Analysekatalog. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analysekatalog. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet."

Transkript

1 Analysekatalog Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

2

3 Forord Dette analysekatalog beskriver valgmulighederne i årsrapportens interne analysedel. Kataloget henvender sig primært til assistenter og konsulenter, der arbejder med den driftsøkonomiske udarbejdelse af årsrapporten. Kataloget er velegnet til dialog med kunden om ønsker til indhold. Kataloget egner sig ikke til at blive udsendt til kunderne. Analysekataloget er struktureret sådan, at der først er en kort beskrivelse af formålet, forklaring og krav til den enkelte analyse. Herefter vises et eksempel på, hvordan analysen eller opstillingen ser ud i det interne regnskab. Analyserne og mulighederne for benchmarking hænger nøje sammen. Det er derfor markeret, hvilke af analyserne, der indgår i benchmarking. En række af analyserne hører til i Supplerende opgørelse, der udarbejdes efter og uafhængigt af den almindelige opgørelse via en række fordelingsbilleder. Disse udskrifter er ligeledes markeret. Det er vigtigt at konsulent og kunde udvælger relevante analyser, som giver værdi for den enkelte virksomhed. Dermed også sagt, at alt ikke skal vælges. Der er indledningsvist vist sammenhænge og overlap mellem de forskellige typer af produktionsanalyser. Sidst i kataloget er der en foldeudtabel, der viser 5 analyseniveauer, der kan vælges i Ø90. Alle analyserne beskrevet i dette katalog indgår i et niveau i foldeudtabellen, og deres placering i tabellen viser hvilke valg, der skal foretages i Ø90, for at analysen indgår i det interne regnskab. Hver analysebeskrivelse i kataloget har en farvemarkering, der viser hvor analysen er placeret i foldeudtabellen, og dermed hvilket analyseniveau analysen tilhører. Undgå tilbageløb i opgørelsesarbejdet Foldeudtabellen er opbygget så indberetningskravet og kvalitetskontrollen i Ø90 øges fra toppen til bunden af tabellen. Det er mest rationelt at udarbejde et regnskab, når analyseniveauet i Ø90 vælges, før statussedlen udskrives, og før opgørelsen af regnskabet startes. Det sikrer, at de nødvendige oplysninger bliver indberettet, mens regnskabet udarbejdes. Alle analyser indenfor det valgte analyseniveau i Ø90 er herefter gratis, forstået på den måde, at til og fravalg af analyser ikke giver noget tilbageløb i opgørelsesarbejdet. Hvis en analyse tilhører et andet analyseniveau end det, der er valgt i Ø90, giver det tilbageløb i opgørelsesarbejdet, fordi nogle opgørelsesbilleder i Ø90 falder til berørt og dermed skal behandles igen, så opgørelsen kommer til at svare til det valgte analyseniveau. Nye analyser vil komme til i løbet af Selv om de allerede nu er på tegnebrættet, er de ikke medtaget. Indholdet i de viste analyser og opstillinger er tilpasset til de ændringer, der sættes i gang 26. november Dog er der layoutmæssige ændringer, hvor der kan være forskelle (eks. skrifttype og understregning). Såvel nye analyser og nyt layout vil komme med i kommende ajourføringer. 3

4 Læsevejledning For hver analyser er der foruden beskrivelse en række ikoner, der viser følgende 1 Analysen kan laves for landbrug (plan 1) 5 Analysen kan laves for andre erhverv (plan 5) Analysen er en del af den Supplerende opgørelse (fordelingsbilleder) Bl Analysen kan for landbrugsregnskaber indgå i benchmarking Der findes yderligere materiale eller vejledning til analysen Peger på analysens placering i foldeudtabellen sidst i kataloget. Pilens farve illustrerer hvilket analyseniveau, der skal vælges i Ø90. 4

5 Sammenhæng mellem produktionsanalyser Produktionsanalyserne: 1. Produktionsgrensopgørelse 2. Dækningsbidrag fordelt 3. Kapacitetsomkostninger fordelt 4. Driftsgrensanalyse Der delvis sammenhæng og overlap mellem analyserne. Det er derfor vigtigt, at man gør sig klart, hvad man ønsker at analysere og på hvilket niveau, samt hvilken arbejdsgang der passer bedst hertil, herunder også datafangsten. I figuren er vist, hvorledes begge veje kan anvendes til at få en præsentation af en driftsgrensanalyse. Eksempelvis er det tænkt, at man laver ENTEN en produktionsgrensanalyse ELLER en fordeling af dækningsbidrag. Man kan vælge at medtage kapacitetsomkostninger i produktionsgrensanalysen eller anvende det supplerende opgørelsesbillede i Ø90 Fordeling af Kapacitet, uanset hvilken analyse der er anvendt til dækningsbidraget. Produktionsgrensopgørelse Driftsgrensanalyse Supplerende opgørelsesbilleder i Ø90 Dækningsbidrag pr. produktionsgren Fordeling af dækningsbidrag Kontante Kapacitetsomkostninger Fordeling af kapacitetsomkostninger Bruttoudbytte Stykomkostninger Kapacitetsomkostninger Kapital omkostninger Driftsgrensanalysen kan alternativt laves fra bunden i eget supplerende opgørelsesbillede, uden at de foregående analyser er lavet. Samme princip gør sig gældende for aktivitetsanalysen, der anvender de fordelte økonomital fra produktionsgrensopgørelse hhv. fordeling af dækningsbidrag, fordeling af kapacitetsomkostninger eller driftsgrensanalyse. Mulige overvejelser i forhold til valg af produktionsanalyser Behovet for efterfordelinger Antallet af produktionsgrene Detaljeringsgraden (kontospecifikationen) Antal supplerende oplysninger 5

6

7 Indhold A2020 Produktionsgrundlag... 8 A2030 Resultatopgørelse Intern A2040 Balance Intern A2050 Egenkapitalforklaring A2060 Pengebinding A2200 Mål og Potentiale A2201 Følsomhedsanalyse A2202 Virksomhedens nøgletal A2210 Fremskrivning af nudrift A2300 Resultatopgørelse/ Budgetkontrol A2302 Resultat opdelt på aktivitet A2304 Resultat opdelt på steder A2310 Udvikling i økonomi A2312 Udvikling i egenkapitalen A2314 Udvikling i nettoinvesteringer og kapitaltilførsel A2400 Analyse af balance A2410 Analyse af aktiver A2420 Analyse af passiver A2425 Analyse af gæld A2610 Produktionsgrensopgørelse sammendrag A2620 Produktionsgrensopgørelse specifikation A2628 Produktionsgrensopgørelse kontospecifikation A2630 Dækningsbidrag fordelt (sammendrag) A2632 Dækningsbidrag fordelt pr. enhed A2650 Kapacitetsomkostninger fordelt A2651 Kapacitetsomkostninger fordelt (pr. enhed) A2652 Udvikling i kapacitetsomkostninger A2660 Driftsgrensanalyse (sammendrag) A2662 Driftsgrensanalyse (pr. enhed) A3210 Bilag Markudbytte og foderforbrug kvæg A3212 Markudbytte og foderforbrug svin Kundecases Noter Foldeudtabel

8 A2020 Produktionsgrundlag Formål Give eksterne læsere et hurtigt overblik over bedriftstype Give eksterne læsere et grundlag for vurdering af indtægtsgrundlaget Give overblik over produktionsgrundlagets/-rettigheders hovedtal for de seneste år. Uddybende forklaring Produktionsgrundlaget kan indeholde oplysninger indenfor disse områder: Arealfordeling på afgrøder Dyrket areal Bonitetsfordeling Eget-, forpagtet- og bortforpagtet areal Markvandingstilladelse i m3 Leveringsrettigheder Antal årsdyr Antal producerede dyr Antal dyreenheder Antal tilladte dyreenheder. Hvis en oplysning er indberettet i Ø90, vil den automatisk fremgå af produktionsgrundlaget. Alle oplysninger stammer fra Ø90 statussedlen bortset fra Antal godkendte dyreenheder, som kan indberettes i Ø90 billedet Tværgående kontrol. Når det interne regnskab udskrives indgår kun de linjer i produktionsgrundlaget, der er indberettet oplysninger til. Ø90 kontrollerer, at indberettede oplysninger virker sandsynlige, men en del af oplysningerne kontrolleres ikke. Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side. Delnote til- og fravalg Tilladte DE Godkendte dyreenheder 1 8

9 7 9

10 A2030 Resultatopgørelse Intern Formål At præsentere resultatopgørelsen efter bidragsmodellen, som samtlige analyser er opbygget ud fra ved at præsentere begreberne dækningsbidrag, variable omkostninger samt kapacitetsomkostninger. At vise sammenhængene mellem de enkelte analyser og den samlede økonomi til og med Årets resultat, såvel ekstern som internt. Uddybende forklaring Analysen kan med fordel medtages sammen med A2040, når efterfølgende analyser er tilvalgt Resultatopgørelsen i det interne adskiller sig fra resultatopgørelsen i det eksterne regnskab ved, at den indeholder intern omsætning. Ø90 danner kontroludslag, hvis der ikke er lavet intern omsætning. Linierne er tilpasset kontoplanen, så analysen er tilpasset landbrug hhv. andre erhverv. Bemærk at maskinstationsomkostninger for kontoplan 1 er medtaget under kapacitetsomkostninger, da de er substitutter for egne maskiner. Modsat er maskinstationsomkostninger medtaget under dækningsbidrag for kontoplan 5. Spec. kolonnen i venstre side henviser til tilhørende specifikation i specifikationsafsnittet. Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side. Definitioner kan findes her: 1 5 Bl 10

11 9 11

12 A2040 Balance Intern Formål At præsentere balancen, hvor aktiverne er opdelt efter landbrugsaktiver hhv. aktiver til primær drift, andre aktiver samt finansaktiver. At præsentere grundlaget for finansanalyserne. Uddybende forklaring Analysen kan med fordel medtages sammen med A2030, når efterfølgende analyser er tilvalgt. Linjerne er tilpasset kontoplanen, så analysen er tilpasset landbrug hhv. andre erhverv. Spec. kolonnen i venstre side henviser til tilhørende specifikation i specifikationsafsnittet. Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side. Definitioner kan findes her: 1 5 Bl 12

13 11 13

14 A2050 Egenkapitalforklaring Formål: At kunne forklare årets bevægelse i egenkapitalen fra primo til ultimo. At kunne forklare hvilke poster der har betydning for formuebevægelser. Uddybende forklaring Egenkapitalforklaringen viser, hvorledes hovedposterne for resultat, privat udtræk, værdireguleringer samt ændring i udskudt skat har påvirket egenkapitalen fra primo til ultimo. Egenkapitalforklaringen omhandler alene poster, der har betydning for formuen herunder værdiændringer, der ikke har likvid påvirkning. Vigtigt tal er Ændring i udskudt skat, der bør diskuteres i sammenhæng med Skat af årets resultat og Betalt skat. Spec. kolonnen i venstre side henviser til tilhørende specifikation i specifikationsafsnittet. Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side

15 13 15

16 A2060 Pengebinding Formål At beskrive likviditeten ud fra en indirekte opgørelse. At beskrive likviditetsbehov og fremskaffelse. Uddybende forklaring Pengebinding viser hvorledes såvel driften, private udtræk samt investeringer bidrager til det samlede likviditetsbehov, og hvorledes dette er fremskaffet. Likviditetsbehovet er beregnet indirekte med udgangspunkt i Årets resultat før skat, hvor der er tilbage ført alle ikke-likvide poster. For landbrug er der særskilt redegjort for tilbageførsel af de værdiændringer, der har været i de biologiske aktiver besætning og beholdning. Disse har alene resultatmæssig virkning og ikke likvid virkning. Vigtige nøgletal er Likviditet efter regulering og privat. En positiv værdi angiver, at driften har kunnet bidrage til finansiering af investeringer og omvendt, hvis værdien er negativ. Investeringer i alt Størrelse sammenholdt med balancen og afskrivninger kan give et fingerpeg, om der er tale om nedslidning, vedligehold eller udvikling af driften. Det samlede likviditetsbehov er summen af Likviditet efter regulering og privat plus Investeringer i alt. Spec. kolonnen i venstre side henviser til tilhørende specifikation i specifikationsafsnittet. Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side

17 15 17

18 A2200 Mål og Potentiale Formål Med baggrund i de opnåede produktionsmæssige resultater at vurdere potentialet på ejendommen At give et overblik over de væsentligste indsatsområder til forberedelse af regnskabsgennemgang. Uddybende forklaring Der kan enten vælges standardmål (normer) eller indtastes bedriftsspecifikke mål. Disse mål kan enten være de aktuelle budgetmål eller mere langsigtede mål. Mål indtastes på ejendoms-/kreds-/eller landsniveau. Der kan være taget hensyn til bonitet eller andre produktionsforhold. Der kan opstilles mål for såvel udbytter, som for priser for de forskellige produktioner. Forskel i opnået udbytte og mål omregnes til en afvigelse i kr. Ved beregning af det økonomiske potentiale anvendes afregningsprisen på produktet gange med en standard dækningsgrad for den pågældende driftsgren (dækningsbidragets andel af bruttoudbyttet), hvorved der skønsmæssigt tages hensyn til stykomkostninger forbundet med produktion af en større mængde. Ved prisafvigelser ganges afvigelsen med den aktuelt producerede mængde. I analysen medtages netop de parametre, som er relevante for den pågældende landmand. Hvis Ø90 beregner og viser nogle ikke relevante mål og potentialer, kan de fjernes fra udskriften ved at fjerne fluebenet ud for linjen i Mål og potentiale, som er det supplerende opgørelsesbillede i Ø90, der bruges til beregningen. Krav Billedet Mål og potentiale i Supplerende opgørelse skal være beregnet. Det er ikke et krav, at der indberettes mål. I Ø90 Nyt nr (http://www.o90.dk/nyt/2010/n_10_30.htm ) er der et link til en oversigt over de mål og potentialer, som Ø90 kan beregne pr Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side. 1 18

19 17 19

20 A2201 Følsomhedsanalyse Formål Med baggrund i de produktionsmæssige resultater beregnes følsomheden for mængde- og prisændringer. At give et overblik over de væsentligste indsatsområder til forberedelse af regnskabsgennemgang Uddybende forklaring Der kan enten vælges standardtal fra landsniveau eller indtastes bedriftsspecifikke følsomheder. Følsomheder kan indtastes på ejendoms-/kreds-/eller landsniveau. Forskellen fra Mål og Potentiale er, at der her beregnes, hvor stor den økonomiske påvirkning vil være ved en given afvigelse i mængde/omfang. For eksempel hvor meget vil dækningsbidraget stige, hver gang udbyttet i korn stiger med 10 hkg. Følsomheder omregnes til en afvigelse i kr. Ved beregning af følsomheden ganges med en udbytte andel, som er standard dækningsgraden for den pågældende driftsgren (dækningsbidragets andel af bruttoudbyttet). Herved tages der skønsmæssigt hensyn til stykomkostninger forbundet med produktion af en større mængde. Udbytteandelen kan enten være et standardtal fra landsniveau eller indberettes på ejendoms- eller kredsniveau. I analysen medtages netop de parametre, som er relevant for den pågældende landmand. Hvis Ø90 beregner og viser nogle ikke relevante følsomheder, kan de fjernes fra udskriften ved at fjerne fluebenet ud for linjen i Følsomhed, som er det supplerende opgørelsesbillede i Ø90, der bruges til beregningen. Krav Billedet Mål og potentiale i Supplerende opgørelse skal være beregnet. Det er ikke et krav, at der indberettes mål. I Ø90 Nyt nr (http://www.o90.dk/nyt/2010/n_10_30.htm ) er der et link til en oversigt over de følsomheder, som Ø90 kan beregne pr Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side. 1 20

21 19 21

22 A2202 Virksomhedens nøgletal Formål Give virksomhedsejeren overblik over udviklingen i bedriftens nøgletal, så det kan vurderes, hvorvidt der opnås et tilstrækkeligt afkast af den investerede kapital, og hvor solid virksomheden er rent økonomisk. Præsentere nøgletal, der er universelle og kan sammenlignes med andre virksomheder. Uddybende forklaring De regnskabsmæssige nøgletal indikerer niveauer, tendenser og trends set over et længere perspektiv. Nøgletal skal sætte fokus på problematikker, som kan tages op med landmanden. Udviklingen i de enkelte nøgletal er vigtig at få frem. Et enkelt nøgletal kan alene sige noget om virksomheden, men skal altid ses i sammenhæng med andre nøgletal og kvalitative forhold. Analysen indeholder bl.a. følgende nøgletal: Afkastningsgrad, (Driftsresultat/ Aktiver primo)x 100 Er et udtryk for det gennemsnitlige afkast pr. indsat kapitalkrone, og dermed et udtryk for rentabiliteten. Da den indsatte kapital består af både egenkapital og fremmedkapital, er det Driftsresultatet, der indgår i målingen, så at forrentning af egenkapital og fremmedkapitaal ligestilles. Kapacitetsgrad, (Dækningsbidrag/Kapacitetsomkostninger)x 100 Viser den samlede udvikling af dækningsbidrag og kapacitetsomkostninger. En stigning i kapacitetsgraden er udtryk for at dækningsbidraget er forøget mere end kapacitetsomkostningerne. Det omvendte kan være et udtryk for, at investering i øget kapacitet ikke har afstedkommet et øget dækningsbidrag. Egenkapitalens forrentning, (Årets resultat / gennemsnitlig egenkapital) x 100 Udtrykker i hvor høj grad Årets resultat har kunnet bidrage til forrentning af den indsatte egenkapital. For virksomhedsejeren er det interessant, hvorvidt virksomheds aktiviteter kan forrente egenkapitalen sammenlignet med andre investeringer. Soliditetsgrad, (Egenkapital ultimo / Aktiver ultimo) x 100 Forsøger at udtrykke hvor solid virksomheden er ved at vurdere hvor stor en del af aktiverne, der faktisk er virksomhedens friværdi. En positiv udvikling i soliditetsgrad udtrykker at risikoen for kreditgiver mindskes. For landbrug er soliditetsgraden ofte lavere end for mindre kapitalkrævende erhverv. Krav I 2010 regnskaberne er der krav om manuelle indtastninger for år -3 og -4. Dette er beskrevet i Ø90-Nyt nr og Ø90-Nyt nr Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side

23 21 23

24 A2210 Fremskrivning af nudrift Formål At forudse udviklingen i økonomien med udgangspunkt i nudriften. At kunne foretage en meget enkel fremskrivning, der evt. tydeliggør nødvendigheden af at få udarbejdet et egentligt budget. At udarbejde et passivt budget for de landmænd (75%), der ikke får udarbejdet et budget. Uddybende forklaring At vise trenden i de seneste to årsrapporter og fremskrive senest afsluttede årsrapport til det næste år ud fra nogle prisforventninger. Der foretages en fremskrivning pr. sammendragslinie til indeværende år (der er påbegyndt), på basis af det netop afsluttede regnskabsår med den viste fremskrivningsprocent. Fremskrivningen er baseret på en uændret produktionssammensætning og uændret produktivitet og effektivitet. Nederst er et afsnit med Indtjeningskrav. Dette krav er beregnet som: Ejeraflønning + forrentning af egenkapitalen Indtjeningskravet forventes at skulle dækkes af Årets resultat før skat. Indtjeningen skal kunne dække aflønning af familiens arbejdsindsats samt en normal forrentning af egenkapitalen. Ø90 beregner forrentningsprocenten, som den betalte gennemsnitsrente af gælden. Hvis indtjeningskravet ikke ønskes på udskriften, kan det fjernes ved at fjerne fluebenet ud for linjen i Fremskrivning, som er det supplerende opgørelsesbillede i Ø90, der bruges til beregningen. Krav For at få beregnet indtjeningskravet skal der være indberettet ejeraflønning som supplerende oplysning. Ejeraflønning indberettes i Ø90 som en supplerende oplysning i billedet Fordelingskontroller, som findes under den supplerende opgørelse. Fremskrivning sker i den supplerende opgørelse, hvor der enten kan bregnes alene ud fra landsforslag til fremskrivningsprocenter, eller hvor det er muligt at indtaste egen fremskrivningsprocent eller rette direkte i fremskrivningsbeløbet. Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side

25 25

26 A2300 Resultatopgørelse/ Budgetkontrol Formål At give landmanden overblik over opnåede resultater, og muligheden for at sammenholde det med egne budgetmål. At præsentere budgetkontrol og budgetafvigelse for regnskabsåret. Uddybende forklaring Der laves en sammenstilling af landmandens budget (mål) og de opnåede resultater (intern regnskab). Sammenstillingen laves som en 3-4 kolonnes opstilling med følgende indhold: Regnskab Regnskab Budget Budgetafvigelse År 1 Dette år Dette år Krav For at få udfyldt kolonnerne Budget og Budgetafvigelse skal der være indberettet budget i Ø90. Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side

27 27

28 A2302 Resultat opdelt på aktivitet Formål Giver et overblik over bedriftens resultater opdelt på aktiviteter, det vil sige eksempelvis mark, husdyr, andet erhverv, ufordelt og i alt. Det er muligt at fordele EU-tilskud og finansiering. Uddybende forklaring Fordelingen mellem aktiviteter kan enten laves via gundkonteringen, eller via efterfordeling mellem aktiviteter i Ø90 via det supplerende opgørelsesbillede Fordeling på aktiviteter. Det er ikke muligt at få beregnet beløb pr. enhed i analysen, men antal enheder fra produktionsgrundlaget bliver vist under de relevante kolonner, hvis oplysningerne er indberettet i Ø90. Hvis antal enheder ikke ønskes på udskriften, kan det fjernes ved at fjerne fluebenet ud for linjen i Fordeling på aktiviteter, som er det supplerende opgørelsesbillede i Ø90, der bruges til beregningen. Krav Billedet Fordeling af aktiviteter i Supplerende opgørelse skal være beregnet, og kolonneopsætningen skal være tilpasset ejendommens aktiviteter. Bemærk det er ikke kun overskriften der skal tilpasses, men at der også skal vælges en standardkolonne (brug F4 i lyseblåt felt). Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side

29 27 29

30 A2304 Resultat opdelt på steder Formål Give kunden overblik over virksomhedens resultater opdelt på steder, det vil sige ejendom 1 (sted 1), ejendom 2 (sted 2) osv. I denne analyse er der mulighed for at fordele alle resultatposter, svarende til indholdet i det stedopdelte regnskab. Uddybende forklaring Ud fra analysegrundlaget laves der en opstilling af resultatopgørelsen fordelt på steder. Det er muligt at fordele alle poster til og med Resultat før skat. Det er også muligt at slå flere steder sammen. Fordelingen mellem steder kan laves via grundkonteringen og brug af stedkoder, eller via efterfordeling i det supplerende opgørelsesbillede Fordeling på steder i Ø90. Det er ikke muligt at få beregnet beløb pr. enhed i analysen, men antal enheder fra produktionsgrundlaget bliver vist under de relevante kolonner, hvis oplysningerne er indberettet i Ø90. Hvis antal enheder ikke ønskes på udskriften, kan det fjernes ved at fjerne fluebenet ud for linjen i Fordeling via steder, som er det supplerende opgørelsesbillede i Ø90, der bruges til beregningen. Krav Billedet Resultat opdelt på steder i Supplerende opgørelse skal være beregnet. Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side

31 31

32 A2310 Udvikling i økonomi Formål Give et overblik over den trend, der er i bedriftens resultater, disponering af årets resultat samt pengestrøm, og hvordan de forventes at udvikle sig frem over i budgettet (terne). Uddybende forklaring Der vises en 5-års oversigt for følgende delenoter: Resultatmål fra resultatopgørelsen Pengebindingens poster. Opstillingen kan vise 5-års regnskab. I forbindelse med udskrivningen af oversigten er det muligt, at tilvælge en graf, der viser udviklingen i følgende resultatmål: Resultat før personlig indtjening Årets resultat før skat Årets resultat før skat minus værdiregulering. Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på de næste sider. Delnote til- og fravalg Der er mulighed for at vælge dele af analysen

33 31 33

34 34 32

35 33 35

36 A2312 Udvikling i egenkapitalen Formål Give landmanden et overblik over egenkapitalens udvikling, og ændringen i denne i en 5-års periode. Uddybende forklaring I forbindelse med udskrivningen af oversigten, er det muligt at tilvælge en graf, der viser udviklingen i egenkapital, ændringen i egenkapital samt værdiændring balance. Såvel Egenkapitalen ved slutning som Ændring af udskudt skat bør vurderes som udvikling over en periode. Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på de næste sider

37 35 37

38 A2314 Udvikling i nettoinvesteringer og kapitaltilførsel Formål Det er vigtigt at få synliggjort, i hvilken grad bedriften er ekspansiv og i hvilken grad kapitalen til investeringerne er fremmedkapital. Uddybende forklaring Analysen fortæller: Hvor meget, der netto er investeret i de enkelte år, samt hvor meget der samlet (akkumuleret) er investeret indenfor de seneste 5 år. Hvor meget, der er afskrevet/nedskrevet/opskrevet i de enkelte år, samt hvor meget der samlet er afskrevet/nedskrevet/ opskrevet indenfor de seneste 5 år. Hvor store gevinster og tab, der har været på salg af aktiver i de enkelte år og samlet indenfor de seneste 5 år. Hvor stor en del af kapitaltilførslen, der reelt er tilførsel af fremmedkapital og ikke realisering af kursregulering og/ eller aktivering af urealiserede kursreguleringer på finansaktiver og gæld. Hvor stor en del af investeringerne, der reelt finansieres af driften og ikke af diverse værdireguleringer. Analysen viser også i hvilken grad, der er sammenhæng mellem bedriftens kapitaltilførsel og bedriftens nettoinvesteringer. Hvis der tilføres mere kapital til bedriften end der investeres, er det tegn på ubalance mellem indtjening og forbrug. Tolkning: Akkumulerede nettoinvesteringer større end 0 viser ekspansiv drift. Akkumulerede nettoinvesteringer mindre end 0 viser nedslidningsstrategi. Akkumuleret bidrag til investeringer større end akkumulerede nettoinvesteringer viser sund drift. Akkumuleret bidrag til investeringer større end 0 og mindre end nettoinvesteringer viser sund ekspansiv drift. Akkumuleret bidrag til investeringer mindre end 0 og positiv nettoinvestering viser usund ekspansiv drift.) Akkumuleret bidrag til investeringer mindre end 0 og negativ nettoinvestering viser usund nedslidningsstrategi. Graf: Gabet mellem kurverne udtrykker, hvor stor en del af investeringerne, der er blevet finansieret med egenkapital. Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side

39 37 39

40 A2400 Analyse af balance Formål At give et samlet overblik over fordelingen af virksomhedens aktiver og passiver, dvs. en grafisk fremstilling af balancen, herunder fordelingen af landbrugsaktiverne. Uddybende forklaring Oversigterne er ikke en egentlig analyser, men kan være understøttende materiale ved dialog om aktivernes sammensætning. Oversigterne kan danne basis for at vurdere, om der er behov for at arbejde videre med en finansstrategi. Analyserne i dette afsnit er baseret på grundkonteringen i Ø90. Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side. Delnote til- og fravalg Der er mulighed for at vælge dele af analysen

41 41 39

42 Analyse af balance fortsat. Se eksempel på næste side: 42

43 41 43

44 A2410 Analyse af aktiver Formål Give et overblik over hvordan fordelingen af finansaktiver er på værdipapirer, indlån og tilgodehavender. Uddybende forklaring Analyserne i dette afsnit er baseret på grundkonteringen i Ø90. Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side. Delnote til- og fravalg Der er mulighed for at vælge dele af analysen

45 43 45

46 A2420 Analyse af passiver Formål At give et overblik over udviklingen inden for vigtige områder inden for finansieringen og måske være oplæg til en mere grundig analyse af bedriftens finansiering, herunder risikoforhold. At give et overblik over fordelingen af fastforrentet og variabelt forrentet gæld herunder fordeling mellem dansk og fremmed valuta. Der er samtidig mulighed for at få vist omfanget og typen af eventuelle swap-aftaler. Uddybende forklaring Oversigterne er ikke en egentlig analyser, men kan være understøttende materiale ved dialog om passivernes sammensætning. Oversigterne kan danne basis for at vurdere, om der er behov for at arbejde videre med en finansstrategi. Den gennemsnitlige betalte rente beregnes som udgangspunkt som et simpelt gennemsnit af årets rentebærende gæld i forhold til den aktuelle betalte rente Analysen giver et overblik over væsentlige områder indenfor finansiering: Gennemsnitlig betalt rente på gælden Marginal/rentesats på kassekreditten Bidragssats realkredit Opsamling af oplysninger om rentesatser over 5 år Grafisk fremstilling af gældssammensætning Eventuel grafisk fremstilling vedr. brugen af finansielle instrumenter Følsomhedsanalyser. Analyserne i dette afsnit er baseret på grundkonteringen i Ø90. Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side. Delnote til- og fravalg Der er mulighed for at vælge dele af analysen

47 A2420 Analyse af passiver 45 47

48 Analyse af passiver fortsat. Se eksempel på næste side: 48

49 A2420 Analyse af passiver (gæld) 47 49

50 A2425 Analyse af gæld Formål At præsentere et overblik over gældens udvikling og nøgletal. At give grundlag for at diskutere strategi for håndtering af gæld. Uddybende forklaring Analysen indeholder gældsanalyser, som er ekstra i forhold til det niveau, der kan udledes af bogføringen. Krav Analyserne i dette afsnit er baseret på, at der kan indberettes følgende ekstra oplysninger i Ø90: Supplerende oplysninger vedr. finans Gennemsnitlig betalt rente, p.a. Pct. Rentesats kassekredit, p.a. Pct. Aftalt marginal på kassekredit Gennemsnitsmargin øvrige Pct. Bidragssats, realkredit p.a. Pct. Gennemsnitlig træk på kassekreditten Max træk på kassekredit Realkreditinstitut med belåning over 30 år Realkreditinstitutlån stående Pengeinstitutlån stående Valuta lån (1.000 kr.) DKK CHF Euro YEN USD Øvrig valuta Swaps, Valuta lån (1.000 kr.) DKK CHF Euro YEN USD Øvrig valuta Markedsværdi svaps Bidrag Ændring af sats Marginal kassekredit Ændring af sats Marginal øvrigt engagement pengeinstitut Ændring af sats Marginal variabel forrentet lån Nuværende sats Marginal variabel forrentet lån Ændring af sats Marginal fast forrentet lån Nuværende sats Marginal fast forrentet lån Ændring af sats Ændring ved valutakurs på banklån CHF Ændring af sats Ændring ved valutakurs på banklån Euro Ændring af sats Ændring ved valutakurs på banklån YEN Ændring af sats Ændring ved valutakurs på banklån USD Ændring af sats Ændring ved valutakurs på banklån Øvrig valuta Ændring af sats Certifikater Cibor 3 rente pct. Oplysningerne kan indtastes i Ø90 opgørelsesbilledet Anden gæld. Nødvendige valg i Ø90 fremgår af foldeudtabellen. Følg farvet pil på næste side. Delnote til- og fravalg Der er mulighed for at vælge dele af analysen

God budgetpraksis i DLBR

God budgetpraksis i DLBR God budgetpraksis i DLBR God budgetpraksis i DLBR Forfattere Tekstbidrag og fagredaktion Forlagsredaktør Forsidefoto Omslag Layout og opsætning Tryk Papir Per Kristensen, Kolding Herreds Landbrugsforening

Læs mere

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2006 FOTOS OMSLAG: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier TRYK: Special-Trykkeriet

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Manual til risikostyring ved anvendelse af den bayesianske netværksmodel. RiBay. Af Svend Rasmussen, 14. marts, 2013

Manual til risikostyring ved anvendelse af den bayesianske netværksmodel. RiBay. Af Svend Rasmussen, 14. marts, 2013 Manual til risikostyring ved anvendelse af den bayesianske netværksmodel RiBay Af Svend Rasmussen, 14. marts, 2013 1. INTRODUKTION Risikostyring beskæftiger sig med to hovedproblemer: 1) Hvordan man i

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1 Produktionsøkonomi Svin 2008 Produktionsøkonomi Svin 1 2 Produktionsøkonomi Svin Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen Redaktør Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720 Landbrugets gæld 1. Indledning Den indtjeningsmæssige krise, der prægede dansk landbrug i årene 2007-10, er

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Arbejde med Oplysningsark og Uddata Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Makroindstilling i Excel 2003 4 Makroindstilling i Excel

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Kolofon Titel: Udgiver: Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: Juni 2011 Redaktion: Design:

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med.

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med. Hvis Fusionerer Med Aalborg Universitet HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011 Studienr.: Vejleder: Email: Navn: 20091848 Jesper Raalschou kr@lsb.dk Kasper Beyer Ravn Kasper Beyer Ravn 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere