Afgørelser og Udtalelser 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelser og Udtalelser 2004"

Transkript

1 Afgørelser og Udtalelser 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 DK-1007 København K Tlf Fax

2 Forord Afgørelser og Udtalelser 2004 indeholder de sager, som Københavns Fondsbørs har offentliggjort på Fondsbørsens hjemmeside hver måned i Gennem de afgørelser og udtalelser, som vi offentliggør på orienteres markedet løbende om, hvordan Fondsbørsen fortolker og administrerer den regulering, der gælder for udstedere af børsnoterede aktier, investeringsbeviser og obligationer. Vi offentliggør derfor hver måned de sager, som vi skønner, har betydning for udstedere, rådgivere og andre med interesse for det danske børsmarked. Alle afgørelser og udtalelser er i anonymiseret form. Afgørelser og Udtalelser 2004 indeholder ikke alle de sager, som vi har behandlet i 2004, da vi som udgangspunkt kun medtager én sag, hvis der er flere identiske sager. Afgørelser og Udtalelser 2004 sendes automatisk til alle børsnoterede udstedere og øvrige abonnenter på Håndbog for udstedere på Københavns Fondsbørs. Publikationen kan i øvrigt købes ved henvendelse til Københavns Fondsbørs, ligesom en elektronisk udgave kan downloades gratis på Fondsbørsen samler desuden al det materiale, som vi vurderer har betydning for notering i Håndbog for udstedere på Københavns Fondsbørs. Håndbogen er sendt til alle udstedere og medlemmer af Fondsbørsen og kan også downloades gratis på Spørgsmål til værdipapirers optagelse til notering, børsnoterede selskabers oplysningsforpligtelser, overtagelsestilbud på børsnoterede selskaber eller andet, der vedrører de noterede udstedere, kan rettes til Notering & Overvågning på telefon Januar 2005 Erik Bruun Hansen Afgørelser og Udtalelser

3 1. Oplysningsforpligtelser Tidspunkt for oplysningspligtens indtræden manglende offentliggørelse af ordre straks ved indgåelsen Tidspunkt for oplysningspligtens indtræden ændrede forventninger Tidspunkt for oplysningspligtens indtræden ændrede forventninger Tidspunkt for oplysningspligtens indtræden sonderinger og igangværende forhandlinger Tidspunkt for oplysningspligtens indtræden udvidelse af selskabets aktiviteter Udtalelser til pressen om igangværende forhandlinger Udtalelser til pressen om igangværende forhandlinger Videregivelse af informationer til pressen Oplysninger givet på analytikermøde Oplysninger givet på analytikermøde Indhold og formulering af pressemeddelelse Indhold og formulering af pressemeddelelse Transaktioner mellem nærtstående parter Generel udtalelse om overgang til international regnskabsstandard - IAS/IFRS Overtagelsestilbud Tilbudspligt i forbindelse med emission Tilbudspligt aktieoverdragelse og stemmeretsaftale Kravet om ligebehandling og identiske betingelser i tilbudsreglerne Notering Offentliggørelse af prospekttillæg Oplysningsforpligtelser 1.1. Tidspunkt for oplysningspligtens indtræden manglende offentliggørelse af ordre straks ved indgåelsen Et børsnoteret selskab offentliggjorde en selskabet havde modtaget en ordre fra en nærmere angiven kunde. Selskabet oplyste også, at kontrakten havde stor strategisk værdi for selskabet, at leverancerne var taget til indtægt godt en måned forinden, og at ordren var inkluderet i forventningerne til selskabets resultat for det foregående regnskabsår, der var afsluttet cirka en måned forinden. I forbindelse med en præsentation af fondsbørsmeddelelsen udtalte selskabets administrerende direktør blandt andet, at selskabet ikke kunne offentliggøre oplysningerne om ordren før på grund af ferie. Det fremgår af værdipapirhandelslovens 27, stk. 1, at udstedere af værdipapirer straks skal offentliggøre oplysninger om væsentlige forhold, der vedrører virksomheden, og som kan antages at få betydning for kursdannelsen på værdipapirerne. Forhold omfattet af oplysningspligten skal offentliggøres via Københavns Fondsbørs, når beslutningen reelt er truffet, hvilket følger af 11 i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs. En kontrakt omfattet af et selskabs oplysningspligt skal således offentliggøres straks, kontrakten reelt er indgået, hvilket blandt andet indebærer, at offentliggørelse ikke kan afvente en eventuel formel underskrivelse af kontrakten. Selskabet oplyste over for Fondsbørsen, at aftalen var af væsentlig betydning for selskabet alene som følge af den beløbsmæssige størrelse, men at det var lige så vigtigt for selskabet, at der var tale om salg af en særlig løsning og ydermere den anden store ordre til den pågældende kunde. Ifølge de foreliggende oplysninger var selskabets aftale således alene som følge af sin beløbsmæssige størrelse af en sådan karakter, at den skulle offentliggøres via Københavns Fondsbørs i medfør af værdipapirhandelslovens 27. Offentliggørelse skulle således ske, straks kontrakten reelt blev indgået og kunne således ikke afvente, at selskabet var i stand til at oplyse kundens navn. Blandt andet de forhold, at selskabet havde taget leverancerne til indtægt godt en måned forud for fondsbørsmeddelelsens offentliggørelse, at ordren var inkluderet i forventningerne til selskabets resultat for det foregående regnskabsår, og at selskabets administrerende direktør havde udtalt, at selskabet ikke kunne offentliggøre ordren før på grund af ferie, indikerede efter Fondsbørsens opfattelse, at aftalen reelt blev indgået, før fondsbørsmeddelelsen blev offentliggjort. Københavns Fondsbørs påtalte derfor over for selskabets ledelse, at selskabet ikke havde offentliggjort oplysninger om aftalen, straks den reelt blev indgået Tidspunkt for oplysningspligtens indtræden ændrede forventninger Et børsnoteret selskab offentliggjorde en selskabet nedjusterede sine forventninger til det indeværende regnskabsår. Fondsbørsmeddelelsen blev offentliggjort umiddelbart forud for afholdelsen af en generalforsamling i selskabet. Selskabet havde offentliggjort sin årsregnskabsmeddelelse nogle uger forinden. I forbindelse med offentliggørelsen af fondsbørsmeddelelsen om nedjusteringen udtalte selskabets bestyrelsesformand sig til pressen. Af udtalelserne fremgik det blandt andet, at 2 Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser

4 selskabet kunne have ventet med at offentliggøre fondsbørsmeddelelsen om nedjusteringen til et senere tidspunkt, men at selskabets ledelse ikke ønskede at afholde generalforsamlingen uden at omtale nedjusteringen. Set i lyset af disse udtalelser fandt Københavns Fondsbørs anledning til at præcisere over for selskabets ledelse, at indtræder der væsentlige ændringer i den forventede udvikling i forhold til det allerede offentliggjorte, skal dette straks offentliggøres via Københavns Fondsbørs. Denne forpligtelse indtræder, selv om det ikke på det pågældende tidspunkt er muligt at fastslå det forventede resultat præcist. En nedjustering af forventningerne til resultatet kan således eksempelvis ikke afvente bestyrelsens beslutning om nedjusteringen eller tidspunktet for offentliggørelsen af en regnskabsmeddelelse. I forlængelse heraf anmodede Københavns Fondsbørs også selskabet om at redegøre for, hvornår selskabets ledelse blev bekendt med, at der ville være behov for en nedjustering. Fondsbørsen anmodede også selskabet om at redegøre for den økonomiske rapportering til og drøftelser i selskabets ledelse, der havde fundet sted i relation til nedjusteringen. Det fremgik af selskabets redegørelse til Fondsbørsen, at selskabets ledelse havde truffet en række beslutninger, der indebar, at der blev foretaget en nøje gennemgang af blandt andet varelagret og en fornyet gennemgang af regnskaberne. På denne baggrund besluttede bestyrelsen at nedjustere forventningerne til årets resultat. På baggrund af det oplyste fandt Københavns Fondsbørs ikke grundlag for at antage, at selskabet skulle have offentliggjort fondsbørsmeddelelsen om nedjusteringen af forventningerne til årets resultat på et tidligere tidspunkt Tidspunkt for oplysningspligtens indtræden ændrede forventninger Et børsnoteret selskab nedjusterede i sin 3. kvartalsrapport forventningerne til resultatet for det indeværende regnskabsår med et trecifret millionbeløb. Nedjusteringen var primært relateret til en hændelse, der lå cirka to måneder forud for offentliggørelsen af kvartalsrapporten. Københavns Fondsbørs anmodede selskabet om over for Fondsbørsen at redegøre for forløbet i tiden op til offentliggørelsen af selskabets 3. kvartalsrapport, herunder hvornår ledelsen blev bekendt med de forhold, der førte til nedjusteringen. Fondsbørsen anmodede også selskabet om at redegøre for den økonomiske rapportering til og drøftelser i selskabets ledelse, der fandt sted i relation til nedjusteringen. Fondsbørsen forstod selskabets oplysninger således, at de økonomiske konsekvenser af hændelsen, der indtrådte cirka to måneder forud for offentliggørelsen af nedjusteringen, isoleret set ikke var store, men at det var en vurdering af følgevirkningerne af hændelsen, herunder forsinkelser, der i sidste ende medførte, at selskabets bestyrelse traf beslutning om en nedjustering. Dette skulle efter selskabets oplysninger ses i sammenhæng med, at det gennem hele forløbet var selskabets opfattelse, at en tredjepart var økonomisk ansvarlig for alle omkostningerne i forbindelse med hændelsen. Drøftelser herom med tredjeparten fandt sted helt frem til bestyrelsesmødet, hvorpå der blev truffet beslutning om nedjusteringen, og hvorefter selskabets 3. kvartalsrapport blev offentliggjort. Det fremgik endvidere af selskabets oplysninger, at bestyrelsen på sit møde i forbindelse med 3. kvartalsrapport foretog en vurdering af de nævnte usikkerheder, herunder hvorvidt de økonomiske konsekvenser faktisk ville blive båret af tredjeparten på kort sigt samt størrelsen af et eventuelt fremtidigt tab. I bestyrelsens overvejelser indgik endvidere, at hændelsens følgevirkninger også kunne blive overført til en af selskabets andre aktiviteter, som dermed også ville få en omkostningsoverskridelse. Samlet set førte bestyrelsens vurderinger og overvejelser til, at den besluttede at reservere det trecifrede millionbeløb, da bestyrelsen skønnede, at tredjeparten ikke på kort sigt ville honorere de stillede krav. Det fremgik således af selskabets oplysninger, at det var en konsekvens af bestyrelsens vurdering af usikkerhedselementerne, der førte til beslutningen om at reservere et beløb til imødegåelse af eventuelle fremtidige tab. Nedjusteringen skete ikke på baggrund af et konstateret tab. På baggrund af de oplysninger, Københavns Fondsbørs havde fået fra selskabet, fandt Fondsbørsen ikke grundlag for at antage, at nedjusteringen skulle have fundet sted på et tidligere tidspunkt. Fondsbørsen fandt anledning til generelt at bemærke, at i situationer, hvor der pågår en række undersøgelser i en længere tidsperiode fra en hændelses indtræden frem til en nedjustering af selskabets resultatforventninger, skal et selskabs daglige ledelse i et sådant forløb have skærpet opmærksomhed på at kunne konstatere, hvornår hændelsen og dens eventuelle følgevirkninger har så væsentlig karakter, at informationer herom skal tilgå markedet. Derudover skal den daglige ledelse i sådanne situationer også være opmærksom på at sikre, at selskabets bestyrelse har mulighed for at tage stilling til eventuelle usikkerheder på et tidligt stadie, således at nedjusteringen kan meddeles markedet så tidligt som muligt Tidspunkt for oplysningspligtens indtræden sonderinger og igangværende forhandlinger Et børsnoteret selskab anmodede om Københavns Fondsbørs stillingtagen til, hvorvidt selskabet skulle offentliggøre en fondsbørsmeddelelse om selskabets fortsatte overvejelser om sammenlægning af selskabets aktieklasser til én. Selskabet havde offentliggjort en fondsbørsmeddelelse, hvoraf det fremgik, at selskabet arbejdede med modeller for at sanere selskabets aktieklasser, og at selskabet ville indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, så snart modellerne var gennemarbejdet. Det fremgår af værdipapirhandelslovens 27, at udstedere af værdipapirer straks skal offentliggøre oplysninger om væsentlige forhold, der vedrører virksomheden, og som kan antages at få betydning for kursdannelsen på værdipapirerne. Kursrelevante forhold skal således offentliggøres, når de forhold, som medfører oplysningspligten, foreligger på en sådan måde og i en sådan form, at informationen kan danne grundlag for en så sikker handel og en så rigtig kursfastsættelse som mulig. Dette betyder som udgangspunkt, at der ikke i henhold til 27 skal informeres om igangværende forhandlinger og sonderinger. Først når et forhandlings-/sonderingsforløb er tilendebragt indtræder informationspligten. En forudsætning for, at informationspligten først indtræder efter afslutningen af forhandlingerne/sonderingerne, er, at der ikke på nogen måde gives informationer til uvedkommende. Under forudsætning af fortsat fortrolighed var selskabet således ikke forpligtet til at informere markedet om de igangværende sonderinger, før det blev besluttet, hvorledes aktieklasserne skulle foreslås sammenlagt. 4 Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser

5 1.5. Tidspunkt for oplysningspligtens indtræden udvidelse af selskabets aktiviteter Et børsnoteret selskab offentliggjorde en selskabet dagen før offentliggørelsen af fondsbørsmeddelelsen havde indgået en aftale om at erhverve et andet selskab, som efter erhvervelsen ville udgøre langt størstedelen af det børsnoterede selskab. Københavns Fondsbørs anmodede selskabet om over for Fondsbørsen at redegøre for baggrunden for, at selskabet først den efterfølgende dag i en fondsbørsmeddelelse orienterede markedet om aftalen om erhvervelsen af selskabet og ikke ved aftalens indgåelse dagen før. Selskabet oplyste over for Fondsbørsen, at erhvervelsen af selskabet blev afsluttet ved en gensidig kontraktunderskrivelse cirka kl Det fremgik endvidere af selskabets redegørelse, at det var selskabets opfattelse, at offentliggørelse af transaktionen den efterfølgende børsdag ville være rettidig, og at oplysningsforpligtelsen ville være overholdt, såfremt meddelelsen blev offentliggjort inden handelssystemets åbning kl Det fremgår af værdipapirhandelslovens 27, stk. 1, at udstedere af værdipapirer straks skal offentliggøre oplysninger om væsentlige forhold, der vedrører virksomheden, og som kan antages at få betydning for kursdannelsen på værdipapirerne. Forhold omfattet af oplysningspligten skal offentliggøres via Københavns Fondsbørs, når beslutningen reelt er truffet, hvilket følger af 11 i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs. Fondsbørsen præciserede over for selskabet, at kravet om straks-offentliggørelse gælder døgnet rundt og ikke er indskrænket til handelssystemets åbningstid på Københavns Fondsbørs. En aftale indgået efter kl kan således ikke vente med at blive offentliggjort til umiddelbart før åbningen af handlen den efterfølgende dag. Københavns Fondsbørs påtalte over for selskabets ledelse, at selskabet ikke offentliggjorde aftalen om overtagelsen af det nye selskab, straks den blev indgået Udtalelser til pressen om igangværende forhandlinger Et børsnoteret selskab offentliggjorde en selskabet havde indgået en strategisk alliance, som blev beskrevet som den største aftale i selskabets historie. Umiddelbart forud for offentliggørelsen af fondsbørsmeddelelsen havde repræsentanter for selskabets ledelse udtalt til pressen, at den pågældende aftale ville falde på plads inden længe, at der var valgt en partner, og at dette var en af de største aktører i branchen. Selskabet havde i tidligere fondsbørsmeddelelser oplyst, at selskabet inden årets udgang forventede at indgå én eller flere nye strategiske alliancer. Et børsnoteret selskab skal straks offentliggøre oplysninger om væsentlige forhold, der vedrører virksomheden, og som kan antages at få betydning for kursdannelsen på værdipapirerne. Offentliggørelse via Københavns Fondsbørs skal ske senest samtidig med anden offentliggørelse, og forhold omfattet af oplysningspligten skal offentliggøres via Københavns Fondsbørs, når beslutningen reelt er truffet. Dette følger af 11 og 16 i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs og af værdipapirhandelslovens 27. Fondsbørsen henledte selskabets opmærksomhed på, at selskaber, der har en åben informationspolitik, og som på et tidspunkt, hvor oplysningspligten endnu ikke er indtrådt, i en fondsbørsmeddelelse vælger at informere markedet om igangværende forhandlinger, skal være varsom med at kommentere og udtale sig om forløbet af forhandlingerne, særligt hvis forhandlingerne er inde i en afgørende fase Udtalelser til pressen om igangværende forhandlinger Et børsnoteret selskabs administrerende direktør var i pressen citeret for, at selskabet havde indgået en rigtig god aftale med en tøjsponsor. Selskabets administrerende direktør oplyste endvidere, at selskabet havde haft positive forhandlinger med sin hovedsponsor, og at kun få brikker manglede at falde på plads. Det fremgik samtidig af selskabets hjemmeside, at selskabet senere samme dag ville afholde pressemøde, hvor en historisk beklædningsaftale ville blive offentliggjort. På baggrund heraf kontaktede Københavns Fondsbørs selskabet. Umiddelbart herefter offentliggjorde selskabet en fondsbørsmeddelelse, hvoraf det fremgik, at selskabet havde indgået en tøjaftale, som blev beskrevet som én af de absolut største tøjaftaler hidtil i den danske sportsverden. Af fondsbørsmeddelelsen fremgik det tillige, at selskabet var inde i en positiv dialog om forlængelse af sit hovedsponsorat. Et børsnoteret selskab skal straks offentliggøre oplysninger om væsentlige forhold, der kan antages at få betydning for kursen på selskabets aktier. Selskabet skal desuden sikre, at alle får lige adgang til sådanne oplysninger, og at offentliggørelse via Københavns Fondsbørs altid sker senest samtidig med anden offentliggørelse. Offentliggørelse skal ske straks, aftalen reelt er indgået, hvilket indebærer, at oplysningspligten kan udløses, før en beslutning er truffet endeligt, såfremt den endelige godkendelse må betragtes som en formalitet. Kursrelevante oplysninger må således ikke gives i udtalelser, redegørelser, interviews og lignende, uden at oplysningerne senest samtidig hermed offentliggøres via Københavns Fondsbørs. Fondsbørsen gjorde selskabet opmærksom på, at for den pågældende type selskab vil oplysninger om indgåelse og opsigelse af hovedsponsoraftaler samt om til- og afgang af cheftrænere som udgangspunkt være kursrelevante. Oplysninger om øvrige sponsorater, herunder beklædningsaftaler, samt om køb og salg af spillere vil som udgangspunkt alene være kursrelevante, hvis den økonomiske betydning heraf er betydelig i forhold til selskabets samlede økonomi. Et selskabs afgørelse af, om der er tale om et kursrelevant forhold eller ej, skal afspejles i selskabets efterfølgende kommunikation til omverdenen. Er der tale om et kursrelevant forhold, skal der altid ske offentliggørelse via Fondsbørsen. Fondsbørsmeddelelsen skal formuleres på en måde, der giver umiddelbart grundlag for at forstå indholdet og vurdere betydningen af den givne information, og skal indeholde selskabets egen vurdering af konsekvenserne af den givne information. Er der ikke tale om et kursrelevant forhold, kan selskabet vælge at udsende en pressemeddelelse og/eller indkalde til og afholde pressemøde. I givet fald må indholdet og ordlyden i den kommunikation, selskabet vælger at anvende, ikke efterlade nogen tvivl om, at forholdet ikke antages at være kursrelevant. Selskabets forhandlinger med sin hovedsponsor måtte efter Københavns Fondsbørs opfattelse antages at være kursrelevante. Fondsbørsen påtalte derfor i medfør af 4, stk. 2, i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs over for selskabets ledelse, at oplysninger om de afsluttende 6 Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser

6 forhandlinger med selskabets hovedsponsor ikke blev offentliggjort via Fondsbørsen senest samtidig med anden offentliggørelse Videregivelse af informationer til pressen Et børsnoteret selskab offentliggjorde en selskabet i fællesskab med et andet selskab lancerede en ny samlet løsning af deres produkter. Fondsbørsmeddelelsen blev offentliggjort om aftenen. Indholdet af fondsbørsmeddelelsen blev omtalt i en artikel i et dagblad dagen efter, hvor selskabets administrerende direktør også udtalte sig. Samme dag steg selskabets aktier med cirka 10%, og der var betydelig større omsætning i aktien end normalt. Henset til tidspunktet for offentliggørelsen af fondsbørsmeddelelsen anmodede Københavns Fondsbørs selskabet om at redegøre for, hvorledes dagbladet kunne bringe oplysninger om indholdet af fondsbørsmeddelelsen. Selskabet oplyste, at selskabet nogle dage inden offentliggørelsen af fondsbørsmeddelelsen havde kontaktet dagbladet. En af dagbladets journalister havde givet tilsagn om at ville skrive artiklen. Samme dag blev selskabets administrerende direktør interviewet til artiklen. Det fremgik endvidere af selskabets redegørelse, at der ikke var tale om lancering af nye produkter eller indgåelse af en ny aftale mellem selskaberne. Uanset dette skønnede selskabet, at det som følge af den forventede dækning i pressen ville være en mulighed, at offentliggørelsen var kurspåvirkende. Derfor besluttede selskabet at offentliggøre fondsbørsmeddelelsen. Børsnoterede selskaber har pligt til at sikre, at alle får lige adgang til oplysninger, der kan antages at få betydning for kursdannelsen på selskabets værdipapirer, og selskaberne skal sikre, at ingen uvedkommende får adgang til sådan information, før den er offentliggjort. Dette følger af 4, stk. 1, i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs. Af 4, stk. 2, fremgår også, at sådanne oplysninger ikke må gives i udtalelser, redegørelser og interviews m.v., uden at oplysningerne senest samtidig hermed offentliggøres via Københavns Fondsbørs. Dette betyder, at et børsnoteret selskab ikke må udtale sig om kursrelevante oplysninger til pressen, forud for at en fondsbørsmeddelelse indeholdende disse oplysninger er offentliggjort via Københavns Fondsbørs. Dette gælder uanset, om oplysningerne er videregivet til pressen i fortrolighed. I den forbindelse bemærkes, at offentliggørelse af kursrelevante forhold anses at være sket, når meddelelsen er kommet frem til Københavns Fondsbørs. Dette betyder, at selskaberne først herefter kan videredistribuere deres fondsbørsmeddelelser. Det er Fondsbørsens opfattelse, at videregivelse af ikke-offentliggjorte kursrelevante informationer til en journalist for at opnå en ønsket mediedækning er i strid med ligebehandlingsprincippet. Københavns Fondsbørs måtte på baggrund af selskabets oplysninger lægge til grund, at selskabet ikke havde overtrådt sin oplysningsforpligtelse. Fondsbørsen måtte endvidere på baggrund af selskabets oplysninger lægge til grund, at selskabet havde videregivet oplysninger til en journalist om forhold, der havde kurspåvirkende karakter, da de blev offentliggjort, og som ikke var offentliggjort via Fondsbørsen forud for videregivelsen til journalisten. På baggrund heraf påtalte Fondsbørsen over for selskabets ledelse, at selskabet havde givet oplysninger af kurspåvirkende karakter til pressen, uden at oplysningerne senest samtidig hermed blev offentliggjort via Københavns Fondsbørs, jævnfør 4, stk. 2, i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs Oplysninger givet på analytikermøde Et børsnoteret selskab offentliggjorde sin årsrapport for 2003 og afholdt herefter en telekonference for journalister og analytikere. Det fremgik efterfølgende af pressen, at selskabets forventninger til 2005 blev berørt på telekonferencen, og at selskabets ledelse havde relateret forventningerne til 2005 til analytikernes konsensusestimat. Selskabets forventninger til 2005 var ikke omtalt i årsrapporten for Københavns Fondsbørs anmodede på den baggrund selskabet om at redegøre for, hvorvidt selskabets forventninger til 2005 blev omtalt på telekonferencen og i givet fald hvilke oplysninger, selskabets ledelse havde givet om forventningerne til 2005, herunder hvilke kommentarer ledelsen havde givet til de forecasts m.v., som markedet havde givet udtryk for. Et børsnoteret selskab skal straks offentliggøre oplysninger om kursrelevante forhold. Selskabet skal desuden sikre, at alle får lige adgang til sådanne oplysninger, og at offentliggørelse via Københavns Fondsbørs altid sker senest samtidig med anden offentliggørelse. De forventninger, et børsnoteret selskab har til fremtiden, er vigtige for markedets vurdering af det pågældende selskab, og der er stor fokus herpå fra analytikernes, investorernes og andres side. Oplysninger om forventninger til fremtiden vil som udgangspunkt altid være kursrelevante. Selskabet svarede Fondsbørsen, at ledelsen i forbindelse med telekonferencen havde vist en slide, hvor analytikernes konsensusestimat for 2005 fremgik. I sit svar til Fondsbørsen gengav selskabet desuden ordlyden af de udtalelser om forventningerne til 2005, som selskabets ledelse var kommet med på telekonferencen. På baggrund af selskabets oplysninger meddelte Fondsbørsen selskabet, at Fondsbørsen ikke havde grundlag for at antage, at selskabets ledelse havde forholdt sig til konsensusestimatet for 2005, således at der herved blev videregivet kursrelevante oplysninger på telekonferencen, som ikke var offentliggjort via Københavns Fondsbørs. Fondsbørsen lagde til grund, at selskabets ledelse havde sikret, at det var klart for de tilstedeværende på telekonferencen, at der alene var tale om en objektiv gengivelse af analytikernes konsensusestimat, og at selskabets ledelse ikke forholdt sig til indholdet heraf Oplysninger givet på analytikermøde Et børsnoteret selskab afholdte et møde for en række analytikere. På mødet gav selskabet blandt andet en præsentation af sit omkostningsbesparelsesprogram. I tiden efter analytikermødet steg kursen på selskabets aktier. De informationer, selskabet gav ved præsentationen, syntes generelt at have været af stor interesse fra analytikersiden, og informationerne medvirkede tilsyneladende til kursdannelsen på selskabets aktier. Det fremgik af pressen, at selskabet på analytikermødet havde øget detaljeringsgraden i forhold til tidligere givne informationer om omkostningsbesparelsesprogrammet, herunder at selskabet havde øget målet for programmet i forhold til det oplyste i selskabets årsrapport. 8 Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser

7 Under hensyntagen til at et børsnoteret selskab skal sikre, at alle får lige adgang til kursrelevante oplysninger om selskabet, anmodede Københavns Fondsbørs selskabet om at give sine kommentarer til den reaktion i aktiemarkedet, som analytikermødet tilsyneladende gav anledning til. I den forbindelse anmodede Fondsbørsen også selskabet om at redegøre for hvilke oplysninger, der blev givet på analytikermødet, herunder en vurdering af hvorvidt disse oplysninger kunne antages at have kursrelevans. Af selskabets redegørelse til Fondsbørsen fremgik det blandt andet, at selskabet ikke på analytikermødet havde søgt at kvantificere indtjeningseffekten af det igangværende omkostningsbesparelsesprogram, samt at den givne information på ingen måde indikerede opjusterede forventninger til fremtidige resultater. Fondsbørsen måtte forstå selskabets oplysninger således, at der ikke blev givet oplysninger på analytikermødet, som skulle have været offentliggjort via Fondsbørsen forud for anden offentliggørelse. Fondsbørsen fandt dog anledning til at bemærke over for selskabet, at når et børsnoteret selskab afholder analytikermøder og lignende, skal selskabet nøje vurdere, om de oplysninger, der gives, kan antages at få betydning for kursen på selskabets aktier. Såfremt dette er tilfældet, og oplysningerne ikke tidligere er offentliggjort via Fondsbørsen, skal dette ske senest samtidig med anden offentliggørelse. Selskabet skal desuden i den forbindelse være opmærksom på, at oplysninger om selskabets forventninger til eksempelvis større omkostningsbesparelser eller indtjening vil være af stor interesse for analytikere og investorer. Det er derfor vigtigt, at selskabet på analytikermøder m.v. er varsom med sine formuleringer herom Indhold og formulering af pressemeddelelse Et børsnoteret selskab udsendte en pressemeddelelse, hvoraf det fremgik, at et datterselskab havde underskrevet en række salgskontrakter, der tilsammen havde en væsentlig værdi for det børsnoterede selskab. Pressemeddelelsen blev omtalt på et elektronisk nyhedsmedie, og en repræsentant for selskabet var her citeret for, at det var første gang, at selskabet i større omfang fik ordrer på selskabets nye produkt. Oplysningerne om salgskontrakterne var ikke offentliggjort via Københavns Fondsbørs. Fondsbørsen tog kontakt til selskabet, der oplyste, at aftalerne var betingede, og at der var tale om kontrakter og ikke egentlige ordrer. Det var en række uafhængige kontrakter, som hver for sig ikke var så væsentlige, at selskabet ville offentliggøre en fondsbørsmeddelelse, hvis og når de enkelte kontrakter måtte føre til ordrer. Københavns Fondsbørs noterede sig, at det var selskabets vurdering, at de enkelte kontrakter isoleret set ikke var væsentlige, og at der således ikke var tale om kursrelevante oplysninger, der skulle offentliggøres via Københavns Fondsbørs. Fondsbørsen henledte dog selskabets opmærksomhed på, at det forhold, at en kontrakt er betinget, ikke i sig selv indebærer, at kursrelevante oplysninger kan omtales i en pressemeddelelse, uden at der senest samtidig hermed sker offentliggørelse via Københavns Fondsbørs. En betinget aftale, som vedrører kursrelevante forhold, og hvor oplysningspligten endnu ikke er indtrådt, er at betragte som intern viden, indtil oplysninger om aftalen offentliggøres via Københavns Fondsbørs. Ikke-offentliggjorte oplysninger om en sådan aftale er således af fortrolig karakter. Det pågældende selskabs virksomhed og udvikling var tæt knyttet til aftaler om ordrer og kontrakter. Aktiemarkedet havde derfor stor fokus på oplysninger om sådanne aftaler, hvilket også afspejledes i selskabets informationsgivning via Fondsbørsen til markedet. Fondsbørsen gjorde således også selskabet opmærksom på, at selskabet i sin informationsgivning skal være meget opmærksom på sådanne aftaler, herunder skal selskabet nøje overveje, hvorvidt et forhold er omfattet af selskabets oplysningspligt, eller om det eventuelt vil være at karakterisere som intern viden, indtil tidspunktet for, hvornår det omfattes af oplysningspligten, indtræder. I det omfang ledelsen for selskabet vurderer, at et forhold ikke er omfattet af selskabets pligt til at informere markedet, er det vigtigt, at selskabet hvis det beslutter at udsende en pressemeddelelse om det pågældende forhold formulerer pressemeddelelsen således, at den ikke efter sit indhold kan give markedet indtryk af, at der er tale om forhold, der kan påvirke kursen på selskabets aktier. Endelig gjorde Fondsbørsen selskabet opmærksom på, at det er vigtigt, at børsnoterede selskaber i sin kontakt med og ved udtalelser til pressen sikrer sig, at der ikke sker misforståelser og fejlciteringer, som kan medføre usikkerhed i markedet Indhold og formulering af pressemeddelelse Et børsnoteret selskab udsendte en pressemeddelelse, hvoraf det fremgik, at selskabet havde indledt et strategisk samarbejde med en ekstern partner. Selskabet offentliggjorde ikke senest samtidig hermed en fondsbørsmeddelelse indeholdende oplysningerne. Samme dag fremgik det af pressen, at det strategiske samarbejde markerede et strategiskift hos selskabet. Dette blev understøttet af udtalelser fra selskabets ledelse. Samme dag som pressemeddelelsen blev offentliggjort, og oplysningerne blev bragt i pressen, steg kursen på selskabets aktier med cirka 15%. Stigningen i aktiekursen skyldtes tilsyneladende pressemeddelelsen og omtalen i pressen. Børsnoterede selskaber skal straks offentliggøre oplysninger om væsentlige forhold, der vedrører virksomheden, og som kan antages at få betydning for kursdannelsen på værdipapirerne. Det afgørende er i den forbindelse, om forholdet kan antages at påvirke kursen på selskabets aktier og ikke nødvendigvis, om forholdet har økonomiske konsekvenser for selskabet. På baggrund heraf anmodede Københavns Fondsbørs selskabet om at redegøre for baggrunden for, at informationer om aftalen ikke blev offentliggjort i en fondsbørsmeddelelse, herunder hvilke overvejelser selskabets ledelse havde gjort sig om konsekvenserne af aftalen med samarbejdspartneren, formuleringen af pressemeddelelsen og selskabets udtalelser til pressen. Selskabet forklarede, at der ikke var tale om et strategiskifte, og at aftalen ikke havde en forventet resultatmæssig betydning for selskabet, og at konsekvenserne af aftalen for selskabet derfor ville være yderst begrænsede såvel økonomisk som strategisk. Det var selskabets opfattelse, at det alene var avisens videreformidling, herunder artiklens placering og overskrifterne, og fortolkning, der havde påvirket kursen på selskabets aktier. Uanset at de omhandlede oplysninger efter selskabets opfattelse ikke burde have haft betydning for kursdannelsen på selskabets aktier, var det Københavns Fondsbørs opfattelse, at det var selskabets pressemeddelelse og selskabets medvirken til avisens behandling af oplysningerne, der medførte, at der 10 Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2003

Afgørelser og Udtalelser 2003 03 Afgørelser og Udtalelser 2003 Forord Københavns Fondsbørs ønsker løbende at orientere markedet om, hvordan Fondsbørsen fortolker og administrerer den regulering, der gælder for udstedere af børsnoterede

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2002

Afgørelser og Udtalelser 2002 Afgørelser og Udtalelser 2002 Forord Traditionen tro udgiver Københavns Fondsbørs en samling af de afgørelser og udtalelser for det forløbne år, som Fondsbørsen har fundet af betydning for forståelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Manglende meddelelser på hjemmesiden... 2 1.2 Tidspunkt for offentliggørelse af årsrapport...

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2005 Københavns Fondsbørs

Afgørelser og Udtalelser 2005 Københavns Fondsbørs Afgørelser og Udtalelser 2005 Københavns Fondsbørs EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS Forord Afgørelser og Udtalelser indeholder de sager fra det forløbne år, som Fondsbørsen vurderer, har betydning for

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2000

Afgørelser og Udtalelser 2000 Afgørelser og Udtalelser 2000 C Afgørelser og Udtalelser 2000 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser 3 1.1. Overtrædelse af værdipapirhandelslovens 27, stk. 1 offentlig påtale fra Fondsbørsen selskabet

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr.

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr. Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V 2. juli 2009 Ref. STE J.nr. 6373-0048 Sendt pr. mail til: fov@lett.dk Vedr.: Deres j.nr. 241508 Tilbudskursen GourmetBryggeriet

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

Nye oplysningsforpligtelser. DIRF medlemsmøde. Tine Rau Schiøtt, 16. maj 2008. Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

Nye oplysningsforpligtelser. DIRF medlemsmøde. Tine Rau Schiøtt, 16. maj 2008. Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Nye oplysningsforpligtelser DIRF medlemsmøde Tine Rau Schiøtt, 16. maj 2008 Introduktion - Nasdaq OMX Børsens overvågning af selskaberne Nye oplysningsforpligtelser Introduktion - Nasdaq OMX Børsens overvågning

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. oktober 2012 (J.nr. 2012-0032824) Sag hjemvist

Læs mere

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN G-E-CGads Forlag København 1993 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indføring 13 1. Indledning 13 2. Fremstillingens formål 14 3. Emnets afgrænsning 16

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2009. NASDAQ OMX Copenhagen

Afgørelser og Udtalelser 2009. NASDAQ OMX Copenhagen NASDAQ OMX Copenhagen I. FORORD... 1 II. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER.... 2 1.1. Udtalelser i pressen om selskabets strategi forud for offentliggørelse... 2 1.2. Manglende offentliggørelse af informationer

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Fokus på insiderhandel

Fokus på insiderhandel Praktisk Børsret Nye transparensregler & Den 5. december 2012 Fokus på insiderhandel v/ partner David Moalem, ph.d. Computershare - Konference den 17. juni 2015 David Moalem, advokat, Ph.D. To budskaber

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Checkliste til årsrapporten

Checkliste til årsrapporten Checkliste til årsrapporten Supplerende krav efter årsregnskabsloven og øvrige oplysningsforpligtelser for børsnoterede virksomheder, som aflægger årsrapport efter IFRS Januar 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Tidspunkt for offentliggørelse af selskabsmeddelelser - regnskaber

Tidspunkt for offentliggørelse af selskabsmeddelelser - regnskaber Tidspunkt for offentliggørelse af selskabsmeddelelser - regnskaber OFFENTLIGGØRELSE AF INTERN VIDEN 2 Den almindelige regel om offentliggørelse En udsteder skal hurtigst muligt offentliggøre intern viden,

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I OM FRIVILLIGT BETINGET KØBSTILBUD FREMSAT AF HELLERUP FINANS A/S 2 1. INDLEDNING 1.1. Købstilbuddet Der er fremsat et købstilbud på de vilkår og betingelser, som fremgår af

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank. VEDTÆGTER FOR Aarhus Lokalbank Aktieselskab Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.dk CVR. NR. 37729116 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Bankens navn er: Aarhus

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler.

Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler. Kendelse af 7. januar 1993. 91-73.262 Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler. Fondsbørslovens 46. Børsetiske reglers 7. (Børge Dahl, Kåre

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere