Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær Hvidovre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre"

Transkript

1 Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre korrektioner. Side 1 af 23

2 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Beretninger 2.1. Formandsberetning 2.2. Vedligeholdelsesudvalgets beretning 3. Godkendelse af regnskab Forslag fra bestyrelsen 4.1 Forslag til budget Forslag fra vedligeholdelsesudvalget 5. Indkomne forslag 6. Valg 6.1 Valg af formand for 2 år 6.2 Valg af kasserer for 1 år 6.3 Valg til bestyrelsen Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år 6.4 Valg af bestyrelsessuppleanter Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år 6.5 Valg af revisor for 2 år 6.6 Valg af revisorsuppleant for 1 år 7. Eventuelt Side 2 af 23

3 Formanden Bengt Lynggaard indledte generalforsamlingen med at byde de fremmødte medlemmer velkommen. Ad 1.1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog foreningens advokat John Jantzen. John Jantzen blev valg med akklamation. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Der var 33 stemmeberettigede medlemmer til stede. Ad 1.2. Valg af stemmetællere Inge Nielsen (Engkær 2), Gert Berglund (Grundkær 6) og Freddy Svensson (Drivkær 26) blev valgt. Ad 2.1. Formandsberetning 1. Velkommen Velkommen til vor årlige Generalforsamling. Jeg skal indledningsvis gøre opmærksom på punkt nr. 2.2 på dagsordenen, beretningen fra vedligeholdelsesudvalget. Dette punkt er en følge af den arbejdsdeling vi de senere år har arbejdet med i. Nogle emner, der normalt vil blive behandlet under formandsberetningen, vil blive behandlet her. Jeg benytter lejligheden til at byde vore nye medlemmer velkommen i. Jeg håber meget, at de vil føle sig hjemme her og få den samme glæde af at bo her som vi er mange, der har haft i mange år. Side 3 af 23

4 2. Entreprenørarbejdet Der er al mulig grund til at rose Ruben, Lissi og deres mandskab for den måde de håndterer vedligeholdelsen af vort område. Alle aftaler er blevet overholdt, og arbejdet er præget af engagement, hvad der er alfa og omega for den slags arbejde Vi har i år haft store snemængder og megen is. Den måde, entreprenøren har håndteret det på, har været forbilledlig. Det var enorme mængder, der faldt omkring nytår, og alligevel lykkedes det i løbet af et døgn at få ryddet op. Det var meget hurtigere end vi så det mange andre steder. Selvfølgelig gør det et indhug i vores pengebeholdning. Optøningsmidlerne er dyre, meget dyre, men her kan vi ikke slække på kravene. 3. Haveaffald på Runde P Desværre har vi igen i år haft bøvl med haveaffald på Runde P. Pladsen er beregnet for vores entreprenør og ingen andre. Hvis der så bare blev henlagt haveaffald, men der har været smidt alt muligt andet, også husholdningsaffald og storskrald. Derfor er den inderste del nu blevet aflåst i et forsøg på at holde det forkerte affald væk. Det giver færre P-pladser, men vi har været nødt til at forsøge noget nyt, for at komme uvæsenet til livs. Nu får vi se, om det virker, hvis ikke, hvad så? Side 4 af 23

5 4. Trappen til Avedøre Havnevej Trappen op til Avedøre Havnevej er meget benyttet. Den volder en del problemer og er efterhånden nedslidt. Derfor er der taget skridt til en fornyelse, hvad vedligeholdelsesudvalget vil komme ind på i deres beretning. 5. Trafiksanering i Hvidovre Nord Et af årets store spørgsmål har været trafiksanering i Hvidovre Nord. Det vil føre for vidt at komme ind på de mange forslag og ideer, der er kommet frem på de følgegruppemøder, der har været afholdt. Men ideen med at betragte Hvidovre Nord som en helhed er rigtig god. Herved opnår man en samlet plan for trafikafviklingen, så ingen bliver sorteper, en ensartet fartdæmpning og en forskønnelse af de lange lige kedelige veje. Hvordan det ender er utrolig spændende, men et er sikkert, det vil blive til gavn for os alle, såfremt ideerne bliver ført ud i livet. Men det er i høj grad et spørgsmål om penge. Konkret for os kommer det til at betyde ændret indkørsel til Klardam og Rebæk Alle Allingvejs udformning og nedlæggelsen af lyskurverne, har været genstand for megen diskussion Lad mig slå fast. Grundejerforeningen har ikke haft mulighed for at blive involveret i udformningen af Allingvej, og at udformningen ikke er endelig. Der skal bl.a. etableres heller. Men hvornår, det står hen i det uvisse. Side 5 af 23

6 Den udformning, den nu har, er begrundet i, at man ønskede en mere jævn trafikafvikling ved at reducere antallet af unødige opbremsninger og accelerationer. Desuden at gøre Allingvej mere trafiksikker, mindre belastet af støj og reducere forureningen. Dertil kommer, at fartbegrænsningen nu er 50 km timen mod før 60. Det Teknisk Forvaltnings og politiets opfattelse, at det har virket efter hensigten. Dette underbygges af fartviserne, der har været og igen vil blive opstillet på Allingvej. Desværre er der nogle uhensigtsmæssigheder ved udformningen. Det drejer sig om svingbaner og støj fra rumlefelterne. Forhold vi har påpeget over for Teknisk forvaltning. Fjernelsen af lyskurverne har også givet anledning til diskussion. Ligesom de øvrige foreninger i nord er vi blevet spurgt om vores holdning. Vi har i mange år haft den holdning, at navnlig lyskurven ved Klardam var overflødig og medvirkende til at bilisterne, når de så grønt forude satte farten op for at komme over. Samme problematik havde vi på og ved Rebæk Alle. En yderligere begrundelse for lyskurvernes nedlæggelse er, at alle registrerede uheld på Allingvej relaterede sig til dem. 6. Parkering på stierne Den helt store daglige opgave er, at tage mod såvel mundtlige, som skriftlige klager over, at der parkeres på stierne. Et initiativ med udsendelse af røde anmeldelsessedler fik en meget blandet modtagelse. Udsendelsen skulle opfattes som en provokation, og mange følte sig også voldsomt Side 6 af 23

7 provokerede. Men virkningen var ikke til at tage fejl af. Parkeringen på stierne faldt drastisk. Det samme gjaldt breve om mulig lukning af Engkær øst og Drivkær øst. Desværre har virkningen allerede fortaget sig. Forleden dag holdt der ikke mindre end 6 biler på Drivkær øst. Så stistrækningen står nu over for aflåsning. Sker der ikke en drastisk forbedring, bliver det ikke ved truslerne. Beslutningen bliver ført ud i livet.. Det er forbudt at parkere på stierne, hvilket en del stadig har svært ved at fatte. Kun af- og pålæsning er tilladt, og det endda kun i kraft af en midlertidig tilladelse til det. Ud over forbudet mod at parkere skal man også huske på, at stierne er brandveje, hvor der ikke må parkeres. Aflåste bomme er desuden hæmmende for indbrudstyves lyst til at arbejde i, men så langt er der mange, der ikke kan tænke. I den forbindelse kan jeg ikke lade være med at nævne, at vi faktisk har et par stistrækninger, hvor vi aldrig har set parkering eller manglende aflåsning. Kan nogen forklare mig forskellen? 7. Træhøjder På sidste års generalforsamling behandlede vi spørgsmål om træhøjder. Det er glædeligt, at nogle af problemerne allerede er løst, men der mangler stadig en del. Side 7 af 23

8 8. Regnskabssystemet Det ene af de store projekter har været omlægning af vort regnskabssystem. 9. Vedligeholdelsesplanen Vedligeholdelsesplanens gennemførelse er gået helt efter planen, og det er utrolig vigtigt, at vi fastholder, at de skal være en fremadrettet plan. Ellers vil området lynhurtigt komme i den situation, at der skal endog meget store investeringer til for en genopretning. Men som tingene kører nu er risikoen for det minimal. Men også de menige beboere skal være med til at gøre en indsats. 10. Rabatterne Går man en tur på stierne oplever man en utrolig forskel på udseendet. En stor del skyldes rabatterne og deres vedligeholdelse. Der er alt for mange, der ødelægger rabatterne ved at holde på dem andre er ligeglade med udseendet. De henholder sig til, at arealerne er foreningens, hvad det også er. Vi har jo selv bestemt hvor meget vi vil ofre på vedligeholdelsen, hvilket vil sige, at vi ikke kan lade kontingentet stige. Det er jeg er enig i, men så synes jeg også, at alle bør gøre en indsats, ved at nusse bare lidt med græsset og buskene uden for ens hus. Områdets ejendomme er i nogle tilfælde ved at se nedslidte ud. Rustne postkasser, algebelægning på plankeværker og sokler, ja jeg kunne blive ved - er med til at mange steder ser ret brugte ud. Side 8 af 23

9 Der skal så lidt til for at rette på det, og husk din nabo skal også se på det. Dertil kommer, at en del ikke tager det så højtideligt, om de overholder den tinglyste farveplan. Her tænker jeg navnlig på, at nogle har malet sternen i andre farver end sort. Det kan overhovedet ikke diskuteres, om man må bruge andre farver. Man kan selv synes aldrig så meget, at den farve jeg har brugt er noget så flot. Men naboerne skal også se på den, og det er ikke sikkert de har samme smag. Derfor denne faste regel. For at det ikke skal løbe løbsk har vi nu opnoteret, hvem der ikke overholder reglen, og de får påbud om at få den malet inden for en given tidsfrist. Det er en lille ting, men er med til at sikre os et område, der ikke virker som et faldefærdigt papegøjekvarter. 11. Forsikringsaftale Vi har i mange år haft en fordelagtig aftale med Trekroner Forsikring om husforsikringer. I den sidste tid har der været nogen tvivl om, hvorvidt de opkrævede beløb var rigtige, og breve sendt til Trekroner er ikke blevet besvaret. Mysteriet er imidlertid nu blevet opklaret: Sidste sommer meldte alle forsikringsselskaber ret store prisstigninger ud. Disse stigninger var bl.a. begrundet i stormskader, kursfald på aktier og prisen på genforsikringerne. Der ikke noget at sige til, at vi har glemt det. Den slags ubehageligheder glemmer man gerne og i særdeleshed, når varslet kommer længe før man virkningen bliver aktuel. Dette undskylder ikke de manglende besvarelser. Side 9 af 23

10 Desværre er den annonce, der er i Baunebakke-bladet heller ikke korrekt. Hvad der er sket er vanskelig at opklare, men noget tyder på, at den har været sendt til en forkert adresse. Vi får den rigtige annonce ind i næste nummer af Baunebakkebladet og lagt den ind på vores hjemmeside. 12. Hybridnettet Siden vi fik lavet den store ombygning af hybridnettet har det fungeret så godt, som vi kunne forvente det. Mange har fået Webspeed og er glade for det. Det er også den billigste løsning på markedet. I hvert fald 1200 kr. årligt sammenlignet med andre systemer, med tilsvarende ydelse. Selvfølgelig har overgangen betydet problemer, men kun for nogle få, hvis stikledningerne ikke var i orden. 13. Hjemmesiden Vores hjemmeside velbesøgt. Frank Andersson administrerer hjemmesiden med ansvar over for bestyrelsen. Den er allerede nu så omfattende, at det her er muligt at finde snart sagt alle oplysninger om. Det har vist sig, at blandt andet ejendomsmæglerne er vældig glade for den. Er der mangler hører vi meget gerne om dem. Det er heldigvis nemt at holde den ajour modsat Baunebakkebogen, der jo skulle en tur hos trykkeren. Vi er holdt op med at udsende den, men vi leverer den gerne på diskette, eller trykt, men anbefaler dem, der har mulighed for det, kan finde indholdet på vores hjemmeside. Side 10 af 23

11 14. Baunebakke-bladet Baunebakke-bladet er dog stadig det mest synlige for vore medlemmer. Bladets økonomi hviler i store træk i sig selv ved annonceindtægterne. En stor tak til Redaktionen for deres store indsats. 15. Miljøudvalget Miljøudvalget har desværre ikke fungeret i år, men vi håber meget at det kommer op at stå igen. Dets arbejde var med til at give området et ekstra løft og havde desuden en social funktion. En efterhånden mere og mere påtrængende funktion, hvis dette at leve i ikke bare er at bo. Bestyrelsen håber meget, at der kommer gang i udvalget igen, og opfordrer så mange som muligt til at melde sig under fanerne. 16. Arbejdsdeling i bestyrelsen Den arbejdsdeling i bestyrelsen, vi gennem de sidste par år har gennemført, har fungeret utrolig godt. Dette kan i højeste grad tilskrives de enkelte bestyrelsesmedlemmers meget aktive indsats. At arbejde i s bestyrelse er ikke et passivt job, hvor man blot deltager i bestyrelsesmøder, men også i det daglige arbejder i marken. Alle medlemmer bestyrelsesmedlemmer har i højeste grad vist vejen frem for kommende bestyrelser. Den arbejdsdeling vil også gøre det nemmere for kommende nye medlemmer og kommende ny formand. Side 11 af 23

12 Til slut en stor tak til alle i bestyrelsen, men en særlig tak til Jørgen for hans indsats i 13 år som kasserer. Da Jørgen i sin tid overtog kassererposten var det ikke noget let job. Der var mange løse ender, der skulle klares, men Jørgen knoklede og klarede det med glans. Utrættelig har han været ikke alene som kasserer, men også i bladudvalg og i mange andre sammenhæng. Jørgen har været utrættelig, og netop derfor har han valgt at stoppe. Hans engagement har simpelthen fyldt for meget i hans og familiens verden. Alle i de bestyrelser, der har været i Jørgens tid, har den samme oplevelse af Jørgen, så også på deres vegne vil jeg sige tak. Hermed indlader jeg beretningen for generalforsamlingen. Debat om beretningen a) Foreningen burde arbejde for at forbyde parkering på Rebæk Allé vejen er meget uoverskuelig b) Den midlertidige trafikløsning på Allingvej er ikke god kan der ikke skaffes en deadline for en endelig løsning. Det er utilfredsstillende at lyskurverne er sløjfet folk kører som sindssyge c) Udsigten ved udkørsel fra Rebæk Allé til Allingvej er ikke god d) Trekroner forsikring. Hvornår foreligger de rigtige priser, herunder selvrisiko? e) Foreligger der tal for indbrud i husene? f) Stibelysningen ønskes forbedret nogle områder er meget mørke g) Hvordan skabes lydhørhed for alternative forslag til trafikregulering af Allingvej? Side 12 af 23

13 h) Der forekommer en del tyverier fra biler har foreningen nogle statistikker? Formandens svar a) Foreningen har ansøgt om at tillade parkering på Rebæk Allé, dels for at opnå flere p-pladser, dels for at dæmpe farten b) Deadline for den endelige løsning afhænger af en politisk beslutning/velvilje. Konkrete målinger viser, at hastigheden er faldet siden ændringen, ligesom støjniveauet er faldet c) En forbedring kan vise sig kompliceret, da den ikke bare kræver beskæring af træer, men muligvis også sløjfning af dele af lokalstien langs Allingvej d) Foreningen har modtaget de rigtige priser den 28. april 2003 altså i går. Heri er også nævnt selvrisikoen e) Foreningen har ingen tal, men der har været relativt få det seneste år f) Nesa har lovet at samtlige lygteglas vil blive udskiftet pr. 1. maj, ligesom lamperne vil blive repareret. Alle forbedringer sker uden omkostninger for foreningen g) Man kan tage kontakt til bestyrelsen eller selv tage kontakt til kommunen h) Foreningen har forsøgt at tilvejebringe statistikker, men har modtaget meget få tilbagemeldinger fra beboerne. Endvidere er der en del indbrud der ikke anmeldes til politiet Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. Side 13 af 23

14 Ad 2.2. Vedligeholdelsesudvalgets beretning Vedligeholdelsesplan 2002 Peter Knub præsenterede vedligeholdelsesudvalget og formålet med udvalgets arbejde samt gennemgik de gennemførte aktiviteter i Formålet med at lave en årlig vedligeholdelsesplan er At skabe bedre overblik over de mange aktiviteter og hvad de koster At synliggøre aktiviteterne for beboerne At udnytte foreningens størrelse til at opnå de bedst mulige priser og vilkår Vedligeholdelsesplanen for 2002 er der som vedtaget på generalforsamlingen sidste år var præget af at størstedelen af vedligeholdelsesmidlerne i 2002 var foruddisponeret til restbetaling af den nye naturlegeplads, som blev etableret i efteråret Naturlegepladsen har fungeret godt og er meget populær. Det har dog vist sig, at pandekagehusets tagkonstruktion var fejlbehæftet. Go Leg etablerer derfor nu i stedet et klatrestativ med genbrug af pandekagehusets grundkonstruktion. Ændringerne udføres vederlagsfrit, da der er tale om fejl ved det leverede. Herudover er der i 2002 gennemført reetablering af svævebanen på den store legeplads. Denne viste sig betydeligt mere bekostelig og tidskrævende end først antaget, da der viste sig at være råd i den bærende konstruktion. Der er nu opsat ny slidske og ny bærende konstruktion, ligesom wiren er udskiftet. Side 14 af 23

15 Fælleshuset var planlagt malet og istandsat. I stedet viste der sig mulighed for at overtage en anden skurvogn i bedre stand. Det nye fælleshus har desværre måttet repareres nogle gange som følge af adskillige hærværksaktiviteter. Fælleshuset er endnu ikke malet, da den planlagte aktivitetsdag måtte aflyses som følge af manglende tilmeldinger. Endvidere var der lagt op til maling af de 6 bordbænke og de 6 faste bænke. En reparation og maling viste sig at være uforholdsmæssigt dyr, og derfor besluttedes det at indkøbe 6 nye bordbænke i stedet. Disse er nu opsat. Endvidere er der indkøbt nye brædder til de 6 faste bænke, således at alle brædder kan udskiftes. Såvel bordbænke som faste bænke males med træbeskyttelse i Der er endvidere gennemført nogle mindre reparationer på legepladserne. Disse er nødvendige men svære at synliggøre, idet sliddet på legepladserne er meget stort. Ny entreprenørkontrakt Foreningen gennemførte i efteråret 2002 en licitation af entreprenørarbejdet. Der indkom bud fra NCC og den nuværende entreprenør Ruben Estrup Hansen. Efter en nøje vurdering ud fra kriterierne økonomi, kvalitet, service, teknik og sikkerhed for leverancen faldt valget på et fortsat samarbejde med Ruben Estrup Hansen. Kontrakten indebærer, at den hidtidige kontraktsum fastfryses i endnu 2 år. Dette er blevet muliggjort, fordi timetallet har kunnet nedsættes med ca. 6 % som følge af rationaliseringer (eksempelvis som følge af de gennemførte buskrydninger) altså med uændret serviceniveau. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Side 15 af 23

16 Ad 3. Godkendelse af regnskab 2002 Formanden henviste til det udsendte regnskab. Bente Risom gennemgik hovedposterne. Udgifterne til entreprenør er højere end budgetteret. Dette skyldes alene regnskabsteknik, idet regningerne hidtil er bogført efter betalingsdato frem for den periode, de vedrører. Derved er foreningens betaling af det månedlige vederlag reelt kommet 1 måned bagud i forhold til forpligtelserne. Som følge af beløbets størrelse, har bestyrelsen derfor valgt at aktivere forpligtelsen, hvilket medfører at foreningen betaler for 13 måneders udgift til entreprenøren i Ændringen har ingen yderligere konsekvenser. Udgifterne til vedligeholdelse ligger højere end forventet, eksempelvis forårsaget af indkøb af 4 bomme og affaldsbeholdere. Spørgsmål og kommentarer fra salen a) Gebyrindtægter hvorfor er der et gebyr på 65 kr. for betaling med giro er det overhovedet lovligt? b) PBS er jo gratis at anvende c) Kontingent for hybridnet vedrører det alle 233 parceller Bestyrelsens svar a) Gebyret skyldes at PBS takserer girobetalinger individuelt. Gebyret er vedtaget på generalforsamlingen den 30. april 2002 og er lovligt b) Ja hermed opfordring til at bruge PBS c) Der er en enkelt parcel, der ikke betaler for hybridnet Side 16 af 23

17 Herefter blev regnskabet godkendt. En (1) undlod at stemme. Ad 4.1. Forslag til budget 2004 Bente Risom fra bestyrelsen gennemgik det udsendte forslag til budget. Budgetforslaget indebærer, at vedligeholdelsen fortsat styrkes. Der er afsat et forhøjet beløb til entreprenøren, idet der har været forholdsvis store udgifter til snerydning m.v. de senere år. Budgetforslaget indebærer at kontingentet samt foreningens samlede udgifter holdes i ro. Stigningen i kontingent og udgifter ligger på ca. 2,8 % pr. år, hvilket er på niveau med den almindelige pris- og lønudvikling i samfundet. Hybridnetsafgiften, som foreningen ikke kan gøre noget ved, er steget kraftigt for 3-4 år siden. Bestyrelsen lægger i år alene op til en regulering svarende til den almindelige pris- og lønudvikling i samfundet. Spørgsmål og kommentarer fra salen a) Hvad dækker beløbet til ad hoc vedligeholdelse? b) Udgifter til bladudvalg mindskes kraftigt i forhold til resultatet for 2002 er det realistisk? Bestyrelsens svar a) Beløbet dækker den ikke planlagte vedligeholdelse til forskel fra de planlagte aktiviteter i vedligeholdelsesplanen b) Bladudvalget har gennemført en række tiltag til indtægtsforbedringer som gør, at forventningen er at bladet kan løbe rundt i 2004 Side 17 af 23

18 Herefter blev budgettet enstemmigt godkendt. Ad 4.2. Forslag fra vedligeholdelsesudvalget Forslag til vedligeholdelsesplan for 2003 Vedligeholdelsesudvalget har været i dialog med NESA, idet belysningen på stierne ikke er tilfredsstillende. Resultatet er blevet, at NESA nu gennemfører en udskiftning af samtlige lygteglas, samt en generel renovering af samtlige lamper på foreningens område. Forbedringerne sker uden udgifter for foreningen. Forslaget til vedligeholdelsesplan lægger op til, at der gennemføres en helhedsløsning for Mimrepladsen ved Rebæk Allé. Pladsen fungerer i dag mest som p-plads for taxaer m.v. Endvidere påbegyndes en udskiftning af træerne på foreningens fællesarealer. Træerne forventes på sigt at bukke under for den kraftige beskæring og derfor tages der fat på en udskiftning. Forinden udskiftningen påbegyndes skal der tages stilling til, hvilken træsort der fremover skal præge fællesarealerne. Det er derfor forventningen, at aktiviteten først iværksættes efter næste generalforsamling. Endvidere skal der etableres trådhegn langs Avedøre Havnevej / Vesterskel på den del af strækningen, hvor dette ikke findes i dag. Formålet er blandt andet at begrænse henkastning af affald fra forbipasserende. Forinden etableringen påbegyndes, vil foreningen gå i dialog om finansieringen med Københavns Amt, som ejer arealet. Side 18 af 23

19 Endelig gennemføres buskrydning på Stendam/Klardam, reparation og maling af Fælleshuset, samt fjernelse af vandingsbrøndene. Forslag til vedligeholdelsesplan for 2004 Planen lægger op til, at der etableres en ny trappe fra Vesterskel til Allingvej til erstatning for den nuværende trætrappe, der jævnligt skal repareres. Endvidere at udskiftningen af træer på fællesarealerne fortsætter. Som nævnt er det dog forventningen, at aktiviteten først påbegyndes efter generalforsamlingen i Dette indebærer, at træerne på alle tre stistrækninger bliver udskiftet efter generalforsamlingen i Endelig vil foreningens 4 legepladser blive gennemgået for fejl og mangler m.v. Spørgsmål og kommentarer fra salen a) Der er formentlig mulighed for at erhverve legepladsudstyr, bordbænke m.v. fra Teknisk Skole i Rødovre til kostpris b) Hvorfor skal vandingsbrøndene fjernes? c) Den nuværende trætype bør fastholdes, alternativt bør der vælges en trætype der ligner den nuværende d) Amtet burde betale hegnet langs Avedøre Havnevej Bestyrelsens svar a) Vedligeholdelsesudvalget vil tage kontakt til skolen og afdække mulighederne b) Brøndene tjente i sin tid som kilde til vanding af nyplantninger, men viste sig upraktiske og dyre i drift. Side 19 af 23

20 Målerne blev derfor fjernet og siden har vandværket krævet dem fjernet. c) Trætypen er tinglyst, så en ny type kræver under alle omstændigheder godkendelse af kommunen. Foreningen ønsker i første omgang blot at identificere mulige trætyper, før en så stor investering iværksættes d) Vedligeholdelsesudvalget forsøger at få amtet til at finansiere hegnet, men holdningen i bestyrelsen er, at hegnet under alle omstændigheder skal etableres Herefter blev forslaget til vedligeholdelsesplan enstemmigt vedtaget. Ad 5. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag fra beboerne. Ad 6.1. Valg af formand for 2 år Bengt Lynggaard (5) blev genvalgt for 2 år med akklamation. Ad 6.2. Valg af kasserer for 1 år Jørgen Møller ønskede ikke at fortsætte. Bente Risom (Engkær 19) blev nyvalgt for 1 år med akklamation. Ad Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Jan Mikkelsen (Drivkær 27) blev nyvalgt for 2 år med akklamation. Ad Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Johnny Steenberg (Grundkær 10) blev genvalgt for 2 år med akklamation. Side 20 af 23

21 Ad Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år Henrik Wifstrand (Allingvej 70) blev nyvalgt for 1 år med akklamation. Ad Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år Odin Sørensen (Klardam 24) blev nyvalgt for 2 år med akklamation. Ad Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år Jørgen Møller (Grundkær 18) blev nyvalgt for 1 år med akklamation. Ad 6.5. Valg af revisor for 2 år Jens Hasemann (Bredkær 10) blev nyvalgt for 2 år med akklamation. Ad 6.6. Valg af revisorsuppleant for 1 år Inge Nielsen (Engkær 2) blev nyvalgt for 1 år med akklamation. Ad 7 Eventuelt Spørgsmål og kommentarer fra salen a) Mange p-pladser henligger i mørke, hvilket øger risikoen for indbrud i bilerne. Foreningen bør presse på for bedre belysning og hegn op mod Avedøre Havnevej b) For nogle år siden blev der taget initiativ til et forsøg med videoovervågning af p-pladserne, men ingen beboere meldte sig, da forsøget skulle føres ud i livet c) Hvem checker, om carportene bliver malet og vedligeholdt Side 21 af 23

22 d) Har andre været ude for, at det ringer på døren uden at der er nogen uden for e) Er det lovligt at parkere bagved carportene ud for Mimrepladsen f) Der henstår bilvrag på Klardam g) Kan generalforsamlingen eventuelt flyttes til efteråret, så vedligeholdelsesplanen kan behandles på forhånd h) Hvorfor betaler vi for TV 2 Zulu Bestyrelsens svar a) Enig. Hegnet forventes etableret i 2004, jf. vedligeholdelsesplanen. Belysningen renoveres af Nesa i foråret 2003 b) Øget belysning og overvågning er ingen garanti mod indbrud og tyveri. Øget belysning koster penge og det har der ikke hidtil været tilslutning til på generalforsamlingerne. Bestyrelsen vil tage kontakt til politiet for øget patruljering. I 1999 nedsattes et tyveriudvalg i forlængelse af en generalforsamling, men udvalget døde hen. Opfordring til at interesserede beboere danner et nyt tyveriudvalg c) Bestyrelsen skal kontrollere, at carportene males som foreskrevet det vil sige hvert andet år d) Det er formentlig drengestreger e) Nej det er ikke lovligt meld det til politiet. Det kan overvejes at male gule striber, såfremt problemet forværres f) Bestyrelsen er opmærksom på sagen og politiet er jævnligt involveret g) Næppe hensigtsmæssigt. Placeringen af generalforsamlingen er vedtægtsbestemt, ligesom Side 22 af 23

23 foreningers generalforsamlinger normalt placeres senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning h) Foreningen betaler til TV 2 Zulu, fordi vi følger resultatet af programafstemningerne. Alternativt skulle foreningen selv forhandle aftaler hjem med samtlige Tv-kanaler, hvilket ud over arbejdsbyrden indebærer en risiko for en væsentlig fordyrelse Henrik Poulsen (Stråkær 24) og Jan Ewald (Grundkær 26) meldte sig til et tyveriudvalg. Udvalget er selvsupplerende. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Formanden takkede dirigenten for indsatsen og takkede for fremmødet og debatten. John Jantzen Bengt Lynggaard Peter Knub Dirigent Formand Referent Side 23 af 23

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub

Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug www.engelsborg.dk Formanden for Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug Sten Poss

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere