Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær Hvidovre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre"

Transkript

1 Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre korrektioner. Side 1 af 23

2 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Beretninger 2.1. Formandsberetning 2.2. Vedligeholdelsesudvalgets beretning 3. Godkendelse af regnskab Forslag fra bestyrelsen 4.1 Forslag til budget Forslag fra vedligeholdelsesudvalget 5. Indkomne forslag 6. Valg 6.1 Valg af formand for 2 år 6.2 Valg af kasserer for 1 år 6.3 Valg til bestyrelsen Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år 6.4 Valg af bestyrelsessuppleanter Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år 6.5 Valg af revisor for 2 år 6.6 Valg af revisorsuppleant for 1 år 7. Eventuelt Side 2 af 23

3 Formanden Bengt Lynggaard indledte generalforsamlingen med at byde de fremmødte medlemmer velkommen. Ad 1.1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog foreningens advokat John Jantzen. John Jantzen blev valg med akklamation. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Der var 33 stemmeberettigede medlemmer til stede. Ad 1.2. Valg af stemmetællere Inge Nielsen (Engkær 2), Gert Berglund (Grundkær 6) og Freddy Svensson (Drivkær 26) blev valgt. Ad 2.1. Formandsberetning 1. Velkommen Velkommen til vor årlige Generalforsamling. Jeg skal indledningsvis gøre opmærksom på punkt nr. 2.2 på dagsordenen, beretningen fra vedligeholdelsesudvalget. Dette punkt er en følge af den arbejdsdeling vi de senere år har arbejdet med i. Nogle emner, der normalt vil blive behandlet under formandsberetningen, vil blive behandlet her. Jeg benytter lejligheden til at byde vore nye medlemmer velkommen i. Jeg håber meget, at de vil føle sig hjemme her og få den samme glæde af at bo her som vi er mange, der har haft i mange år. Side 3 af 23

4 2. Entreprenørarbejdet Der er al mulig grund til at rose Ruben, Lissi og deres mandskab for den måde de håndterer vedligeholdelsen af vort område. Alle aftaler er blevet overholdt, og arbejdet er præget af engagement, hvad der er alfa og omega for den slags arbejde Vi har i år haft store snemængder og megen is. Den måde, entreprenøren har håndteret det på, har været forbilledlig. Det var enorme mængder, der faldt omkring nytår, og alligevel lykkedes det i løbet af et døgn at få ryddet op. Det var meget hurtigere end vi så det mange andre steder. Selvfølgelig gør det et indhug i vores pengebeholdning. Optøningsmidlerne er dyre, meget dyre, men her kan vi ikke slække på kravene. 3. Haveaffald på Runde P Desværre har vi igen i år haft bøvl med haveaffald på Runde P. Pladsen er beregnet for vores entreprenør og ingen andre. Hvis der så bare blev henlagt haveaffald, men der har været smidt alt muligt andet, også husholdningsaffald og storskrald. Derfor er den inderste del nu blevet aflåst i et forsøg på at holde det forkerte affald væk. Det giver færre P-pladser, men vi har været nødt til at forsøge noget nyt, for at komme uvæsenet til livs. Nu får vi se, om det virker, hvis ikke, hvad så? Side 4 af 23

5 4. Trappen til Avedøre Havnevej Trappen op til Avedøre Havnevej er meget benyttet. Den volder en del problemer og er efterhånden nedslidt. Derfor er der taget skridt til en fornyelse, hvad vedligeholdelsesudvalget vil komme ind på i deres beretning. 5. Trafiksanering i Hvidovre Nord Et af årets store spørgsmål har været trafiksanering i Hvidovre Nord. Det vil føre for vidt at komme ind på de mange forslag og ideer, der er kommet frem på de følgegruppemøder, der har været afholdt. Men ideen med at betragte Hvidovre Nord som en helhed er rigtig god. Herved opnår man en samlet plan for trafikafviklingen, så ingen bliver sorteper, en ensartet fartdæmpning og en forskønnelse af de lange lige kedelige veje. Hvordan det ender er utrolig spændende, men et er sikkert, det vil blive til gavn for os alle, såfremt ideerne bliver ført ud i livet. Men det er i høj grad et spørgsmål om penge. Konkret for os kommer det til at betyde ændret indkørsel til Klardam og Rebæk Alle Allingvejs udformning og nedlæggelsen af lyskurverne, har været genstand for megen diskussion Lad mig slå fast. Grundejerforeningen har ikke haft mulighed for at blive involveret i udformningen af Allingvej, og at udformningen ikke er endelig. Der skal bl.a. etableres heller. Men hvornår, det står hen i det uvisse. Side 5 af 23

6 Den udformning, den nu har, er begrundet i, at man ønskede en mere jævn trafikafvikling ved at reducere antallet af unødige opbremsninger og accelerationer. Desuden at gøre Allingvej mere trafiksikker, mindre belastet af støj og reducere forureningen. Dertil kommer, at fartbegrænsningen nu er 50 km timen mod før 60. Det Teknisk Forvaltnings og politiets opfattelse, at det har virket efter hensigten. Dette underbygges af fartviserne, der har været og igen vil blive opstillet på Allingvej. Desværre er der nogle uhensigtsmæssigheder ved udformningen. Det drejer sig om svingbaner og støj fra rumlefelterne. Forhold vi har påpeget over for Teknisk forvaltning. Fjernelsen af lyskurverne har også givet anledning til diskussion. Ligesom de øvrige foreninger i nord er vi blevet spurgt om vores holdning. Vi har i mange år haft den holdning, at navnlig lyskurven ved Klardam var overflødig og medvirkende til at bilisterne, når de så grønt forude satte farten op for at komme over. Samme problematik havde vi på og ved Rebæk Alle. En yderligere begrundelse for lyskurvernes nedlæggelse er, at alle registrerede uheld på Allingvej relaterede sig til dem. 6. Parkering på stierne Den helt store daglige opgave er, at tage mod såvel mundtlige, som skriftlige klager over, at der parkeres på stierne. Et initiativ med udsendelse af røde anmeldelsessedler fik en meget blandet modtagelse. Udsendelsen skulle opfattes som en provokation, og mange følte sig også voldsomt Side 6 af 23

7 provokerede. Men virkningen var ikke til at tage fejl af. Parkeringen på stierne faldt drastisk. Det samme gjaldt breve om mulig lukning af Engkær øst og Drivkær øst. Desværre har virkningen allerede fortaget sig. Forleden dag holdt der ikke mindre end 6 biler på Drivkær øst. Så stistrækningen står nu over for aflåsning. Sker der ikke en drastisk forbedring, bliver det ikke ved truslerne. Beslutningen bliver ført ud i livet.. Det er forbudt at parkere på stierne, hvilket en del stadig har svært ved at fatte. Kun af- og pålæsning er tilladt, og det endda kun i kraft af en midlertidig tilladelse til det. Ud over forbudet mod at parkere skal man også huske på, at stierne er brandveje, hvor der ikke må parkeres. Aflåste bomme er desuden hæmmende for indbrudstyves lyst til at arbejde i, men så langt er der mange, der ikke kan tænke. I den forbindelse kan jeg ikke lade være med at nævne, at vi faktisk har et par stistrækninger, hvor vi aldrig har set parkering eller manglende aflåsning. Kan nogen forklare mig forskellen? 7. Træhøjder På sidste års generalforsamling behandlede vi spørgsmål om træhøjder. Det er glædeligt, at nogle af problemerne allerede er løst, men der mangler stadig en del. Side 7 af 23

8 8. Regnskabssystemet Det ene af de store projekter har været omlægning af vort regnskabssystem. 9. Vedligeholdelsesplanen Vedligeholdelsesplanens gennemførelse er gået helt efter planen, og det er utrolig vigtigt, at vi fastholder, at de skal være en fremadrettet plan. Ellers vil området lynhurtigt komme i den situation, at der skal endog meget store investeringer til for en genopretning. Men som tingene kører nu er risikoen for det minimal. Men også de menige beboere skal være med til at gøre en indsats. 10. Rabatterne Går man en tur på stierne oplever man en utrolig forskel på udseendet. En stor del skyldes rabatterne og deres vedligeholdelse. Der er alt for mange, der ødelægger rabatterne ved at holde på dem andre er ligeglade med udseendet. De henholder sig til, at arealerne er foreningens, hvad det også er. Vi har jo selv bestemt hvor meget vi vil ofre på vedligeholdelsen, hvilket vil sige, at vi ikke kan lade kontingentet stige. Det er jeg er enig i, men så synes jeg også, at alle bør gøre en indsats, ved at nusse bare lidt med græsset og buskene uden for ens hus. Områdets ejendomme er i nogle tilfælde ved at se nedslidte ud. Rustne postkasser, algebelægning på plankeværker og sokler, ja jeg kunne blive ved - er med til at mange steder ser ret brugte ud. Side 8 af 23

9 Der skal så lidt til for at rette på det, og husk din nabo skal også se på det. Dertil kommer, at en del ikke tager det så højtideligt, om de overholder den tinglyste farveplan. Her tænker jeg navnlig på, at nogle har malet sternen i andre farver end sort. Det kan overhovedet ikke diskuteres, om man må bruge andre farver. Man kan selv synes aldrig så meget, at den farve jeg har brugt er noget så flot. Men naboerne skal også se på den, og det er ikke sikkert de har samme smag. Derfor denne faste regel. For at det ikke skal løbe løbsk har vi nu opnoteret, hvem der ikke overholder reglen, og de får påbud om at få den malet inden for en given tidsfrist. Det er en lille ting, men er med til at sikre os et område, der ikke virker som et faldefærdigt papegøjekvarter. 11. Forsikringsaftale Vi har i mange år haft en fordelagtig aftale med Trekroner Forsikring om husforsikringer. I den sidste tid har der været nogen tvivl om, hvorvidt de opkrævede beløb var rigtige, og breve sendt til Trekroner er ikke blevet besvaret. Mysteriet er imidlertid nu blevet opklaret: Sidste sommer meldte alle forsikringsselskaber ret store prisstigninger ud. Disse stigninger var bl.a. begrundet i stormskader, kursfald på aktier og prisen på genforsikringerne. Der ikke noget at sige til, at vi har glemt det. Den slags ubehageligheder glemmer man gerne og i særdeleshed, når varslet kommer længe før man virkningen bliver aktuel. Dette undskylder ikke de manglende besvarelser. Side 9 af 23

10 Desværre er den annonce, der er i Baunebakke-bladet heller ikke korrekt. Hvad der er sket er vanskelig at opklare, men noget tyder på, at den har været sendt til en forkert adresse. Vi får den rigtige annonce ind i næste nummer af Baunebakkebladet og lagt den ind på vores hjemmeside. 12. Hybridnettet Siden vi fik lavet den store ombygning af hybridnettet har det fungeret så godt, som vi kunne forvente det. Mange har fået Webspeed og er glade for det. Det er også den billigste løsning på markedet. I hvert fald 1200 kr. årligt sammenlignet med andre systemer, med tilsvarende ydelse. Selvfølgelig har overgangen betydet problemer, men kun for nogle få, hvis stikledningerne ikke var i orden. 13. Hjemmesiden Vores hjemmeside velbesøgt. Frank Andersson administrerer hjemmesiden med ansvar over for bestyrelsen. Den er allerede nu så omfattende, at det her er muligt at finde snart sagt alle oplysninger om. Det har vist sig, at blandt andet ejendomsmæglerne er vældig glade for den. Er der mangler hører vi meget gerne om dem. Det er heldigvis nemt at holde den ajour modsat Baunebakkebogen, der jo skulle en tur hos trykkeren. Vi er holdt op med at udsende den, men vi leverer den gerne på diskette, eller trykt, men anbefaler dem, der har mulighed for det, kan finde indholdet på vores hjemmeside. Side 10 af 23

11 14. Baunebakke-bladet Baunebakke-bladet er dog stadig det mest synlige for vore medlemmer. Bladets økonomi hviler i store træk i sig selv ved annonceindtægterne. En stor tak til Redaktionen for deres store indsats. 15. Miljøudvalget Miljøudvalget har desværre ikke fungeret i år, men vi håber meget at det kommer op at stå igen. Dets arbejde var med til at give området et ekstra løft og havde desuden en social funktion. En efterhånden mere og mere påtrængende funktion, hvis dette at leve i ikke bare er at bo. Bestyrelsen håber meget, at der kommer gang i udvalget igen, og opfordrer så mange som muligt til at melde sig under fanerne. 16. Arbejdsdeling i bestyrelsen Den arbejdsdeling i bestyrelsen, vi gennem de sidste par år har gennemført, har fungeret utrolig godt. Dette kan i højeste grad tilskrives de enkelte bestyrelsesmedlemmers meget aktive indsats. At arbejde i s bestyrelse er ikke et passivt job, hvor man blot deltager i bestyrelsesmøder, men også i det daglige arbejder i marken. Alle medlemmer bestyrelsesmedlemmer har i højeste grad vist vejen frem for kommende bestyrelser. Den arbejdsdeling vil også gøre det nemmere for kommende nye medlemmer og kommende ny formand. Side 11 af 23

12 Til slut en stor tak til alle i bestyrelsen, men en særlig tak til Jørgen for hans indsats i 13 år som kasserer. Da Jørgen i sin tid overtog kassererposten var det ikke noget let job. Der var mange løse ender, der skulle klares, men Jørgen knoklede og klarede det med glans. Utrættelig har han været ikke alene som kasserer, men også i bladudvalg og i mange andre sammenhæng. Jørgen har været utrættelig, og netop derfor har han valgt at stoppe. Hans engagement har simpelthen fyldt for meget i hans og familiens verden. Alle i de bestyrelser, der har været i Jørgens tid, har den samme oplevelse af Jørgen, så også på deres vegne vil jeg sige tak. Hermed indlader jeg beretningen for generalforsamlingen. Debat om beretningen a) Foreningen burde arbejde for at forbyde parkering på Rebæk Allé vejen er meget uoverskuelig b) Den midlertidige trafikløsning på Allingvej er ikke god kan der ikke skaffes en deadline for en endelig løsning. Det er utilfredsstillende at lyskurverne er sløjfet folk kører som sindssyge c) Udsigten ved udkørsel fra Rebæk Allé til Allingvej er ikke god d) Trekroner forsikring. Hvornår foreligger de rigtige priser, herunder selvrisiko? e) Foreligger der tal for indbrud i husene? f) Stibelysningen ønskes forbedret nogle områder er meget mørke g) Hvordan skabes lydhørhed for alternative forslag til trafikregulering af Allingvej? Side 12 af 23

13 h) Der forekommer en del tyverier fra biler har foreningen nogle statistikker? Formandens svar a) Foreningen har ansøgt om at tillade parkering på Rebæk Allé, dels for at opnå flere p-pladser, dels for at dæmpe farten b) Deadline for den endelige løsning afhænger af en politisk beslutning/velvilje. Konkrete målinger viser, at hastigheden er faldet siden ændringen, ligesom støjniveauet er faldet c) En forbedring kan vise sig kompliceret, da den ikke bare kræver beskæring af træer, men muligvis også sløjfning af dele af lokalstien langs Allingvej d) Foreningen har modtaget de rigtige priser den 28. april 2003 altså i går. Heri er også nævnt selvrisikoen e) Foreningen har ingen tal, men der har været relativt få det seneste år f) Nesa har lovet at samtlige lygteglas vil blive udskiftet pr. 1. maj, ligesom lamperne vil blive repareret. Alle forbedringer sker uden omkostninger for foreningen g) Man kan tage kontakt til bestyrelsen eller selv tage kontakt til kommunen h) Foreningen har forsøgt at tilvejebringe statistikker, men har modtaget meget få tilbagemeldinger fra beboerne. Endvidere er der en del indbrud der ikke anmeldes til politiet Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. Side 13 af 23

14 Ad 2.2. Vedligeholdelsesudvalgets beretning Vedligeholdelsesplan 2002 Peter Knub præsenterede vedligeholdelsesudvalget og formålet med udvalgets arbejde samt gennemgik de gennemførte aktiviteter i Formålet med at lave en årlig vedligeholdelsesplan er At skabe bedre overblik over de mange aktiviteter og hvad de koster At synliggøre aktiviteterne for beboerne At udnytte foreningens størrelse til at opnå de bedst mulige priser og vilkår Vedligeholdelsesplanen for 2002 er der som vedtaget på generalforsamlingen sidste år var præget af at størstedelen af vedligeholdelsesmidlerne i 2002 var foruddisponeret til restbetaling af den nye naturlegeplads, som blev etableret i efteråret Naturlegepladsen har fungeret godt og er meget populær. Det har dog vist sig, at pandekagehusets tagkonstruktion var fejlbehæftet. Go Leg etablerer derfor nu i stedet et klatrestativ med genbrug af pandekagehusets grundkonstruktion. Ændringerne udføres vederlagsfrit, da der er tale om fejl ved det leverede. Herudover er der i 2002 gennemført reetablering af svævebanen på den store legeplads. Denne viste sig betydeligt mere bekostelig og tidskrævende end først antaget, da der viste sig at være råd i den bærende konstruktion. Der er nu opsat ny slidske og ny bærende konstruktion, ligesom wiren er udskiftet. Side 14 af 23

15 Fælleshuset var planlagt malet og istandsat. I stedet viste der sig mulighed for at overtage en anden skurvogn i bedre stand. Det nye fælleshus har desværre måttet repareres nogle gange som følge af adskillige hærværksaktiviteter. Fælleshuset er endnu ikke malet, da den planlagte aktivitetsdag måtte aflyses som følge af manglende tilmeldinger. Endvidere var der lagt op til maling af de 6 bordbænke og de 6 faste bænke. En reparation og maling viste sig at være uforholdsmæssigt dyr, og derfor besluttedes det at indkøbe 6 nye bordbænke i stedet. Disse er nu opsat. Endvidere er der indkøbt nye brædder til de 6 faste bænke, således at alle brædder kan udskiftes. Såvel bordbænke som faste bænke males med træbeskyttelse i Der er endvidere gennemført nogle mindre reparationer på legepladserne. Disse er nødvendige men svære at synliggøre, idet sliddet på legepladserne er meget stort. Ny entreprenørkontrakt Foreningen gennemførte i efteråret 2002 en licitation af entreprenørarbejdet. Der indkom bud fra NCC og den nuværende entreprenør Ruben Estrup Hansen. Efter en nøje vurdering ud fra kriterierne økonomi, kvalitet, service, teknik og sikkerhed for leverancen faldt valget på et fortsat samarbejde med Ruben Estrup Hansen. Kontrakten indebærer, at den hidtidige kontraktsum fastfryses i endnu 2 år. Dette er blevet muliggjort, fordi timetallet har kunnet nedsættes med ca. 6 % som følge af rationaliseringer (eksempelvis som følge af de gennemførte buskrydninger) altså med uændret serviceniveau. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Side 15 af 23

16 Ad 3. Godkendelse af regnskab 2002 Formanden henviste til det udsendte regnskab. Bente Risom gennemgik hovedposterne. Udgifterne til entreprenør er højere end budgetteret. Dette skyldes alene regnskabsteknik, idet regningerne hidtil er bogført efter betalingsdato frem for den periode, de vedrører. Derved er foreningens betaling af det månedlige vederlag reelt kommet 1 måned bagud i forhold til forpligtelserne. Som følge af beløbets størrelse, har bestyrelsen derfor valgt at aktivere forpligtelsen, hvilket medfører at foreningen betaler for 13 måneders udgift til entreprenøren i Ændringen har ingen yderligere konsekvenser. Udgifterne til vedligeholdelse ligger højere end forventet, eksempelvis forårsaget af indkøb af 4 bomme og affaldsbeholdere. Spørgsmål og kommentarer fra salen a) Gebyrindtægter hvorfor er der et gebyr på 65 kr. for betaling med giro er det overhovedet lovligt? b) PBS er jo gratis at anvende c) Kontingent for hybridnet vedrører det alle 233 parceller Bestyrelsens svar a) Gebyret skyldes at PBS takserer girobetalinger individuelt. Gebyret er vedtaget på generalforsamlingen den 30. april 2002 og er lovligt b) Ja hermed opfordring til at bruge PBS c) Der er en enkelt parcel, der ikke betaler for hybridnet Side 16 af 23

17 Herefter blev regnskabet godkendt. En (1) undlod at stemme. Ad 4.1. Forslag til budget 2004 Bente Risom fra bestyrelsen gennemgik det udsendte forslag til budget. Budgetforslaget indebærer, at vedligeholdelsen fortsat styrkes. Der er afsat et forhøjet beløb til entreprenøren, idet der har været forholdsvis store udgifter til snerydning m.v. de senere år. Budgetforslaget indebærer at kontingentet samt foreningens samlede udgifter holdes i ro. Stigningen i kontingent og udgifter ligger på ca. 2,8 % pr. år, hvilket er på niveau med den almindelige pris- og lønudvikling i samfundet. Hybridnetsafgiften, som foreningen ikke kan gøre noget ved, er steget kraftigt for 3-4 år siden. Bestyrelsen lægger i år alene op til en regulering svarende til den almindelige pris- og lønudvikling i samfundet. Spørgsmål og kommentarer fra salen a) Hvad dækker beløbet til ad hoc vedligeholdelse? b) Udgifter til bladudvalg mindskes kraftigt i forhold til resultatet for 2002 er det realistisk? Bestyrelsens svar a) Beløbet dækker den ikke planlagte vedligeholdelse til forskel fra de planlagte aktiviteter i vedligeholdelsesplanen b) Bladudvalget har gennemført en række tiltag til indtægtsforbedringer som gør, at forventningen er at bladet kan løbe rundt i 2004 Side 17 af 23

18 Herefter blev budgettet enstemmigt godkendt. Ad 4.2. Forslag fra vedligeholdelsesudvalget Forslag til vedligeholdelsesplan for 2003 Vedligeholdelsesudvalget har været i dialog med NESA, idet belysningen på stierne ikke er tilfredsstillende. Resultatet er blevet, at NESA nu gennemfører en udskiftning af samtlige lygteglas, samt en generel renovering af samtlige lamper på foreningens område. Forbedringerne sker uden udgifter for foreningen. Forslaget til vedligeholdelsesplan lægger op til, at der gennemføres en helhedsløsning for Mimrepladsen ved Rebæk Allé. Pladsen fungerer i dag mest som p-plads for taxaer m.v. Endvidere påbegyndes en udskiftning af træerne på foreningens fællesarealer. Træerne forventes på sigt at bukke under for den kraftige beskæring og derfor tages der fat på en udskiftning. Forinden udskiftningen påbegyndes skal der tages stilling til, hvilken træsort der fremover skal præge fællesarealerne. Det er derfor forventningen, at aktiviteten først iværksættes efter næste generalforsamling. Endvidere skal der etableres trådhegn langs Avedøre Havnevej / Vesterskel på den del af strækningen, hvor dette ikke findes i dag. Formålet er blandt andet at begrænse henkastning af affald fra forbipasserende. Forinden etableringen påbegyndes, vil foreningen gå i dialog om finansieringen med Københavns Amt, som ejer arealet. Side 18 af 23

19 Endelig gennemføres buskrydning på Stendam/Klardam, reparation og maling af Fælleshuset, samt fjernelse af vandingsbrøndene. Forslag til vedligeholdelsesplan for 2004 Planen lægger op til, at der etableres en ny trappe fra Vesterskel til Allingvej til erstatning for den nuværende trætrappe, der jævnligt skal repareres. Endvidere at udskiftningen af træer på fællesarealerne fortsætter. Som nævnt er det dog forventningen, at aktiviteten først påbegyndes efter generalforsamlingen i Dette indebærer, at træerne på alle tre stistrækninger bliver udskiftet efter generalforsamlingen i Endelig vil foreningens 4 legepladser blive gennemgået for fejl og mangler m.v. Spørgsmål og kommentarer fra salen a) Der er formentlig mulighed for at erhverve legepladsudstyr, bordbænke m.v. fra Teknisk Skole i Rødovre til kostpris b) Hvorfor skal vandingsbrøndene fjernes? c) Den nuværende trætype bør fastholdes, alternativt bør der vælges en trætype der ligner den nuværende d) Amtet burde betale hegnet langs Avedøre Havnevej Bestyrelsens svar a) Vedligeholdelsesudvalget vil tage kontakt til skolen og afdække mulighederne b) Brøndene tjente i sin tid som kilde til vanding af nyplantninger, men viste sig upraktiske og dyre i drift. Side 19 af 23

20 Målerne blev derfor fjernet og siden har vandværket krævet dem fjernet. c) Trætypen er tinglyst, så en ny type kræver under alle omstændigheder godkendelse af kommunen. Foreningen ønsker i første omgang blot at identificere mulige trætyper, før en så stor investering iværksættes d) Vedligeholdelsesudvalget forsøger at få amtet til at finansiere hegnet, men holdningen i bestyrelsen er, at hegnet under alle omstændigheder skal etableres Herefter blev forslaget til vedligeholdelsesplan enstemmigt vedtaget. Ad 5. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag fra beboerne. Ad 6.1. Valg af formand for 2 år Bengt Lynggaard (5) blev genvalgt for 2 år med akklamation. Ad 6.2. Valg af kasserer for 1 år Jørgen Møller ønskede ikke at fortsætte. Bente Risom (Engkær 19) blev nyvalgt for 1 år med akklamation. Ad Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Jan Mikkelsen (Drivkær 27) blev nyvalgt for 2 år med akklamation. Ad Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Johnny Steenberg (Grundkær 10) blev genvalgt for 2 år med akklamation. Side 20 af 23

21 Ad Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år Henrik Wifstrand (Allingvej 70) blev nyvalgt for 1 år med akklamation. Ad Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år Odin Sørensen (Klardam 24) blev nyvalgt for 2 år med akklamation. Ad Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år Jørgen Møller (Grundkær 18) blev nyvalgt for 1 år med akklamation. Ad 6.5. Valg af revisor for 2 år Jens Hasemann (Bredkær 10) blev nyvalgt for 2 år med akklamation. Ad 6.6. Valg af revisorsuppleant for 1 år Inge Nielsen (Engkær 2) blev nyvalgt for 1 år med akklamation. Ad 7 Eventuelt Spørgsmål og kommentarer fra salen a) Mange p-pladser henligger i mørke, hvilket øger risikoen for indbrud i bilerne. Foreningen bør presse på for bedre belysning og hegn op mod Avedøre Havnevej b) For nogle år siden blev der taget initiativ til et forsøg med videoovervågning af p-pladserne, men ingen beboere meldte sig, da forsøget skulle føres ud i livet c) Hvem checker, om carportene bliver malet og vedligeholdt Side 21 af 23

22 d) Har andre været ude for, at det ringer på døren uden at der er nogen uden for e) Er det lovligt at parkere bagved carportene ud for Mimrepladsen f) Der henstår bilvrag på Klardam g) Kan generalforsamlingen eventuelt flyttes til efteråret, så vedligeholdelsesplanen kan behandles på forhånd h) Hvorfor betaler vi for TV 2 Zulu Bestyrelsens svar a) Enig. Hegnet forventes etableret i 2004, jf. vedligeholdelsesplanen. Belysningen renoveres af Nesa i foråret 2003 b) Øget belysning og overvågning er ingen garanti mod indbrud og tyveri. Øget belysning koster penge og det har der ikke hidtil været tilslutning til på generalforsamlingerne. Bestyrelsen vil tage kontakt til politiet for øget patruljering. I 1999 nedsattes et tyveriudvalg i forlængelse af en generalforsamling, men udvalget døde hen. Opfordring til at interesserede beboere danner et nyt tyveriudvalg c) Bestyrelsen skal kontrollere, at carportene males som foreskrevet det vil sige hvert andet år d) Det er formentlig drengestreger e) Nej det er ikke lovligt meld det til politiet. Det kan overvejes at male gule striber, såfremt problemet forværres f) Bestyrelsen er opmærksom på sagen og politiet er jævnligt involveret g) Næppe hensigtsmæssigt. Placeringen af generalforsamlingen er vedtægtsbestemt, ligesom Side 22 af 23

23 foreningers generalforsamlinger normalt placeres senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning h) Foreningen betaler til TV 2 Zulu, fordi vi følger resultatet af programafstemningerne. Alternativt skulle foreningen selv forhandle aftaler hjem med samtlige Tv-kanaler, hvilket ud over arbejdsbyrden indebærer en risiko for en væsentlig fordyrelse Henrik Poulsen (Stråkær 24) og Jan Ewald (Grundkær 26) meldte sig til et tyveriudvalg. Udvalget er selvsupplerende. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Formanden takkede dirigenten for indsatsen og takkede for fremmødet og debatten. John Jantzen Bengt Lynggaard Peter Knub Dirigent Formand Referent Side 23 af 23

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling onsdag den 25. april 2007 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 19 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015.

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015. Haraldsvej 66 8960 Randers SØ Til ejere og beboere af ejendomme i Skovparken 8240 Risskov E-mail: Web: Knud Jakobsen Mobil 2465 7805 knud@dapd.dk www.dapd.dk Randers 31. maj 2015 Grundejerforeningen Skovparken

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2007 den 18. april kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset salen, Flodvej 68. Formand Helge Dyregaard

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Kajerødgård s generalforsamling tirsdag d. 28. februar 2006 i Lille Sal

Referat af Grundejerforeningen Kajerødgård s generalforsamling tirsdag d. 28. februar 2006 i Lille Sal Referat af Grundejerforeningen Kajerødgård s generalforsamling tirsdag d. 28. februar 2006 i Lille Sal Til Generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30 Generalforsamling Tirsdag d. 24. februar 2015 Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria kl.19:30 Spørgetime med Stofa fra 18:00 19:00 ønsker alle medlemmer et godt nytår! Til samtlige medlemmer i Indkaldelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

GENERALFORSAMLING DEN 25. FEBRUAR 2014 I GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

GENERALFORSAMLING DEN 25. FEBRUAR 2014 I GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 154 GENERALFORSAMLING DEN 25. FEBRUAR 2014 I GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE Den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen Rørlandsvænge blev afholdt den 25. februar 2014 kl 19.30 i henhold til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere