Gør Danmark demensvenlig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gør Danmark demensvenlig"

Transkript

1 Gør Danmark demensvenlig fra folkesygdom til folkesag Alzheimerforeningens strategi og indsatsområder Demens er i dag en folkesygdom personer i Danmark lider af Alzheimers Sygdom, Frontaldemens, Lewy Body demens, Vaskulær demens eller en anden fremadskridende demenssygdom, og op i mod mennesker lever i dag som pårørende med demenssygdommen tæt inde på livet. Hvert år kommer mere end nye til, og antallet af mennesker med en demenssygdom vil bl.a. som følge af befolkningsudviklingen stige kraftigt i de kommende år. Behovet for forskning, behandling, hjælp og støtte til mennesker med en demenssygdom er derfor stort og stigende både på det menneskelige plan for den enkelte, der er berørt af demenssygdom, og på samfundsplan i forhold til forskning i demenssygdomme, organisering af sygdomsbehandling, tilrettelæggelsen af den offentlige omsorg og sikring af dementes rettigheder i samfundet. Der er også behov for en øget opmærksomhed på livet med demens. Selvom demens ikke længere opfattes som et alment aldringstegn, er der stadig mange tabuer, misforståelse og vrangforestillinger om demens. Det lider mennesker med en demenssygdom og deres pårørende også under i hverdagen. Håbet Der findes i dag ingen kur mod Alzheimers sygdom eller andre fremadskridende demenssygdomme. For mennesker med en demenssygdom og deres pårørende er der derfor ingen tvivl: De håber en dag at få en fremtid uden demenssygdomme 1

2 Drømmen Alzheimerforeningen blev stiftet i 1991 med det formål er at virke for bekæmpelse og behandling af demenssygdomme, samt for bedring af vilkårene for patienter og pårørende. Alzheimerforeningen deler derfor håbet om en fremtid uden demenssygdomme og drømmer om et demensvenligt Danmark hvor livet med demens er værd at leve, og ingen er alene om livet med demens Løftet Alzheimerforeningen vil derfor arbejde for at virkeliggøre drømmen og gøre Danmark til et demensvenligt land ved at skabe anerkendende fællesskaber om livet med demens nedbryde tabuer og fordomme om demenssygdomme kæmpe for en kur mod demenssygdom og indtil da arbejde for et bedre liv med demens. Det løfte bekræftes hver gang Alzheimerforeningen møder mennesker, der er berørt af demenssygdom, og gennem alle de aktiviteter, foreningen gennemfører for mennesker med en demenssygdom og deres pårørende. Det handler om mennesker Et demensvenligt Danmark er et løfte til alle mennesker, der har en demenssygdom, og deres nærmeste pårørende. Det er de personer, der direkte får gavn af Alzheimerforeningens indsats. Men demenssygdom kan ramme alle, så det er samtidigt et løfte til alle danskere, der ønsker et bedre liv for mennesker, der er berørt af demenssygdom. Et demensvenligt Danmark er derfor også relevant for personer, der har venner, er kolleger til eller har familiemedlemmer, som lider af en demenssygdom, fagpersoner som sosuhjælpere og assistenter, sygeplejersker, psykologer, læger og alle de andre, der hver dag arbejder med demens indenfor sundhedsvæsenet og i plejesektoren, butiksansatte, politibetjente, buschauffører og alle andre, der i hverdagen møder et menneske med en demenssygdom, 2

3 politikere, erhvervsledere og embedsmænd, der tager beslutninger med betydning for livet med demens, samt alle andre danskere, der risikerer at blive ramt af en demenssygdom. Det er blandt disse personer, at Alzheimerforeningen skal hente opbakning, støtte og økonomi til at virkeliggøre drømmen om et demensvenligt Danmark. Det handler om fælleskab Et demensvenlig Danmark gælder for alle. Alzheimerforeningen er derfor en forening for alle, der ønsker, at Danmark skal være et demensvenligt samfund Alzheimerforeningen anerkender og respekterer derfor det liv, som mennesker med en demenssygdom og pårørende lever, og rækker derfor også en hjælpende hånd ud til alle der er berørt af en demenssygdom uanset hvem, de er, hvor de bor, og hvad de drømmer om. Alzheimerforeningen er samtidigt vedholdende og holder hånden frem fra første mistanke om demenssygdom til allersidste stund. Kerneopgaver Et demensvenligt Danmark skabes gennem handling. Alzheimerforeningen støtter derfor forskning i Alzheimers og andre demenssygdomme ved at sætte fokus på behovet for forskning og bidrage til Alzheimer forskningsfondens arbejde, hjælper, støtter og rådgiver demente og pårørende igennem telefonrådgivning, digitale tilbud, udgivelse af pjecer, etablering af demenscafeer, pårørendegrupper og andre målrettede aktiviteter og tilbud, oplyser om livet med demens og tilbyder offentligheden autentiske beretninger fra hverdagen med demens via udgivelse af skriftligt materiale, information og dialog på forskellige digitale platforme samt målrettet kommunikation til presse og andre centrale interessenter, påvirker politiske beslutninger til gavn for demente og pårørende ved vedvarende at sætte demens på den offentlige dagsorden og pege på initiativer, der kan bidrage til at livet med demens kan leves i værdighed, indsamler penge til at finansiere Alzheimerforeningens aktiviteter. 3

4 Indsatsområder Et demensvenligt Danmark skabes ikke fra den ene dag til den anden. Alzheimerforeningens arbejde i perioden vil derfor blive fokuseret og prioriteret indenfor følgende områder 1. Forskning og forebyggelse 2. Støtte og rådgivning 3. Engagement og aktivitet 4. Politik og oplysning 5. Fundraising Ad 1. Øget forskning i forebyggelse og behandling af demenssygdom Alzheimerforeningen vil i perioden øge bidrag til forskning i Alzheimers og andre demenssygdomme ved at sætte fokus på behovet for forskning og indsamle flere penge til Alzheimer forskningsfondens arbejde. Alzheimerforeningen vil arbejde for at en større del af de generelle forskningsmidlerne anvendes til forskning i forebyggelse af demenssyg domme, til forbedringer af livskvalitet for mennesker med en demenssygdom samt i hvordan demenssygdomme påvirker det danske samfund. Udfordringer: Forskning i demenssygdomme er generelt underprioriteret sammenlignet med forskning i andre store folkesygdomme. Engelske tal viser, at for hver gang der igansættes et forskningsprojekt om behandling mod Alzheimers Sygdom sættes der flere end 150 forskningsprojekter i gang om kræftbehandling. Der er ikke foretaget tilsvarende sammenligninger i Danmark, men Alzheimer forskningsfonden har sammenlignet med andre store forskningsfonde kun få midler til at støtte konkrete forskningsprojekter. Alzheimer forskningsfonden er en uafhængig forskningsfond. Formanden for Alzheimerforeningens forskningsudvalg er medlem af forskningsfondens bestyrelse og udvalget indstiller projekter og og kandidater til forskerpris til Alzheimerforskningsfondens bestyrelse. Forskningsudvalgets arbejde har igennem en længere periode fungeret uafhængigt af Alzheimerforeningens øvrige indsats, hvilket har bevirket at det har været svært at gennemføre en koordineret indsats for at øge fundraising og forskningsindsats. Målsætning for For at øge bidrag til forskning i demenssygdomme vil Alzheimerforeningen arbejde for, at der ved udgangen af

5 indsamles minimum 2,5 millioner kroner om året til forskning, hvert år gives støtte til minimum to nye forskningsprojekter uddeles to Alzheimer forskningspriser på i alt kroner Aktiviteter For at realisere målsætningen vil der i perioden blive igangsat følgende aktiviteter: Udvikling af en forskningsstrategi for Alzheimerforeningen med fokus på forebyggelse, behandling og samfundsmæssige konsekvenser af demenssygdomme Udvikling af koncept for og igangsættelse af målrettet fundraising til forskning herunder indgåelse af samarbejdsaftale med Alzheimer forskningsfonden Øget informationsindsats om forskning i demenssygdomme mm herunder udvikling af hjemmeside, nyhedsbreve samt generelt pressearbejde om forsknings i demenssygdomme Ressourcer Der afsættes fra 2015 ½ årsværk til målrettet fundraising til forskning. Afhængigt af de opnåede resultater, vil der blive afsat yderligere 0,25 årsværk i takt med at fundraisingen tilvejebringer fornøden kapital. Ad. 2. Bedre støtte og rådgivning til demente og pårørende Alzheimerforeningen vil i perioden udbygge og udvide den direkte rådgivning og støtte til mennesker med en demenssygdom og deres pårørende. Det vil dels ske gennem udvidelse af kapaciteten og dels gennem løbende kompetenceudvikling. Der vil endvidere ske en styrkelse og bedre koordinering af Alzheimerforeningens projektindsats gennem etablering af en egentlig rådgivnings og projektenhed. Udfordringer Mennesker med en demenssygdom og deres pårørende efterlyser større anerkendelse, bedre hjælp og mere støtte i hverdagen. Behovet for støtte og rådgivning overstiger allerede i dag Alzheimerforeningens ressourcer til rådgivning og støtte og i takt med at antallet af demente vokser vil behovet for støtte og rådgivning stige yderligere. Mennesker med en demenssygdom og deres pårørende har i stigende grad behov for uafhængig assistance i konkrete konflikter med offentlige myndigheder eller private aktører en assistance som Alzheimerforeningens nuværende rådgivning har svært ved at tilbyde. Alzheimerforeningens rådgivning og støtte baserer sig dels på egenfinansierede aktiviteter som fx telefonrådgivning, dels på projektfinansierede aktiviteter. De projektfinansierede aktiviteter er ikke tilstrækkeligt inte 5

6 greret i de øvrige støtte og rådgivningsaktiviteter og der har manglet fokus, prioritering og sammenhæng. Målsætninger Alzheimerforeningens indsats for at øge den direkte støtte og rådgivning til mennesker, der er berørt af en demenssygdom, vil med udgangen af 2018 indebære at Alzheimerforeningens rådgivningskapacitet er udvidet med 50 procent målt på antallet af telefonopkald, mails og brugere af demensnet.dk at der etableres en tværgående rådgivnings ressourcebase af fageksperter i forhold til rådgivning og projekter, at der er etableret en landsdækkende bisidderordning med demenspartnere i minimum fem kommuner i hver af de fem regioner at Alzheimerforeningen er ansvarlig for mindst tre landsdækkende og to regionale projekter, der direkte kommer demente og pårørende til gavn. at der er etableret en velfungerende rådgivnings og projektenhed og udviklet relevante styrings, evaluerings og administrationskoncepter for projekternes gennemførelse Aktiviteter For at realisere målsætningen vil der i perioden blive igangsat følgende aktiviteter: Demenslinien udvides med en ekstra linje Demensnet.dk s brevkasse integreres i Demensliniens rådgivning herunder øget brug af ekspertpanelet Udvikling af Alzheimerforeningens digitale rådgivning og støtte herunder demensnet.dk s lukkede forum Analyser og vidensopsamling om behov for rådgivning samt kvalitet af Alzheimerforeningens rådgivning Styrkelse af rådgivningskompetencer og netværk via målrettet uddannelse og studiebesøg Gennemførelse af en oplysnings og informationskampagne om muligheder for rådgivning Opbygning af kompetencer indenfor projektudvikling og styring Videreførelse af eksisterende projekter (Erindringsdans, Sorggrupper for børn og unge, Nye spor samt Kommunikation og samvær) Konceptudvikling og igangstættelse af et demenspartner ( bisidder) projekt Gennemførelse af relevante kurser og seminarer (feriekurser, FTD kurser, informationsmøder, tænketank, idebank) 6

7 Ressourcer Der afsættes fra 2015 tre årsværk til Alzheimerforeningens støtte og rådgvinings funktion. Afhængigt af ekstern fundrasing vil der blive allokeret yderligere ressourcer svarende til 1,25 ekstra årsværk ved udgangen af Ad. 3. Flere aktiviteter og større engagement i demenssagen Alzheimerforeningen vil i perioden styrke det folkelige engagement i demenssagen igennem igangsættelse af et landsdækkende projekt om uddannelse af demensvenner, videreudvikling af foreningens digitale sociale netværk samt styrkelse af Alzheimerforeningens lokale grupper og foreninger. Udfordringer Mennesker med en demenssygdom og deres pårørende har en øget risiko for at blive isolerede og passive med en lang række negative konsekvenser i form af bl.a. depression og øget sygdomsprogression. Alt for mange demente og pårørende føler sig derfor alene og mangler opbakning i hverdagen. Alzheimerforeningens lokale strukturer har som mange andre traditionelle foreninger vanskeligt ved at tiltrække frivillige og aktive medlemmer til det løbende foreningsarbejde, der er grundlaget for det lokale engagement. Det er samtidigt kun i mindre grad lykkedes at omsætte de generelle tendenser til øget frivilligengagement og større aktivitet på sociale medier til konkret engagement til fordel for mennesker med en demenssygdom og deres pårørende. Som udgangspunkt har Alzheimerforeningen derfor et meget tyndt og skrøbeligt lokalt netværk. Målsætninger Alzheimerforeningens indsats for at styrke det folkelige engagement og den lokale støtte til demenssagen vil med udgangen af 2018 indebære at projektet Gør Danmark demensvenlig demensvenner er igangsat i forbindelse med Alzheimerforeningens 25 års jubilæum 2016 at facebookgruppen Demens er noget vi taler om har minimum engagerede venner at en væsentlig del af engagement og aktivitet på facebookgruppen Demens er noget vi taler om er kanaliseret videre i andre former for engagement i Alzheimerforeningens arbejde i form af medlemsskaber, demensvenner og andre aktivitetsformer. at der er kontaktpersoner for Alzheimerforeningen i hver kommune i Danmark 7

8 at der er oprettet støttecafeer eller tilsvarende grupper i mindst fem kommuner i alle fem regioner at der (igen) er 15 aktive lokalforeninger Aktiviteter For at realisere målsætningen vil der i perioden blive igangsat følgende aktiviteter: Udvikling af ide og koncept for projektet Gør Danmark demensvenlig demensvenner herunder model for uddannelsesindhold, organisering, identifikation af samarbejdspartnere og model for finansiering og fundraising Videreudvikling af relevant indhold på facebookgruppen Demenser noget vi taler om herunder integration mellem aktiviteter på Demens er noget vi taler om og Alzheimerforeningens øvrige aktiviteter og kampagner Afholdelse af 5 Åbent Hus Demenscafeer for venner på facebookgruppen Demens er noget vi taler om Færdiggørelse og implementering af Lokaludvalgets forslag til ny lokalstruktur for Alzheimerforeningens lokale arbejde. Strategi for videreførelse af lokale aktiviteter og initiativeri forlængelse af Motion, Kultur og Demensprojektet herunder afholdelse af ét årligt seminar for aktive mrdlemmer og frivillige fra lokalforeninger, støttecaféer og andre lokale aktiviteter, Udvikling og opbygning af kommunalt kontaktperson netværk Støtte til lokalforeninger og aktive grupper. Ressourcer Der afsættes fra 2015 tre årsværk til at styrke og udvide det lokale engagement i Alzheimerforeningens arbejde for menensker med en demenssygdom og deres pårørende. Afhængigt af ekstern fundrasing især til projektet Gør Danmark demensvenlig demensvenner vil der blive allokeret yderligere ressourcer svarende til 2,5 ekstra årsværk ved udgangen af Ad. 4. Færre fordomme om og større politisk fokus på demens Alzheimerforeningen vil i perioden forstærke indsatsen mod tabuer og fordomme om demens via øget oplysning og information om livet med demens og menneskene bag demenssygdommene. Alzheimerforeningen vil endvidere fortsætte arbejdet for at sætte demensområdet og politiske mærkesager på den offentlige dagsorden samt øge kendskabet til foreningens virke især blandt mennesker, der er berørt af en demenssygdom. Udfordringer 8

9 Fordomme, tabuer og uvidenhed om demens og sygdommene, der fører til demens, er fortsat en væsentlig udfordring for de mange, der i hverdagen er berørt af demenssygdom. Det gælder både blandt fagpersoner, embedsmænd og politikere og blandt befolkningen som helhed. Demenssygdomme er også stadig et underprioriteret emne i den offentlige debat især om prioritering og ressourcefordeling i fremtidens sundhedsvæsen og selvom Alzheimerforeningen er blevet mere synlig er kendskabet til foreningens virke især blandt dem, der er berørt af demenssygdom fortsat meget lav. Alzheimerforeningen har mange forskellige veje og kanaler til dialog og kommunikation med relevante målgrupper, men der mangler stadig fokus og sammenhæng på tværs. Målsætningen Alzheimerforeningens oplysningsindsats mod fordomme og tabuer og arbejdet for at få sat livet med demens på den offentlige dagsorden vil med udgangen af 2018 indebære at der er langt større synlighed om alle aspekter af livet med demens og flere avisartikler, radio og tv indslag hvori personer med demenssygdom og deres pårørende optræder, at demenssygdomme indgår i den offentlige debat nyhedsindslag, kommentarer, læserbreve og debat, facebookopslag, tweets mm på lige fod med andre store folkesygdomme at Alzheimerforeningens politiske mærkesager er kendt og respekteret blandt politikere, beslutningstagere og andre relevante stakeholdere, at alle, der bliver berørt af en demenssygdom får kendskab til Alzheimerforeningens virke og tilbud Aktiviteter For at realisere målsætningen vil der i perioden blive igangsat følgende aktiviteter: Aktiv indsats for inddragelse af autentiske historier fra livet med demens i den offentlige debat herunder identifikation, tilskyndelse og opbakning til mennesker med en demenssygdom og deres pårørende, der ønsker at indgå i informationsarbejdet om livet med demens, Etablering af et ambassadørkorps af personer, der offentligt tilkendegiver støtte til mennesker, der er berørt af en demenssygdom, Opbygning af et billedearkiv med foto af livet med demens Produktion og distribution af informationsvideoer herunder markedsføring af Alzheimerforeningens You tube kanal, 9

10 Løbende fokus på, prioritering af og baggrundsdokumentation for 3 4 politiske mærkesager, Målrettet og opsøgende pressearbejde herunder produktion af relevante faktaark, mediepakker og debatindlæg mm, 1 2 målrettede nyhedsbreve til relevante grupper, Analyse, prioritering og strategi for profil, funktion, indhold og organisering af hjemmeside, skriftligt informationsmaterialer og sociale medier Udgivelse af medlemsmagasinet Livet med Demens samt relevante pjecer, hæfter og andet skriftligt informationsmateriale Deltagelse i offentlige foredrag mm, Ressourcer Der afsættes fra 2015 to årsværk til Alzheimerforeningens indsats mod fordomme og tabuer om demens og for større synlighed af livet med demens i den offentlige meningsdannelse. Afhængigt af ekstern fundrasing vil der blive allokeret yderligere ressourcer svarende til ¾ ekstra årsværk ved udgangen af Ad. 5. Flere midler til at gøre Danmark demensvenligt Alzheimerforeningens virke muliggøres af de midler, som foreningen indsamler blandt medlemmer, bidragsydere og private og offentlige fonde. Alzheimerforeningen vil i perioden forstærke og forbedre indsamlingsarbejdet ved øget professionalisering af fundraising arbejdet herunder aktiv udvikling og inddragelse af nye indsamlingsaktiviteter, udvidelse af foreningens medlems og bidragsydergrundlag samt øget fokus på testamentariske gaver. Udfordringer Indsamlings og fundraising arbejdet i Danmark har ændret sig og vil i de kommende år forandre sig yderligere ikke mindst på baggrund af den nye indsamlingslov, der trådte i kraft 1. juli Den nye indsamlngslov giver nye muligheder for Alzheimerforeningens fundraising, men stiller samtidigt større etiske, organisatoriske og revisionsmæssige krav til de indsamlende organisationer, hvilket især vil udfordre Alzheimerforeningens lokale indsamlingsaktiviteter. Det aktuelle medlemstal og antallet af faste bidragsydere samt det generelle kendskab til Alzheimerforeningens virke herunder kendskab til muligheden for økonomisk at bidrage til foreningen er stadig meget lavt og for småt til at sikre et solidt fundament for det indsamlende arbejde. Alzheimerforeningens fundraising er i de sidste år professionaliseret men der mangler stadig viden om hvordan interessen for at bidrage økonomiske til foreningens virke kan øges samt hvilke fundraisingsredskaber der er mest effektive. 10

11 Målsætningen Alzheimerforeningens indsat for at professionalisere indsamlingsarbejdet og dermed få flere midler til at gøre Danmark Demensvenligt vil med udgangen af 2018 indebære at Alzheimerforeningen har mindst medlemmer og bidragsydere at de årlige indtægter beløber sig til mindst 20 millioner kroner, at der årligt gennemføres én mærkedagsindsamling Aktiviteter For at realisere målsætningen vil der i perioden blive igangsat følgende aktiviteter: Udvikling og vedtagelse af ny fundraisingsstrategi med fokus på viden, redskaber, medlemshvervning, fastholdelse og opgradering samt arv Koordinering af landsdækkende og lokal fundraising herunder sikring af overholdelse af lovgivning og etiske retningslinjer for Alzheimerforeningens lokale fundraising samt forvaltning af indsamlede midler udvikling og etablering af redskaber og modeller for løbende analyse af medlems og bidrager donationer mm herunder vurdering af Vennedatabasen og andre relevante CRM systemer Udvikling og igangsættelse af rutinebasserede medlems og bidragerkommunikation (donorjourneys), Afprøvning af nye fundraisingsinitiativer og metoder fx julekalender, mærkedagsindsamling mm Ressourcer Der afsættes fra ,75 årsværk til Alzheimerforeningens indsamlingsindsats. Afhængigt af ekstern fundrasing vil der blive allokeret yderligere ressourcer svarende til 0,25 årsværk ved udgangen af Organisation Alzheimerforeningens landssekretariat er ansvarlig for gennemførelse af de aktiviteter, der skal realisere indsatsområdernes målsætninger og dermed medvirke til at gøre Danmark demensvenligt. Sekretariatet er siden 2008 professionaliseret og er i takt med det finansielle grundlag udvidet med en række vigtige kompetencer indenfor ledelse, rådgivning, kommunikation og fundraising. 11

12 Udvikling og udvidelse af sekretariatet har øget behovet for at styrke professionaliseringen og organisation yderligere. Dette vil dels ske ved at tilføre ekstra ressourcer svarende til ½ årsværk til økonomistyring og sekretariatsfunktion, dels ved at etablere en klassisk organisationsstruktur med klarere ansvarsfordeling. Fokus i udvikling og professionalisering af sekretariatet vil være på udviklingen af ledelse samt på styrkelse af medarbejdernes kompetencer, idéudvikling og opgaveansvar. Diagram 1: Alzheimerforeningens sekretariat organisation Ressourcer og økonomi I forbindelse med vedtagelse af Alzheimerforeningens budget for 2014 blev der vedtaget en investeringsramme på 4,5 millioner kroner over en treårig periode til udvidelse af Alzheimerforeningens målrettede indsats overfor demente og pårørende, kommunikation og fundraising. I forbindelse med FU s drøftelse den 16. september 2014 om samarbejdet med Alzheimerforskningsfonden blev det endvidere besluttet at indstille til bestyrelsen at der allokeres yderligere 1,5 millioner kroner over en treårig periode til realisering af strategiens målsætning om øget indsats på forskning. Midlerne skal især anvendes til at udvide sekretariatets kompetencer og kapacitet, og afhængigt af ekstern fundraising vil der løbende ske en udvidelse af sekretariatets kompetencer og kapacitet jf. tabel 1 Tabel 1: Antal årsværk forskning 0,50 0,50 0,75 0,75 støtte 3,00 3,75 3,75 4,25 engagement 3,00 3,50 4,50 5,50 oplysning 2,00 2,00 2,50 2,75 fundraising 1,75 1,75 2,00 2,75 sekretariat 2,00 2,25 2,25 2,25 I alt 12,25 13,75 15,75 18,25 12

13 Der er ikke vedtaget et særskilt budget til realisering af strategi og handlingsplan Allokering af Alzheimerforeningens ressourcer vil ske i forbindelse med vedtagelse af de årlige budgetter. Men der er i forbindelse med udarbejdelsen af strategi og handlingsplanen opstillet en økonomioversigt, der viser forventet udvikling i indtægts og udgiftsbehov på baggrund af de forudsætninger der indgår, og aktiviteter, der er planlagt, i handlingsplanens treårige periode. Strategi og handlingsplan for forventes således at holde sig indenfor den økonomiske ramme, der er angivet i tabel 2 Tabel 2: Økonomioversigt Kontingenter Gaver og bidrag Arv Andre indtægter Renteindtægter mm Indtægter i alt Støtte og rådgivning Oplysning og information Forskning * Forening Sekretariatsudgifter inkl. løn Afskrivninger Omkostninger i alt Ikke forbrugte bidrag primo Gaver til senere brug ultimo Resultat Egenkapital *) Forventet resultat pr. økonomirapport

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Årsberetning. Alzheimerforeningen 2010

Årsberetning. Alzheimerforeningen 2010 1 Årsberetning Alzheimerforeningen 2010 2 Indhold Støtte, rådgivning og aflastning... 3 Telefonrådgivning... 3 Aktiv Højskole... 5 Ferie og aflastningskurser, høstfester og temadage.... 6 Pårørendegrupper,

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Årsberetning Alzheimerforeningen 2011

Årsberetning Alzheimerforeningen 2011 1 Årsberetning Alzheimerforeningen 2011 Ann Overby 2011: Som lyset fra hjertet. Akryl på lærred 50cm x 50 cm 2 Når jeg maler, er jeg helt væk. Jeg går bare ind i mig selv og glemmer tid og sted. Det giver

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Alzheimerforeningen Årsberetning 2013

Alzheimerforeningen Årsberetning 2013 Alzheimerforeningen Årsberetning 2013 Alzheimerforeningen Ny Kongensgade 20 st. tv. DK 1557 København V Tlf.: 3940 0488 post@alzheimer.dk www.alzheimer.dk Alzheimerforeningens protektor: Hendes Kongelige

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Fundraising & Marketing

Fundraising & Marketing Fundraising & Marketing Indsamling af midler til forskning, forebyggelse og patientstøtte Markedsføring og branding af Hjerteforeningen og Børnehjertefonden Mio. kr. 170,0 Fundraising indtægter 2009-2013

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? STRATEGI 20132015 2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

KOMMUNIKATIONSINDSATSER

KOMMUNIKATIONSINDSATSER 27. august 2014 KOMMUNIKATIONSINDSATSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Nuværende ADD-kommunikationsindsatser... 2 5.1 Presse... 2 5.2 Digitale platforme... 3 5.3 Dialog... 3 5.4 Profilering... 4 3. Alternative

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission Mer Revision AIS Registrerede Revisorer Ledreborg Alle 1301 4000 Roskilde' CVR: 3234 4720 TIE: 4632 5632 Fax: 4632 5631 revisor@merrevlsion.dk www.merrevislon.dk NIEDLEM AF DANSKE REVISORER S Children's

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund De politiske argumenter imod! Har vi overhovedet et problem

Læs mere

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Folketinget bevilgede i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2014 en milliard kroner ekstra til løft af kommunernes indsats på

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen

PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen Handleplan 2010 Udmøntning af Strategiplan 2012 for PRIMO Danmark Risikoledelse skaber bedre grundlag for beslutninger

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi sætter vores fingeraftryk Spastikerforeningen er en huma nitær medlems organisation, som arbejder

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Landsseminar 9. maj 2015. v/adm. direktør Kim Høgh

Landsseminar 9. maj 2015. v/adm. direktør Kim Høgh Landsseminar 9. maj 2015 v/adm. direktør Kim Høgh Status på politik og strategiproces juni/juli 2014 September Hovedbestyrelsesmøde Oktober Regionsmøder November Frivilligråd December Hovedbestyrelsesmøde

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig status på grundlag og indhold BedreBolig-rådgiverens værktøjskasse : - BedreBolig-beregner, BedreBolig-plan, - Vejledning, tjeklister og kommunikationsguide,

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371)

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er fødevarebanken. 2. HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, som en nonprofit,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN DFGUs strategi for fodboldgolf FOR FODBOLDGOLFEN DFGUs grundlæggende ide - formålsparagraf

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Udfordringer i det boligsociale arbejde

Udfordringer i det boligsociale arbejde Udfordringer i det boligsociale arbejde Boliger v/ Kristoffer Rønde Møller BL - Danmarks Almene Boliger Min baggrund for at tale om emnet Boligsocialt arbejde er i sin natur udfordrende - det er det smukke

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Fundats: 1. Fonden, der er stiftet af Danske Bioanalytikere, har som formål at støtte udviklings- og forskningsprojekter udført af bioanalytikere inden for

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere