksling mv. Ved indførelse af rejsekort i Midttrafik i løbet af og ved indførelse af det landsdækkende enkeltbilletsystem planlagt til januar 2015, et det et krav, billettering i den kollektive trafik bliver gennemført på nyt elektronisk udstyr i busser, på stioner og salgssteder, som er ens i hele landet, og som er koblet op til centrale rejsekortsystem. Det vil ikke være muligt anvende det nuværende udstyr, hvis ruterne skal være omftet af rejsekort og Midttrafiks takster. Som eneste undtagelse kan billetautomerne i Aarhus omstilles til det nye kontantbilletsystem. Rejsekort og krav til da Med indførelse af rejsekort skal kunderne ikke længere forholde sig til zoneafstande, administrive grænser eller rejseregler men har med et optanket rejsekort altid gyldig rejsehjemmel til den kollektive trafik. Det er visionen, det skal være nemt for kunderne, men det stiller til gengæld en række særlige krav til administrionen af den kollektive trafik, som skal være omftet af rejsekort. I busserne skal der installeres særligt rejsekortudstyr, og der skal være adgang til dagligt aflevere og modtage rejseda ved netværk på garageanlæg eller ved en rutebilstion. Dette kan blive en udfordring for mange lokale busser, som holder for nten forskellige steder, og ikke nødvendigvis kommer forbi et centralt garageanlæg dagligt for synkronisering af da. For være omftet af rejsekort stilles særlige krav til dagrundlag og procedure vedrørende daoverførsel og vedligeholdelse. Bl.a. skal ruteforløb være nøjagtig fastlagt, og alle stoppe- og standsningssteder skal GPS-positioneres. Samtidig skal der knyttes en række takstrelerede da og oplysninger sammen med de til enhver tid gældende køreplaner, tider, turtyper, dagtyper, grundkalender mv. Det er et krav, da sendes samlet for alle ruter. Dette kan kun foregå via et centralt køreplan- og administrions-

5 3 system, som Midttrafik anvender. I det omfang, der forekommer ændringer i ture, ruteforløb eller den bagvedliggende kalender, eller hvis der oprettes eller nedlægges stoppesteder, skal der laves ny daeksport. Hvis der er fejl i da, kan det medføre fejl i prisen for kunder, som benytter rejsekort. Kommunerne planlægger skolebusruterne i regneark eller tekstdokumenter, og det kan ikke danne grundlag for daeksport. Der er enkelte kommuner, som anvender et planlægningsværktøj, men hvor kravene forts ikke kan opfyldes. Det svarer til situionen i dag, hvor ruter planlagt af kommunerne ikke kan komme på rejseplanen.dk. Andre trafikselskaber Problemstillingen omkring rejsekort og rabruter optræder ikke i andre trafikselskaber. Hos Movia, NT og Sydtrafik kommer rejsekort til omfte de ruter, som trafikselskabet administrerer og planlægger for kommunerne. Rabrutebegrebet findes kun i Midttrafik. Forslag fra kommunerne. Horsens Kommune har foreslået, planlægningen af de åbne skolebusruter fors skal ligge hos kommunerne, men Midttrafik vedligeholder køreplanerne i det centrale køreplansystem, så det vil være muligt, ruterne kan være omftet af rejsekort. Der kan i givet fald aftales en særlig pris for administrionen af køreplanerne. Administrionen vurderer, løsningen vil påvirke fleksibiliteten i forhold til de lokale behov, fx busserne skal følge nogle på forhånd fastlagte ruteforløb og standsningssteder, og der vil følge krav om lang varslingstid i forhold til lokale ændringer. Hvis den faktiske udførte kørsel ikke svarer 100 % til den forventede, vil prisberegningen ved brug af rejsekort ikke være korrekt overfor kunderne. Evaluering af Lov om Trafikselskaber Administrionen skal henvise til den aktuelle proces omkring evaluering af Lov om Trafikselskaber, hvor der er stillet forslag om, alle kommuner får mulighed for åbne skolebuskørslen for andre grupper af passagerer. Kommunen skal således selv bestemme, hvem der må køre med kommunalt drevne skolebusser. Kørslen skal være gris for alle passagerer. Kommunerne skal stadig overholde betingelserne i folkeskoleloven i forhold til sikre et kørselstilbud til de folkeskoleelever, der er berettigede hertil. Løsningsmuligheder Administrionen peger på følgende løsninger i forhold til rejsekort og rabruter. 0-takst Kommuner, der i dag har billettering på rabruter, kan vælge indføre 0-takst eller gris kørsel. Som følge heraf skal der i budgetterne tages højde for den manglende indtægt fra salg af billetter og kort og anden indtægt. Samtidig bortfalder bl.a. den administrion, som har været forbundet med bestilling, koordinering og udstedelse af skolekort, og opgaver for busselskab/chauffører omkring salg og billettering, optælling af penge/afregning, kontroltjek af gyldig rejsehjemmel. Opgradering til lokalrute Der er i dag enkelte rabruter, som i praksis indgår i den overordnede rutestruktur, og som har et indtægtsgrundlag svarende til en lokalrute. Der kan være fornuft i, disse ruter fastholder billettering og bliver omftet af rejsekort. Det vil forudsætte, ruterne opgraderes til lokalruter, hvor Midttrafik overtager den fulde planlægning og administra-

6 4 tion og modtager 100 % administrionsbidrag. Ud over blive omftet af rejsekort, vil de pågældende ruter også kunne blive omftet af rejseplanen.dk, og hermed blive tilgængelig for en bredere kundegruppe. Andet Flere kommuner har spurgt, hvorfor de ikke kan videreføre billettering på rabruterne med det nuværende udstyr eller anvende andet simpelt billetsystem. Administrionen vurderer, der ikke er noget, som hindrer, en kommune kan vælge indføre fx en 10 kr. kontantbillet til kørsel på rabruterne. Med beslutningen om indføre rejsekort, lagde Bestyrelsen vægt på, takster og rejseprincipper skal blive mere ensartet. Det er foruds, det nye rejsekortudstyr skal erstte det nuværende forskelligartede udstyr, med undtagelse af billetautomerne i Aarhus. I januar 2015 indføres parallelt med rejsekort et landsdækkende kontantbilletsystem, hvor priserne bliver ens pr. zone i hele Jylland, og hvor øvrige takstprincipper og regler bliver ens i hele landet. Det understøtter et generelt politisk ønske om, takster og priser skal forenkles, så det er mere gennemskueligt være kunde i den kollektive trafik. Det står i modstrid med et lokalt ønske om særlige tiltag. Spørgsmålet er i givet fald hvilket område og ruter, der skal være omftet, hvis en kommune vælger indføre fx en lokal 10 kr. billet. Billetten vil ikke være gyldig på tilslutningsrejser med tog og på regionale ruter. På de øvrige af kommunens lokalruter og bybusser vil der være installeret nyt rejsekortudstyr, som ikke understøtter muligheden for lokale rabter og billettyper. Hvis særbilletten skal dække alle kommunens ruter, skal der installeres en særlig billetmaskine ved siden af rejsekortudstyret på lokalruter og i bybusserne. I givet fald skal kommunen afsætte midler til vedligeholdelse af flere billetteringsløsninger ud over den, som følger med rejsekort. Juridisk vurdering./. Midttrafik har indhentet juridisk rådgivning i forhold til den tvivl om lovligheden ved indføre 0-takst, som har været rejst af flere kommuner. I vedlagte "Responsum vedr. rejsekort og rabruter", er det blevet vurderet, 1. Hvorvidt Midttrafik er berettiget til træffe beslutning om ikke indføre rejsekort på rabruterne. 2. Hvorvidt kommunerne kan vælge indføre 0-takst på rabruter. Det vurderes, Midttrafik er berettiget til træffe beslutningen om ikke indføre rejsekort på ruter, som ønskes opretholdt som rabruter, og indførelse af 0-takst på rabruter ikke er i strid med kommunalfuldmagten, foruds af indførelsen efter en konkret vurdering opfylder det kommunalretlige almennyttekriterium.

7 5 Direktøren indstiller, rejsekort ikke indføres på skolebusruter (rabruter), hvor planlægningen ligger hos kommunerne. rabruter med væsentlige indtægter efter aftale med Midttrafik kan opgraderes til lokalruter og blive omftet af rejsekort, og kommunen skal betale fuldt administrionsbidrag. kommunerne kan vælge indføre 0-takst, og herunder sikre, det opfylder det kommunalretlige almennyttekriterium. måtte kommunerne indføre særlige lokale billetter, får de ikke sammenhæng med øvrig kollektiv trafik, og udgifterne hertil finansieres af de pågældende kommuner. Bilag Stus for takster - gris kørsel i Midttrafiks område 2013 Effekt af hhv. 0-takst og billettering Responsum vedr. rejsekort og rabruter

8 Billige busbilletter til Djurs Sommerland for kunder med sæsonkort til Djurs Sommerland Resumé Djurs Sommerland og Midttrafik sælger en kombinionsbillet, som giver rab på entré og bus til Sommerlandet. Djurs Sommerland har foreslået, også sæsonkortholdere kan få rab på buskørslen. Administrionen indstiller en mulighed herfor. Sagsfremstilling Djurs Sommerland har kontaktet Midttrafik og gjort opmærksom på, de har stor succes med sælge sæsonkort til kunderne. Djurs Sommerland vil gerne kunne tilbyde sæsonkortholderne, der vælger køre i bus til Djurs Sommerland, et traktivt tilbud med bussen. Midttrafik og Djurs Sommerland har i forvejen et samarbejde om en kombinionsbillet, som giver rab på bus og entré til Sommerlandet ved et samlet køb. Det er også en succes, hvor man i 2013 har solgt over af disse kombinionsbilletter. Administrionen ved Midttrafik har vurderet, det er et godt tiltag tilbyde en rab til sæsonkortkunderne og foreslår en løsning, som giver mulighed for billigere busbilletter til og fra Djurs Sommerland for kunder med sæsonkort til Djurs Sommerland fra Det giver en god markedsføringsværdi være knyttet sammen med et succesfuldt fritidstilbud som Djurs Sommerland. Djurs Sommerland har i 2013 haft gæster og er den næststørste turisttraktion i Danmark uden for København. Administrionen har sammen med Djurs Sommerland overvejet flere forskellige løsningsforslag om tilbyde rab på bustransporten for sæsonkort holderne. Administrionen vurderer, den bedste løsning er, voksne og pensionister kan købe busbilletten til børnepris. Denne løsning er en nem løsning iværksætte og administrere, da den blot indebærer, voksne og pensionister med sæsonkort kan købe børnebilletter. Med dette forslag gives der ingen rab til børn, idet det vurderes, der er få børn der rejser alene til Djurs Sommerland. Hvis de rejser meget kan de rejse billigt på klippekort. Desuden er der den generelle ordning i den kollektive trafik, to børn under 12 år rejser gris sammen med en betalende voksen eller pensionist, og et barn kan også rejse gris sammen med et betalende barn. De mest solgte billetter til Djurs Sommerland er billetter til 8 zoner, som er afstanden fra Aarhus og Randers til Djurs Sommerland. Fra Grenå og Auning er der 4 zoner.

9 7 I 2014 er priserne følgende: Efter forslaget vil voksne og pensionister, der kan vise et sæsonkort til Djurs Sommerland, når de køber en busbillet til eller fra Djurs Sommerland, kunne købe billetten til børnepris. Det vil for en billet til 8 zoner give en rab på 46,7 procent for voksne og en rab på 42 procent for pensionister. Hvis kunderne i forvejen benytter klippekort til bussen, er rabten væsentligt lavere (16,7 procent og 2,4 procent). Rabten gives kun, hvis kunden kan vise et gyldigt sæsonkort og køber en kontantbillet til eller fra Djurs Sommerland. De kunder, der i dag køber en kombinionsbillet med entré og bus til Djurs Sommerland, får også en rabpris på bustransporten. Andelen til Midttrafik er i 2014 aftalt til 85 kr. tur/retur. Hvis nogen af kunderne vælger konvertere til sæsonkort med billige busbilletter, mister Midttrafik 5 kroner pr. gang. Til gengæld er det meget sandsynligt, de vil besøge Djurs Sommerland flere gange end tidligere, og dermed samlet set give større omsætning. Djurs Sommerland oplyser, der i 2013 er solgt ca sæsonkort til voksne og ca. 300 sæsonkort til pensionister. Midttrafik kan ikke opgøre hvor mange billetter, der er solgt til og fra Djurs Sommerland på samtlige ruter, idet der er mulighed for købe billetter til Djurs Sommerland fra samtlige regionale ruter i Midttrafik. Det vurderes være et godt markedsføringstiltag tilbyde rab til kunder med sæsonkort. Det vil give omtale og gøre en potentiel kundegruppe opmærksom på, der kører 4 busruter til Djurs Sommerland, nemlig ruterne 400 (Aarhus-Djurs Sommerland), 214 (Randers-Auning-Ryomgård-Grenaa), 121 (Aarhus-Skødstrup-Løgten-Rønde- Ryomgård) og 352 (Ryomgård-Glesborg-Bønnerup Grenaa). Mange af sæsonkortkunderne er givetvis familier, der normalt kører i bil til Djurs Sommerland, men de kan måske lokkes over i bussen én eller flere gange ved dette tiltag. Djurs Sommerland har oplevet, gæster har fravalgt købe sæsonkort til Djurs Sommerland på grund af, de ingen bil havde, og kørsel 4-5 gange i løbet af sæsonen med bus vurderedes til være for dyrt. Der vurderes ikke være nævneværdige mindre indtægter forbundet med dette tiltag. Det skal evalueres efter sæsonen i 2014, om ordningen har været en succes, og hvordan

10 8 det har påvirket indtægterne på rute 400, som er en speciel rute, der er oprettet til betjene Djurs Sommerland. Direktøren indstiller, kunder med sæsonkort til Djurs Sommerland fra 2014 kan køre på børnebillet til og fra Djurs Sommerland.

11 Rejseregler vedr. e-cigaretter Resumé På baggrund af drøftelse på bestyrelsesmødet 11. oktober 2013 om forbud mod brug af e-cigaretter i vogne, der kører for Midttrafiks flextrafik, har administrionen vurderet et forbud i forhold til bustrafikken. Sagsfremstilling Midttrafik har i sine rejseregler forbud mod, kunder og chauffører ryger tobak i busserne. Midttrafik har ikke forholdt sig til brugen af e-cigaretter, men Midttrafik er bekendt med, nogle vognmænd har forbudt sine chauffører bruge e-cigaretter i busserne. Midttrafik har modtaget enkelte kundeklager om brug af e-cigaretter i busserne. Midttrafik har også modtaget henvendelser fra busselskaber og chauffører, som efterlyser retningslinjer i forhold til brug af e-cigaretter i busserne. Bestyrelsen har 11. oktober 2013 taget til efterretning, e-cigaretter ikke må anvendes i de vogne, der udfører flextrafikkørsel for Midttrafik. Praksis i kollektiv trafik Hos Movia, FynBus, NT og DSB er der taget stilling til brugen af e-cigaretter i busser og tog. Hos disse selskaber er alle former for rygning, herunder e-cigaretter, forbudt i busser og tog. Sundhedsstyrelsens anbefaling Sundhedsstyrelsen har i marts 2013 udarbejdet et not, hvori de lægger sig op af WHO's anbefalinger for brug af e-cigaretter: Verdenssundhedsorganisionen WHO og et anerkendt tysk stsinstitut for risikovurdering anbefaler, e-cigaretter indtil videre behandles som konventionelle cigaretter i relion til gældende regler og love om røgfri miljøer. Denne anbefaling skal også ses i lyset af, det endnu er uafklaret hvilke sundhedsskadelige virkninger, der er ved passiv rygning af e-cigaretter. Administrionens anbefaling På baggrund heraf anbefales det, e-cigaretter behandles på samme måde som konventionelle cigaretter, og det hermed tilføjes i Midttrafiks rejseregler, det ikke er tilladt bruge e-cigaretter i Midttrafiks busser eller i ventefaciliteterne på de to rutebilstioner (Aarhus og Randers), Midttrafik driver. Direktøren indstiller, det snarest tilføjes i rejsereglerne, det ikke er tilladt bruge e-cigaretter i Midttrafiks busser eller i ventefaciliteterne på de rutebilstioner, Midttrafik driver.

12 Undersøgelse om brug af pensionistkort i Randers Kommune Resumé Randers Kommune har siden 2011 haft en forsøgsordning med et særligt billigt buskort til pensionister i kommunen. Pensionistkortene har været en succes, og der udstedes årligt ca kort. Midttrafiks passagertælling fra 2012 viser, antallet af rejser pr. køreplantime i bybusserne i Randers er højere end tilsvarende passagertal fra andre sammenlignelige byer i Midttrafik. Sammen med Randers Kommune og Region Midtjylland har Midttrafik fået udarbejdet en rapport om benyttelsesgraden m.m. vedrørende disse kort. Sagsfremstilling Der udstedes særlige billige årskort til alle alderspensionister i Randers Kommune, hvor egenbetalingen er 300 kr. pr. år. Kortet er gyldigt i hele Randers Kommune, dvs. både bybusser, lokalruter og regionale ruter. Kortet er ikke gyldigt til togrejser med DSB eller Arriva. Randers Kommune kompenserer Region Midtjylland for mistede indtægter, når kunderne rejser i en regional busrute med pensionistkortet. Undersøgelsen om brug af det billige pensionistkort i Randers er gennemført som et telefoninterview. Der er gennemført 772 interviews, som er repræsentivt geografisk fordelt i Randers Kommune. Undersøgelsens primære formål har været fremskaffe et beregningsgrundlag for kompensionen fra Randers Kommune til regionen, når pensionister rejser i regionale ruter. Desuden giver undersøgelsen en række andre informioner om benyttelsesgrad, rejseformål, hyppighed mm. Undersøgelsen giver følgende interessante resulter: 69 % oplyser, de bruger kortet færre end 3-5 gange om ugen. 54 % benytter kortet til bybusrejser og 15 % til Randers Kommunes lokalruter. 63 % anfører, de vælger bussen som transportmiddel pga. pensionistkortet. 51 % oplyser ville foretage færre busrejser, hvis pensionistkortet ikke fandtes. 71 % oplyser, de er meget villige til eventuelt betale 400 kr. for pensionistkortet. 73 % af besvarelserne er kvinder. Resulterne viser pensionistkortet er traktivt, fordi det er billigt og mange kunder vælger anskaffe kortet, selv om rejsehyppigheden er lav. En justering af prisen vil ikke være en barriere for køb af pensionistkortet. Undersøgelsen danner grundlag for, administrion undersøger mulighederne for indføre en tilsvarende ordning i andre lignende kommuner i Midttrafik med bybuskørsel

13 11 af samme omfang som i Randers. Det kræver bl.a., der er et salgsappar, der kan håndtere pensionistkortene. Direktøren indstiller, orienteringen tages til efterretning. administrionen undersøger mulighederne for indføre samme model i andre bybus-kommuner i Midttrafik.

14 Bestillertilfredshedsundersøgelse 2013 Resumé Et af Midttrafiks overordnede mål i Stregiplan er tilfredse bestillere. Bestillertilfredsheden måles ved en undersøgelse. Undersøgelsen af de 19 kommuners og regionens tilfredshed med Midttrafik blev gennemført i november De overordnede resulter præsenteres, og Direktionen peger på de væsentligste indssområder for forbedre tilfredsheden. Sagsfremstilling I 2009 blev den første bestillertilfredshedsundersøgelse i Midttrafik gennemført. Undersøgelsen er blevet gentaget i november 2011 og nu i november 2013 Undersøgelsen belyser de 19 kommuners og regionens tilfredshed med Midttrafik på sagsbehandlerniveau. Fra 2011 og 2013, indgår de tekniske direktører samt direktører for de områder, der dækker flextrafik/handicapkørsel også i undersøgelsen. Undersøgelsen blev udført af et analysebureau, som foretog telefoninterviews. Undersøgelsen behandlede både bestillertilfredshed på buskørsel og på handicapkørsel. Tilfredsheden med øvrige opgaver, som fx letbanen og Rejsekort, er ikke blevet belyst, men vil indgå i kommende undersøgelser. Telefoninterviewene blev foretaget med en person fra hver kommune beskæftiget med buskørsel og en person fra hver kommune beskæftiget med handicapkørsel samt en direktør fra hvert område. Svarprocenten var i 2013 på 81,3 %. I 2011 var svarprocenten på 90 %, mens den i 2009 var på 95 %. På sagsbehandlerniveau er der ikke svaret fra følgende bestillere: Buskørsel: Samsø Handicapkørsel: Hedensted, Horsens, Odder, Randers, Syddjurs På direktionsniveau er der ikke svaret fra følgende bestillere: Buskørsel: Favrskov, Viborg Handicapkørsel: Favrskov, Aarhus, Skive, Ikast-Brande, Norddjurs Bestillertilfredshedsundersøgelsen i 2009 viste, økonomi, især på buskørsel, var et særligt indssområde. Resulterne fra 2011 viste, der var sket en markant, positiv ændring på dette område. Resulterne fra 2013 viser, den positive udvikling i forhold til økonomien på buskørsel holder. Således er andelen af meget tilfredse steget markant. Result af undersøgelsen./. I vedlagte "Not om resulter af bestillertilfredshedsundersøgelsen 2013" gennemgås resultet og de væsentligste indssområder udpeges. Rapporten fra analysebureauet kan findes på som et baggrundsbilag.

15 13 Den overordnede konklusion af bestillertilfredshedsundersøgelsen er, de 19 deltagende respondenter på sagsbehandlerniveau vedrørende buskørsel er tilfredse eller meget tilfredse samlet set med det daglige samarbejde, hvilket giver en tilfredshed på 100 %. I handicapkørsel er de 15 deltagende respondenter på sagsbehandlerniveau tilfredse eller meget tilfredse samlet set med det daglige samarbejde med Midttrafik, hvilket giver en samlet tilfredshed på 94 %. På langt de fleste emner, der spørges til i tilfredshedsundersøgelsen, er det et fåtal af bestillerne, der er utilfredse. Der er nogle besvarelser, der viser, Midttrafik skal gøre det bedre. Både på sagsbehandler og direktørniveau er der plads til forbedring på følgende områder: Økonomi: Rådgivning om takster på buskørsel Rådgivning om økonomi på flextur/telekørsel Oplysning til handicapkørsel om informioner på extranettet Generelt: Der ønskes faglig rådgivning på disse områder samt oplysning om, der kan findes relevante informioner på extranettet. Køreplanlægning: Utilfredshed hos 3 bestillere med køreplanprocessen (Lemvig, Norddjurs, Struer) Oplysning om service overfor buskunder Håndtering af bestillernes ønsker til flexkørsel/handicapkørsel Generelt: Der ønskes rådgivning om køreplanprocessen samt hvilket serviceniveau/tilbud, kunderne kan tilbydes indenfor den økonomiske ramme, bestillerne stiller til rådighed. Udbud: Rådgivning om udbud, buskørsel Generelt: Der ønskes faglig rådgivning om udbud herunder hvilke økonomiske konsekvenser, der er forbundet med udbuddets result. Markedsføring: Produktmarkedsføring flexkørsel/handicapkørsel Markedsføring af nye produkter, buskørsel Generelt: Der ønskes rådgivning om markedsføring herunder, hvordan nye produkter bedst markedsføres. Andet: Fremskaffe dokumention på bestillernes ønsker Generelt: Det er et ønske, dokumention i forhold til bestillernes ønsker og behov kan fremskaffes, når det efterspørges.

16 14 Direktøren indstiller, Direktionen laver en handlingsplan, der sikrer, der sker forbedringer på de nævnte områder. Direktionen tager kontakt til de utilfredse sagsbehandlere og direktører og i øvrigt tager initiiv til drøfte tilfredsheden med samarbejdet med hver enkelt bestiller inden for det kommende halve år. Bilag Not om resulter af bestillertilfredshedsundersøgelsen 2013

17 Forventet regnskab 2013 efter 3. kvartal Resumé Administrionen præsenterer en beskrivelse af den økonomiske situion for Midttrafik udarbejdet på baggrund af en vurdering af de foreliggende da pr. 30. september Sagsfremstilling Som led i økonomiopfølgningen, har administrionen foretaget et skøn over det forventede regnskab for Midttrafik for /. Budgetafvigelserne for de enkelte forretningsområder er gennemgået i vedlagte not Forventet regnskab 2013 efter 3 kvartal, mens de forventede budgetafvigelser for de enkelte bestillere fremgår af oversigterne i notet. I hovedtræk forventes følgende budgetafvigelser for forretningsområderne. Buskørsel På busområdet forventes der en netto mindreudgift på 16,7 mio. kr. Mindreudgifterne er sammens af forventede merindtægter på 24,0 mio. kr., og en forventet merudgift på 7,2 mio. kr. De samlede udgifter forventes blive på 1.427,5 mio. kr. Størstedelen af den forventede merudgift på 7,2 mio. kr. vedrører Region Midtjylland og skyldes effekten af 33. og 34. udbud med højere priser. Indtægterne forventes blive på 712,8 mio. kr. Merindtægter i 2013 skyldes hovedsageligt fremgang i salget af HyperCard/Ungdomskort og flere indtægter fra Bus & Tog omstigere. Flextrafik På handicapområdet forventes der samlet set netto mindreudgifter på 3,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et fald i antal ture i forhold til det budgetterede. Kan-kørsel forventes udvise merudgifter i forhold til det budgetterede på ca. 14,0 mio. kr. Størsteparten af merudgifterne vedrører regionen samt kørslen for Fynbus og Sydtrafik. Disse tegner sig alene for merudgifter på 11,2 mio. kr. Baggrunden herfor er generelt større kørselsomfang end foruds. Togdrift På togdriften forventes netto mindreudgifter til driften på 2,7 mio. kr., mens anlæg forventes balancere. Trafikselskabets budget og øvrige Der forventes et mindreforbrug i Trafikselskabet administrion og fællesaktiviteter i Mindreforbruget ønskes anvendt til rejsekortprojektet i 2014.

18 16 Billetkontrollen inklusive kontrolafgifter vedrører udekukkende Aarhus Kommune. Der er merindtægter på 3,8 mio. kr. som modsvares af tilsvarende merudgifter. Udgifterne til Letbanesekretari forventes balancere i forhold til budgettet. Udgifterne til operørudbuddet forventes overført til det nyoprettede Driftsselskab Aarhus Letbane ved udgangen af Udgifterne til Rejsekort finansieres i 2013 delvist som udgangspunkt af Midttrafiks opsparede midler fra 2012-regnskabet, således bestillerne ikke får udgifter til projektet i Undtaget herfra er Silkeborg og Horsens kommuner, som har ønsket indbetale i alt 12,9 mio. kr. i 2013, finansieret af opsparede midler i kommunerne. Direktøren indstiller, Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning. Bilag Forventet regnskab 2013 efter 3 kvartal

19 Orientering om udviklingen i indtægter i Aarhus-området 2013 Resumé Administrionen laver en månedlig opfølgning, som viser indtægtsudviklingen i Aarhusområdet. I perioden januar-oktober 2013 har der været en stigning i indtægterne på 5,1 % i forhold til samme periode Den gennemsnitlige takststigning i 2013 var 3,5 %. Fra juli måned 2013 har der været en fremgang i salget af kontantbilletter fra billetautomerne i bybusserne. Denne stigning skyldes væsentligst, der er gennemført flere kontroller i bybusserne. Sagsfremstilling Indtægtsudviklingen registreres på grundlag af omsætningen af kontantbilletter fra billetautomerne i bybusserne, fra salget af klippekort til salgssteder/forhandlere i Aarhusområdet og fra omsætningen på salg af periodekort fra 10 udvalgte salgssteder i Aarhus. Denne måling er identisk fra 2012 til 2013 og derfor umiddelbar sammenlignelig. Indtægtsudviklingen i årets 3 første kvartaler i forhold til samme kvartal 2012, er vist i nedenstående tabel. Salg af klippekort viser en stor fremgang i hele perioden. Salg af periodekort steg i 2. og 3. kvartal. Omsætningen fra kontantbilletter viser fald i 1. og 2. kvartal, men fra 3. kvartal var der en stor stigning i indtægterne, hvilket kan tilskrives den forøgede kontrolindss. Udvikling i indtægter i forhold til 2012 Indtægter fra salg af klippekort og periodekort kan ikke udelukkende henføres til Aarhus Kommune. Klippekort og periodekort fra de omhandlede salgssteder benyttes i stort omfang også i de regionale busruter i Aarhus samt i Aarhus Nærbane (Odderbanen og Grenaabanen). I Midttrafiks indtægtsfordeling skal en andel af indtægterne i Aarhus-området således henføres til Region Midtjylland. Tendensen med stigende indtægter i 3. kvartal forsætter i oktober måned. Der er lignende fremgang i omsætningen fra kontantbilletter, klippekort og periodekort.

20 18 Direktøren indstiller, orienteringen tages til efterretning.

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15. Fra administrionen deltog Midttrafiks

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 10 Justering af rejsereglerne Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at rejsereglerne

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Eksternt regnskab for 2014 1 2 Forsøg med mobilbetaling i

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, den 13. april 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 20.2.2014 Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Driftsregnskab for 2011

Driftsregnskab for 2011 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 16. april 2012 1-22-1-11 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Driftsregnskab for Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet

Læs mere

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2013 [journalnr.] Per Elbæk pel@midttrafik.dk 8740 8328 Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Mandag

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Strategiplan 2013-2016 1 2 Rejsekortet 2 3 Flextur

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. april 2009 kl. 12:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. april 2009 kl. 12:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. april 2009 kl. 12:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revisionsberetning nr. 4 af 13. marts 2009 1 2 Resultopgørelse

Læs mere

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 08-11-2013 INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 8. november 2013 08-11-2013 Informationsmøde om kommunal kørsel 2 VELKOMMEN TIL MIDTTRAFIK Midttrafik ejes af 19 kommuner og regionen. Midttrafik har et repræsentantskab

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Opfølgning på bestyrelsesmødet 24. oktober 2008

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. oktober 2013 Rev. 14/10 2013 1-15-0-75-1-13 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted 7. oktober 2013 Midttrafik

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Besøg fra Rejsekort A/S 1 2 Billetautomer i bybusserne

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 14. september 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 14. september 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 14. september 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Budget 2013 1 2 Regionens ønsker om besparelser

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. juni 2015 1-15-0-75-41-15 Anette Bjerregaard abn@midttrafik.dk 87 40 82 03 Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Mødetidspunkt 9. juni 2015 Sted Midttrafik,

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 20. april 2007 kl. 13:00 på Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 20. april 2007 kl. 13:00 på Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 20. april 2007 kl. 13:00 på Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Orientering om den foreløbige plan for køreplanprojekter

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. februar 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume Midttrafik

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 7. april 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Århus, 7. april 2009

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret.

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret. Mobilitet Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe Side 1 af 8 10-dages forespørgsel om app og billetautomater. Hermed svar på 10-dages forespørgsel om betalings-app samt billetautomater.

Læs mere

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Takster for øvrige billettyper Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 8 Bilag 1 Takster på øvrige billettyper Indledning og baggrund

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. august 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.45. Fra administrionen deltog direktør Jens

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 10.02.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. februar 2012 kl. 13.00-15.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR takster GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR 2013 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse, kan du

Læs mere

KVALITETS- UDVALGSMØDE

KVALITETS- UDVALGSMØDE 17-03-2015 KVALITETS- UDVALGSMØDE 10. marts 2015 17-03-2015 2 ØKONOMISKE UDFORDRINGER Faldende dieselpris betyder ca. 30 mio. kr. mindreudgifter det glæder bestillerne Godt regnskabsresultat for 2014:

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. august 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. august 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. august 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel

Læs mere

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR 2014 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Det aflyste møde 12. september

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Information til chauffører og salgssteder

Information til chauffører og salgssteder I dette nummer: Nyt Turkort erstatter institutionskort og museumsbilletter Fejlbillet/Fejlstemplingsbillet på Scanpoint billetudstyr Kvalitetskontrol i busserne HyperCard giver ret til billet til børnepris

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 19 Brugerundersøgelse i Flextrafik 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om brugerundersøgelse

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. marts 2011 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. marts 2011 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. marts 2011 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Fastlæggelse af bevillingsniveau og overførselsadgang

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 21.01.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. januar 2011 kl. 9.00-11.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Midttrafiks influenza beredskab. Situationen lige nu

Midttrafiks influenza beredskab. Situationen lige nu Midttrafiks influenza beredskab Situationen lige nu Midttrafiks influenza beredskab Beredskabsgruppe Træffer beslutning og kommunikere på Midttrafiks vegne i forhold til en evt. pandemi - Overvåger udviklingen

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Pkt. Tekst Side 1 Driftsregnskab for 2013 2 2 Anvendelse af mindre forbrug i Trafikselskabet

Læs mere

Billetkontrol i Aarhus Kommune

Billetkontrol i Aarhus Kommune Billetkontrol i Aarhus Kommune Problematisk og ustabil drift Lang tids uro og uenighed mellem nogle kontrollører og Midttrafik 9 suspenderes/bortvises for misbrug af CPR-register og fiktive kontroller

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder.

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder. 6-1 6 Bus & Tog har en aftale med DSB og Arriva Tog om at busbilletter og kort i mange tilfælde kan bruges i togene og omvendt at togbilletter og kort kan bruges i bussen. Der skelnes mellem rejser inden

Læs mere

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW N O T A T %XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW 1LHOV0RUWHQVHQ%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW Takstsamarbejdet er et af målene med Bus & Tog Samarbejdet, der blev etableret som projekt i foråret 1996. Foruden takst- og billetsamarbejdet

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Løfteparagraf om genforhandling af betalingen i Midttrafiks

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0148 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg

Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg Århus, den 16. marts 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg Vedr. punkt nr. 1 Dato Journalnr

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere