2014 Tilsynsrapport for anmeldte tilsyn i dagtilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014 Tilsynsrapport for anmeldte tilsyn i dagtilbud"

Transkript

1 2014 Tilsynsrapport for anmeldte tilsyn i dagtilbud

2 Indhold... 1 Indledning... 2 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune... 2 Formålet med tilsynsbesøget... 3 Tilsynets tilrettelæggelse... 3 Proces for tilsynsbesøget... 3 DBA... 4 Tværgående samarbejde - helhedsorienteret indsats... 4 Fortsat inklusion... 4 Sprogudvikling i dagtilbud... 5 Pædagogisk arbejde... 6 Læringsperspektiv... 6 Dokumentation og evaluering... 7 Digitalisering... 7 Voksen- Barn relation... 8 Personale forhold... 8 Forældresamarbejde/bestyrelsen... 9 Ledelse... 9 Konklusion

3 Indledning I efteråret 2014 er der ført anmeldte tilsyn i dagtilbud under dagtilbudsloven, og denne rapport er den samlede status på tilsynsbesøgene i Vesthimmerlands Kommune. Rapporten omhandler: 8 børnehaver, 5 aldersintegrerede og 4 private institutioner under dagtilbudsloven. Rapporterne for den enkelte institution findes på Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger eller private institutioner. De sidstnævnte får dog intet økonomisk tilsyn. Der er udpeget en tilsynsførende i Børne - og skoleforvaltningen, som varetager tilsynet både i kommunale og private institutioner. Tilsynet med dagplejen og private børnepassere varetages af tilsynsførende i dagplejen og er ikke omfattet af denne rapport. Tilsyn, som ikke føres af tilsynsførende* : 1. Legepladssikkerheden tilsynsføres af Teknik og Miljøforvaltningen 2. Indendørs sikkerhed tilsynsføres af institutionernes AR. 3. Brandtilsynet føres af Teknisk forvaltning 4. Økonomisk tilsyn ved Økonomikonsulenterne i Børne- og skoleforvaltningen *De tilsynsførende i dagplejen varetager tilsynsforpligtigelsen i de private hjem i forhold til legepladssikkerhed og børnenes sikkerhed generelt. Alle daginstitutioner skal ifølge Vesthimmerlands Kommunes fastlagte serviceniveau have et årligt tilsyn. Hvert andet tilsynsbesøg er uanmeldt. 2

4 Tilsynet anslås til at have en varighed på max. 2 timer. Derudover er der faglig sparring den tilsynsførende og institutionerne imellem. Formålet med tilsynsbesøget..er at udføre en lovfæstet kontrol med institutionerne om, hvorvidt de opfylder de lovpligtige krav og formål som institution for børn i alderen 0-6 år, ligesom kontrollen ydermere skal sikre, at institutionen yder den kvalitet, som kommunalbestyrelsen har fastsat...er at sikre, at der sker en fortsat udvikling i tilbuddene bl.a. igennem en styrket dialog mellem den enkelte institution og forvaltningen..er at sikre,at tilbuddene får mulighed for sparring og hjælp til problemløsning / konflikthåndtering samt, at institutionens refleksioner over tilbuddets muligheder støttes og evt. viderebringes..er at sikre, at det politiske niveau har kendskab til det arbejde og den kvalitet institutionerne udfører i kommunen. Disse oplysninger kommer også til det politiske niveau igennem Kvalitetsrapporten for dagtilbuddene i Vesthimmerlands Kommune. Tilsynets tilrettelæggelse Proces for tilsynsbesøget 4 uger før besøget ønskes foretaget, varsles det anmeldte tilsynsbesøg 1 uge før besøget er planlagt, sender institutionen deres skiftlige overvejelser i tilsynsrapporten til den tilsynsførende. Tilsynet gennemføres og indeholder som minimum punkterne i bilag 1: Tilsynsrapport skabelon. Tilsynsførende indskriver referat/rapport umiddelbart efter mødet og sender denne til godkendelse i institutionen senest en uge efter tilsynsbesøget. Eventuelle kommentarer fra forældrebestyrelsen indføres. Rapporterne for den enkelte institution findes på Deltagere i tilsynsbesøget Tilsynsførende 3

5 Institutionslederen Medarbejderrepræsentant Formand / repræsentant for forældrebestyrelsen DBA Tværgående samarbejde - helhedsorienteret indsats Med henblik på at kunne lave en helhedsorienteret indsats, er der stor enighed om, at et velfungerende tværfagligt samarbejde er en forudsætning. Samarbejdet med andre faggrupper opleves som et vigtigt redskab i dagligdagen,når det vedrører barnets/familiens trivsel og samspil med hinanden og andre. Det er rigtig godt med denne sparring af andre fagpersoner som kan se andre perspektiver. Samtidig har vi gjort brug af personalemøderne til at videns dele fra møderne. Flere institutioner giver udtryk for, at de har haft brug for tid til at komme i gang men synes det fungerer fint nu hvor de har haft flere sager på med forældre som deltagere. Derfor opleves hos flere lidt frustration over dannelse af nye grupper. Det kunne være smart hvis skole og institutioner ii samme by var sammen. Tit samme familier vi diskuterer.. Fortsat inklusion Inklusion opleves og italesættes som en integreret del den pædagogiske praksis. Der er fokus på barnets ressourcer frem for fejl og mangler. Der opleves en øget opmærksomhed på at inddrage redskaber og metoder og organiseringsformer, som kan understøtte at alle børn oplever sig som værdifulde og naturlige deltagere i såvel faglige som sociale fællesskaber. Der arbejdes mere bevidst med børnegruppens sammensætning i forhold til at lade det være et udgangspunkt for, hvilke tiltag og aktiviteter der prioriteres. Til at understøtte arbejdet med inklusion afholdes der i samarbejde med inklusion konsulenten 4 årlige temaaftner for samtlige inklusionspædagoger i institutionerne. Temaerne tager afsæt i ny viden, indsatsområder i de enkelte institutioner, samt det at blive endnu bedre til at implementere de allerede tilgængelige værktøjer/metoder 4

6 (kompetencehjulet, læreplanstemaerne ect. ) Der ud over er der sat et gang i et projekt efter Århus modelle :Fælleskab for alle. Det er et pilotprojekt, hvor formen evalueres medio Målet er: 1. At sikre at pædagoger i Vesthimmerlands Kommune inspirerer hinanden gennem vidensdeling, refleksion og besøg i hinandens praksis 2. At pædagogerne tilegner sig flere handlemuligheder i forbindelse med inklusion Metoden: 1. Der er 3 grupper med 3-5 institutioner i hver. De besøger hinanden på skift gennem det næste år. 2. Det er værtsinstitutionen, der præsentere egen praksis og efterfølgende er der mulighed for dialog om forskellige emner i forhold til egen praksis i forhold til inklusion. Disse er valgt af værten. 3. Det er gæsternes opgave at være nysgerrige, aktive og deltagende i en konstruktiv dialog om de emner, der tages op. Sprogudvikling i dagtilbud Der er godt greb omkring arbejdet med sproglig opmærksomhed. Et arbejde der blandt andet understøtter barnets senere læseindlæring og forståelse for skriftsproget. Sproget kommer ikke af sig selv, men udvikles når barnet er i samspil med andre de nære voksne har her afgørende betydning. Der prioriteres tid og plads til sprogarbejdet især med fokus på dialogen mellem pædagog og børn I samtlige institutioner arbejdes der konstruktivt og systematisk med de 3 sprogindsatser fra Sprogpakken: Dialogisk oplæsning Samtaler i hverdagen og Tematisk sprogarbejde. Mange af institutionerne har udarbejdet sprogkufferter, der inddrages på forskellig vis i dagligdagen. I samarbejde med talekonsulenterne afholdes 2 årlige temaaftener for sprogpædagogerne. Temaerne for 2014 har været: Samtaler i hverdagen med fokus på implementering af tablets/ipads, og To sprogende i dagtilbud med fokus på særlige tiltag i forhold til arbejdet med tosprogede. 5

7 I efteråret 2014 er der udarbejdet kompetencehjul på samtlige 4 årige i institutionerne med særlig fokus på den sproglige udvikling. Resultaterne vil fremgå i rapporten om faglige kvalitetsoplysninger primo Pædagogisk arbejde Læringsperspektiv Gå glad i børnehave og gå ligeså glad hjem igen. Det handler om at holde fokus på vores kerneopgave børnene give dem gode stjernestunder. Der er fokus på at det pædagogiske personales primære opgave er at støtte børnenes forskellige forudsætninger og ressourcer gennem en velgennemtænkt pædagogisk praksis. De senere års forskning viser at kvaliteten i det pædagogiske arbejde har stor betydning for barnets senere skoleresultater og livschancer. I den seneste forsknings rapport fra SFI 1 om børnehavens betydning for børns udvikling fremgår det tydeligt,at kvaliteten af relationen mellem pædagog og barnet er afgørende for børns læring, udvikling og trivsel. Der anvendes flere forskellige metoder og i de enkelte institutioner arbejdes der med overvejelser om hvorledes og med hvilke metoder de opstillede mål kan nås og ikke mindst hvordan der skal følges op. Der arbejdes blandt andet med LP og ICDP. Samtlige kommunale institutioner arbejder med Kompetencehjulet som er et pædagogisk udviklingsredskab til at sætte fokus på det enkelte barns udvikling ud fra de 6 læreplans temaer. Der arbejdes også med Trin for Trin, der er en metode til udvikling af børns sociale kompetencer. Der arbejdes ligeledes mere bevidst med indretningen i forhold til at understøtte læringen. Institutionerne tilstræber at udnytte de fysiske rammer for at skabe det bedst mulige læringsmiljø for børnene. Der er opmærksomhed på, at børnenes behov skifter, og personalet arbejder med at tilpasse de rammer, der er med til at fremme barnets / børnegruppens udvikling, trivsel og læring. 1 Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 6

8 Dokumentation og evaluering Dokumentation og evaluering er en grundlæggende forudsætning for at kunne synliggøre og kvalificere den pædagogiske praksis. Gør vi det, vi havde tænkt os at gøre? Virker det, som vi havde forestillet os? For dem, vi havde tænkt, det skulle påvirke? En stærk evalueringskultur kendetegnet ved en refleksiv praksis, hvor der kontinuerligt arbejdes med at sætte mål og planlægge aktiviteter, indsamle dokumentation for, om målene nås og efterfølgende på baggrund af en vurdering af, hvad der lykkes godt, og hvad der lykkes mindre godt, at sætte nye mål og justere. Der arbejders fortsat med EVA konceptet: Tegn på læring og SMTTE modellen i forhold til evaluering og dokumentation. Dialog med forældrene har fortsat også en central rolle i forhold til dokumentationen i hverdagen. Der gives udtryk for, at når der arbejdes struktureret og metodisk frigives der mere tid. Ligeledes gives der udtryk for, at aktivitets niveauet højnes,og der kommer mere ro på. Ved at give tid til at planlægge og strukturere den pædagogiske praksis oplever personalet at kunne være på forkant med tingene, og at der dermed ikke opstår så mange hovsa løsninger. Ligeledes er det at arbejde metodisk og skriftligt reflekterende med til at understøtte et fælles sprog i institutionerne. Der opleves en øget opmærksomhed på at afdække og afprøve metoder, der kan understøtte i arbejdet med læring og inklusion og hvordan der kan følges op. Der er fokus på at kigge efter de tegn, der gør en forskel. - At arbejde med en model/metodik giver en større professionalisme og vi løfter os ud over synsninger og mavefornemmelser. Digitalisering Anvendelsen af IKT 2 er blevet en mere integreret del af institutionerne. Samtlige institutioner er i gang og har fokus på, hvordan brug af IKT kan kvalificere den pædagogiske praksis dermed også hvorledes IKT integreres i arbejdet med læreplans temaerne. Arbejdet med digitalisering drøftes både i forældrebestyrelserne og på personalemøde. Der gives udtryk for, at anvendelsen af IKT har mange fordele for børnene, og at den kan fremme børnene kognitive udvikling og sprog, samt understøtte de sociale og 2 Informations og kommunikationsteknologi, der dækker over forskellige typer at hardware og software, som computere, IPads, digitale kameraer og anvendelse af internettet, spil og undervisningsprogrammer, Apps m.m. 7

9 personlige kompetencer. Det er også tydeligt at en øget anvendelse af IKT understøtter dokumentationen i institutionerne. Der opleves udfordringer i forhold til manglende og ustabil internetforbindelse og for de mindre institutioner en økonomisk udfordring at udbygge IKT. Voksen- Barn relation Som tidligere nævnt fremgår det af rapporten fra SFI 3, at Kvaliteten af interaktionen mellem barn og voksen er antagelig den mest betydningsfulde enkel faktor i daginstitutionen med betydning for barnets kognitive, sociale og følelsesmæssige udvikling. Derfor er der i samtlige institutioner også fokus på voksen- barn relationen i den daglige praksis. Der tages afsæt i at tilstræbe en pædagogisk praksis, hvor hvert enkelt barn mødes med lydhørhed og positive tilkendegivelser, samt at understøtte og stimulere barnet gennem alderssvarende aktiviteter. Børn har behov for at lære at tackle de mange forskellige følelser, der opstår i fællesskabet lige fra engagement, venskab og kærlighed til ligegyldighed og konkurrence. Vi voksne er vigtige med-spillere, når de følelsesmæssige erfaringer omsættes til adfærd. Nogle institutioner giver udtryk for,at det til tider kan være svært at få ressourcerne til at strække i forhold til at udøve den ønskede kvalitet i voksen barn relationen. Personale forhold Der opleves en høj grad af trivsel i institutionerne. Der er fokus på udvikling og styrkelse af fagligheden gennem kompetenceudvikling hos den enkelte. Personalet giver generelt udtryk for, at kompetenceudviklingen er med at kvalificere den pædagogiske praksis og at det giver en stører tilfredshed og ikke mindst faglig stolthed. Der afholdes årlige MUS samtaler, og der gives udtryk for, at det er meget givende for såvel leder som medarbejdere. MUS er tid til refleksion og til netop at kigge fremad såvel i forhold til den enkeltes udvikling, som i forhold til at understøtte institutionens udvikling for at kunne løfte de fremadrettede 3 Det Nationale Forskningscenter for Velfærd- Daginstitutionernes betydning for børns udvikling oktober

10 opgaver / tiltag. Forældresamarbejde/bestyrelsen I marts 2013 tog daginstitutionslederne fat på arbejdet med pejlingsmærkerne fra Fremtidens dagtilbud 4. Et af indsatsområderne er netop et målrettet forældresamarbejde, hvor dagtilbuddet fastholder og udvikler et gensidigt forpligtende samarbejde med forældrene med henblik på at sikre barnets udvikling, trivsel og læring. Der gives udtryk for en stor tilfredshed i samarbejdet mellem institutionerne og forældrene. I samtlige institutioner opleves en høj grad af information, en god dialog og involvering i hverdagen. Hvis vi ikke ved hvor vi er og skal hen, hvordan kan vi så vide om det gør en forskel (citat fra forældre) Der er generelt en stor opbakning til arrangementer, som for eksempel arbejdsdage, forældrekaffe, fællesspisning m.m. Der er fokus på, at de sociale arrangementer styrker samarbejdet / relationen mellem forældre, børn og personalet. Der gives udtryk for, at bestyrelserne føler sig medansvarlige for børnehavernes drift og at de bidrager engageret og konstruktivt til at fremme institutionernes udvikling. Ledelse Daginstitutionslederne deltager med de øvrige ledere under Børne- og Skoleforvaltningens ressort område deltaget i et lederuddannelse forløb med henblik på at styrke ledelseskraften og understøtte de samskabende processer. Der gives udtryk for, at det har været givende i forhold til en øget bevidsthed om ens lederskab og det at udøve ledelse - Min ledelseskraft kommer i spil når jeg træder i karakter mit mål er at få medarbejdernes kompetencer i spil. Det kræver ledelseskraft at få vores værdier omsat til handlinger og beslutninger. 4 Fremtidens Dagtilbud er en rapport på baggrund af arbejdet fra en taske force nedsat i april 2011 af daværende Børen og undervisningsminister Christine Antorini med henblik på at understøtte børns læring og inklusion. dens%20dagtilbud%20rapport%20pejlemaerker.ashx 9

11 Der gives udtryk for at ledernetværkene fungerer rigtig godt og er med til at styrke og udvikle den enkelte leder. Der gives udtryk for at det kan være svært at få prioriteret tiden til ledelse især i de mindre institutioner. Der gives udtryk for stor tilfredshed med sparringen med forvaltningen, såvel i forhold til økonomi, som til ledelsesmæssige og pædagogiske udfordringer. Konklusion Samlet set viser de anmeldte tilsyn i 2014, at dagtilbuddene i Vesthimmerlands Kommune driftes i overensstemmelse med lovgivningen på dagtilbudsområdet, og at den ydelse, der leveres til forældre og børn, er i overensstemmelse med det serviceniveau, Byrådet har besluttet for dagtilbud i kommunen. Der opleves forsat en stor mangfoldighed på vejen til at skabe det gode børneliv for alle børn. Der er fokus på de gode historier og der opleves sammenhæng mellem den beskrevne pædagogiske praksis og den oplevede praksis på tilsynene. Alt i alt er samtlige tilsyn præget at gode og konstruktive dialoger fyldt med rigtig god praksis fortællinger fra hverdagen. Der opleves en faglig stolthed hos både personale og ledelse i institutionerne ligeledes giver forældrene udtryk for, at de er yderst tilfredse med deres institutioner. Det er meget tydeligt, at der i samtlige daginstitutioner er fokus på det forsatte systematiske arbejde med dokumentation, evaluering og refleksion. Der gives udtryk for,at en mere struktureret og metodisk tilgang eksempelvis gennem den skriftlige reflekterende dokumentation gør en forskel og er med til at kvalificere den pædagogiske praksis - At finde mening med dokumentation og evaluering og at finde et sprog der gør det muligt at beskrive den pædagogiske praksis gør en mærkbar forskel (citat fra en leder). Institutionerne har rigtig godt fat i inklusionstanken. Der er fokus på, at der skabes mulighed for, at barnet oplever fællesskab og har positive relationer til voksne og andre børn. I praksis opleves det blandt andet ved,at en medarbejder fordyber sig sammen med en mindre gruppe børn i en aktivitet og møder barnet der, hvor det er, og give det passende udfordringer. Det pædagogiske personale støtter op om 10

12 børnenes forskellige forudsætninger og ressourcer gennem et velgennemtænkt pædagogisk arbejde. Der gives udtryk for udfordringer i forhold til et faldende børnetal og den usikkerhed det medfører i forhold til reduktion i personalegruppen og dermed også ændringer i institutionens struktur. Der gives udtryk for stor tilfredshed i forhold til at arbejde med dialogbaseret aftalestyring. Det opleves generet som et godt styringsredskab i forhold til at stille skarpt på mål i forhold til kerneydelsen, samt en prioritering i forhold til de økonomiske ressourcer. På samtlige tilsyn er der givet udtryk for en stor tilfredshed med tilsynet. De opleves som en mulighed for gennem den konstruktive dialog at synliggøre og opnå sparring på institutionernes daglige pædagogiske praksis. Ingen af tilsynene har givet anledning til yderligere kommentarer eller henstillinger. Det anbefales, at institutionerne forsætter deres refleksive pædagogisk praksis med forsat fokus på dokumentation af barnets udvikling, trivsel og læring 11

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø Normeret

Læs mere

Stentevang Børnehave 2013

Stentevang Børnehave 2013 Stentevang Børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens

Læs mere

Tilsynsrapport Børnehuset Aalestrup

Tilsynsrapport Børnehuset Aalestrup 2017 Tilsynsrapport Børnehuset Aalestrup Lib og mul Vesthimmerland Kommune 01-01-2017 Formålet med tilsynsbesøget..er at udføre en lovfæstet kontrol med institutionerne om, hvorvidt de opfylder de lovpligtige

Læs mere

Tilsynsrapport Sneglehuset

Tilsynsrapport Sneglehuset 2017 Tilsynsrapport Sneglehuset Lib og mul Vesthimmerland Kommune 01-01-2017 Formålet med tilsynsbesøget..er at udføre en lovfæstet kontrol med institutionerne om, hvorvidt de opfylder de lovpligtige krav

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Sydgården, Søndergade 31, 3740 Svaneke Dato for tilsynsbesøg: 31. oktober 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. marts 2008, 29. september 2009, 17.

Læs mere

Tilsynsrapport skabelon

Tilsynsrapport skabelon 2017 Tilsynsrapport skabelon Lib og mul Vesthimmerland Kommune 01-01-2017 Formålet med tilsynsbesøget..er at udføre en lovfæstet kontrol med institutionerne om, hvorvidt de opfylder de lovpligtige krav

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. Side 1 Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud Børne og Ungeforvaltningen 2014-15 På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud 1 En strategi for inklusion i dagtilbud Dette hæfte beskriver en strategi for inklusion i dagtilbud i Køge Kommune. Strategien

Læs mere

Tilsynsrapport Hornum Børnehave

Tilsynsrapport Hornum Børnehave 2017 Tilsynsrapport Hornum Børnehave Lib og mul Vesthimmerland Kommune 01-01-2017 Formålet med tilsynsbesøget..er at udføre en lovfæstet kontrol med institutionerne om, hvorvidt de opfylder de lovpligtige

Læs mere

Virksomhedsplan for 2014

Virksomhedsplan for 2014 Virksomhedsplan for 2014 I dette dokument kan du finde Spiloppens vision, formål, værdier og pædagogiske principper og du kan linke ind på Spiloppens fulde læreplan http://www.boernehuset-spiloppen.dk/filer/190denfuldelaerepla1.doc

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehuset Aalestrup Normeret børnetal 60 og

Læs mere

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner INDLEDNING I forbindelse med Kvalitetsrapporten 2014 er SMTTE-modellen 1 blevet valgt som værktøj til

Læs mere

Tilsynsrapport Børnehaven Mejsevej

Tilsynsrapport Børnehaven Mejsevej 2017 Tilsynsrapport Børnehaven Mejsevej Lib og mul Vesthimmerland Kommune 01-01-2017 Formålet med tilsynsbesøget..er at udføre en lovfæstet kontrol med institutionerne om, hvorvidt de opfylder de lovpligtige

Læs mere

Tilsynsrapport Børnehaven Markvænget

Tilsynsrapport Børnehaven Markvænget 2017 Tilsynsrapport Børnehaven Markvænget Lib og mul Vesthimmerland Kommune 01-01-2017 Formålet med tilsynsbesøget..er at udføre en lovfæstet kontrol med institutionerne om, hvorvidt de opfylder de lovpligtige

Læs mere

Tilsynsrapport Børnehaven Bakkegården

Tilsynsrapport Børnehaven Bakkegården 2017 Tilsynsrapport Børnehaven Bakkegården Lib og mul Vesthimmerland Kommune 01-01-2017 Formålet med tilsynsbesøget..er at udføre en lovfæstet kontrol med institutionerne om, hvorvidt de opfylder de lovpligtige

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 Glæde Udfordre Fællesskab Anerkendelse Udfordre Indledning Børne- og uddannelsessynet i Sønderborg Kommune er båret af en overordnet vision om, at alle børn har ret til et godt

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

gni, LOL I.

gni, LOL I. gni, 1. 017009 09LOL I. Et Lib og mul Vesthimmerland 'Kommune 01-01-2017 1 6ntr l. 017009 09LOL I. Formålet med tilsynsbesøget...er at udføre en lovfæstet kontrol med institutionerne om, hvorvidt de opfylder

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

Tilsynsrapport skabelon

Tilsynsrapport skabelon 2017 Tilsynsrapport skabelon Lib og mul Vesthimmerland Kommune 01-01-2017 Formålet med tilsynsbesøget..er at udføre en lovfæstet kontrol med institutionerne om, hvorvidt de opfylder de lovpligtige krav

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Skovbørnehaven, Vibegårdsvej 14, 3700 Rønne, telefon: 56 95 01 50 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 Forrige tilsynsbesøg: 11.

Læs mere

Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen

Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen Indhold Præsentation af dagtilbud Lindholm Løvvangen... 2 Dagtilbuddets leder:... 2 De 7 institutioner i dagtilbuddet... 2 Børnehaven Strandparken, Gadegårdsvej

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Præstegårdsvej Præstegårdsvej 13 9600

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Kommunens navn: _Silkeborg

Kommunens navn: _Silkeborg KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SILKEBORG KOMMUNE KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: _Silkeborg Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 10. november kl. 13-16 Forrige tilsynsbesøg: 5. november

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN Indhold Handleplan for inklusion i Krudtuglen... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper... 3 Aktører.... 4 Metoder...

Læs mere

Politik for udviklende fællesskaber

Politik for udviklende fællesskaber Politik for udviklende fællesskaber - Inklusionspolitik for området 0-18 år i Billund kommune Hvilke værdier er inklusionspolitikken baseret på? Inddragelse Ejerskab Kvalitet Sammenhæng Dialog Værdisæt:

Læs mere

Kvalitetsstrategi. for evaluering og dokumentation

Kvalitetsstrategi. for evaluering og dokumentation Kvalitetsstrategi for evaluering og dokumentation November 2018 Kvalitetsstrategi for evaluering og dokumentation Baggrund Den 1. juli 2018 trådte der en ny lovgivning i kraft på dagtilbudsområdet hvor

Læs mere

Tilsynsrapporten tager afsæt i de Kommunale mål og rammer for tilsyn hos kommunale dagplejere.

Tilsynsrapporten tager afsæt i de Kommunale mål og rammer for tilsyn hos kommunale dagplejere. Tilsyn 2018 Tilsynsrapport for dagplejen i område/børneby: Distrikt Ørum Dato for dialogmøde: 26.09.2018 Til stede: Trine Kofoed Palle E. Dausell Tilsynsrapport i dagplejen 2018 Der er løbende gennemført

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet.

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN

OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2015

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2015 KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2015 Udarbejdet af Børne- & Skoleforvaltningen 2015 1 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Data ark... 4 Resurser... 4 Oversigt over institutioner... 5 Skoleudsættelser

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Børnehuset i Hasle, Hasselvej 8, 3790 Hasle. Telefon: 56 96 46 00 Dato for tilsynsbesøg: 25. september 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. februar

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adress Hornum børnehave Elmevej/ Kirkevej Hornum Normeret

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Nordstjernen, Thorkildsvej 57, 3700 Rønne. Telefon: 56 95 33 20 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 kl. 8.30-11.30 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011

Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011 Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011 1 Indledning... 3 Evalueringsmetode... 4 Dokumentationsmetoder... 5 De seks læreplanstemaer... 5 Alsidig personlig udvikling... 5 Sociale kompetencer... 5 Sproglig

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Kridthuset Limfjordsvej 2 9670 Løgstør

Læs mere

Inklusionsstrategi for Galten/Låsby Dagtilbud

Inklusionsstrategi for Galten/Låsby Dagtilbud Inklusionsstrategi for Galten/Låsby Dagtilbud Inklusion er det bærende princip i Salamanca-erklæringen, som Danmark tiltrådte i 1994, og i FNkonventionen som Danmark ratificerede den 13. juli 2009. Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport Højgårdens Børnehave

Tilsynsrapport Højgårdens Børnehave 2017 Tilsynsrapport Højgårdens Børnehave Lib og mul Vesthimmerland Kommune 01-01-2017 Formålet med tilsynsbesøget..er at udføre en lovfæstet kontrol med institutionerne om, hvorvidt de opfylder de lovpligtige

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 26-01-2012 Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 Tilsynet

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Tilsynsrapport Børnehuset Overlade

Tilsynsrapport Børnehuset Overlade Tilsynsrapport Børnehuset Overlade Formålet med tilsynsbesøget..er at udføre en lovfæstet kontrol med institutionerne om, hvorvidt de opfylder de lovpligtige krav og formål som institution for børn i alderen

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Aldersintegreret inst Markvænget Normeret børnetal

Læs mere

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4 Indhold Indledning og baggrund... 2 Mission... 2 Vision... 3 It i den pædagogiske praksis... 3 It i arbejdet med inklusion... 4 It i arbejdet med: At lære at lære... 4 It i dokumentationsarbejdet... 5

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 1 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 Børnebakken Østergade 25, 3720, Aakirkeby Sidste tilsynsbesøg: Januar 2008, 14. maj 2009, 9. juli 2010 Dato for tilsynsbesøg 2011: 23. november 12.00-14.00

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i kommunale og private daginstitutioner

Pædagogisk tilsyn i kommunale og private daginstitutioner Pædagogisk tilsyn i kommunale og private daginstitutioner Formålet med pædagogiske tilsyn Ifølge dagtilbudsloven er det kommunalbestyrelsens pligt, at føre tilsyn med indholdet i kommunens dagtilbud, samt

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset

Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset 1 2 Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset Indholdsfortegnelse 1. Centeret for uddannelse og pædagogik: CUP 2. Taske force 3. Inklusion 4. Kastaniehusets pædagogiske Handleplan 5. Indsatsområder

Læs mere

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Børn og Skole 2012 Forord.... 3 Kerneydelse: Hvad siger Dagtilbudsloven?... 3 Hvad er høj kvalitet i kerneydelsen i vores dagtilbud?... 3 Faktorer der er medvirkende

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Storkereden Troldbjergvej 6, Vilsted 9670 Løgstør

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Storkereden Troldbjergvej 6, Vilsted 9670 Løgstør Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Storkereden Troldbjergvej 6, Vilsted 9670 Løgstør

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Naturbørnehaven Mols Bjerge. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Naturbørnehaven Mols Bjerge. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Naturbørnehaven Mols Bjerge. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud SOLRØD KOMMUNE Pædagogisk tilsyn i dagtilbud Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 5 og 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal Byrådet føre tilsyn med indholdet i dagtilbud,

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Den digitale verden tema projekt i perioden april, maj, juni 2014 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Sprogindsats for Småbørnsområdet

Sprogindsats for Småbørnsområdet Sprogindsats for Småbørnsområdet Indledning Det er fundamentalt for et barns personlige og sociale udvikling, at barnet er i stand til at bruge sproget til at kommunikere med og dermed give udtryk for

Læs mere

Ledelse og pædagogisk udvikling. Søren Smidt UCC sm@ucc.dk

Ledelse og pædagogisk udvikling. Søren Smidt UCC sm@ucc.dk Ledelse og pædagogisk udvikling Søren Smidt UCC sm@ucc.dk Tendenser Mere fokus på kvalitet Større sammenhæng mellem mål og praksis Struktur, organisation, ledelse som grundlag for pædagogisk udvikling

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Private Børnehave Dråbitten. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Private Børnehave Dråbitten. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Private Børnehave Dråbitten. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune

Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune 1 Workshop indledning Formålet: Samle en række mennesker til at komme med deres perspektiver på en problemstilling en udfordring Få nye vinkler

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Løvfrøen Nylars, Bøgevej 11, 3720 Nylars Dato for tilsynsbesøg: 19. januar 2015 Forrige tilsynsbesøg: 7.maj 2009, 3. maj 2010, 23.

Læs mere

12/2/2016 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=

12/2/2016 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey= ORDINÆRT TILSYN I EVENTYRSKOVEN I FREDERIKSDAL Deltagere fra dagtilbuddet: Navn på tilsynsførende: Leder Birthe Jacobsen, pædagog Anja Simonsen og formand for bestyrelsen Anne Christensen Tine Kleist Pedersen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan ] 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte Kommune har Børn, Unge og Fritid som frikommune udfordret lovgivningen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Tilrettet september 2015 Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Kongebroen Frejasvej Dato: 6.nov. 2013 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Afdeling: Sirius Udfyldt af gruppe: Fisk Dato: 31.12.2015 SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper.

Læs mere

www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE

www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Hvilken merværdi skal det nye dokumentationsværktøj give, og hvilke dilemmaer står vi i, når et nyt værktøj skal spille sammen med eksisterende værktøjer? www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE KØBEHAVNS Forvaltning

Læs mere

Spørgeskema til pædagoger og daglig pædagogisk leder

Spørgeskema til pædagoger og daglig pædagogisk leder Bilag 1 Spørgeskema til pædagoger og daglig pædagogisk leder 1. Hvordan vurderer du de fysiske omgivelser - indendørs? Er der er en balance mellem steder, hvor der sker mange ting, og steder hvor børnene

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 11. november 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere