Udbudsmateriale. vedrørende. revisionsopgave. for. Ny Esbjerg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale. vedrørende. revisionsopgave. for. Ny Esbjerg Kommune"

Transkript

1 Esbjerg Kommune Udbudsmateriale vedrørende revisionsopgave for Ny Økonomi Juni 2006

2 Esbjerg Kommune 1 INDLEDNING AFTALENS OMFANG FORHOLD VEDRØRENDE TILBUD BESLUTNINGSPROCEDURE KONTAKTPERSONER MISLIGHOLDELSE FORCE MAJEURE OG ANDRE ANSVARS FRIHEDSGRUNDE OPSIGELSE OVERDRAGELSE DEN LOVPLIGTIGE REVISION REVISIONSOPGAVENS OMFANG REVISIONENS UDFØRELSE REVISORS ROLLE REVISORS RAPPORTERING SAMARBEJDE MELLEM ESBJERG KOMMUNE OG REVISIONEN TILKØBSYDELSER TILDELINGSKRITERIER DISPOSITION FOR TILBUD INDLEDNING PRIS REVISIONSPLAN OG-METODIKKER KVALITETSSIKRING REVISIONSTEAMET REFERENCE TRO OG LOVEERKLÆRING SAMT SERVICEATTEST FORSIKRING HÆFTELSE SIKKERHEDSSTILLELSE KONTRAKT OG REVISIONSREGULATIV BESKRIVELSE AF ESBJERG KOMMUNE

3 6.1 POLITISK ORGANISATION ADMINISTRATIV ORGANISATION ESBJERG KOMMUNE I HOVEDTAL MÅL, BUDGETTER OG REGNSKABER REGNSKABSAFSLUTNINGEN REGNSKABSOMRÅDER IT-ANVENDELSE I ESBJERG KOMMUNE ØKONOMISYSTEM I ESBJERG KOMMUNE BILAG

4 Esbjerg Kommune 1 Indledning I henhold til bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter BEK nr. 937 af udbyder Ny revisionsopgaven i udbud. Kommunerne Bramming, Esbjerg, Ribe samt Grimstrup sogn fra Helle Kommune sammenlægges den og bliver dermed til den nye. Derudover overtager Ny Esbjerg Kommune institutioner, opgaver med videre fra Ribe Amt. Ny vil fremover i materialet blive benævnt. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud. antager det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 1.1 Aftalens omfang ønsker etableret en kontrakt gældende for en 4-årig periode. Aftalen skal gælde for revision af regnskab 2007 til og med revision af regnskab Det skal være muligt for at forlænge kontrakten med op til et år på uændrede vilkår. Dette skal der senest gives besked om pr Regnskab 2006 vil blive revideret af revisionsfirmaerne for de nuværende Bramming, Esbjerg og Ribe Kommuner, Ribe Amt samt Helle Kommune for Grimstrup sogn. Der skal gives tilbud på følgende ydelser: Lovpligtig revision, henholdsvis finansiel revision og forvaltningsrevision Tilkøbsydelser: Fast timepris De revisionsopgaver, der skal udføres for, er overordnet fastlagt i følgende love og regulativer: Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 968 af 2. december 2003 Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., BEK nr. 392 af 2. maj 2006 Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations og Ministeriet for Familie- og Forbrugsanliggenders ressortområder. BEK. nr. 119 af 24. februar 2005 s Kasse- og Regnskabsregulativ og dertil hørende bilag/vejledninger s Revisionsregulativ Desuden henvises der til God Offentlig Revisionsskik Dette er ikke en udtømmende liste. Revisionen er forpligtet til at holde sig orienteret med lovgivning og andre regler herunder EU-regler, der har betydning for løsning af opgaven. 4

5 1.2 Forhold vedrørende tilbud Tilbuddet skal være skriftligt og være skrevet på dansk. forbeholder sig ret til at afvise tilbud, der ikke er skrevet på dansk og forventer at al kommunikation med tilbudsgiver i hele aftalens løbetid kan ske på dansk. forbeholder sig i øvrigt ret til at forkaste samtlige tilbud, der ikke opfylder tilbudsbetingelserne. Tilbuddet skal være i hænde senest den 21. august 2006 kl (lokal tid). Det skal stiles til: Borgmesterens forvaltning Økonomi Torvegade 74 DK-6700 Esbjerg Tilbuddet skal udarbejdes i 4 papireksemplarer og i 1 elektronisk eksemplar på cd-rom. Det skal lægges i en kuvert, hvorpå der står Fortroligt, må ikke åbnes - Tilbud på revisionsopgave. Økonomi registrerer tilbud ved modtagelse og returnerer efterfølgende bekræftelse på modtagelse af tilbud til tilbudsgiver. I tilfælde af, at tilbuddet afleveres personligt, vil der ligeledes blive udstedt en bekræftelse på modtagelse. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbning af tilbud eller få oplysninger om indholdet heraf. Tilbuddene vil blive åbnet samlet den 21. august 2006 i Økonomi i Esbjerg. Tilbudsgiver er bundet af sit tilbud til og med den 31. december Omkostninger som tilbudsgiver måtte pådrage sig i forbindelse med udarbejdelse af tilbud, er udbyder uvedkommende. Tilbuddet returneres ikke. Den valgte revision må ikke videregive opgaven til en underleverandør. Tilbud gives i DDK i 2006 priser eksklusiv moms. Vederlagsregulering sker en gang årligt. Regulering sker på baggrund af Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Første regulering er den 1. april 2008 vedrørende 2007 baseret på forskellen mellem gennemsnit 2006 og 2007 i nettoprisindekset. Såfremt der er spørgsmål til dette udbudsmateriale, skal disse sendes skriftligt til ovenstående adresse. Alle svar vil ligeledes blive givet skriftligt. Alle spørgsmål og svar vil blive tilsendt samtlige tilbudsgivere. Alle spørgsmål vil blive behandlet anonymt, og det vil ikke blive oplyst til øvrige tilbudsgivere, hvem der har rettet henvendelse. Alle spørgsmål skal være i hænde senest den 31. juli 2006 kl Fristen for at besvare disse spørgsmål udløber den 7. august forbeholder sig ret til drøftelse med tilbudsgiver med henblik på præcisering af indhold af tilbud, men dette kun på en sådan måde, at der ikke opstår forskelsbehandling og konkurrencefordrejning. 5

6 1.3 Beslutningsprocedure De modtagne tilbud vil blive sagsbehandlet af Økonomi i Borgmesterens Forvaltning i Esbjerg. Den administrative styregruppe fremsender indstilling til sammenlægningsudvalget. Kommunens øverst styrende organ er byrådet. Det betegnes i 2006 som sammenlægningsudvalget. Indstillingen forventes at blive politisk behandlet i sammenlægningsudvalget senest den 4. oktober Kontaktpersoner Økonomichef Kurt Knippel tlf. nr Kontorchef Merete Pedersen tlf. nr Misligholdelse Ved misligholdelse gælder dansk rets almindelige regler. Den ikke-misligholdende part kan således alt efter de konkrete foreliggende omstændigheder: - fastholde aftalen - kræve forholdsmæssigt afslag - hæve aftalen - kræve erstatning Ved væsentlig misligholdelse vil således være berettiget til at hæve aftalen. Væsentlig misligholdelse foreligger for eksempel: Hvor revisionsfirmaet bliver dømt for forhold, der kan rejse tvivl om revisionsfirmaets hæderlighed, Hvor revisionsfirmaet standser sine betalinger eller hvis tilbudsgivers bo undergives konkursbehandling, Hvor revisionsfirmaet ikke overholder de i lovgivningen fastsatte tidsfrister Såfremt hæver aftalen, er revisionsfirmaet forpligtiget til at godtgøre Esbjerg Kommune de udgifter, der er forbundet med misligholdelsen herunder blandt andet merudgifter, der vil være ved at skulle antage et andet revisionsfirma i resten af aftaleperioden. Eventuelle tvister afgøres efter gældende dansk ret, herunder anvendelse af eventuel voldgift. I henhold til medarbejderes retsstilling henvises til Virksomhedsoverdragelsesloven og den retspraksis, der er på området. 1.5 Force majeure og andre ansvars frihedsgrunde Revisionen kan fritages for sine forpligtelser, hvis strejker, forsyningsvanskeligheder eller lignende af et vist omfang umuliggør opfyldelsen af disse. Dog skal det hurtigst muligt bringes til ophør. Gør revisionen brug af dette, skal have skriftlig besked herom, hvori årsag, forventet omfang og varighed er angivet. 6

7 1.6 Opsigelse kan opsige aftalen med 6 måneders skriftlig varsel til udgangen af en kalendermåned. Tilbudsgiver kan opsige aftalen med 1 års skriftlig varsel til udgangen af en kalendermåned. 1.7 Overdragelse Overgår revisionsopgaven efter kontraktperiodens udløb til en anden revisor, skal den hidtige revision være behjælpelig med at overdrage revisionsopgaven til den nye revisor. Eventuelle udgifter, der er forbundet med dette, skal være indregnet i basisrevisionen for den overdragende revision. 7

8 2 Den lovpligtige revision 2.1 Revisionsopgavens omfang Revisionsopgaven omfatter lovpligtig revision ifølge styrelsesloven 42, det vil sige finansiel revision og forvaltningsrevision. Hvor der ikke er aftalt andet, omfatter revisionen også anlægsregnskaber, regnskaber for private og selvejende institutioner, legater og fælleskommunale virksomheder, hvor skal varetage kasse- og regnskabsfunktioner, er regnskabsførende for, eller hvor revisionen skal foretages af kommunens revision ifølge vedtægten for den pågældende institution. Årsregnskaber med videre for henholdsvis Bramming, Esbjerg og Ribe Kommuner samt Ribe Amt fremgår i bilag 1-3. Opgørelser og indberetninger, som i henhold til lov m.v. skal forsynes med særskilt revisionspåtegning, er også omfattet af udbuddet. Oversigt over specialregnskaber kan ses i de forskellige revisionsberetninger. Revisionsopgaven omfatter ikke selvejende, private institutioner, der ifølge overenskomst selv ansætter og honorerer revisor. s revision har dog ansvaret for at vurdere, om institutionernes regnskaber er undergivet betryggende revision, samt at institutionernes regnskaber indgår korrekt i kommunens regnskab. 2.2 Revisionens udførelse Revisor tager stilling til, om regnskabet og specialopgørelser er retvisende. Revisionen skal efterprøve, om regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love, aftaler og andre forskrifter herunder bestemmelserne i kasse- og regnskabsregulativet for (se bilag 4) samt EU-regler. Endvidere foretager revisor løbende en kritisk gennemgang af regnskabsføringen og de etablerede forretningsgange og kontrolforanstaltninger med henblik på at efterprøve, om disse er betryggende. Den lovpligtige revision omfatter desuden en vurdering af, om de anvendte forretningsgange og interne rapporterings- og informationssystemer tilgodeser hensynet til økonomisk og hensigtsmæssig forvaltning og administration, og hvorvidt der i passende omfang frembringes data til brug for analyser af effektivitet og produktivitet på forvaltnings- og institutionsniveau. Revisor har ret og pligt til at udvide revisionen udover det, der er beskrevet i s revisionsregulativ, hvis revisionen er blevet opmærksom på forhold, der bør undersøges nærmere. Revisor vurderer løbende kvaliteten og hensigtsmæssigheden af den samlede forvaltning i bred forstand. Revisor skal fremdrage relevante informationer til dem, der træffer beslutningerne, det vil sige byrådet og administrationen. 8

9 Revisor er ansvarlig for den samlede revision af s regnskaber. Det er en betingelse, at der mindst 1 gang årligt bliver foretaget uanmeldt eftersyn af kommunens likvide beholdninger og indestående. For så vidt angår værdipapirer, deponerede effekter, aktiver tilhørende legater m.v. skal uanmeldt eftersyn også ske mindst 1 gang årligt. 2.3 Revisors rolle forventer, at revisor udøver en aktiv, dynamisk og fremadrettet revision inden for rammerne af bestemmelserne i styrelsesloven 42. Revisionen skal virke som inspirator, rådgiver og konsulent for kommunens ledelse. Revisionen skal således virke som konsulent indenfor det normale regnskabsmæssige område. Som udgangspunkt påhviler det revisionen at dokumentere, hvilke kriterier der skal være opfyldte for, at konsulentydelser indenfor det normale regnskabsmæssige område ikke er indeholdt i den ordinære revision. Revisionen rådgiver s direktørområder ved tvivlsspørgsmål, ny lovgivning, reformer og lignende både på eget initiativ og på initiativ fra kommunen. 2.4 Revisors rapportering Revisor rapporterer sine resultater gennem påtegning på regnskaber og specielle opgørelser og fremsender desuden revisionsberetninger til byrådet, kommunaldirektøren samt økonomichefen. Påtegning på årsrapport og regnskab skal foreligge, så lovgivningens frister for behandling og godkendelse kan overholdes. Revisor fremsender beretning til byrådet, når revisionen af årsregnskabet er tilendebragt. Desuden fremsendes delberetninger efter hvert revisionsbesøg. Revisor fremsender notat til kommunaldirektør og økonomichef vedrørende forhold af mindre væsentlig karakter samt vedrørende forhold, der ikke giver anledning til politisk behandling. Beretninger fra revisionsbesøg og revisionsberetning forelægges og gennemgås med kommunaldirektøren og økonomichefen, inden den forlægges det politiske niveau. Revisors mundtlige rapportering foregår dels ved kommunikation med kommunens administrative ledelse og øvrige administration. Samt gennem 1-2 årlige møder hvor revisionens konklusioner og andre iagttagelser kan drøftes med den politiske og administrative ledelse. 2.5 Samarbejde mellem og revisionen Revision af s årsregnskab omfatter blandt andet: Gennemgang af regnskab, årsrapport og bilag til regnskabet Påtegning af årsregnskab og årsrapport Revisionspåtegninger på specialregnskaber m.v. It-revision 9

10 Der forventes et samarbejde mellem og revisionen, som bygger på et professionelt og troværdigt forhold. Byrådet giver revisionen adgang til at foretage de undersøgelser m.v., som revisionen anser for nødvendige. Kommunen sørger for, at revisionen får de oplysninger og den bistand, som revisionen finder påkrævet. Bilag herunder e-faktura til brug ved revision finder revisionen selv frem i bilagsarkiv i forvaltninger og institutioner. Revisionen skal kunne anvende kommunens it-værktøjer og andre hensigtsmæssige økonomiske styringsværktøjer. Der vil i blive etableret intern revision, som har til formål at yde rådgivning til alle kommunens decentrale institutioner, som har egen bogføring samt afdelingskasse. Intern revision beskrives nærmere i bilag 5. Det påses, at der udvises god kommunal regnskabsskik samt, at kommunens kasse- og regnskabsregulativ, forskrifter og forretningsgangsbeskrivelser overholdes. Alle udarbejdede beretninger og administrative notater skal fremsendes elektronisk samt i et nærmere aftalt antal eksemplarer til økonomichefen. Økonomichefen skal underrettes, hvis der er behov for øget opmærksomhed på nogle punkter eller behov for konkrete tiltag. I øvrigt skal følgende krav opfyldes: at revisionens personale taler og skriver dansk at revisionens personale optræder serviceorienteret og korrekt overfor kommunens personale at revisionen har tavshedspligt om de forhold, som revisionen erhverver sig under arbejde i og for at revisionen skal kunne afholde møder med kommunen også med dags varsel, hvis det er nødvendigt at hurtigt kan få kontakt med revisionens ledelse at revisionen udpeger en fast kontaktperson over for at revisionen skal kende og kunne arbejde i kommunens økonomisystem med tilhørende itfødesystemer at revisionen kan vise legitimation ved besøg i kommunen 10

11 3 Tilkøbsydelser Udover lovpligtig revision skal tilbuddet indeholde bud på tilkøbsydelser lydende på timeløn. Tilkøbsydelser kan være særlig rådgivning, udredningsopgaver, opfølgning, konsulentopgaver, specialopgaver som for eksempel analyse af et opgaveområde. Tilkøbsydelser kan have et varierende omfang, som afhænger af, hvad der kommer af spørgsmål og opgaver fra såvel politisk og administrativ side samt fra revisionen. Aftaler med revisionen om udførelse af særlige opgaver og undersøgelser, der ikke er omfattet af den lovpligtige revision, skal aftales med kommunaldirektør eller økonomichef. 11

12 4 Tildelingskriterier Det tilbud, der ud fra en helhedsbetragtning for, er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vil blive accepteret. Nedenstående tildelingskriterier vil indgå i bedømmelsen. Tildelingskriterier Vægt Pris På lovpligtig revision På timeprisen for tilkøbsydelser 65% Revisionsplanlægning Tilbudsgivers metodik og arbejdstilrettelæggelse Hvordan beskrives planen for revisionen Hvordan prioriteres tiden mellem finansiel revision og forvaltningsrevision Hvordan vil revisionen sikre en aktiv og fremadrettet sparring med kommunen Tilbudsgivers kvalitetssikring Tilbudsgiver forslag til evalueringsmøder, dialog m.v. 35% 12

13 5 Disposition for tilbud For at opnå et ensartet vurderingsgrundlag vedrørende udbud af revisionsopgaven i Esbjerg Kommune skal nedenstående disposition følges ved afgivelse af tilbud. Der er vigtigt, at tilbudsgiver besvarer alle punkter i nedenstående disposition. Vurdering af tilbud vil alene blive foretaget på grundlag af det fremsendte materiale, som derfor må være fyldestgørende. Der er ikke mulighed for at afgive tilbud på dele af den samlede revisionsopgave, og der er ikke mulighed for at afgive alternative tilbud. 5.1 Indledning Afsnittet skal indeholde oplysninger vedrørende tilbudsgivers navn, adresse, telefon, E- postadresse og telefax. 5.2 Pris Tilbudsgiver skal angive en fast pris for den lovpligtige revision ifølge Styrelsesloven 42, det vil sige finansiel revision samt forvaltningsrevision. Derudover skal tilbudsgiver angive en bindende timepris på tilkøbsydelser eksempelvis rådgivning, opfølgning, konsulentopgaver samt specialopgaver. Revision skal give konkrete eksempler på, hvilke ydelser, rådgivning og vejledning, der ikke er indeholdt i tilbudssummen på den lovpligtige revision. Tilbudssummen for den lovpligtige revision samt for tilkøbsydelser skal oplyses ekskl. moms, og det skal omfatte det årlige vederlag inkl. alle omkostninger herunder køretid, kilometerpenge m.v. Betalingen sker kvartalsvis bagud med ¼ af det årlige vederlag med betalingsbetingelse løbende måned + 30 dage. Fakturering for særskilt aftalte opgaver sker projektvis. Sker der ændringer af væsentlig karakter, der i afgørende grad får indflydelse på revisionens omfang, tages honoraret og opgavens udførelse op til forhandling. Løbende ændringer og tilpasninger af s organisationsstruktur, institutionsantal og institutionsopdeling giver ikke anledning til ændring af tilbudssummen i kontraktperioden. stiller de nødvendige dataudtræk fra It-systemer, der anvendes i kommunen, til rådighed. Særlige data-analyse-værktøjer betales af revisionsfirmaet. Omkostninger i denne forbindelse til nye snitflader mellem systemerne betales ligeledes af revisionsfirmaet. Revisionen medbringer selv materiel såsom It-værktøjer m.v. stiller gratis lokaler til rådighed. 13

14 5.3 Revisionsplan og-metodikker Tilbuddet skal indeholde en overordnet revisionsplan, hvor der skal redegøres for indholdet og omfanget af revisionen både for den finansielle revision og forvaltningsrevision. Revisionsplanen skal give et eksempel på det første års revision, hvor der skal tages udgangspunkt i s organisation og struktur og den forudsætning, at bogføringens pålidelighed og kommunens interne kontrolsystem er tilfredsstillende. Der skal gives en beskrivelse af de revisionsmål og revisionsstrategier, der anvendes i revisionsarbejdet. Derudover skal der gives en beskrivelse af, hvorledes revisionen vil sikre en aktiv og fremadrettet sparring med. Tilbudsgiver skal endvidere give forslag til evalueringsmøder, dialog m.v. Desuden skal tilbudsgiver angive, hvorledes der tidsmæssigt prioriteres henholdsvis mellem finansiel revision og forvaltningsrevision. I perioden, hvor kommunen skal udarbejde årsregnskab, skal revisor gennemgå materialet, så uhensigtsmæssigheder kan fjernes, før det endelige regnskab skal foreligge. Derfor er det en forudsætning, at revisor afsætter nødvendige ressourcer i marts/april måned i forbindelse med regnskabsafslutningen. 5.4 Kvalitetssikring Tilbudsgiver skal give en beskrivelse af virksomhedens kvalitetssikringssystem. Endvidere skal der gives en beskrivelse af virksomhedens arbejdsgange, intern rapportering og uddannelse af medarbejdere. 5.5 Revisionsteamet Der skal gives oplysninger om det medarbejderteam, der skal løse revisionsopgaven for Esbjerg Kommune. Skema i bilag 6 kan eventuelt anvendes hertil. Der skal oplyses om antallet af medarbejdere inden for de enkelte medarbejderkategorier, disses kvalifikationer, uddannelse og erfaring med primærkommunal revision samt revisors uddannelsesstrategi. Desuden skal CV på nøglepersoner oplyses. Det skal endvidere gives en begrundelse for sammensætningen af revisionsteamet. 5.6 Reference Tilbudsgiver skal henvise til nuværende kommunale samarbejdspartnere, hvor har mulighed for at rette henvendelse til. 5.7 Tro og loveerklæring samt Serviceattest Tilbudsgiver forpligter sig til ved fremsendelse af tilbud at afgive erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på over kr. i henhold til LBK nr. 336 af Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen dateret højest 90 dage før tilbudsafgivelse skal fremsendes. Tilbudsgiveren må ikke være omfattet af nogle af de udelukkelsesgrunde, som er nævnt i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og 2. Udenlandske tilbudsgivere skal aflevere en tilsvarende dokumentation i henhold til de nationale regler i det land, hvori de er etableret. 14

15 5.8 Forsikring Det forudsættes, at tilbudsgiver har en erhvervsansvarsforsikring, der dækker såvel revisionsarbejde som rådgivning. Kopi af policen og forsikringsbetingelserne, som skal være på dansk, skal vedlægges tilbuddet. 5.9 Hæftelse Den bydendes selskabsstruktur skal fremgå af tilbuddet. Endvidere skal der redegøres for nationale og internationale samarbejdspartnere. Der skal indsendes det seneste godkendte årsregnskab Sikkerhedsstillelse Tilbudsgiver forudsættes at stille en anfordringsgaranti i et pengeinstitut. Garantien skal mindst udgøre 5% af den samlede årlige kontraktsum Kontrakt og Revisionsregulativ Den vindende part skal efterfølgende lave et udkast til en kontrakt på baggrund af udbudsmateriale og tilbud. Endvidere skal den vindende part umiddelbart efter kontraktindgåelse udfærdige et udkast til et revisionsregulativ. 15

16 6 Beskrivelse af Ny er en organisation, som først begynder pr Organisationen er således stadig under etablering. Der kan derfor ske ændringer i forhold til de forhold, der er beskrevet i de følgende afsnit. 6.1 Politisk organisation s øverst styrende organ er byrådet, der består af 31 medlemmer. Det fungerer i 2006 som sammenlægningsudvalg. Derudover er der nedsat 7 udvalg. Den politiske organisations opbygning fremgår af nedenstående diagram. Byråd Økonomi Udvalg Teknik & Forsyning Udvalg Plan & Miljø Udvalg Kultur & Fritid Udvalg Borger & Sundhed Udvalg Arbejdsmarked Udvalg Børn & Familie Udvalg Det skal dog bemærkes, at den politiske organisation først fastlægges ved vedtagelse af styrelsesvedtægten, derfor kan der forekomme ændringer. For at give et indblik i udvalgenes ansvarsområder opstilles i det følgende en oversigt over udvalg samt tilhørende politikområder. Der kan dog komme ændringer i antal politikområder. Økonomiudvalget: Politisk organisation Erhverv & Turisme Administration Byudvikling Finansiering Redningsberedskab Teknik & Forsyningsudvalget: Veje & grønne områder Esbjerg lufthavn Forsyningen Byggeri, vedligehold & energi Plan & Miljøudvalget: Byfornyelse Miljø Affald Kultur & Fritidsudvalget: Kultur & Fritid Borger & Sundhedsudvalget: Sociale ydelser Handicappede Sundhed & Omsorg Arbejdsmarkedsudvalget: 16

17 Arbejdsmarked Børn & Familieudvalget: Dagpasning Familie Skole 6.2 Administrativ organisation Borgmesteren er s øverste administrative leder. s administrative organisering består af seks forvaltninger, der alle ledes af en direktør. I nedenstående organisationsdiagram kan s administrative organisation ses. Borgmesteren Direktionen Teknik & Miljø Sundhed & Omsorg Social & Arbejdsmarked Kultur & Borgerservice Fællesforvaltning Børn & Familie Fortegnelse over de nuværende institutioner i kan ses i bilag 7. Det skal dog bemærkes, at der også i forhold til antallet af institutioner kan forekomme ændringer. En oversigt over samtlige afdelinger i kan ses i bilag i hovedtal Kommunerne Bramming, Esbjerg, Ribe samt Grimstrup sogn, som udgør den kommende Esbjerg Kommune, havde pr et samlet indbyggertal på Samtidig med struktur- og opgavereformen er der gennemført en udligningsreform, som medfører, at fordelingen af statstilskuddet og den mellemkommunale udligning ændres. På den baggrund forventes det, at omsætningen vil være på cirka 10 mia. kr. Yderligere informationer om kan findes på adressen ww.nyesbjergkommune.dk 6.4 Mål, budgetter og regnskaber Det er besluttet, at der i skal anvendes mål- og rammestyring som økonomisk styringskoncept (bilag 9 og 10). Derudover skal der være maksimal grad af uddelegering på de rammebelagte områder, hvor der er ret til overførsel af over- eller underskud til det efterfølgende år. Desuden er der mulighed for at låne op til 5% af næste års budget. Ved vedtagelsen af årsbudgettet fastlægges målene for. Ved årsregnskabet rapporteres om målopfyldelsen og om afvigelser fra det vedtagne budget. 6.5 Regnskabsafslutningen s regnskabsafslutning vil typisk følge nedenstående tidsplan: Ultimo januar Sidste frist for kassemæssige posteringer på decentrale bogføringssteder. Medio februar Sidste frist for afslutningsposteringer. Supplementsperioden udløber. 17

18 Primo april: Primo maj Medio maj Årsrapport og årsregnskab foreligger. Behandling af årsregnskab i Direktionen. Behandling af årsregnskab i Økonomiudvalget. Behandling af årsregnskab i Byrådet. 6.6 Regnskabsområder s regnskab sammensættes af posteringer fra decentrale bogføringssteder samt afdelingskasser. Det forventes, at der vil være cirka: 200 decentrale bogføringssteder 6.7 IT-anvendelse i har en IT-organisation bestående af en central IT-afdeling og et net af ITkoordinatorer og brugerstøttepersoner. Som teknologisk platform anvender kommunen Windows som fil- og printerservere og unix og windows 2003 som applikations- og databaseservere. På databaseområdet anvendes informix, oracle og MS-SQL afhængig af den enkelte applikations krav. anvender desuden servicebureauløsninger f.eks. KMD. Hele kommunen er rent netværksmæssigt sammenhængende og baseret på TCP/IP og enhver location kan nå samtlige servere. Som sikkerhed anvendes Firewall 1, og der er en adskillelse mellem det administrative og offentlige netværk. 6.8 Økonomisystem i Det er besluttet, at der som økonomisystem i skal anvendes Prisme 3.0 fra Fujitsu. I bilag 11 findes en liste over øvrige overordnede it-systemer, der på nuværende tidspunkt er truffet beslutning om, at der skal anvendes i. 18

19 7 Bilag 1. Regnskab 2004 for Ribe og Bramming Kommuner samt regnskab 2005 for samt Ribe Amt 2. Årsberetning 2004 for Ribe og Bramming Kommuner samt årsberetning 2005 for Esbjerg Kommune samt Ribe Amt 3. Revisionsberetning 2004 for Bramming, Esbjerg og Ribe Kommuner samt Ribe Amt 4. Kasse og regnskabsregulativ for, samt dertil hørende bilag. Derudover et udkast til kasse og regnskabsregulativ for Ny 5. Beskrivelse af intern revision 6. Skema til angivelse af medarbejderteam 7. Institutionsfortegnelse for Ny 8. Afdelingsfortegnelse for Ny 9. De økonomiske styringsprincipper i Ny 10. God økonomistyring 11. Oversigt over it-systemer 19

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College Bilag 2 Kravspecifikation for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud af revisionsydelser for VIA University College Indhold 1. Revisionsopgavens afgrænsning.... 3 1.1. Lovpligtig revision... 3 1.2.

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

NY HJØRRING KOMMUNE. Udbudsmateriale for revisionsopgaven

NY HJØRRING KOMMUNE. Udbudsmateriale for revisionsopgaven NY HJØRRING KOMMUNE Udbudsmateriale for revisionsopgaven Indholdsfortegnelse DEL 1 Udbud af revisionsopgaven 3 1 Indledning 3 1.1 Aftaleperiode 3 1.2 Opsigelse 3 1.3 Formkrav og indhold i tilbud 3 1.4

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

NY FREDERIKSSUND KOMMUNE

NY FREDERIKSSUND KOMMUNE NY FREDERIKSSUND KOMMUNE BEGRÆNSET UDBUD UDBUDSMATERIALE Vedr. Udbud af REVISIONSYDELSEN TILBUDSFRIST: 16. august 2006 kl. 12.00 1. Udbudsmateriale 2. Årsberetning/ regnskab 2004 3. Årsbudget 2006 4. Kasse-

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsmateriale for revisionsopgaven i Horsens Kommune

Udbudsmateriale for revisionsopgaven i Horsens Kommune H O R S E N S K O M M U N E Udbudsmateriale for revisionsopgaven i Horsens Kommune Indholdsfortegnelse 1 Udbud af revisionsydelsen... 3 1.1 INDLEDNING... 3 1.2 AFTALEPERIODE... 3 1.3 FØRTIDIG OPSIGELSE

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Udbud af. Prisaftale om helbredstillæg på briller. i henhold til lov om social pension. Skive Kommune

Udbud af. Prisaftale om helbredstillæg på briller. i henhold til lov om social pension. Skive Kommune Udbud af Prisaftale om helbredstillæg på briller i henhold til lov om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet Udbudsmateriale 23. august 2010 OK 4/0403-0300-0019 /ST Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af opgaven 1.1 Formål og baggrund Udbudsrådet besluttede

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere