MALERFORBUNDET I DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MALERFORBUNDET I DANMARK"

Transkript

1 Vedtaget på Malerforbundets 33. ordinære kongres oktober 2014 Love for MALERFORBUNDET I DANMARK 2014

2 Malerforbundets 33. ordinære kongres oktober 2014 Love for MALERFORBUNDET I DANMARK 2014

3 MFD side 2

4 Indhold 1. Forbundets hjemsted 5 2. Formålet 5 3. Kontingent 7 4. Lokalkontingent 8 5. Kontingentfritagelse 8 6. Strejkekasse 9 7. Optagelse Af- og tilmelding Udmeldelse Eksklusion Frivillig gruppelivsforsikring Udløbssum Kongressen Hovedbestyrelsen De fastlønnede tillidsmænd Revisorerne Kursusvirksomhed Malerforbundets elevarbejde Overenskomstforhold Arbejdsforhold Afdelingerne Opløsning af forbundet Gældsforpligtelse 28 Love for MFD 2014 side 3

5 MFD side 4

6 1. Forbundets hjemsted Forbundets hjemsted er København. 2. Formålet Formålet er at samle alle med malerarbejde beskæftigede lønarbejdere samt fagets elever i hele landet til et forbund under ledelse af en hovedbestyrelse samt værne om og styrke medlemmernes faglige, økonomiske, sikkerhedsog arbejdsmiljømæssige interesser. Dette formål søges opnået ved: At arbejde for en aktiv medlemsorganisering. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. At søge afdelingernes antal tilpasset således, at enhver egn af landet er dækket på en hensigtsmæssig måde med det formål at organisere alle ved malerarbejde beskæftigede lønarbejdere og elever med særlig henblik på, at den enkelte afdeling får et medlemstal, der er stort nok til at dække ansættelse af heltidsbeskæftigede til udøvelse af et effektivt fagligt organisationsarbejde. At fastholde og udbygge akkordsystemet gennem forbundets opmålings- og beregningskontor / faciliteter. At søge samvirke med de øvrige fagforbund her i landet samt med udenlandske industri- eller bygningsarbejderforbund og malerorganisationer. At udgive et fagblad elektronisk eller på tryk, hvor alt vedrørende faget kan komme til medlemmernes kendskab enten branchevis eller samlet. At søge lønnen for alt malerarbejde hævet så højt som muligt - bl.a. ved hjælp af fagets prisliste. Love for MFD 2014 side 5

7 Stk. 7. At søge statistiske oplysninger angående løn, elev- og arbejdsforhold i faget. Stk. 8. At støtte fagets ældre, veltjente medlemmer på bedst mulig måde. Stk. 9. At søge arbejdstiden forkortet og ferien forlænget samt afskaffe alt lørdags-, søndags-, nat- og overarbejde. Eventuelt nødvendigt overarbejde skal afspadseres. Stk. 10. At sikre medlemmerne faglige og fagpolitiske efter- og videreuddannelsesmuligheder. Stk. 11. At bemyndige hovedbestyrelsen til at kunne give økonomisk støtte til partier og enkeltpersoner, der anerkender arbejderbevægelsens idegrundlag. I forbindelse med valg til EU-Parlamentet samt afstemning om ændringer i EU bemyndiges hovedbestyrelsen til at kunne give økonomisk støtte til partier og enkeltkandidater. Hovedbestyrelsen kan yde økonomisk støtte til kandidater, der stiller op til kommunevalg, valg til regionsråd samt folketingsvalg, og som samtidig er medlem af Malerforbundet. Stk. 12. At udbygge oplysningsarbejdet om sikkerhed og arbejdsmiljø på arbejdspladsen samt være behjælpelig for de medlemmer, der rammes af eventuelle erhvervssygdomme og arbejdsulykker. Stk. 13. At. søge elevuddannelsen i faget - den praktiske og teoretiske - gjort tidssvarende og effektiv samt sikre en god og forsvarlig undervisning i sikkerhed, arbejdsmiljø og fagets lønpolitik. Endvidere gennem Malerfagets faglige Fællesudvalg og overfor myndighederne arbejde for, at uddannelsen foregår uden udbytning og støtte eleverne i, at deres elevtid udnyttes fagligt forsvarligt. Stk. 14. At arbejde således, at eleverne deltager i de respektive uddannelsesudvalgs arbejde og inddrages i Malerfagets faglige Fællesudvalg s arbejde. MFD side 6

8 Stk. 15. At søge bedst mulige regler gennemført for tillidsvalgte. Stk. 16. At arbejde for og medvirke til at sikre afspænding og sikkerhed, at modvirke og bekæmpe social dumping samt enhver form for racisme og nationalisme samt arbejde for etnisk ligestilling og et solidarisk og demokratisk samfund, der hviler på arbejderbevægelsens idegrundlag. 3. Kontingent Stk. 3. Der betales et kontingent til forbundet pr. måned pr. medlem. Medlemmer, der også er medlem af A-kassen, betaler yderligere kontingent hertil. Kontingentet opkræves via Edb (giro, PBS eller på anden måde). Af det indkomne kontingent kan der hensættes et beløb pr. måned pr. medlem til strejkekassen. Hovedbestyrelsen træffer beslutning om beløbets størrelse. Af det indkomne forbundskontingent hensættes kr. 5,- pr. medlem pr. måned til Edb-puljen. Puljen anvendes til IT-udstyr, kopimaskiner, scanningsudstyr og hvad der i øvrigt skal bruges for at sikre bedst mulig medlemsservice. Kontingentet kan reguleres hvert år pr. 1. januar. Regulering foretages af hovedbestyrelsen på grundlag af de sidste 4 kvartalers regnskab og næste års budget. Hovedbestyrelsen kan vedtage, at der ikke reguleres, hvis der ikke er økonomisk behov herfor. Kontingentændringer opskrives i fagbladet ved førstkommende lejlighed. Kontingent til forbund og afdeling skal være afstemt i forhold til de enkelte medlemskategorier det vil sige medlemmernes faglige og sociale situation. Hovedbestyrelsen har handlefrihed til at korrigere kontingentsatserne, hvis f.eks. lovgivning giver ændringer af den sociale situation for vore medlemsgrupper. Medlemmer, der modtager flexydelse eller efterløn, betaler et månedligt kontingent på 70 % af forbundskontingentet for aktive medlemmer. Hertil kommer kontingent til A-kassen. Love for MFD 2014 side 7

9 Stk. 4. Stk. 5. For øvrige medlemmer opkræves kontingentet månedsvis forud. Restancefristen til forbundet følger den for A-kassen gældende bestemmelse herom. Forbundskontingent for alle former for elever fastsættes af hovedbestyrelsen en gang om året. Hertil kommer eventuelt kontingent til A-kassen. Stk. 6 Pensionister, der ønsker at bevare medlemskabet, betaler et kontingent til forbundet på kr. 600,- om året svarende til kr. 50,- pr. måned. Kontingentet opkræves 1. juli 4. Lokalkontingent Stk. 3. Lokalkontingentet fastsættes af hovedbestyrelsen en gang om året Lokalkontingent opkræves af forbundet som en del af det samlede kontingent. Kontingent til afdelingerne afregnes månedsvis på grundlag af edb-udskrevne lister. Der udbetales afdelingerne forskud på ½ måneds lokalkontingent. I forskuddet modregnes beløb for firmatræk. Lokalkontingent for alle former for elever fastsættes af hovedbestyrelsen en gang om året. Medlemmer, der modtager flexydelse eller efterløn, opkræves 70 % af lokalkontingentet for aktive medlemmer. 5. Kontingentfritagelse MFD side 8 For indkaldte til dokumenteret militærtjeneste og militærnægtere nedsættes forbundskontingentet de første 4 måneder, således at der kun betales grup-

10 Stk. 3. peliv, fagblad, alderssum og strejkekontingent, ligesom medlemmet fritages for betaling af lokale kontingenter. Medlemmer, der har opbrugt deres dagpengeret i A-kassen, fritages for betaling af kontingent til forbundet i det antal måneder, hvor de i henhold til kassens vedtægter er berettiget til kontingentfritagelse. Hovedbestyrelsen fastsætter inden for hver kategori de nærmere retningslinier for kontingentnedsættelse: Det nedsatte kontingent udgør 30 % af forbundskontingentet. Herudover betales eventuelt A-kasse- og efterlønskontingent. 6. Strejkekasse Stk. 3. Stk. 4. Der føres et selvstændigt regnskab for strejkekassen, der anvendes til udbetaling af understøttelse og dækning af ekstrakontingent i forbindelse med konfliktsituationer - strejke eller lockout - såvel til forbundets egne medlemmer som til andre fag eller organisationer i andre lande. Understøttelsens størrelse til strejkende eller udelukkede fastsættes efter hovedbestyrelsens beslutning, idet hovedbestyrelsen er pligtig til at tage hensyn til den enkelte situation og forbundets økonomiske formåen. Ved udbetaling af understøttelse må ingen restance forefindes. Understøttelse ved strejke eller lockout udbetales fra første strejke- eller lockoutdag. Intet medlem kan modtage strejkeunderstøttelse før 3 måneder efter indmeldelsen. Herfra undtages dog udlærlinge, der optages i forbundet umiddelbart efter udlæringen og medlemmer overflyttet fra andre LO-forbund. Tvivlstilfælde afgøres af hovedbestyrelsen. Love for MFD 2014 side 9

11 Stk. 5. Stk. 6. Ethvert medlem, som ved strejke eller lockout har modtaget understøttelse fra forbundet, er, for så vidt han/hun optager arbejdet, forinden konflikten er ophævet, pligtig til at tilbagebetale det modtagne beløb med renter fra den dag, udbetalingen har fundet sted. Denne bestemmelse gælder også, selv om medlemmet udmelder sig af forbundet, forinden han/hun genoptager arbejdet. Ingen konflikt må understøttes, uden at vedkommende afdeling har indhentet hovedbestyrelsens tilladelse hertil. 7. Optagelse Stk. 3. Stk. 4. Forbundet optager som medlemmer alle ved malerfaget beskæftigede lønarbejdere og elever, der har deres hovederhverv ved faget. Som lønarbejdere og elever betragtes enhver, der med fagets timeløn eller akkordbetaling her i landet stadig eller midlertidig er beskæftiget ved malerfaget dog ikke konduktører. Optagelse kan ikke ske, såfremt man udøver ledelsesret. Ansøgning om medlemskab i forbundet sker via lokalafdelingen eller elektronisk via forbundets hjemmeside. Indmeldelsen udføres af BFA. Hvis et medlem ved optagelsen har fortiet forhold, der har betydning for medlemsretten, har han/hun herved fortabt sin medlemsret. Ved indmeldelse betales 1 måneds kontingent forud. Medlemskabet er først gyldigt, når kontingentet er indbetalt. Ved indmeldelse udstedes et midlertidigt medlemsbevis. Medlemmer af beslægtede organisationer samt medlemmer af udenlandske faglige organisationer, med hvilke forbundet har gensidighedsforhold, kan overflyttes til Malerforbundet med fulde medlemsrettigheder. MFD side 10

12 Stk. 5. Stk. 6. Hvor retten til optagelse i en afdeling kan bestrides, kan afgørelsen indankes for hovedbestyrelsen. Elever, der ikke har haft mulighed for gratis medlemskab af A-kassen og har været medlem af forbundet i mindst 2 år og bliver medlem af A-kassen med 1 måneds ventetid inden udbetaling af dagpenge, kan i tilfælde af ledighed modtage understøttelse af forbundet efter samme regler, som er gældende i A-kassen. 8. Af- og tilmelding Stk. 3. Medlemmer, der får arbejde hos en mester, hvis forretning er hjemmehørende under en anden afdelings område, er pligtige til straks at melde overflytning af deres medlemskab til den afdeling under hvis område, mesterens forretning er hjemmehørende. Hvor en afdelings tillidsmænd er vidende om, at man har medlemmer arbejdende inden for en anden afdelings område, har afdelingen pligt til at sørge for, at overflytning finder sted efter de retningslinier, der er vedtaget af hovedbestyrelsen. Dog kan bestyrelsesmedlemmer, der søger og får arbejde i en naboafdeling, søge om dispensation til at blive i deres afdeling i resten af valgperioden med oplysning om tillidshverv og varighed til afdelingen i området, hvor medlemmet arbejder. Udfører et medlem arbejde i et andet afdelingsområde end der, hvor arbejdsgiveren er hjemmehørende, skal dette meddeles til den lokale afdeling i området. Aftale om servicering af medlemmet aftales afdelingerne imellem. De steder, hvor der er oprettet værksteds- og brancheklubber, skal Malerforbundets medlemmer være tilsluttet sådanne klubber. Personer, der ikke er medlem af Malerforbundet, kan ikke optages og ikke serviceres. Der kan dispenseres ved særlige tilfælde efter aftale med lokal afdeling, hvis personen er medlem under andet LO-forbund. Love for MFD 2014 side 11

13 Stk. 4. Hvis et medlem under ophold i udlandet tilmelder sig en broderorganisation, kan medlemmet ved tilbagekomst tilskrives anciennitet for den tid, der beviseligt er betalt kontingent for i udlandet. 9. Udmeldelse Agter et medlem at udtræde af Malerforbundet i Danmark, kan dette kun ske skriftligt og ved henvendelse derom til den pågældende afdeling. Medlemmet skal i forbindelse med udmelding grundigt informeres om de goder og rettigheder, man fraskriver sig. Indtil udmeldelsen finder sted, hæftes der for medlemsforpligtelser i enhver henseende, ligesom eventuelle restancer skal afvikles før udmeldelsen. Udmeldelse følger gældende regler for udmeldelse af A-kassen. 10. Eksklusion Medlemmer, som under en af forbundet godkendt konflikt fortsætter eller optager arbejdet, kan ekskluderes af den pågældende afdeling på forlangende af dennes bestyrelse eller af forbundets hovedbestyrelse. Medlemmer der bevidst, ved deres handlinger i eller uden for organisationen, alene eller i sammenarbejde med udefrakommende søger at skade dennes enhed, grundlag og styrke, kan i særligt grove tilfælde ekskluderes. Hvis et medlem indstilles til eksklusion af en afdeling, skal medlemmet skriftligt have tilsendt eksklusionsforslaget samt begrundelse herfor. Sagen skal forelægges på førstkommende generalforsamling i afdelingen. Medlemmet skal skriftligt tilsiges til at møde op. Afgørelse om eksklusion kan træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvis eksklusionen bliver godkendt på generalforsamlingen, skal beslutningen for at være gyldig forelægges for og godkendes af forbundets hovedbestyrelse. MFD side 12

14 11. Frivillig gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikringen omfatter alle medlemmer af forbundet straks efter optagelsen og gælder for medlemmer indtil opnået folkepensionsalder med mindre man skriftligt har fraskrevet sig ordningen. Et medlem, der skriftligt har fraskrevet sig ordningen, skal afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger, hvis genindtræden i ordningen ønskes. Overgangsordning Medlemmer, født før den 1. juli 1939 er omfattet af dødsfaldssummen på kr ,-. Beløbet reguleres ikke. Generelt Forsikringspræmien opkræves særskilt sammen med forbundskontingentet. Udbetaling sker til den afdødes nærmeste pårørende. Det vil sige, den efterladte ægtefælle eller samlever, der er registreret i forbundets forsikringsselskab, eller hvis ingen efterlades til afdødes livsarvinger. Efterlades ej heller livsarvinger, sker udbetaling til afdødes arvinger i henhold til testamente eller efter loven. Et medlem kan underskrive en begunstigelseserklæring, som indsendes til forbundets forsikringsselskab, der herefter bekræfter begunstigelseserklæringen overfor medlemmet. Forsikringssummer Forsikringssummerne reguleres hvert år den 1. januar. Aktuelle satser bringes i fagbladet. Ved regulering vil præmien til gruppelivsforsikring ændres ud fra reguleringsprocenten og den aktuelle aldersfordeling blandt de tilsluttede medlemmer. Forsikringen for det enkelte medlem ophører straks ved sletning eller udtræden af Malerforbundet i Danmark. Love for MFD 2014 side 13

15 12. Udløbssum Alle medlemmer omfattes obligatorisk af en udløbssum på kr ,- der udbetales ved overgang til folkepension. Kriteriet for udbetaling af udløbssummen er, at medlemmet skal have været uafbrudt medlem af Malerforbundet i Danmark i mindst 10 år - samt medlemmer med mindst 8 års uafbrudt aktivt medlemskab af Malerforbundet i Danmark umiddelbart før pensionering, men som kunne have opnået 10 års uafbrudt medlemskab inden folkepensionsalderen. Beløbet reguleres ikke. Af det indbetalte flexydelses-, efterløns- og pensionistkontingent tilgår der afdelingerne kr. 400,- årligt, og der må ikke bruges yderligere midler på pensionisterne. Beløbet reguleres af kongressen. Beløbet overføres ved marts-afregningen beregnet på grundlag af medlemstal pr. 31. marts. Beløbet kan kun anvendes til lokale aktiviteter for seniorarbejde. Status over midlerne skal fremgå af afdelingens regnskab. 13. Kongressen MFD side 14 Beslutninger om forbundets virksomhed vedtages på kongressen, der er den højeste myndighed i alle forbundets anliggender. Til kongressen, der afholdes hvert 4. år i oktober måned, sender hver afdeling ud over formand og kasserer 1 delegeret for hver påbegyndt 125 medlemmer. Antallet af delegerede udtrækkes ved at benytte de edb-udskrevne medlemstal. (Medlemstallet, der skal benyttes, er gennemsnittet af de sidste 12 måneder året før kongresåret). Elever medtages ikke i beregningen. For at være valgberettiget skal man opstilles af mindst 5 medlemmer med gyldigt medlemskab i afdelingen. Afdelingerne vælger - udover formand og kasserer - det overskydende antal delegerede på generalforsamlingen. Hvis mere end 25 % af de fremmødte

16 kræver det, skal valg af delegerede ske ved urafstemning. Ved valg af delegerede til forbundets kongres har alle medlemmer stemmeret. Urafstemningen skal foregå i henhold til de i 19, stk. 2, nævnte regler og foretages umiddelbart efter den generalforsamling, på hvilken kandidaterne er bragt i forslag. Stk. 3. Landsledelsen repræsenterer eleverne på kongressen. Stk. 4. Stk. 5. De delegerede skal være fuldgyldige medlemmer. Intet medlem kan vælges til delegeret, dersom han/hun ikke er beskæftiget som lønarbejder ved faget. Undtaget herfra er dog fastlønnede tillidsmænd i afdelinger og forbund samt opmålere, organisatorer og efterlønsmodtagere. Ingen delegeret kan møde på kongressen med bundet mandat fra sin afdeling. De delegeredes afstemning bør fremgå som resultat af den førte debat og på grundlag af de oplysninger, der fremkommer under sagens behandling på kongressen. Senest 16 uger før kongressen, som afholdes i oktober måned, skal de delegeredes navne og CPR nr. være meddelt forbundet. Stk. 6. Hovedbestyrelsen og revisorerne er pligtige til at deltage i kongressen. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. De delegerede modtager erstatning for arbejdstab, diæter og rejseudgifter af forbundskassen efter det lønningsregulativ, kongressen vedtager. Forslag, som foreligger til kongressens behandling, vedtages eller forkastes med almindelig stemmeflerhed. Forslag, der indeholder ændringer af forbundets love samt andre forslag, der ønskes behandlet på kongressen, må indsendes til hovedbestyrelsen senest 16 uger før kongressens afholdelse i oktober måned, og alle de indkomne forslag skal tilsendes afdelingerne senest 5 uger før kongressen. Love for MFD 2014 side 15

17 For at et forslag kan komme til behandling på kongressen, må det være stillet af hovedbestyrelsen eller lærlingelandsledelsen. Forslag fra en afdeling skal være behandlet af afdelingens bestyrelse og generalforsamling forinden indsendelse til forbundet. Stk. 10. Under særlige forhold kan hovedbestyrelsen indkalde til en ekstraordinær kongres eller lade foretage en almindelig afstemning i samtlige af forbundets afdelinger. Når afdelingerne - repræsenterende mindst 50 % af forbundets medlemmer - begærer ekstraordinær kongres, skal hovedbestyrelsen indkalde en sådan. 14. Hovedbestyrelsen Stk. 3. MFD side 16 De 6 afdelinger repræsenteres i hovedbestyrelsen hver med 2 personer København dog med 3. Herudover består hovedbestyrelsen af 3 fra daglig ledelse formand, næstformand og hovedkasserer. Resten af daglig ledelse indgår som tilforordnede i hovedbestyrelsen uden stemmeret og indtræder som suppleanter ved formandens, næstformandens eller hovedkassererens fravær. Der indstilles 2 suppleanter for hvert hovedbestyrelsesmedlem i de respektive afdelinger. Suppleanter vælges særskilt. Valgene gælder til næste ordinære kongres. Genvalg kan finde sted. Intet medlem kan vælges til hovedbestyrelsen, dersom han/hun ikke er beskæftiget som lønarbejder ved faget. Undtaget herfra er dog fastlønnede opmålere og tillidsmænd i afdelinger og i forbundet. Såfremt et medlem af hovedbestyrelsen overgår til andet erhverv eller udtræder af sin afdelingsbestyrelse, skal han/hun straks træde ud af hovedbestyrelsen, og suppleanten skal tilkaldes. Valg af hovedbestyrelsen skal foretages på kongressen. Ved valg af hovedbestyrelsesmedlemmer for de 6 afdelinger kan delegerede kun bringe kandidater fra deres egen afdeling i forslag. Formand, næstformand og hovedkasserer vælges særskilt, og for at være valgt kræves for disses vedkommende kvalificeret majoritet.

18 Hvis nogen af de nævnte, fastlønnede tillidsmænd dør eller på anden måde fratræder i en kongresperiode, indkaldes der til 1 dags ekstraordinær kongres, hvor der vælges en ny for den afgåede. Stk. 4. På det første hovedbestyrelsesmøde efter kongressen fastsættes forretningsordenen. Udvalgsarbejdet projektorienteres, og projektgrupper/ad hoc udvalg nedsættes løbende i kongresperioden efter behov. Der afholdes 1 hovedbestyrelseskonference midtvejs i kongresperioden, hvor udvalgsarbejde, projekter og handlingsplaner evalueres og fastlægges frem til kongressen. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Hovedbestyrelsen afholder ordinært møde 4 gange om året eller efter behov, når formand eller 1/3 af hovedbestyrelsen finder det nødvendigt. Herudover kan der afholdes 4 videomøder. Landsledelsens formand eller næstformand kan deltage i hovedbestyrelsesmøderne uden stemmeret. Hovedbestyrelsen afgør, hvorvidt en uoverensstemmelse af faglig natur, og som er lokalt behandlet på mæglingsmøde, skal videreføres til timandsmøde eller faglig voldgift. Dagmøder og eventuelle rejseudgifter til hovedbestyrelsen, tillidsmænd og fastansatte forbundsfunktionærer - i forbindelse med møder og forhandlinger - betales af forbundet i henhold til 13, stk De fastlønnede tillidsmænd Forbundet tegnes af formand, næstformand og hovedkasserer hver for sig eller i forening og har under denne bemyndigelse ret til at disponere over organisationens formue herunder til også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter. Formand, næstformand og hovedkasserer kan i forening såfremt det skønnes hensigtsmæssigt videredelegere til udvalgte ansatte, dog således at der altid tegnes 2 i forening. Love for MFD 2014 side 17

19 Stk. 3. Stk. 4. Formanden forestår den daglige ledelse af forbundets virksomhed under hovedbestyrelsens kontrol. Daglig ledelse består af 6 kongresvalgte formand næstformand hovedkasserer og 3 forbundssekretærer. Formanden er sammen med hovedbestyrelsen ansvarlig overfor kongressen. Formanden skal i alle vigtige sager lade sin handlemåde bestemme af hovedbestyrelsen og udarbejder til hver kongres en detaljeret beretning over forbundets virksomhed. Beretning og forslag trykkes og tilstilles de delegerede. Formanden er ansvarshavende redaktør for fagbladet og forbundets hjemmeside. Hovedbestyrelsen nedsætter et redaktions- og kommunikationsudvalg på førstkommende møde efter kongressen til at følge udarbejdelsen af fagblad og hjemmeside. Næstformanden er formanden behjælpelig med den daglige ledelse samt møder og rejser. Næstformandens arbejdsopgaver beskrives i forbundskontorets arbejdsplan. Bogholderiets ledelse sorterer under hovedkassereren. På et hovedbestyrelsesmøde senest 1 måned efter et forløbent kvartal forelægger hovedkassereren et regnskab for kvartalet. Undlader hovedkassereren dette, eller der påvises uregelmæssigheder i regnskabet, kan hovedbestyrelsen som i den anledning skal indkaldes suspendere ham. Hovedkassereren skal føre et regnskabssystem, der nøjagtig angiver enhver indtægt og udgift med dato, som viser, hvornår disse er modtaget eller afholdt. Han må ikke have større kassebeholdning end nødvendigt for den daglige drift. De øvrige af forbundets midler indsættes i et af hovedbestyrelsen godkendt pengeinstitut. Ingen penge kan hæves af hovedkassereren uden skriftlig anvisning af 2 repræsentanter. Regnskabet skal revideres årligt eller så ofte, hovedbestyrelsen finder det nødvendigt. Regnskabsåret følger kalenderåret. Forbundssekretærerne er ansvarlige for de sagsområder, der i henhold til forbundskontorets arbejdsplan måtte være pålagt og skal i øvrigt være behjælpelige med ekspedition samt møde- og kursusvirksomhed. MFD side 18

20 Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Daglig ledelse kan antage yderligere kontorpersonale, når dette skønnes at være nødvendigt. Daglig ledelses løn fastsættes ens for alle på kongressen. Lønnen oplyses 1 gang årligt. Såfremt en valgt tillidsrepræsentant ønsker men ikke opnår genvalg som fastlønnet, udbetales der fratrædelsesgodtgørelse svarende til den indtjening vedkommende ville have haft i en periode svarende til Funktionærlovens opsigelsesregler. 16. Revisorerne Til at revidere forbundets og afdelingernes regnskaber vælger hovedbestyrelsen hvert år en statsautoriseret revisor. Kongressen vælger 2 faglige revisorer samt 2 suppleanter til at foretage bilagsrevision i forbund og afdelinger. Deres valg gælder til næste ordinære kongres, og genvalg kan finde sted. Intet medlem kan vælges til faglig revisor, dersom han/hun ikke er beskæftiget som lønarbejder ved faget. Såfremt en faglig revisor overgår til andet erhverv eller udtræder af sin afdelingsbestyrelse, skal han/hun straks ophøre som revisor, og suppleanten skal indkaldes. Revisorerne underskriver regnskaberne med navn efter endt revision eller indgiver revisionsbetænkning til hovedbestyrelsen, som må fremlægge denne på kongressen. Mindst én gang om året skal den statsautoriserede revisor foretage et ekstraordinært kasseeftersyn i forbundet. Revisorernes vederlag udbetales i henhold til 13, stk. 7. Love for MFD 2014 side 19

21 17. Kursusvirksomhed Malerforbundets kursusvirksomhed fastlægges af Malerforbundets hovedbestyrelse så aktive medlemmer, tillidsvalgte og ansatte sikres den nødvendige kompetence og viden. Kursusudbuddet afstemmes løbende, så der sikres et tidssvarende indhold og anvendelse af de mest hensigtsmæssige undervisningsmetoder og IT. Der planlægges uddannelsesprofil for følgende grupper i Malerforbundet: Malerforbundets aktive medlemmer Malerforbundets brancher Klub- og arbejdspladstillidsrepræsentanter samt arbejdsmiljørepræsentanter Fagforeningernes bestyrelser og administrative ledelse Malerforbundets ledelse Kurserne søges opbygget i korte moduler og dagsarrangementer. Malerforbundets egne kurser er et supplement til de kurser, der udbydes i FIU sammenhæng. Malerforbundets hovedbestyrelse kan udlægge kursusopgaver til løsning lokalt eller i samarbejde mellem en eller flere afdelinger og tværfagligt i samarbejde med andre organisationer. Deltagerantallet fastlægges af hovedbestyrelsen, hvorimod deltagerkredsen indstilles fra forbundets afdelinger. Der afsættes de nødvendige midler til gennemførelse af Malerforbundets kursusvirksomhed. Hovedbestyrelsen tager beslutning om størrelsen af det beløb, der skal afsættes år for år til brug for kurser. MFD side 20

22 Forbundet betaler kursus- og rejseudgifter samt tilskud for tabt arbejdsfortjeneste jf. det på kongressen vedtagne lønningsregulativ. Deltagerne, der indkaldes til informationsmøder af forbundet, modtager betaling efter bestemmelserne i 13, stk. 7. Hovedbestyrelsen kan efter beslutning udbyde administrative kurser uden dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Ansatte på afdelingskontorerne, der ikke er medlem af forbundet, kan deltage i relevante administrative og A-kassemæssige kurser, der afholdes af Malerforbundet eller i FIU-regi i disse tilfælde betaler Malerforbundet alene kursusafgift, ophold og transport. 18. Malerforbundets elevarbejde Formål Landsledelsen skal sikre fagets elevers kendskab til den danske model og forståelse for arbejdet mod social dumping og for indførelse af sociale klausuler. Landsledelsen skal bidrage til, at fagets elever får en tidsvarende uddannelse, der giver grundlag for efter- og videreuddannelse og faglig stolthed. Landsledelsen vil gennem det organiserende elevarbejde med oplysnings-, kampagne og kursusvirksomhed bidrage til, at fagets elever opnår bedre løn- og ansættelsesforhold og psykiske og fysiske arbejdsmiljøforhold. Dette formål søges opnået ved: A Landsledelsen arbejder med at sikre den lokale organisering gennem bidrag til etablering af lokale klubber i afdelinger, virksomheder, praktikcentre og skoler. B Landsledelsen vil arbejde for, at alle elever sikres en god uddannelse gennem høj ensartet kvalitet i skole, praktik og praktikcentre. C Landsledelsen vil arbejde for, at eleverne inddrages i det lokale uddannelsesarbejde. D Landsledelsen skal arbejde på, at forbedre elevernes motivation og ret til at indgå i akkordarbejde. E Landsledelsen skal arbejde for, at alle elever får kendskab til fagets udvikling med fokus på æstetik, restaurering og innovation. F Landsledelsen vil arbejde for, at lærlinge og nyudlærtes aftaleretslige- og arbejdsmarkedspolitiske rettigheder forbedres. G Landsledelsen vil bidrage til det tværfaglige ungdomsarbejde i LO. Love for MFD 2014 side 21

23 Ledelsen Landsledelsen kan sammensættes af indtil 12 medlemmer samt suppleanter, der er geografisk fordelt. Landsledelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær. Forbundet tiltræder landsledelsen med en eller flere repræsentanter uden stemmeret. Stk. 3. Valg Valgperioden for landsledelsen er 1 år. Ingen kan være medlem af landsledelsen mere end 2 år efter udlæringsdagen. Genvalg kan finde sted, og man kan sidde i landsledelsen valgperioden ud. Hovedbestyrelsesmedlemmerne i forbundets afdelingsområder er ansvarlige for at indkalde til valgmøder med henblik på valg til landsledelsen på elevkurset i efteråret. Stk. 4. Møder Landsledelsen kan afholde møder efter behov, (suppleanterne kan deltage i disse møder, dog uden stemmeret). Landsledelsens formand eller næstformand deltager i Malerforbundets hovedbestyrelsesmøder. Der afsættes nødvendige midler til landsledelsens egen mødevirksomhed. Stk. 5. Landsledelsen arrangerer kurser, konferencer, oplysningsvirksomhed, kampagner samt udarbejder pjecer m.m. Alle lærlingemedlemmer kan deltage i kursusaktiviteterne, og lokale klubber kan deltage med en deltager. Stk. 6. Forbundet fører landsledelsens regnskab. Stk. 7. Landsledelsen Landsledelsens love og handlingsplan må ikke indeholde bestemmelser, der strider imod forbundets love. Hovedbestyrelsen skal godkende eventuelle ændringer, før de er gældende. Der afsættes indtil kr ,- pr. år til arrangementer og møder for forbundets elever arrangeret af landsledelsen eller af de lokale elevklubber. Disse skal godkendes af hovedbestyrelsen, inden udbetaling kan finde sted. MFD side 22

24 Stk. 8. Stk. 9. Når eleverne efter indstilling fra Malerforbundets hovedbestyrelse deltager i faglige - eller organisationskurser, betaler forbundet rejsepenge, dokumenteret arbejdstab samt 1 mødediæt pr. dag i lommepenge. Klubarbejde Landsledelsen og suppleanter indgår aktivt i det lokale ungdomsarbejde. Stk. 10. Alle unge under uddannelse og unge under 30 år kan indgå i det lokale klub arbejde. Stk. 11. Klubbens formand og næstformand vælges blandt klubbens medlemmer og er valgbare indtil 2 år efter de er udlært. 19. Overenskomstforhold Opsigelse af bestående overenskomster om løn- og arbejdsforhold foretages af hovedbestyrelsen. Umiddelbart før afslutning af ny overenskomst indkalder forbundet til hovedbestyrelsesmøde. Hovedbestyrelsen har bemyndigelse til at varsle og beslutte arbejdsstandsninger i faget. Vedtagelse af nye generelle overenskomster for malerfagets brancher om løn- og arbejdsvilkår har kun bindende virkning for forbundet, når de er godkendt ved almindelig urafstemning i afdelingerne og på forbundets vegne er underskrevet af formanden. Ved afstemning i afdelingerne om overenskomstforslag har kun aktive medlemmer stemmeret. Ved alle andre forslag, der udsendes af hovedbestyrelsen, har alle medlemmer stemmepligt. Medlemmerne får tilsendt stemmemateriale. Hvor tiden tillader det, skal der gives mindst fra 2-8 dage til afstemningen, som skal foregå skriftligt på det af afdelingen anviste sted. Ved urafstemning om overenskomstforslag og andre forslag, der udsendes af hovedbestyrelsen, har elever stemmeret i lighed med andre medlemmer af forbundet. Love for MFD 2014 side 23

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET.

Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET. VEDTÆGTERNE 1. Navn og hjemsted 1 Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET. Organisationens hjemsted er Århus. 2. Formål 2, stk. 1 At samle alle mejerister procesteknologer

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Birk Centerpark 4 Herning

Birk Centerpark 4 Herning Vedtægter for 3F Midtjylland Birk Centerpark 4 Herning 1. Navn Stk. 1. Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund Midtjylland (3F Midtjylland). 2. Hjemsted Stk. 1. Afdelingens hjemsted er Birk Centerpark

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter 3F Vejle. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f.

Vedtægter 3F Vejle. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f. Vedtægter 3F Vejle Vejle Fagligt Fælles Forbund Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f.dk/vejle Vedtaget 19. marts 2014 2 3F Vejle vedtægter Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner V2011 - Rev. 8 SLH/JR/ST/K/LF VEDTÆGTER FOR GTC =Motion=Natur=Venner VEDTÆGTER FOR GANLØSE TRI-CENTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen er en triathlonklub med navnet "Ganløse Tri-Center". 1.2 Foreningen

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6.

Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN PROSA 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er PROSA, Forbundet af It-professionelle. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere