BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold"

Transkript

1 Indhold Byggeri... 3 Byggesagsbehandling... 3 Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring... 5 Salg af tegninger... 6 Salg af kort- og geodata... 7 Administrationsgebyr til støttesagsbehandling ved tilsagn til almene boliger... 8 Miljø og affald... 9 Miljøgodkendelser... 9 Administration, bolig Administration, erhverv Dagrenovation, bolig og erhverv Storskrald, haveaffald og småt elektronik Papir, pap, glas, hård plast og metal Farligt affald Genbrugsstation, bolig Genbrugsstation, erhverv Fejlsortering og oprydning Bestilling af container til storskrald eller haveaffald Afhentning af klinisk risikoaffald Rottebekæmpelse Modtagelse af forurenet jord Parkering Parkeringsafgift Betalingsparkering Gebyr for ombytning af licenser (dispensationer) og parkeringskort Gebyr for benyttelse af bussluse og betaling for bizz Gebyr for udstedelse af parkeringsdispensationer Gebyr for udstedelse af delebilstilladelser Gebyr for udstedelse af ekstra brik til underjordisk p-anlæg Trafik, byliv og parker Afgift for råden over offentligt vejareal (containere) Afgift for råden over offentligt vejareal (byliv) Afgift for råden over parkareal til byggepladser Behandling af matrikelsager Broåbning uden for almindelig åbningstid Kirkegårde Begravelseshandlinger - Højtidelighed Kirkegårdsarealer - Erhvervelse/vedligeholdelse af gravsted Begravelseshandlinger - Graves gravning Begravelseshandlinger Kremation Renhold Afgift for gaderenholdelse... 43

2

3 Byggeri Byggesagsbehandling 28, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 14. oktober 2010 af byggeloven med ændringen i lov nr. 640 af 12. juni , nr. 8, jf. 3, stk. 2, og Bygningsreglement 2010 kap med ændringen i bekendtgørelse 1383 af 9. december , nr , jf. 2, stk. 2 Der må ikke opkræves mere, end der er af direkte og indirekte udgifter i kommunen til behandling af byggesager. Timetaksten er fastsat ud fra forventningerne til byggeaktiviteten i København i. en er konkret beregnet som indtægtsrammen divideret med antallet af forventede timer i byggesagsbehandlingen, der kan opkræves efter byggeloven. Lette sager, byggesager vedrørende kollegie- og ungdomsboligbyggeri samt almene boliger er gebyrfri, mens alle andre sager opkræves efter timetaksten i skemaet. Der opkræves ikke gebyr for byggetilsyn. Byggesagsbehandling opkræves efter tidsforbrug for byggearbejde omfattet af byggelovens 2, og som behandles efter bygningsreglementets regler. Der opkræves gebyr for byggesagsbehandling fra det tidspunkt, hvor sagsbehandling af den konkrete byggesag igangsættes, og indtil byggeriet kan tages lovligt i brug. Såfremt et byggeprojekt ikke færdiggøres, vil der blive opkrævet for den tid, der er brugt på sagsbehandlingen. Byggesagsgebyrer vil blive opkrævet hos ejendommens ejer. Undtaget herfor er antenner, som opkræves hos ansøger. Opkrævning vil ske i forbindelse med afgørelse (byggetilladelse eller afslag) og i forbindelse med udstedelse af ibrugtagningstilladelse. Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en instruks for, hvordan byggesagsgebyrer i detaljer opkræves ved byggeansøgninger modtaget efter 1. januar Ved byggeansøgninger modtaget før 1. januar 2015 vil der blive opkrævet gebyr efter de for ansøgningen gældende vedtægter og takster.

4 Byggesagsbehandling 1.a Simple konstruktioner erhverv b Simple konstruktioner bolig a Enfamilieshus b Tilbygning til enfamilieshus * 3. Industri-, lager- og landbrugsbygninger pr. m pr. time 600 pr. time 44,8 4. Andre faste konstruktioner pr. m 2 5.a Øvrigt byggeri - erhverv pr. m 2 5.b Øvrigt byggeri - bolig pr. m 2 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 128,3 43,9 44,8 44,8 * erne for byggesagsbehandling kan blive ændret som følge af budgetforhandlingerne for budget.

5 Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring 25 D i bekendtgørelse af byggeloven nr af 14. oktober 2010 Beløbets størrelse er afstemt med andre kommuner i landet. Københavns Politi og Erhvervs- og Byggestyrelsen anbefaler tvangsbøder på kr. pr. bolig pr. uge. Administrativ tvangsbøde, hvis beløb skal sættes i relation til byggeskadeforsikringens størrelse på ca kr. pr. bolig. Kun private bygherrer kan opkræves tvangsbøde. Tvangsbøden opkræves pr. bolig pr. uge. Det har endnu ikke været nødvendigt at opkræve den administrative tvangsbøde. Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring (løbende p/l) 1. Administrativ tvangsbøde pr. bolig pr. uge ,0 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Salg af tegninger Bekendtgørelse om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen (BEK nr. 646 af 18/09/1986) Kostpris er skal dække direkte udgifter i forbindelse med håndteringen i Teknik- og Miljøforvaltningens kundecenter samt en forholdsmæssig andel af medarbejdernes løn. Der opkræves ikke betaling for den første kopi af et dokument, hvis modtager er part i den pågældende sag, og betaling for udlevering af dokumenterne er mindre end 100 kr. Salg af tegninger (løbende p/l) 1.a Salg af tegninger A2 37,00 38,00 38,00 0,1 1.b Salg af tegninger A1 58,75 60,00 61,00 0,0 1.c Salg af tegninger A0 117,50 120,00 121,00 0,0 2.a Scan på usb-stik (første scan) 102,00 104,00 105,00 0,0 2.b Efterfølgende scan på usb-stik 19,00 20,00 20,00 0,0 3.a Scan og eftersendelse på mail (første scan) 25,00 0,1 3.b Efterfølgende scan og eftersendelse på mail A3/A4 1,00 0,0 3.c Efterfølgende scan og eftersendelse på mail over A3 19,00 0,2 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 0,5 0,4 0,4 0,4

7 Salg af kort- og geodata Kommunalfuldmagten Kommunens kortdata er gratis i medfør af bekendtgørelse om fri anvendelse af data. Særskilte ydelser i forbindelse med udlevering og klargøring af data til eksterne brugere skal hvile i sig selv. er for øvrige ydelser og produkter skal som udgangspunkt dække direkte og indirekte omkostninger i TMF. Grundgebyr dækker ordremodtagelse, ordrehåndtering, udarbejdelse af faktureringsgrundlag, fakturering, opkrævning etc. Salg af kort- og geodata (løbende p/l) 1. Kortbog Timepris Grundgebyr Dataudtræk/generering af PDF Total Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) Grundgebyr + timepris Grundgebyr + timepris Grundgebyr + timepris 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Administrationsgebyr til støttesagsbehandling ved tilsagn til almene boliger Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. (Almenboligloven) 107 Gebyret dækker kommunens administrationsudgifter ved støttesagsbehandlingen. Gebyret udgør 2,5 promille af den for byggeriet godkendte anskaffelsessum eksklusiv gebyrer. Gebyret har været suspenderet i 2013 og De forventede indtægter fra promillegebyret i er baseret på en antagelse om, at promillegebyret vil blive opkrævet samtidigt med, at Skema B tilsagnet gives, og de kommunale Grundkapital lån udbetales. Således ligger et estimat af de forventede Skema B tilsagn udstedt i til grund for de forventede indtægter fra promillegebyret i. Administrationsgebyr 1. Administrationsgebyr af anskaffelsessummen ved Skema B (anvendt promille) Afgiftsfri 2,5 2,5 6,3 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster - 4,7 6,3 6,3

9 Miljø og affald Miljøgodkendelser Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Miljøstyrelsen en fastsættes årligt af Miljøstyrelsen og offentliggøres på dennes hjemmeside. Der betales en takst pr. time for tid anvendt af medarbejdere. Denne takst var 243,40 kr. pr. time i Herefter reguleres taksten årligt på grundlag af de senest offentliggjorte PL-reguleringssatser i Indenrigs- og Sundhedsministeriets årlige publikation: Det Kommunale Regnskab. Tidsforbruget registreres i GeoEnviron i henhold til Vejledning for brugerbetaling for godkendelse og tilsyn og omfatter forberedelse, tilsyn (undtaget transport), opfølgning og offentliggørelse. Tilsyn med spildevand og svømmebade er ikke gebyrpligtige. Miljøgodkendelser (løbende p/l) 1. Miljøgodkendelser 302,95 310,00 316,00 0,7 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 0,7 0,7 0,7 0,7

10 Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvile i sig selv -princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion Generel administration over en årrække, jf. ovenstående hvile i sig selv -princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i Budget og regnskabssystem for kommunerne. Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af kommunens generelle administrationsomkostninger, herunder omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af husholdningsaffald samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte ordninger (Affaldsbekendtgørelsen 55). Gebyret beregnes efter en fast takst per boligenhed, uanset størrelse. Administration, bolig 1. Administrationsgebyr, bolig * * Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 42,2 42,1 * * * en for fremlægges først for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og medio 2015.

11 Administration, erhverv Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvile i sig selv -princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, bolig skal disse gebyrindtægter dække omkostningerne på funktion Generel administration over en årrække, jf. ovenstående hvile i sig selv -princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i Budget og regnskabssystem for kommunerne. Gebyret opkræves på faktura med udgangspunkt i det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Det er beregnet pr. virksomhed og opkræves hos virksomhedens ejer til dækning af kommunens generelle administrationsomkostninger, herunder omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger for virksomheder, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger (Affaldsbekendtgørelsen 56). Gebyret beregnes efter en fast takst per virksomhed, uanset størrelse. Administration, erhverv 1. Administrationsgebyr, erhverv * * Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 15,6 15,6 * * * en for fremlægges først for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og medio 2015.

12 Dagrenovation, bolig og erhverv Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvile i sig selv -princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode. Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion Ordninger for dagrenovation restaffald, jf. ovenstående hvile i sig selv -princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i Budget og regnskabssystem for kommunerne. Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Gebyret opkræves på den enkelte ejendom til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved kommunens indsamlingsordninger for dagrenovation. Gebyret kan inddeles i følgende typer: - Ved ejendomme med en bolig (enfamiliehuse) opkræves et enkelt gebyr, som afhænger af den tilmeldte beholdervolumen. - For etageboliger består gebyret af et grundgebyr per husstand og et volumengebyr, som er differentieret i forhold til tømningsforhold på ejendommen (beholdere, containere eller mobilsug). - Virksomheder på egen matrikel betaler rent volumengebyr. Virksomheder, der benytter dagrenovationsordningen, kan ligeledes benytte ejendommens beholdere til de genanvendelige fraktioner i et omfang svarende til en gennemsnitlig husholdning.

13 Dagrenovation, bolig og erhverv Enfamiliehuse 1a. 1 bolig, liter per uge *** *** 1b. 1 bolig, liter per uge *** *** 1c. 1 bolig, 240 liter per uge *** *** 1d. 1 bolig, mere end 240 liter per liter ugentligt 11,25 11,25 *** *** Etageboliger grundgebyr per bolig 2a. 2-4 boliger (2 boliger i 2013) *** *** 2b. 5-8 boliger (3-8 boliger i 2013) *** *** 2c boliger *** *** 2d boliger *** *** 2e. Over 30 boliger *** *** Etageboliger - volumengebyr 3a. Beholdervolumen (per liter ugentligt) 3,14 3,14 *** *** 3b. Containere med og uden komprimering (per liter ugentligt)* 1,00 1,00 *** *** 3c. Mobilsug (per liter ugentligt)** 1,50 1,50 *** *** Erhverv 4. Rent erhverv, egen matr. (per liter ugentligt) 11,25 11,25 *** *** Øvrigt 5. Fast takst (per liter ugentligt) 11,25 11,25 *** *** Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 275,2 275,9 *** *** * Ved beregning af gebyr for containere med komprimering ganges volumen med en faktor på 2,5. ** Ved beregning af gebyr for mobilsug ganges volumen med en faktor på 0,8. ***erne for fremlægges først for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og medio 2015.

14 Storskrald, haveaffald og småt elektronik Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvile i sig selv -princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode. Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion Ordninger for storskrald og haveaffald, jf. ovenstående hvile i sig selv -princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i Budget og regnskabssystem for kommunerne. Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved kommunens indsamlingsordninger for storskrald, haveaffald og småt elektronik. Gebyret beregnes efter en fast takst per boligenhed, uanset størrelse. Storskrald, haveaffald og småt elektronik 1. Storskrald * * 2. Haveaffald * * 3. Småt elektronik * * Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 115,9 118,0 * * * erne for fremlægges først for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og medio 2015.

15 Papir, pap, glas, hård plast og metal Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvile i sig selv -princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode. Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion Ordninger for glas, papir og pap, jf. ovenstående hvile i sig selv -princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i Budget og regnskabssystem for kommunerne. Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på den enkelte ejendom til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved kommunens bolignære indsamlingsordninger til glas, papir, pap, hård plast og metal. Gebyret beregnes efter en fast takst per boligenhed, uanset størrelse. Papir, pap, glas, hård plast og metal 1. Papir * * 2. Pap * * 3. Glasemballage * * 4. Hård plast * * 5. Metal * * Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 63,2 65,1 * * * erne for fremlægges først for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og medio 2015.

16 Farligt affald Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvile i sig selv -princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode. Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion Ordninger for farligt affald, jf. ovenstående hvile i sig selv -princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i Budget og regnskabssystem for kommunerne. Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved kommunens bolignære indsamlingsordninger for farligt affald. Gebyret beregnes efter en fast takst per boligenhed, uanset størrelse. Farligt affald 1. Farligt affald * * Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 19,4 19,9 * * * en for fremlægges først for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og medio 2015.

17 Genbrugsstation, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvile i sig selv -princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode. Sammen med indtægterne fra gebyret Genbrugsplads, erhverv skal disse gebyrindtægter dække omkostningerne på funktion Genbrugsstationer over en årrække, jf. ovenstående hvile i sig selv -princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i Budget og regnskabssystem for kommunerne. Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på den enkelte ejendom for adgang til at kunne gøre brug af genbrugspladser, uanset hvor disse er placeret. Gebyret beregnes efter en fast takst per boligenhed uanset størrelse. Genbrugsstation, bolig 1. Genbrugspladsgebyr * * Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 80,2 80,9 * * * en for fremlægges først for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og medio 2015.

18 Genbrugsstation, erhverv Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvile i sig selv -princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode. Sammen med indtægterne fra gebyret Genbrugsplads, bolig skal disse gebyrindtægter dække omkostningerne på funktion Genbrugsstationer over en årrække, jf. ovenstående hvile i sig selv -princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte omkostninger, jf. afsnit 9.3 i Budget og regnskabssystem for kommunerne. Gebyret opkræves per besøg på en genbrugsplads eller ved et årsabonnement. Genbrugsstation, erhverv Betaling per besøg 1a. Personbil ,3 1b. Kassevogn ,3 1c. Ladvogn ,3 1d. Farligt affald, 0-10 kg ,0 1e. Farligt affald, kg ,0 Årsabonnement 2a. Personbil, årsabonnement ,5 2b. Kassevogn, årsabonnement ,5 2c. Ladvogn, årsabonnement ,5 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 2,8 2,5 2,5 2,5 *Ovenstående takster er foreløbige, da taksterne for 2015 fastsættes af Amager Ressourcecenter og Vestforbrænding senere på året.

19 Fejlsortering og oprydning Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor gebyret fastsættes på baggrund af en omkostningsberegning. Gebyrindtægterne skal dække de med fejlsortering og oprydning forbundne omkostninger. Gebyret opkræves per hændelse. Fejlsortering og oprydning 1. Fejlsortering, administration * * 2. Fejlsortering, pr. container * * 3. Oprydning, pr. påbegyndt time * * 4. Oprydning, pr. 100 liter beholdervolumen * * Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 0,6 0,5 * * * erne for fremlægges først for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og medio 2015.

20 Bestilling af container til storskrald eller haveaffald Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor gebyret fastsættes på baggrund af en omkostningsberegning. Gebyrindtægterne skal dække de med opstilling og afhentning af containere til storskrald og haveaffald forbundne omkostninger. Gebyret opkræves per hændelse. Det skal bemærkes, at ydelsen er frivillig, og at afhentning af storskrald og haveaffald som løst affald indgår i gebyrerne for storskrald og haveaffald, som vist ovenfor. Bestilling af container til storskrald eller haveaffald 1. Opstilling og tømning af container til storskrald * * 2. Opstilling og tømning af container til haveaffald * * 3. Forgæves kørsel ved storskrald * * 4. Forgæves kørsel ved haveaffald * * Total Samlet indtægt fra ovenstående takster - 7,2 * * * erne for fremlægges først for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og medio 2015.

21 Afhentning af klinisk risikoaffald Miljøbeskyttelsesloven 48 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvile i sig selv -princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode. Gebyrindtægterne skal dække direkte og indirekte omkostninger til indsamling og behandling af klinisk risikoaffald. I takstbladet fastsættes taksterne for afhentning af klinisk risikoaffald inden for rammerne af den etablerede affaldsordning. Samtlige afhentningsafgifter er ekskl. affaldsbehandlingsafgift, der faktureres særskilt. For storkunder kan der aftales en individuel betaling ved en timetakst, der beregnes på baggrund af de specifikke udgifter, der kan henføres til opgaven. Afhentning af klinisk risikoaffald 1. Klinisk risikoaffald - Abonnementsafgift per år * * Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift per gang ved afhentning af maks. 50 kg Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift per 240 liters beholder per gang Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift per 600 liters beholder per gang Klinisk risikoaffald - Leje af beholdere per hektoliter per måned * * * * * * 7 - * * 6. Klinisk risikoaffald - Vask af beholdere per styk * * 7. Andet farligt affald - Afhentningsafgift per gang ved afhentning af mere end 40 kg og per tilkørsel ved * * forgæves kørsel 8. Ekstraordinær ventetid i forbindelse med afhentning, per påbegyndt kvarter * * Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 2,5 3,4 * * * erne for fremlægges først for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og medio 2015.

22 Rottebekæmpelse Bekendtgørelse nr. 611 af 23. juni 2001 om bekæmpelse af rotter mv. Beløbet er omkostningsbestemt og fastsættes i november for det kommende års budget på baggrund af den samlede ejendomsværdi i kommunen. Gebyrindtægterne skal dække direkte og indirekte omkostninger til bekæmpelse af rotter. Promillen fastsættes i november for det kommende års budget på baggrund af den samlede ejendomsværdi i kommunen. Rottebekæmpelse (løbende p/l) 1. Rottebekæmpelse, anvendt promille 0,018 0,022 0,022* 14,3* Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 11,4 14,3 14,3* 14,3* * Promillen for fastsættes endeligt i november 2015 på baggrund af den samlede ejendomsværdi i kommunen.

23 Modtagelse af forurenet jord Miljøbeskyttelsesloven 48 fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvile i sig selv -princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. en skal dække betaling af depotleje til By & Havn, lovpligtige hensættelser samt driftsomkostninger og administration. Jf. s beslutning den 18. juni 2014 blev taksten for modtagelse af forurenet jord sænket med 4 kr./ton fra 72 kr./ton til 68 kr./ton pr. 1. juni Der er et rabatsystem baseret på leveret mængde 12 mdr. bagud. Ved nedsættelse af taksten med 4 kr. til 68 kr. pr. ton ændres rabatpriserne som følger: tons/år: 68,0 kr./ton tons/år: 67,0 kr./ton tons/år: 65,5 kr./ton Over tons/år: 64,0 kr./ton Modtagelse af forurenet jord 3. Modtagelse af forurenet jord (kr. pr. ton) ,0 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 78,0 78,0 78,0 78,0

24 Parkering Parkeringsafgift Færdselslovens 121 stk. 5 Lovbestemt (Justitsministeriet) Lovfastsat en er en statslig fastsat afgift, som kommunen ikke kan regulere. Indtægterne er opgjort som skrevne p-afgifter fratrukket annullerede p-afgifter. Parkeringsafgift Beløb I P-afgift ,1 2. P-afgift (Særlige forhold) ,5 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 150,7 150,7 150,7 150,7

25 Betalingsparkering Vejlovens 90 stk. 2 erne fastsættes ud fra niveauet for den adfærdsregulering af bilisterne, der er behov for. Dette prisfastsættelsesprincip er det eneste lovlige i forhold til betalingsparkering. Prisopregning sker efter bestemmelserne i Parkeringsstrategien for Københavns Kommune. En P-billet gælder én time. Betalingsparkering (løbende p/l) Beløb I P-billet, Rød zone ,6 2. P-billet, Rød zone (aften) ,7 3. P-billet, Rød zone (nat) ,5 4. P-billet, Grøn zone ,4 5. P-billet, Grøn zone (aften) ,3 6. P-billet, Grøn zone (nat) ,2 7. P-billet, Blå zone ,3 8. P-billet, Blå zone (aften) ,0 9. P-billet, Blå zone (nat) ,7 10. Parkeringslicens, beboer ,3 11. Lånebilslicenser, pr. måned maksimalt 4 pr. løbende 12. måned ,7 12. Erhvervslicens (op til 10 biler) ,2 13. Værkstedslicens ,1 14. P-kort, erhverv, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage (ophører 31/ ) Erhvervsperiodekort pr. dag de første 4 dage 90 2,8 Erhvervsperiodekort pr. dag de efterfølgende dage 61 0,5 15. P-kort, Rød zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage ,4 16. P-kort, Grøn zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage ,1 17. P-kort, Blå zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage ,1 18. Erhvervspluslicens ,0 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio.kr). 383,9 382,5 389,9 389,9

26 Gebyr for ombytning af licenser (dispensationer) og parkeringskort Ikke-lovbestemt grundlag som valgfri merydelse. Det er baseret på Statsforvaltningens afgørelse i en sag om et tilsvarende gebyr (afgørelse af 8. marts 2006 i forhold til Frederiksberg Kommune). Delvis brugerbetaling en fastsættes på baggrund af omkostningerne. Omlægning af betaling for ombytninger af licenser og parkeringskort. Prisen nedsættes til et niveau, der maksimalt modsvarer omkostningen forbundet med ydelsen. Til gengæld gælder taksten for alle ombytninger. Gebyr for ombytning af licenser (dispensationer) og parkeringskort (løbende p/l) Beløb I Gebyr ,6 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 0,5 0,5 0,6 0,6

27 Gebyr for benyttelse af bussluse og betaling for bizz Ikke lovbestemt grundlag som valgfri merydelse. Det er baseret på Statsforvaltningens afgørelse i en sag om et tilsvarende gebyr (afgørelse af 8. marts 2006 i forhold til Frederiksberg Kommune). Kostpris Alle udgifter til ydelsen indgår i beregningen af prisen. Busslusetilladelse udstedes til beboere med Folkeregisteradresse på Holmen således, at busslusen i Prinsessegade kan passeres. Gebyr for benyttelse af bussluse og betaling for bizz (2012 p/l) Beløb I Årsgebyr for benyttelse af bussluse, bussluselicens ,0 2. Depositium bizz. Tilbagebetales ved returnering ,0 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 0,0 0,0 0,0 0,0

28 Gebyr for udstedelse af parkeringsdispensationer Ikke lovbestemt grundlag som valgfri merydelse. Det er baseret på Statsforvaltningens afgørelse i en sag om et tilsvarende gebyr (afgørelse af 8. marts 2006 i forhold til Frederiksberg Kommune). Kostpris en fastsættes på baggrund af omkostningerne. Parkeringsdispensationer blev tidligere kaldt håndværkerdispensationer Gebyr for udstedelse af parkeringsdispensationer (løbende p/l) Beløb I Rød parkeringsdispensation ,0 2. Gul parkeringsdispensation ,0 3. Pink parkeringsdispensation ,0 Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 0,0 0,0 0,0 0,0

Teknik- og Miljøudvalget Ydelseskatalog 2010

Teknik- og Miljøudvalget Ydelseskatalog 2010 Indholdsfortegnelse Ydelse: Ordinær drift...2 Aktivitet: Administrativ støttefunktion...2 Aktivitet: Driftsopgaver i Center for Anlæg og Udbud...4 Aktivitet: Driftsopgaver i Center for Bydesign...5 Aktivitet:

Læs mere

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag Baggrund Jf. bilag 1, Affaldsområdets udvikling,

Læs mere

1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018. Takstkatalog 2015

1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018. Takstkatalog 2015 1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Takstkatalog 2015 Generel vejledning til takstberegningerne Taksterne er beregnet med udgangspunkt i det administrative budgetoplæg for 2015. Hvis taksterne

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5 6 Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2016 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 8 Budget 2014-2017

Læs mere

Medlemmer Anne Jeremiassen. Simon Pihl Sørensen. Søren P. Rasmussen. Morten Normann Jørgensen

Medlemmer Anne Jeremiassen. Simon Pihl Sørensen. Søren P. Rasmussen. Morten Normann Jørgensen Økonomiudvalget Protokol 27-02-2014 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen Dorthe la Cour Jan Kaspersen Mette Hoff Simon Pihl Sørensen Sofia Osmani Søren P. Rasmussen Henrik Brade Johansen

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) I medfør af 2, stk. 2 og 3, 3, stk. 6, 4, stk. 1-4, 5, stk. 2, 7, stk. 4, 10, stk. 2, 11,

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnede

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Miljøprojekt Nr. 717 2002 Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Anders Faber Carl Bro A/S Henrik Holst PricewaterhouseCoopers Niels Remtoft KL Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 7 Budget 2014-2017

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Prisblad 2015 Varde Forsyning A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 1.0 - opdateret 23. oktober 2014 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2015 ver. 1.0 [2] 1 Generelt 4 2 Varde Vandforsyning A/S 5 2.1 Forbrugspriser...

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Definitioner...3 2 Vedtægtens område...4 3 Budget og regnskab...4 4 Tilslutningsbidrag...5 5 Vandafledningsbidrag...6 6

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere