BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold"

Transkript

1 Indhold Byggeri... 3 Byggesagsbehandling... 3 Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring... 5 Salg af tegninger... 6 Salg af kort- og geodata... 7 Administrationsgebyr til støttesagsbehandling ved tilsagn til almene boliger... 8 Miljø og affald... 9 Miljøgodkendelser... 9 Administration, bolig Administration, erhverv Dagrenovation, bolig og erhverv Storskrald, haveaffald og småt elektronik Papir, pap, glas, hård plast og metal Farligt affald Genbrugsstation, bolig Genbrugsstation, erhverv Fejlsortering og oprydning Bestilling af container til storskrald eller haveaffald Afhentning af klinisk risikoaffald Rottebekæmpelse Modtagelse af forurenet jord Parkering Parkeringsafgift Betalingsparkering Gebyr for ombytning af licenser (dispensationer) og parkeringskort Gebyr for benyttelse af bussluse og betaling for bizz Gebyr for udstedelse af parkeringsdispensationer Gebyr for udstedelse af delebilstilladelser Gebyr for udstedelse af ekstra brik til underjordisk p-anlæg Trafik, byliv og parker Afgift for råden over offentligt vejareal (containere) Afgift for råden over offentligt vejareal (byliv) Afgift for råden over parkareal til byggepladser Behandling af matrikelsager Broåbning uden for almindelig åbningstid Kirkegårde Begravelseshandlinger - Højtidelighed Kirkegårdsarealer - Erhvervelse/vedligeholdelse af gravsted Begravelseshandlinger - Graves gravning Begravelseshandlinger Kremation Renhold Afgift for gaderenholdelse... 43

2

3 Byggeri Byggesagsbehandling 28, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 14. oktober 2010 af byggeloven med ændringen i lov nr. 640 af 12. juni , nr. 8, jf. 3, stk. 2, og Bygningsreglement 2010 kap med ændringen i bekendtgørelse 1383 af 9. december , nr , jf. 2, stk. 2 Der må ikke opkræves mere, end der er af direkte og indirekte udgifter i kommunen til behandling af byggesager. Timetaksten er fastsat ud fra forventningerne til byggeaktiviteten i København i. en er konkret beregnet som indtægtsrammen divideret med antallet af forventede timer i byggesagsbehandlingen, der kan opkræves efter byggeloven. Lette sager, byggesager vedrørende kollegie- og ungdomsboligbyggeri samt almene boliger er gebyrfri, mens alle andre sager opkræves efter timetaksten i skemaet. Der opkræves ikke gebyr for byggetilsyn. Byggesagsbehandling opkræves efter tidsforbrug for byggearbejde omfattet af byggelovens 2, og som behandles efter bygningsreglementets regler. Der opkræves gebyr for byggesagsbehandling fra det tidspunkt, hvor sagsbehandling af den konkrete byggesag igangsættes, og indtil byggeriet kan tages lovligt i brug. Såfremt et byggeprojekt ikke færdiggøres, vil der blive opkrævet for den tid, der er brugt på sagsbehandlingen. Byggesagsgebyrer vil blive opkrævet hos ejendommens ejer. Undtaget herfor er antenner, som opkræves hos ansøger. Opkrævning vil ske i forbindelse med afgørelse (byggetilladelse eller afslag) og i forbindelse med udstedelse af ibrugtagningstilladelse. Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en instruks for, hvordan byggesagsgebyrer i detaljer opkræves ved byggeansøgninger modtaget efter 1. januar Ved byggeansøgninger modtaget før 1. januar 2015 vil der blive opkrævet gebyr efter de for ansøgningen gældende vedtægter og takster.

4 Byggesagsbehandling 1.a Simple konstruktioner erhverv b Simple konstruktioner bolig a Enfamilieshus b Tilbygning til enfamilieshus * 3. Industri-, lager- og landbrugsbygninger pr. m pr. time 600 pr. time 44,8 4. Andre faste konstruktioner pr. m 2 5.a Øvrigt byggeri - erhverv pr. m 2 5.b Øvrigt byggeri - bolig pr. m 2 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 128,3 43,9 44,8 44,8 * erne for byggesagsbehandling kan blive ændret som følge af budgetforhandlingerne for budget.

5 Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring 25 D i bekendtgørelse af byggeloven nr af 14. oktober 2010 Beløbets størrelse er afstemt med andre kommuner i landet. Københavns Politi og Erhvervs- og Byggestyrelsen anbefaler tvangsbøder på kr. pr. bolig pr. uge. Administrativ tvangsbøde, hvis beløb skal sættes i relation til byggeskadeforsikringens størrelse på ca kr. pr. bolig. Kun private bygherrer kan opkræves tvangsbøde. Tvangsbøden opkræves pr. bolig pr. uge. Det har endnu ikke været nødvendigt at opkræve den administrative tvangsbøde. Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring (løbende p/l) 1. Administrativ tvangsbøde pr. bolig pr. uge ,0 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Salg af tegninger Bekendtgørelse om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen (BEK nr. 646 af 18/09/1986) Kostpris er skal dække direkte udgifter i forbindelse med håndteringen i Teknik- og Miljøforvaltningens kundecenter samt en forholdsmæssig andel af medarbejdernes løn. Der opkræves ikke betaling for den første kopi af et dokument, hvis modtager er part i den pågældende sag, og betaling for udlevering af dokumenterne er mindre end 100 kr. Salg af tegninger (løbende p/l) 1.a Salg af tegninger A2 37,00 38,00 38,00 0,1 1.b Salg af tegninger A1 58,75 60,00 61,00 0,0 1.c Salg af tegninger A0 117,50 120,00 121,00 0,0 2.a Scan på usb-stik (første scan) 102,00 104,00 105,00 0,0 2.b Efterfølgende scan på usb-stik 19,00 20,00 20,00 0,0 3.a Scan og eftersendelse på mail (første scan) 25,00 0,1 3.b Efterfølgende scan og eftersendelse på mail A3/A4 1,00 0,0 3.c Efterfølgende scan og eftersendelse på mail over A3 19,00 0,2 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 0,5 0,4 0,4 0,4

7 Salg af kort- og geodata Kommunalfuldmagten Kommunens kortdata er gratis i medfør af bekendtgørelse om fri anvendelse af data. Særskilte ydelser i forbindelse med udlevering og klargøring af data til eksterne brugere skal hvile i sig selv. er for øvrige ydelser og produkter skal som udgangspunkt dække direkte og indirekte omkostninger i TMF. Grundgebyr dækker ordremodtagelse, ordrehåndtering, udarbejdelse af faktureringsgrundlag, fakturering, opkrævning etc. Salg af kort- og geodata (løbende p/l) 1. Kortbog Timepris Grundgebyr Dataudtræk/generering af PDF Total Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) Grundgebyr + timepris Grundgebyr + timepris Grundgebyr + timepris 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Administrationsgebyr til støttesagsbehandling ved tilsagn til almene boliger Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. (Almenboligloven) 107 Gebyret dækker kommunens administrationsudgifter ved støttesagsbehandlingen. Gebyret udgør 2,5 promille af den for byggeriet godkendte anskaffelsessum eksklusiv gebyrer. Gebyret har været suspenderet i 2013 og De forventede indtægter fra promillegebyret i er baseret på en antagelse om, at promillegebyret vil blive opkrævet samtidigt med, at Skema B tilsagnet gives, og de kommunale Grundkapital lån udbetales. Således ligger et estimat af de forventede Skema B tilsagn udstedt i til grund for de forventede indtægter fra promillegebyret i. Administrationsgebyr 1. Administrationsgebyr af anskaffelsessummen ved Skema B (anvendt promille) Afgiftsfri 2,5 2,5 6,3 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster - 4,7 6,3 6,3

9 Miljø og affald Miljøgodkendelser Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Miljøstyrelsen en fastsættes årligt af Miljøstyrelsen og offentliggøres på dennes hjemmeside. Der betales en takst pr. time for tid anvendt af medarbejdere. Denne takst var 243,40 kr. pr. time i Herefter reguleres taksten årligt på grundlag af de senest offentliggjorte PL-reguleringssatser i Indenrigs- og Sundhedsministeriets årlige publikation: Det Kommunale Regnskab. Tidsforbruget registreres i GeoEnviron i henhold til Vejledning for brugerbetaling for godkendelse og tilsyn og omfatter forberedelse, tilsyn (undtaget transport), opfølgning og offentliggørelse. Tilsyn med spildevand og svømmebade er ikke gebyrpligtige. Miljøgodkendelser (løbende p/l) 1. Miljøgodkendelser 302,95 310,00 316,00 0,7 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 0,7 0,7 0,7 0,7

10 Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvile i sig selv -princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion Generel administration over en årrække, jf. ovenstående hvile i sig selv -princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i Budget og regnskabssystem for kommunerne. Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af kommunens generelle administrationsomkostninger, herunder omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af husholdningsaffald samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte ordninger (Affaldsbekendtgørelsen 55). Gebyret beregnes efter en fast takst per boligenhed, uanset størrelse. Administration, bolig 1. Administrationsgebyr, bolig * * Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 42,2 42,1 * * * en for fremlægges først for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og medio 2015.

11 Administration, erhverv Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvile i sig selv -princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, bolig skal disse gebyrindtægter dække omkostningerne på funktion Generel administration over en årrække, jf. ovenstående hvile i sig selv -princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i Budget og regnskabssystem for kommunerne. Gebyret opkræves på faktura med udgangspunkt i det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Det er beregnet pr. virksomhed og opkræves hos virksomhedens ejer til dækning af kommunens generelle administrationsomkostninger, herunder omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger for virksomheder, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger (Affaldsbekendtgørelsen 56). Gebyret beregnes efter en fast takst per virksomhed, uanset størrelse. Administration, erhverv 1. Administrationsgebyr, erhverv * * Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 15,6 15,6 * * * en for fremlægges først for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og medio 2015.

12 Dagrenovation, bolig og erhverv Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvile i sig selv -princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode. Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion Ordninger for dagrenovation restaffald, jf. ovenstående hvile i sig selv -princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i Budget og regnskabssystem for kommunerne. Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Gebyret opkræves på den enkelte ejendom til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved kommunens indsamlingsordninger for dagrenovation. Gebyret kan inddeles i følgende typer: - Ved ejendomme med en bolig (enfamiliehuse) opkræves et enkelt gebyr, som afhænger af den tilmeldte beholdervolumen. - For etageboliger består gebyret af et grundgebyr per husstand og et volumengebyr, som er differentieret i forhold til tømningsforhold på ejendommen (beholdere, containere eller mobilsug). - Virksomheder på egen matrikel betaler rent volumengebyr. Virksomheder, der benytter dagrenovationsordningen, kan ligeledes benytte ejendommens beholdere til de genanvendelige fraktioner i et omfang svarende til en gennemsnitlig husholdning.

13 Dagrenovation, bolig og erhverv Enfamiliehuse 1a. 1 bolig, liter per uge *** *** 1b. 1 bolig, liter per uge *** *** 1c. 1 bolig, 240 liter per uge *** *** 1d. 1 bolig, mere end 240 liter per liter ugentligt 11,25 11,25 *** *** Etageboliger grundgebyr per bolig 2a. 2-4 boliger (2 boliger i 2013) *** *** 2b. 5-8 boliger (3-8 boliger i 2013) *** *** 2c boliger *** *** 2d boliger *** *** 2e. Over 30 boliger *** *** Etageboliger - volumengebyr 3a. Beholdervolumen (per liter ugentligt) 3,14 3,14 *** *** 3b. Containere med og uden komprimering (per liter ugentligt)* 1,00 1,00 *** *** 3c. Mobilsug (per liter ugentligt)** 1,50 1,50 *** *** Erhverv 4. Rent erhverv, egen matr. (per liter ugentligt) 11,25 11,25 *** *** Øvrigt 5. Fast takst (per liter ugentligt) 11,25 11,25 *** *** Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 275,2 275,9 *** *** * Ved beregning af gebyr for containere med komprimering ganges volumen med en faktor på 2,5. ** Ved beregning af gebyr for mobilsug ganges volumen med en faktor på 0,8. ***erne for fremlægges først for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og medio 2015.

14 Storskrald, haveaffald og småt elektronik Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvile i sig selv -princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode. Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion Ordninger for storskrald og haveaffald, jf. ovenstående hvile i sig selv -princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i Budget og regnskabssystem for kommunerne. Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved kommunens indsamlingsordninger for storskrald, haveaffald og småt elektronik. Gebyret beregnes efter en fast takst per boligenhed, uanset størrelse. Storskrald, haveaffald og småt elektronik 1. Storskrald * * 2. Haveaffald * * 3. Småt elektronik * * Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 115,9 118,0 * * * erne for fremlægges først for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og medio 2015.

15 Papir, pap, glas, hård plast og metal Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvile i sig selv -princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode. Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion Ordninger for glas, papir og pap, jf. ovenstående hvile i sig selv -princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i Budget og regnskabssystem for kommunerne. Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på den enkelte ejendom til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved kommunens bolignære indsamlingsordninger til glas, papir, pap, hård plast og metal. Gebyret beregnes efter en fast takst per boligenhed, uanset størrelse. Papir, pap, glas, hård plast og metal 1. Papir * * 2. Pap * * 3. Glasemballage * * 4. Hård plast * * 5. Metal * * Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 63,2 65,1 * * * erne for fremlægges først for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og medio 2015.

16 Farligt affald Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvile i sig selv -princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode. Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion Ordninger for farligt affald, jf. ovenstående hvile i sig selv -princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i Budget og regnskabssystem for kommunerne. Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved kommunens bolignære indsamlingsordninger for farligt affald. Gebyret beregnes efter en fast takst per boligenhed, uanset størrelse. Farligt affald 1. Farligt affald * * Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 19,4 19,9 * * * en for fremlægges først for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og medio 2015.

17 Genbrugsstation, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvile i sig selv -princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode. Sammen med indtægterne fra gebyret Genbrugsplads, erhverv skal disse gebyrindtægter dække omkostningerne på funktion Genbrugsstationer over en årrække, jf. ovenstående hvile i sig selv -princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i Budget og regnskabssystem for kommunerne. Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på den enkelte ejendom for adgang til at kunne gøre brug af genbrugspladser, uanset hvor disse er placeret. Gebyret beregnes efter en fast takst per boligenhed uanset størrelse. Genbrugsstation, bolig 1. Genbrugspladsgebyr * * Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 80,2 80,9 * * * en for fremlægges først for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og medio 2015.

18 Genbrugsstation, erhverv Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvile i sig selv -princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode. Sammen med indtægterne fra gebyret Genbrugsplads, bolig skal disse gebyrindtægter dække omkostningerne på funktion Genbrugsstationer over en årrække, jf. ovenstående hvile i sig selv -princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte omkostninger, jf. afsnit 9.3 i Budget og regnskabssystem for kommunerne. Gebyret opkræves per besøg på en genbrugsplads eller ved et årsabonnement. Genbrugsstation, erhverv Betaling per besøg 1a. Personbil ,3 1b. Kassevogn ,3 1c. Ladvogn ,3 1d. Farligt affald, 0-10 kg ,0 1e. Farligt affald, kg ,0 Årsabonnement 2a. Personbil, årsabonnement ,5 2b. Kassevogn, årsabonnement ,5 2c. Ladvogn, årsabonnement ,5 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 2,8 2,5 2,5 2,5 *Ovenstående takster er foreløbige, da taksterne for 2015 fastsættes af Amager Ressourcecenter og Vestforbrænding senere på året.

19 Fejlsortering og oprydning Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor gebyret fastsættes på baggrund af en omkostningsberegning. Gebyrindtægterne skal dække de med fejlsortering og oprydning forbundne omkostninger. Gebyret opkræves per hændelse. Fejlsortering og oprydning 1. Fejlsortering, administration * * 2. Fejlsortering, pr. container * * 3. Oprydning, pr. påbegyndt time * * 4. Oprydning, pr. 100 liter beholdervolumen * * Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 0,6 0,5 * * * erne for fremlægges først for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og medio 2015.

20 Bestilling af container til storskrald eller haveaffald Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor gebyret fastsættes på baggrund af en omkostningsberegning. Gebyrindtægterne skal dække de med opstilling og afhentning af containere til storskrald og haveaffald forbundne omkostninger. Gebyret opkræves per hændelse. Det skal bemærkes, at ydelsen er frivillig, og at afhentning af storskrald og haveaffald som løst affald indgår i gebyrerne for storskrald og haveaffald, som vist ovenfor. Bestilling af container til storskrald eller haveaffald 1. Opstilling og tømning af container til storskrald * * 2. Opstilling og tømning af container til haveaffald * * 3. Forgæves kørsel ved storskrald * * 4. Forgæves kørsel ved haveaffald * * Total Samlet indtægt fra ovenstående takster - 7,2 * * * erne for fremlægges først for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og medio 2015.

21 Afhentning af klinisk risikoaffald Miljøbeskyttelsesloven 48 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvile i sig selv -princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode. Gebyrindtægterne skal dække direkte og indirekte omkostninger til indsamling og behandling af klinisk risikoaffald. I takstbladet fastsættes taksterne for afhentning af klinisk risikoaffald inden for rammerne af den etablerede affaldsordning. Samtlige afhentningsafgifter er ekskl. affaldsbehandlingsafgift, der faktureres særskilt. For storkunder kan der aftales en individuel betaling ved en timetakst, der beregnes på baggrund af de specifikke udgifter, der kan henføres til opgaven. Afhentning af klinisk risikoaffald 1. Klinisk risikoaffald - Abonnementsafgift per år * * Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift per gang ved afhentning af maks. 50 kg Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift per 240 liters beholder per gang Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift per 600 liters beholder per gang Klinisk risikoaffald - Leje af beholdere per hektoliter per måned * * * * * * 7 - * * 6. Klinisk risikoaffald - Vask af beholdere per styk * * 7. Andet farligt affald - Afhentningsafgift per gang ved afhentning af mere end 40 kg og per tilkørsel ved * * forgæves kørsel 8. Ekstraordinær ventetid i forbindelse med afhentning, per påbegyndt kvarter * * Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 2,5 3,4 * * * erne for fremlægges først for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og medio 2015.

22 Rottebekæmpelse Bekendtgørelse nr. 611 af 23. juni 2001 om bekæmpelse af rotter mv. Beløbet er omkostningsbestemt og fastsættes i november for det kommende års budget på baggrund af den samlede ejendomsværdi i kommunen. Gebyrindtægterne skal dække direkte og indirekte omkostninger til bekæmpelse af rotter. Promillen fastsættes i november for det kommende års budget på baggrund af den samlede ejendomsværdi i kommunen. Rottebekæmpelse (løbende p/l) 1. Rottebekæmpelse, anvendt promille 0,018 0,022 0,022* 14,3* Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 11,4 14,3 14,3* 14,3* * Promillen for fastsættes endeligt i november 2015 på baggrund af den samlede ejendomsværdi i kommunen.

23 Modtagelse af forurenet jord Miljøbeskyttelsesloven 48 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvile i sig selv -princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. en skal dække betaling af depotleje til By & Havn, lovpligtige hensættelser samt driftsomkostninger og administration. Jf. s beslutning den 18. juni 2014 blev taksten for modtagelse af forurenet jord sænket med 4 kr./ton fra 72 kr./ton til 68 kr./ton pr. 1. juni Der er et rabatsystem baseret på leveret mængde 12 mdr. bagud. Ved nedsættelse af taksten med 4 kr. til 68 kr. pr. ton ændres rabatpriserne som følger: tons/år: 68,0 kr./ton tons/år: 67,0 kr./ton tons/år: 65,5 kr./ton Over tons/år: 64,0 kr./ton Modtagelse af forurenet jord 3. Modtagelse af forurenet jord (kr. pr. ton) ,0 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 78,0 78,0 78,0 78,0

24 Parkering Parkeringsafgift Færdselslovens 121 stk. 5 Lovbestemt (Justitsministeriet) Lovfastsat en er en statslig fastsat afgift, som kommunen ikke kan regulere. Indtægterne er opgjort som skrevne p-afgifter fratrukket annullerede p-afgifter. Parkeringsafgift Beløb I P-afgift ,1 2. P-afgift (Særlige forhold) ,5 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 150,7 150,7 150,7 150,7

25 Betalingsparkering Vejlovens 90 stk. 2 erne fastsættes ud fra niveauet for den adfærdsregulering af bilisterne, der er behov for. Dette prisfastsættelsesprincip er det eneste lovlige i forhold til betalingsparkering. Prisopregning sker efter bestemmelserne i Parkeringsstrategien for Københavns Kommune. En P-billet gælder én time. Betalingsparkering (løbende p/l) Beløb I P-billet, Rød zone ,6 2. P-billet, Rød zone (aften) ,7 3. P-billet, Rød zone (nat) ,5 4. P-billet, Grøn zone ,4 5. P-billet, Grøn zone (aften) ,3 6. P-billet, Grøn zone (nat) ,2 7. P-billet, Blå zone ,3 8. P-billet, Blå zone (aften) ,0 9. P-billet, Blå zone (nat) ,7 10. Parkeringslicens, beboer ,3 11. Lånebilslicenser, pr. måned maksimalt 4 pr. løbende 12. måned ,7 12. Erhvervslicens (op til 10 biler) ,2 13. Værkstedslicens ,1 14. P-kort, erhverv, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage (ophører 31/ ) Erhvervsperiodekort pr. dag de første 4 dage 90 2,8 Erhvervsperiodekort pr. dag de efterfølgende dage 61 0,5 15. P-kort, Rød zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage ,4 16. P-kort, Grøn zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage ,1 17. P-kort, Blå zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage ,1 18. Erhvervspluslicens ,0 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio.kr). 383,9 382,5 389,9 389,9

26 Gebyr for ombytning af licenser (dispensationer) og parkeringskort Ikke-lovbestemt grundlag som valgfri merydelse. Det er baseret på Statsforvaltningens afgørelse i en sag om et tilsvarende gebyr (afgørelse af 8. marts 2006 i forhold til Frederiksberg Kommune). Delvis brugerbetaling en fastsættes på baggrund af omkostningerne. Omlægning af betaling for ombytninger af licenser og parkeringskort. Prisen nedsættes til et niveau, der maksimalt modsvarer omkostningen forbundet med ydelsen. Til gengæld gælder taksten for alle ombytninger. Gebyr for ombytning af licenser (dispensationer) og parkeringskort (løbende p/l) Beløb I Gebyr ,6 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 0,5 0,5 0,6 0,6

27 Gebyr for benyttelse af bussluse og betaling for bizz Ikke lovbestemt grundlag som valgfri merydelse. Det er baseret på Statsforvaltningens afgørelse i en sag om et tilsvarende gebyr (afgørelse af 8. marts 2006 i forhold til Frederiksberg Kommune). Kostpris Alle udgifter til ydelsen indgår i beregningen af prisen. Busslusetilladelse udstedes til beboere med Folkeregisteradresse på Holmen således, at busslusen i Prinsessegade kan passeres. Gebyr for benyttelse af bussluse og betaling for bizz (2012 p/l) Beløb I Årsgebyr for benyttelse af bussluse, bussluselicens ,0 2. Depositium bizz. Tilbagebetales ved returnering ,0 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 0,0 0,0 0,0 0,0

28 Gebyr for udstedelse af parkeringsdispensationer Ikke lovbestemt grundlag som valgfri merydelse. Det er baseret på Statsforvaltningens afgørelse i en sag om et tilsvarende gebyr (afgørelse af 8. marts 2006 i forhold til Frederiksberg Kommune). Kostpris en fastsættes på baggrund af omkostningerne. Parkeringsdispensationer blev tidligere kaldt håndværkerdispensationer Gebyr for udstedelse af parkeringsdispensationer (løbende p/l) Beløb I Rød parkeringsdispensation ,0 2. Gul parkeringsdispensation ,0 3. Pink parkeringsdispensation ,0 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 0,0 0,0 0,0 0,0

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Indholdsfortegnelse Administration, bolig... 2 Administration, erhverv... 3 Dagrenovation, bolig... 4 Dagrenovationslignende affald, erhverv... 5 Storskrald

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde BETALINGSREGLEMENT for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde 2 1.0. Almindelige regler - gældende for såvel de obligatoriske som de "frivillige" takster,

Læs mere

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag Baggrund Jf. bilag 1, Affaldsområdets udvikling,

Læs mere

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og

Læs mere

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 21 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af kirke og kapel samt Kremation

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Indhold A. GENERELT B. KATEGORI 1 SIMPLE KONSTUKTIONER C. KATEGORI 2 ENFAMILIEHUSE, RÆKKEHUSE OG SOMMERHUSE D. KATEGORI 3 IKKE KOMPLEKST BYGGERI

Læs mere

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde Kirkegårdstakster & Ordensregler for Magleby & Borre Kirkegårde Takster gældende for 1. jan. 2015 31. dec. 2015 I. Medlem af folkekirken Inden for komm. Ved Medlem af folkekirken Indenfor komm. forstås

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012 Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2012 Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder... 3 Forlængelse af brugsret...

Læs mere

TAKSTER 1.1 31.12 2012

TAKSTER 1.1 31.12 2012 Frederikshavn Provsti AALBORG STIFT TAKSTER 1.1 31.12 2012 for kirkegårdene i Frederikshavn provsti Frederikshavn kommune, Aalborg Stift D. TAKSTER 30 De i 31-40 anførte takster reguleres årligt af provstiudvalget

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den 1. januar 2015 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side

Læs mere

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio

Læs mere

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg. Indhold: Side: Ledelse og administration... Dødsfald... Kirkegårdene... Gravsteder... Gravsteders indhegning

Læs mere

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Byggesag & Erhvervsafdelingen Roskilde Kommune, December 2014 Sagnr. 266019 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 1 - HJEMMEL... 1 LOVGRUNDLAG... 1 28 I BYGGELOVEN... 1 BR10

Læs mere

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER for folkekirkens kirkegårde i Nordre, Vestre og Søndre Provsti, Aarhus Kommune, gældende fra 1. september 2012. Der er ikke tilknyttet

Læs mere

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI Takster gældende fra: 1. januar 213 31. december 213 Kirkegårdenes kontor Kong Magnus Vej 13 4 Roskilde Tlf. 4635 89 www.roskilde-kirkegaarde.dk

Læs mere

Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014.

Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014. Holstebro Provsti Kirkestræde 9A Tlf. 96 10 08 63 E-mail: holstebro.provsti@km.dk Menighedsrådene i Holstebro Provsti, Viborg Stift Bedes omdelt til kasserer, kirkeværge, graver og kirkegårdsleder. Januar

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Kirkegårdstakster. for. Køng Svinø Kirkegårde

Kirkegårdstakster. for. Køng Svinø Kirkegårde Kirkegårdstakster for Køng Svinø Kirkegårde Takster gældende for 1. april 2011 31. marts 2012 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt Begravelse og urnenedsættelse er opdelt i 3 takstgrupper: Medlem

Læs mere

Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger)

Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger) Bilag 1 til indstilling om revideret liste over er: A) Sagstyper der fremadrettet afrapporteres Teknik- og Miljøudvalget B) Sagstyper, der ikke længere måles på C) Sagstyper der alene indgår i TMFs styringsmodel

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Himmelev Sogns Kirkegård Kirkegårdstakster

Læs mere

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Omkostningsbaserede kirkegårdstakster (Følgende gælder for alle aftaler indgået fra den 1. januar 2011) Kirkegårdstakster skal fremover følge de statslige regler

Læs mere

Struer Kommunes takster i 2015

Struer Kommunes takster i 2015 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv... -

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD Takster gældende fra: 1. januar 215 31. december 215 TAKSTER PR. 1. JANUAR 215 GÆLDENDE FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og

Læs mere

Aarhus Kommunes Kirkegårde

Aarhus Kommunes Kirkegårde Aarhus Kommunes Kirkegårde Prisbog 2014 Indhold 1 Ydelser i forbindelse med dødsfald... 1 1.1 Benyttelse af kapel... 1 1.2 Kremation... 1 1.3 Gravkastning... 1 1.4 Urnenedsættelse... 1 1.5 Udlevering og

Læs mere

TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE

TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE Nye Grundtakster pr.1/4-2011. Taksterne er opdelt i 3 grupper som følger Tillagt 4,138 % pr. 1.jan. 2013 GÆLDENDEN PR. 1. febr. 2013 TAKSTGRUPPE

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013 Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010. (Affaldsbekendtgørelsen

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 ØKONOMIUDVALGET TAKSTER Borgerservice Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen: For sen

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012

Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012 Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012 Taksterne er fastsat af Jammerbugt Provsti som grundbeløb der reguleres en gang årligt. Faktor 2012 = 36,05 Henvendelse om gravsteder kan ske til kirkegårdskontoret

Læs mere

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015 Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Seneste revisionsdato: 23-12-2014 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 0,5 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister eller

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Anlæg og pasning af gravsteder

Anlæg og pasning af gravsteder Anlæg og pasning af gravsteder Gravstedstyper På de tre kommunale kirkegårde Almen-, Søndre- og Østre Kirkegård findes følgende gravstedstyper: Traditionelle kistegrave Denne type gravsteder giver mulighed

Læs mere

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. Omregningsfaktoren for 2012 er 39,5. D. Takster A. en reguleres hvert år med omregningsfaktoren, som udsendes fra Ribe Stift til

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 0,4 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE Information om gravsteder BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlemmer af folkekirken, der bor eller

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER 31 Første erhvervelse af et gravsted for en periode svarende til fredningstiden, jf. vedtægtens 20 og 24, er vederlagsfri for personer,

Læs mere

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr.

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. 2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. Resumé: Udtalt, at kommunen har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 48 til at opkræve gebyr for erhvervsaffald, at det ikke er ulovligt at opkræve samme

Læs mere

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010 Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation København den 17. juni 2010 Agenda 09.30-09.40 Velkomst Anders Christiansen, KL 09.40-10.30 Organisationsformer Line Markert, HORTEN 10.30-11.15 Kalkulation og håndtering

Læs mere

Takstoversigt. Egedal 2014. Brugerbetaling i kroner

Takstoversigt. Egedal 2014. Brugerbetaling i kroner Takstoversigt Børnepasning Dagpleje 0-2 år 1) 3.111 3.164 Daginstitution 0-2 år 1) 2.564 2.519 Daginstitution 3-5 år 1) 1.559 1.559 SFO 1.835 1.664 Fritidsklub og SFO 2 350 307 Aftentilbud i klubber 97

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster 14 Takster 161 162 14.Takstoversigt 2014 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2013 2014 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 225,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus,

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2 Teknik- og Miljøforvaltningen 18. august 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-7 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 2 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Indre By i Københavns

Læs mere

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne HØRSHOLM KIRKEGÅRD Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne KISTEGRAVSTEDER Servitutter på kistegravsteder Til én jordbegravelse købes et gravsted

Læs mere

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015 Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Erhvervelse af gravsted Gravsteder kan erhverves på Gamle, Vestre, Østre, Uhre og Skærlund kirkegårde. Erhvervelsen er gratis for folkekirkemedlemmer.

Læs mere

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: Personskat 24,60 % 24,60 % Grundskyld Øvrige ejendomme 21,17 21,17 Landbrugsejendomme 6,37 6,37 Dækningsafgift Garantiprovision på garanterede lån for forsyningsområdet

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen

Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Byens Udvikling samler trådene i alle de udviklingsprojekter, der sammen tegner udviklingen af København som by. Fx klimaplaner, indspil til kommuneplan, lokalplaner,

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014 Affaldsløsninger 8. oktober 2014 Indhold Rapport for Poul Tarp A/S...2 Rapport for SeerupIT ApS...4 Rapport for SeerupIT ApS...5 Rapport for Grontmij...7 Rapport for Logimatic...9 Rapport for Orbicon...

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Erhvervelse, gravning samt tilkastning af gravsteder.

Erhvervelse, gravning samt tilkastning af gravsteder. Erhvervelse, gravning samt tilkastning af gravsteder. 1 Taksterne for erhvervelse samt gravning og tilkastning af gravsted er opdelt i 2 takstgrupper. Takst l anvendes for medlemmer af folkekirken. Takst

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Takstoversigt. Egedal 2013. Brugerbetaling i kroner

Takstoversigt. Egedal 2013. Brugerbetaling i kroner Børnepasning Dagpleje 0-2 år 1) 2.700 3.111 Daginstitution 0-2 år 1) 2.472 2.564 Daginstitution 3-5 år 1) 1.548 1.559 SFO 1.811 1.835 Fritidsklub og SFO 2 347 350 Aftentilbud i klubber 90 97 Frokostordning

Læs mere

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015 TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015 Indledning Takstoversigt gældende for 2015 for Ikast Kirkegårde. Taksterne er gældende for 1 år og er fastsat på baggrund af satser og retningslinier udgivet af Ikast-Brande

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde.

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. 1 Vejledning. Denne pjece er lavet for at give brugerne af kirkegården indsigt i, hvilke begravelsesformer der kan vælges inden for kistebegravelse og urnenedsættelse

Læs mere

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted Ubemidlede betaling for gravsted Dato: 20. oktober 2014 Sagsbehandler Marjun Egholm I anledning af nogle konkrete henvendelser om begravelse af ubemidlede har Kirkeministeriet udarbejdet dette notat. 1.

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS 2009 2008

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS 2009 2008 Vandværker Trekroner og Langdal vandværk Tilslutningsbidrag bolig og sommerhus 28.500,00 27.500,00 Tilslutningsbidrag landbrug 28.500,00 27.500,00 Fast afgift 679,00 650,00 Afgift pr. m3 5,75 5,50 Vandskat

Læs mere

PRISLISTE. Center for Kirkegårde

PRISLISTE. Center for Kirkegårde PRISLISTE 2013 Center for Kirkegårde 2 Foto: P. Wessel KØB AF GRAVSTED Det er ikke muligt at nævne alle gravstedstyper og størrelser her. De enkelte kirkegårde udvikler i disse år nye gravstedstyper, som

Læs mere

Beregning af kostprisbaserede kirkegårdstakster

Beregning af kostprisbaserede kirkegårdstakster Beregning af kostprisbaserede kirkegårdstakster Vejledning i brug af vedhæftede regnearks 10 faner Udregningsmetoden er udviklet af en arbejdsgruppe, nedsat af Kirkeministeriet i foråret 2007 som et underudvalg

Læs mere

Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.124 11.458. Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 29.767 30.660

Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.124 11.458. Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 29.767 30.660 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til en landbrugsrådgiver. Vedrørende Søren Broch, Diagonalvejen 112, 7323 Giveklage over byggesagsgebyr

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til en landbrugsrådgiver. Vedrørende Søren Broch, Diagonalvejen 112, 7323 Giveklage over byggesagsgebyr Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til en landbrugsrådgiver Vedrørende Søren Broch, Diagonalvejen 112, 7323 Giveklage over byggesagsgebyr Du har i et brev af 6. juli 2009 med bilag som repræsentant

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Jordregulativ for Hillerød Kommune

Jordregulativ for Hillerød Kommune Jordregulativ for Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 formål, lovgrundlag m.v. 1.1 Formål 1.2 Lovgrundlag 1.3 Definitioner 1.4 Gyldigheds- og anvendelsesområde Kapitel 2 - affaldshåndtering

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

Mål og Midler Forsyning

Mål og Midler Forsyning Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

BRUGERBETALING M.V. 2012 2013

BRUGERBETALING M.V. 2012 2013 BRUGERBETALING M.V. 2012 2013 HAVNE Gæstebåde u/10 m 140,00 150,00 Gæstebåde 10-12 m 160,00 170,00 Gæstebåde pr. m o 12 m 20,00 20,00 Internet pr. dag 20,00 Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge 250,00

Læs mere

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Indhold 1. Betalingsforhold for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder... 2 1.1. Timepriser og fastsættelse heraf... 2 1.2. Timeantallet... 2 1.3. Kvalitetskontrollantens

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

Takstoversigt 2013 2014

Takstoversigt 2013 2014 Takstoversigt 2013 2014 HAVNE Gæstebåde u/10 m Gæstebåde 1012 m Gæstebåde pr. m o 12 m Internet pr. dag Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge Joller på land i Langør Pælepladser i Langør Fastliggertakst

Læs mere

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner BILAG - oversigt BILAG 1 Scenarieberegninger 1.1 Affaldsgebyret for scenarierne samlet oversigt 1.2 Affaldsgebyrets sammensætning de 6 scenarier 1.2.1 Affaldsgebyrets sammensætning for parcelhuse, parcelhuslignende

Læs mere

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Erhverv MELLEM

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Erhverv MELLEM Kunde nr.: Standardaftale - Nordhavnen P-aftale Erhverv MELLEM Udviklingsselskabet By og Havn I/S CVR nr. 30 82 37 02 Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter kaldet UB&H eller Udlejer) og Firmanavn

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X Henvendelse vedrørende betaling af renovationsgebyr Du har anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, om det er lovligt, at den kommunale myndighed i Vesthimmerland har opkrævet

Læs mere

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING 1) Stadepladser I Ringkøbing er der mulighed for torvehandel følgende steder: på Torvet og på Havnen. Se vedhæftede kort. 2) Vareudvalg På stadepladserne kan der

Læs mere