Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014"

Transkript

1 Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 VELKOMST Formand Per Bonke bød velkommen til Danske Torpares 34. ordinære generalforsamling i IDA Mødecenter i København. 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog advokat Lars Holm Rasmussen som dirigent, og generalforsamlingen godkendte forslaget. Han gjorde opmærksom på, at hans opgave er at være alles tillidsmand i løbet af forsamlingen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen kunne anses for lovlig varslet, idet indkaldelsen var udsendt rettidigt. 2. VALG AF REFERENT Bestyrelsen foreslog kommunikationskonsulent Marian Prestage som referent, og forslaget blev godkendt af forsamlingen. Dirigenten præsenterede panelet ved navn. 3. BESTYRELSENS ÅRSBERETNING VED FORMAND PER BONKE Generelt Danske Torpare er blevet en stærkere forening i året, der gik. Der er taget flere vigtige beslutninger og gennemført større ændringer, der alle er med til at ruste foreningen til de kommende udfordringer. Sekretariatet er blevet styrket med flere ansatte, der er lanceret et tilbud til tyske fritidshusejere, og vi er kommet et godt stykke vej i arbejdet med en langsigtet strategi for foreningen. Årsregnskab Resultatet af årets regnskab viser et underskud, som størrelsesmæssigt svarer til det budget, der blev vedtaget på sidste års generalforsamling. Endnu engang har der været udvist en betydelig omkostningsbevidsthed i organisationen, hvorfor resultatet trods underskuddet vurderes som tilfredsstillende. Vores medlemsantal er fortsat over og udgør dermed det økonomiske fundament, som suppleres af indtægter fra blandt andet annoncer, aktiviteter og salg i webshoppen. Tyska Torpare Vi har etableret selskabet Torpare AB, som ejes 100 % af Danske Torpare og udgør den juridiske enhed for organisationen Tyska Torpare. Vi er tæt på at have de første 250 medlemmer et antal der skal vokse i Det første medlemsarrangement blev afholdt mellem jul og nytår i Tingsryd. Også vores samarbejdspartnere og svenske myndighedskontakter har udtrykt glæde over, at vi nu kan fungere som partner og talerør for både danske og tyske borgere. De første måneder har vist, at også de tyske fritidshusejere har behov for meget af den viden og erfaring, der allerede eksisterer i foreningen. Aktiviteter og netværk Det har været et interessant år, hvor vi har afholdt en række velbesøgte kurser og 1

2 netværksarrangementer - i såvel Københavnsområdet som i Jylland og lokalt i Sverige. Vi vil forsøge at rekruttere nye frivillige, der har lyst til at løse konkrete opgaver i tidsbegrænsede perioder og i mindre grupper. Vores netværkstilbud til medlemmerne blev i 2013 udvidet med en netværksgruppe for udlejere. Sekretariatet Sekretariatet har igen i år ydet en stor indsats for at hjælpe og servicere medlemmerne bedst muligt med bl.a. koordinering af aktiviteter, udgivelse af medlemsblad og nyhedsbrev og indgåelse af nye samarbejdsaftaler. To nye medarbejdere er ansat til at styrke indsatsen: Claudia Tröger er ansat til at varetage arbejdet omkring Tyska Torpare, og Jannik Lindholm er kommet til for at skabe flere medlemsfordele, administrere annoncesalget og stå for kontakten til vores samarbejdspartnere. Rådgivning Vores populære skatte- og advokatrådgivning har i det forgangne år ydet bistand til næsten 400 medlemmer om fx køb og salg af ejendom og generationsskifte og udfyldelse af selvangivelser. Gruppen af rådgivere er udvidet med to erfarne svenske advokater, der begge har et godt kendskab til de juridiske problemstillinger i Sverige. Samordningsnummer Danske Torpare har arbejdet tæt sammen med både den danske og svenske minister for nordiske anliggender og Nordisk Ministerråd for at finde en løsning på problematikken med manglende personnummer. Og i november 2013 besluttede den svenske regering at pålægge Skatteverket at undersøge muligheden for at udvikle et samordningsnummer til udenlandske fritidshusejere. Langsigtet strategi Det er besluttet at udvikle strategiske pejlemærker for foreningen, der rækker frem mod Danske Torpares fremtid skal udtrykkes i en vision, og der skal drøfte idéer til relevante og langtrækkende initiativer. Tankerne skal udmøntes i egentlige handlingsplaner for fremtiden. Frivillige Heller ikke i 2013 ville vi være nået i mål uden de mange timers indsats ydet af vores frivillige medlemmer. Deres opgaver og kompetencer er mangfoldige, hvad enten indsatsen består af hjælp i sekretariatet til praktiske opgaver, deltagelse i udvalg eller skrivning af en artikel til medlemsbladet. Indsatsen er samtidig et godt bevis på, at vi udvikler vores frivillighedsunivers. Stor tak til alle de frivillige! SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER TIL BERETNINGEN Rolf Lystrup: Jeg kunne bemærke, at medlemstallet er svagt faldende. Kan formanden oplyse, hvad organisationsprocenten er? Bjørn Nielsen: Hvis vi forudsætter, at der ca. er danskere, der har hus i Sverige fra de svenske statistikker, giver det en organisationsprocent på lige knap 84 %. Bjørn Hansen: Sidste år fik vi at vide, at der er investeret omkring kr. i det tyske projekt, for at vi kunne tjene på vores opsparede viden. Har man nogen idé om, hvad vi har tjent ind på det? 2

3 Henrik Zein: Når vi når til projektøkonomien, tager vi tallene der. Set i forhold til kalkulerne og det vi talte om på generalforsamlingen sidste år, er vi meget tilfredse med at have nået omkring 250 medlemmer. Vi er i år nul, vi er lige startet, men tilbage da vi startede Danske Torpare var vi 4-5 år om at nå 250 medlemmer, selvom vi selvfølgelig har et andet setup i ryggen nu. Else Birk: I mit område er der flere hollandske fritidshusejere. Kan de blive medlem af Danske Torpare eller Tyska Torpare? Lars Arent: Vi har budt én hollandsk familie velkommen i Tyska Torpare det er åbent for dem at melde sig ind dér. De kan ikke blive medlem af Danske Torpare. Pia Andersen: Jeg vil bare give en tak til redaktøren af bladet. Det er altid en fornøjelse at læse bladet, og der er mange gode artikler og fine illustrationer i. LN: Er der nogen, der har tænkt på, at vi alle sammen er udsat for en lidt grov dobbeltbeskatning, da vi betaler ejendomsværdiskat i Danmark hvert år, og når vi sælger huset, betaler vi ejendomsværdibeskatning af huset til de svenske skattemyndigheder? Det er 2 EU-lande, og det er en direkte dobbeltbeskatning. Jeg har været medlem af foreningen i 6-7 år, men har ikke hørt noget fra bestyrelsen eller foreningens side omkring dette problem. Det er en direkte opfordring til bestyrelsen. I øvrigt tillader det danske skattevæsen, at vi trækker den betalte svenske skat fra i udregningen af den danske ejendomsværdibeskatning. Det er at blande pærer og bananer sammen. Lars Holm Rasmussen: Indledningsvis skal vi jo sammenligne de skatter, der kan og bør sammenlignes. Overfor den svenske fastighetsavgift har vi den danske ejendomsværdiskat vi betaler til hvert sit land af den samme vare. Men netop fordi vi har dobbeltbeskatningsaftale, er det, at vi kan trække den svenske fra i den danske, sådan vi totalt set ikke kommer til at betale mere end den højeste skat for vores ejendom. Så det er en smule uretfærdigt at sige, at det er en sammenblanding af pærer og bananer. Det kommer os netop til gode, at vi kan gøre denne modregning mellem 2 skatter, som opkræves efter samme tankegang. Men det, som spørgeren startede med at nævne, var den svenske ejendoms-avancebeskatning. Det er en svensk specialitet, som rammer alle, der sælger. Jeg forstår, at avanceskatten virker voldsom for en udlænding. Omvendt kan man sige, at vi bliver behandlet på godt og ondt, som svenskerne gør. Og den politiske pointe om svensk avancebeskatning spiller jeg tilbage til bestyrelsen. Per Bonke: Emnet står på to-do-listen til den nye bestyrelse, så vi vil tage fat på det i det nye år. Spørgeren og dirigenten udvekslede flere synspunkter. Dirigenten konkluderede, at emnet var udtømt her på generalforsamlingen og bemærkede, at det måtte følges op på anden måde, med information fra foreningen og lignende. Bjørn Hansen: På sidste års generalforsamling havde vi samlet en mængde aktører, som kunne bidrage med deres viden. De er usynlige i dag. Er årsagen svigtende interesse, eller har bestyrelsen taget den beslutning, at de ikke skulle være med? Per Bonke: Det var en stor opgave sidste år at gennemføre torpare-messen som optakt til generalforsamlingen. Der deltog mere end 350 personer og det var en stor succes, også for vores 3

4 samarbejdspartnere. I år har vi valgt at gennemføre generalforsamlingen som en light version uden messe og indledende foredrag, men jeg er sikker på, at vi laver en gentagelse af messen. Bjørn Nielsen: Det er bestemt ikke et udtryk for, at der ikke er interesse, men det er en kæmpe organisatorisk opgave at samle alle samarbejdspartnere med hjælp fra de frivillige. Dirigenten: Alle godkendte den aflagte beretning. 4. ORIENTERING VED SEKRETARIATSCHEF LARS ARENT Sekretariatschefen startede med at præsentere sekretariatets medarbejdere og deres arbejdsområder. Der har været mange forandringer i sekretariatet i det forgangne år. Der er 3 pointer, jeg gerne vil fokusere på: 1) Der er forskellige ønsker til medlemskabet. Sekretariatet oplever dagligt forskellighederne, nogle ønsker rådgivning, og for andre er en gratis trailer med Scandlines vigtigt. Der er meget at hente i at være så mange og så forskellige, bl.a. erfaringsudveksling som sekretariatet skal gøre mulig. Mange tilbud i foreningen opstår, fordi medlemmerne tænker på os, når de fx har besøgt et spændende sted. 2) Det er rigtigt at styrke fokus på partnere og medlemsfordele. Det er allerede et kæmpe løft, at vi har ansat Jannik til at styrke området for annoncer og medlemsfordele. Man skal bare vide, at det kræver meget at indgå en god aftale og vedligeholde samarbejdsrelationen. I år har vi især arbejdet med telefoni og internet i forhold til eksisterende samarbejdspartner og for at få nye. 3) Tyska Torpare skaber merværdi for Danske Torpare. Projektet er en stor mundfuld, og vi har lært meget undervejs. Vi kan genbruge meget af det, vi har, fx vores regnskabssystem og hjemmesideplatform. Ikke mindst i interessevaretagelsen og dialogen med svenske myndigheder er det en fordel at være mange. Tyska Torpare har netop indledt samarbejde med Stena Lina i Tyskland, og det skal vi selvfølgelig bruge i dialogen med Stena Line i Danmark. SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER TIL ORIENTERINGEN Steen Rehøj: Hvilket potentiale ligger der i tyske og hollandske medlemmer angående medlemstal? Lars Arent: Ifølge Statistiska centralbyrån er der lige over tyskere og omkring hollændere, der har fritidshus i Sverige. 5. FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF REVIDERET ÅRSREGNSKAB VED BENT HANSEN Regnskabet er stort set i overensstemmelse med det budget, bestyrelsen fremlagde og fik godkendt sidste år på generalforsamlingen. Det viser et resultat på kr. i underskud mod et budgetteret underskud på kr. 4

5 Indtægterne er lidt mindre end forventet, og det skyldes bl.a., at provisioner og renter er lavere end budgettet. Den budgetterede kontingentindbetaling rammes med 97 %. Vores fokus i dette regnskabsår er som i alle år på omkostningerne. Som nævnt i formandens beretning er der sket en styrkelse af sekretariatet, hvor der er ansat yderligere 2 medarbejdere for at styrke servicen over for medlemmerne. Hovedtallene for regnskabet ser således ud: Indtægter: kr. (mod budgetteret kr.) Udgifter: kr. (budgetteret med kr.) I webshoppen er der en nettoindtægt på kr. på en omsætning af ca kr. Indtjeningen er ikke større, da avancerne ikke er så store. Vi har ca. 1,5 mio. placeret i investeringsbeviser. Den resterende del af foreningens kontante formue er placeret på bedst mulig måde i form af aftaleindskud. For en god ordens skyld skal vi oplyse, at regnskabet ikke har givet anledning til bemærkninger fra hverken intern eller ekstern revisor. Regnskabet har en ren revisorpåtegning. SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER TIL ÅRSBERETNINGEN Erik Krag: Det blev nævnt, at foreningen fik nogle provisioner. Hvor kommer de fra, hvilke samarbejdspartnere har vi med at gøre? Bent Hansen: De kommer primært fra Scandlines og Net 1. Jan Dandanell: Jeg har et spørgsmål til udgifterne til websitet. Der var budgetteret med et underskud på kr., men det blev til en indtægt på kr. Og til næste år regner man med, at det bliver kr. Er det reklameindtægter? Bent Hansen: Du har ret, det er annonceindtægter, der slår igennem for det kommende regnskabsår. Kurt Lilleås (intern revisor): I lighed med sidste år har jeg været på besøg i foreningen et antal gange i løbet af året og har gennemgået bilagene og set, hvad foreningen har brugt pengene til. Det, jeg primært har haft fokus på, er, hvordan bestyrelsen har brugt penge, ikke mindst på sig selv som fx arrangementer. Alt, hvad jeg har set, har set meget fint ud. Der er fin orden på bogførelsen og på udgifterne. Jeg er tryg ved foreningen, og jeg er tryg ved bestyrelsen. Dirigenten: Alle godkendte årsregnskabet. Der var 112 stemmeberettigede til stede. PAUSE Dirigenten: Henrik Zein vil gerne svare på Bjørn Hansens spørgsmål om, hvilken værdi Tyska Torpare har kastet af sig. 5

6 Henrik Zein: I projektmidler har Tyska Torpare kostet cirka kr., og indtægterne kommer forskellige steder fra, så det er lidt umuligt at give et præcist svar. Vi har budgetteret med, at vi har 400 tyske medlemmer pr. 1. oktober 2014, som vi måler på til næste års generalforsamling. 6. INDKOMNE FORSLAG Dirigenten: Der er 2 underpunkter: Punkt 6 a bestyrelsen giver indstilling om udnævnelse af æresmedlemmer. Per Bonke: Vi indstiller 2 æresmedlemmer Henrik Zein og Jørgen Steen som efter mange års arbejde har ønsket at forlade bestyrelsesarbejdet. Begge er personligheder, der på hver sin måde har været med til at tegne foreningens nyere historie. Siden 2001 har Henrik været næstformand i Danske Torpare. Han er et vidende og kreativt fyrtårn og har om nogen sat sit fingeraftryk på en lang række forbedringer i foreningen, bl.a. flytning af domicil fra Østerbro til Søborg og skabelsen af Tyska Torpare. Henrik har været en inspirerende og god bestyrelseskollega, men han forlader os ikke helt, da han ønsker at fortsætte som projektmedlem i Tyska Torpare. Jørgen kommer fra et arbejdsliv med it-udvikling og processer i Danske Bank. Siden 2002 har han været involveret som frivillig, især i foreningens arbejde med kursusvirksomhed. I 2005 havde foreningen 25-års jubilæum, og Jørgen arrangerede og styrede bustransport for over 800 medlemmer fra hele Danmark til medlemsfest i Malmø og retur. Jørgen har tidligere siddet i bestyrelsen og blev for 4 år siden atter valgt ind og har siden ledet aktivitetsudvalget. Han har været en ildsjæl og formået at udvikle en bred vifte af tilbud. Vi er mange, der kommer til at savne Jørgen. Dirigenten: Jeg føler mig overbevist om, at alle stemmer for dette forslag. Der er et spørgsmål først. Bjørn Hansen: Hvad indebærer det at blive æresmedlem, bortset fra titlen? Er der nogen fordele? Dirigenten: Det spørgsmål vil formanden svare på. Fænomenet er i øvrigt vedtægtsreguleret. Per Bonke: Der er flere fordele. Man bliver kontingentfri og kan uden betaling deltage i foreningens aktiviteter. Man får desuden taget et portræt, der bliver lagt op på hjemmesiden. Torben Ek: Jeg ville da være meget ked af, hvis det blev elektronisk. Det er så hyggeligt, når man kommer i sekretariatet i Søborg og kan se, hvem der har fortjent at blive æresmedlem. Dirigenten: Jeg vil bede forsamlingen om at give sit bidrag til denne indstilling. (Alle klappede og godkendte hermed indstillingen). Henrik Zein: Tusind tak for det. Da jeg hørte om det, var min første tanke faktisk det med billedet. Det er nok den største bekymring, jeg har med at komme op at hænge. Det har været mange år, jeg har været med. Jeg henvendte mig i 1998 til daværende formand og blev hevet ind. Det har været en rigtig spændende udvikling, foreningen har været igennem. Det bliver også til mange timers arbejde, men det har været meget givende. Man bliver virkelig klogere på det at have hus i 6

7 Sverige, og fremfor alt får man et kammeratskab, som er rigtig godt. Bestyrelsen, suppleanter og udvalgene skifter, så man lærer mange mennesker at kende. Jeg vil sige tak til dig, Lars Arent, det har været en fornøjelse at arbejde sammen. Og til Per Bonke: Vi har kørt et godt makkerskab, tit over telefonen, og det har virkelig været en fornøjelse at arbejde sammen, også til I andre. Pas rigtig godt på de frivillige de bærer denne forening. En stor tak til de frivillige. Æresmedlemmerne fik overrakt vingave. Jørgen Steen: Tak for hæderen! Henrik fik sagt det meste, men alligevel vil jeg gerne supplere. Også en tak til dig, Per, for rejsen, og I andre i bestyrelsen. Det har været fantastisk. Jeg synes, at jeg har givet min del til torparne, men jeg har også fået utrolig meget tilbage. Og det er den kultur, vi har i Danske Torpare i sekretariatet, i aktivitetsudvalget og de øvrige netværk. Man har meget fokus på de frivillige, og hvad vi kan give dem. Og det, synes jeg, at sekretariat er fantastisk til. Det er en fornøjelse at komme i sekretariatet. Foreningen skal lytte meget til de frivillige og måske lave flere små og tidsbegrænsede opgaver til dem. Dirigenten: Til punkt 6 b der var ingen indkomne forslag. 7. FREMLÆGGELSE OG BESLUTNING AF BUDGET VED BENT HANSEN Det er først i dette budget, at kontingentstigningen vedtaget sidste år slår igennem: Indtægter: Udgifter: Overskud: kr kr kr. (afskrivninger: kr.) Det er glædeligt, at det til trods for bestyrelsens beslutning om tilførsel af øgede ressourcer til sekretariatet, både personalemæssigt og i form af flere kvadratmetre er muligt at fremlægge et budget som er i balance. Der budgetteres med lønstigninger i sekretariatet, som afspejler det øvrige arbejdsmarked. Foreningen er ikke lønførende ift. til det arbejdsmarked, som vi sammenligner os med, men ønsker at lønniveauet er af en sådan karakter, at vi hele tiden kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejder. Omkostningerne ved at skifte medarbejdere er meget store. Den væsentligste indtægt for foreningen er kontingentkronerne, Da de stort set er statiske (vi ligger næsten fast på ca medlemmer), er der på indtægtssiden ikke mange muligheder. Hvad angår placeringen af foreningens formue, påtænkes der ingen ændringer her. Vi fortsætter med at placere de frie midler på aftaleindskud. Roald Nielsen: Jeg mener, at vi for nogle år siden skulle betale moms af kontingentet. Kunne man ikke være lidt kreativ at flytte foreningen til Sverige og undgå den moms? Bent Hansen: Vi har været den mølle igennem af skattevæsenet osv. Vi slipper ikke for at betale moms af kontingentet. Vi kan desværre ikke flytte foreningen til Sverige, det er undersøgt. Beklager. Dirigenten: Alle stemte for budgettet. 112 var til stede ved afstemningen. 7

8 8. VALG AF FORMAND Dirigenten: Bestyrelsen foreslår nyvalg af bestyrelsesmedlem Bjørn Nielsen. Per Bonke: Vi har lært Bjørn godt at kende som en yderst kompetent person. Der afholdes mange møder i årets løb, så han ved godt, hvad opgaven indebærer. Jeg vil anbefale, at man stemmer på Bjørn. Dirigenten: Jeg ser ikke andre kandidater, så jeg betragter herefter Bjørn Nielsen som ny formand. 9. VALG AF TRE BESTYRELSESMEDLEMMER Dirigenten: Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslår Claus Egeris Nielsen (for 2 år), Anders Grand (for 2 år) og Per Bonke (for 1 år). Da der ikke er andre i forsamlingen, der stiller op, betragter vi de tre foreslåede kandidater som valgt til bestyrelsesmedlemmer. 10. VALG AF FEM SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN Bestyrelsen foreslår genvalg af Bjørn Donnis og Gitte Kirkeby samt nyvalg af Annette Sørensen, Pia Borg og Ulf Wennerwald. Da ikke andre kandiderer til posterne, er de alle valgt som suppleanter til bestyrelsen. 11. VALG AF REVISORER Dirigenten: Da der ikke er andre kandidater, der stiller op, er John Lauridsen genvalgt som ekstern revisor, og Henrik Græsdal nyvalgt som intern revisor, da Kurt Lilleås ikke genopstiller. 12. EVENTUELT Henrik Zein: Vi skal sige farvel og tak til Per. Det har været fantastisk at have dig som formand. Vi mødtes første gang på en kaotisk generalforsamling. Du er jo en meget systematisk og resultatorienteret mand. Du er også et helt menneske, så du har føling med, hvordan folk og organisationen har det. Du har fuld fart på, og du har markeret et kolossalt skifte. Du vidste, at Danske Torpare hviler på en helt unik foreningskultur, men du så også, at, hvis foreningen skulle overleve, var en vis form for professionalisering nødvendigt, selvom det har været en svær balance. Dels det at lave et professionelt sekretariat og dels at have frivillige, der kommer og går. Du er dygtig til at sætte de rigtige hold. Det, du sætter dig for, får du gennemfår. Du er meget visionær, du har sat nogle mål, og du har haft et stærkt lederskab. Du har grebet det an på den helt rigtige måde. Det er en meget sund og veldrevet forening, du overdrager til Bjørn tak! Per Bonke: Mange tak for ordene, Henrik, tak for jeres opbakning. Det har været en skøn tur en lang rejse, men det har været det hele værd! Hugo Baun: Vi har haft hus i Sverige i 10 år, og for 7 år siden sagde Vattenfall, at nu skulle der være 15 vindmøller, 700 meter fra vores hus. Vi tog kontakt til Vattenfall. Vi har været 4 mennesker, der har arbejdet i 7 år mod vindmøllerne. Min taktik har været dialog, dialog, dialog med Vattenfall. Jeg har skrevet, ringet og mailet. Venligt. Vi har fået meget fin respons fra firmaet hele forløbet igennem, inkl. meget lange breve! Vi har sat flyers op, og vi har fået direkte trusler fra vores naboer. For 4 uger siden ringede Vattenfall: Tak for god og fair kamp, Hugo, du har 8

9 vundet, vi har taget projektet helt af! Selvom I er få eller mange, der er truet af vindmøller det lykkes nogle gange i sidste ende! Det kan godt lade sig gøre, selvom man er lille. Per Bonke: Vi har nyt fra personalefronten. Lars Arent er blevet headhuntet til et nyt job, som han ikke kunne sige nej til. Han er blevet tilbudt stillingen som direktør for Forbruger Europa, som indgår i et større europæisk netværk, som finansieres af EU. Vi er kede af at miste en dygtig og meget vellidt sekretariatschef, som i løbet af de sidste 4 år har udført et stort og flot stykke arbejde. Han har udvist professionelt lederskab, der hører til i den bedste klasse. Han har sat et markant fingeraftryk, der for alvor har fået foreningen på det danske, svenske og tyske landkort. Kære Lars i dit kommende nye liv skal du arbejde med forbrugerpolitiske emner i internationale sammenhænge, så husk nu lige, hvor du kommer fra. Glem ikke Danske Torpare! På alles vegne vil jeg ønske dig held & lykke din sidste arbejdsdag er torsdag hvor vi kan sige farvel til Lars og sige ordentlig goddag til Bjørn som ny formand. Ulla Liberg: Foreningen holder generalforsamling på kvindernes internationale kampdag. Det er en opfordring til, når I næste år skal finde bestyrelsesmedlemmer, at I gør et arbejde for at finde kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Der sidder allerede kvindelige suppleanter til bestyrelsen. Bent Hansen: Jeg vil bede vores nu tidligere interne revisor komme herop. Vi har haft et godt samarbejde med Kurt, og det er vi ham evigt taknemlig for. Han har været en nidkær vagthund i sin revision af de bilag, som han nu har fået øje på. Kurt, tak for dit store engagement, din store hjælp og dit meget behagelige væsen! Kurt Lilleås får overrakt vingave. Dirigenten: Da ikke flere ønsker ordet, vil jeg som dirigent afslutte generalforsamlingen. Klokken er Per Bonke: Mange tak til Lars Holm Rasmussen for din måde at lede generalforsamlingen på. Tak til alle, der i dagens anledning har givet en hjælpende hånd med. Tak til torpare-kortet, der bød os velkommen med svenske viser. Og tak til alle, der er mødt frem. Stafetten overdrages nu til bestyrelsens nye formand, Bjørn Nielsen. Jeg vil sige personligt tak for den tillid, man har vist mig i de 8 år, jeg har været formand. Vi har i bestyrelsen tilstræbt at udvikle foreningen, som både har været en sund og meget vigtig proces. Kære Bjørn tillykke med valget! Mikrofonen er din for det sidste ord, mens stafetten, taburetten og nøglerne til Rosenkæret kun er til låns. Bjørn Nielsen: Tusind tak for den tillid, der er bibragt mig med valget og det mandat, der er givet. Det skal bruges til udvikling, men også til fastholdelse. Udvikling på den ene side, fordi foreningen altid har været kendt som en forening, der ser muligheder. Jeg håber, at de medlemmer, som sidder i salen og alle dem, der ikke er mødt op samt sekretariatet og bestyrelsen alle vil bidrage til udviklingen. Der er flere medlemmer, der har givet til kende, at vi er blevet for professionelle. Men det synes jeg nu ikke, og det betyder ikke, at vi glemmer vores værdier og DNA. Måske kan I huske det ikke særlig broderkærlige slogan Støt naturen - følg en svensker til færgen? Jeg vil nu gerne følge en dansker til færgen for at vise, hvilket prægtigt land det er: enestående natur, svenskerne der værner om traditioner, myndighederne er meget imødekommende, dine naboer er helt garanteret søde, og så vil jeg fortælle, at man godt kan blive glad for de 65 muldvarpeskud i haven, når man har haft besøg af vildsvin. Alt det skal vi være med til at fortælle. Ordet frivillighed er gået igen i dag og det vil jeg gerne give fokus, bl.a. gennem netværk. Jeg glæder mig til at 9

10 arbejde sammen med de nye bestyrelsesmedlemmer og de gamle samt alle medlemmer. Tak til Jørgen og Henrik og farvel til Lars. Og tak til alle suppleanterne også. Ha et godt foreningssår! 10

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

ILDSJÆLE. Mere end 1.900.000 danskere. Frivillige. i Danske Torpare

ILDSJÆLE. Mere end 1.900.000 danskere. Frivillige. i Danske Torpare Frivillige ILDSJÆLE i Danske Torpare De frivilliges arbejde og engagement udgør en grundsøjle i Danske Torpare og i mange andre foreninger i Europa. 2011 er derfor udråbt til Frivillighedsår af EU-kommissionen

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00 Landbrugsskolen, Odense Dagsorden 1) Valg af dirigent. Carl Bache blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

REFERAT I alt 41 deltagere Tre minutters foto/videoklip om Årsmødet? - så klik på dette link: http://youtu.be/ojtdhhthkdy

REFERAT I alt 41 deltagere Tre minutters foto/videoklip om Årsmødet? - så klik på dette link: http://youtu.be/ojtdhhthkdy Dansk Forfatterforening Den faglitterære gruppes 66. årsmøde Fredag den 05. april 2013 REFERAT I alt 41 deltagere Tre minutters foto/videoklip om Årsmødet? - så klik på dette link: http://youtu.be/ojtdhhthkdy

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretninger. 3. Regnskab. 4. Forslag fra andelshavere / bestyrelsen. Referat af Generalforsamling 2013 afholdt torsdag, den 21. november 2013 i Tyrsted-Uth Kirkes Sognehus,

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere