Analysekatalog. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analysekatalog. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet."

Transkript

1 Analysekatalog Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

2

3 Forord Dette analysekatalog beskriver valgmulighederne i årsrapportens interne analysedel. Kataloget henvender sig primært til assistenter og konsulenter, der arbejder med den driftsøkonomiske udarbejdelse af årsrapporten. Kataloget er velegnet til dialog med kunden om ønsker til indhold. Kataloget egner sig ikke til at blive udsendt til kunderne. Analysekataloget er struktureret sådan, at der først er en kort beskrivelse af formålet, forklaring og krav til den enkelte analyse. Herefter vises et eksempel på, hvordan analysen eller opstillingen ser ud i det interne regnskab. Analyserne og mulighederne for benchmarking hænger nøje sammen. Det er derfor markeret, hvilke af analyserne, der indgår i benchmarking. En række af analyserne hører til i Supplerende opgørelse, der udarbejdes efter og uafhængigt af den almindelige opgørelse via en række fordelingsbilleder. Disse udskrifter er ligeledes markeret. Det er vigtigt at konsulent og kunde udvælger relevante analyser, som giver værdi for den enkelte virksomhed. Dermed også sagt, at alt ikke skal vælges. Der er indledningsvist vist sammenhænge og overlap mellem de forskellige typer af produktionsanalyser. Sidst i kataloget er der en foldeudtabel, der viser 5 analyseniveauer, der kan vælges i Ø90. Alle analyserne beskrevet i dette katalog indgår i et niveau i foldeudtabellen, og deres placering i tabellen viser hvilke valg, der skal foretages i Ø90, for at analysen indgår i det interne regnskab. Hver analysebeskrivelse i kataloget har en farvemarkering, der viser hvor analysen er placeret i foldeudtabellen, og dermed hvilket analyseniveau analysen tilhører. Undgå tilbageløb i opgørelsesarbejdet Foldeudtabellen er opbygget så indberetningskravet og kvalitetskontrollen i Ø90 øges fra toppen til bunden af tabellen. Det er mest rationelt at udarbejde et regnskab, når analyseniveauet i Ø90 vælges, før statussedlen udskrives, og før opgørelsen af regnskabet startes. Det sikrer, at de nødvendige oplysninger bliver indberettet, mens regnskabet udarbejdes. Alle analyser indenfor det valgte analyseniveau i Ø90 er herefter gratis, forstået på den måde, at til og fravalg af analyser ikke giver noget tilbageløb i opgørelsesarbejdet. Hvis en analyse tilhører et andet analyseniveau end det, der er valgt i Ø90, giver det tilbageløb i opgørelsesarbejdet, fordi nogle opgørelsesbilleder i Ø90 falder til berørt og dermed skal behandles igen, så opgørelsen kommer til at svare til det valgte analyseniveau. Nye analyser vil komme til i løbet af Selv om de allerede nu er på tegnebrættet, er de ikke medtaget. Indholdet i de viste analyser og opstillinger er tilpasset til de ændringer, der sættes i gang 26. november Dog er der layoutmæssige ændringer, hvor der kan være forskelle (eks. skrifttype og understregning). Såvel nye analyser og nyt layout vil komme med i kommende ajourføringer. 3

4 Læsevejledning For hver analyser er der foruden beskrivelse en række ikoner, der viser følgende 1 Analysen kan laves for landbrug (plan 1) 5 Analysen kan laves for andre erhverv (plan 5) Analysen er en del af den Supplerende opgørelse (fordelingsbilleder) Bl Analysen kan for landbrugsregnskaber indgå i benchmarking Der findes yderligere materiale eller vejledning til analysen Peger på analysens placering i foldeudtabellen sidst i kataloget. Pilens farve illustrerer hvilket analyseniveau, der skal vælges i Ø90. 4

5 Sammenhæng mellem produktionsanalyser Produktionsanalyserne: 1. Produktionsgrensopgørelse 2. Dækningsbidrag fordelt 3. Kapacitetsomkostninger fordelt 4. Driftsgrensanalyse Der delvis sammenhæng og overlap mellem analyserne. Det er derfor vigtigt, at man gør sig klart, hvad man ønsker at analysere og på hvilket niveau, samt hvilken arbejdsgang der passer bedst hertil, herunder også datafangsten. I figuren er vist, hvorledes begge veje kan anvendes til at få en præsentation af en driftsgrensanalyse. Eksempelvis er det tænkt, at man laver ENTEN en produktionsgrensanalyse ELLER en fordeling af dækningsbidrag. Man kan vælge at medtage kapacitetsomkostninger i produktionsgrensanalysen eller anvende det supplerende opgørelsesbillede i Ø90 Fordeling af Kapacitet, uanset hvilken analyse der er anvendt til dækningsbidraget. Produktionsgrensopgørelse Driftsgrensanalyse Supplerende opgørelsesbilleder i Ø90 Dækningsbidrag pr. produktionsgren Fordeling af dækningsbidrag Kontante Kapacitetsomkostninger Fordeling af kapacitetsomkostninger Bruttoudbytte Stykomkostninger Kapacitetsomkostninger Kapital omkostninger Driftsgrensanalysen kan alternativt laves fra bunden i eget supplerende opgørelsesbillede, uden at de foregående analyser er lavet. Samme princip gør sig gældende for aktivitetsanalysen, der anvender de fordelte økonomital fra produktionsgrensopgørelse hhv. fordeling af dækningsbidrag, fordeling af kapacitetsomkostninger eller driftsgrensanalyse. Mulige overvejelser i forhold til valg af produktionsanalyser Behovet for efterfordelinger Antallet af produktionsgrene Detaljeringsgraden (kontospecifikationen) Antal supplerende oplysninger 5

6

7 Indhold A2020 Produktionsgrundlag... 8 A2030 Resultatopgørelse Intern A2040 Balance Intern A2050 Egenkapitalforklaring A2060 Pengebinding A2200 Mål og Potentiale A2201 Følsomhedsanalyse A2202 Virksomhedens nøgletal A2210 Fremskrivning af nudrift A2300 Resultatopgørelse/ Budgetkontrol A2302 Resultat opdelt på aktivitet A2304 Resultat opdelt på steder A2310 Udvikling i økonomi A2312 Udvikling i egenkapitalen A2314 Udvikling i nettoinvesteringer og kapitaltilførsel A2400 Analyse af balance A2410 Analyse af aktiver A2420 Analyse af passiver A2425 Analyse af gæld A2610 Produktionsgrensopgørelse sammendrag A2620 Produktionsgrensopgørelse specifikation A2628 Produktionsgrensopgørelse kontospecifikation A2630 Dækningsbidrag fordelt (sammendrag) A2632 Dækningsbidrag fordelt pr. enhed A2650 Kapacitetsomkostninger fordelt A2651 Kapacitetsomkostninger fordelt (pr. enhed) A2652 Udvikling i kapacitetsomkostninger A2660 Driftsgrensanalyse (sammendrag) A2662 Driftsgrensanalyse (pr. enhed) A3210 Bilag Markudbytte og foderforbrug kvæg A3212 Markudbytte og foderforbrug svin Kundecases Noter Foldeudtabel

8 A2020 Produktionsgrundlag Formål Give eksterne læsere et hurtigt overblik over bedriftstype Give eksterne læsere et grundlag for vurdering af indtægtsgrundlaget Give overblik over produktionsgrundlagets/-rettigheders hovedtal for de seneste år. Uddybende forklaring Produktionsgrundlaget kan indeholde oplysninger indenfor disse områder: Arealfordeling på afgrøder Dyrket areal Bonitetsfordeling Eget-, forpagtet- og bortforpagtet areal Markvandingstilladelse i m3 Leveringsrettigheder Antal årsdyr Antal producerede dyr Antal dyreenheder Antal tilladte dyreenheder. Hvis en oplysning er indberettet i Ø90, vil den automatisk fremgå af produktionsgrundlaget. Alle oplysninger stammer fra Ø90 statussedlen bortset fra Antal godkendte dyreenheder, som kan indberettes i Ø90 billedet Tværgående kontrol. Når det interne regnskab udskrives indgår kun de linjer i produktionsgrundlaget, der er indberettet oplysninger til. Ø90 kontrollerer, at indberettede oplysninger virker sandsynlige, men en del af oplysningerne kontrolleres ikke. Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side. Delnote til- og fravalg Tilladte DE Godkendte dyreenheder 1 8

9 7 9

10 A2030 Resultatopgørelse Intern Formål At præsentere resultatopgørelsen efter bidragsmodellen, som samtlige analyser er opbygget ud fra ved at præsentere begreberne dækningsbidrag, variable omkostninger samt kapacitetsomkostninger. At vise sammenhængene mellem de enkelte analyser og den samlede økonomi til og med Årets resultat, såvel ekstern som internt. Uddybende forklaring Analysen kan med fordel medtages sammen med A2040, når efterfølgende analyser er tilvalgt Resultatopgørelsen i det interne adskiller sig fra resultatopgørelsen i det eksterne regnskab ved, at den indeholder intern omsætning. Ø90 danner kontroludslag, hvis der ikke er lavet intern omsætning. Linierne er tilpasset kontoplanen, så analysen er tilpasset landbrug hhv. andre erhverv. Bemærk at maskinstationsomkostninger for kontoplan 1 er medtaget under kapacitetsomkostninger, da de er substitutter for egne maskiner. Modsat er maskinstationsomkostninger medtaget under dækningsbidrag for kontoplan 5. Spec. kolonnen i venstre side henviser til tilhørende specifikation i specifikationsafsnittet. Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side. Definitioner kan findes her: 1 5 Bl 10

11 9 11

12 A2040 Balance Intern Formål At præsentere balancen, hvor aktiverne er opdelt efter landbrugsaktiver hhv. aktiver til primær drift, andre aktiver samt finansaktiver. At præsentere grundlaget for finansanalyserne. Uddybende forklaring Analysen kan med fordel medtages sammen med A2030, når efterfølgende analyser er tilvalgt. Linjerne er tilpasset kontoplanen, så analysen er tilpasset landbrug hhv. andre erhverv. Spec. kolonnen i venstre side henviser til tilhørende specifikation i specifikationsafsnittet. Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side. Definitioner kan findes her: 1 5 Bl 12

13 11 13

14 A2050 Egenkapitalforklaring Formål: At kunne forklare årets bevægelse i egenkapitalen fra primo til ultimo. At kunne forklare hvilke poster der har betydning for formuebevægelser. Uddybende forklaring Egenkapitalforklaringen viser, hvorledes hovedposterne for resultat, privat udtræk, værdireguleringer samt ændring i udskudt skat har påvirket egenkapitalen fra primo til ultimo. Egenkapitalforklaringen omhandler alene poster, der har betydning for formuen herunder værdiændringer, der ikke har likvid påvirkning. Vigtigt tal er Ændring i udskudt skat, der bør diskuteres i sammenhæng med Skat af årets resultat og Betalt skat. Spec. kolonnen i venstre side henviser til tilhørende specifikation i specifikationsafsnittet. Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side

15 13 15

16 A2060 Pengebinding Formål At beskrive likviditeten ud fra en indirekte opgørelse. At beskrive likviditetsbehov og fremskaffelse. Uddybende forklaring Pengebinding viser hvorledes såvel driften, private udtræk samt investeringer bidrager til det samlede likviditetsbehov, og hvorledes dette er fremskaffet. Likviditetsbehovet er beregnet indirekte med udgangspunkt i Årets resultat før skat, hvor der er tilbage ført alle ikke-likvide poster. For landbrug er der særskilt redegjort for tilbageførsel af de værdiændringer, der har været i de biologiske aktiver besætning og beholdning. Disse har alene resultatmæssig virkning og ikke likvid virkning. Vigtige nøgletal er Likviditet efter regulering og privat. En positiv værdi angiver, at driften har kunnet bidrage til finansiering af investeringer og omvendt, hvis værdien er negativ. Investeringer i alt Størrelse sammenholdt med balancen og afskrivninger kan give et fingerpeg, om der er tale om nedslidning, vedligehold eller udvikling af driften. Det samlede likviditetsbehov er summen af Likviditet efter regulering og privat plus Investeringer i alt. Spec. kolonnen i venstre side henviser til tilhørende specifikation i specifikationsafsnittet. Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side

17 15 17

18 A2200 Mål og Potentiale Formål Med baggrund i de opnåede produktionsmæssige resultater at vurdere potentialet på ejendommen At give et overblik over de væsentligste indsatsområder til forberedelse af regnskabsgennemgang. Uddybende forklaring Der kan enten vælges standardmål (normer) eller indtastes bedriftsspecifikke mål. Disse mål kan enten være de aktuelle budgetmål eller mere langsigtede mål. Mål indtastes på ejendoms-/kreds-/eller landsniveau. Der kan være taget hensyn til bonitet eller andre produktionsforhold. Der kan opstilles mål for såvel udbytter, som for priser for de forskellige produktioner. Forskel i opnået udbytte og mål omregnes til en afvigelse i kr. Ved beregning af det økonomiske potentiale anvendes afregningsprisen på produktet gange med en standard dækningsgrad for den pågældende driftsgren (dækningsbidragets andel af bruttoudbyttet), hvorved der skønsmæssigt tages hensyn til stykomkostninger forbundet med produktion af en større mængde. Ved prisafvigelser ganges afvigelsen med den aktuelt producerede mængde. I analysen medtages netop de parametre, som er relevante for den pågældende landmand. Hvis Ø90 beregner og viser nogle ikke relevante mål og potentialer, kan de fjernes fra udskriften ved at fjerne fluebenet ud for linjen i Mål og potentiale, som er det supplerende opgørelsesbillede i Ø90, der bruges til beregningen. Krav Billedet Mål og potentiale i Supplerende opgørelse skal være beregnet. Det er ikke et krav, at der indberettes mål. I Ø90 Nyt nr (http://www.o90.dk/nyt/2010/n_10_30.htm ) er der et link til en oversigt over de mål og potentialer, som Ø90 kan beregne pr Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side. 1 18

19 17 19

20 A2201 Følsomhedsanalyse Formål Med baggrund i de produktionsmæssige resultater beregnes følsomheden for mængde- og prisændringer. At give et overblik over de væsentligste indsatsområder til forberedelse af regnskabsgennemgang Uddybende forklaring Der kan enten vælges standardtal fra landsniveau eller indtastes bedriftsspecifikke følsomheder. Følsomheder kan indtastes på ejendoms-/kreds-/eller landsniveau. Forskellen fra Mål og Potentiale er, at der her beregnes, hvor stor den økonomiske påvirkning vil være ved en given afvigelse i mængde/omfang. For eksempel hvor meget vil dækningsbidraget stige, hver gang udbyttet i korn stiger med 10 hkg. Følsomheder omregnes til en afvigelse i kr. Ved beregning af følsomheden ganges med en udbytte andel, som er standard dækningsgraden for den pågældende driftsgren (dækningsbidragets andel af bruttoudbyttet). Herved tages der skønsmæssigt hensyn til stykomkostninger forbundet med produktion af en større mængde. Udbytteandelen kan enten være et standardtal fra landsniveau eller indberettes på ejendoms- eller kredsniveau. I analysen medtages netop de parametre, som er relevant for den pågældende landmand. Hvis Ø90 beregner og viser nogle ikke relevante følsomheder, kan de fjernes fra udskriften ved at fjerne fluebenet ud for linjen i Følsomhed, som er det supplerende opgørelsesbillede i Ø90, der bruges til beregningen. Krav Billedet Mål og potentiale i Supplerende opgørelse skal være beregnet. Det er ikke et krav, at der indberettes mål. I Ø90 Nyt nr (http://www.o90.dk/nyt/2010/n_10_30.htm ) er der et link til en oversigt over de følsomheder, som Ø90 kan beregne pr Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side. 1 20

21 19 21

22 A2202 Virksomhedens nøgletal Formål Give virksomhedsejeren overblik over udviklingen i bedriftens nøgletal, så det kan vurderes, hvorvidt der opnås et tilstrækkeligt afkast af den investerede kapital, og hvor solid virksomheden er rent økonomisk. Præsentere nøgletal, der er universelle og kan sammenlignes med andre virksomheder. Uddybende forklaring De regnskabsmæssige nøgletal indikerer niveauer, tendenser og trends set over et længere perspektiv. Nøgletal skal sætte fokus på problematikker, som kan tages op med landmanden. Udviklingen i de enkelte nøgletal er vigtig at få frem. Et enkelt nøgletal kan alene sige noget om virksomheden, men skal altid ses i sammenhæng med andre nøgletal og kvalitative forhold. Analysen indeholder bl.a. følgende nøgletal: Afkastningsgrad, (Driftsresultat/ Aktiver primo)x 100 Er et udtryk for det gennemsnitlige afkast pr. indsat kapitalkrone, og dermed et udtryk for rentabiliteten. Da den indsatte kapital består af både egenkapital og fremmedkapital, er det Driftsresultatet, der indgår i målingen, så at forrentning af egenkapital og fremmedkapitaal ligestilles. Kapacitetsgrad, (Dækningsbidrag/Kapacitetsomkostninger)x 100 Viser den samlede udvikling af dækningsbidrag og kapacitetsomkostninger. En stigning i kapacitetsgraden er udtryk for at dækningsbidraget er forøget mere end kapacitetsomkostningerne. Det omvendte kan være et udtryk for, at investering i øget kapacitet ikke har afstedkommet et øget dækningsbidrag. Egenkapitalens forrentning, (Årets resultat / gennemsnitlig egenkapital) x 100 Udtrykker i hvor høj grad Årets resultat har kunnet bidrage til forrentning af den indsatte egenkapital. For virksomhedsejeren er det interessant, hvorvidt virksomheds aktiviteter kan forrente egenkapitalen sammenlignet med andre investeringer. Soliditetsgrad, (Egenkapital ultimo / Aktiver ultimo) x 100 Forsøger at udtrykke hvor solid virksomheden er ved at vurdere hvor stor en del af aktiverne, der faktisk er virksomhedens friværdi. En positiv udvikling i soliditetsgrad udtrykker at risikoen for kreditgiver mindskes. For landbrug er soliditetsgraden ofte lavere end for mindre kapitalkrævende erhverv. Krav I 2010 regnskaberne er der krav om manuelle indtastninger for år -3 og -4. Dette er beskrevet i Ø90-Nyt nr og Ø90-Nyt nr Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side

23 21 23

24 A2210 Fremskrivning af nudrift Formål At forudse udviklingen i økonomien med udgangspunkt i nudriften. At kunne foretage en meget enkel fremskrivning, der evt. tydeliggør nødvendigheden af at få udarbejdet et egentligt budget. At udarbejde et passivt budget for de landmænd (75%), der ikke får udarbejdet et budget. Uddybende forklaring At vise trenden i de seneste to årsrapporter og fremskrive senest afsluttede årsrapport til det næste år ud fra nogle prisforventninger. Der foretages en fremskrivning pr. sammendragslinie til indeværende år (der er påbegyndt), på basis af det netop afsluttede regnskabsår med den viste fremskrivningsprocent. Fremskrivningen er baseret på en uændret produktionssammensætning og uændret produktivitet og effektivitet. Nederst er et afsnit med Indtjeningskrav. Dette krav er beregnet som: Ejeraflønning + forrentning af egenkapitalen Indtjeningskravet forventes at skulle dækkes af Årets resultat før skat. Indtjeningen skal kunne dække aflønning af familiens arbejdsindsats samt en normal forrentning af egenkapitalen. Ø90 beregner forrentningsprocenten, som den betalte gennemsnitsrente af gælden. Hvis indtjeningskravet ikke ønskes på udskriften, kan det fjernes ved at fjerne fluebenet ud for linjen i Fremskrivning, som er det supplerende opgørelsesbillede i Ø90, der bruges til beregningen. Krav For at få beregnet indtjeningskravet skal der være indberettet ejeraflønning som supplerende oplysning. Ejeraflønning indberettes i Ø90 som en supplerende oplysning i billedet Fordelingskontroller, som findes under den supplerende opgørelse. Fremskrivning sker i den supplerende opgørelse, hvor der enten kan bregnes alene ud fra landsforslag til fremskrivningsprocenter, eller hvor det er muligt at indtaste egen fremskrivningsprocent eller rette direkte i fremskrivningsbeløbet. Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side

25 25

26 A2300 Resultatopgørelse/ Budgetkontrol Formål At give landmanden overblik over opnåede resultater, og muligheden for at sammenholde det med egne budgetmål. At præsentere budgetkontrol og budgetafvigelse for regnskabsåret. Uddybende forklaring Der laves en sammenstilling af landmandens budget (mål) og de opnåede resultater (intern regnskab). Sammenstillingen laves som en 3-4 kolonnes opstilling med følgende indhold: Regnskab Regnskab Budget Budgetafvigelse År 1 Dette år Dette år Krav For at få udfyldt kolonnerne Budget og Budgetafvigelse skal der være indberettet budget i Ø90. Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side

27 27

28 A2302 Resultat opdelt på aktivitet Formål Giver et overblik over bedriftens resultater opdelt på aktiviteter, det vil sige eksempelvis mark, husdyr, andet erhverv, ufordelt og i alt. Det er muligt at fordele EU-tilskud og finansiering. Uddybende forklaring Fordelingen mellem aktiviteter kan enten laves via gundkonteringen, eller via efterfordeling mellem aktiviteter i Ø90 via det supplerende opgørelsesbillede Fordeling på aktiviteter. Det er ikke muligt at få beregnet beløb pr. enhed i analysen, men antal enheder fra produktionsgrundlaget bliver vist under de relevante kolonner, hvis oplysningerne er indberettet i Ø90. Hvis antal enheder ikke ønskes på udskriften, kan det fjernes ved at fjerne fluebenet ud for linjen i Fordeling på aktiviteter, som er det supplerende opgørelsesbillede i Ø90, der bruges til beregningen. Krav Billedet Fordeling af aktiviteter i Supplerende opgørelse skal være beregnet, og kolonneopsætningen skal være tilpasset ejendommens aktiviteter. Bemærk det er ikke kun overskriften der skal tilpasses, men at der også skal vælges en standardkolonne (brug F4 i lyseblåt felt). Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side

29 27 29

30 A2304 Resultat opdelt på steder Formål Give kunden overblik over virksomhedens resultater opdelt på steder, det vil sige ejendom 1 (sted 1), ejendom 2 (sted 2) osv. I denne analyse er der mulighed for at fordele alle resultatposter, svarende til indholdet i det stedopdelte regnskab. Uddybende forklaring Ud fra analysegrundlaget laves der en opstilling af resultatopgørelsen fordelt på steder. Det er muligt at fordele alle poster til og med Resultat før skat. Det er også muligt at slå flere steder sammen. Fordelingen mellem steder kan laves via grundkonteringen og brug af stedkoder, eller via efterfordeling i det supplerende opgørelsesbillede Fordeling på steder i Ø90. Det er ikke muligt at få beregnet beløb pr. enhed i analysen, men antal enheder fra produktionsgrundlaget bliver vist under de relevante kolonner, hvis oplysningerne er indberettet i Ø90. Hvis antal enheder ikke ønskes på udskriften, kan det fjernes ved at fjerne fluebenet ud for linjen i Fordeling via steder, som er det supplerende opgørelsesbillede i Ø90, der bruges til beregningen. Krav Billedet Resultat opdelt på steder i Supplerende opgørelse skal være beregnet. Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side

31 31

32 A2310 Udvikling i økonomi Formål Give et overblik over den trend, der er i bedriftens resultater, disponering af årets resultat samt pengestrøm, og hvordan de forventes at udvikle sig frem over i budgettet (terne). Uddybende forklaring Der vises en 5-års oversigt for følgende delenoter: Resultatmål fra resultatopgørelsen Pengebindingens poster. Opstillingen kan vise 5-års regnskab. I forbindelse med udskrivningen af oversigten er det muligt, at tilvælge en graf, der viser udviklingen i følgende resultatmål: Resultat før personlig indtjening Årets resultat før skat Årets resultat før skat minus værdiregulering. Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på de næste sider. Delnote til- og fravalg Der er mulighed for at vælge dele af analysen

33 31 33

34 34 32

35 33 35

36 A2312 Udvikling i egenkapitalen Formål Give landmanden et overblik over egenkapitalens udvikling, og ændringen i denne i en 5-års periode. Uddybende forklaring I forbindelse med udskrivningen af oversigten, er det muligt at tilvælge en graf, der viser udviklingen i egenkapital, ændringen i egenkapital samt værdiændring balance. Såvel Egenkapitalen ved slutning som Ændring af udskudt skat bør vurderes som udvikling over en periode. Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på de næste sider

37 35 37

38 A2314 Udvikling i nettoinvesteringer og kapitaltilførsel Formål Det er vigtigt at få synliggjort, i hvilken grad bedriften er ekspansiv og i hvilken grad kapitalen til investeringerne er fremmedkapital. Uddybende forklaring Analysen fortæller: Hvor meget, der netto er investeret i de enkelte år, samt hvor meget der samlet (akkumuleret) er investeret indenfor de seneste 5 år. Hvor meget, der er afskrevet/nedskrevet/opskrevet i de enkelte år, samt hvor meget der samlet er afskrevet/nedskrevet/ opskrevet indenfor de seneste 5 år. Hvor store gevinster og tab, der har været på salg af aktiver i de enkelte år og samlet indenfor de seneste 5 år. Hvor stor en del af kapitaltilførslen, der reelt er tilførsel af fremmedkapital og ikke realisering af kursregulering og/ eller aktivering af urealiserede kursreguleringer på finansaktiver og gæld. Hvor stor en del af investeringerne, der reelt finansieres af driften og ikke af diverse værdireguleringer. Analysen viser også i hvilken grad, der er sammenhæng mellem bedriftens kapitaltilførsel og bedriftens nettoinvesteringer. Hvis der tilføres mere kapital til bedriften end der investeres, er det tegn på ubalance mellem indtjening og forbrug. Tolkning: Akkumulerede nettoinvesteringer større end 0 viser ekspansiv drift. Akkumulerede nettoinvesteringer mindre end 0 viser nedslidningsstrategi. Akkumuleret bidrag til investeringer større end akkumulerede nettoinvesteringer viser sund drift. Akkumuleret bidrag til investeringer større end 0 og mindre end nettoinvesteringer viser sund ekspansiv drift. Akkumuleret bidrag til investeringer mindre end 0 og positiv nettoinvestering viser usund ekspansiv drift.) Akkumuleret bidrag til investeringer mindre end 0 og negativ nettoinvestering viser usund nedslidningsstrategi. Graf: Gabet mellem kurverne udtrykker, hvor stor en del af investeringerne, der er blevet finansieret med egenkapital. Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side

39 37 39

40 A2400 Analyse af balance Formål At give et samlet overblik over fordelingen af virksomhedens aktiver og passiver, dvs. en grafisk fremstilling af balancen, herunder fordelingen af landbrugsaktiverne. Uddybende forklaring Oversigterne er ikke en egentlig analyser, men kan være understøttende materiale ved dialog om aktivernes sammensætning. Oversigterne kan danne basis for at vurdere, om der er behov for at arbejde videre med en finansstrategi. Analyserne i dette afsnit er baseret på grundkonteringen i Ø90. Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side. Delnote til- og fravalg Der er mulighed for at vælge dele af analysen

41 41 39

42 Analyse af balance fortsat. Se eksempel på næste side: 42

43 41 43

44 A2410 Analyse af aktiver Formål Give et overblik over hvordan fordelingen af finansaktiver er på værdipapirer, indlån og tilgodehavender. Uddybende forklaring Analyserne i dette afsnit er baseret på grundkonteringen i Ø90. Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side. Delnote til- og fravalg Der er mulighed for at vælge dele af analysen

45 43 45

46 A2420 Analyse af passiver Formål At give et overblik over udviklingen inden for vigtige områder inden for finansieringen og måske være oplæg til en mere grundig analyse af bedriftens finansiering, herunder risikoforhold. At give et overblik over fordelingen af fastforrentet og variabelt forrentet gæld herunder fordeling mellem dansk og fremmed valuta. Der er samtidig mulighed for at få vist omfanget og typen af eventuelle swap-aftaler. Uddybende forklaring Oversigterne er ikke en egentlig analyser, men kan være understøttende materiale ved dialog om passivernes sammensætning. Oversigterne kan danne basis for at vurdere, om der er behov for at arbejde videre med en finansstrategi. Den gennemsnitlige betalte rente beregnes som udgangspunkt som et simpelt gennemsnit af årets rentebærende gæld i forhold til den aktuelle betalte rente Analysen giver et overblik over væsentlige områder indenfor finansiering: Gennemsnitlig betalt rente på gælden Marginal/rentesats på kassekreditten Bidragssats realkredit Opsamling af oplysninger om rentesatser over 5 år Grafisk fremstilling af gældssammensætning Eventuel grafisk fremstilling vedr. brugen af finansielle instrumenter Følsomhedsanalyser. Analyserne i dette afsnit er baseret på grundkonteringen i Ø90. Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side. Delnote til- og fravalg Der er mulighed for at vælge dele af analysen

47 A2420 Analyse af passiver 45 47

48 Analyse af passiver fortsat. Se eksempel på næste side: 48

49 A2420 Analyse af passiver (gæld) 47 49

50 A2425 Analyse af gæld Formål At præsentere et overblik over gældens udvikling og nøgletal. At give grundlag for at diskutere strategi for håndtering af gæld. Uddybende forklaring Analysen indeholder gældsanalyser, som er ekstra i forhold til det niveau, der kan udledes af bogføringen. Krav Analyserne i dette afsnit er baseret på, at der kan indberettes følgende ekstra oplysninger i Ø90: Supplerende oplysninger vedr. finans Gennemsnitlig betalt rente, p.a. Pct. Rentesats kassekredit, p.a. Pct. Aftalt marginal på kassekredit Gennemsnitsmargin øvrige Pct. Bidragssats, realkredit p.a. Pct. Gennemsnitlig træk på kassekreditten Max træk på kassekredit Realkreditinstitut med belåning over 30 år Realkreditinstitutlån stående Pengeinstitutlån stående Valuta lån (1.000 kr.) DKK CHF Euro YEN USD Øvrig valuta Swaps, Valuta lån (1.000 kr.) DKK CHF Euro YEN USD Øvrig valuta Markedsværdi svaps Bidrag Ændring af sats Marginal kassekredit Ændring af sats Marginal øvrigt engagement pengeinstitut Ændring af sats Marginal variabel forrentet lån Nuværende sats Marginal variabel forrentet lån Ændring af sats Marginal fast forrentet lån Nuværende sats Marginal fast forrentet lån Ændring af sats Ændring ved valutakurs på banklån CHF Ændring af sats Ændring ved valutakurs på banklån Euro Ændring af sats Ændring ved valutakurs på banklån YEN Ændring af sats Ændring ved valutakurs på banklån USD Ændring af sats Ændring ved valutakurs på banklån Øvrig valuta Ændring af sats Certifikater Cibor 3 rente pct. Oplysningerne kan indtastes i Ø90 opgørelsesbilledet Anden gæld. Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side. Delnote til- og fravalg Der er mulighed for at vælge dele af analysen

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Læs mere

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Definition af kundegruppe Virksomhedslandmænd Produktionslandmænd Deltidslandmænd Boliglandmænd Undertegnede

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget DLBR Ø90 Budget det detaljerede budget Her beskrives hvordan du budgetter på kontoniveau og samtidigt periodiserer dine indtægter og udgifter på måneds bais.

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2013 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2013 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Internt regnskab. Det interne regnskab er ikke omfattet af revisors erklæring

Internt regnskab. Det interne regnskab er ikke omfattet af revisors erklæring Internt regnskab 27 Intern regnskab Bemærkninger 28 Produktionsgrundlag 29 Virksomhedens nøgletal 30 Resultatopgørelse - intern 31 Balance - intern 33 Egenkapitalforklaring 34 Pengebinding 35 Specifikationer

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 v/ Peder Østergaard Medarbejdere Uændret: 6 revisorer 3 driftsøkonomer 9 assistenter 1 elev Thyra Aktuelt: Thyra Frisk Carstensen,

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

Over 12000 Slagtesvin. Gruppering Alle 0-4000 Slagtesvin Slagtesvin. Slagtesvin

Over 12000 Slagtesvin. Gruppering Alle 0-4000 Slagtesvin Slagtesvin. Slagtesvin Gruppering Alle 0-4000 Slagtesvin 8000 12000 Slagtesvin Slagtesvin Over 12000 Slagtesvin Antal 704 146 270 159 129 Antal vejet 1.121,17 214,54 405,02 261,03 240,57 Landbrugsareal, ha 171 93 138 200 263

Læs mere

Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet. Gruppearbejde, formiddag

Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet. Gruppearbejde, formiddag Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet Gruppearbejde, formiddag 1. Hvilket potentiale ser I i Råbalancen? Foreløbigt regnskab Periodeopgørelse

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Relation til tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltids planteavlsbedrifter...

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin. Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi. Svin. Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2010 Produktionsøkonomi Svin 1 Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Anders B. Hummelmose, Landbrug & Fødevarer, Videncenter

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Strategi for vækst. Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret

Strategi for vækst. Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret Strategi for vækst Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret Det strategiske kompetencekort Løbende tilpasning Visuelle handlingsplaner Svinekongressen

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Idékatalog Work smart - og spar på Ø90 ressourcerne.. December 2011

Idékatalog Work smart - og spar på Ø90 ressourcerne.. December 2011 Idékatalog Work smart - og spar på Ø90 ressourcerne.. December 2011 Idékatalog med MIPS-reducerende tiltag for kredsmedarbejdere 2011 Baggrund I foråret 2011 var der udfordringer med at optimere brugen

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR INVE

Kom godt i gang med DLBR INVE Kom godt i gang med DLBR INVE Dette hæfte giver en introduktion til det internetbaserede investeringsprogram DLBR INVE, som du kan finde på www.inve.dk I DLBR INVE kan du også finde hjælp ved at klikke

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION

STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION NOTAT NR. 1302 Store svineproducenter opnår stordriftsfordele, hvilket skyldes både lavere omkostninger og bedre produktivitet. Analysen identificerer de størrelsesøkonomiske

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Brugen af RiBAY er typisk en iterativ proces, hvor trin 4-6 gentages et antal gange for at kortlægge og forstå risiko.

Brugen af RiBAY er typisk en iterativ proces, hvor trin 4-6 gentages et antal gange for at kortlægge og forstå risiko. Kom godt i gang med RiBAY Risikostyring ved hjælp af RiBAY består af følgende seks trin: 1. Indtastning af systemvariable og budgettal 2. Indtastning af Køb og salg 3. Kalibrering af udgangspunktet for

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Nøgletal i rådgivningen

Nøgletal i rådgivningen Nøgletal i rådgivningen Version 1. Lene Bruun Siriwadhananuraks 1 Indhold Indledning... 3 Produktionsstyring... 6 Svin... 7 Fravænnede pr. kuld (sohold)... 7 Kuld pr. årsso (sohold)... 8 FEsv pr. kg tilvækst

Læs mere

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat 1 / 14 Sammendrag De fortsat lave svinepriser presser driftsresultatet for de danske svineproducenter. I forhold til seneste indkomstprognose er noteringen dog blevet opjusteret med 35 øre, hvilket bidrager

Læs mere

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Af Svend Rasmussen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet (KU) Disposition Danske landbrugsbedrifter Behov

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE?

KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE? KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE? AGENDA EU støtte og bedrifternes økonomi CAP 2013 hvordan påvirker reformen kødproducenterne?

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013

Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013 Landbrugets økonomi Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 213 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug TEMAER: Prognose for landbrugets driftsresultater Foreløbige driftsresultater

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER

INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER NOTAT NR. 1206 Indtjening på den primære drift har større betydning for bedriftens udviklingsmuligheder end gældens størrelse. Rentabiliteten

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Kursus i @Risk (stokastisk simulering) Øvelsesmanual

Kursus i @Risk (stokastisk simulering) Øvelsesmanual Kursus i @Risk (stokastisk simulering) Øvelsesmanual Hvorfor @Risk og dette kursus? Større og mere komplekse landbrugsbedrifter kræver gode beslutningsværktøjer. I traditionelle regneark regnes der på

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Dansk Farm Management

Dansk Farm Management Dansk Farm Management Udvælgelse af gårde som egner sig til investering Vurdering af potentiale i ejendommen Vurdering af afkastevne på ejendommen hænge sammen? Vurdering af potentielle forpagtere Trackrecord

Læs mere

Agrovisjon 2007. Finansiering av landbrugsnæringen - dansk virkelighet

Agrovisjon 2007. Finansiering av landbrugsnæringen - dansk virkelighet Agrovisjon 2007 Finansiering av landbrugsnæringen - dansk virkelighet Den 26. oktober 2007 Sektionsleder, Jeanette Brogaard Dansk virkelighed Landbrugets gæld - lånestruktur i dansk landbrug Lånemuligheder

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Temadag om modeldambrug

Temadag om modeldambrug Temadag om modeldambrug Finansiering og pantsætning af biomasse v/ Poul Spencer Poulsen PwC Holstebro Finansiering og pantsætning af biomasse Agenda: Behov for fremmed finansiering i erhvervet = Øget fokus

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet. Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen

Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet. Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen Mangfoldig udvikling i Danmark Danmark som videnslaboratorium Made in Denmark 2.0 Vi gør Danmark større

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

Primo oktober 2013 indgået aftale med Sydbank om aktiv formuepleje - (PM-aftale).

Primo oktober 2013 indgået aftale med Sydbank om aktiv formuepleje - (PM-aftale). Viborg Kommunes finansielle politik - årlig afrapportering af sammensætningen og udviklingen i investerings- og gældsporteføljerne, samt investeringsporteføljens afkast og gældsporteføljernes finansieringsudgifter.

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Moms og afgifter. Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19.

Moms og afgifter. Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19. Moms og afgifter Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19. Skæve perioder 11 15. Moms Opgave I denne opgave er moms-beregningsprincipperne

Læs mere