Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014"

Transkript

1 Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 VELKOMST Formand Per Bonke bød velkommen til Danske Torpares 34. ordinære generalforsamling i IDA Mødecenter i København. 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog advokat Lars Holm Rasmussen som dirigent, og generalforsamlingen godkendte forslaget. Han gjorde opmærksom på, at hans opgave er at være alles tillidsmand i løbet af forsamlingen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen kunne anses for lovlig varslet, idet indkaldelsen var udsendt rettidigt. 2. VALG AF REFERENT Bestyrelsen foreslog kommunikationskonsulent Marian Prestage som referent, og forslaget blev godkendt af forsamlingen. Dirigenten præsenterede panelet ved navn. 3. BESTYRELSENS ÅRSBERETNING VED FORMAND PER BONKE Generelt Danske Torpare er blevet en stærkere forening i året, der gik. Der er taget flere vigtige beslutninger og gennemført større ændringer, der alle er med til at ruste foreningen til de kommende udfordringer. Sekretariatet er blevet styrket med flere ansatte, der er lanceret et tilbud til tyske fritidshusejere, og vi er kommet et godt stykke vej i arbejdet med en langsigtet strategi for foreningen. Årsregnskab Resultatet af årets regnskab viser et underskud, som størrelsesmæssigt svarer til det budget, der blev vedtaget på sidste års generalforsamling. Endnu engang har der været udvist en betydelig omkostningsbevidsthed i organisationen, hvorfor resultatet trods underskuddet vurderes som tilfredsstillende. Vores medlemsantal er fortsat over og udgør dermed det økonomiske fundament, som suppleres af indtægter fra blandt andet annoncer, aktiviteter og salg i webshoppen. Tyska Torpare Vi har etableret selskabet Torpare AB, som ejes 100 % af Danske Torpare og udgør den juridiske enhed for organisationen Tyska Torpare. Vi er tæt på at have de første 250 medlemmer et antal der skal vokse i Det første medlemsarrangement blev afholdt mellem jul og nytår i Tingsryd. Også vores samarbejdspartnere og svenske myndighedskontakter har udtrykt glæde over, at vi nu kan fungere som partner og talerør for både danske og tyske borgere. De første måneder har vist, at også de tyske fritidshusejere har behov for meget af den viden og erfaring, der allerede eksisterer i foreningen. Aktiviteter og netværk Det har været et interessant år, hvor vi har afholdt en række velbesøgte kurser og 1

2 netværksarrangementer - i såvel Københavnsområdet som i Jylland og lokalt i Sverige. Vi vil forsøge at rekruttere nye frivillige, der har lyst til at løse konkrete opgaver i tidsbegrænsede perioder og i mindre grupper. Vores netværkstilbud til medlemmerne blev i 2013 udvidet med en netværksgruppe for udlejere. Sekretariatet Sekretariatet har igen i år ydet en stor indsats for at hjælpe og servicere medlemmerne bedst muligt med bl.a. koordinering af aktiviteter, udgivelse af medlemsblad og nyhedsbrev og indgåelse af nye samarbejdsaftaler. To nye medarbejdere er ansat til at styrke indsatsen: Claudia Tröger er ansat til at varetage arbejdet omkring Tyska Torpare, og Jannik Lindholm er kommet til for at skabe flere medlemsfordele, administrere annoncesalget og stå for kontakten til vores samarbejdspartnere. Rådgivning Vores populære skatte- og advokatrådgivning har i det forgangne år ydet bistand til næsten 400 medlemmer om fx køb og salg af ejendom og generationsskifte og udfyldelse af selvangivelser. Gruppen af rådgivere er udvidet med to erfarne svenske advokater, der begge har et godt kendskab til de juridiske problemstillinger i Sverige. Samordningsnummer Danske Torpare har arbejdet tæt sammen med både den danske og svenske minister for nordiske anliggender og Nordisk Ministerråd for at finde en løsning på problematikken med manglende personnummer. Og i november 2013 besluttede den svenske regering at pålægge Skatteverket at undersøge muligheden for at udvikle et samordningsnummer til udenlandske fritidshusejere. Langsigtet strategi Det er besluttet at udvikle strategiske pejlemærker for foreningen, der rækker frem mod Danske Torpares fremtid skal udtrykkes i en vision, og der skal drøfte idéer til relevante og langtrækkende initiativer. Tankerne skal udmøntes i egentlige handlingsplaner for fremtiden. Frivillige Heller ikke i 2013 ville vi være nået i mål uden de mange timers indsats ydet af vores frivillige medlemmer. Deres opgaver og kompetencer er mangfoldige, hvad enten indsatsen består af hjælp i sekretariatet til praktiske opgaver, deltagelse i udvalg eller skrivning af en artikel til medlemsbladet. Indsatsen er samtidig et godt bevis på, at vi udvikler vores frivillighedsunivers. Stor tak til alle de frivillige! SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER TIL BERETNINGEN Rolf Lystrup: Jeg kunne bemærke, at medlemstallet er svagt faldende. Kan formanden oplyse, hvad organisationsprocenten er? Bjørn Nielsen: Hvis vi forudsætter, at der ca. er danskere, der har hus i Sverige fra de svenske statistikker, giver det en organisationsprocent på lige knap 84 %. Bjørn Hansen: Sidste år fik vi at vide, at der er investeret omkring kr. i det tyske projekt, for at vi kunne tjene på vores opsparede viden. Har man nogen idé om, hvad vi har tjent ind på det? 2

3 Henrik Zein: Når vi når til projektøkonomien, tager vi tallene der. Set i forhold til kalkulerne og det vi talte om på generalforsamlingen sidste år, er vi meget tilfredse med at have nået omkring 250 medlemmer. Vi er i år nul, vi er lige startet, men tilbage da vi startede Danske Torpare var vi 4-5 år om at nå 250 medlemmer, selvom vi selvfølgelig har et andet setup i ryggen nu. Else Birk: I mit område er der flere hollandske fritidshusejere. Kan de blive medlem af Danske Torpare eller Tyska Torpare? Lars Arent: Vi har budt én hollandsk familie velkommen i Tyska Torpare det er åbent for dem at melde sig ind dér. De kan ikke blive medlem af Danske Torpare. Pia Andersen: Jeg vil bare give en tak til redaktøren af bladet. Det er altid en fornøjelse at læse bladet, og der er mange gode artikler og fine illustrationer i. LN: Er der nogen, der har tænkt på, at vi alle sammen er udsat for en lidt grov dobbeltbeskatning, da vi betaler ejendomsværdiskat i Danmark hvert år, og når vi sælger huset, betaler vi ejendomsværdibeskatning af huset til de svenske skattemyndigheder? Det er 2 EU-lande, og det er en direkte dobbeltbeskatning. Jeg har været medlem af foreningen i 6-7 år, men har ikke hørt noget fra bestyrelsen eller foreningens side omkring dette problem. Det er en direkte opfordring til bestyrelsen. I øvrigt tillader det danske skattevæsen, at vi trækker den betalte svenske skat fra i udregningen af den danske ejendomsværdibeskatning. Det er at blande pærer og bananer sammen. Lars Holm Rasmussen: Indledningsvis skal vi jo sammenligne de skatter, der kan og bør sammenlignes. Overfor den svenske fastighetsavgift har vi den danske ejendomsværdiskat vi betaler til hvert sit land af den samme vare. Men netop fordi vi har dobbeltbeskatningsaftale, er det, at vi kan trække den svenske fra i den danske, sådan vi totalt set ikke kommer til at betale mere end den højeste skat for vores ejendom. Så det er en smule uretfærdigt at sige, at det er en sammenblanding af pærer og bananer. Det kommer os netop til gode, at vi kan gøre denne modregning mellem 2 skatter, som opkræves efter samme tankegang. Men det, som spørgeren startede med at nævne, var den svenske ejendoms-avancebeskatning. Det er en svensk specialitet, som rammer alle, der sælger. Jeg forstår, at avanceskatten virker voldsom for en udlænding. Omvendt kan man sige, at vi bliver behandlet på godt og ondt, som svenskerne gør. Og den politiske pointe om svensk avancebeskatning spiller jeg tilbage til bestyrelsen. Per Bonke: Emnet står på to-do-listen til den nye bestyrelse, så vi vil tage fat på det i det nye år. Spørgeren og dirigenten udvekslede flere synspunkter. Dirigenten konkluderede, at emnet var udtømt her på generalforsamlingen og bemærkede, at det måtte følges op på anden måde, med information fra foreningen og lignende. Bjørn Hansen: På sidste års generalforsamling havde vi samlet en mængde aktører, som kunne bidrage med deres viden. De er usynlige i dag. Er årsagen svigtende interesse, eller har bestyrelsen taget den beslutning, at de ikke skulle være med? Per Bonke: Det var en stor opgave sidste år at gennemføre torpare-messen som optakt til generalforsamlingen. Der deltog mere end 350 personer og det var en stor succes, også for vores 3

4 samarbejdspartnere. I år har vi valgt at gennemføre generalforsamlingen som en light version uden messe og indledende foredrag, men jeg er sikker på, at vi laver en gentagelse af messen. Bjørn Nielsen: Det er bestemt ikke et udtryk for, at der ikke er interesse, men det er en kæmpe organisatorisk opgave at samle alle samarbejdspartnere med hjælp fra de frivillige. Dirigenten: Alle godkendte den aflagte beretning. 4. ORIENTERING VED SEKRETARIATSCHEF LARS ARENT Sekretariatschefen startede med at præsentere sekretariatets medarbejdere og deres arbejdsområder. Der har været mange forandringer i sekretariatet i det forgangne år. Der er 3 pointer, jeg gerne vil fokusere på: 1) Der er forskellige ønsker til medlemskabet. Sekretariatet oplever dagligt forskellighederne, nogle ønsker rådgivning, og for andre er en gratis trailer med Scandlines vigtigt. Der er meget at hente i at være så mange og så forskellige, bl.a. erfaringsudveksling som sekretariatet skal gøre mulig. Mange tilbud i foreningen opstår, fordi medlemmerne tænker på os, når de fx har besøgt et spændende sted. 2) Det er rigtigt at styrke fokus på partnere og medlemsfordele. Det er allerede et kæmpe løft, at vi har ansat Jannik til at styrke området for annoncer og medlemsfordele. Man skal bare vide, at det kræver meget at indgå en god aftale og vedligeholde samarbejdsrelationen. I år har vi især arbejdet med telefoni og internet i forhold til eksisterende samarbejdspartner og for at få nye. 3) Tyska Torpare skaber merværdi for Danske Torpare. Projektet er en stor mundfuld, og vi har lært meget undervejs. Vi kan genbruge meget af det, vi har, fx vores regnskabssystem og hjemmesideplatform. Ikke mindst i interessevaretagelsen og dialogen med svenske myndigheder er det en fordel at være mange. Tyska Torpare har netop indledt samarbejde med Stena Lina i Tyskland, og det skal vi selvfølgelig bruge i dialogen med Stena Line i Danmark. SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER TIL ORIENTERINGEN Steen Rehøj: Hvilket potentiale ligger der i tyske og hollandske medlemmer angående medlemstal? Lars Arent: Ifølge Statistiska centralbyrån er der lige over tyskere og omkring hollændere, der har fritidshus i Sverige. 5. FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF REVIDERET ÅRSREGNSKAB VED BENT HANSEN Regnskabet er stort set i overensstemmelse med det budget, bestyrelsen fremlagde og fik godkendt sidste år på generalforsamlingen. Det viser et resultat på kr. i underskud mod et budgetteret underskud på kr. 4

5 Indtægterne er lidt mindre end forventet, og det skyldes bl.a., at provisioner og renter er lavere end budgettet. Den budgetterede kontingentindbetaling rammes med 97 %. Vores fokus i dette regnskabsår er som i alle år på omkostningerne. Som nævnt i formandens beretning er der sket en styrkelse af sekretariatet, hvor der er ansat yderligere 2 medarbejdere for at styrke servicen over for medlemmerne. Hovedtallene for regnskabet ser således ud: Indtægter: kr. (mod budgetteret kr.) Udgifter: kr. (budgetteret med kr.) I webshoppen er der en nettoindtægt på kr. på en omsætning af ca kr. Indtjeningen er ikke større, da avancerne ikke er så store. Vi har ca. 1,5 mio. placeret i investeringsbeviser. Den resterende del af foreningens kontante formue er placeret på bedst mulig måde i form af aftaleindskud. For en god ordens skyld skal vi oplyse, at regnskabet ikke har givet anledning til bemærkninger fra hverken intern eller ekstern revisor. Regnskabet har en ren revisorpåtegning. SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER TIL ÅRSBERETNINGEN Erik Krag: Det blev nævnt, at foreningen fik nogle provisioner. Hvor kommer de fra, hvilke samarbejdspartnere har vi med at gøre? Bent Hansen: De kommer primært fra Scandlines og Net 1. Jan Dandanell: Jeg har et spørgsmål til udgifterne til websitet. Der var budgetteret med et underskud på kr., men det blev til en indtægt på kr. Og til næste år regner man med, at det bliver kr. Er det reklameindtægter? Bent Hansen: Du har ret, det er annonceindtægter, der slår igennem for det kommende regnskabsår. Kurt Lilleås (intern revisor): I lighed med sidste år har jeg været på besøg i foreningen et antal gange i løbet af året og har gennemgået bilagene og set, hvad foreningen har brugt pengene til. Det, jeg primært har haft fokus på, er, hvordan bestyrelsen har brugt penge, ikke mindst på sig selv som fx arrangementer. Alt, hvad jeg har set, har set meget fint ud. Der er fin orden på bogførelsen og på udgifterne. Jeg er tryg ved foreningen, og jeg er tryg ved bestyrelsen. Dirigenten: Alle godkendte årsregnskabet. Der var 112 stemmeberettigede til stede. PAUSE Dirigenten: Henrik Zein vil gerne svare på Bjørn Hansens spørgsmål om, hvilken værdi Tyska Torpare har kastet af sig. 5

6 Henrik Zein: I projektmidler har Tyska Torpare kostet cirka kr., og indtægterne kommer forskellige steder fra, så det er lidt umuligt at give et præcist svar. Vi har budgetteret med, at vi har 400 tyske medlemmer pr. 1. oktober 2014, som vi måler på til næste års generalforsamling. 6. INDKOMNE FORSLAG Dirigenten: Der er 2 underpunkter: Punkt 6 a bestyrelsen giver indstilling om udnævnelse af æresmedlemmer. Per Bonke: Vi indstiller 2 æresmedlemmer Henrik Zein og Jørgen Steen som efter mange års arbejde har ønsket at forlade bestyrelsesarbejdet. Begge er personligheder, der på hver sin måde har været med til at tegne foreningens nyere historie. Siden 2001 har Henrik været næstformand i Danske Torpare. Han er et vidende og kreativt fyrtårn og har om nogen sat sit fingeraftryk på en lang række forbedringer i foreningen, bl.a. flytning af domicil fra Østerbro til Søborg og skabelsen af Tyska Torpare. Henrik har været en inspirerende og god bestyrelseskollega, men han forlader os ikke helt, da han ønsker at fortsætte som projektmedlem i Tyska Torpare. Jørgen kommer fra et arbejdsliv med it-udvikling og processer i Danske Bank. Siden 2002 har han været involveret som frivillig, især i foreningens arbejde med kursusvirksomhed. I 2005 havde foreningen 25-års jubilæum, og Jørgen arrangerede og styrede bustransport for over 800 medlemmer fra hele Danmark til medlemsfest i Malmø og retur. Jørgen har tidligere siddet i bestyrelsen og blev for 4 år siden atter valgt ind og har siden ledet aktivitetsudvalget. Han har været en ildsjæl og formået at udvikle en bred vifte af tilbud. Vi er mange, der kommer til at savne Jørgen. Dirigenten: Jeg føler mig overbevist om, at alle stemmer for dette forslag. Der er et spørgsmål først. Bjørn Hansen: Hvad indebærer det at blive æresmedlem, bortset fra titlen? Er der nogen fordele? Dirigenten: Det spørgsmål vil formanden svare på. Fænomenet er i øvrigt vedtægtsreguleret. Per Bonke: Der er flere fordele. Man bliver kontingentfri og kan uden betaling deltage i foreningens aktiviteter. Man får desuden taget et portræt, der bliver lagt op på hjemmesiden. Torben Ek: Jeg ville da være meget ked af, hvis det blev elektronisk. Det er så hyggeligt, når man kommer i sekretariatet i Søborg og kan se, hvem der har fortjent at blive æresmedlem. Dirigenten: Jeg vil bede forsamlingen om at give sit bidrag til denne indstilling. (Alle klappede og godkendte hermed indstillingen). Henrik Zein: Tusind tak for det. Da jeg hørte om det, var min første tanke faktisk det med billedet. Det er nok den største bekymring, jeg har med at komme op at hænge. Det har været mange år, jeg har været med. Jeg henvendte mig i 1998 til daværende formand og blev hevet ind. Det har været en rigtig spændende udvikling, foreningen har været igennem. Det bliver også til mange timers arbejde, men det har været meget givende. Man bliver virkelig klogere på det at have hus i 6

7 Sverige, og fremfor alt får man et kammeratskab, som er rigtig godt. Bestyrelsen, suppleanter og udvalgene skifter, så man lærer mange mennesker at kende. Jeg vil sige tak til dig, Lars Arent, det har været en fornøjelse at arbejde sammen. Og til Per Bonke: Vi har kørt et godt makkerskab, tit over telefonen, og det har virkelig været en fornøjelse at arbejde sammen, også til I andre. Pas rigtig godt på de frivillige de bærer denne forening. En stor tak til de frivillige. Æresmedlemmerne fik overrakt vingave. Jørgen Steen: Tak for hæderen! Henrik fik sagt det meste, men alligevel vil jeg gerne supplere. Også en tak til dig, Per, for rejsen, og I andre i bestyrelsen. Det har været fantastisk. Jeg synes, at jeg har givet min del til torparne, men jeg har også fået utrolig meget tilbage. Og det er den kultur, vi har i Danske Torpare i sekretariatet, i aktivitetsudvalget og de øvrige netværk. Man har meget fokus på de frivillige, og hvad vi kan give dem. Og det, synes jeg, at sekretariat er fantastisk til. Det er en fornøjelse at komme i sekretariatet. Foreningen skal lytte meget til de frivillige og måske lave flere små og tidsbegrænsede opgaver til dem. Dirigenten: Til punkt 6 b der var ingen indkomne forslag. 7. FREMLÆGGELSE OG BESLUTNING AF BUDGET VED BENT HANSEN Det er først i dette budget, at kontingentstigningen vedtaget sidste år slår igennem: Indtægter: Udgifter: Overskud: kr kr kr. (afskrivninger: kr.) Det er glædeligt, at det til trods for bestyrelsens beslutning om tilførsel af øgede ressourcer til sekretariatet, både personalemæssigt og i form af flere kvadratmetre er muligt at fremlægge et budget som er i balance. Der budgetteres med lønstigninger i sekretariatet, som afspejler det øvrige arbejdsmarked. Foreningen er ikke lønførende ift. til det arbejdsmarked, som vi sammenligner os med, men ønsker at lønniveauet er af en sådan karakter, at vi hele tiden kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejder. Omkostningerne ved at skifte medarbejdere er meget store. Den væsentligste indtægt for foreningen er kontingentkronerne, Da de stort set er statiske (vi ligger næsten fast på ca medlemmer), er der på indtægtssiden ikke mange muligheder. Hvad angår placeringen af foreningens formue, påtænkes der ingen ændringer her. Vi fortsætter med at placere de frie midler på aftaleindskud. Roald Nielsen: Jeg mener, at vi for nogle år siden skulle betale moms af kontingentet. Kunne man ikke være lidt kreativ at flytte foreningen til Sverige og undgå den moms? Bent Hansen: Vi har været den mølle igennem af skattevæsenet osv. Vi slipper ikke for at betale moms af kontingentet. Vi kan desværre ikke flytte foreningen til Sverige, det er undersøgt. Beklager. Dirigenten: Alle stemte for budgettet. 112 var til stede ved afstemningen. 7

8 8. VALG AF FORMAND Dirigenten: Bestyrelsen foreslår nyvalg af bestyrelsesmedlem Bjørn Nielsen. Per Bonke: Vi har lært Bjørn godt at kende som en yderst kompetent person. Der afholdes mange møder i årets løb, så han ved godt, hvad opgaven indebærer. Jeg vil anbefale, at man stemmer på Bjørn. Dirigenten: Jeg ser ikke andre kandidater, så jeg betragter herefter Bjørn Nielsen som ny formand. 9. VALG AF TRE BESTYRELSESMEDLEMMER Dirigenten: Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslår Claus Egeris Nielsen (for 2 år), Anders Grand (for 2 år) og Per Bonke (for 1 år). Da der ikke er andre i forsamlingen, der stiller op, betragter vi de tre foreslåede kandidater som valgt til bestyrelsesmedlemmer. 10. VALG AF FEM SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN Bestyrelsen foreslår genvalg af Bjørn Donnis og Gitte Kirkeby samt nyvalg af Annette Sørensen, Pia Borg og Ulf Wennerwald. Da ikke andre kandiderer til posterne, er de alle valgt som suppleanter til bestyrelsen. 11. VALG AF REVISORER Dirigenten: Da der ikke er andre kandidater, der stiller op, er John Lauridsen genvalgt som ekstern revisor, og Henrik Græsdal nyvalgt som intern revisor, da Kurt Lilleås ikke genopstiller. 12. EVENTUELT Henrik Zein: Vi skal sige farvel og tak til Per. Det har været fantastisk at have dig som formand. Vi mødtes første gang på en kaotisk generalforsamling. Du er jo en meget systematisk og resultatorienteret mand. Du er også et helt menneske, så du har føling med, hvordan folk og organisationen har det. Du har fuld fart på, og du har markeret et kolossalt skifte. Du vidste, at Danske Torpare hviler på en helt unik foreningskultur, men du så også, at, hvis foreningen skulle overleve, var en vis form for professionalisering nødvendigt, selvom det har været en svær balance. Dels det at lave et professionelt sekretariat og dels at have frivillige, der kommer og går. Du er dygtig til at sætte de rigtige hold. Det, du sætter dig for, får du gennemfår. Du er meget visionær, du har sat nogle mål, og du har haft et stærkt lederskab. Du har grebet det an på den helt rigtige måde. Det er en meget sund og veldrevet forening, du overdrager til Bjørn tak! Per Bonke: Mange tak for ordene, Henrik, tak for jeres opbakning. Det har været en skøn tur en lang rejse, men det har været det hele værd! Hugo Baun: Vi har haft hus i Sverige i 10 år, og for 7 år siden sagde Vattenfall, at nu skulle der være 15 vindmøller, 700 meter fra vores hus. Vi tog kontakt til Vattenfall. Vi har været 4 mennesker, der har arbejdet i 7 år mod vindmøllerne. Min taktik har været dialog, dialog, dialog med Vattenfall. Jeg har skrevet, ringet og mailet. Venligt. Vi har fået meget fin respons fra firmaet hele forløbet igennem, inkl. meget lange breve! Vi har sat flyers op, og vi har fået direkte trusler fra vores naboer. For 4 uger siden ringede Vattenfall: Tak for god og fair kamp, Hugo, du har 8

9 vundet, vi har taget projektet helt af! Selvom I er få eller mange, der er truet af vindmøller det lykkes nogle gange i sidste ende! Det kan godt lade sig gøre, selvom man er lille. Per Bonke: Vi har nyt fra personalefronten. Lars Arent er blevet headhuntet til et nyt job, som han ikke kunne sige nej til. Han er blevet tilbudt stillingen som direktør for Forbruger Europa, som indgår i et større europæisk netværk, som finansieres af EU. Vi er kede af at miste en dygtig og meget vellidt sekretariatschef, som i løbet af de sidste 4 år har udført et stort og flot stykke arbejde. Han har udvist professionelt lederskab, der hører til i den bedste klasse. Han har sat et markant fingeraftryk, der for alvor har fået foreningen på det danske, svenske og tyske landkort. Kære Lars i dit kommende nye liv skal du arbejde med forbrugerpolitiske emner i internationale sammenhænge, så husk nu lige, hvor du kommer fra. Glem ikke Danske Torpare! På alles vegne vil jeg ønske dig held & lykke din sidste arbejdsdag er torsdag hvor vi kan sige farvel til Lars og sige ordentlig goddag til Bjørn som ny formand. Ulla Liberg: Foreningen holder generalforsamling på kvindernes internationale kampdag. Det er en opfordring til, når I næste år skal finde bestyrelsesmedlemmer, at I gør et arbejde for at finde kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Der sidder allerede kvindelige suppleanter til bestyrelsen. Bent Hansen: Jeg vil bede vores nu tidligere interne revisor komme herop. Vi har haft et godt samarbejde med Kurt, og det er vi ham evigt taknemlig for. Han har været en nidkær vagthund i sin revision af de bilag, som han nu har fået øje på. Kurt, tak for dit store engagement, din store hjælp og dit meget behagelige væsen! Kurt Lilleås får overrakt vingave. Dirigenten: Da ikke flere ønsker ordet, vil jeg som dirigent afslutte generalforsamlingen. Klokken er Per Bonke: Mange tak til Lars Holm Rasmussen for din måde at lede generalforsamlingen på. Tak til alle, der i dagens anledning har givet en hjælpende hånd med. Tak til torpare-kortet, der bød os velkommen med svenske viser. Og tak til alle, der er mødt frem. Stafetten overdrages nu til bestyrelsens nye formand, Bjørn Nielsen. Jeg vil sige personligt tak for den tillid, man har vist mig i de 8 år, jeg har været formand. Vi har i bestyrelsen tilstræbt at udvikle foreningen, som både har været en sund og meget vigtig proces. Kære Bjørn tillykke med valget! Mikrofonen er din for det sidste ord, mens stafetten, taburetten og nøglerne til Rosenkæret kun er til låns. Bjørn Nielsen: Tusind tak for den tillid, der er bibragt mig med valget og det mandat, der er givet. Det skal bruges til udvikling, men også til fastholdelse. Udvikling på den ene side, fordi foreningen altid har været kendt som en forening, der ser muligheder. Jeg håber, at de medlemmer, som sidder i salen og alle dem, der ikke er mødt op samt sekretariatet og bestyrelsen alle vil bidrage til udviklingen. Der er flere medlemmer, der har givet til kende, at vi er blevet for professionelle. Men det synes jeg nu ikke, og det betyder ikke, at vi glemmer vores værdier og DNA. Måske kan I huske det ikke særlig broderkærlige slogan Støt naturen - følg en svensker til færgen? Jeg vil nu gerne følge en dansker til færgen for at vise, hvilket prægtigt land det er: enestående natur, svenskerne der værner om traditioner, myndighederne er meget imødekommende, dine naboer er helt garanteret søde, og så vil jeg fortælle, at man godt kan blive glad for de 65 muldvarpeskud i haven, når man har haft besøg af vildsvin. Alt det skal vi være med til at fortælle. Ordet frivillighed er gået igen i dag og det vil jeg gerne give fokus, bl.a. gennem netværk. Jeg glæder mig til at 9

10 arbejde sammen med de nye bestyrelsesmedlemmer og de gamle samt alle medlemmer. Tak til Jørgen og Henrik og farvel til Lars. Og tak til alle suppleanterne også. Ha et godt foreningssår! 10

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

brændeskur Side 38 DET KÆRE NYE AKTIVITETER LITTERATUR-TORP JORDKÆLDER Ingen strøm byg en jordkælder Ødegård med forfattere gennem 4 generationer

brændeskur Side 38 DET KÆRE NYE AKTIVITETER LITTERATUR-TORP JORDKÆLDER Ingen strøm byg en jordkælder Ødegård med forfattere gennem 4 generationer . Forening af danske med hus eller grund i Sverige. DANSKE-TORPARE DANSKE TORPARE BLAD NR. 140 FEBRUAR 2012 31. ÅRGANG DET KÆRE brændeskur Side 38 NYE AKTIVITETER Vær aktiv sammen med andre torpare Side

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere