Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne"

Transkript

1 Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. november Indenfor nærværende selvforvaltningsaftale får hallerne et fast årligt driftstilskud fra Greve Kommune for, at hallerne stiller gratis lokaler til rådighed for: Foreninger under Folkeoplysningsloven, skoler og institutioner i lokalområdet. Stille ledige lokaler gratis til rådighed efter anmodning fra Greve Kommune og efterfølgende dialog med hallerne. Hallerne har ansvar for: Den løbende drift Fordeling af, og tilsyn med lokaler i hallerne. Fordeling af baner på stadion jf. retningslinier for udlån af Greve Kommunes lokaler og udendørs arealer. Tilsyn med baner på stadion o.l. (se aftalen specifikt for Tune og Karlslundehallerne). Kontrol af Park & Vejs ydelser på stadion o.l. ((se aftalen specifikt for Tune og Karlslundehallerne). i henhold til indgået kontrakt med Greve Kommune. Indenfor nærværende selvforvaltningsaftale får hallerne et fast årligt driftstilskud fra Greve Kommune for at stille gratis lokaler til rådighed for: Foreninger under Folkeoplysningsloven og Strandskolen / Tune skole. Greve Kommune efter anmodning og efterfølgende dialog med hallerne. Gælder alene ledige lokaler. Hallerne har ansvar for: Den løbende drift Fordeling af, og tilsyn med lokaler i hallerne. Fordeling af baner på stadion jf. retningslinier for udlån af Greve Kommunes lokaler og udendørs arealer. Tilsyn med baner på stadion o.l. (se aftalen specifikt for Tune og Karlslundehallerne). Kontrol af Park & Vejs ydelser på stadion o.l. ((se aftalen specifikt for Tune og Karlslundehallerne). i henhold til indgået kontrakt med Greve Kommune. Tekst med blåt: Bemærkninger fra mødet med hallerne den 8. december 2011 og frem Præcisering af, hvem der er omfattet af tilbuddet om gratis lokaler, og dermed præcisering af hallernes forpligtelse. Bemærk, at institutioner er taget ud af aftalen. Hallerne opkræver selv lejebetaling for institutionernes benyttelse af hallernes lokaler, jfr. bemærkningerne under pkt. 2. Bemærkninger fra møde den 8. december: Priser på institutioners leje af lokaler blev drøftet. Spørgsmålene, som skal afklares er: Er der regler for området? Hvis ikke - skal der være bestemmelser om max. beløb? Skal et evt. regelsæt indføres i aftalen eller håndteres f.eks. via et takstblad som bilag til selvforvaltningsaftalen?

2 2 Det faste årlige driftstilskud er beregnet med udgangspunkt i det budgetterede beløb for Afventer arbejdsgruppens resultat. Det faste årlige driftstilskud er beregnet med udgangspunkt i det budgetterede beløb for 2012 med tillæg af tilskud til dækning af Strandskolens / Tune Skoles benyttelse i alt Karlslundehallerne: Ekskl. moms: Inkl. moms: kr kr. Tune Hallerne: Ekskl. moms: Inkl. moms: kr kr. Hallerne mener ikke, der er behov for indførelse af regelsæt i aftalen. Bemærkninger fra administrationen den 6. februar 2012: Efter gældende praksis er prisen på leje af hallerne 50 kr. i timen, hvilket administrationen foreslår fastholdt. I dag får hallerne både et fast årligt driftstilskud og et beløb for de lokale skolers (Strandskolen og Tune Skole) benyttelse af hallerne. Administrationen opkræver pengene hos skolerne efter opgørelse fra hallerne. Til forenkling af denne praksis foreslår administrationen, at pengene afsat til skolernes benyttelse af hallerne fremover lægges til det faste årlige driftstilskud til hallerne. Beløbene udgjorde i kr. for Strandskolen og kr. for Tune Skole. Administrationen foreslår derudover, at hallerne fremover selv foretager opkrævning af leje overfor skoler og andre institutioner, som ikke er omfattet af denne aftale. Karlslundehallerne fremsendte ansøgning af 28. oktober 2010 om tilskud til nyt motionslokale. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 30. november 2010, at der ikke skulle ydes ekstra lokaletilskud til KIF. Administrationen foreslog at tage spørgsmålet om tilskud op i forbindelse med forhandlingen af ny selvforvaltningsaftale. Tilskuddet er beregnet til kr. årligt.

3 Bemærkninger fra møde den 8. december: Driftstilskuddet inklusive moms føjes til i aftalen Driftstilskud til nyt motionslokale lægges frem for Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med sagen om godkendelse af selvforvaltningsaftalerne Bemærkninger fra administrationen den 6. februar 2012: Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 10. januar 2012 at fastholde tidligere beslutning om afslag på lokaletilskud til nyt motionslokale ved Karlslundehallerne. 3 Driftstilskuddet reguleres årligt med den af Kommunernes Landsforenings skønnede prisudvikling for det kommende år. Det årlige driftstilskud meddeles i december og der kan, som hovedregel, ikke ske regulering i årets løb. Dog kan Byrådet til hver en tid beslutte at ændre budgetforudsætningerne efter specifik beslutning. 4 Sker der uafhængig af prisudviklingen vedvarende ændringer i faste udgifter/indtægter (over en 2 års periode), der specifikt rammer Hallerne, men ikke påvirker prisfremskrivning af overførslen, skal der foretages regulering i fremtidige tilskud, Driftstilskuddet reguleres årligt med den af Kommunernes Landsforenings skønnede prisudvikling for det kommende år. Det årlige driftstilskud meddeles i december, og der kan, som hovedregel, ikke ske regulering i årets løb. Dog kan Byrådet til hver en tid beslutte at ændre budgetforudsætningerne efter specifik beslutning. Sker der uafhængig af prisudviklingen vedvarende ændringer i hallernes faste udgifter/indtægter (over en 2 års periode), skal hallerne / kommunen tage op, om der skal foretages regulering i fremtidige tilskud, når udsvinget er konstateret i regnskaberne. Dette gælder dog ikke Den automatiske regulering i tilskuddet foreslås ændret til reel praksis, nemlig, at sagen skal tages op til vurdering inden beslutning om regulering foretages. Teksten der specifikt rammer hallerne, men

4 når udsvinget er konstateret i regnskaberne. Dette gælder dog ikke forpagtningsafgifter. I fald prisstigningen på energi, ved et regnskabsårs afslutning viser sig at have været mere end 2 procent point højere end prisfremskrivningen i tilskuddet, ydes der kompensation for den dokumenterede prisstigning der ligger ud over de 2 procent point. Udgangspunktet for den beregnede kompensation er prisstigningen på energi opgjort af Danmarks Statistik, og hallernes energiforbrug i kwh/m3. Der afholdes et årligt møde i 1. halvdel af året mellem Kultur- og Fritidsudvalget og repræsentanter fra hallens bestyrelse. forpagtningsafgifter. Hvis prisstigningen på energi, vand- og afledningsudgifter samt andre offentlige omkostninger uden for hallens indflydelse ved et regnskabsårs afslutning viser sig at have været mere end 2 procent point højere end prisudviklingen fastsat i pkt. 3, kan hallerne ansøge kommunen om kompensation for den dokumenterede prisstigning, som ligger ud over de 2 procent point. Dokumenterede besparelser på hallernes driftsudgifter som følge af energitiltag foretaget og bekostet af kommunen i aftaleperioden overgår til kommunen. I tilfælde af opsigelse af denne kontrakt, skal det sikres, at ikke afskrevne investeringer i energitiltag, som kommunen i henhold til ovenstående måtte have foretaget, tilbageføres til kommunen i form af reduceret driftstilskud eller som kapital. ikke påvirker prisfremskrivning af overførslen.. slettes, da det giver anledning til fortolkningsproblemer. Administrationen foreslår, at aftalen udover energiudgifter også omfatter vand- og afledningsudgifter samt andre offentlige omkostninger uden for hallernes indflydelse. Til gengæld ændres aftalen til reel praksis, hvor kompensation tages op efter særskilt ansøgning. Hallerne ønsker at fastholde kommunens forpligtelse til at yde kompensation. Nyt afsnit, som tager højde for den kommende plan for kommunens energitiltag for området. Administrationen foreslår, at besparelserne skal være dokumenteret, og at Center for Teknik & Miljø fastlægger retningslinjer for dokumentationen. Hallerne mener, at dokumentationen er til stede, når besparelserne har vist sig i regnskaberne. Hallerne ønsker at fastholde et årligt møde med Kultur- og Fritidsudvalget koncentreret om budgetter. Bemærkninger fra møde den 8. december: Hallerne ønsker at fastholde kommunens forpligtelse til at yde kompensation, når

5 5 Sker der uforudseelige skader, som normalt skal dækkes af hallernes driftsbudget, og udgiften beløber sig til over kr. inkl. Hallerne har en selvrisiko på kr. inkl. moms i forhold til at dække uforudseelige skader (budget 2012 niveau). Udgifter herudover kan dækkes af priserne på energi m.m. stiger med mere end 2 procent point. I det nye forslag kan hallerne kun søge om kompensation Spørgsmålet om ligestilling af hallerne med GIC bliver p.t. drøftet i kommunen. Hallerne får en melding, når resultatet af drøftelserne foreligger Vedr. besparelser som følge af energitiltag bekostet af kommunen ønskes en afklaring af, hvordan dokumentationen af besparelserne foretages. Vedr. sikring af kommunens investering i energitiltag ønskes formuleringen ikke afskrevne investeringer ændret til alene at omhandle besparelser på hallernes driftsudgifter. Hallerne ønsker et årligt budgetdialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget Bemærkninger fra administrationen den 6. februar 2012: Der vil i forbindelse med alle nye energitiltag blive udført beregninger på den opnåelige besparelse. Det vil være beregningen, der danner grundlag for de besparelser/driftsudgifter (vand, varme, gas og el), der skal modregnes for og tilgå Greve Kommune. Administrationen foreslår, at minimumsbeløbet nedsættes til kr., idet administrationen samtidig foreslår, at kommunen alene kan

6 moms, dækker kommunen normalt dette, efter at kommunens Ejendomscenter er inddraget og har skønnet om reparationens nødvendighed og pris. Skader og reparationer af helt usædvanlig karakter eller størrelse, kan kun dækkes efter en særlig bevilling givet af Greve Byråd. Kommunens Ejendomscenter foretager bygningssyn 1 gang årligt af hallerne og vurderer på baggrund heraf behov for større anlægsarbejder. Ejendomscenters plan skal indeholde hallernes vedligeholdelsesopgaver både indenfor en kort (2-4 år) og lang (5-10 år) ridshorisont. Denne plan skal underbygge de politiske beslutninger, der foretages af Kulturog Fritidsudvalget og senere Byrådet. kommunen efter ansøgning og efter, at skøn om reparationens nødvendighed og pris er foretaget af Center for Teknik & Miljø. Hallernes dækning reguleres årligt med prisudviklingen fastsat i pkt. 3. Skader og reparationer af helt usædvanlig karakter eller størrelse, kan dækkes af kommunen efter ansøgning om særlig bevilling til formålet. Kommunen foretager sammen med repræsentanter for hallerne bygningssyn af hallerne med samme frekvens, som for kommunens bygninger (eller når skader kræver det). Bygningssynet fastlægger hallernes behov for vedligeholdelses- og anlægsarbejder og indgår i kommunens samlede 10-årsplan for området. forpligte sig til at betale udgifter ud over minimumsbeløbet. Beløbet svarer til ca. 12 % af hallernes vedligeholdelsesbudget. Begrundelse for nedsættelse af beløbet: Hallernes risiko øges, fordi de under alle omstændigheder skal betale minimumsbeløbet. Gældende praksis: Hvis udgiften er på kr. betaler hallerne beløbet af eget driftsbudget Hvis udgiften er på kr. betaler kommunen det fulde beløb. Ny praksis i forhold til en selvrisiko på kr. Kommunen betaler kun kr. i ovennævnte eksempel. Hallerne ønsker minimumsbeløbet nedsat til kr. = ca. 10 % af hallernes vedligeholdelsesbudget. Selvrisiko på kr. er i overensstemmelse med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger til sagen på møde den 3. november Bemærkninger fra møde den 8. december: Hallerne pointerer vigtigheden af kommunens bygningssyn og peger på, at det er et område som kan og bør opkvalificeres. Administrationen forventer at det vil ske både i relation til generelt stigende fokus på

7 vedligeholdelse samt i relation til en forventet ny tilretning af organisationen, hvorefter fysiske bygninger og anlæg inden for fritids- idrætsområdet vil blive lagt ind under Teknik & Miljø. Rettelse til afsnittet om bygningssyn:.kommunens øvrige bygninger.. rettes til.kommunens bygninger 6 Udbetaling af driftstilskuddet sker med 50 % i 1. kvartal og 25% i 2. og 3. kvartal. Udbetaling finder sted primo kvartalsmåneden. 7 Hallerne har mulighed for at overføre et mindreforbrug fuldt ud fra regnskabsår til regnskabsår og merforbrug op til 5% af budgetrammen. I sidste tilfælde udarbejder hallerne samtidig en handlingsplan ril afvikling af merforbruget. 8 Greve Kommune har indgået tilsvarende aftaler med Xhallerne. Såfremt stk. 4, stk. 5 eller stk. 9 benyttes af en af parterne eller kommunen, orienterer kommunen den øvrige part om dette. 9 Denne aftale træder i kraft den 1. januar 2008, og gælder indtil hallerne eller Greve Byråd, med mindst et halvt års varsel før den 1. oktober ønsker aftalen ændret. Genforhandling skal ske 3. kvartal 2011 med henblik på ny aftalestart Udbetaling af driftstilskuddet sker med 50 % i 1. kvartal og 25 % i 2. og 3. kvartal. Udbetaling finder sted primo kvartalsmåneden. Hallerne har mulighed for at overføre et mindreforbrug fuldt ud fra regnskabsår til regnskabsår og merforbrug op til 5 % af budgetrammen. I sidste tilfælde udarbejder hallerne samtidig en handlingsplan til afvikling af merforbruget. Greve Kommune har indgået tilsvarende aftale med Xhallerne. Såfremt pkt. 4, pkt. 5 eller pkt. 9 benyttes af en af parterne eller kommunen, orienterer kommunen den øvrige part om dette. Denne aftale træder i kraft den 1. januar 2012, og gælder indtil hallerne eller Greve Byråd, med mindst et halvt års varsel før den 1. oktober ønsker aftalen ændret. Genforhandling skal ske 1. kvartal 2015 med henblik på ny aftalestart

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE 21-12-2011 4/0120-0225-0005 /GRH & CHJ PUNKT 2: RÅDSMØDET 21. DECEMBER 2011 IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004 Referat Møde i Kommunalbestyrelsen Mødested: Multisalen, Skolevej 5, Hvalsø Tidspunkt: Kl. 18.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden 2. Årsregnskab 2003 Skattecenter 3. Regnskabspraksis for

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Modtager(e): MBU Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Baggrund og formål Notatet her beskriver baggrund og model for grundejerforeninger og boligforeningers fremtidige betaling for vej-

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget

Referat fra møde i Økonomiudvalget Referat fra møde i Økonomiudvalget Tirsdag den 18. maj 2010 Kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (C) Pia Adelsteen

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Rapport om Indirekte Fritids- og Kulturstøtte i Århus Kommune

Rapport om Indirekte Fritids- og Kulturstøtte i Århus Kommune 2008 Rapport om Indirekte Fritids- og Kulturstøtte i Århus Kommune Kultur og Borgerservice Formålet med analysen er at synliggøre for borgerne og kultur-, fritidsog idrætsudøverne hvilken indsats Århus

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere