VEST GØR AKUT-TEAM PERMANENTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEST GØR AKUT-TEAM PERMANENTE"

Transkript

1 eller APb DEN DIAGNOSTISKE A M AR B EJ D 5 PART N ER Tekst og foto: Niels Stoktoft Overgaard // journalist VEST GØR AKUT-TEAM PERMANENTE Hospitalerne i Holstebro og Herning har succes med at udstationere bioanalytikere i Akutmodtagelsen. De indgår i tværfagligt samarbejde og bidrager til at accelerere patientforløb H ver dag mellem 8 og 15 opholder en bioanalytiker sig konstant i Akutmodtagelsen på Regionshospitalet Herning. Hun eller han ta- ger prøver og sender dem med rørpost til analyse hos lcollegerne på laboratoriet. Kort efter viser den store akuttavle i vagtrummet, at nu begynder der at komme svar. På nabohospitalet i Holstebro er der på samme måde hver dag én be stemt bioanalytiker, som i dagtiden tager sig af akutmodtagelse. Her er afstanden til laboratoriet kortere, og der kommer færre patienter. Derfor opholder akutbioanalytikeren sig ikke konstant i modtagelsen. Men han eller hun er fremme med kort varsel og går straks tilbage med prøverne. Hospitalsenheden Vest i Herning og Holstebro har i et par år gennem ført forsøg med akutteam på Klinisk Biokemisk Afdeling. Det er gået så godt, at ordningen nu gøres permanent. I Herning arbejder otte bioanalytikere i teamet, i Holstebro seks. De sør ger ikke alene for hurtig prøvetagning og analyse. De indgår i et tæt tvær fagligt diagnostisk samarbejde med sygeplejersker og læger. De vejleder og rådgiver ud fra deres fag. I Akutmodtagelsen får bioanalytikerne en anden rolle end at servicere med prøvetagning og analyse. Skal vi ikke også tage en bloddyrkning, når temperaturen er forhøjet? spørger bioanalytikeren måske. Dermed kommer udredningen straks i gang. Patienten kan sendes hur tigere videre til den rette afdeling hjem igen. 0 Mette Markussen passer i dag bioanalytikernes plads kommandocentralen på Akutmodtagelsen Herning. SÅDAN FUNGERER DET Akutmodtagelsen i Holstebro modtager almenmedicinske patienter (KOL, sepsis osv.), urologiske, hoftefrakturer, håndskader mv. Akutmodtagelsen i Herning tager imod traumer fra et stort geografisk område og alle andre akutte patienter undtagen medi cinske børn og hjertepatienter. I Holstebro har bioanalytikerne en ABLer stående i Akutmodtagelsen. Alle andre analyser gennemføres pa laboratoriet. I Herning har akutbioanalytikeren sin egen computer og sin egen kontorarbejdsplads i Akutafdelingens kommandorum. Begge steder afleveres svar i den elektroniske journal, og de markeres på akuttavlen. Uden for dagarbejdstiden betjenes Akutmodtagelsen på lige fod med andre afdelinger af bioanalytikere i vagt.

2 i SYGEPLEJERSKER NYDER GAVN AF BIOANALYTIKERE Akutteam i Holstebro stiller spørgsmål til rekvisitioner og får brugt viden fra uddannelsen O tte minutter. Så lang tid har sygeplejerske Bente Sørensen og hendes kolleger, når en patient ankommer til akut modtagel se i Holstebro. Personalet skal på 480 se kunder tage puls, blodtryk, respirations frekvens og en række andre parametre. Dermed kan de bedømme, hvor hurt:igt patienten skal ses at en læge, og om per sonen skal videre til en anden afdeling eller sendes hjem igen. Derfor er Bente Sørensen og hendes kolleger glade for at have fået en ny nær sundhedsfaglig kollega: Den akutte bio analytiker. De kender hver af de seks i akutteamet fra Klinisk Biokemisk Afde ling. De møder dem stort set hver uge. De har en viden, som vi nyder gavn af, siger Bente Sørensen. navnlig så hjælper vi til en hurtigere diagnose. Hvis vi ud fra vores viden og erfaring ved, at sygdommen også kunne gå i en bestemt retning, så kan prøverne lige så godt blive taget straks, siger Mette Ladefoged. Kulturændring BiDanalytikere er opdraget til, at de ikke må tolke på analyseresultater hvert fald ikke over for patienter. I Akutmod tagelsen står de i en anden situation. Her er det i forhold til andre sundhedsfaglige personer, at de kommer med de res bidrag. Mette Ladefoged og Bente Sørensen skaber sig fælles overblik ved akuttavlen. Vi oplever, at patienter kommer ind med ondt i maven. Men så viser ekg et må ske noget suspekt. Så gør vi opmærksom på, at der eventuelt skal reageres på en an den måde, fortæller Mette Ladefoged. Ulla Saaby Steffensen er også med i akutteamet. Hun siger, at situationen i modtagelsen er anderledes end på an dre afdelinger. Akut kommer mennesker ofte ind med diffuse symptomer. Når bioanalytikere tager prøver på eksem pelvis en hjerteafdeling, så er der allere de indledt en udredning. Så ved afdelin gens personale mere om, hvad de søger efter. ) Kun ros Hun er en erfaren akutsygeplejerske. Mange år i specialet. Men det er nyt for hende at komme så tæt på bioanalyti kerne. Og det sætter hun pris på. Den hurtige triage i Akutmodtagelsen kræver kvalifikationer og input fra for skellige fag. Her supplerer bioanalytike ren. Jeg har kun hørt kollegerne tale godt om bioanalytikernes akutteam. Ingen har brokket sig over, at de blander sig. Tværtimod er det en gevinst, oplever Bente Sørensen. Andre opgaver Hver dag er en af de seks bioanalytikere i teamet udpeget til at tage sig af akut modtagelse. Hun eller han udfører også andre opgaver. Men opkald fra Akutaf delingen prioriteres. Mette Ladefoged hører til akutteamet. Hun og kollegerne spørger jævnligt ud fra, hvad de ser og hører om patientens symptomer om de bestilte prøver ikke skal suppleres med det og det. Dermed slipper vi måske for at skulle TRIAGE Fra fransk triage = sortering. Sortering og prioritering i sundhedssektoren, blandt andet ved tilde ling af bestemte farvekoder til de patienter, der bør behandles først. Triage er det faglige udtryk for den indledende fordeling af patienterne på skadestuer og akutte afsnit. Udvælgelsesmetoden bliver også brugt, når krigen raser, og en større pulje af sårede vælter ud af ambulancer, og lægerne skal vælge, hvem de skal behandle.

3 ger, at de bare skal have det og det svar, Hurtig omstilling så får de det selvfølgelig uden yderligere debat, Nogle gange spørger vi så bagef ter, hvorfor prøven var så vigtig. På den måde lærer vi, siger Ulla Saaby Steffen sen. Uddannelse Inden starten var akutte amet udstati Afdelingsbioanalytiker Aase Thesbjerg i Holstebro fortæller, at der findes forskel lige interesseområder blandt bio analyti kerne på afdelingen. Med akutteamet får en gruppe med bestemte interesser nye udfoldelsesmuligheder. De skal være klar til hurtig omstil Hun ter sige noget, og derfor befinder oneret rundt om på hospitalet i to dage, hvor de fulgte nogle sygeplejerskers ar bejde. Det åbnede deres øjne for en an Mette Ladefoged sig godt i akutteamet. den faggruppes vilkår. De oplevede, hvor meget en sygeplejerske skal følge og holde øje med. Derefter har de helt droppet reaktio Mïnyfnr nr cl, ilrl. c,,,&a.,.,)i fl,,,. ling og tværfaglige udfordringer. Der er andre bioanalytikere, som gerne vil kon centrere sig om analysearbejdet på la boratoriet, fortæller Aase Thesbjerg. Udbyttet Ulla Saaby Steffensen synes, at akut- Ulla Saaby Steffensen kommer i akutteam et tættere på patienternes sygdomme. i at bruge den viden, hun har fra sin ud dannelse. Når hun betjener apparaterne på laboratoriet, får hun ikke den samme viden om patienterne i en helhed. Mette Ladefoged synes, det er vildt spændende samarbejde med andre at faggrupper. Hun dem med påvirker sin omvendt. og viden Ulla Saaby Steffensen konkluderer, at bio analytikerne bliver klogere, og det gør også de andre faggrupper. Mens patienterne bliver diagnostice ret hurtigere og dermed får en hurtigere behandling. 0 er byttet ud med, at de tilbyder deres vi den og assistance. To gange om året får akutteamet un dervisning. Senest var det en medicinsk læge, der fortalte om ekg. Det kræver det Akutteamet er udvalgt efter et internt opslag. Seks meldte sig, og det er, hvad der er brug for. Mette Ladefoged tror, det er en fordel at være nysgerrig. At man gerne vil være med, hvor det sker, Og så skal man turde stille spørgs mål, siger hun. Dialog Bioanalytikerne hjælper også med at undgå overflødige prøver. Lægen bestil ler måske en analyse, som ikke kan ud føres i Holstebro, men skal sendes. Når Mette Ladefoged fortæller, at svaret først kommer om tre dage, så er den må ske ikke så nødvendig. Ulla Saaby Steffensen siger, at mange analyser har næsten enslydende navne. Når hun spørger ind til en bestilling, så viser det sig somme tider, at rekvirenten troede, han eller hun bestilte noget an det. Hvis lægen efter vores spørgsmål si

4 Slut med at være tilbagetrukket og afventende. Tættere kontakt med andre faggrupper forstærker samarbejdet også ved traumer rstu e 4 BIOANALYTIKERE OM AFTENEN, TAK! Resurser Indførelsen af akutteam i Herning og Holstebro er sket uden at ansætte ekstra personale. I stedet er der foretaget omlægning af organisationen, hvor større effektivitet kombineres med, at bioanalytike re indgår i det diagnostiske samarbejde. Afdelingsbioanalytiker Lene Sofla Sørensen tror, at det vil kræve flere resurser, hvis systemet skal udbredes til en større del af døgnet. Det er der fore løbig ingen planer om. Om aftenen går fem bioanalytikere i vagt, og hvis en af dem skal tages fra alene til Akutafdelin gen, så vil det være en forholdsvis stor belastning, vurderer Lene Sofla Sørensen. Else Rytter vil også gerne have fast bioanalytiker, når byen vågner lørdag og søndag. Sygeplejerske Else Rytter på Akutmodtagelsen i Herning kunne gddt tænke sig, at der også var en fast bioanalytiker på afdelingen om aftenen. Så glad er hun og hendes kolleger blevet for samarbej det. Hun så også gerne fast bemanding i dagtiden i weekenderne. Ordningen fungerer rigtig godt, synes Else Ryt ter. Bioanalytikerne er klar med det samme. Vi får prøvesvar lynhurtigt. Vi har brug for bioanalytikernes viden. Det er en stor forbedring i forhold til at visitere patienterne det rette sted hen. Jeg hører også jævnligt lægeme Gode dage Mette Markussen er en at de unge bioanalytikere, som indgår i akutteamet. Hun glæder sig til de dage, hvor hun skal opholde sig i modtagelsen hele dagen. Jeg føler mig benyttet til det, jeg kan og er i stand til. Jeg bliver ikke bare bestilt til at tage prø ver. Jeg har gode samtaler med de andre faggrup per, fortæller Mette Markussen. I dag har jeg mere brug for sygdomslæren fra vores uddannelse. Jeg bliver også mere bevidst om sammenhængene mellem blodprøver og sygdom me Arbejdsplanen Mette Markussen møder 7.30 laboratoriet. Her går hun måske først i ambulatoriet og tager prøver minutter. Kl. 8 vandrer hun over i Akutafdelingen og be gynder med at deltage i morgenmødet. En ny ople velse for en bioanalytiker at være så nært knyttet

5 Middagspause Hver dag er der blandt bioanalytikerne både en akut-i og en akut-2. 2 eren afløser for eksempel i middagspausen. Jeg går som regel tilbage til laboratoriet for at spise. Det passer med, at jeg samtidig kan få fyldt min vogn op. Desuden kommer man nemt til at sidde alene og spise på Akutafdelingen. De har in gen faste pauser, beretter Mette Markussen. Hun synes, at det er blevet lidt lettere at deltage ved traumer. Hun kender i dag langt bedre Akutaf delingens sygeplejersker og læger. Det gør det nem mere at spørge ind til, hvornår hun kan komme til at tage sine prøver. A-punktur Både i Herning og Holstebro er de nye akutteam oplært i en række funktioner for at kunne klare op gaven bedst muligt. For eksempel a-punktur. Vi kan også lægge en venfion. Og så bestdler vi tit blodprøver for sygeplejerskerne. Mette Markussen siger, at den ekstra oplæring samtidig fører til den eneste ulempe, hun kan få øje på. Andre bioanalytikere i vagt kan måske ikke tage en a-punlctur. Det skal de så forklare. Vi er mere tilbagetrukne i vores arbejdsform. Mere afventende. Vi skal have lidt albuer. Vores fag er lige så vigtigt, mener Mette Markussen. økonomien Bioanalytikerne hjælper med at spare penge. For eksempel tages der i dag færre D-dimer. Efter at akutteamet har spredt viden om analysepriser, overvejer rekvirenterne en ekstra gang, om den er nødvendig. Akutteamet får foreløbig ingen løntillæg for de res funktioner. Det kunne måske være en overvejel se værd, mener Lene Sofla Sørensen. Hun synes, at det er flot, kollegerne har meldt sig frivilligt til op gaven. Nu får de anerkendelse i form af en studierejse til Sverige. Efter planen til Stockholm, hvor de skal se svenskernes akutkoncept. Den ledende overlæge på Akutafdelingen i Hospi talsenheden Vest er svenskeren Tommy Andersson. Han har støttet op om akutte amet. Han har slet ikke kunnet forstå, at de har kunnet undvære faste bio analytikere, fortæller Lene Sofla Sørensen. Ø Strategi Mette Markussen mærker, at sygeplejerskerne fun gerer anderledes end bioanalytikerne. Hun synes, de er fremme i skoene. BIOANALYTIKER ER I AFD Mette Markussen og reservelæge Benthe Elkjær hjælpes ad. I..: Afdelingsbioanalytiker Lene Sotia Sørensen glæder sig til at hente ny viden i Sverige.

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen Patienternes nye rejse Genvej til et bedre sundhedsvæsen Copyright 2014 Mandag Morgen Innovation

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Elevtrivsel er guld værd. God praktikoplæring i erhvervsuddannelserne. Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Elevtrivsel er guld værd. God praktikoplæring i erhvervsuddannelserne. Nationalt Center for Erhvervspædagogik Hvis jeg beder om hjælp, vil de stå der og hjælpe, men ikke gøre arbejdet for mig. trivsel er guld værd God praktikoplæring i erhvervsuddannelserne Nationalt Center for Erhvervspædagogik Jeg ville ønske,

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere