Afgørelser og Udtalelser 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelser og Udtalelser 2004"

Transkript

1 Afgørelser og Udtalelser 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 DK-1007 København K Tlf Fax

2 Forord Afgørelser og Udtalelser 2004 indeholder de sager, som Københavns Fondsbørs har offentliggjort på Fondsbørsens hjemmeside hver måned i Gennem de afgørelser og udtalelser, som vi offentliggør på orienteres markedet løbende om, hvordan Fondsbørsen fortolker og administrerer den regulering, der gælder for udstedere af børsnoterede aktier, investeringsbeviser og obligationer. Vi offentliggør derfor hver måned de sager, som vi skønner, har betydning for udstedere, rådgivere og andre med interesse for det danske børsmarked. Alle afgørelser og udtalelser er i anonymiseret form. Afgørelser og Udtalelser 2004 indeholder ikke alle de sager, som vi har behandlet i 2004, da vi som udgangspunkt kun medtager én sag, hvis der er flere identiske sager. Afgørelser og Udtalelser 2004 sendes automatisk til alle børsnoterede udstedere og øvrige abonnenter på Håndbog for udstedere på Københavns Fondsbørs. Publikationen kan i øvrigt købes ved henvendelse til Københavns Fondsbørs, ligesom en elektronisk udgave kan downloades gratis på Fondsbørsen samler desuden al det materiale, som vi vurderer har betydning for notering i Håndbog for udstedere på Københavns Fondsbørs. Håndbogen er sendt til alle udstedere og medlemmer af Fondsbørsen og kan også downloades gratis på Spørgsmål til værdipapirers optagelse til notering, børsnoterede selskabers oplysningsforpligtelser, overtagelsestilbud på børsnoterede selskaber eller andet, der vedrører de noterede udstedere, kan rettes til Notering & Overvågning på telefon Januar 2005 Erik Bruun Hansen Afgørelser og Udtalelser

3 1. Oplysningsforpligtelser Tidspunkt for oplysningspligtens indtræden manglende offentliggørelse af ordre straks ved indgåelsen Tidspunkt for oplysningspligtens indtræden ændrede forventninger Tidspunkt for oplysningspligtens indtræden ændrede forventninger Tidspunkt for oplysningspligtens indtræden sonderinger og igangværende forhandlinger Tidspunkt for oplysningspligtens indtræden udvidelse af selskabets aktiviteter Udtalelser til pressen om igangværende forhandlinger Udtalelser til pressen om igangværende forhandlinger Videregivelse af informationer til pressen Oplysninger givet på analytikermøde Oplysninger givet på analytikermøde Indhold og formulering af pressemeddelelse Indhold og formulering af pressemeddelelse Transaktioner mellem nærtstående parter Generel udtalelse om overgang til international regnskabsstandard - IAS/IFRS Overtagelsestilbud Tilbudspligt i forbindelse med emission Tilbudspligt aktieoverdragelse og stemmeretsaftale Kravet om ligebehandling og identiske betingelser i tilbudsreglerne Notering Offentliggørelse af prospekttillæg Oplysningsforpligtelser 1.1. Tidspunkt for oplysningspligtens indtræden manglende offentliggørelse af ordre straks ved indgåelsen Et børsnoteret selskab offentliggjorde en selskabet havde modtaget en ordre fra en nærmere angiven kunde. Selskabet oplyste også, at kontrakten havde stor strategisk værdi for selskabet, at leverancerne var taget til indtægt godt en måned forinden, og at ordren var inkluderet i forventningerne til selskabets resultat for det foregående regnskabsår, der var afsluttet cirka en måned forinden. I forbindelse med en præsentation af fondsbørsmeddelelsen udtalte selskabets administrerende direktør blandt andet, at selskabet ikke kunne offentliggøre oplysningerne om ordren før på grund af ferie. Det fremgår af værdipapirhandelslovens 27, stk. 1, at udstedere af værdipapirer straks skal offentliggøre oplysninger om væsentlige forhold, der vedrører virksomheden, og som kan antages at få betydning for kursdannelsen på værdipapirerne. Forhold omfattet af oplysningspligten skal offentliggøres via Københavns Fondsbørs, når beslutningen reelt er truffet, hvilket følger af 11 i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs. En kontrakt omfattet af et selskabs oplysningspligt skal således offentliggøres straks, kontrakten reelt er indgået, hvilket blandt andet indebærer, at offentliggørelse ikke kan afvente en eventuel formel underskrivelse af kontrakten. Selskabet oplyste over for Fondsbørsen, at aftalen var af væsentlig betydning for selskabet alene som følge af den beløbsmæssige størrelse, men at det var lige så vigtigt for selskabet, at der var tale om salg af en særlig løsning og ydermere den anden store ordre til den pågældende kunde. Ifølge de foreliggende oplysninger var selskabets aftale således alene som følge af sin beløbsmæssige størrelse af en sådan karakter, at den skulle offentliggøres via Københavns Fondsbørs i medfør af værdipapirhandelslovens 27. Offentliggørelse skulle således ske, straks kontrakten reelt blev indgået og kunne således ikke afvente, at selskabet var i stand til at oplyse kundens navn. Blandt andet de forhold, at selskabet havde taget leverancerne til indtægt godt en måned forud for fondsbørsmeddelelsens offentliggørelse, at ordren var inkluderet i forventningerne til selskabets resultat for det foregående regnskabsår, og at selskabets administrerende direktør havde udtalt, at selskabet ikke kunne offentliggøre ordren før på grund af ferie, indikerede efter Fondsbørsens opfattelse, at aftalen reelt blev indgået, før fondsbørsmeddelelsen blev offentliggjort. Københavns Fondsbørs påtalte derfor over for selskabets ledelse, at selskabet ikke havde offentliggjort oplysninger om aftalen, straks den reelt blev indgået Tidspunkt for oplysningspligtens indtræden ændrede forventninger Et børsnoteret selskab offentliggjorde en selskabet nedjusterede sine forventninger til det indeværende regnskabsår. Fondsbørsmeddelelsen blev offentliggjort umiddelbart forud for afholdelsen af en generalforsamling i selskabet. Selskabet havde offentliggjort sin årsregnskabsmeddelelse nogle uger forinden. I forbindelse med offentliggørelsen af fondsbørsmeddelelsen om nedjusteringen udtalte selskabets bestyrelsesformand sig til pressen. Af udtalelserne fremgik det blandt andet, at 2 Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser

4 selskabet kunne have ventet med at offentliggøre fondsbørsmeddelelsen om nedjusteringen til et senere tidspunkt, men at selskabets ledelse ikke ønskede at afholde generalforsamlingen uden at omtale nedjusteringen. Set i lyset af disse udtalelser fandt Københavns Fondsbørs anledning til at præcisere over for selskabets ledelse, at indtræder der væsentlige ændringer i den forventede udvikling i forhold til det allerede offentliggjorte, skal dette straks offentliggøres via Københavns Fondsbørs. Denne forpligtelse indtræder, selv om det ikke på det pågældende tidspunkt er muligt at fastslå det forventede resultat præcist. En nedjustering af forventningerne til resultatet kan således eksempelvis ikke afvente bestyrelsens beslutning om nedjusteringen eller tidspunktet for offentliggørelsen af en regnskabsmeddelelse. I forlængelse heraf anmodede Københavns Fondsbørs også selskabet om at redegøre for, hvornår selskabets ledelse blev bekendt med, at der ville være behov for en nedjustering. Fondsbørsen anmodede også selskabet om at redegøre for den økonomiske rapportering til og drøftelser i selskabets ledelse, der havde fundet sted i relation til nedjusteringen. Det fremgik af selskabets redegørelse til Fondsbørsen, at selskabets ledelse havde truffet en række beslutninger, der indebar, at der blev foretaget en nøje gennemgang af blandt andet varelagret og en fornyet gennemgang af regnskaberne. På denne baggrund besluttede bestyrelsen at nedjustere forventningerne til årets resultat. På baggrund af det oplyste fandt Københavns Fondsbørs ikke grundlag for at antage, at selskabet skulle have offentliggjort fondsbørsmeddelelsen om nedjusteringen af forventningerne til årets resultat på et tidligere tidspunkt Tidspunkt for oplysningspligtens indtræden ændrede forventninger Et børsnoteret selskab nedjusterede i sin 3. kvartalsrapport forventningerne til resultatet for det indeværende regnskabsår med et trecifret millionbeløb. Nedjusteringen var primært relateret til en hændelse, der lå cirka to måneder forud for offentliggørelsen af kvartalsrapporten. Københavns Fondsbørs anmodede selskabet om over for Fondsbørsen at redegøre for forløbet i tiden op til offentliggørelsen af selskabets 3. kvartalsrapport, herunder hvornår ledelsen blev bekendt med de forhold, der førte til nedjusteringen. Fondsbørsen anmodede også selskabet om at redegøre for den økonomiske rapportering til og drøftelser i selskabets ledelse, der fandt sted i relation til nedjusteringen. Fondsbørsen forstod selskabets oplysninger således, at de økonomiske konsekvenser af hændelsen, der indtrådte cirka to måneder forud for offentliggørelsen af nedjusteringen, isoleret set ikke var store, men at det var en vurdering af følgevirkningerne af hændelsen, herunder forsinkelser, der i sidste ende medførte, at selskabets bestyrelse traf beslutning om en nedjustering. Dette skulle efter selskabets oplysninger ses i sammenhæng med, at det gennem hele forløbet var selskabets opfattelse, at en tredjepart var økonomisk ansvarlig for alle omkostningerne i forbindelse med hændelsen. Drøftelser herom med tredjeparten fandt sted helt frem til bestyrelsesmødet, hvorpå der blev truffet beslutning om nedjusteringen, og hvorefter selskabets 3. kvartalsrapport blev offentliggjort. Det fremgik endvidere af selskabets oplysninger, at bestyrelsen på sit møde i forbindelse med 3. kvartalsrapport foretog en vurdering af de nævnte usikkerheder, herunder hvorvidt de økonomiske konsekvenser faktisk ville blive båret af tredjeparten på kort sigt samt størrelsen af et eventuelt fremtidigt tab. I bestyrelsens overvejelser indgik endvidere, at hændelsens følgevirkninger også kunne blive overført til en af selskabets andre aktiviteter, som dermed også ville få en omkostningsoverskridelse. Samlet set førte bestyrelsens vurderinger og overvejelser til, at den besluttede at reservere det trecifrede millionbeløb, da bestyrelsen skønnede, at tredjeparten ikke på kort sigt ville honorere de stillede krav. Det fremgik således af selskabets oplysninger, at det var en konsekvens af bestyrelsens vurdering af usikkerhedselementerne, der førte til beslutningen om at reservere et beløb til imødegåelse af eventuelle fremtidige tab. Nedjusteringen skete ikke på baggrund af et konstateret tab. På baggrund af de oplysninger, Københavns Fondsbørs havde fået fra selskabet, fandt Fondsbørsen ikke grundlag for at antage, at nedjusteringen skulle have fundet sted på et tidligere tidspunkt. Fondsbørsen fandt anledning til generelt at bemærke, at i situationer, hvor der pågår en række undersøgelser i en længere tidsperiode fra en hændelses indtræden frem til en nedjustering af selskabets resultatforventninger, skal et selskabs daglige ledelse i et sådant forløb have skærpet opmærksomhed på at kunne konstatere, hvornår hændelsen og dens eventuelle følgevirkninger har så væsentlig karakter, at informationer herom skal tilgå markedet. Derudover skal den daglige ledelse i sådanne situationer også være opmærksom på at sikre, at selskabets bestyrelse har mulighed for at tage stilling til eventuelle usikkerheder på et tidligt stadie, således at nedjusteringen kan meddeles markedet så tidligt som muligt Tidspunkt for oplysningspligtens indtræden sonderinger og igangværende forhandlinger Et børsnoteret selskab anmodede om Københavns Fondsbørs stillingtagen til, hvorvidt selskabet skulle offentliggøre en fondsbørsmeddelelse om selskabets fortsatte overvejelser om sammenlægning af selskabets aktieklasser til én. Selskabet havde offentliggjort en fondsbørsmeddelelse, hvoraf det fremgik, at selskabet arbejdede med modeller for at sanere selskabets aktieklasser, og at selskabet ville indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, så snart modellerne var gennemarbejdet. Det fremgår af værdipapirhandelslovens 27, at udstedere af værdipapirer straks skal offentliggøre oplysninger om væsentlige forhold, der vedrører virksomheden, og som kan antages at få betydning for kursdannelsen på værdipapirerne. Kursrelevante forhold skal således offentliggøres, når de forhold, som medfører oplysningspligten, foreligger på en sådan måde og i en sådan form, at informationen kan danne grundlag for en så sikker handel og en så rigtig kursfastsættelse som mulig. Dette betyder som udgangspunkt, at der ikke i henhold til 27 skal informeres om igangværende forhandlinger og sonderinger. Først når et forhandlings-/sonderingsforløb er tilendebragt indtræder informationspligten. En forudsætning for, at informationspligten først indtræder efter afslutningen af forhandlingerne/sonderingerne, er, at der ikke på nogen måde gives informationer til uvedkommende. Under forudsætning af fortsat fortrolighed var selskabet således ikke forpligtet til at informere markedet om de igangværende sonderinger, før det blev besluttet, hvorledes aktieklasserne skulle foreslås sammenlagt. 4 Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser

5 1.5. Tidspunkt for oplysningspligtens indtræden udvidelse af selskabets aktiviteter Et børsnoteret selskab offentliggjorde en selskabet dagen før offentliggørelsen af fondsbørsmeddelelsen havde indgået en aftale om at erhverve et andet selskab, som efter erhvervelsen ville udgøre langt størstedelen af det børsnoterede selskab. Københavns Fondsbørs anmodede selskabet om over for Fondsbørsen at redegøre for baggrunden for, at selskabet først den efterfølgende dag i en fondsbørsmeddelelse orienterede markedet om aftalen om erhvervelsen af selskabet og ikke ved aftalens indgåelse dagen før. Selskabet oplyste over for Fondsbørsen, at erhvervelsen af selskabet blev afsluttet ved en gensidig kontraktunderskrivelse cirka kl Det fremgik endvidere af selskabets redegørelse, at det var selskabets opfattelse, at offentliggørelse af transaktionen den efterfølgende børsdag ville være rettidig, og at oplysningsforpligtelsen ville være overholdt, såfremt meddelelsen blev offentliggjort inden handelssystemets åbning kl Det fremgår af værdipapirhandelslovens 27, stk. 1, at udstedere af værdipapirer straks skal offentliggøre oplysninger om væsentlige forhold, der vedrører virksomheden, og som kan antages at få betydning for kursdannelsen på værdipapirerne. Forhold omfattet af oplysningspligten skal offentliggøres via Københavns Fondsbørs, når beslutningen reelt er truffet, hvilket følger af 11 i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs. Fondsbørsen præciserede over for selskabet, at kravet om straks-offentliggørelse gælder døgnet rundt og ikke er indskrænket til handelssystemets åbningstid på Københavns Fondsbørs. En aftale indgået efter kl kan således ikke vente med at blive offentliggjort til umiddelbart før åbningen af handlen den efterfølgende dag. Københavns Fondsbørs påtalte over for selskabets ledelse, at selskabet ikke offentliggjorde aftalen om overtagelsen af det nye selskab, straks den blev indgået Udtalelser til pressen om igangværende forhandlinger Et børsnoteret selskab offentliggjorde en selskabet havde indgået en strategisk alliance, som blev beskrevet som den største aftale i selskabets historie. Umiddelbart forud for offentliggørelsen af fondsbørsmeddelelsen havde repræsentanter for selskabets ledelse udtalt til pressen, at den pågældende aftale ville falde på plads inden længe, at der var valgt en partner, og at dette var en af de største aktører i branchen. Selskabet havde i tidligere fondsbørsmeddelelser oplyst, at selskabet inden årets udgang forventede at indgå én eller flere nye strategiske alliancer. Et børsnoteret selskab skal straks offentliggøre oplysninger om væsentlige forhold, der vedrører virksomheden, og som kan antages at få betydning for kursdannelsen på værdipapirerne. Offentliggørelse via Københavns Fondsbørs skal ske senest samtidig med anden offentliggørelse, og forhold omfattet af oplysningspligten skal offentliggøres via Københavns Fondsbørs, når beslutningen reelt er truffet. Dette følger af 11 og 16 i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs og af værdipapirhandelslovens 27. Fondsbørsen henledte selskabets opmærksomhed på, at selskaber, der har en åben informationspolitik, og som på et tidspunkt, hvor oplysningspligten endnu ikke er indtrådt, i en fondsbørsmeddelelse vælger at informere markedet om igangværende forhandlinger, skal være varsom med at kommentere og udtale sig om forløbet af forhandlingerne, særligt hvis forhandlingerne er inde i en afgørende fase Udtalelser til pressen om igangværende forhandlinger Et børsnoteret selskabs administrerende direktør var i pressen citeret for, at selskabet havde indgået en rigtig god aftale med en tøjsponsor. Selskabets administrerende direktør oplyste endvidere, at selskabet havde haft positive forhandlinger med sin hovedsponsor, og at kun få brikker manglede at falde på plads. Det fremgik samtidig af selskabets hjemmeside, at selskabet senere samme dag ville afholde pressemøde, hvor en historisk beklædningsaftale ville blive offentliggjort. På baggrund heraf kontaktede Københavns Fondsbørs selskabet. Umiddelbart herefter offentliggjorde selskabet en fondsbørsmeddelelse, hvoraf det fremgik, at selskabet havde indgået en tøjaftale, som blev beskrevet som én af de absolut største tøjaftaler hidtil i den danske sportsverden. Af fondsbørsmeddelelsen fremgik det tillige, at selskabet var inde i en positiv dialog om forlængelse af sit hovedsponsorat. Et børsnoteret selskab skal straks offentliggøre oplysninger om væsentlige forhold, der kan antages at få betydning for kursen på selskabets aktier. Selskabet skal desuden sikre, at alle får lige adgang til sådanne oplysninger, og at offentliggørelse via Københavns Fondsbørs altid sker senest samtidig med anden offentliggørelse. Offentliggørelse skal ske straks, aftalen reelt er indgået, hvilket indebærer, at oplysningspligten kan udløses, før en beslutning er truffet endeligt, såfremt den endelige godkendelse må betragtes som en formalitet. Kursrelevante oplysninger må således ikke gives i udtalelser, redegørelser, interviews og lignende, uden at oplysningerne senest samtidig hermed offentliggøres via Københavns Fondsbørs. Fondsbørsen gjorde selskabet opmærksom på, at for den pågældende type selskab vil oplysninger om indgåelse og opsigelse af hovedsponsoraftaler samt om til- og afgang af cheftrænere som udgangspunkt være kursrelevante. Oplysninger om øvrige sponsorater, herunder beklædningsaftaler, samt om køb og salg af spillere vil som udgangspunkt alene være kursrelevante, hvis den økonomiske betydning heraf er betydelig i forhold til selskabets samlede økonomi. Et selskabs afgørelse af, om der er tale om et kursrelevant forhold eller ej, skal afspejles i selskabets efterfølgende kommunikation til omverdenen. Er der tale om et kursrelevant forhold, skal der altid ske offentliggørelse via Fondsbørsen. Fondsbørsmeddelelsen skal formuleres på en måde, der giver umiddelbart grundlag for at forstå indholdet og vurdere betydningen af den givne information, og skal indeholde selskabets egen vurdering af konsekvenserne af den givne information. Er der ikke tale om et kursrelevant forhold, kan selskabet vælge at udsende en pressemeddelelse og/eller indkalde til og afholde pressemøde. I givet fald må indholdet og ordlyden i den kommunikation, selskabet vælger at anvende, ikke efterlade nogen tvivl om, at forholdet ikke antages at være kursrelevant. Selskabets forhandlinger med sin hovedsponsor måtte efter Københavns Fondsbørs opfattelse antages at være kursrelevante. Fondsbørsen påtalte derfor i medfør af 4, stk. 2, i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs over for selskabets ledelse, at oplysninger om de afsluttende 6 Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser

6 forhandlinger med selskabets hovedsponsor ikke blev offentliggjort via Fondsbørsen senest samtidig med anden offentliggørelse Videregivelse af informationer til pressen Et børsnoteret selskab offentliggjorde en selskabet i fællesskab med et andet selskab lancerede en ny samlet løsning af deres produkter. Fondsbørsmeddelelsen blev offentliggjort om aftenen. Indholdet af fondsbørsmeddelelsen blev omtalt i en artikel i et dagblad dagen efter, hvor selskabets administrerende direktør også udtalte sig. Samme dag steg selskabets aktier med cirka 10%, og der var betydelig større omsætning i aktien end normalt. Henset til tidspunktet for offentliggørelsen af fondsbørsmeddelelsen anmodede Københavns Fondsbørs selskabet om at redegøre for, hvorledes dagbladet kunne bringe oplysninger om indholdet af fondsbørsmeddelelsen. Selskabet oplyste, at selskabet nogle dage inden offentliggørelsen af fondsbørsmeddelelsen havde kontaktet dagbladet. En af dagbladets journalister havde givet tilsagn om at ville skrive artiklen. Samme dag blev selskabets administrerende direktør interviewet til artiklen. Det fremgik endvidere af selskabets redegørelse, at der ikke var tale om lancering af nye produkter eller indgåelse af en ny aftale mellem selskaberne. Uanset dette skønnede selskabet, at det som følge af den forventede dækning i pressen ville være en mulighed, at offentliggørelsen var kurspåvirkende. Derfor besluttede selskabet at offentliggøre fondsbørsmeddelelsen. Børsnoterede selskaber har pligt til at sikre, at alle får lige adgang til oplysninger, der kan antages at få betydning for kursdannelsen på selskabets værdipapirer, og selskaberne skal sikre, at ingen uvedkommende får adgang til sådan information, før den er offentliggjort. Dette følger af 4, stk. 1, i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs. Af 4, stk. 2, fremgår også, at sådanne oplysninger ikke må gives i udtalelser, redegørelser og interviews m.v., uden at oplysningerne senest samtidig hermed offentliggøres via Københavns Fondsbørs. Dette betyder, at et børsnoteret selskab ikke må udtale sig om kursrelevante oplysninger til pressen, forud for at en fondsbørsmeddelelse indeholdende disse oplysninger er offentliggjort via Københavns Fondsbørs. Dette gælder uanset, om oplysningerne er videregivet til pressen i fortrolighed. I den forbindelse bemærkes, at offentliggørelse af kursrelevante forhold anses at være sket, når meddelelsen er kommet frem til Københavns Fondsbørs. Dette betyder, at selskaberne først herefter kan videredistribuere deres fondsbørsmeddelelser. Det er Fondsbørsens opfattelse, at videregivelse af ikke-offentliggjorte kursrelevante informationer til en journalist for at opnå en ønsket mediedækning er i strid med ligebehandlingsprincippet. Københavns Fondsbørs måtte på baggrund af selskabets oplysninger lægge til grund, at selskabet ikke havde overtrådt sin oplysningsforpligtelse. Fondsbørsen måtte endvidere på baggrund af selskabets oplysninger lægge til grund, at selskabet havde videregivet oplysninger til en journalist om forhold, der havde kurspåvirkende karakter, da de blev offentliggjort, og som ikke var offentliggjort via Fondsbørsen forud for videregivelsen til journalisten. På baggrund heraf påtalte Fondsbørsen over for selskabets ledelse, at selskabet havde givet oplysninger af kurspåvirkende karakter til pressen, uden at oplysningerne senest samtidig hermed blev offentliggjort via Københavns Fondsbørs, jævnfør 4, stk. 2, i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs Oplysninger givet på analytikermøde Et børsnoteret selskab offentliggjorde sin årsrapport for 2003 og afholdt herefter en telekonference for journalister og analytikere. Det fremgik efterfølgende af pressen, at selskabets forventninger til 2005 blev berørt på telekonferencen, og at selskabets ledelse havde relateret forventningerne til 2005 til analytikernes konsensusestimat. Selskabets forventninger til 2005 var ikke omtalt i årsrapporten for Københavns Fondsbørs anmodede på den baggrund selskabet om at redegøre for, hvorvidt selskabets forventninger til 2005 blev omtalt på telekonferencen og i givet fald hvilke oplysninger, selskabets ledelse havde givet om forventningerne til 2005, herunder hvilke kommentarer ledelsen havde givet til de forecasts m.v., som markedet havde givet udtryk for. Et børsnoteret selskab skal straks offentliggøre oplysninger om kursrelevante forhold. Selskabet skal desuden sikre, at alle får lige adgang til sådanne oplysninger, og at offentliggørelse via Københavns Fondsbørs altid sker senest samtidig med anden offentliggørelse. De forventninger, et børsnoteret selskab har til fremtiden, er vigtige for markedets vurdering af det pågældende selskab, og der er stor fokus herpå fra analytikernes, investorernes og andres side. Oplysninger om forventninger til fremtiden vil som udgangspunkt altid være kursrelevante. Selskabet svarede Fondsbørsen, at ledelsen i forbindelse med telekonferencen havde vist en slide, hvor analytikernes konsensusestimat for 2005 fremgik. I sit svar til Fondsbørsen gengav selskabet desuden ordlyden af de udtalelser om forventningerne til 2005, som selskabets ledelse var kommet med på telekonferencen. På baggrund af selskabets oplysninger meddelte Fondsbørsen selskabet, at Fondsbørsen ikke havde grundlag for at antage, at selskabets ledelse havde forholdt sig til konsensusestimatet for 2005, således at der herved blev videregivet kursrelevante oplysninger på telekonferencen, som ikke var offentliggjort via Københavns Fondsbørs. Fondsbørsen lagde til grund, at selskabets ledelse havde sikret, at det var klart for de tilstedeværende på telekonferencen, at der alene var tale om en objektiv gengivelse af analytikernes konsensusestimat, og at selskabets ledelse ikke forholdt sig til indholdet heraf Oplysninger givet på analytikermøde Et børsnoteret selskab afholdte et møde for en række analytikere. På mødet gav selskabet blandt andet en præsentation af sit omkostningsbesparelsesprogram. I tiden efter analytikermødet steg kursen på selskabets aktier. De informationer, selskabet gav ved præsentationen, syntes generelt at have været af stor interesse fra analytikersiden, og informationerne medvirkede tilsyneladende til kursdannelsen på selskabets aktier. Det fremgik af pressen, at selskabet på analytikermødet havde øget detaljeringsgraden i forhold til tidligere givne informationer om omkostningsbesparelsesprogrammet, herunder at selskabet havde øget målet for programmet i forhold til det oplyste i selskabets årsrapport. 8 Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser

7 Under hensyntagen til at et børsnoteret selskab skal sikre, at alle får lige adgang til kursrelevante oplysninger om selskabet, anmodede Københavns Fondsbørs selskabet om at give sine kommentarer til den reaktion i aktiemarkedet, som analytikermødet tilsyneladende gav anledning til. I den forbindelse anmodede Fondsbørsen også selskabet om at redegøre for hvilke oplysninger, der blev givet på analytikermødet, herunder en vurdering af hvorvidt disse oplysninger kunne antages at have kursrelevans. Af selskabets redegørelse til Fondsbørsen fremgik det blandt andet, at selskabet ikke på analytikermødet havde søgt at kvantificere indtjeningseffekten af det igangværende omkostningsbesparelsesprogram, samt at den givne information på ingen måde indikerede opjusterede forventninger til fremtidige resultater. Fondsbørsen måtte forstå selskabets oplysninger således, at der ikke blev givet oplysninger på analytikermødet, som skulle have været offentliggjort via Fondsbørsen forud for anden offentliggørelse. Fondsbørsen fandt dog anledning til at bemærke over for selskabet, at når et børsnoteret selskab afholder analytikermøder og lignende, skal selskabet nøje vurdere, om de oplysninger, der gives, kan antages at få betydning for kursen på selskabets aktier. Såfremt dette er tilfældet, og oplysningerne ikke tidligere er offentliggjort via Fondsbørsen, skal dette ske senest samtidig med anden offentliggørelse. Selskabet skal desuden i den forbindelse være opmærksom på, at oplysninger om selskabets forventninger til eksempelvis større omkostningsbesparelser eller indtjening vil være af stor interesse for analytikere og investorer. Det er derfor vigtigt, at selskabet på analytikermøder m.v. er varsom med sine formuleringer herom Indhold og formulering af pressemeddelelse Et børsnoteret selskab udsendte en pressemeddelelse, hvoraf det fremgik, at et datterselskab havde underskrevet en række salgskontrakter, der tilsammen havde en væsentlig værdi for det børsnoterede selskab. Pressemeddelelsen blev omtalt på et elektronisk nyhedsmedie, og en repræsentant for selskabet var her citeret for, at det var første gang, at selskabet i større omfang fik ordrer på selskabets nye produkt. Oplysningerne om salgskontrakterne var ikke offentliggjort via Københavns Fondsbørs. Fondsbørsen tog kontakt til selskabet, der oplyste, at aftalerne var betingede, og at der var tale om kontrakter og ikke egentlige ordrer. Det var en række uafhængige kontrakter, som hver for sig ikke var så væsentlige, at selskabet ville offentliggøre en fondsbørsmeddelelse, hvis og når de enkelte kontrakter måtte føre til ordrer. Københavns Fondsbørs noterede sig, at det var selskabets vurdering, at de enkelte kontrakter isoleret set ikke var væsentlige, og at der således ikke var tale om kursrelevante oplysninger, der skulle offentliggøres via Københavns Fondsbørs. Fondsbørsen henledte dog selskabets opmærksomhed på, at det forhold, at en kontrakt er betinget, ikke i sig selv indebærer, at kursrelevante oplysninger kan omtales i en pressemeddelelse, uden at der senest samtidig hermed sker offentliggørelse via Københavns Fondsbørs. En betinget aftale, som vedrører kursrelevante forhold, og hvor oplysningspligten endnu ikke er indtrådt, er at betragte som intern viden, indtil oplysninger om aftalen offentliggøres via Københavns Fondsbørs. Ikke-offentliggjorte oplysninger om en sådan aftale er således af fortrolig karakter. Det pågældende selskabs virksomhed og udvikling var tæt knyttet til aftaler om ordrer og kontrakter. Aktiemarkedet havde derfor stor fokus på oplysninger om sådanne aftaler, hvilket også afspejledes i selskabets informationsgivning via Fondsbørsen til markedet. Fondsbørsen gjorde således også selskabet opmærksom på, at selskabet i sin informationsgivning skal være meget opmærksom på sådanne aftaler, herunder skal selskabet nøje overveje, hvorvidt et forhold er omfattet af selskabets oplysningspligt, eller om det eventuelt vil være at karakterisere som intern viden, indtil tidspunktet for, hvornår det omfattes af oplysningspligten, indtræder. I det omfang ledelsen for selskabet vurderer, at et forhold ikke er omfattet af selskabets pligt til at informere markedet, er det vigtigt, at selskabet hvis det beslutter at udsende en pressemeddelelse om det pågældende forhold formulerer pressemeddelelsen således, at den ikke efter sit indhold kan give markedet indtryk af, at der er tale om forhold, der kan påvirke kursen på selskabets aktier. Endelig gjorde Fondsbørsen selskabet opmærksom på, at det er vigtigt, at børsnoterede selskaber i sin kontakt med og ved udtalelser til pressen sikrer sig, at der ikke sker misforståelser og fejlciteringer, som kan medføre usikkerhed i markedet Indhold og formulering af pressemeddelelse Et børsnoteret selskab udsendte en pressemeddelelse, hvoraf det fremgik, at selskabet havde indledt et strategisk samarbejde med en ekstern partner. Selskabet offentliggjorde ikke senest samtidig hermed en fondsbørsmeddelelse indeholdende oplysningerne. Samme dag fremgik det af pressen, at det strategiske samarbejde markerede et strategiskift hos selskabet. Dette blev understøttet af udtalelser fra selskabets ledelse. Samme dag som pressemeddelelsen blev offentliggjort, og oplysningerne blev bragt i pressen, steg kursen på selskabets aktier med cirka 15%. Stigningen i aktiekursen skyldtes tilsyneladende pressemeddelelsen og omtalen i pressen. Børsnoterede selskaber skal straks offentliggøre oplysninger om væsentlige forhold, der vedrører virksomheden, og som kan antages at få betydning for kursdannelsen på værdipapirerne. Det afgørende er i den forbindelse, om forholdet kan antages at påvirke kursen på selskabets aktier og ikke nødvendigvis, om forholdet har økonomiske konsekvenser for selskabet. På baggrund heraf anmodede Københavns Fondsbørs selskabet om at redegøre for baggrunden for, at informationer om aftalen ikke blev offentliggjort i en fondsbørsmeddelelse, herunder hvilke overvejelser selskabets ledelse havde gjort sig om konsekvenserne af aftalen med samarbejdspartneren, formuleringen af pressemeddelelsen og selskabets udtalelser til pressen. Selskabet forklarede, at der ikke var tale om et strategiskifte, og at aftalen ikke havde en forventet resultatmæssig betydning for selskabet, og at konsekvenserne af aftalen for selskabet derfor ville være yderst begrænsede såvel økonomisk som strategisk. Det var selskabets opfattelse, at det alene var avisens videreformidling, herunder artiklens placering og overskrifterne, og fortolkning, der havde påvirket kursen på selskabets aktier. Uanset at de omhandlede oplysninger efter selskabets opfattelse ikke burde have haft betydning for kursdannelsen på selskabets aktier, var det Københavns Fondsbørs opfattelse, at det var selskabets pressemeddelelse og selskabets medvirken til avisens behandling af oplysningerne, der medførte, at der 10 Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2003

Afgørelser og Udtalelser 2003 03 Afgørelser og Udtalelser 2003 Forord Københavns Fondsbørs ønsker løbende at orientere markedet om, hvordan Fondsbørsen fortolker og administrerer den regulering, der gælder for udstedere af børsnoterede

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2006

Afgørelser og Udtalelser 2006 Afgørelser og Udtalelser 2006 OMX Den Nordiske Børs København E F F I C I E N T S E C U R I T I E S T R A N S A C T I O N S Afgørelser og Udtalelser 2006 1. Oplysningsforpligtelser 1. 1 Tidspunktet for

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Manglende meddelelser på hjemmesiden... 2 1.2 Tidspunkt for offentliggørelse af årsrapport...

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2002

Afgørelser og Udtalelser 2002 Afgørelser og Udtalelser 2002 Forord Traditionen tro udgiver Københavns Fondsbørs en samling af de afgørelser og udtalelser for det forløbne år, som Fondsbørsen har fundet af betydning for forståelsen

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2001

Afgørelser og Udtalelser 2001 Afgørelser og Udtalelser 2001 Afgørelser og Udtalelser 2001 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser 3 1.1. Udvidelse af aktiviteter behov for supplerende informationer 3 1.2. For sen offentliggørelse

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2008. NASDAQ OMX Copenhagen

Afgørelser og Udtalelser 2008. NASDAQ OMX Copenhagen Afgørelser og Udtalelser 2008 NASDAQ OMX Copenhagen I. BØRSMARKEDET... 5 1. PÅTALER... 5 1.1. FØR 1. JULI 2008... 5 1.1.1. Manglende oplysninger om selskabets økonomiske situation... 5 1.1.2. Oplysninger

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Afgørelse - Tilbudskursen - Cimber Sterling Group A/S

Afgørelse - Tilbudskursen - Cimber Sterling Group A/S Plesner Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 26. august 2011 Ref. abr J.nr. 6373-0104 Afgørelse - Tilbudskursen - Cimber Sterling Group A/S De har ved e-mail af 17. august 2011 på vegne

Læs mere

rapporter som intern viden.

rapporter som intern viden. VEJ nr 9973 af 09/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0012 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2005 Københavns Fondsbørs

Afgørelser og Udtalelser 2005 Københavns Fondsbørs Afgørelser og Udtalelser 2005 Københavns Fondsbørs EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS Forord Afgørelser og Udtalelser indeholder de sager fra det forløbne år, som Fondsbørsen vurderer, har betydning for

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2007

Afgørelser og Udtalelser 2007 Afgørelser og Udtalelser 2007 OMX Den Nordiske Børs København ø en a n E F F I C I E N T S E C U R I T I E S T R A N S A C T I O N S 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2000

Afgørelser og Udtalelser 2000 Afgørelser og Udtalelser 2000 C Afgørelser og Udtalelser 2000 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser 3 1.1. Overtrædelse af værdipapirhandelslovens 27, stk. 1 offentlig påtale fra Fondsbørsen selskabet

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 1997

Afgørelser og Udtalelser 1997 Afgørelser og Udtalelser 1997 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser 3 1.1. Forventet udvikling 3 1.2. Omfanget af omtale i medarbejderblad 3 1.3. Offentliggørelse af nettoomsætning efter regnskabsårets

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

Afgørelser og udtalelser 1999

Afgørelser og udtalelser 1999 Afgørelser og udtalelser 1999 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser 4 1.1. Anden offentliggørelse forud for fremsendelse til Københavns Fondsbørs 4 1.2. Meddelelse om besiddelse af betydelige

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R 28. juni 2016 N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R I forbindelse med at Europa-Parlamentet og

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Tilbudskurs i det pligtmæssige overtagelsestilbud til aktionærerne i Nordicom A/S

Tilbudskurs i det pligtmæssige overtagelsestilbud til aktionærerne i Nordicom A/S Accura Advokatpartnerselskab t.: Director Noel Strange-Obel Johansen Sendt pr. mail til Noel.Johansen@accura.dk 5. oktober 2016 Ref. jcs J.nr. 6373-0074 Tilbudskurs i det pligtmæssige overtagelsestilbud

Læs mere

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter FONDSRÅDET Dato 23. august 2006 J.nr. 2006-0007127 Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i årsog delårsrapporter 1. Indledning

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær"

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende én aktionær Finanstilsynet 20. februar 2014 BØRS J.nr. 6373-0033 /mbd Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær" Efter indstilling fra Finanstilsynet har Det Finansielle Råd den 19. februar

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2012

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2012 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2012 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 OFFENTLIGGØRELSE AF FINANSKALENDER... 2 1.2 OFFENTLIGGØRELSE AF FINANSKALENDER... 2 1.3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S

Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S Den 17. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S Bestyrelsen finder det beklageligt,

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr.

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr. Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V 2. juli 2009 Ref. STE J.nr. 6373-0048 Sendt pr. mail til: fov@lett.dk Vedr.: Deres j.nr. 241508 Tilbudskursen GourmetBryggeriet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN G-E-CGads Forlag København 1993 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indføring 13 1. Indledning 13 2. Fremstillingens formål 14 3. Emnets afgrænsning 16

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013, fastsættes: Anvendelsesområde

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2010 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2010 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2010 NASDAQ OMX KØBENHAVN I FORORD... 3 II. BØRSMARKEDET... 5 1. PÅTALER... 5 1.1. Halvårsrapport tilgængelig på selskabets hjemmeside forud for offentliggørelse... 5 1.2. Manglende

Læs mere

(excl. bilag på 6 sider herudover)

(excl. bilag på 6 sider herudover) Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2007 10. december 2007 Bestyrelsens redegørelse for frivilligt tilbud fra Consolis Denmark A/S I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse nr. 12/2007, samt meddelelser fra Consolis

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne.

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne. L 330/20 16.12.2015 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2343 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

Nye oplysningsforpligtelser. DIRF medlemsmøde. Tine Rau Schiøtt, 16. maj 2008. Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

Nye oplysningsforpligtelser. DIRF medlemsmøde. Tine Rau Schiøtt, 16. maj 2008. Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Nye oplysningsforpligtelser DIRF medlemsmøde Tine Rau Schiøtt, 16. maj 2008 Introduktion - Nasdaq OMX Børsens overvågning af selskaberne Nye oplysningsforpligtelser Introduktion - Nasdaq OMX Børsens overvågning

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse.

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2008. Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indgåelse af betinget

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr VEDTÆGTER For Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Danish Crown Holding A/S, DC Holding

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere