BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold"

Transkript

1 Indhold Byggeri... 3 Byggesagsbehandling... 3 Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring... 5 Salg af tegninger... 6 Salg af kort- og geodata... 7 Administrationsgebyr til støttesagsbehandling ved tilsagn til almene boliger... 8 Miljø og affald... 9 Miljøgodkendelser... 9 Administration, bolig Administration, erhverv Dagrenovation, bolig og erhverv Storskrald, haveaffald og småt elektronik Papir, pap, glas, hård plast og metal Farligt affald Genbrugsstation, bolig Genbrugsstation, erhverv Fejlsortering og oprydning Bestilling af container til storskrald eller haveaffald Afhentning af klinisk risikoaffald Rottebekæmpelse Modtagelse af forurenet jord Parkering Parkeringsafgift Betalingsparkering Gebyr for ombytning af licenser (dispensationer) og parkeringskort Gebyr for benyttelse af bussluse og betaling for bizz Gebyr for udstedelse af parkeringsdispensationer Gebyr for udstedelse af delebilstilladelser Gebyr for udstedelse af ekstra brik til underjordisk p-anlæg Trafik, byliv og parker Afgift for råden over offentligt vejareal (containere) Afgift for råden over offentligt vejareal (byliv) Afgift for råden over parkareal til byggepladser Behandling af matrikelsager Broåbning uden for almindelig åbningstid Kirkegårde Begravelseshandlinger - Højtidelighed Kirkegårdsarealer - Erhvervelse/vedligeholdelse af gravsted Begravelseshandlinger - Graves gravning Begravelseshandlinger Kremation Renhold Afgift for gaderenholdelse... 43

2

3 Byggeri Byggesagsbehandling 28, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 14. oktober 2010 af byggeloven med ændringen i lov nr. 640 af 12. juni , nr. 8, jf. 3, stk. 2, og Bygningsreglement 2010 kap med ændringen i bekendtgørelse 1383 af 9. december , nr , jf. 2, stk. 2 Der må ikke opkræves mere, end der er af direkte og indirekte udgifter i kommunen til behandling af byggesager. Timetaksten er fastsat ud fra forventningerne til byggeaktiviteten i København i. en er konkret beregnet som indtægtsrammen divideret med antallet af forventede timer i byggesagsbehandlingen, der kan opkræves efter byggeloven. Lette sager, byggesager vedrørende kollegie- og ungdomsboligbyggeri samt almene boliger er gebyrfri, mens alle andre sager opkræves efter timetaksten i skemaet. Der opkræves ikke gebyr for byggetilsyn. Byggesagsbehandling opkræves efter tidsforbrug for byggearbejde omfattet af byggelovens 2, og som behandles efter bygningsreglementets regler. Der opkræves gebyr for byggesagsbehandling fra det tidspunkt, hvor sagsbehandling af den konkrete byggesag igangsættes, og indtil byggeriet kan tages lovligt i brug. Såfremt et byggeprojekt ikke færdiggøres, vil der blive opkrævet for den tid, der er brugt på sagsbehandlingen. Byggesagsgebyrer vil blive opkrævet hos ejendommens ejer. Undtaget herfor er antenner, som opkræves hos ansøger. Opkrævning vil ske i forbindelse med afgørelse (byggetilladelse eller afslag) og i forbindelse med udstedelse af ibrugtagningstilladelse. Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en instruks for, hvordan byggesagsgebyrer i detaljer opkræves ved byggeansøgninger modtaget efter 1. januar Ved byggeansøgninger modtaget før 1. januar 2015 vil der blive opkrævet gebyr efter de for ansøgningen gældende vedtægter og takster.

4 Byggesagsbehandling 1.a Simple konstruktioner erhverv b Simple konstruktioner bolig a Enfamilieshus b Tilbygning til enfamilieshus * 3. Industri-, lager- og landbrugsbygninger pr. m pr. time 600 pr. time 44,8 4. Andre faste konstruktioner pr. m 2 5.a Øvrigt byggeri - erhverv pr. m 2 5.b Øvrigt byggeri - bolig pr. m 2 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 128,3 43,9 44,8 44,8 * erne for byggesagsbehandling kan blive ændret som følge af budgetforhandlingerne for budget.

5 Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring 25 D i bekendtgørelse af byggeloven nr af 14. oktober 2010 Beløbets størrelse er afstemt med andre kommuner i landet. Københavns Politi og Erhvervs- og Byggestyrelsen anbefaler tvangsbøder på kr. pr. bolig pr. uge. Administrativ tvangsbøde, hvis beløb skal sættes i relation til byggeskadeforsikringens størrelse på ca kr. pr. bolig. Kun private bygherrer kan opkræves tvangsbøde. Tvangsbøden opkræves pr. bolig pr. uge. Det har endnu ikke været nødvendigt at opkræve den administrative tvangsbøde. Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring (løbende p/l) 1. Administrativ tvangsbøde pr. bolig pr. uge ,0 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Salg af tegninger Bekendtgørelse om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen (BEK nr. 646 af 18/09/1986) Kostpris er skal dække direkte udgifter i forbindelse med håndteringen i Teknik- og Miljøforvaltningens kundecenter samt en forholdsmæssig andel af medarbejdernes løn. Der opkræves ikke betaling for den første kopi af et dokument, hvis modtager er part i den pågældende sag, og betaling for udlevering af dokumenterne er mindre end 100 kr. Salg af tegninger (løbende p/l) 1.a Salg af tegninger A2 37,00 38,00 38,00 0,1 1.b Salg af tegninger A1 58,75 60,00 61,00 0,0 1.c Salg af tegninger A0 117,50 120,00 121,00 0,0 2.a Scan på usb-stik (første scan) 102,00 104,00 105,00 0,0 2.b Efterfølgende scan på usb-stik 19,00 20,00 20,00 0,0 3.a Scan og eftersendelse på mail (første scan) 25,00 0,1 3.b Efterfølgende scan og eftersendelse på mail A3/A4 1,00 0,0 3.c Efterfølgende scan og eftersendelse på mail over A3 19,00 0,2 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 0,5 0,4 0,4 0,4

7 Salg af kort- og geodata Kommunalfuldmagten Kommunens kortdata er gratis i medfør af bekendtgørelse om fri anvendelse af data. Særskilte ydelser i forbindelse med udlevering og klargøring af data til eksterne brugere skal hvile i sig selv. er for øvrige ydelser og produkter skal som udgangspunkt dække direkte og indirekte omkostninger i TMF. Grundgebyr dækker ordremodtagelse, ordrehåndtering, udarbejdelse af faktureringsgrundlag, fakturering, opkrævning etc. Salg af kort- og geodata (løbende p/l) 1. Kortbog Timepris Grundgebyr Dataudtræk/generering af PDF Total Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) Grundgebyr + timepris Grundgebyr + timepris Grundgebyr + timepris 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Administrationsgebyr til støttesagsbehandling ved tilsagn til almene boliger Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. (Almenboligloven) 107 Gebyret dækker kommunens administrationsudgifter ved støttesagsbehandlingen. Gebyret udgør 2,5 promille af den for byggeriet godkendte anskaffelsessum eksklusiv gebyrer. Gebyret har været suspenderet i 2013 og De forventede indtægter fra promillegebyret i er baseret på en antagelse om, at promillegebyret vil blive opkrævet samtidigt med, at Skema B tilsagnet gives, og de kommunale Grundkapital lån udbetales. Således ligger et estimat af de forventede Skema B tilsagn udstedt i til grund for de forventede indtægter fra promillegebyret i. Administrationsgebyr 1. Administrationsgebyr af anskaffelsessummen ved Skema B (anvendt promille) Afgiftsfri 2,5 2,5 6,3 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster - 4,7 6,3 6,3

9 Miljø og affald Miljøgodkendelser Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Miljøstyrelsen en fastsættes årligt af Miljøstyrelsen og offentliggøres på dennes hjemmeside. Der betales en takst pr. time for tid anvendt af medarbejdere. Denne takst var 243,40 kr. pr. time i Herefter reguleres taksten årligt på grundlag af de senest offentliggjorte PL-reguleringssatser i Indenrigs- og Sundhedsministeriets årlige publikation: Det Kommunale Regnskab. Tidsforbruget registreres i GeoEnviron i henhold til Vejledning for brugerbetaling for godkendelse og tilsyn og omfatter forberedelse, tilsyn (undtaget transport), opfølgning og offentliggørelse. Tilsyn med spildevand og svømmebade er ikke gebyrpligtige. Miljøgodkendelser (løbende p/l) 1. Miljøgodkendelser 302,95 310,00 316,00 0,7 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 0,7 0,7 0,7 0,7

10 Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvile i sig selv -princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion Generel administration over en årrække, jf. ovenstående hvile i sig selv -princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i Budget og regnskabssystem for kommunerne. Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af kommunens generelle administrationsomkostninger, herunder omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af husholdningsaffald samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte ordninger (Affaldsbekendtgørelsen 55). Gebyret beregnes efter en fast takst per boligenhed, uanset størrelse. Administration, bolig 1. Administrationsgebyr, bolig * * Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 42,2 42,1 * * * en for fremlægges først for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og medio 2015.

11 Administration, erhverv Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvile i sig selv -princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, bolig skal disse gebyrindtægter dække omkostningerne på funktion Generel administration over en årrække, jf. ovenstående hvile i sig selv -princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i Budget og regnskabssystem for kommunerne. Gebyret opkræves på faktura med udgangspunkt i det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Det er beregnet pr. virksomhed og opkræves hos virksomhedens ejer til dækning af kommunens generelle administrationsomkostninger, herunder omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger for virksomheder, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger (Affaldsbekendtgørelsen 56). Gebyret beregnes efter en fast takst per virksomhed, uanset størrelse. Administration, erhverv 1. Administrationsgebyr, erhverv * * Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 15,6 15,6 * * * en for fremlægges først for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og medio 2015.

12 Dagrenovation, bolig og erhverv Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvile i sig selv -princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode. Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion Ordninger for dagrenovation restaffald, jf. ovenstående hvile i sig selv -princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i Budget og regnskabssystem for kommunerne. Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Gebyret opkræves på den enkelte ejendom til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved kommunens indsamlingsordninger for dagrenovation. Gebyret kan inddeles i følgende typer: - Ved ejendomme med en bolig (enfamiliehuse) opkræves et enkelt gebyr, som afhænger af den tilmeldte beholdervolumen. - For etageboliger består gebyret af et grundgebyr per husstand og et volumengebyr, som er differentieret i forhold til tømningsforhold på ejendommen (beholdere, containere eller mobilsug). - Virksomheder på egen matrikel betaler rent volumengebyr. Virksomheder, der benytter dagrenovationsordningen, kan ligeledes benytte ejendommens beholdere til de genanvendelige fraktioner i et omfang svarende til en gennemsnitlig husholdning.

13 Dagrenovation, bolig og erhverv Enfamiliehuse 1a. 1 bolig, liter per uge *** *** 1b. 1 bolig, liter per uge *** *** 1c. 1 bolig, 240 liter per uge *** *** 1d. 1 bolig, mere end 240 liter per liter ugentligt 11,25 11,25 *** *** Etageboliger grundgebyr per bolig 2a. 2-4 boliger (2 boliger i 2013) *** *** 2b. 5-8 boliger (3-8 boliger i 2013) *** *** 2c boliger *** *** 2d boliger *** *** 2e. Over 30 boliger *** *** Etageboliger - volumengebyr 3a. Beholdervolumen (per liter ugentligt) 3,14 3,14 *** *** 3b. Containere med og uden komprimering (per liter ugentligt)* 1,00 1,00 *** *** 3c. Mobilsug (per liter ugentligt)** 1,50 1,50 *** *** Erhverv 4. Rent erhverv, egen matr. (per liter ugentligt) 11,25 11,25 *** *** Øvrigt 5. Fast takst (per liter ugentligt) 11,25 11,25 *** *** Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 275,2 275,9 *** *** * Ved beregning af gebyr for containere med komprimering ganges volumen med en faktor på 2,5. ** Ved beregning af gebyr for mobilsug ganges volumen med en faktor på 0,8. ***erne for fremlægges først for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og medio 2015.

14 Storskrald, haveaffald og småt elektronik Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvile i sig selv -princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode. Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion Ordninger for storskrald og haveaffald, jf. ovenstående hvile i sig selv -princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i Budget og regnskabssystem for kommunerne. Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved kommunens indsamlingsordninger for storskrald, haveaffald og småt elektronik. Gebyret beregnes efter en fast takst per boligenhed, uanset størrelse. Storskrald, haveaffald og småt elektronik 1. Storskrald * * 2. Haveaffald * * 3. Småt elektronik * * Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 115,9 118,0 * * * erne for fremlægges først for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og medio 2015.

15 Papir, pap, glas, hård plast og metal Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvile i sig selv -princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode. Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion Ordninger for glas, papir og pap, jf. ovenstående hvile i sig selv -princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i Budget og regnskabssystem for kommunerne. Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på den enkelte ejendom til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved kommunens bolignære indsamlingsordninger til glas, papir, pap, hård plast og metal. Gebyret beregnes efter en fast takst per boligenhed, uanset størrelse. Papir, pap, glas, hård plast og metal 1. Papir * * 2. Pap * * 3. Glasemballage * * 4. Hård plast * * 5. Metal * * Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 63,2 65,1 * * * erne for fremlægges først for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og medio 2015.

16 Farligt affald Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvile i sig selv -princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode. Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion Ordninger for farligt affald, jf. ovenstående hvile i sig selv -princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i Budget og regnskabssystem for kommunerne. Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved kommunens bolignære indsamlingsordninger for farligt affald. Gebyret beregnes efter en fast takst per boligenhed, uanset størrelse. Farligt affald 1. Farligt affald * * Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 19,4 19,9 * * * en for fremlægges først for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og medio 2015.

17 Genbrugsstation, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvile i sig selv -princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode. Sammen med indtægterne fra gebyret Genbrugsplads, erhverv skal disse gebyrindtægter dække omkostningerne på funktion Genbrugsstationer over en årrække, jf. ovenstående hvile i sig selv -princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i Budget og regnskabssystem for kommunerne. Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på den enkelte ejendom for adgang til at kunne gøre brug af genbrugspladser, uanset hvor disse er placeret. Gebyret beregnes efter en fast takst per boligenhed uanset størrelse. Genbrugsstation, bolig 1. Genbrugspladsgebyr * * Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 80,2 80,9 * * * en for fremlægges først for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og medio 2015.

18 Genbrugsstation, erhverv Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvile i sig selv -princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode. Sammen med indtægterne fra gebyret Genbrugsplads, bolig skal disse gebyrindtægter dække omkostningerne på funktion Genbrugsstationer over en årrække, jf. ovenstående hvile i sig selv -princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte omkostninger, jf. afsnit 9.3 i Budget og regnskabssystem for kommunerne. Gebyret opkræves per besøg på en genbrugsplads eller ved et årsabonnement. Genbrugsstation, erhverv Betaling per besøg 1a. Personbil ,3 1b. Kassevogn ,3 1c. Ladvogn ,3 1d. Farligt affald, 0-10 kg ,0 1e. Farligt affald, kg ,0 Årsabonnement 2a. Personbil, årsabonnement ,5 2b. Kassevogn, årsabonnement ,5 2c. Ladvogn, årsabonnement ,5 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 2,8 2,5 2,5 2,5 *Ovenstående takster er foreløbige, da taksterne for 2015 fastsættes af Amager Ressourcecenter og Vestforbrænding senere på året.

19 Fejlsortering og oprydning Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor gebyret fastsættes på baggrund af en omkostningsberegning. Gebyrindtægterne skal dække de med fejlsortering og oprydning forbundne omkostninger. Gebyret opkræves per hændelse. Fejlsortering og oprydning 1. Fejlsortering, administration * * 2. Fejlsortering, pr. container * * 3. Oprydning, pr. påbegyndt time * * 4. Oprydning, pr. 100 liter beholdervolumen * * Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 0,6 0,5 * * * erne for fremlægges først for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og medio 2015.

20 Bestilling af container til storskrald eller haveaffald Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor gebyret fastsættes på baggrund af en omkostningsberegning. Gebyrindtægterne skal dække de med opstilling og afhentning af containere til storskrald og haveaffald forbundne omkostninger. Gebyret opkræves per hændelse. Det skal bemærkes, at ydelsen er frivillig, og at afhentning af storskrald og haveaffald som løst affald indgår i gebyrerne for storskrald og haveaffald, som vist ovenfor. Bestilling af container til storskrald eller haveaffald 1. Opstilling og tømning af container til storskrald * * 2. Opstilling og tømning af container til haveaffald * * 3. Forgæves kørsel ved storskrald * * 4. Forgæves kørsel ved haveaffald * * Total Samlet indtægt fra ovenstående takster - 7,2 * * * erne for fremlægges først for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og medio 2015.

21 Afhentning af klinisk risikoaffald Miljøbeskyttelsesloven 48 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvile i sig selv -princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode. Gebyrindtægterne skal dække direkte og indirekte omkostninger til indsamling og behandling af klinisk risikoaffald. I takstbladet fastsættes taksterne for afhentning af klinisk risikoaffald inden for rammerne af den etablerede affaldsordning. Samtlige afhentningsafgifter er ekskl. affaldsbehandlingsafgift, der faktureres særskilt. For storkunder kan der aftales en individuel betaling ved en timetakst, der beregnes på baggrund af de specifikke udgifter, der kan henføres til opgaven. Afhentning af klinisk risikoaffald 1. Klinisk risikoaffald - Abonnementsafgift per år * * Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift per gang ved afhentning af maks. 50 kg Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift per 240 liters beholder per gang Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift per 600 liters beholder per gang Klinisk risikoaffald - Leje af beholdere per hektoliter per måned * * * * * * 7 - * * 6. Klinisk risikoaffald - Vask af beholdere per styk * * 7. Andet farligt affald - Afhentningsafgift per gang ved afhentning af mere end 40 kg og per tilkørsel ved * * forgæves kørsel 8. Ekstraordinær ventetid i forbindelse med afhentning, per påbegyndt kvarter * * Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 2,5 3,4 * * * erne for fremlægges først for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og medio 2015.

22 Rottebekæmpelse Bekendtgørelse nr. 611 af 23. juni 2001 om bekæmpelse af rotter mv. Beløbet er omkostningsbestemt og fastsættes i november for det kommende års budget på baggrund af den samlede ejendomsværdi i kommunen. Gebyrindtægterne skal dække direkte og indirekte omkostninger til bekæmpelse af rotter. Promillen fastsættes i november for det kommende års budget på baggrund af den samlede ejendomsværdi i kommunen. Rottebekæmpelse (løbende p/l) 1. Rottebekæmpelse, anvendt promille 0,018 0,022 0,022* 14,3* Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 11,4 14,3 14,3* 14,3* * Promillen for fastsættes endeligt i november 2015 på baggrund af den samlede ejendomsværdi i kommunen.

23 Modtagelse af forurenet jord Miljøbeskyttelsesloven 48 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvile i sig selv -princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. en skal dække betaling af depotleje til By & Havn, lovpligtige hensættelser samt driftsomkostninger og administration. Jf. s beslutning den 18. juni 2014 blev taksten for modtagelse af forurenet jord sænket med 4 kr./ton fra 72 kr./ton til 68 kr./ton pr. 1. juni Der er et rabatsystem baseret på leveret mængde 12 mdr. bagud. Ved nedsættelse af taksten med 4 kr. til 68 kr. pr. ton ændres rabatpriserne som følger: tons/år: 68,0 kr./ton tons/år: 67,0 kr./ton tons/år: 65,5 kr./ton Over tons/år: 64,0 kr./ton Modtagelse af forurenet jord 3. Modtagelse af forurenet jord (kr. pr. ton) ,0 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 78,0 78,0 78,0 78,0

24 Parkering Parkeringsafgift Færdselslovens 121 stk. 5 Lovbestemt (Justitsministeriet) Lovfastsat en er en statslig fastsat afgift, som kommunen ikke kan regulere. Indtægterne er opgjort som skrevne p-afgifter fratrukket annullerede p-afgifter. Parkeringsafgift Beløb I P-afgift ,1 2. P-afgift (Særlige forhold) ,5 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 150,7 150,7 150,7 150,7

25 Betalingsparkering Vejlovens 90 stk. 2 erne fastsættes ud fra niveauet for den adfærdsregulering af bilisterne, der er behov for. Dette prisfastsættelsesprincip er det eneste lovlige i forhold til betalingsparkering. Prisopregning sker efter bestemmelserne i Parkeringsstrategien for Københavns Kommune. En P-billet gælder én time. Betalingsparkering (løbende p/l) Beløb I P-billet, Rød zone ,6 2. P-billet, Rød zone (aften) ,7 3. P-billet, Rød zone (nat) ,5 4. P-billet, Grøn zone ,4 5. P-billet, Grøn zone (aften) ,3 6. P-billet, Grøn zone (nat) ,2 7. P-billet, Blå zone ,3 8. P-billet, Blå zone (aften) ,0 9. P-billet, Blå zone (nat) ,7 10. Parkeringslicens, beboer ,3 11. Lånebilslicenser, pr. måned maksimalt 4 pr. løbende 12. måned ,7 12. Erhvervslicens (op til 10 biler) ,2 13. Værkstedslicens ,1 14. P-kort, erhverv, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage (ophører 31/ ) Erhvervsperiodekort pr. dag de første 4 dage 90 2,8 Erhvervsperiodekort pr. dag de efterfølgende dage 61 0,5 15. P-kort, Rød zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage ,4 16. P-kort, Grøn zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage ,1 17. P-kort, Blå zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage ,1 18. Erhvervspluslicens ,0 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio.kr). 383,9 382,5 389,9 389,9

26 Gebyr for ombytning af licenser (dispensationer) og parkeringskort Ikke-lovbestemt grundlag som valgfri merydelse. Det er baseret på Statsforvaltningens afgørelse i en sag om et tilsvarende gebyr (afgørelse af 8. marts 2006 i forhold til Frederiksberg Kommune). Delvis brugerbetaling en fastsættes på baggrund af omkostningerne. Omlægning af betaling for ombytninger af licenser og parkeringskort. Prisen nedsættes til et niveau, der maksimalt modsvarer omkostningen forbundet med ydelsen. Til gengæld gælder taksten for alle ombytninger. Gebyr for ombytning af licenser (dispensationer) og parkeringskort (løbende p/l) Beløb I Gebyr ,6 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 0,5 0,5 0,6 0,6

27 Gebyr for benyttelse af bussluse og betaling for bizz Ikke lovbestemt grundlag som valgfri merydelse. Det er baseret på Statsforvaltningens afgørelse i en sag om et tilsvarende gebyr (afgørelse af 8. marts 2006 i forhold til Frederiksberg Kommune). Kostpris Alle udgifter til ydelsen indgår i beregningen af prisen. Busslusetilladelse udstedes til beboere med Folkeregisteradresse på Holmen således, at busslusen i Prinsessegade kan passeres. Gebyr for benyttelse af bussluse og betaling for bizz (2012 p/l) Beløb I Årsgebyr for benyttelse af bussluse, bussluselicens ,0 2. Depositium bizz. Tilbagebetales ved returnering ,0 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 0,0 0,0 0,0 0,0

28 Gebyr for udstedelse af parkeringsdispensationer Ikke lovbestemt grundlag som valgfri merydelse. Det er baseret på Statsforvaltningens afgørelse i en sag om et tilsvarende gebyr (afgørelse af 8. marts 2006 i forhold til Frederiksberg Kommune). Kostpris en fastsættes på baggrund af omkostningerne. Parkeringsdispensationer blev tidligere kaldt håndværkerdispensationer Gebyr for udstedelse af parkeringsdispensationer (løbende p/l) Beløb I Rød parkeringsdispensation ,0 2. Gul parkeringsdispensation ,0 3. Pink parkeringsdispensation ,0 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 0,0 0,0 0,0 0,0

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014 Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål. Bygnings- og Boligregistret

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Indholdsfortegnelse Administration, bolig... 2 Administration, erhverv... 3 Dagrenovation, bolig... 4 Dagrenovationslignende affald, erhverv... 5 Storskrald

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Bibliotekerne Erstatninger ved bortkomne materialer

Bibliotekerne Erstatninger ved bortkomne materialer 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET TAKSTER I Bibliotekerne Erstatninger ved bortkomne materialer Kommunalfuldmagten Hvis det lånte materiale ikke er afleveret 30 dage efter endt lånetid, betragtes det som bortkommet

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Indhold BILAG 3 TEKNIK OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2017

Indhold BILAG 3 TEKNIK OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2017 TAKSTER I Indhold Byggeri... 3 Byggesagsbehandling... 3 Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring... 4 Salg af tegninger... 5 Salg af kort- og geodata... 6 Administrationsgebyr

Læs mere

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2015. INDHOLD Byggeri... 2

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2015. INDHOLD Byggeri... 2 Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT INDHOLD Byggeri... 2 Byggesagsbehandling... 2 Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring.... 4 Ejendomsoplysninger...

Læs mere

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggesagsgebyr... 4 3. Tidspunkt for betaling af gebyr... 4 4. Retsgrundlag... 4 5. Fastsættelse af timeprisen... 5 6. Sager

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Affaldsgebyrer i 2012 for virksomheder og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010

Affaldsgebyrer i 2012 for virksomheder og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 By- og Udviklingsforvaltningen Affaldsgebyrer i 2012 for og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 Renovation, Administration Juni 2011 Affaldsgebyrer for. Forudsætninger:

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2012 KOGEBOG FOR TAKSTPRINCIPPER OG TAKSTFASTSÆTTELSE PÅ AFFALDSOMRÅDET. VEJ, TRAFIK OG AFFALD AUGUST 2012 VER. 4.

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2012 KOGEBOG FOR TAKSTPRINCIPPER OG TAKSTFASTSÆTTELSE PÅ AFFALDSOMRÅDET. VEJ, TRAFIK OG AFFALD AUGUST 2012 VER. 4. KOGEBOG FOR TAKSTPRINCIPPER OG TAKSTFASTSÆTTELSE PÅ AFFALDSOMRÅDET. VEJ, TRAFIK OG AFFALD AUGUST 2012 VER. 4.0 Indledning Nærværende kogebog gør rede for takstfastsættelsen på affaldsområdet og principperne

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune.

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune. AFFALDS Indholdsfortegnelse.. Indledning... 2 Almindelige beholdere... 3 2- og 4- hjulede beholder - Enfamiliehus.... 3 2- og 4- hjulede beholder - Etageejendomme... 3 2- og 4- hjulede beholder - Sommerhus

Læs mere

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367 Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer Opdateret den 20.12.2016 Center for Teknik Team Byg Tlf. 4849 2450 Instruks om byggesagsgebyr tek-post@horsholm.dk horsholm.dk Gebyret på alle byggesager, der

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 AFFALDS 2016 Indholdsfortegnelse Beholdere og minicontainere 2016 2 Boligbidrag 2016 5 Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 Ekstra tømninger 2016 7 Sækkemærker 7 Ændringsgebyr 2016 7 Vask af beholdere

Læs mere

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde BETALINGSREGLEMENT for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde 2 1.0. Almindelige regler - gældende for såvel de obligatoriske som de "frivillige" takster,

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms

PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms Langeland Forsyning A/S Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Tlf. 6351 6800 CVR nr. 32565093 Email: post@langeland-forsyning.dk PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms Langeland Affald ApS CVR 32567134

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

TAKSTER 1.1 31.12 2012

TAKSTER 1.1 31.12 2012 Frederikshavn Provsti AALBORG STIFT TAKSTER 1.1 31.12 2012 for kirkegårdene i Frederikshavn provsti Frederikshavn kommune, Aalborg Stift D. TAKSTER 30 De i 31-40 anførte takster reguleres årligt af provstiudvalget

Læs mere

Takstkatalog budget

Takstkatalog budget Takstkatalog budget 2017-20 KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2016 2017 AFFALDSGEBYR FOR PRIVATE HUSSTANDE Kr. inkl. moms I løbet af 2017 bliver gebyrstrukturen på affaldsområdet ændret med implementeringen af den

Læs mere

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Takstoversigt 2016. Budget 2016-19

Takstoversigt 2016. Budget 2016-19 Budget -19 Takstoversigt Dette bilag indeholder takstoversigt for og. Der er områder hvor taksterne endnu ikke er beregnet, men bliver konsekvensberegnet på baggrund af det endelige budget. De udestående

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 55-907 -1.602-1.602

Læs mere

Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer. Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009 til 2011

Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer. Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009 til 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri NOTAT 08-03-2012 Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009

Læs mere

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald TM Veje og Grønne områder Affald og Genbrug Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 199548 Brevid. 1258412 Ref. ANSE Dir. tlf. 4631 3788 Anettesej@roskilde.dk Budgetindstilling 2012 for renovationsområdet

Læs mere

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER for folkekirkens kirkegårde i Nordre, Vestre og Søndre Provsti, Aarhus Kommune, gældende fra 1. september 2012. Der er ikke tilknyttet

Læs mere

Redegørelse/indstilling

Redegørelse/indstilling Sagsnr.: 2009/02983 Dato: 01-12-2009 Sag: Affaldsgebyrer for erhverv 2010 Sagsbehandler: Per Hauge Teksten i kursiv er identisk med teksten i sagsfremstillingen Sagens kerne Ny lovgivning betyder, at der

Læs mere

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 21 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af kirke og kapel samt Kremation

Læs mere

TU BILAG 2. Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt for affald

TU BILAG 2. Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt for affald Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt 2018 2022 for affald I henhold til affaldsbekendtgørelsens 54 skal omkostningerne ved den enkelte indsamlings- og anvisningsordning efter opdelingen i det

Læs mere

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2013. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet.

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2013. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet. Vej, trafik og affald september 2013 Ver. 4.1 Indledning Nærværende kogebog gør rede for takstfastsættelsen på affaldsområdet og principperne

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 6.908 6.552

Læs mere

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/31121 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr gældende for 2011. Gebyret

Læs mere

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012 Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2012 Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder... 3 Forlængelse af brugsret...

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Ejendomsoplysninger og - attester Ejendomsoplysninger 400 --- 410 --- Byggesagsgebyrer Indbetaling til Parkeringsfond Mindstegebyr for tilladelser og anmeldelsessager undtaget landbrugsdrift og avlsbygninger

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.370,00 1.395,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.155,00 1.175,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 390,00

Læs mere

Takster Bilag 1. for Teknik- og Miljøudvalgets område. Side 1 BY, ERHVERV OG MILJØ. Dato: 22. august 2016

Takster Bilag 1. for Teknik- og Miljøudvalgets område. Side 1 BY, ERHVERV OG MILJØ. Dato: 22. august 2016 Bilag 1 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 22. august 2016 Tlf. dir.: 4477 0164 E-mail: tha2@balk.dk Sagsid: 00.30.10-P19-1-16 Takster 2017 for Teknik- og Miljøudvalgets område Side 1 Renovation Beløbene er inkl.

Læs mere

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011 BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 2.989 Vuggestuer Heldags inkl.madordning, periode 1/1-31/7.2011 3.486 Heldags periode 1/8-31/12.2011 3.234 Børnehaver: Heldags

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde Kirkegårdstakster & Ordensregler for Magleby & Borre Kirkegårde Takster gældende for 1. jan. 2015 31. dec. 2015 I. Medlem af folkekirken Inden for komm. Ved Medlem af folkekirken Indenfor komm. forstås

Læs mere

Takster i 2014 Bilag 4

Takster i 2014 Bilag 4 100 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv...

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger: 15-02- 2011 Du har den 28. juni 2010 klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Tønder Kommunes opkrævning af

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag Baggrund Jf. bilag 1, Affaldsområdets udvikling,

Læs mere

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler

Læs mere

Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles omkostninger kommunale institutioner (UDGÅET)

Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles omkostninger kommunale institutioner (UDGÅET) Takstforslag renovation 2015 Årlig pris/pris pr. ydelse Renovation/genbrug 2015 2015 2014 2014 Ex moms Inkl moms Ex moms inkl moms Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.395,00 1.425,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.175,00 1.200,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 395,00

Læs mere

Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014.

Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014. Holstebro Provsti Kirkestræde 9A Tlf. 96 10 08 63 E-mail: holstebro.provsti@km.dk Menighedsrådene i Holstebro Provsti, Viborg Stift Bedes omdelt til kasserer, kirkeværge, graver og kirkegårdsleder. Januar

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. august 2010 til en borger.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. august 2010 til en borger. Statsforvaltningens udtalelse af 11. august 2010 til en borger. 11-08- 2010 Du har klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over, at Vejle Kommune opkræver dobbelt grundgebyr og

Læs mere

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret Til godkendelse i Klima- og miljøudvalget den 18. juni 2015 1 Hovedoversigt - udgiftsbaseret Affaldscenter 2.288 2.149 2.469 2.469 2.469 2.469 Fordeling Affaldscenter -2.288-2.149-2.469-2.469-2.469-2.469

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Indhold A. GENERELT B. KATEGORI 1 SIMPLE KONSTUKTIONER C. KATEGORI 2 ENFAMILIEHUSE, RÆKKEHUSE OG SOMMERHUSE D. KATEGORI 3 IKKE KOMPLEKST BYGGERI

Læs mere

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven 48 12,00 Dagrenovationsbeholder til rest eller organisk affald

Læs mere

Vedr. Struer Kommunes affalds- og genbrugsgebyr.

Vedr. Struer Kommunes affalds- og genbrugsgebyr. 12-10- 2009 TILSYNET Vedr. Struer Kommunes affalds- og genbrugsgebyr. Du har ved brev af 27. maj 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Byggesag & Erhvervsafdelingen Roskilde Kommune, December 2014 Sagnr. 266019 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 1 - HJEMMEL... 1 LOVGRUNDLAG... 1 28 I BYGGELOVEN... 1 BR10

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Takster for husholdningsaffald

Takster for husholdningsaffald Holbæk forsyning Takster for husholdningsaffald Gebyrskema for husholdning Gebyrene er gældende fra 1. januar 2016 i henhold til regulativ for husholdningsaffald Gebyrer 2015 Gebyrer 2016 Grundgebyr fordelt

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 13

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 13 Energistyrelsens gebyrvejledning til kommunerne 2015 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3 - Byggelovens regler

Læs mere

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009)

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009) Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009) Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder...

Læs mere

Budget Budget Ændr. - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - 2009 2010 i %

Budget Budget Ændr. - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - 2009 2010 i % Indkomstskatter: Kommunal udskrivningsprocent % 25,5 25,5 Kirkelig udskrivningsprocent % 0,86 0,88 2,3 Ejendomsskatter & afgifter: Kommunal grundskyldspromille Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme

Læs mere

Takstoversigt. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013. 01.38 Renovation mv. Dagrenovation

Takstoversigt. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013. 01.38 Renovation mv. Dagrenovation 1 2013 2013 Forsyningsvirksomhederne Dato Senest godkendt Dato Takstforslag takst Kr. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013 01.38 Renovation mv. Dagrenovation Abonnement: Abonnement,

Læs mere

Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger)

Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger) Bilag 1 til indstilling om revideret liste over er: A) Sagstyper der fremadrettet afrapporteres Teknik- og Miljøudvalget B) Sagstyper, der ikke længere måles på C) Sagstyper der alene indgår i TMFs styringsmodel

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2016 01-01-2016 01.38 Affaldshåndtering Abonnement: Abonnement, bolig: - Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde), abonnements pr.

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Omkostningsbaserede kirkegårdstakster (Følgende gælder for alle aftaler indgået fra den 1. januar 2011) Kirkegårdstakster skal fremover følge de statslige regler

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner

Læs mere

MERN MENIGHEDSRÅD. Kirkegå rdståkster. for Mern kirkegård

MERN MENIGHEDSRÅD. Kirkegå rdståkster. for Mern kirkegård MERN MENIGHEDSRÅD Kirkegå rdståkster for Mern kirkegård Takster gældende for 1. april 2011 31. marts 2012 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt Begravelse og urnenedsættelse er opdelt i 3 takstgrupper:

Læs mere

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI Takster gældende fra: 1. januar 213 31. december 213 Kirkegårdenes kontor Kong Magnus Vej 13 4 Roskilde Tlf. 4635 89 www.roskilde-kirkegaarde.dk

Læs mere

Århus Kommunes Kirkegårde Udviklingsplan

Århus Kommunes Kirkegårde Udviklingsplan Bilag: Finansiering af Kirkegårdsudviklingsplan Århus Kommunes Kirkegårde Udviklingsplan 2010-2014. Driften af Århus kommunes kirkegårde og krematorium samt de investeringer vedrørende arealer og bygninger,

Læs mere

8. januar 2016. Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

8. januar 2016. Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 8. januar 2016 Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Notat. Center for Miljø og Teknik. Dato: Sagsnr.: 14/ Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015

Notat. Center for Miljø og Teknik. Dato: Sagsnr.: 14/ Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015 Center for Miljø og Teknik Dato: 16.10.2014 Sagsnr.: 14/19697-7 Notat Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015 Dette notat redegør for gebyrfastsættelsen for byggesagsbehandling for 2015. Herunder

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune GLOSTRUP KOMMUNE Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune Gyldig fra den 1. april 2014 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side 1 11 Indhold 1) Kategori 1 Simple konstruktioner...

Læs mere

Takster/gebyr RENOVATION

Takster/gebyr RENOVATION Takstblad Takster/gebyr RENOVATION 2012 Dagrenovation Renovation, grundtakst helårshuse 287,50 Renovation, grundtakst sommerhuse 210,00 Renovation, pr. kg ) se nedenfor 3,10 Afhentning af papir hver 4.

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den 1. januar 2015 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side

Læs mere

PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE

PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE Vand Alle priser 2016 Fast bidrag enhed ekskl. moms inkl. moms Målerstørrelse Qn1,5/2,5/4 (Husstandsmåler) kr./måler/år 630,00 787,50 Målerstørrelse Qn 6 kr./måler/år 2.520,00

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg. Indhold: Side: Ledelse og administration... Dødsfald... Kirkegårdene... Gravsteder... Gravsteders indhegning

Læs mere

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.046. Dagpleje, deltid 2.187 2.178. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.046. Dagpleje, deltid 2.187 2.178. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner TAKSTKATALOG Dagpleje, heltid 3.058 3.046 Dagpleje, deltid 2.187 2.178 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046 Daginstitutioner,

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere