Afgørelser og Udtalelser 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelser og Udtalelser 2004"

Transkript

1 Afgørelser og Udtalelser 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 DK-1007 København K Tlf Fax

2 Forord Afgørelser og Udtalelser 2004 indeholder de sager, som Københavns Fondsbørs har offentliggjort på Fondsbørsens hjemmeside hver måned i Gennem de afgørelser og udtalelser, som vi offentliggør på orienteres markedet løbende om, hvordan Fondsbørsen fortolker og administrerer den regulering, der gælder for udstedere af børsnoterede aktier, investeringsbeviser og obligationer. Vi offentliggør derfor hver måned de sager, som vi skønner, har betydning for udstedere, rådgivere og andre med interesse for det danske børsmarked. Alle afgørelser og udtalelser er i anonymiseret form. Afgørelser og Udtalelser 2004 indeholder ikke alle de sager, som vi har behandlet i 2004, da vi som udgangspunkt kun medtager én sag, hvis der er flere identiske sager. Afgørelser og Udtalelser 2004 sendes automatisk til alle børsnoterede udstedere og øvrige abonnenter på Håndbog for udstedere på Københavns Fondsbørs. Publikationen kan i øvrigt købes ved henvendelse til Københavns Fondsbørs, ligesom en elektronisk udgave kan downloades gratis på Fondsbørsen samler desuden al det materiale, som vi vurderer har betydning for notering i Håndbog for udstedere på Københavns Fondsbørs. Håndbogen er sendt til alle udstedere og medlemmer af Fondsbørsen og kan også downloades gratis på Spørgsmål til værdipapirers optagelse til notering, børsnoterede selskabers oplysningsforpligtelser, overtagelsestilbud på børsnoterede selskaber eller andet, der vedrører de noterede udstedere, kan rettes til Notering & Overvågning på telefon Januar 2005 Erik Bruun Hansen Afgørelser og Udtalelser

3 1. Oplysningsforpligtelser Tidspunkt for oplysningspligtens indtræden manglende offentliggørelse af ordre straks ved indgåelsen Tidspunkt for oplysningspligtens indtræden ændrede forventninger Tidspunkt for oplysningspligtens indtræden ændrede forventninger Tidspunkt for oplysningspligtens indtræden sonderinger og igangværende forhandlinger Tidspunkt for oplysningspligtens indtræden udvidelse af selskabets aktiviteter Udtalelser til pressen om igangværende forhandlinger Udtalelser til pressen om igangværende forhandlinger Videregivelse af informationer til pressen Oplysninger givet på analytikermøde Oplysninger givet på analytikermøde Indhold og formulering af pressemeddelelse Indhold og formulering af pressemeddelelse Transaktioner mellem nærtstående parter Generel udtalelse om overgang til international regnskabsstandard - IAS/IFRS Overtagelsestilbud Tilbudspligt i forbindelse med emission Tilbudspligt aktieoverdragelse og stemmeretsaftale Kravet om ligebehandling og identiske betingelser i tilbudsreglerne Notering Offentliggørelse af prospekttillæg Oplysningsforpligtelser 1.1. Tidspunkt for oplysningspligtens indtræden manglende offentliggørelse af ordre straks ved indgåelsen Et børsnoteret selskab offentliggjorde en selskabet havde modtaget en ordre fra en nærmere angiven kunde. Selskabet oplyste også, at kontrakten havde stor strategisk værdi for selskabet, at leverancerne var taget til indtægt godt en måned forinden, og at ordren var inkluderet i forventningerne til selskabets resultat for det foregående regnskabsår, der var afsluttet cirka en måned forinden. I forbindelse med en præsentation af fondsbørsmeddelelsen udtalte selskabets administrerende direktør blandt andet, at selskabet ikke kunne offentliggøre oplysningerne om ordren før på grund af ferie. Det fremgår af værdipapirhandelslovens 27, stk. 1, at udstedere af værdipapirer straks skal offentliggøre oplysninger om væsentlige forhold, der vedrører virksomheden, og som kan antages at få betydning for kursdannelsen på værdipapirerne. Forhold omfattet af oplysningspligten skal offentliggøres via Københavns Fondsbørs, når beslutningen reelt er truffet, hvilket følger af 11 i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs. En kontrakt omfattet af et selskabs oplysningspligt skal således offentliggøres straks, kontrakten reelt er indgået, hvilket blandt andet indebærer, at offentliggørelse ikke kan afvente en eventuel formel underskrivelse af kontrakten. Selskabet oplyste over for Fondsbørsen, at aftalen var af væsentlig betydning for selskabet alene som følge af den beløbsmæssige størrelse, men at det var lige så vigtigt for selskabet, at der var tale om salg af en særlig løsning og ydermere den anden store ordre til den pågældende kunde. Ifølge de foreliggende oplysninger var selskabets aftale således alene som følge af sin beløbsmæssige størrelse af en sådan karakter, at den skulle offentliggøres via Københavns Fondsbørs i medfør af værdipapirhandelslovens 27. Offentliggørelse skulle således ske, straks kontrakten reelt blev indgået og kunne således ikke afvente, at selskabet var i stand til at oplyse kundens navn. Blandt andet de forhold, at selskabet havde taget leverancerne til indtægt godt en måned forud for fondsbørsmeddelelsens offentliggørelse, at ordren var inkluderet i forventningerne til selskabets resultat for det foregående regnskabsår, og at selskabets administrerende direktør havde udtalt, at selskabet ikke kunne offentliggøre ordren før på grund af ferie, indikerede efter Fondsbørsens opfattelse, at aftalen reelt blev indgået, før fondsbørsmeddelelsen blev offentliggjort. Københavns Fondsbørs påtalte derfor over for selskabets ledelse, at selskabet ikke havde offentliggjort oplysninger om aftalen, straks den reelt blev indgået Tidspunkt for oplysningspligtens indtræden ændrede forventninger Et børsnoteret selskab offentliggjorde en selskabet nedjusterede sine forventninger til det indeværende regnskabsår. Fondsbørsmeddelelsen blev offentliggjort umiddelbart forud for afholdelsen af en generalforsamling i selskabet. Selskabet havde offentliggjort sin årsregnskabsmeddelelse nogle uger forinden. I forbindelse med offentliggørelsen af fondsbørsmeddelelsen om nedjusteringen udtalte selskabets bestyrelsesformand sig til pressen. Af udtalelserne fremgik det blandt andet, at 2 Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser

4 selskabet kunne have ventet med at offentliggøre fondsbørsmeddelelsen om nedjusteringen til et senere tidspunkt, men at selskabets ledelse ikke ønskede at afholde generalforsamlingen uden at omtale nedjusteringen. Set i lyset af disse udtalelser fandt Københavns Fondsbørs anledning til at præcisere over for selskabets ledelse, at indtræder der væsentlige ændringer i den forventede udvikling i forhold til det allerede offentliggjorte, skal dette straks offentliggøres via Københavns Fondsbørs. Denne forpligtelse indtræder, selv om det ikke på det pågældende tidspunkt er muligt at fastslå det forventede resultat præcist. En nedjustering af forventningerne til resultatet kan således eksempelvis ikke afvente bestyrelsens beslutning om nedjusteringen eller tidspunktet for offentliggørelsen af en regnskabsmeddelelse. I forlængelse heraf anmodede Københavns Fondsbørs også selskabet om at redegøre for, hvornår selskabets ledelse blev bekendt med, at der ville være behov for en nedjustering. Fondsbørsen anmodede også selskabet om at redegøre for den økonomiske rapportering til og drøftelser i selskabets ledelse, der havde fundet sted i relation til nedjusteringen. Det fremgik af selskabets redegørelse til Fondsbørsen, at selskabets ledelse havde truffet en række beslutninger, der indebar, at der blev foretaget en nøje gennemgang af blandt andet varelagret og en fornyet gennemgang af regnskaberne. På denne baggrund besluttede bestyrelsen at nedjustere forventningerne til årets resultat. På baggrund af det oplyste fandt Københavns Fondsbørs ikke grundlag for at antage, at selskabet skulle have offentliggjort fondsbørsmeddelelsen om nedjusteringen af forventningerne til årets resultat på et tidligere tidspunkt Tidspunkt for oplysningspligtens indtræden ændrede forventninger Et børsnoteret selskab nedjusterede i sin 3. kvartalsrapport forventningerne til resultatet for det indeværende regnskabsår med et trecifret millionbeløb. Nedjusteringen var primært relateret til en hændelse, der lå cirka to måneder forud for offentliggørelsen af kvartalsrapporten. Københavns Fondsbørs anmodede selskabet om over for Fondsbørsen at redegøre for forløbet i tiden op til offentliggørelsen af selskabets 3. kvartalsrapport, herunder hvornår ledelsen blev bekendt med de forhold, der førte til nedjusteringen. Fondsbørsen anmodede også selskabet om at redegøre for den økonomiske rapportering til og drøftelser i selskabets ledelse, der fandt sted i relation til nedjusteringen. Fondsbørsen forstod selskabets oplysninger således, at de økonomiske konsekvenser af hændelsen, der indtrådte cirka to måneder forud for offentliggørelsen af nedjusteringen, isoleret set ikke var store, men at det var en vurdering af følgevirkningerne af hændelsen, herunder forsinkelser, der i sidste ende medførte, at selskabets bestyrelse traf beslutning om en nedjustering. Dette skulle efter selskabets oplysninger ses i sammenhæng med, at det gennem hele forløbet var selskabets opfattelse, at en tredjepart var økonomisk ansvarlig for alle omkostningerne i forbindelse med hændelsen. Drøftelser herom med tredjeparten fandt sted helt frem til bestyrelsesmødet, hvorpå der blev truffet beslutning om nedjusteringen, og hvorefter selskabets 3. kvartalsrapport blev offentliggjort. Det fremgik endvidere af selskabets oplysninger, at bestyrelsen på sit møde i forbindelse med 3. kvartalsrapport foretog en vurdering af de nævnte usikkerheder, herunder hvorvidt de økonomiske konsekvenser faktisk ville blive båret af tredjeparten på kort sigt samt størrelsen af et eventuelt fremtidigt tab. I bestyrelsens overvejelser indgik endvidere, at hændelsens følgevirkninger også kunne blive overført til en af selskabets andre aktiviteter, som dermed også ville få en omkostningsoverskridelse. Samlet set førte bestyrelsens vurderinger og overvejelser til, at den besluttede at reservere det trecifrede millionbeløb, da bestyrelsen skønnede, at tredjeparten ikke på kort sigt ville honorere de stillede krav. Det fremgik således af selskabets oplysninger, at det var en konsekvens af bestyrelsens vurdering af usikkerhedselementerne, der førte til beslutningen om at reservere et beløb til imødegåelse af eventuelle fremtidige tab. Nedjusteringen skete ikke på baggrund af et konstateret tab. På baggrund af de oplysninger, Københavns Fondsbørs havde fået fra selskabet, fandt Fondsbørsen ikke grundlag for at antage, at nedjusteringen skulle have fundet sted på et tidligere tidspunkt. Fondsbørsen fandt anledning til generelt at bemærke, at i situationer, hvor der pågår en række undersøgelser i en længere tidsperiode fra en hændelses indtræden frem til en nedjustering af selskabets resultatforventninger, skal et selskabs daglige ledelse i et sådant forløb have skærpet opmærksomhed på at kunne konstatere, hvornår hændelsen og dens eventuelle følgevirkninger har så væsentlig karakter, at informationer herom skal tilgå markedet. Derudover skal den daglige ledelse i sådanne situationer også være opmærksom på at sikre, at selskabets bestyrelse har mulighed for at tage stilling til eventuelle usikkerheder på et tidligt stadie, således at nedjusteringen kan meddeles markedet så tidligt som muligt Tidspunkt for oplysningspligtens indtræden sonderinger og igangværende forhandlinger Et børsnoteret selskab anmodede om Københavns Fondsbørs stillingtagen til, hvorvidt selskabet skulle offentliggøre en fondsbørsmeddelelse om selskabets fortsatte overvejelser om sammenlægning af selskabets aktieklasser til én. Selskabet havde offentliggjort en fondsbørsmeddelelse, hvoraf det fremgik, at selskabet arbejdede med modeller for at sanere selskabets aktieklasser, og at selskabet ville indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, så snart modellerne var gennemarbejdet. Det fremgår af værdipapirhandelslovens 27, at udstedere af værdipapirer straks skal offentliggøre oplysninger om væsentlige forhold, der vedrører virksomheden, og som kan antages at få betydning for kursdannelsen på værdipapirerne. Kursrelevante forhold skal således offentliggøres, når de forhold, som medfører oplysningspligten, foreligger på en sådan måde og i en sådan form, at informationen kan danne grundlag for en så sikker handel og en så rigtig kursfastsættelse som mulig. Dette betyder som udgangspunkt, at der ikke i henhold til 27 skal informeres om igangværende forhandlinger og sonderinger. Først når et forhandlings-/sonderingsforløb er tilendebragt indtræder informationspligten. En forudsætning for, at informationspligten først indtræder efter afslutningen af forhandlingerne/sonderingerne, er, at der ikke på nogen måde gives informationer til uvedkommende. Under forudsætning af fortsat fortrolighed var selskabet således ikke forpligtet til at informere markedet om de igangværende sonderinger, før det blev besluttet, hvorledes aktieklasserne skulle foreslås sammenlagt. 4 Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser

5 1.5. Tidspunkt for oplysningspligtens indtræden udvidelse af selskabets aktiviteter Et børsnoteret selskab offentliggjorde en selskabet dagen før offentliggørelsen af fondsbørsmeddelelsen havde indgået en aftale om at erhverve et andet selskab, som efter erhvervelsen ville udgøre langt størstedelen af det børsnoterede selskab. Københavns Fondsbørs anmodede selskabet om over for Fondsbørsen at redegøre for baggrunden for, at selskabet først den efterfølgende dag i en fondsbørsmeddelelse orienterede markedet om aftalen om erhvervelsen af selskabet og ikke ved aftalens indgåelse dagen før. Selskabet oplyste over for Fondsbørsen, at erhvervelsen af selskabet blev afsluttet ved en gensidig kontraktunderskrivelse cirka kl Det fremgik endvidere af selskabets redegørelse, at det var selskabets opfattelse, at offentliggørelse af transaktionen den efterfølgende børsdag ville være rettidig, og at oplysningsforpligtelsen ville være overholdt, såfremt meddelelsen blev offentliggjort inden handelssystemets åbning kl Det fremgår af værdipapirhandelslovens 27, stk. 1, at udstedere af værdipapirer straks skal offentliggøre oplysninger om væsentlige forhold, der vedrører virksomheden, og som kan antages at få betydning for kursdannelsen på værdipapirerne. Forhold omfattet af oplysningspligten skal offentliggøres via Københavns Fondsbørs, når beslutningen reelt er truffet, hvilket følger af 11 i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs. Fondsbørsen præciserede over for selskabet, at kravet om straks-offentliggørelse gælder døgnet rundt og ikke er indskrænket til handelssystemets åbningstid på Københavns Fondsbørs. En aftale indgået efter kl kan således ikke vente med at blive offentliggjort til umiddelbart før åbningen af handlen den efterfølgende dag. Københavns Fondsbørs påtalte over for selskabets ledelse, at selskabet ikke offentliggjorde aftalen om overtagelsen af det nye selskab, straks den blev indgået Udtalelser til pressen om igangværende forhandlinger Et børsnoteret selskab offentliggjorde en selskabet havde indgået en strategisk alliance, som blev beskrevet som den største aftale i selskabets historie. Umiddelbart forud for offentliggørelsen af fondsbørsmeddelelsen havde repræsentanter for selskabets ledelse udtalt til pressen, at den pågældende aftale ville falde på plads inden længe, at der var valgt en partner, og at dette var en af de største aktører i branchen. Selskabet havde i tidligere fondsbørsmeddelelser oplyst, at selskabet inden årets udgang forventede at indgå én eller flere nye strategiske alliancer. Et børsnoteret selskab skal straks offentliggøre oplysninger om væsentlige forhold, der vedrører virksomheden, og som kan antages at få betydning for kursdannelsen på værdipapirerne. Offentliggørelse via Københavns Fondsbørs skal ske senest samtidig med anden offentliggørelse, og forhold omfattet af oplysningspligten skal offentliggøres via Københavns Fondsbørs, når beslutningen reelt er truffet. Dette følger af 11 og 16 i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs og af værdipapirhandelslovens 27. Fondsbørsen henledte selskabets opmærksomhed på, at selskaber, der har en åben informationspolitik, og som på et tidspunkt, hvor oplysningspligten endnu ikke er indtrådt, i en fondsbørsmeddelelse vælger at informere markedet om igangværende forhandlinger, skal være varsom med at kommentere og udtale sig om forløbet af forhandlingerne, særligt hvis forhandlingerne er inde i en afgørende fase Udtalelser til pressen om igangværende forhandlinger Et børsnoteret selskabs administrerende direktør var i pressen citeret for, at selskabet havde indgået en rigtig god aftale med en tøjsponsor. Selskabets administrerende direktør oplyste endvidere, at selskabet havde haft positive forhandlinger med sin hovedsponsor, og at kun få brikker manglede at falde på plads. Det fremgik samtidig af selskabets hjemmeside, at selskabet senere samme dag ville afholde pressemøde, hvor en historisk beklædningsaftale ville blive offentliggjort. På baggrund heraf kontaktede Københavns Fondsbørs selskabet. Umiddelbart herefter offentliggjorde selskabet en fondsbørsmeddelelse, hvoraf det fremgik, at selskabet havde indgået en tøjaftale, som blev beskrevet som én af de absolut største tøjaftaler hidtil i den danske sportsverden. Af fondsbørsmeddelelsen fremgik det tillige, at selskabet var inde i en positiv dialog om forlængelse af sit hovedsponsorat. Et børsnoteret selskab skal straks offentliggøre oplysninger om væsentlige forhold, der kan antages at få betydning for kursen på selskabets aktier. Selskabet skal desuden sikre, at alle får lige adgang til sådanne oplysninger, og at offentliggørelse via Københavns Fondsbørs altid sker senest samtidig med anden offentliggørelse. Offentliggørelse skal ske straks, aftalen reelt er indgået, hvilket indebærer, at oplysningspligten kan udløses, før en beslutning er truffet endeligt, såfremt den endelige godkendelse må betragtes som en formalitet. Kursrelevante oplysninger må således ikke gives i udtalelser, redegørelser, interviews og lignende, uden at oplysningerne senest samtidig hermed offentliggøres via Københavns Fondsbørs. Fondsbørsen gjorde selskabet opmærksom på, at for den pågældende type selskab vil oplysninger om indgåelse og opsigelse af hovedsponsoraftaler samt om til- og afgang af cheftrænere som udgangspunkt være kursrelevante. Oplysninger om øvrige sponsorater, herunder beklædningsaftaler, samt om køb og salg af spillere vil som udgangspunkt alene være kursrelevante, hvis den økonomiske betydning heraf er betydelig i forhold til selskabets samlede økonomi. Et selskabs afgørelse af, om der er tale om et kursrelevant forhold eller ej, skal afspejles i selskabets efterfølgende kommunikation til omverdenen. Er der tale om et kursrelevant forhold, skal der altid ske offentliggørelse via Fondsbørsen. Fondsbørsmeddelelsen skal formuleres på en måde, der giver umiddelbart grundlag for at forstå indholdet og vurdere betydningen af den givne information, og skal indeholde selskabets egen vurdering af konsekvenserne af den givne information. Er der ikke tale om et kursrelevant forhold, kan selskabet vælge at udsende en pressemeddelelse og/eller indkalde til og afholde pressemøde. I givet fald må indholdet og ordlyden i den kommunikation, selskabet vælger at anvende, ikke efterlade nogen tvivl om, at forholdet ikke antages at være kursrelevant. Selskabets forhandlinger med sin hovedsponsor måtte efter Københavns Fondsbørs opfattelse antages at være kursrelevante. Fondsbørsen påtalte derfor i medfør af 4, stk. 2, i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs over for selskabets ledelse, at oplysninger om de afsluttende 6 Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser

6 forhandlinger med selskabets hovedsponsor ikke blev offentliggjort via Fondsbørsen senest samtidig med anden offentliggørelse Videregivelse af informationer til pressen Et børsnoteret selskab offentliggjorde en selskabet i fællesskab med et andet selskab lancerede en ny samlet løsning af deres produkter. Fondsbørsmeddelelsen blev offentliggjort om aftenen. Indholdet af fondsbørsmeddelelsen blev omtalt i en artikel i et dagblad dagen efter, hvor selskabets administrerende direktør også udtalte sig. Samme dag steg selskabets aktier med cirka 10%, og der var betydelig større omsætning i aktien end normalt. Henset til tidspunktet for offentliggørelsen af fondsbørsmeddelelsen anmodede Københavns Fondsbørs selskabet om at redegøre for, hvorledes dagbladet kunne bringe oplysninger om indholdet af fondsbørsmeddelelsen. Selskabet oplyste, at selskabet nogle dage inden offentliggørelsen af fondsbørsmeddelelsen havde kontaktet dagbladet. En af dagbladets journalister havde givet tilsagn om at ville skrive artiklen. Samme dag blev selskabets administrerende direktør interviewet til artiklen. Det fremgik endvidere af selskabets redegørelse, at der ikke var tale om lancering af nye produkter eller indgåelse af en ny aftale mellem selskaberne. Uanset dette skønnede selskabet, at det som følge af den forventede dækning i pressen ville være en mulighed, at offentliggørelsen var kurspåvirkende. Derfor besluttede selskabet at offentliggøre fondsbørsmeddelelsen. Børsnoterede selskaber har pligt til at sikre, at alle får lige adgang til oplysninger, der kan antages at få betydning for kursdannelsen på selskabets værdipapirer, og selskaberne skal sikre, at ingen uvedkommende får adgang til sådan information, før den er offentliggjort. Dette følger af 4, stk. 1, i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs. Af 4, stk. 2, fremgår også, at sådanne oplysninger ikke må gives i udtalelser, redegørelser og interviews m.v., uden at oplysningerne senest samtidig hermed offentliggøres via Københavns Fondsbørs. Dette betyder, at et børsnoteret selskab ikke må udtale sig om kursrelevante oplysninger til pressen, forud for at en fondsbørsmeddelelse indeholdende disse oplysninger er offentliggjort via Københavns Fondsbørs. Dette gælder uanset, om oplysningerne er videregivet til pressen i fortrolighed. I den forbindelse bemærkes, at offentliggørelse af kursrelevante forhold anses at være sket, når meddelelsen er kommet frem til Københavns Fondsbørs. Dette betyder, at selskaberne først herefter kan videredistribuere deres fondsbørsmeddelelser. Det er Fondsbørsens opfattelse, at videregivelse af ikke-offentliggjorte kursrelevante informationer til en journalist for at opnå en ønsket mediedækning er i strid med ligebehandlingsprincippet. Københavns Fondsbørs måtte på baggrund af selskabets oplysninger lægge til grund, at selskabet ikke havde overtrådt sin oplysningsforpligtelse. Fondsbørsen måtte endvidere på baggrund af selskabets oplysninger lægge til grund, at selskabet havde videregivet oplysninger til en journalist om forhold, der havde kurspåvirkende karakter, da de blev offentliggjort, og som ikke var offentliggjort via Fondsbørsen forud for videregivelsen til journalisten. På baggrund heraf påtalte Fondsbørsen over for selskabets ledelse, at selskabet havde givet oplysninger af kurspåvirkende karakter til pressen, uden at oplysningerne senest samtidig hermed blev offentliggjort via Københavns Fondsbørs, jævnfør 4, stk. 2, i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs Oplysninger givet på analytikermøde Et børsnoteret selskab offentliggjorde sin årsrapport for 2003 og afholdt herefter en telekonference for journalister og analytikere. Det fremgik efterfølgende af pressen, at selskabets forventninger til 2005 blev berørt på telekonferencen, og at selskabets ledelse havde relateret forventningerne til 2005 til analytikernes konsensusestimat. Selskabets forventninger til 2005 var ikke omtalt i årsrapporten for Københavns Fondsbørs anmodede på den baggrund selskabet om at redegøre for, hvorvidt selskabets forventninger til 2005 blev omtalt på telekonferencen og i givet fald hvilke oplysninger, selskabets ledelse havde givet om forventningerne til 2005, herunder hvilke kommentarer ledelsen havde givet til de forecasts m.v., som markedet havde givet udtryk for. Et børsnoteret selskab skal straks offentliggøre oplysninger om kursrelevante forhold. Selskabet skal desuden sikre, at alle får lige adgang til sådanne oplysninger, og at offentliggørelse via Københavns Fondsbørs altid sker senest samtidig med anden offentliggørelse. De forventninger, et børsnoteret selskab har til fremtiden, er vigtige for markedets vurdering af det pågældende selskab, og der er stor fokus herpå fra analytikernes, investorernes og andres side. Oplysninger om forventninger til fremtiden vil som udgangspunkt altid være kursrelevante. Selskabet svarede Fondsbørsen, at ledelsen i forbindelse med telekonferencen havde vist en slide, hvor analytikernes konsensusestimat for 2005 fremgik. I sit svar til Fondsbørsen gengav selskabet desuden ordlyden af de udtalelser om forventningerne til 2005, som selskabets ledelse var kommet med på telekonferencen. På baggrund af selskabets oplysninger meddelte Fondsbørsen selskabet, at Fondsbørsen ikke havde grundlag for at antage, at selskabets ledelse havde forholdt sig til konsensusestimatet for 2005, således at der herved blev videregivet kursrelevante oplysninger på telekonferencen, som ikke var offentliggjort via Københavns Fondsbørs. Fondsbørsen lagde til grund, at selskabets ledelse havde sikret, at det var klart for de tilstedeværende på telekonferencen, at der alene var tale om en objektiv gengivelse af analytikernes konsensusestimat, og at selskabets ledelse ikke forholdt sig til indholdet heraf Oplysninger givet på analytikermøde Et børsnoteret selskab afholdte et møde for en række analytikere. På mødet gav selskabet blandt andet en præsentation af sit omkostningsbesparelsesprogram. I tiden efter analytikermødet steg kursen på selskabets aktier. De informationer, selskabet gav ved præsentationen, syntes generelt at have været af stor interesse fra analytikersiden, og informationerne medvirkede tilsyneladende til kursdannelsen på selskabets aktier. Det fremgik af pressen, at selskabet på analytikermødet havde øget detaljeringsgraden i forhold til tidligere givne informationer om omkostningsbesparelsesprogrammet, herunder at selskabet havde øget målet for programmet i forhold til det oplyste i selskabets årsrapport. 8 Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser

7 Under hensyntagen til at et børsnoteret selskab skal sikre, at alle får lige adgang til kursrelevante oplysninger om selskabet, anmodede Københavns Fondsbørs selskabet om at give sine kommentarer til den reaktion i aktiemarkedet, som analytikermødet tilsyneladende gav anledning til. I den forbindelse anmodede Fondsbørsen også selskabet om at redegøre for hvilke oplysninger, der blev givet på analytikermødet, herunder en vurdering af hvorvidt disse oplysninger kunne antages at have kursrelevans. Af selskabets redegørelse til Fondsbørsen fremgik det blandt andet, at selskabet ikke på analytikermødet havde søgt at kvantificere indtjeningseffekten af det igangværende omkostningsbesparelsesprogram, samt at den givne information på ingen måde indikerede opjusterede forventninger til fremtidige resultater. Fondsbørsen måtte forstå selskabets oplysninger således, at der ikke blev givet oplysninger på analytikermødet, som skulle have været offentliggjort via Fondsbørsen forud for anden offentliggørelse. Fondsbørsen fandt dog anledning til at bemærke over for selskabet, at når et børsnoteret selskab afholder analytikermøder og lignende, skal selskabet nøje vurdere, om de oplysninger, der gives, kan antages at få betydning for kursen på selskabets aktier. Såfremt dette er tilfældet, og oplysningerne ikke tidligere er offentliggjort via Fondsbørsen, skal dette ske senest samtidig med anden offentliggørelse. Selskabet skal desuden i den forbindelse være opmærksom på, at oplysninger om selskabets forventninger til eksempelvis større omkostningsbesparelser eller indtjening vil være af stor interesse for analytikere og investorer. Det er derfor vigtigt, at selskabet på analytikermøder m.v. er varsom med sine formuleringer herom Indhold og formulering af pressemeddelelse Et børsnoteret selskab udsendte en pressemeddelelse, hvoraf det fremgik, at et datterselskab havde underskrevet en række salgskontrakter, der tilsammen havde en væsentlig værdi for det børsnoterede selskab. Pressemeddelelsen blev omtalt på et elektronisk nyhedsmedie, og en repræsentant for selskabet var her citeret for, at det var første gang, at selskabet i større omfang fik ordrer på selskabets nye produkt. Oplysningerne om salgskontrakterne var ikke offentliggjort via Københavns Fondsbørs. Fondsbørsen tog kontakt til selskabet, der oplyste, at aftalerne var betingede, og at der var tale om kontrakter og ikke egentlige ordrer. Det var en række uafhængige kontrakter, som hver for sig ikke var så væsentlige, at selskabet ville offentliggøre en fondsbørsmeddelelse, hvis og når de enkelte kontrakter måtte føre til ordrer. Københavns Fondsbørs noterede sig, at det var selskabets vurdering, at de enkelte kontrakter isoleret set ikke var væsentlige, og at der således ikke var tale om kursrelevante oplysninger, der skulle offentliggøres via Københavns Fondsbørs. Fondsbørsen henledte dog selskabets opmærksomhed på, at det forhold, at en kontrakt er betinget, ikke i sig selv indebærer, at kursrelevante oplysninger kan omtales i en pressemeddelelse, uden at der senest samtidig hermed sker offentliggørelse via Københavns Fondsbørs. En betinget aftale, som vedrører kursrelevante forhold, og hvor oplysningspligten endnu ikke er indtrådt, er at betragte som intern viden, indtil oplysninger om aftalen offentliggøres via Københavns Fondsbørs. Ikke-offentliggjorte oplysninger om en sådan aftale er således af fortrolig karakter. Det pågældende selskabs virksomhed og udvikling var tæt knyttet til aftaler om ordrer og kontrakter. Aktiemarkedet havde derfor stor fokus på oplysninger om sådanne aftaler, hvilket også afspejledes i selskabets informationsgivning via Fondsbørsen til markedet. Fondsbørsen gjorde således også selskabet opmærksom på, at selskabet i sin informationsgivning skal være meget opmærksom på sådanne aftaler, herunder skal selskabet nøje overveje, hvorvidt et forhold er omfattet af selskabets oplysningspligt, eller om det eventuelt vil være at karakterisere som intern viden, indtil tidspunktet for, hvornår det omfattes af oplysningspligten, indtræder. I det omfang ledelsen for selskabet vurderer, at et forhold ikke er omfattet af selskabets pligt til at informere markedet, er det vigtigt, at selskabet hvis det beslutter at udsende en pressemeddelelse om det pågældende forhold formulerer pressemeddelelsen således, at den ikke efter sit indhold kan give markedet indtryk af, at der er tale om forhold, der kan påvirke kursen på selskabets aktier. Endelig gjorde Fondsbørsen selskabet opmærksom på, at det er vigtigt, at børsnoterede selskaber i sin kontakt med og ved udtalelser til pressen sikrer sig, at der ikke sker misforståelser og fejlciteringer, som kan medføre usikkerhed i markedet Indhold og formulering af pressemeddelelse Et børsnoteret selskab udsendte en pressemeddelelse, hvoraf det fremgik, at selskabet havde indledt et strategisk samarbejde med en ekstern partner. Selskabet offentliggjorde ikke senest samtidig hermed en fondsbørsmeddelelse indeholdende oplysningerne. Samme dag fremgik det af pressen, at det strategiske samarbejde markerede et strategiskift hos selskabet. Dette blev understøttet af udtalelser fra selskabets ledelse. Samme dag som pressemeddelelsen blev offentliggjort, og oplysningerne blev bragt i pressen, steg kursen på selskabets aktier med cirka 15%. Stigningen i aktiekursen skyldtes tilsyneladende pressemeddelelsen og omtalen i pressen. Børsnoterede selskaber skal straks offentliggøre oplysninger om væsentlige forhold, der vedrører virksomheden, og som kan antages at få betydning for kursdannelsen på værdipapirerne. Det afgørende er i den forbindelse, om forholdet kan antages at påvirke kursen på selskabets aktier og ikke nødvendigvis, om forholdet har økonomiske konsekvenser for selskabet. På baggrund heraf anmodede Københavns Fondsbørs selskabet om at redegøre for baggrunden for, at informationer om aftalen ikke blev offentliggjort i en fondsbørsmeddelelse, herunder hvilke overvejelser selskabets ledelse havde gjort sig om konsekvenserne af aftalen med samarbejdspartneren, formuleringen af pressemeddelelsen og selskabets udtalelser til pressen. Selskabet forklarede, at der ikke var tale om et strategiskifte, og at aftalen ikke havde en forventet resultatmæssig betydning for selskabet, og at konsekvenserne af aftalen for selskabet derfor ville være yderst begrænsede såvel økonomisk som strategisk. Det var selskabets opfattelse, at det alene var avisens videreformidling, herunder artiklens placering og overskrifterne, og fortolkning, der havde påvirket kursen på selskabets aktier. Uanset at de omhandlede oplysninger efter selskabets opfattelse ikke burde have haft betydning for kursdannelsen på selskabets aktier, var det Københavns Fondsbørs opfattelse, at det var selskabets pressemeddelelse og selskabets medvirken til avisens behandling af oplysningerne, der medførte, at der 10 Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2009. NASDAQ OMX Copenhagen

Afgørelser og Udtalelser 2009. NASDAQ OMX Copenhagen NASDAQ OMX Copenhagen I. FORORD... 1 II. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER.... 2 1.1. Udtalelser i pressen om selskabets strategi forud for offentliggørelse... 2 1.2. Manglende offentliggørelse af informationer

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling... 2 1.2 Offentliggørelse af forløb af generalforsamling...

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

Prospekt. Mondo A/S. dateret 7. september 2007

Prospekt. Mondo A/S. dateret 7. september 2007 Prospekt Mondo A/S dateret 7. september 2007 Kapitaludvidelse / to rettede emissioner Aktiekapital før de rettede emissioner Nominel aktiekapital a DKK 1 25.561.824 styk. 25.561.824 Rettet emission (apportindskud)

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere