Udbudsmateriale. vedrørende. revisionsopgave. for. Ny Esbjerg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale. vedrørende. revisionsopgave. for. Ny Esbjerg Kommune"

Transkript

1 Esbjerg Kommune Udbudsmateriale vedrørende revisionsopgave for Ny Økonomi Juni 2006

2 Esbjerg Kommune 1 INDLEDNING AFTALENS OMFANG FORHOLD VEDRØRENDE TILBUD BESLUTNINGSPROCEDURE KONTAKTPERSONER MISLIGHOLDELSE FORCE MAJEURE OG ANDRE ANSVARS FRIHEDSGRUNDE OPSIGELSE OVERDRAGELSE DEN LOVPLIGTIGE REVISION REVISIONSOPGAVENS OMFANG REVISIONENS UDFØRELSE REVISORS ROLLE REVISORS RAPPORTERING SAMARBEJDE MELLEM ESBJERG KOMMUNE OG REVISIONEN TILKØBSYDELSER TILDELINGSKRITERIER DISPOSITION FOR TILBUD INDLEDNING PRIS REVISIONSPLAN OG-METODIKKER KVALITETSSIKRING REVISIONSTEAMET REFERENCE TRO OG LOVEERKLÆRING SAMT SERVICEATTEST FORSIKRING HÆFTELSE SIKKERHEDSSTILLELSE KONTRAKT OG REVISIONSREGULATIV BESKRIVELSE AF ESBJERG KOMMUNE

3 6.1 POLITISK ORGANISATION ADMINISTRATIV ORGANISATION ESBJERG KOMMUNE I HOVEDTAL MÅL, BUDGETTER OG REGNSKABER REGNSKABSAFSLUTNINGEN REGNSKABSOMRÅDER IT-ANVENDELSE I ESBJERG KOMMUNE ØKONOMISYSTEM I ESBJERG KOMMUNE BILAG

4 Esbjerg Kommune 1 Indledning I henhold til bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter BEK nr. 937 af udbyder Ny revisionsopgaven i udbud. Kommunerne Bramming, Esbjerg, Ribe samt Grimstrup sogn fra Helle Kommune sammenlægges den og bliver dermed til den nye. Derudover overtager Ny Esbjerg Kommune institutioner, opgaver med videre fra Ribe Amt. Ny vil fremover i materialet blive benævnt. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud. antager det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 1.1 Aftalens omfang ønsker etableret en kontrakt gældende for en 4-årig periode. Aftalen skal gælde for revision af regnskab 2007 til og med revision af regnskab Det skal være muligt for at forlænge kontrakten med op til et år på uændrede vilkår. Dette skal der senest gives besked om pr Regnskab 2006 vil blive revideret af revisionsfirmaerne for de nuværende Bramming, Esbjerg og Ribe Kommuner, Ribe Amt samt Helle Kommune for Grimstrup sogn. Der skal gives tilbud på følgende ydelser: Lovpligtig revision, henholdsvis finansiel revision og forvaltningsrevision Tilkøbsydelser: Fast timepris De revisionsopgaver, der skal udføres for, er overordnet fastlagt i følgende love og regulativer: Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 968 af 2. december 2003 Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., BEK nr. 392 af 2. maj 2006 Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations og Ministeriet for Familie- og Forbrugsanliggenders ressortområder. BEK. nr. 119 af 24. februar 2005 s Kasse- og Regnskabsregulativ og dertil hørende bilag/vejledninger s Revisionsregulativ Desuden henvises der til God Offentlig Revisionsskik Dette er ikke en udtømmende liste. Revisionen er forpligtet til at holde sig orienteret med lovgivning og andre regler herunder EU-regler, der har betydning for løsning af opgaven. 4

5 1.2 Forhold vedrørende tilbud Tilbuddet skal være skriftligt og være skrevet på dansk. forbeholder sig ret til at afvise tilbud, der ikke er skrevet på dansk og forventer at al kommunikation med tilbudsgiver i hele aftalens løbetid kan ske på dansk. forbeholder sig i øvrigt ret til at forkaste samtlige tilbud, der ikke opfylder tilbudsbetingelserne. Tilbuddet skal være i hænde senest den 21. august 2006 kl (lokal tid). Det skal stiles til: Borgmesterens forvaltning Økonomi Torvegade 74 DK-6700 Esbjerg Tilbuddet skal udarbejdes i 4 papireksemplarer og i 1 elektronisk eksemplar på cd-rom. Det skal lægges i en kuvert, hvorpå der står Fortroligt, må ikke åbnes - Tilbud på revisionsopgave. Økonomi registrerer tilbud ved modtagelse og returnerer efterfølgende bekræftelse på modtagelse af tilbud til tilbudsgiver. I tilfælde af, at tilbuddet afleveres personligt, vil der ligeledes blive udstedt en bekræftelse på modtagelse. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbning af tilbud eller få oplysninger om indholdet heraf. Tilbuddene vil blive åbnet samlet den 21. august 2006 i Økonomi i Esbjerg. Tilbudsgiver er bundet af sit tilbud til og med den 31. december Omkostninger som tilbudsgiver måtte pådrage sig i forbindelse med udarbejdelse af tilbud, er udbyder uvedkommende. Tilbuddet returneres ikke. Den valgte revision må ikke videregive opgaven til en underleverandør. Tilbud gives i DDK i 2006 priser eksklusiv moms. Vederlagsregulering sker en gang årligt. Regulering sker på baggrund af Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Første regulering er den 1. april 2008 vedrørende 2007 baseret på forskellen mellem gennemsnit 2006 og 2007 i nettoprisindekset. Såfremt der er spørgsmål til dette udbudsmateriale, skal disse sendes skriftligt til ovenstående adresse. Alle svar vil ligeledes blive givet skriftligt. Alle spørgsmål og svar vil blive tilsendt samtlige tilbudsgivere. Alle spørgsmål vil blive behandlet anonymt, og det vil ikke blive oplyst til øvrige tilbudsgivere, hvem der har rettet henvendelse. Alle spørgsmål skal være i hænde senest den 31. juli 2006 kl Fristen for at besvare disse spørgsmål udløber den 7. august forbeholder sig ret til drøftelse med tilbudsgiver med henblik på præcisering af indhold af tilbud, men dette kun på en sådan måde, at der ikke opstår forskelsbehandling og konkurrencefordrejning. 5

6 1.3 Beslutningsprocedure De modtagne tilbud vil blive sagsbehandlet af Økonomi i Borgmesterens Forvaltning i Esbjerg. Den administrative styregruppe fremsender indstilling til sammenlægningsudvalget. Kommunens øverst styrende organ er byrådet. Det betegnes i 2006 som sammenlægningsudvalget. Indstillingen forventes at blive politisk behandlet i sammenlægningsudvalget senest den 4. oktober Kontaktpersoner Økonomichef Kurt Knippel tlf. nr Kontorchef Merete Pedersen tlf. nr Misligholdelse Ved misligholdelse gælder dansk rets almindelige regler. Den ikke-misligholdende part kan således alt efter de konkrete foreliggende omstændigheder: - fastholde aftalen - kræve forholdsmæssigt afslag - hæve aftalen - kræve erstatning Ved væsentlig misligholdelse vil således være berettiget til at hæve aftalen. Væsentlig misligholdelse foreligger for eksempel: Hvor revisionsfirmaet bliver dømt for forhold, der kan rejse tvivl om revisionsfirmaets hæderlighed, Hvor revisionsfirmaet standser sine betalinger eller hvis tilbudsgivers bo undergives konkursbehandling, Hvor revisionsfirmaet ikke overholder de i lovgivningen fastsatte tidsfrister Såfremt hæver aftalen, er revisionsfirmaet forpligtiget til at godtgøre Esbjerg Kommune de udgifter, der er forbundet med misligholdelsen herunder blandt andet merudgifter, der vil være ved at skulle antage et andet revisionsfirma i resten af aftaleperioden. Eventuelle tvister afgøres efter gældende dansk ret, herunder anvendelse af eventuel voldgift. I henhold til medarbejderes retsstilling henvises til Virksomhedsoverdragelsesloven og den retspraksis, der er på området. 1.5 Force majeure og andre ansvars frihedsgrunde Revisionen kan fritages for sine forpligtelser, hvis strejker, forsyningsvanskeligheder eller lignende af et vist omfang umuliggør opfyldelsen af disse. Dog skal det hurtigst muligt bringes til ophør. Gør revisionen brug af dette, skal have skriftlig besked herom, hvori årsag, forventet omfang og varighed er angivet. 6

7 1.6 Opsigelse kan opsige aftalen med 6 måneders skriftlig varsel til udgangen af en kalendermåned. Tilbudsgiver kan opsige aftalen med 1 års skriftlig varsel til udgangen af en kalendermåned. 1.7 Overdragelse Overgår revisionsopgaven efter kontraktperiodens udløb til en anden revisor, skal den hidtige revision være behjælpelig med at overdrage revisionsopgaven til den nye revisor. Eventuelle udgifter, der er forbundet med dette, skal være indregnet i basisrevisionen for den overdragende revision. 7

8 2 Den lovpligtige revision 2.1 Revisionsopgavens omfang Revisionsopgaven omfatter lovpligtig revision ifølge styrelsesloven 42, det vil sige finansiel revision og forvaltningsrevision. Hvor der ikke er aftalt andet, omfatter revisionen også anlægsregnskaber, regnskaber for private og selvejende institutioner, legater og fælleskommunale virksomheder, hvor skal varetage kasse- og regnskabsfunktioner, er regnskabsførende for, eller hvor revisionen skal foretages af kommunens revision ifølge vedtægten for den pågældende institution. Årsregnskaber med videre for henholdsvis Bramming, Esbjerg og Ribe Kommuner samt Ribe Amt fremgår i bilag 1-3. Opgørelser og indberetninger, som i henhold til lov m.v. skal forsynes med særskilt revisionspåtegning, er også omfattet af udbuddet. Oversigt over specialregnskaber kan ses i de forskellige revisionsberetninger. Revisionsopgaven omfatter ikke selvejende, private institutioner, der ifølge overenskomst selv ansætter og honorerer revisor. s revision har dog ansvaret for at vurdere, om institutionernes regnskaber er undergivet betryggende revision, samt at institutionernes regnskaber indgår korrekt i kommunens regnskab. 2.2 Revisionens udførelse Revisor tager stilling til, om regnskabet og specialopgørelser er retvisende. Revisionen skal efterprøve, om regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love, aftaler og andre forskrifter herunder bestemmelserne i kasse- og regnskabsregulativet for (se bilag 4) samt EU-regler. Endvidere foretager revisor løbende en kritisk gennemgang af regnskabsføringen og de etablerede forretningsgange og kontrolforanstaltninger med henblik på at efterprøve, om disse er betryggende. Den lovpligtige revision omfatter desuden en vurdering af, om de anvendte forretningsgange og interne rapporterings- og informationssystemer tilgodeser hensynet til økonomisk og hensigtsmæssig forvaltning og administration, og hvorvidt der i passende omfang frembringes data til brug for analyser af effektivitet og produktivitet på forvaltnings- og institutionsniveau. Revisor har ret og pligt til at udvide revisionen udover det, der er beskrevet i s revisionsregulativ, hvis revisionen er blevet opmærksom på forhold, der bør undersøges nærmere. Revisor vurderer løbende kvaliteten og hensigtsmæssigheden af den samlede forvaltning i bred forstand. Revisor skal fremdrage relevante informationer til dem, der træffer beslutningerne, det vil sige byrådet og administrationen. 8

9 Revisor er ansvarlig for den samlede revision af s regnskaber. Det er en betingelse, at der mindst 1 gang årligt bliver foretaget uanmeldt eftersyn af kommunens likvide beholdninger og indestående. For så vidt angår værdipapirer, deponerede effekter, aktiver tilhørende legater m.v. skal uanmeldt eftersyn også ske mindst 1 gang årligt. 2.3 Revisors rolle forventer, at revisor udøver en aktiv, dynamisk og fremadrettet revision inden for rammerne af bestemmelserne i styrelsesloven 42. Revisionen skal virke som inspirator, rådgiver og konsulent for kommunens ledelse. Revisionen skal således virke som konsulent indenfor det normale regnskabsmæssige område. Som udgangspunkt påhviler det revisionen at dokumentere, hvilke kriterier der skal være opfyldte for, at konsulentydelser indenfor det normale regnskabsmæssige område ikke er indeholdt i den ordinære revision. Revisionen rådgiver s direktørområder ved tvivlsspørgsmål, ny lovgivning, reformer og lignende både på eget initiativ og på initiativ fra kommunen. 2.4 Revisors rapportering Revisor rapporterer sine resultater gennem påtegning på regnskaber og specielle opgørelser og fremsender desuden revisionsberetninger til byrådet, kommunaldirektøren samt økonomichefen. Påtegning på årsrapport og regnskab skal foreligge, så lovgivningens frister for behandling og godkendelse kan overholdes. Revisor fremsender beretning til byrådet, når revisionen af årsregnskabet er tilendebragt. Desuden fremsendes delberetninger efter hvert revisionsbesøg. Revisor fremsender notat til kommunaldirektør og økonomichef vedrørende forhold af mindre væsentlig karakter samt vedrørende forhold, der ikke giver anledning til politisk behandling. Beretninger fra revisionsbesøg og revisionsberetning forelægges og gennemgås med kommunaldirektøren og økonomichefen, inden den forlægges det politiske niveau. Revisors mundtlige rapportering foregår dels ved kommunikation med kommunens administrative ledelse og øvrige administration. Samt gennem 1-2 årlige møder hvor revisionens konklusioner og andre iagttagelser kan drøftes med den politiske og administrative ledelse. 2.5 Samarbejde mellem og revisionen Revision af s årsregnskab omfatter blandt andet: Gennemgang af regnskab, årsrapport og bilag til regnskabet Påtegning af årsregnskab og årsrapport Revisionspåtegninger på specialregnskaber m.v. It-revision 9

10 Der forventes et samarbejde mellem og revisionen, som bygger på et professionelt og troværdigt forhold. Byrådet giver revisionen adgang til at foretage de undersøgelser m.v., som revisionen anser for nødvendige. Kommunen sørger for, at revisionen får de oplysninger og den bistand, som revisionen finder påkrævet. Bilag herunder e-faktura til brug ved revision finder revisionen selv frem i bilagsarkiv i forvaltninger og institutioner. Revisionen skal kunne anvende kommunens it-værktøjer og andre hensigtsmæssige økonomiske styringsværktøjer. Der vil i blive etableret intern revision, som har til formål at yde rådgivning til alle kommunens decentrale institutioner, som har egen bogføring samt afdelingskasse. Intern revision beskrives nærmere i bilag 5. Det påses, at der udvises god kommunal regnskabsskik samt, at kommunens kasse- og regnskabsregulativ, forskrifter og forretningsgangsbeskrivelser overholdes. Alle udarbejdede beretninger og administrative notater skal fremsendes elektronisk samt i et nærmere aftalt antal eksemplarer til økonomichefen. Økonomichefen skal underrettes, hvis der er behov for øget opmærksomhed på nogle punkter eller behov for konkrete tiltag. I øvrigt skal følgende krav opfyldes: at revisionens personale taler og skriver dansk at revisionens personale optræder serviceorienteret og korrekt overfor kommunens personale at revisionen har tavshedspligt om de forhold, som revisionen erhverver sig under arbejde i og for at revisionen skal kunne afholde møder med kommunen også med dags varsel, hvis det er nødvendigt at hurtigt kan få kontakt med revisionens ledelse at revisionen udpeger en fast kontaktperson over for at revisionen skal kende og kunne arbejde i kommunens økonomisystem med tilhørende itfødesystemer at revisionen kan vise legitimation ved besøg i kommunen 10

11 3 Tilkøbsydelser Udover lovpligtig revision skal tilbuddet indeholde bud på tilkøbsydelser lydende på timeløn. Tilkøbsydelser kan være særlig rådgivning, udredningsopgaver, opfølgning, konsulentopgaver, specialopgaver som for eksempel analyse af et opgaveområde. Tilkøbsydelser kan have et varierende omfang, som afhænger af, hvad der kommer af spørgsmål og opgaver fra såvel politisk og administrativ side samt fra revisionen. Aftaler med revisionen om udførelse af særlige opgaver og undersøgelser, der ikke er omfattet af den lovpligtige revision, skal aftales med kommunaldirektør eller økonomichef. 11

12 4 Tildelingskriterier Det tilbud, der ud fra en helhedsbetragtning for, er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vil blive accepteret. Nedenstående tildelingskriterier vil indgå i bedømmelsen. Tildelingskriterier Vægt Pris På lovpligtig revision På timeprisen for tilkøbsydelser 65% Revisionsplanlægning Tilbudsgivers metodik og arbejdstilrettelæggelse Hvordan beskrives planen for revisionen Hvordan prioriteres tiden mellem finansiel revision og forvaltningsrevision Hvordan vil revisionen sikre en aktiv og fremadrettet sparring med kommunen Tilbudsgivers kvalitetssikring Tilbudsgiver forslag til evalueringsmøder, dialog m.v. 35% 12

13 5 Disposition for tilbud For at opnå et ensartet vurderingsgrundlag vedrørende udbud af revisionsopgaven i Esbjerg Kommune skal nedenstående disposition følges ved afgivelse af tilbud. Der er vigtigt, at tilbudsgiver besvarer alle punkter i nedenstående disposition. Vurdering af tilbud vil alene blive foretaget på grundlag af det fremsendte materiale, som derfor må være fyldestgørende. Der er ikke mulighed for at afgive tilbud på dele af den samlede revisionsopgave, og der er ikke mulighed for at afgive alternative tilbud. 5.1 Indledning Afsnittet skal indeholde oplysninger vedrørende tilbudsgivers navn, adresse, telefon, E- postadresse og telefax. 5.2 Pris Tilbudsgiver skal angive en fast pris for den lovpligtige revision ifølge Styrelsesloven 42, det vil sige finansiel revision samt forvaltningsrevision. Derudover skal tilbudsgiver angive en bindende timepris på tilkøbsydelser eksempelvis rådgivning, opfølgning, konsulentopgaver samt specialopgaver. Revision skal give konkrete eksempler på, hvilke ydelser, rådgivning og vejledning, der ikke er indeholdt i tilbudssummen på den lovpligtige revision. Tilbudssummen for den lovpligtige revision samt for tilkøbsydelser skal oplyses ekskl. moms, og det skal omfatte det årlige vederlag inkl. alle omkostninger herunder køretid, kilometerpenge m.v. Betalingen sker kvartalsvis bagud med ¼ af det årlige vederlag med betalingsbetingelse løbende måned + 30 dage. Fakturering for særskilt aftalte opgaver sker projektvis. Sker der ændringer af væsentlig karakter, der i afgørende grad får indflydelse på revisionens omfang, tages honoraret og opgavens udførelse op til forhandling. Løbende ændringer og tilpasninger af s organisationsstruktur, institutionsantal og institutionsopdeling giver ikke anledning til ændring af tilbudssummen i kontraktperioden. stiller de nødvendige dataudtræk fra It-systemer, der anvendes i kommunen, til rådighed. Særlige data-analyse-værktøjer betales af revisionsfirmaet. Omkostninger i denne forbindelse til nye snitflader mellem systemerne betales ligeledes af revisionsfirmaet. Revisionen medbringer selv materiel såsom It-værktøjer m.v. stiller gratis lokaler til rådighed. 13

14 5.3 Revisionsplan og-metodikker Tilbuddet skal indeholde en overordnet revisionsplan, hvor der skal redegøres for indholdet og omfanget af revisionen både for den finansielle revision og forvaltningsrevision. Revisionsplanen skal give et eksempel på det første års revision, hvor der skal tages udgangspunkt i s organisation og struktur og den forudsætning, at bogføringens pålidelighed og kommunens interne kontrolsystem er tilfredsstillende. Der skal gives en beskrivelse af de revisionsmål og revisionsstrategier, der anvendes i revisionsarbejdet. Derudover skal der gives en beskrivelse af, hvorledes revisionen vil sikre en aktiv og fremadrettet sparring med. Tilbudsgiver skal endvidere give forslag til evalueringsmøder, dialog m.v. Desuden skal tilbudsgiver angive, hvorledes der tidsmæssigt prioriteres henholdsvis mellem finansiel revision og forvaltningsrevision. I perioden, hvor kommunen skal udarbejde årsregnskab, skal revisor gennemgå materialet, så uhensigtsmæssigheder kan fjernes, før det endelige regnskab skal foreligge. Derfor er det en forudsætning, at revisor afsætter nødvendige ressourcer i marts/april måned i forbindelse med regnskabsafslutningen. 5.4 Kvalitetssikring Tilbudsgiver skal give en beskrivelse af virksomhedens kvalitetssikringssystem. Endvidere skal der gives en beskrivelse af virksomhedens arbejdsgange, intern rapportering og uddannelse af medarbejdere. 5.5 Revisionsteamet Der skal gives oplysninger om det medarbejderteam, der skal løse revisionsopgaven for Esbjerg Kommune. Skema i bilag 6 kan eventuelt anvendes hertil. Der skal oplyses om antallet af medarbejdere inden for de enkelte medarbejderkategorier, disses kvalifikationer, uddannelse og erfaring med primærkommunal revision samt revisors uddannelsesstrategi. Desuden skal CV på nøglepersoner oplyses. Det skal endvidere gives en begrundelse for sammensætningen af revisionsteamet. 5.6 Reference Tilbudsgiver skal henvise til nuværende kommunale samarbejdspartnere, hvor har mulighed for at rette henvendelse til. 5.7 Tro og loveerklæring samt Serviceattest Tilbudsgiver forpligter sig til ved fremsendelse af tilbud at afgive erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på over kr. i henhold til LBK nr. 336 af Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen dateret højest 90 dage før tilbudsafgivelse skal fremsendes. Tilbudsgiveren må ikke være omfattet af nogle af de udelukkelsesgrunde, som er nævnt i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og 2. Udenlandske tilbudsgivere skal aflevere en tilsvarende dokumentation i henhold til de nationale regler i det land, hvori de er etableret. 14

15 5.8 Forsikring Det forudsættes, at tilbudsgiver har en erhvervsansvarsforsikring, der dækker såvel revisionsarbejde som rådgivning. Kopi af policen og forsikringsbetingelserne, som skal være på dansk, skal vedlægges tilbuddet. 5.9 Hæftelse Den bydendes selskabsstruktur skal fremgå af tilbuddet. Endvidere skal der redegøres for nationale og internationale samarbejdspartnere. Der skal indsendes det seneste godkendte årsregnskab Sikkerhedsstillelse Tilbudsgiver forudsættes at stille en anfordringsgaranti i et pengeinstitut. Garantien skal mindst udgøre 5% af den samlede årlige kontraktsum Kontrakt og Revisionsregulativ Den vindende part skal efterfølgende lave et udkast til en kontrakt på baggrund af udbudsmateriale og tilbud. Endvidere skal den vindende part umiddelbart efter kontraktindgåelse udfærdige et udkast til et revisionsregulativ. 15

16 6 Beskrivelse af Ny er en organisation, som først begynder pr Organisationen er således stadig under etablering. Der kan derfor ske ændringer i forhold til de forhold, der er beskrevet i de følgende afsnit. 6.1 Politisk organisation s øverst styrende organ er byrådet, der består af 31 medlemmer. Det fungerer i 2006 som sammenlægningsudvalg. Derudover er der nedsat 7 udvalg. Den politiske organisations opbygning fremgår af nedenstående diagram. Byråd Økonomi Udvalg Teknik & Forsyning Udvalg Plan & Miljø Udvalg Kultur & Fritid Udvalg Borger & Sundhed Udvalg Arbejdsmarked Udvalg Børn & Familie Udvalg Det skal dog bemærkes, at den politiske organisation først fastlægges ved vedtagelse af styrelsesvedtægten, derfor kan der forekomme ændringer. For at give et indblik i udvalgenes ansvarsområder opstilles i det følgende en oversigt over udvalg samt tilhørende politikområder. Der kan dog komme ændringer i antal politikområder. Økonomiudvalget: Politisk organisation Erhverv & Turisme Administration Byudvikling Finansiering Redningsberedskab Teknik & Forsyningsudvalget: Veje & grønne områder Esbjerg lufthavn Forsyningen Byggeri, vedligehold & energi Plan & Miljøudvalget: Byfornyelse Miljø Affald Kultur & Fritidsudvalget: Kultur & Fritid Borger & Sundhedsudvalget: Sociale ydelser Handicappede Sundhed & Omsorg Arbejdsmarkedsudvalget: 16

17 Arbejdsmarked Børn & Familieudvalget: Dagpasning Familie Skole 6.2 Administrativ organisation Borgmesteren er s øverste administrative leder. s administrative organisering består af seks forvaltninger, der alle ledes af en direktør. I nedenstående organisationsdiagram kan s administrative organisation ses. Borgmesteren Direktionen Teknik & Miljø Sundhed & Omsorg Social & Arbejdsmarked Kultur & Borgerservice Fællesforvaltning Børn & Familie Fortegnelse over de nuværende institutioner i kan ses i bilag 7. Det skal dog bemærkes, at der også i forhold til antallet af institutioner kan forekomme ændringer. En oversigt over samtlige afdelinger i kan ses i bilag i hovedtal Kommunerne Bramming, Esbjerg, Ribe samt Grimstrup sogn, som udgør den kommende Esbjerg Kommune, havde pr et samlet indbyggertal på Samtidig med struktur- og opgavereformen er der gennemført en udligningsreform, som medfører, at fordelingen af statstilskuddet og den mellemkommunale udligning ændres. På den baggrund forventes det, at omsætningen vil være på cirka 10 mia. kr. Yderligere informationer om kan findes på adressen ww.nyesbjergkommune.dk 6.4 Mål, budgetter og regnskaber Det er besluttet, at der i skal anvendes mål- og rammestyring som økonomisk styringskoncept (bilag 9 og 10). Derudover skal der være maksimal grad af uddelegering på de rammebelagte områder, hvor der er ret til overførsel af over- eller underskud til det efterfølgende år. Desuden er der mulighed for at låne op til 5% af næste års budget. Ved vedtagelsen af årsbudgettet fastlægges målene for. Ved årsregnskabet rapporteres om målopfyldelsen og om afvigelser fra det vedtagne budget. 6.5 Regnskabsafslutningen s regnskabsafslutning vil typisk følge nedenstående tidsplan: Ultimo januar Sidste frist for kassemæssige posteringer på decentrale bogføringssteder. Medio februar Sidste frist for afslutningsposteringer. Supplementsperioden udløber. 17

18 Primo april: Primo maj Medio maj Årsrapport og årsregnskab foreligger. Behandling af årsregnskab i Direktionen. Behandling af årsregnskab i Økonomiudvalget. Behandling af årsregnskab i Byrådet. 6.6 Regnskabsområder s regnskab sammensættes af posteringer fra decentrale bogføringssteder samt afdelingskasser. Det forventes, at der vil være cirka: 200 decentrale bogføringssteder 6.7 IT-anvendelse i har en IT-organisation bestående af en central IT-afdeling og et net af ITkoordinatorer og brugerstøttepersoner. Som teknologisk platform anvender kommunen Windows som fil- og printerservere og unix og windows 2003 som applikations- og databaseservere. På databaseområdet anvendes informix, oracle og MS-SQL afhængig af den enkelte applikations krav. anvender desuden servicebureauløsninger f.eks. KMD. Hele kommunen er rent netværksmæssigt sammenhængende og baseret på TCP/IP og enhver location kan nå samtlige servere. Som sikkerhed anvendes Firewall 1, og der er en adskillelse mellem det administrative og offentlige netværk. 6.8 Økonomisystem i Det er besluttet, at der som økonomisystem i skal anvendes Prisme 3.0 fra Fujitsu. I bilag 11 findes en liste over øvrige overordnede it-systemer, der på nuværende tidspunkt er truffet beslutning om, at der skal anvendes i. 18

19 7 Bilag 1. Regnskab 2004 for Ribe og Bramming Kommuner samt regnskab 2005 for samt Ribe Amt 2. Årsberetning 2004 for Ribe og Bramming Kommuner samt årsberetning 2005 for Esbjerg Kommune samt Ribe Amt 3. Revisionsberetning 2004 for Bramming, Esbjerg og Ribe Kommuner samt Ribe Amt 4. Kasse og regnskabsregulativ for, samt dertil hørende bilag. Derudover et udkast til kasse og regnskabsregulativ for Ny 5. Beskrivelse af intern revision 6. Skema til angivelse af medarbejderteam 7. Institutionsfortegnelse for Ny 8. Afdelingsfortegnelse for Ny 9. De økonomiske styringsprincipper i Ny 10. God økonomistyring 11. Oversigt over it-systemer 19

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune

Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune Revisionsregulativ Den sagkyndige revision Frederikssund Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Frederikssund

Læs mere

Revisionsregulativ for Jammerbugt Kommune

Revisionsregulativ for Jammerbugt Kommune for Den sagkyndige revision skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. s afskedigelse af revisionen kræver tilsynsmyndighedens samtykke, jr. 42 i lov om kommunernes

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College Bilag 2 Kravspecifikation for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud af revisionsydelser for VIA University College Indhold 1. Revisionsopgavens afgrænsning.... 3 1.1. Lovpligtig revision... 3 1.2.

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Revisionen skal omfatte alle regnskabsområder henhørende under regionsrådet, jf. lovens 28 stk. 2.

Revisionen skal omfatte alle regnskabsområder henhørende under regionsrådet, jf. lovens 28 stk. 2. Kontraktbilag 6 Region Syddanmark Revisionsregulativ for Region Syddanmark Indhold 1 Generelt 2 Opgavedeling mellem ledelse og revisor 3 Grundlaget for revisionsopgaven 4 Revisionens tilrettelæggelse og

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Bilag 1 til Kontrakt om revision af de lokale kirkelige kasser. Kravspecifikation

Bilag 1 til Kontrakt om revision af de lokale kirkelige kasser. Kravspecifikation Bilag 1 til Kontrakt om revision af de lokale kirkelige kasser Kravspecifikation 1. Indledning Udbuddet omfatter revision af alle de lokale kirkelige kasser m.v. i Danmark. Danmark er opdelt i 10 revisionsområder

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

NY HJØRRING KOMMUNE. Udbudsmateriale for revisionsopgaven

NY HJØRRING KOMMUNE. Udbudsmateriale for revisionsopgaven NY HJØRRING KOMMUNE Udbudsmateriale for revisionsopgaven Indholdsfortegnelse DEL 1 Udbud af revisionsopgaven 3 1 Indledning 3 1.1 Aftaleperiode 3 1.2 Opsigelse 3 1.3 Formkrav og indhold i tilbud 3 1.4

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr.

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr. ÅRHUS KOMMUNE Beretning nr. 1 (side 1-11) Indholdsfortegnelse Side 1 OPGAVER OG ANSVAR... 2 1.1 Ledelsens opgaver og ansvar...2 1.1.1 Registreringssystemer og formueforvaltning...2 1.1.2 Tilsigtede og

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Kontrakt vedrørende revisionsydelser

Kontrakt vedrørende revisionsydelser Kontrakt INDLEVELSE vedrørende SKABER UDVIKLING revisionsydelser Kontrakt vedrørende revisionsydelser 2017-2019 April 2016 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse Side 1

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Aftale om konsulentydelse til etablering af servicekultur

Aftale om konsulentydelse til etablering af servicekultur Teknik- og Miljøforvaltningen Aftale om konsulentydelse til etablering af servicekultur [dd.mm.åååå] Sagsnr.: [xxx] Dok.nr.: [xxx] SE nr.teknik- og Miljøforvaltningen: 1041 5810 CVR nr. Konsulenten: 2(5)

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven). 1. Lovgrundlag

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 5 (side 108 117) Beretning om revisionsaftale BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål Indledning Holbæk Forsyning A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på rammeaftale omfattende løbende ydelser i forbindelse med landinspektørarbejder

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Udbudsmateriale for revisionsopgaven i Horsens Kommune

Udbudsmateriale for revisionsopgaven i Horsens Kommune H O R S E N S K O M M U N E Udbudsmateriale for revisionsopgaven i Horsens Kommune Indholdsfortegnelse 1 Udbud af revisionsydelsen... 3 1.1 INDLEDNING... 3 1.2 AFTALEPERIODE... 3 1.3 FØRTIDIG OPSIGELSE

Læs mere