Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark"

Transkript

1 Institut for regnskab Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. Forfattere: Ryan Klausen David S. Møller Vejleder: Claus Holm Revision af små virksomheder i Danmark Handelshøjskolen i Århus Juli 2005

2 1. Forord Revisionens udvikling Den historiske udvikling Midt i vadestedet Problemformulering Afgrænsning Metode Litteratur Målgruppe Begreber Opgavefordeling Lovgivningsmæssige problemstillinger Offentlighedens tillidsrepræsentant Uafhængighed Eksempler på revisionsmæssige problemstillinger Klientaccept Informationsindsamling Interne kontroller Risiko for tilsigtede og utilsigtede fejl Planlægning Revisionsrisiko Udførelse Omsætning Revisionsbeviser Nærtstående parter Afslutning Påtegningen Grundlæggende forudsætninger Den internationale udvikling Kommentering Politiske problemstillinger Nyt regeringsgrundlag AMVAB undersøgelsen Deloitte undersøgelsen af revisionshonorar

3 5.4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens rapport Revisionspligten og alternativer hertil Hvad indebærer revisionspligten Problemer med revision Alternativer Afskaffelse Konsekvenser ved afskaffelse Review Erklæringen ved review Sammenholdelse af review med revision Andre løsninger Alternativ Alternativ Alternativ Cost-benefit betragtninger Andre landes løsninger England Sverige Holdninger og konsekvenser Ejernes holdning Leverandørernes holdning Skattemyndighedernes holdning Bankernes holdning Konklusion Vægtning af argumenter English summary Litteraturliste Bilag 1 Brev til Skatteministeren Bilag 2 Svar fra Skatteministeren Bilag 3 Spørgeskema til udvalgte banker Bilag 4 Statistik fra spørgeskemaundersøgelse

4 1. Forord I Danmark er der pligt til at alle selskaber skal revideres uanset størrelse. Over de seneste 10 år har debatten om en mulig afskaffelse af revisionspligten været tilstede i større eller mindre omfang. På regeringens vegne har Erhvervs- og Selskabsstyrelsens udgivet en rapport om dette emne i marts 2005, hvorved debatten har fået ny luft. Mange interesseorganisationer og firmaer har givet deres menig til kende om emnet i de efterfølgende meningsudvekslinger. I forbindelse med vores valg af emne for vores afhandling har vi fundet emnet her interessant netop fordi vi i Danmark har dette specielle system i forhold til så mange andre EU lande. Derudover er det en debat der vil berører mange virksomheder og herunder også vores og mange andre revisorers arbejdsplads, hvis der som forventet sker ændringer indenfor området. Da litteraturen på området har været omfattende, men relativ overfladisk, har det været spændende at få et overblik over de mange forskellige meningstilkendegivelser og struktureret de forskellige problemstillinger, der er i relation til en eventuel afskaffelse af revisionspligten i Danmark. Vi vil gerne benytte denne lejlighed til at sige tak til alle dem, der har været behjælpelige i vores proces med at skrive denne opgave. En særlig tak til vores vejleder Claus Holm, da han har været en god kilde til inspiration og hjulpet os godt på vej i arbejdet med nærværende afhandling. God læselyst. Århus, juli 2005 Ryan Klausen David S. Møller 3

5 2. Revisionens udvikling 2.1. Den historiske udvikling Revision som en profession opstår i Danmark i starten af 1900 tallet. Før dette eksisterede der ikke et egentlig erhverv kaldet revision, men regnskabskyndige personer havde som bierhverv at gennemgå regnskaber. 1 Der blev i en årrække arbejdet på at sammenstykke en revisorlovgivning, men projektet trak ud. Det egentlige gennembrud kom først efter daværende justitsminister Alberti meldte sig selv til politiet for bedrageri. Dette viste sig at være starten på optrævlingen af datidens største erhvervsskandale, og ministeren havde forsinket gennemførslen af en revisorlov for at dække over egne ulovligheder. Herefter var vejen banet for Danmarks første lov om autoriserede revisorer, denne kom i Tiden skulle vise, at det ikke blev sidste gang, at lovgivningen skulle formes eller ændres i kølvandet af en større skandale. Som følge af, at der kom yderligere gang i hjulene i Danmark med udbredelsen af den industrielle revolution, steg efterspørgslen efter revisorydelser tilsvarende. Loven blev opdateret en smule i 1930 i form af opstramning af kravene for at opnå beskikkelsen. 3 I 1960 erne blev efterspørgslen efter revisorassistance så omfattende, at uddannelsessystemet ikke kunne levere revisorer i tilstrækkelig grad. For at imødekomme den stigende efterspørgsel indførte den daværende regering en ny beskyttet titel: registreret revisor. Denne uddannelse er mindre omfattende end den tilsvarende til statsautoriseret revisor. 4 Revisorloven fra 1930 er blevet ændret løbende over årene, men en væsentlig ændring kom i 1994, hvor begrebet at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant blev indfø- 1 Revision koncept & teori, John Andersen mfl., side Outline of the Transition for National to International Audit Regulation in Denmark, Claus Holm og Bent Warming-Rasmussen, side 4. 3 Revision koncept & teori, John Andersen mfl., side Outline of the Transition for National to International Audit Regulation in Denmark, Claus Holm og Bent Warming-Rasmussen, side 5. 4

6 jet i loven. Igen var det en erhvervsskandale der gav eftervirkninger ind i landets lovgivning. Denne gang var det kollapset af Nordisk Fjerfabrik Holding A/S, der affødte en lovmæssig reaktion. Selskabet havde skjult en dårlig finansiel udvikling ved revisor skift samt indregning af interne avancer. Desuden var revisorernes rapportering i protokollater ikke blevet forelagt den hele bestyrelse, idet de var blevet tilbageholdt af den manipulerende part, og revisorerne havde ikke efterfølgende tilset, at alle bestyrelsesmedlemmer havde underskrevet disse. 5 Denne skandale skulle blive den største erhvervsskandale i Danmark nogensinde. Da rystelserne havde lagt sig, gik man fra lovgivers side i gang med en omfattende revision af både revisor-, selskabs- samt regnskabslovgivningen. Dette blev gennemført ikke kun for at dæmme op for lignende skandaler, men også for at genskabe tilliden til revisionsbranchen og erhvervslivet som helhed. 6 Efterfølgende er revisorloven senest ændret i 2003, hvor revisorer nu tillades at drive virksomhed udover revisions- og rådgivningsrelaterede virksomhed. Desuden er der strammet op på kravet om revisors uafhængighed. 7 Med den stigende internationalisering og danske virksomheders samhandel med andre lande, opstod der et stigende behov for, at dansk revisions- og regnskabslovgivning blev tilpasset til den internationale udvikling på området. Ligeledes er vi i Danmark underlagt den gældende EU lovgivning på området. Som følge heraf bliver de tidligere revisionsvejledninger nu afløst af revisionsstandarder, der udvikles i overensstemmelse med de internationale revisionsstandarder (ISA). Dog kan der ske tilpasninger til den øvrige danske lovgivning, men ellers vil der som udgangspunkt være tale om en dansk oversættelse af de tilsvarende internationale standarder. 8 På den internationale scene har man heller ikke kunne undgå erhvervsskandaler. Selskabet Enron s kollaps i USA skulle vise sig at få omfattende konsekvenser for revi- 5 Outline of the Transition for National to International Audit Regulation in Denmark, Claus Holm og Bent Warming-Rasmussen, side 6. 6 Outline of the Transition for National to International Audit Regulation in Denmark, Claus Holm og Bent Warming-Rasmussen, side 6. 7 Outline of the Transition for National to International Audit Regulation in Denmark, Claus Holm og Bent Warming-Rasmussen, side 6. 8 Forord til revisionsstandarder, FSRs revisionstekniske udvalg, side 1. 5

7 sorers arbejde, ikke kun i USA, men på verdensplan. I første omgang ophørte det involverede revisionsfirma Arthur Andersen med at eksistere, efter det i alle lande blev opkøbt af konkurrenter. Dette viste sig at være den bedste eller eneste mulige løsning for et revisionsfirma, der havde mistet troværdighed overfor omgivelserne. Ligesom i Danmark fulgte lovgiverne i USA en skandale op med lovændringer i forsøget på at genskabe tabt tillid. I praksis bestod denne i den såkaldte Sarbanes-Oxley Act (SOX) navngivet efter de to amerikanske senatorer, der var arkitekterne bag. Denne lov stiller krav om øget uafhængighed for revisor. Således er der strammet op på, hvilken form for regnskabsmæssig assistance revisor må udføre for klienten, så denne ikke efterfølgende kommer til at revidere eget arbejde. 9 Endvidere stilles der krav om øget fokus på interne kontroller for virksomhederne samt disses revisorer. Som følge heraf skal der udarbejdes en årlig vurdering og erklæring om effektiviteten af de interne kontroller i virksomhederne. Lovgivningen er gældende for børsnoterede virksomheder i USA og omfatter endvidere disses væsentlige datterselskaber. Dermed er danske virksomheder, der er børsnoterede i USA, eller er et betydeligt datterselskab af en i USA børsnoteret virksomhed, blevet berørt af en amerikansk finansiel skandale Midt i vadestedet Danske virksomheder og revisorer står i en situation, hvor deres regnskabsaflæggelse og revision er under kraftig indflydelse af de internationale lovgivningsmæssige strømninger på området. Dette, som tidligere nævnt, for at tilpasse danske regnskaber til internationale normer. Samtidig kan det konstateres, at når der udarbejdes revisionsstandarder, der kopierer universelle internationale standarder, der er udarbejdet så de passer til alle typer af virksomheder, kan det give problemer i relation til danske virksomheder. 9 Outline of the Transition for National to International Audit Regulation in Denmark, Claus Holm og Bent Warming-Rasmussen, side Internt undervisningsmateriale, Ernst & Young, uarbejdet af Torben Pedersen. 6

8 Danmark er et lille land med en stor mænge af små og mellemstore virksomheder, og kun få virksomheder kan betegnes som store i international målestok. Som noget forholdsvis unikt i forhold til de lande der normalt lægger normerne for revisionslovgivningen, har Danmark et system der indebærer revisionspligt af også små selskaber. I EU regi er det udover Danmark kun Sverige og Malta, der stiller krav herom. 11 Danske selskaber skal dermed aflægge regnskaber, og danske revisorer skal afgive påtegninger ud fra en lovgivning, der er udarbejdet med baggrund i lande med en markant anderledes virksomhedsstruktur. I første omgang fordi virksomhederne i Danmark er små i internationalt perspektiv, og endvidere har vi som nævnt her i landet revisionspligt af selv helt små virksomheder. Dermed opstår der risiko for at danske revisorer kan komme i uheldige dilemmaer, når det kræves, at disse erklærer sig om regnskaber for helt små selskaber ud fra en omfattende række revisionsstandarder. Med andre ord er der risiko for, at man skyder over mål, når man tvinger revisorer til at erklære sig om en omfattende række forhold ved revision af denne type virksomheder. Disse har eksempelvis normalt ikke en velfungerende regnskabsfunktion med gode interne kontroller. Denne problemstilling medfører, at danske revisorer kan have svært ved at give blanke påtegninger, hvor de erklærer sig om, at man i sin revision har tilset at revisionsstandarderne overholdes. En løsningsmodel kunne være hel eller delvis ophævelse af revisionspligten for denne størrelse af virksomheder. Den danske regering arbejder i øjeblikket med en plan om eventuel afskaffelse af revisionspligten, men argumentet herfor skal nok findes andet steds. Således er det en del af regeringsgrundlaget for VK Regeringens anden valgperiode, at man vil lette de administrative byrder for danske virksomheder. Heri angiver man, at man vil se nærmere på at reducere administrative byrder herunder blandt andet revisionspligten af små virksomheder. Dette skal også ses i den sammenhæng, at man ikke ønsker, at danske virksomheder skal konkurrere på ulige vilkår med udenlandske virksomheder, der ikke er underlagt en tilsvarende revisionspligt Virksomhederne vil ændre revisionspligten, artikel Jyllandsposten , Maria Dalhoff. 12 Nye mål, regerinsgrundlag VK Regeringen, side 15. 7

9 Dermed befinder vi os i en ny og spændende, men også meget afgørende, fase i udviklingen indenfor revision i Danmark. Således bliver der i øjeblikket udarbejdet rapporter, der behandler muligheden for afskaffelse af revision af små virksomheder her i landet. Samtidig har de forskellige interesseorganisationer travlt med at fremføre deres synspunkter i sagen. Hvad end der bliver udgangen herpå, er der nok ikke nogen tvivl om, at der vil ske ændringer på området i en nær fremtid. Det virker som et område regeringer har stærk fokus på, og et eller andet sted må revisorerne også have en vis interesse i at blive deres dilemmaer kvit. Som nævnt er revisionspligten indført for at skabe tillid til de aflagte regnskaber, og revisor fungerer som offentlighedens tillidsrepræsentant. Når vi nationalt og internationalt har oplevet skandaler af erhvervsmæssig karakter, har lovgivernes reaktion været at komme med lovgivningsmæssige tiltag for at genskabe den tabte tillid. Hvad sker der, hvis lovgiverne pludselig går den modsatte vej og fjerner den sikkerhed en revisionspåtegning giver for et regnskabs korrekthed? Revisionsteorien angiver, at der eksisterer en interessekonflikt mellem den der udarbejder et regnskab og brugerne heraf. Denne konflikt består i, at den ene part betaler for revisionen, mens en anden part gratis får stillet regnskabsmateriale til rådighed og ønsker dette så detaljeret og præcist som muligt. Ligeledes vil der typisk være en økonomisk afstand mellem disse to parter, idet lån og samhandel med videre kan afhænge af det aflagte regnskab. Endelig kan det være en kompleks affære at udarbejde et regnskab. Ovenstående punkter har det til fælles, at de skaber et behov og grundlag for revision af regnskaber. 13 Kan disse opvejes af en forbedret konkurrenceevne for de berørte virksomheder? Kommende afsnit vil se på konsekvenserne, argumenterne og holdninger ved en eventuel afskaffelse af revisionspligten for små virksomheder i Danmark. 13 Plancher fra revision CMA på ASB, Indledende lektioner i revision, Niels Steenholdt. 8

10 3. Problemformulering Regeringen har anmodet Erhvervs- og selskabsstyrelsen om at udarbejde en rapport omkring revisionspligten for B-virksomheder. Denne udkom i marts 2005 og er blevet mødt med beskyldninger om at være ensidig i sin behandling af emnet 14, og primært fokusere på at revisionspligten bør afskaffes. Argumentet for en eventuel afskaffelse af revisionspligten for små virksomheder kan beskrives som todelt. I første omgang fordi revisionspligten er en administrativ byrde for danske virksomheder, som de fleste andre lande i EU ikke har pålagt deres virksomheder. Samtidig er revision af små virksomheder blevet mere vanskelig, idet revisionslovgivningen efterhånden er så omfattende, at revisor kan have svært ved at leve op til denne, når der er tale om små virksomheder. Dette som følge af implementeringen af et stadigt stigende antal internationale revisionsstandarder. Formålet med denne opgave er at belyse de politiske overvejelser, der er i gang i øjeblikket vedrørende afskaffelse af revisionspligten for små virksomheder i Danmark. Desuden ønskes det klarlagt, hvilke revisionsmæssige problemer der er i relation til revision af denne størrelse af virksomheder. Sammenfattende vil opgavebesvarelsen med udgangspunkt i ovenstående, behandle følgende problemstillinger: 1. Hvilke dilemmaer konfronteres danske revisorer med ved afgivelse af revisionspåtegning i små selskaber, blandt andet som følge af implementeringen af et stadigt stigende antal internationale revisionsstandarder i Danmark. 2.1 Hvilke politiske overvejelser ligger der bag en eventuel afskaffelse af revisionspligten for små virksomheder i Danmark. Herunder en undersøgelse af hvor stor en byrde revisionen er for disse virksomheder. 14 Eksempelvis professor Lars Bo Langsted, Ensidig og tendentiøs rapport om revisionspligt, Jyllandsposten 7. marts

11 2.2 Hvilke alternativer findes til den nuværende revisionspligt. Herunder en analyse af fordele og ulemper ved revisionspligt samt alternativer hertil. Under dette ligeledes en analyse af hvordan udvalgte nabolande har forholdt sig til emnet. 2.3 Hvilke holdninger har de væsentligste interessenter til en eventuel afskaffelse samt til alternativet review. Dette analyseres ud fra egne samt eksisterende undersøgelser Afgrænsning Ejerne anses som den væsentligste gruppe af interessenter i forhold til de danske selskaber. Disse vil ofte også være identiske med ledelsen. Deres holdning til revisionspligten er naturligvis interessant, da det er dem der har omkostningen herved. Imidlertid er der dog efterhånden foretaget så mange undersøgelser vedrørende denne gruppes holdning til revisionspligten, at det blev vurderet, at det ikke ville give ekstra og ny viden i forhold til det eksisterende. Dertil kommer begrænsningen i opgavens omfang, og andre områder bliver som følge heraf opprioriteret i stedet. Derudover vil termen væsentlige interessenter i denne afhandling dække over skattevæsenet samt banker. Dertil kommer også leverandører, kunder samt medarbejdere og nogle af disses holdninger vil blive belyst ud fra allerede eksisterende undersøgelser. Men fokus vil som nævnt være på skattevæsenet og banker, og for disse vil der blive udarbejdet egne nye undersøgelser. At disse klassificeres som mest væsentlige skyldes, at skattevæsenet anvender regnskabet ved deres ligning af virksomheden og endvidere er det den eneste interessent der har direkte krav på at modtage et eksemplar af virksomhedernes regnskaber. Samtidig er der under normale omstændigheder ikke noget eksistensgrundlag for en virksomhed uden bankers kreditgivning. Overfor en leverandør vil en virksomhed eksempelvis kunne lave en forudbetaling eller stille en bankgaranti, men uden et pengeinstituts opbakning, er der ikke mange alternativer Egen finansiering må anses som det væsentligste alternativ men vil ofte ikke være realistisk. 10

12 Når der i nærværende afhandling tales om små virksomheder og selskaber indbefatter dette Anpartsselskaber samt Aktieselskaber i klasse B, jævnfør kommende afsnit om begreber, som klart udgør den største gruppe af virksomheder omfattet af revisionspligten. Derved ses der bort fra behandlingen af de andre typer af virksomheder, der ligeledes er omfattet af revisionspligten. Endelig kan oplyses, at vi den 24. juni 2005 har foretaget den sidste internetsøgning på artikler med videre, hvorfor materiale offentliggjort i perioden herefter af praktiske årsager ikke er medtaget i afhandlingen Metode Med udgangspunkt i problemformuleringen kan opbygningen af nærværende afhandling skitseres således: Indledning Problemformulering Politiske overvejelser Kapitel 5 Politiske problemstillinger Kapitel 6 Alternativer Revisionsmæssige problemer Kapitel 4 Lovgivningsmæssige problemstillinger Kapitel 7 Holdninger og konsekvenser Konklusion 11

13 Litteratur Emnet vil blive behandlet med udgangspunkt i den danske revisions- og regnskabslovgivning, og vi vil løbende henvise til relevante love. Dertil kommer anvendelse af bøger, relevant undervisningsmateriale samt artikler. Derudover vil vi tage udgangspunkt i de eksisterende rapporter fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen. Endelig vil relevante undersøgelse om emnet blive inddraget, ligesom vi vil foretage egne undersøgelser, hvor emnet ikke kan afdækkes på tilfredsstillende vis af eksisterende undersøgelser Målgruppe Den primære læserskare for denne afhandling kan defineres som vejleder og sensor. Herudover kan andre folk med interesse for emnet få udbytte af læsningen af denne afhandling, idet det dog forudsættes, at læser har en vis indsigt i den danske revisionsog regnskabslovgivning Begreber Små virksomheder vil i denne opgave svare til definitionen fra Årsregnskabsloven for regnskabsklasse B, jf. ÅRL 7. Denne angiver, at klasse B virksomheder er virksomheder, som to på hinanden følgende regnskabsår ikke overskider to af følgende tre størrelser: a) En balancesum på 29 mio.kr. b) En nettoomsætning på 58 mio.kr. c) Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50 12

14 Opgavefordeling Nærværende afhandling er udarbejdet af Ryan Klausen og David S. Møller i samarbejde. Ifølge vejledning for Cand. Merc. studerende skal det dog oplyses hvilke dele af opgaven der er udarbejdet i fællesskab, og hvilke dele der kan individualiseres. Derfor kan vi oplyse at kapitlerne 1, 3, 8 og 9 er udarbejdet i fællesskab, mens den primære ansvarlige for kapitlerne 2, 5 og 7 er Ryan Klausen og David S. Møller er den primære ansvarlige for kapitlerne 4 og 6. 13

15 4. Lovgivningsmæssige problemstillinger Årsregnskabslovens (herefter ÅRL) bestemmelser fastslår at der skal udføres revision af årsrapporten når der er tale om en klasse B, C eller D virksomhed, jf. ÅRL 135. Årsrapporten omfatter jf. ÅRL 2 årsregnskabet, som omfatter regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Herudover omfatter årsrapporten ledelsens påtegning samt ledelsesberetningen. I Danmark er det generalforsamlingen der vælger revisor i aktie- og anpartsselskaber, jf. eksempelvis aktieselskabslovens 82. Derved er det generalforsamlingen, selskabets øverste ledelse, der bestiller revisor til at granske den af ledelsen aflagte årsrapport. Jf. ÅRL 8 er det selskabets ledelse, direktion og bestyrelse, der har ansvaret for udarbejdelse af årsrapporten. Denne konstellation kaldes også Agentteorien 16, hvorved forstås at aktionærerne bestiller revisor til på deres vegne at overvåge den daglige ledelses, også kaldet agentens dispositioner. Denne aftale indgås da det ikke er hensigtsmæssigt at samtlige aktionærer skal foretage kontrol af ledelsens arbejde. Når vi taler om revisor er det i denne sammenhæng en statsautoriseret eller en registreret revisor (herefter kaldet revisor), da det kun er disse to typer af revisorer som må påtegne en årsrapport for en klasse B virksomhed, jf. ÅRL 135. Revisor skal revidere årsrapporten i henhold til gældende lovgivning, som tager sit udgangspunkt i Revisorlovens 17 1, som omhandler beskikkelse af revisor samt retningslinjer for udførelse af revision. Lovens 2 fastslår at Opgaverne skal udføres med omhu, nøjagtighed og den hurtighed, som deres beskaffenhed tillader, samt i overensstemmelse med god revisorskik. God revisorskik omfatter bl.a. god revisionsskik og god regnskabsskik, og ordet udtrykker det arbejde en god og kompetent revisor vil udfører. Standarden for hvad god revisorskik omfatter, kan bl.a. findes i re- 16 Revision Koncept & teori, side Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, herefter revisorloven 14

16 visionsstandarder og regnskabsvejledninger, såvel danske som internationale, afsagte domme og kendelser fra disciplinærnævnet, responsa, andre faglige notater mv. 18 Udover de generelle bestemmelser i revisorloven og de mere konkrete bestemmelser i erklæringsbekendtgørelsen om afgivelse af revisors påtegning, forventes det at revisor overholder de udsendte revisionsstandarder (herefter RS er) jf. Forord til standarder for revision og beslægtede opgaver. Hvori det slås fast at Åbenbare overtrædelser heraf kan resultere i en indbringelse for de disciplinære instanser efter de gældende regler herom. Efter afsluttet revision forsyner revisor årsrapporten med sin erklæring herom - revisionspåtegningen, jf. Erklæringsbekendtgørelsens 3 19, som omtales senere i afsnittet om revisionspåtegningen. Således kan dette sammenfattes til at revisor med udgangspunkt i revisorloven, erklæringsbekendtgørelsen og RS erne foretager revision og afgiver påtegning på den af ledelsen udarbejdede årsrapport. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med ÅRL og eventuelt regnskabsvejledninger, også kaldet kriteriesættet. Netop her (foregående afsnit) ligger et dilemma for revisor. Kan revisor rent faktisk foretage revision af små virksomheder og afgive en erklæring herom, som revisor skal i relation til lovgivningen? Det er det vi vil prøve at finde ud af i dette afsnit Offentlighedens tillidsrepræsentant I og med at revisor skal påtegne regnskabet og dermed give en erklæring om at regnskabet giver et retvisende billede i henhold til ÅRL er der lagt op til at revisor har et ansvar overfor regnskabsbrugerne og ikke kun overfor klienten. Kravet til at revisor ikke ene og alene skal varetage klientens interesser er skærpet 20 i Revisorlovens 2, hvor der står at Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant. 18 Niels Stenholt, plancher vedr. revisor ret God revisorskik ver Bekendtgørelse om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. 20 Revisoransvar, side 47 15

17 Offentlighedens tillidsrepræsentant dækker over at revisor ikke kun skal varetage klientens interesser men altså også skal varetage offentlighedens interesser. Offentligheden må i denne situation betragtes som regnskabsbrugere, som er nævnt i ÅRL 12, og omfatter bl.a. ejere, kreditgivere, leverandører og kunder 21. Begrebet offentlighedens tillidsrepræsentant kan defineres som Et pædagogisk udtryk for, at revisor ved afgivelser af sine erklæringer skal være interesseneutral 22. Der er ikke tale om en skærpelse af de pligter som revisorer har eller de handlinger som god revisorskik omfatter, men altså alene en påpegning af at revisor skal være objektiv i sit virke 23. I dette kapitel ser vi alene på problemer i relation til revisionspåtegningen og hvormed revisor skal opfører sig som offentlighedens tillidsrepræsentant. Jf. Revisorlovens 1 stk. 2 er det eksempelvis ikke et krav at revisor opfører sig som sådan hvis det er en erklæring afgivet kun til internt brug i virksomheden. Der stilles en del forskellige krav til revisor i revisorloven. I det kommende afsnit vil vi dog primært fokusere på begrebet uafhængighed Uafhængighed For at revisor kan optræde som offentlighedens tillidsrepræsentant kræves det, at revisor er uafhængig af sin klient. Reglerne omkring uafhængighed har en vigtig placering i revisorlovgivningen og er meget aktuelle dels pga. fornyelse af Revisorloven men også pga. stigende interesse for og økonomisk betydning af revisor erklæring 24. For at være uafhængig skal revisor undgå interessekonflikter. Dermed skal revisor bevarer såvel sin objektivitet og integritet Årsregnskabsloven med kommentarer 22 Revisorlovgivningen med kommentarer 23 Revisorlovgivningen med kommentarer og Revisoransvar side Revisorlovgivningen med kommentarer 25 Revisoransvar, side 20 16

18 Begrebet uafhængighed er i lovgivningen opdelt i en generel uafhængighed og en konkret uafhængighed. I teorien bruges der to andre begreber, faktisk uafhængighed (independence in fact) og tilsyneladende uafhængighed (independence in apperance). Disse to begreber svarer stort set til dem der defineres i Retningslinjer for revisors etiske adfærd. Den generelle uafhængighed skal forstås som regler der er med til at sikre at revisor ikke er knyttet til interesser der kan true hans uafhængighed 26. Et eksempel herpå er reglerne om revisionsvirksomhedernes opbygning som findes i Revisorlovens 12, reglerne omfatter ejerbestemmelser for revisionsvirksomhederne og indgår som et vigtigt element i sikringen af revisors uafhængighed 27. Reglerne om den konkrete uafhængighed kan eksemplificeres således: Forbud mod at revisor er i familie med eksempelvis direktøren hos klienten, Revisorloven 11 stk. 2 nr. 1 Forbud mod at revisor har nogen selvinteresse, eksempelvis ejerskab, i den virksomhed der afgives erklæring om, Revisorloven 11 stk. 2 nr. 4 Forbud mod at revisor har en større andel af sin omsætning end 20 % hos en klient, Revisorlovens 13 Dette er eksempler på konkret uafhængighed, situationer hvor revisor altid vil blive anset for uafhængig og således ikke må påtage sige en erklæringsopgave i de situationer. Generalklausulen i revisorloven findes i 11 stk. 1 Revisor må ikke udføre opgaver, som omhandlet i 1, stk. 2 (3), når der foreligger omstændigheder, der er egnet til at vække tvivl hos en velinformeret tredjemand om revisors uafhængighed. I relation til revision af små virksomheder og trusler i forhold til uafhængighed vil vi inddrage disse tre situationer 1. Ledelsesmæssige beslutninger 26 Revision Koncept & teori, side Revisorlovgivningen med kommentarer 17

19 2. Regnskabsmæssig assistance, herunder bogføringsmæssig assistance 3. Familiemæssige og venskabelige relationer AD 1. Situationer hvor revisor foretager ledelsesmæssige beslutninger på klientens vegne er ikke tilladt, jf. Erklæringsbekendtgørelsens 21. Risikoen ved at revisor deltagere i beslutninger for klienten er at revisor kommer til at revidere nogle af de beslutninger han selv har været med til at tage. Denne bestemmelse må karakteriseres som et konkret forbud under uafhængighedsbestemmelserne. I små virksomheder kan man sagtens forestille sig at direktøren, som også sagtens kan være ejeren, indhenter rådgivning hos sin revisor, hvilket der som udgangspunkt ikke er noget forkert i. Problemet opstår når direktøren ikke har andre sparringspartnere at drøfte beslutningsforslagene med og revisors forslag derfor reelt er det eneste alternativ som klienten har. Revisor har altså måske ikke direkte været med i beslutningsprocessen men været så væsentlig en rådgiver, at han kommer i problemer med uafhængighedsreglerne. Der kan være mange eksempler på, hvor en direktør i en mindre virksomhed får denne type råd hos sin revisor, det kan være i forbindelse med køb og salg af virksomheden eller enkeltstående aktiver, foretage værdiansættelse af aktiver eller lignende. I afsnit 1041 og 1042 af Retningslinjer for revisors etiske adfærd er der yderligere eksempler herpå. Der er tale om situationer hvor revisor også skal afgive erklæring på virksomhedens regnskab. Er der ikke tale om sådanne situationer, kan revisor godt bistå klienten i beslutninger, ligesom han kan bistå som rådgiver eller optræde på vegne af klienten i forskellige forhandlingssituationer 28. AD 2. Revisor må jf. Revisorlovens 11 stk. 2 nr. 8 a. ikke deltage i regnskabsudarbejdelse eller foretage bogføringsmæssig assistance når der er tale om betydningsfulde virksomheder. Denne opgave omhandler små virksomheder, og disse er jf. definitionerne i Revisorlovens 10 stk. 2 ikke omfattet af betydningsfulde virksomheder. Dette bekræftes også i Retningslinjer for revisors etiske adfærd afsnit 1052, så længe revisor holder sig inden for visse typer af assistance. Eksempelvis må revisor jf. oven- 28 Revisorlovgivningen med kommentarer 18

20 stående afsnit ikke foretage beslutningen om, hvad der rent faktisk skal bogføres eller lignende. Altså er det ikke forbudt for revisor at foretage regnskabsmæssig assistance for de små virksomheder ifølge de konkrete bestemmelser. Men, hvad hvis vi ser på den tilsyneladende uafhængighed 29? Altså den uafhængighed som omfatter hvad brugerne af regnskabet mener, hvilket i bund og grund også er det generalklausulen i Revisorlovens 11 stk. 1 omfatter den velinformerede tredje mand, hvad mener han om at revisor assisterer med disse opgaver? Umiddelbart synes det at være almindeligt accepteret at revisor assisterer de små virksomheder med regnskabsmæssig og bogføringsmæssig assistance. Således fremgår det af Erhvervs- og selskabsstyrelsens rapport 30 at 83 % af de små virksomheder modtager regnskabsmæssig assistance fra revisor mens 17 % modtager bogføringsmæssig assistance. Som Lars Bo Langsted pointere så er der vel et eller andet sted et teoretisk problem i at revisor bogføre og udarbejder det regnskab som han selv revidere bagefter 31. Fordelen er jo åbenbar i og med at revisor har fat i tallene i forvejen og dermed kan effektivisere revisionen henholdsvis regnskabsopstillingen. At revisor ikke må assistere de betydningsfulde virksomheder med regnskabsmæssig assistance er undtaget i visse situationer, såsom oplysning af alternativer eller oplyse om forhold der vil lovliggøre regnskabet. Dette forhold synes også at kunne overføres på virksomheder der ikke er omfattet af denne gruppe. Argumentationen er at revisor ikke må revidere sig selv. Forholdet er nok at lovgiver har accepteret at revisor udfører dette arbejde for ikke betydningsfulde virksomheder, da der som tidligere nævnt vil være en betydelig effektivisering i arbejdet, som vil gå tabt hvis virksomheden skal have en anden revisor til at udarbejde regnskabet. 29 Jf. også definitioner Retningslinjer for revisors etiske adfærd 30 Rapport om revisionspligten for B-virksomheder, figur 3.4 side R&R 1/2001, Revisors uafhængighed myter og fakta 19

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Fonden Kulisselageret

Fonden Kulisselageret Fonden Kulisselageret Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005. Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

Revisionsprotokollat af 15. april 2011

Revisionsprotokollat af 15. april 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 15. april 2011 om ansvarsforhold

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt Statsautoriserede Revisorer FSR kerhedforeningen Tillid afbalance Troværdighed En udvidet gennemgang ny erklæringsstandard til små og mellemstore

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 25. februar om revisors tiltrædelse og til årsregnskab. Nordborg Golfklub / _1.

ABCD. Revisionsprotokollat af 25. februar om revisors tiltrædelse og til årsregnskab. Nordborg Golfklub / _1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg Telefon 73 42 64 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 25. februar 2011 om revisors tiltrædelse og til

Læs mere

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby Revisionsprotokollat af 5. februar 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 139 2 Konklusion på den udførte revision 139 3 Betydelige forhold vedrørende

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund

Dansk Militært Idrætsforbund CVR-nr. 47 46 23 12 Revisionsprotokollat af 16. marts 2016 om revisors tiltrædelse Indhold 1 Indledning 2 2 Opgaver og ansvar for regnskabsaflæggelsen 2 2.1 Ledelsens opgaver og ansvar 2 2.2 Revisors opgaver

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse Peter Düring Jensen KPMG Revisors opgaver Revision Anden assistance Arbejder med henblik på afgivelse af revisionspåtegning på årsrapporten Bogføring Regnskabsudarbejdelse

Læs mere

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 Bilag: 4 Sagsbeh.: CKY J. nr.: 2014/000102 Dok.nr.: 26597 21. oktober 2014 FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 INDLEDNING/BAGGRUND 1. I mail af den 18. september 2014 anmodede

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

De seneste standarder og vejledninger

De seneste standarder og vejledninger De seneste standarder og vejledninger Dagsorden Clarity-projektet mv. Præmissen og kommunikation med ledelsen Den nye revisionspåtegning 2 08. De seneste September standarder 2010 og Mastersæt. vejledninger

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr

Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr. 28 50 09 71 1. Præambel 1.1. Bestyrelsen for Fast Ejendom Danmark A/S har besluttet, at den samlede bestyrelse skal fungere som revisionsudvalg

Læs mere

Grundejerforeningen Ørbækhave. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Grundejerforeningen Ørbækhave. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Grundejerforeningen Ørbækhave Revisionsprotokollat

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Revi Partner. Ejerforeningen Krusågade 35 og Ingerslevgade 108 Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 1705 København V

Revi Partner. Ejerforeningen Krusågade 35 og Ingerslevgade 108 Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 1705 København V Revi Partner Ejerforeningen Krusågade 35 og Ingerslevgade 108 Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 1705 København V Revisionsprotokollat til årsrapport for regnskabsåret 2009 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab

Læs mere

Sydvestjysk Brandvæsen

Sydvestjysk Brandvæsen Vibevej 18, 6705 Esbjerg 0 CVR-nr. 35 43 27 95 Revisionsprotokollat af 21. april 2016 om revisors tiltrædelse EY Building a better working world 29-04-2016 08 55 OU174PM14731 Indhold 1 Indledning 2 Opgaver

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1 Solid dansk vækst med robust revision Revisordøgnet*2011 27.-28. oktober 2011 - Hotel Nyborg Strand Side 1 De seneste standarder og vejledninger Anders Bisgaard, Beierholm Dagsorden Clarity-projektet Præmissen

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Den selvejende institution Maritime Nyttehaver

Den selvejende institution Maritime Nyttehaver Dansk Revision Charlottenlund Statsautoriseret revisionsaktieselskab Hyldegårdsvej 2, 1. DK-2920 Charlottenlund charlottenlund@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 39 96 00 39 CVR: DK 14

Læs mere

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Indhold Indhold... 1 Vejledning til udfyldelse af arbejdsprogrammer i bilag 2-4... 2 Vejledning til udfyldelse af Issue Tracker... 3 Eksempel

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Kommisorium for revisionskomite

Kommisorium for revisionskomite Kommisorium for revisionskomite Kristian Wulf-Andersen Copyright 2. november 2011 Trifork A/S Side 1 af 9 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.1.0 2009-05-26 KWA Oprettelse og første version til

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet CVR-nr. 30 06 09 46 Revisionsprotokollat af 24. november 2014 om ansvarsforhold for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og omfang Indhold 1 Indledning 324 2 Opgaver og ansvar for regnskabsaflæggelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007.

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 39/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen CVR-nr.21403679 og registreret revisor Jan Malvin Jespersen afsagt sålydende K e n d

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

RSMplus. Revisionsprotokollat pr. 31_ december 2008. Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Kolding, København, Odense, Skærbæk, Vordingborg og Århus

RSMplus. Revisionsprotokollat pr. 31_ december 2008. Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Kolding, København, Odense, Skærbæk, Vordingborg og Århus Grundejerforeningen Øresund Strandpark Revisionsprotokollat pr. 31_ december 2008 RSM plus statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45, DK-1560København V. Tlf.: (+45) 3338 9800, Fax: (+45)

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad Bymidte A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015 HHT-HOLDING ApS Stentoften 28 9550 Mariager Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/01/2016 Per Møller Pedersen

Læs mere

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 15. marts 2016 blev der i Sag nr. 056/2015 A mod registreret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Y's Men International - Region Danmark

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 131-138 VEDRØRENDE REVISIONSAFTALE

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 131-138 VEDRØRENDE REVISIONSAFTALE Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Tilbud på revision af [navn på SI]

Tilbud på revision af [navn på SI] Intern Revision [Inst. Navn] [Att.: navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer] Dato 12. august 2016 Tilbud på revision af [navn på SI] Som aftalt fremsender vi hermed vores tilbud på løsning af revisionsopgaven

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Museums Fond Revisionsprotokollat

Læs mere

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B Revisionsprotokollat af 26. april 2016 Indholdsfortegnelse Side 1 Revision af årsregnskabet 31 1.1 Indledning 31 1.2 Konklusion på det udførte revisionsarbejde

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne. Årsregnskaberne 2015 - Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere