w Q\ ^ ^»^ *S S S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "w Q\ ^ ^»^ *S S S

Transkript

1 w GO P4 w oo ON Q\ <U Oii <W Co C^) G^) *S S S ^^4 W^ Waj ^ ^»^ oo <3 S

2 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG BERETNING FOR ÅRET 1980 Som omtalt i årbog 1979, s. 160 og 1980, s. 168 f. har afdøde arkitektiews Friis-Pedersen, Lyngby, ved testamente indsat Handels- og Søfartsmuseet som universalarving til alle sine ejendele, deriblandt hus og indbo, sine samlinger af grafika, bøger, modeller og konstruktionstegninger, og til sine efterladte egne fotos, negativer, opmålinger, tegninger og akvareller, især vedrørende danske sejlskibe bygget af træ. Boet blev færdigbehandlet og sluttet i august 1980, og hele det nævnte materiale, der er registreret ved cand.mag. (nu dr.phil.) Anders Monrad Møller, er derefter overgået til museet. Kort opregnet drejer det sig om flg. originale Jens Friis-Pedersen-ting: 85 blyantstegninger, 63 akvareller, 14 opmålinger, 148 store fotos, 943 negativer og aftryk i mindre størrelse, 5 kopier af ældre skibsportrætter, en del kalker, kopier osv. Hertil kommer flere mapper med private papirer, dagbøger, notater og manuskripter. Hans øvrige samlinger omfatter 49 konstruktionstegninger, to originale skibsportrætter (brig»cimbria«ud for Helgoland og det kgl. vagtskib ved Altona, begge usignerede og udaterede), 72 stik, litografier, tegninger og akvareller. Fremdeles modeller af en færingebåd og en kragejolle, samt en halvmodel af en jolle. Desuden en ankerlanterne. Registreringen af dette særdeles righoldige materiale omfatter ialt 511 numre i museets genstandsprotokol, 416 numre i Søhistorisk Registratur-protokollen, samt 547 negativer. Efter bestemmelsen i Jens Friis-Pedersens testamente skulle Handelsog Søfartsmuseet forpligte sig til at sørge for, at et repræsentativt og fyldigt udvalg af hans egne tegninger, akvareller, opmålinger og fotos blev udgivet i smukt bogarbejde, samt at en række søfartsmuseer og biblioteker i ind- og udland skulle modtage hver et gratis eksemplar af det udgivne værk. Efter aftale med Høst & Søns Forlag i København har dette påtaget sig selve udgivelsen. På museets vegne har Anders Monrad Møller i samarbejde med bogtilrettelægger på Nationalmuseet, Jens Lorentzen foretaget udvalget af materialet, udarbejdelsen af manuskriptet og tilrettelæggelsen af værket i tre bind under titlen»sejlskibe«, omhandlende I. Danskbyggede træskibe; II. Grønlandsfarere og III. Svenske skibe og danske både (med biografi af Jens Friis-Pedersen). Før trykningen har billedstoffet været vist på særudstillinger på Handels- og Søfartsmuseet, arrangeret af tilrettelæggerne. I 1979 vistes således materialet til bind I, som udkom i efteråret 1980, i 1980 materialet 282

3 til bind II, som er færdigtrykt til udsendelse i efteråret 1981, og fra september 1981 vil materialet til bind III blive udstillet. Det er en stor glæde for museet, at første bind har fået en særdeles god modtagelse af det maritimt interesserede publikum, både i Danmark og i udlandet. Som flere af anmeldelserne har udtrykt, er det primært stof af største betydning for studiet af de træbyggede sejlskibe. Ved siden af har Jens Friis-Pedersens testamentariske dispositioner betydet en vigtig økonomisk fordel for museet, ligesom dette får indtægter af de solgte eksemplarer. Under museets regnskab er der redegjort herfor. Komiteen har vedtaget at opstille et særligt regnskab for kontoen»arkitekt Jens Friis-Pedersens Arv«og har fastlagt bestemmelser om anvendelsen af renter, provision og kapital. Af andre større gaver til museet skal følgende nævnes: Skibshistorikeren, fhv. prokurist Frederik Frederichsen, Lyngby, har foræret sin maskinskrevne registrant over danske damp- og motorskibe, med meget fyldige data. Den omfatter for tiden 18 permer med skønsmæssigt omkring 6700 beskrivelser, ordnet alfabetisk på løsblade, og den forøges stadigt, indtil den endelige samling vil omfatte over skibe. Med dette grundige og nøjagtige materiale har museet fået et enestående opslagsværk til brug i sit daglige arbejde. Fra læge A.H. Riise, Hørsholm, er modtaget to daguerreotypier fra 1850'erne med udsigt over Charlotte Amalie og St. Thomas havn. Det drejer sig om de ældste kendte fotografier fra Dansk Vestindien, og de må derfor karakteriseres som en meget værdifuld og sjælden gave. De er optaget af provisor på St. Thomæ Apothek Hans Hansen ( ) på sølvbelagte kobberplader, målende 14.7 x 19.5 cm, og de er indrammet i dybsort lakerede trærammer med rige stukforsiringer i 1850'ernes stil. De har hængt i apotekerfamilien Riises stuer i Vestindien indtil 1917 og blev derefter taget med under flytningen til Danmark. Et par af de efterhånden meget kostbare skibsportrætter er skænket af ingeniør Bror Kruuse, Fåborg. De er begge malet i olie af de produktive skibsportrætmalere i Altona, halvbrødrene L. Petersen og P. Holm, som stammede fra Flensborg, og forestiller to af Korsør-skibsrederen Jørgen Kruuses skibe, bark»helgesen«, ført af kapt. H.A. Krause (udateret), og bark»dan«, ført af kapt. N. Haagensen, Sammen med disse fulgte et maleri af Sophie Esche af Lilleø ved Korsør, hvor Jørgen Kruuses skibsværft lå, en søkikkert (Silberrad, London) og en spadserestok af hajrygrad, forsynet med elfenbensknop med sølvplade, hvorpå er indgraveret:»jurgen Kruuse 1843«. Det drejer sig om et tidligt eksemplar af disse populære stokke, som søfolk fremstillede af fangne hajers ryghvirvler. 283

4 Udsigt fra Government Hill over Charlotte Amalie, St. Thomas, i slutningen af 1850'erne. Affotograferinger af de to originaldaguerreotypier, som Handels- og Søfartsmuseet har modtaget som gave fra læge A.H. Riise, Hørsholm. De er optaget af Hans Hansen (f i Helsingør, død 1882 i San Francisco), der var provisor på St. Thomæ Apotek, og er de ældste fotografier, der kendes fra Dansk Vestindien. View of Charlotte Amalie, St. Thomas, in the 1850s. Daguerrotypes by Hans Hansen. The oidest known photos from the former Danish West Indies. En stor samling konstruktionstegninger, især til fiskekuttere, udført af ingeniør Martin Chr. Normand ( ), er skænket af dennes enke, fru Esther Normand, Herlev. Skibstegneren Per Bøgh, København, har overladt os 10 plancher fra særudstillingen»en dansk skibstegner«, som var arrangeret i museet i sommeren 1979, og som viste prøver på hans originale, maritime skitser, tegninger og grafik (jfr. årbog 1980,166). Per Bøgh har desuden foræret os sin originaltegning (bly) af Vitus Bering som russisk kaptajn og sin rekonstruktion af Vitus Berings andet ekspeditionsskib, brigantinen»st. Peter«, udarbejdet i forbindelse med festlighederne i Horsens i 1981 i anledning af 300-året for den berømte opdagelsesrejsendes fødsel. Fra tefirmaet Lipton A/S, Tåstrup, er modtaget interessant materiale 284

5 ^y>mm De to fotos hører sammen. T.v. ser man ud over en del af den beskyttede havn med talrige skibe. På det tidspunkt var St. Thomas den vigtigste havn i Vestindien. T.h. udsigten mod vest med Charlotte Amalies huse mellem og op ad højdedragene. Den var en af de største byer i det danske monarki. Left: view of St. Thomas harbour, the central harbour in the Caribbean. Right: the town of Charlotte Amalie. til belysning af tehandelens historie, nemlig dels en stor, hessianbetrukket, kinesisk»tea-chest«af finér (ply-wood), indvendig beklædt med papir, dels forskellige prøver på te i ældre emballage: tre pakker te fra Kina, deriblandt Mandarin og Congo (Congso) te; tre pakker fra Ceylon og fire pakker blandingste. Endvidere en plade af den sammenpressede murstenste, som eksporteredes på kamelryg ad den gamle Silkevej fra Kina over Turkestan til Rusland og videre. Endelig har Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner bekostet fremstillingen af en kopi af middelspantet af galioten»fortuna«af København (1742), udført efter originaltegningen på Rigsarkivet i naturlig størrelse (1:1) af konservator Christian Nielsen og opsat på nordvæggen af skibsbygningsrummet. Museet ejer i forvejen en model af galioten, 285

6 som havde en længde på 75'6", en bredde på 20'8" og en højde på 14' og målte 75 læster. Kopien af middelspantet giver et slående indtryk af de indeklemte forhold ombord. Fra Lund og Lommer A/S, København (ved dir. John Jørgensen) har vi som gave modtaget 600 fortrinlige farvereproduktioner af fire af museets skibsportrætter til salg ved indgangen. Som sædvanlig er der efter denne beretning opstillet en liste over de øvrige modtagne gaver, som ikke er omtalt her. Vi takker giverne for deres venlighed med at ville overlade museet disse værdifulde genstande. Museet retter også en varm tak til de firmaer, fonds, institutioner og privatpersoner, som har støttet os med kontante beløb. Disse bidrag er specificeret under museets regnskab i en særlig liste. I sidste årbog er allerede nævnt sommersærudstillingen 1980: Skibe i serier. Niels Truslew og hans forudsætninger, arrangeret af Anders Monrad Møller og Jens Lorentzen. Den efterfulgtes af den af samme personer opstillede særudstilling Danske Grønlandsfarere, visende materialet til bind II af Jens Friis-Pedersens værk. I sommeren 1981 har vi i anledning af det store besøg fra de tidligere dansk-vestindiske øer, som finder sted hvert fjerde år, arrangeret en særudstilling: Frederik Visby, en dansk kunstner i Vestindien, omfattende Handels- og Søfartsmuseets bestand af Visbys malerier og akvareller fra hans ophold på St. Thomas og St. Croix og , ialt godt 50 numre, som praktisk talt er ukendte for offentligheden, idet de med en enkelt undtagelse opbevares i museets magasiner og arkivskuffer. Indsamlingen af konstruktionstegninger, som blev indledt i 1978 i samarbejde med andre interesserede institutioner, arkiver og museer (jfr. årbog 1979, 156 f.), er fortsat i De indkomne tegninger opbevares på Grønlandske Handels pakhus i København. Museet har i årets løb udlånt enkelte genstande til udstillinger i andre museer, bl.a. til Nationalmuseets Bredeudstilling om industrialismen, ligesom det har deponeret en lang række toldhistoriske billeder, dokumenter og genstande - deriblandt det store skab fra Øresunds Toldkammer - til Dansk Toldmuseum, som under ledelse af Holger Munchaus Petersen blev åbnet i juni Efter ønske er museets model af en dieselmotor fra 1923 afleveret til B&W-museet, hvorfra den i sin tid var deponeret, og vi har fået løfte på en maskinrumsmodel af M/F»Povl Anker«i stedet«konserveringen af museumsbilleder er fortsat, idet Venneselskabet har bevilget en sum til dette nødvendige, men desværre meget bekostelige og langsommelige arbejde. Konservator Mads Harttung, Nivå, har 286

7 konserveret flere malerier, og konservator Bjarne Thorsøe, Albertslund, har konserveret en farvelagt tegning af Jacob Petersen og flere af Jacob Admiraals værdifulde serie af sepiategninger, forestillende forskellige skibe strandet på den hollandske kyst i perioden omkr Med hensyn til indlæggelsen af elektrisk lys i museets udstillingsrum (jfr. årbog 1980,168) er der ikke sket fremskridt i 1980, men for at foregribe begivenhedernes gang kan det nævnes, at komiteen i 1981 har henvendt sig til statens rådgivende arkitekt for de kongelige slotte, professor Vilhelm Wohlert, hvis tegnestue nu er i gang med at udarbejde et skitseprojekt med hensyntagen til museets ønsker. Det kan ligeledes nævnes, at magasinproblemet nu har fundet en løsning, idet museet fra 1. maj 1981 ved bryggeridirektør, cand.pharm. Bjørn Madsens velvilje har kunnet leje et særdeles velegnet, ca. 350 m 2 stort lokale på Wiibroes Bryggeri i Helsingør. Der er sat de nødvendige reoler op, og en del af genstandene fra de overfyldte magasiner på Kronborg er allerede overflyttet hertil. Museumsundervisningen er fortsat med fru Hanne Besser som pædagogisk leder og i samarbejde med Skoletjenesten, strækkende sig over skoletiden mellem 1. april og 31. oktober, foreløbig tre dage om ugen efter forudgående anmeldelse. Flere og flere skoler benytter sig af vort tilbud, efterhånden som landets skoler har opdaget, at en sådan museumsundervisning gives. Skoletjenesten har påtaget sig at betale fremstillingen af de benyttede materialer: emne- og arbejdsark, hvorfor vi takker. Det er glædeligt at kunne fastslå, at undervisningen efter kun få års virksomhed viser en stadig fremgang. På grund af inddragelsen af rum 1 til skolestue, rum 2 til opholdsstue for kustoderne og rum 6 til arkivrum er der sket en omstilling af første del af museet, idet udstillingen i rum 3 er blevet stærkt koncentreret og rum 5 er indrettet til studierum for oldtidens og ældre middelalders skibstyper deltog museumsdirektøren og museumsinspektøren i Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforsknings møde i Svendborg. Museumsdirektøren deltog i juli i et tysk-fransk symposium i Lubeck om skibsmedicinens og -hygiejnens historie, ledet af medicinhistorikeren, professor, dr.med. Hans Schadewaldt, Diisseldorf, og i august i den 15. internationale historikerkongres i Bukarest, under hvilken den maritimhistoriske sektion drøftede emnet sømanden ombord. Hanne Poulsen har repræsenteret museet i forhandlinger med Skoletjenesten og i Frederiksborg Amts museumråd, hvor hun er medlem af forretningsudvalget. Ved et i maj nedsat udvalg til oprettelse af en øst- 287

8 dansk konserveringsanstalt for kunst blev Hanne Poulsen indvalgt som repræsentant for kulturhistoriske museer. Konservator Christian Nielsen har foruden at deltage i konserveringsog opstillingsarbejde ydet konsulenttjeneste for inden- og udenlandske privatpersoner, forskere og institutioner, som han har hjulpet med råd og vejledning under restaurering af ældre træskibe, ligesom han har været rådspurgt af danske kommuner, som har erhvervet lejrskoleskibe. Han har i årets løb leveret ca. 80 fotokopier af sine opmålingssæt og af detailplaner, specielt vedrørende sejl og rig, både til ind- og udland. Han har bistået unge lærlinge, bl.a. med spørgsmål om og demonstration af klinkbygning efter de gamle bådebyggertraditioner. Han har i årets løb repræsenteret museet på Træskibsejernes Sammenslutnings pinsestævne i Æbeltoft og på sommerstævnet i Odense og Hobro. Til kirkeministeriet og landets bispeembeder har museet som sædvanligt givet en række udtalelser vedrørende ansøgninger om ophængning af kirkeskibsmodeller i danske kirker og har i flere tilfælde bistået med praktisk hjælp til kirkeskibsbyggere og -restauratorer. Om museets personale kan meddeles, at museumsassistent Morten Kjærø som nævnt i sidste årbog fratrådte sin stilling i 1980 og afløstes af Erik Schou Andersen. Helle Nordfjeld, der var lønnet af Helsingør kommune som led i beskæftigelsesforanstaltningen for arbejdsløse, forlod museet i januar 1980 og afløstes af Gorm Schmidt, som specielt beskæftigede sig med opmålinger af og ændringer i udstillingslokalerne. Ingeniør Niels Georg Larsen har gjort tjeneste som civil værnepligtig fra september Pr. 31. maj 1981 er arkivassistent Elisabeth Henningsen fratrådt på grund af alder. Det program, der blev lagt ved hendes tiltræden i 1951, er i det store og hele blevet opfyldt, idet hun i de forløbne 30 år har udskrevet et stort arkivmateriale fra danske og nordtyske arkiver om danske skibe og kaptajner fra 1700-årene og op til ca til museets stikordsarkiv. Hun afløstes af Hanne Besser, der ved siden af at varetage museumsundervisningen også vil bistå med forskellige arbejder på kontoret og museet. Det kan nævnes, at museumsdirektør Henning Henningsen falder for aldersgrænsen og trækker sig tilbage pr. 31. oktober 1981 efter mere end 33 års tjeneste på museet. Inden for komiteen er der sket en del ændringer siden I årbog 1980, s. 161 er det allerede nævnt, at museets formand gennem 20 år, afdelingschef i Handelsministeriets søfartsafdeling, Jørgen Worm, trak sig tilbage i marts 1980 og afløstes af sin efterfølger i embedet, afdelingschef Tage Madsen. Direktør William Heering, der nu er fast bosat i ud- 288

9 landet, er efter eget ønske udtrådt af komiteen og er afløst af skibsreder C. Rentz-Petersen. I foråret 1981 har rigsantikvar, professor, dr.phil. P.V. Glob på grund af sin fratræden fra Nationalmuseet ligeledes trukket sig tilbage og er i komiteen blevet afløst af sin efterfølger, rigsantikvar, professor, dr.phil. Olaf Olsen. Næstformanden, generalkonsul Victor B. Strand er efter mange års arbejde i komiteen udtrådt af denne på grund af alder. Til hans efterfølger er udnævnt grosserer, direktør Knud Olesen. Næstformandskabet er overtaget af direktør Jens Degerbøl. Endelig har direktør Svend Storm-Jørgensen trukket sig tilbage og er afløst af underdirektør, kaptajn S.C. Nygaard. Komiteen har haft den sorg, at skibsreder H.K. Jensen, der har været medlem siden 1973, er afgået ved døden. Der skal her udtales en varm tak til de afgåede komitémedlemmer for deres indsats og interesse for museet og for det gode samarbejde inden for komiteen og med museets personale. Besøgstallet nåede i 1980 op på , hvilket var en lille nedgang i forhold til de i Alligevel må det noteres med tilfredshed, at det trods den ifølge statistikken almindelige svigten i turistbesøget i Danmark ikke blev værre. Handels- og Søfartsmuseet hører stadig til de danske museer, der har det største besøgstal. Fra 1. marts 1981 har museet sammen med Kronborg slot kunnet hæve sine billetpriser. Henning Henningsen 289

10 GAVELISTE FOR ÅRET 1980 (supplement til de i årsberetningen omtalte gaver) Billeder, konstruktionstegninger m.m. Tage Ekelund, Vanløse: forskellige planer til M/F»Danmark«1968; Frederikshavn Værft (ved Finn Frydensberg): tegn. til kabelskib M/S»Peter Faber«; bankfuldmægtig Grethe Hansen, Snekkersten: 9 prospektkort fra Dansk Vestindien ; sognepræst Jørgen Juul, Gistrup: sejl- og sidetegn. af orlogsfregat»jylland«; kriminalassistent Thormod Larsen, Hellebæk: tegn. i blæk og sepia 1814 af fregat med engelske betegnelser på sejlene; J. Ritchie, Barnsley, England: sejltegn. til H/S»Iris«af Ålborg, rekonstrueret 1980 af skibskonstruktør J. Henderson, Aberdeen; auditør Torben Topsøe-Jensen, Rungsted: samling af arrangementsplaner for DSB's færger fra 1927 til 1968; ingeniør i. Zangenberg, København: et sæt konstruktionstegninger til skoleskibet»georg Stage«(I) som det var 1882, udført af giveren; Aalborg Værft A/S: lystryk af generalarrangementstegn. til M/S»Canadian Reefer«1979; anonym: stik af J. Haas efter maleri af Horner: Michael Tønder, den senere viceadmiral og første Kinakaptajn, da han under en søtræfning 22/71715 mistede sit højre ben på orlogsskib»ditmarsken«. Arkivalier, småtryk, manuskripter o.lign. Børge Foltman, Kastrup: mandskabsliste for skonn.»hafnia«af Kbh. 6/2 1867; fru Paula Laursen, Kbh.: forsk, papirer, især vedr. sejlmager og 2. styrmand Anton Emil Hansen ( ); Orlogsmuseet: tryksager fra Riggernes og Sejlmagernes Forbund (fra Sejlmagerloftet på Holmen); Rigsarkivet: journal (kopi) ført af kaptajn og superkargo Otto de Bruyn van Tromp 1800 på fregat»matilde Marie«af Kbh. (Blacks Enke & Co.); J. Ritchie, Barnsley, England: bilbreve (kopi) for H/S»Iris«og H/S»Juno«, begge af Ålborg, dat. Aberdeen 1842 og 1851; auditør Torben Topsøe-Jensen, Rungsted: Lov om Understøttelse til Personer, som have henhørt til Helsingørs Færgelaug, Diverse Irene og ing. Poul Fr. Bach, Fredericia: en pose knapper fra ældre DFDS-uniformer, samt 3 hueemblemer, som har tilhørt maskinchef Fr. Poul Jensen, der sejlede ; toldvagtmester Mads Bøye, Vordingborg: flaskeskibsmodel af jagt»olivia«af Marstal (bygget 1855); Skoleskibsforeningen»Danmark«: et sæt af foreningens årsplatter (med skibsbilleder); Tage Ekelund, Vanløse: porcellænskaffekop med DFDS' monogram; skibskonstruktør Finn Frydensberg, Frederikshavn: skydelære til at måle godstykkelse i en skrogplade; Grønlandske Handel: førstedagskuverter med nye grønlandske frimærker; Fritz Neve, Glamsbjerg: førstedagskuvert med grønlandske frimærker. Fotogaver Modelbygger Aksel Andersen, Juelsminde; Henrik Bo Bahrenscheer, Helsingør; museumsinspektør Benny Boysen, Struer; skibstegner Per Bøgh, København; Dragør Museum; 290

11 Forlag Edition Leipzig, Leipzig, Østtyskland; Fritz Falk, Wyck auf Fohr, Tyskland; Grønlands Landsmuseum, Godthåb; læge Chr. Hou, Ålborg; P. Høybye, Sæby; skibshandler, borgmester CT. Jacobsen, Vesterø, Læsø; fhv. maskinmester, kirkeskibsbygger D.A. Jensen (f) Glud, Horsens; sognepræst Jørgen Juul, Gistrup;Herbert Karting, Oldendorf, Tyskland; fotograf Holger Knudsen, Helsmgør; fotograf Lennart Larsen, Nationalmuseet; grafisk formgiver Jens Lorentzen, Humlebæk; fotograf Arne Magnussen, Helsingør; Marinmuseum, Karlskrona, Sverige; A.P. Møllers Rederi; Nakskov Skibsværft A/S; viceskoleinsp. Erik Nielsen, Skælskør; toldinspektør A. Nissen, Varde; Orlogsmuseet; John Pri, Frederikssund; Randers lokalhistoriske Arkiv; museumsinspektør Alan Hjorth Rasmussen, Esbjerg; Arne Bruun Rasmussens Kunstauktioner, København; Chefredakteur Jochen Seelhoff, Lubeck, Tyskland; Skagens Bibliotek; Struer Menighedsråd; Stådtisches Museum, Flensburg; Museet på Sønderborg Slot; stud.mag., dykker Michael Teisen, København; forstander Henning Thalund, Svendborg; fru Lizzi Ter-Borch Thorsen, Brønshøj; auditør Torben Topsøe-Jensen, Rungsted; Vikingeskibshallen, Roskilde; ing. Jan Zangenberg, København; Aalborg Værft A/S. Boggaver Jarkko Aamiala, Helsingfors; Aschehoug Dansk Forlag Al'S, København; Otto Ballantine, Søby, Ærø; Dr. Helge Bei den Wieden, Biickeberg, Tyskland; Bent Bergsøe, Søborg; Biblioteca Geralda Universidade, Coimbra, Portugal; Borgens Forlag, København; mus.- inspektør Benny Boysen, Struer; fil.dr. Jan-Erik Borman, Helsingfors; Forlaget Carlsen, København; Curator Kee II Choi, Boston, USA; R. Bang Christensen, Søborg (større samling); mus.-inspektør Ole Crumlin-Pedersen, Roskilde; Holger Dam, København; velfærdssekretær Erik Dannesboe, Singapore; Dragør Museumsforening; Dr. John H. Eberstein, Farmingdale, N.Y., USA; Ausbildungsoffizier Gerhard Eckardt, Bremen, Tyskland; Edition Leipzig, Leipzig, Østtyskland; Roger Finch, Ipswich, England; Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg; ing. Anders Franzén, Stockholm; Fredningsstyrelsen, Fortidsmindeforvaltningen, København; maler Ib Gertsen, Valby; dr.phil. H.V. Gregersen, Haderslev; G.R. Grieve, School of Navigation, London; arkitekt Morten Gøthche, Roskilde; Privatdozent, Dr.med. Hartmut Goethe, Hamburg; J.C. Hempels Skibsf arvefabrik, København; President John R. Herbert, Quincy, Mass., USA; Arne J. Hoem, Oslo; Erik Housted, København; Ivarans Rederi A/S, Oslo; fil.dr. Joan Pauli Joensen, Torshavn, Færøerne; prof. C. de Jong, Pretoria, Sydafrika; Den Kgl. Kobberstiksamling, København; arkivar Peter Korsgaard, Rigsarkivet; ing. Bror Kruuse, Fåborg (større samling bøger); Langelands Museum, Rudkøbing; Forlaget Liber Låromedel, Lund, Sverige; mus.-inspektør Ole Mortensøn, Rudkøbing; Museum fiir Hamburgische Geschichte, Hamburg; dr.phil. Anders Monrad Møller, København; cand.mag. Bo Nielsen, Fredensborg; Max Nielsen, Charlottenlund; Norske Veritas, Oslo; Paul Philippsen, Flensburg; Eva Riebeling-Briickmann, Goslar, Tyskland; Sandefjordmuseene, Sandefjord, Norge; Prof. Dr.med Hans Schadewaldt, Diisseldorf, Tyskland; Medizinaldirektor Dr. Johann Schmidt, Oldenburg, Tyskland; Sjofartsstyreisen, Helsingfors; Smithsonian Institution, Washington, D.C., USA; Statens Museum for Kunst, København; Statens sjohistoriska Museum, Stockholm; Ministerialrat Dr. Heinrich Stettner, Emden, Tyskland; auditør Torben Topsøe-Jensen, Rungsted; Udenrigsministeriet, København; Dr. J. Peter White, Sydney, Australien; Ølgod Museum; Århus Havnevæsen. 291

12 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG DRIFTSREGNSKAB FOR 1980 Indtægter Indtægt ved forevisning Statens tilskud Private bidrag ifølge specifikation Renter Fortjeneste ved salg af Søhistoriske skrifter, kort, billedbog, postkort, skibstallerkner m.v Salg af inventar Kr Udgifter Administration og drift: Lønninger, honorarer, pensionsudgifter m.m Renholdelse af lokaler Opvarmning Kontorhold og diverse Kørsel og transport Assurance og ATP Museets samlinger: Nyerhvervelser og opstillinger m.v Afskrivninger: Inventar Underskud overført til kapitalkonto H Kr

13 STATUS PR. 31. DECEMBER 1980 Aktiver Likvide midler: Kassebeholdning Den Danske Bank Udestående fordringer Beholdning af kataloger, farvepostkort, skibstallerkner, bøger m.v Mellemregning med Generalkonsul L. O. G. Amundsens gave Inventar: Saldo pr. 1. januar Tilgang Afskrivning ifølge driftsregnskab Samlingen: Saldo pr. 1. januar Nyerhvervelser og opstillinger m.v Modtagne genstande m.v Kr Passiver Diverse kreditorer: Omkostninger Merværdiafgift Forudmodtaget statstilskud Modtagne tilskud til specialopgaver, hvortil udgifterne endnu ikke er afholdt Kapitalkonto for Generalkonsul L. O. G. Amundsens gave: Saldo pr. 1. januar Overført til eget regnskab -r Kapitalkonto for museet: Saldo pr. 1. januar Nyerhvervelser og opstillinger m.v Modtagne genstande m.v Underskud ifølge driftsregnskab ^ Kr

14 Specifikation af private bidrag i 1980 Otto Ballantine 100 BP Olie-Kompagniet A/S 250 C. Clausen Dampskibsrederi 500 Concord-Line A/S 500 Dampskibsselskabet Hafnia's Fond 500 Danmarks Rederiforening Den Danske Bank A/S De Danske Sukkerfabrikker 500 Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark Helsingør Kommune J.C. Hempels Legatfond Holdingaktieselskabet Dannebrog A/S Kjøbenhavns Handelsbank Kryolitselskabet Øresund A/S Magasin du Nord's Fond A.P. Møller Nordtramp I/S Privatbanken A/S Det Store Nordiske Telegraf-Selskab 200 A/S Em.Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise 700 A/S Dampskibsselskabet Torm 250 Wm. Vetts Fond A/S Det Østasiatiske Kompagni Kr De efter 1. januar 1981 indgåede bidrag vil blive optaget i næste års regnskab. Foranstående regnskab er i overensstemmelse med museets bøger, som vi har revideret. København den 20. januar EIGIL BRUHN statsaut. revisor BJARNE HANSEN statsaut. revisor 294

15 GENERALKONSUL L.O.G. AMUNDSENS GAVE DRIFTSREGNSKAB 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 1980 Indtægter Renter af obligationer Renter af bankindeståender Udgifter Lysprojekt, museet Registreringsarbejde Depotgebyrer Underskud overført til kapitalkonto.kr STATUS PR. 31. DECEMBER 1980 Aktiver Likvide midler: Den Danske Bank Obligationer (kostpriser): kr., 8% Dansk Statslån 1981 I kr., 7% Danmarks Skibskreditfond, (kursværdi : kr.) kr Passiver Mellemregning med museet Kapitalkonto: Saldo 1. januar Underskud ifølge driftsregnskab kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med det førte bogholderi, som vi har revideret. København, den 20. januar 1981 EIGIL BRUHN statsaut.revisor BJARNE HANSEN statsaut.revisor 295

16 ARKITEKT J. FRIIS-PEDERSENS ARV DRIFTSREGNSKAB 23. MAJ TIL 31. DECEMBER 1980 Indtægter Indvundne renter Fortjeneste ved salg af bøger og plakater Udgifter Gave til museet (arvet løsøre) Gave til museer (bogen Sejlskibe) Honorarer for forarbejder til bogen Sejlskibe Særudstilling samt trykning af plakater Revisor Underskud overført til kapitalkonto kr. -s STATUS PR. 31. DECEMBER 1980 Aktiver Likvide midler: Den Danske Bank Obligationer: (arvebeløb) kr. 5% Stabiliseringslån 1957/ kr. 5% Husejernes Kreditk. 2.1.s kr. 4Vi% Husejernes Kreditk. 2.8.s kr. AVi % Husejernes Kreditk. 2.7.s kr. 4% Husejernes Kreditk. 2.6.s kr. 4V2% Ny Jydske Kjøbstad Cred.f. lo.s kr. 4V2% Østifternes Kreditf. 16.S kr. 4% Østifternes Kreditf. 16.s kr. 10% Krf. Danmark alm. Real. 62.S (Kursværdi for obligationer andrager kr.) Pantebreve (arvebeløb): kr. 16% pantebreve i matr.nr. 23 ey, Lyngby kr. 9% pantebreve i matr.nr. 23 ey Lyngby Tilgodehavende merværdiafgift Beholdning af bøger kr Passiver Skyldige omkostninger Kapitalkonto: Arv Kursfortjeneste afdrag på pantebreve Udgifter ved bogbehandling Underskud ifølge driftsregnskab.i ~kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med det førte bogholderi, som vi har revideret. København, den 20. januar EIGIL BRUHN statsaut. revisor BJARNE HANSEN statsaut. revisor

17 r^ ON

18 Som afløsning for kompasplatterne er det besluttet at udsende følgende to nye serier: Kalkmalerifliser med gengivelse af skibe på kalkmalerier i danske kirker, i fajance (15x15 cm), i de originale farver, udført af Den Kongelige Porcelainsfabrik. Flise 1981 gengiver et motiv fra Højby kirke i Odsherred fra ca. 1350: Harald Hårderådes skib fra Helling Olav-legenden. Pris kr. 158,85 (ekskl. moms og ekspeditionsgebyr). AA yyy N " - vé'yy AAlA"- v v " ' ^ ;'" ya.aaixl ' Li" m^raa^ *"*"' * " s ~<J"An^ A * {»Jr <»V -"" 5 Sf..* *' xaiaa' 298

19 Glaspokaler med indslebne gengivelser af danske langfarere fra 1700-årene, udført i pokaltypen Wellington (159 mm høj) af Holmegaards Glasværker. I 1981 udsendes Kinafarerpokalen med fremstilling af Asiatisk Kompagnis fregat»norge«1798 i skibstegneren Per Bøghs streg. Pris kr. 155,75 (ekskl. moms og ekspeditionsgebyr). Bestillinger modtages på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 3000 Helsingør. Tlf

20 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER BERETNING FOR Til selskabets generalforsamling onsdag den 19. august 1981 i Erik af Pommerns Kammer på Kronborg var mødt godt 100 medlemmer. Formanden, museumsdirektør Knud Klem, bød velkommen. Til dirigent valgtes arkitekt, m.a.a. Mads Drosted. I sin beretning oplyste formanden, at selskabets medlemstal pr. 1. august lå på 1527, hvoraf de 114 var livsvarige. Selskabets største gave til museet var som sædvanlig årbogen, men desuden havde det ydet økonomisk hjælp til opsætningen af det andetsteds omtalte middelspant af galioten»fortuna«(1742) i størrelse 1:1 og havde afsat et beløb på kr. til konservering af malerier, akvareller og tegninger. Museet har for tiden en model af defensionsfregatten»frederiksdahl«(bygget 1782 af skibsbygmester Johs. Halkier i Flensborg) i arbejde hos den dygtige modelbygger, toldinspektør A. Nissen, Varde. Otto Mønsteds Fond har for en del år siden bevilget kr. til denne model, og selskabet har på sit seneste bestyrelsesmøde vedtaget at yde restbeløbet, når modellen bliver færdig, formodentlig i oktober. Selskabets serie af kompasplatter afsluttedes sidste år med platte nr. 11, hvis motiv var taget fra Christian IV's skibskompas fra 1595 på Rosenborg. Som afløsning havde man besluttet at udsende følgende to nye serier: en kalkmaleriserie bestående af fajancefliser, fremstillet på Den kgl. Porcelainsfabrik med motiver i farver efter skibsfremstillinger på middelalderlige kalkmalerier i danske kirker (den første viser Harald Hårderådes skib fra Højby kirke, Odsherred, ca , forøvrigt den samme, der er brugt til selskabets og museets bomærke, som i sin tid blev tegnet af Poul Sæbye); dernæst en pokalserie, fremstillet af Holmegaards Glasværker i glastypen Wellington og med indslebne fremstillinger af danske skibe fra 1700-årene i Kina-, Ostindie-, Vestindiefarten og andre farter, tegnet af skibstegneren Per Bøgh, efter skibsportrætter på museeet (den første forestiller Asiatisk kompagnis Kinafarer»Norge«1798). Der er sendt brochurer herom ud til selskabets medlemmer og andre tidligere kunder, og selskabet håber, at der vil være interesse for at købe disse smukke og værdifulde kunstgenstande. Overskuddet ved salget bliver som sædvanlig bragt til gaver til Handels- og Søfartsmuseet. Formanden meddelte, at han efter at have siddet i formandsstolen siden 1971 nu agtede at fratræde denne post pr. 20. oktober, da hans 300

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R 1., formand Vagtmester KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS DEGERBØL*, R., næstformand Direktør JENS FYNBO,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Fhv. afdelingschef, cand.jur. J. WORM*, K., formand Fængselsbetjent KAJ ORLA ANDERSEN Professor, dr.phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT 01-07-1983 Oslo Oslo, Norge nr. Allan Hansen 3.42,56 23-09-2007 H.C. Andersen 02 Odense nr. 58 H 50-54 552 Bent Christensen 2.53,42 10-10-2004 H.C. Andersen Odense nr. 12 H 40-44 459 3.03,46 18-06-2006

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens Caroline og de andre REDIGERET AF HOLGER MUNCHAUS PETERSEN, HANNE POULSEN m.fl. UDGIVET AF HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SØHISTORISKE SKRIFTER XVIII Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 1-34 Bilagtilselvangivelsen 2013 1-10 Side Selvstændige legater under

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet..

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. NYHEDSBREV Januar 2010 15. årgang Nr.1 Dagsorden Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Seniorafdelingen. af 01.01.2003. Medlemsliste 2014.

Seniorafdelingen. af 01.01.2003. Medlemsliste 2014. Seniorafdelingen af 01.01.2003 Medlemsliste 2014. Seniorudvalget 2014. Knud & Lilli Madsen 48263381 Bryggerengen 34 bil 24275958 3210 Helsinge knud@mgv.dk (Formand) ansvarlig for julefrokost Erling Andersen

Læs mere

Bevar de gamle skibe i Danmark

Bevar de gamle skibe i Danmark Bevar de gamle skibe i Danmark Idéen til TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN opstod i pinsen 1971 i Roskilde, hvor 27 ældre træskibe lå i havnen i anledning af Vikingeskibshallens udstilling Under sejl på ny. Her

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015 OG BERETNING OG REGNSKAB 2015 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2015 Sømandsforeningen har i årets løb fået flere nye medlemmer, som er anbefalet af nuværende medlemmer af

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 3 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 287/96 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 2 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1 283/98 16916 Rune Knudsen Klasse: 1

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R 1., formand Vagtmester KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS DEGERBØL*, R., næstformand Direktør JENS FYNBO,

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 20-08-2011 19:53:08 - DDS SP v.3.11.7.12 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 Gevær, 200m. - Mesterskab BK 1 87623 Daniel Filtenborg Binder 05-101 Randers Skyttekreds 149/06 149/11 298/17

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Stilling senior Nr.: Navn Klub hcp serie 1 serie 2 serie 3 I alt 1 Kenneth Nielsen BK Ribe Rasmus Algreen-Ussing BK Viking 6 223

Stilling senior Nr.: Navn Klub hcp serie 1 serie 2 serie 3 I alt 1 Kenneth Nielsen BK Ribe Rasmus Algreen-Ussing BK Viking 6 223 Stilling senior Nr.: Navn Klub hcp serie 1 serie 2 serie 3 I alt 1 Kenneth Nielsen BK Ribe 84 216 212 221 733 2 Rasmus Algreen-Ussing BK Viking 6 223 267 235 731 3 Jørgen Hansen Smut 63 209 188 255 715

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Dannebrogsriddernes forening af 1888

Dannebrogsriddernes forening af 1888 Dannebrogsriddernes forening af 1888 CVR-nr. 61 13 86 95 Årsrapport for 2014 Foreningens adresse er. Torben P. Vonsild Vagtelvej 67, 2. tv. 2000 Frederiksberg Tlf. 38 19 20 31 Foreningens girokonto: 2

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007)

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Page 1 of 5 Indhold: Denne liste er dannet af Mix A Mix B Mix C Mix D Mix E Mix M Mix A

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-152-0421 Dok.: MHH40258 Besvarelse af spørgsmål nr. S 822 fra medlem af Folketinget Christine Antorini (S). Spørgsmål:

Læs mere

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB Novemberstævne Humlehøjhallen den 30-10-2006 klokken 19:00:00 1 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 156,94 PC 2 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 197,50 VA Humlehøjhallen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 4 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 282/96 16504 Erik Mark Klasse: 2 278/92 31855

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

Referat af delegatmøde i DAU 22.10.2006. 01. Valgt til dirigent, Finn Pedersen, Langeland. Referant J. V. Bruun.

Referat af delegatmøde i DAU 22.10.2006. 01. Valgt til dirigent, Finn Pedersen, Langeland. Referant J. V. Bruun. Referat af delegatmøde i DAU 22.10.2006 01. Valgt til dirigent, Finn Pedersen, Langeland. Referant J. V. Bruun. 02. Til stede var Horsens, KA, KAK, Avedøre, Silkeborg, Ålborg, Århus, Randers, Viborg, Slagelse,

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

Resultatliste 2010 inkl. udenlandske breveter - foreløbig

Resultatliste 2010 inkl. udenlandske breveter - foreløbig Abels Meno 600 km 28-08-2010 ARD Sjælland (Hovedstaden) 58.598 Aerts Peter 1600 km 16-08-2010 Audax Randonneur Italia 4.386 Aerts Peter 200 km 20-03-2010 ARD Sjælland (Hovedstaden) 295.468 Aerts Peter

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 06. januar 2013 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a.

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. Svenstrup Vandværk A.m.b.a. Pilekrogen 21, 9230 Svenstrup CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning

Læs mere