Post 1 - Bålhøj og Danserhøj Der er en klar sammenhæng emellem nutid og fortid og det vil kunne ses flere steder undervejs på turen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Post 1 - Bålhøj og Danserhøj Der er en klar sammenhæng emellem nutid og fortid og det vil kunne ses flere steder undervejs på turen."

Transkript

1 Denne cykelstursfolder er lavet efter en cykeltur sommeren 1999 arrangeret i samarbejde mellem Øster Brønderslev Menighedsråd og Øster Brønderslev Borgerforening. Folderen blev udgivet foråret 2000 af Lokalhistorisk Arkiv med venlig bistand af Øster Brønderslev-Hallund Sparekasse, og den deles gratis ud i Sparekassen samt på Øster Brønderslev Bibliotek og i Lokalhistorisk Arkiv. På den måde kan endu flere få endnu større fornøjelse af en cykeltur i det smukke landskab omkring Øster Brønderslev. God tur! Per Drustrup Larsen Er der spørgsmål eller kommentarer til folderen så kontakt Per Drustrup Larsen, Buurholtvej 47, Øster Brønderslev, 9700 Brønderslev ( eller via mail Post 1 - Bålhøj og Danserhøj Der er en klar sammenhæng emellem nutid og fortid og det vil kunne ses flere steder undervejs på turen. T i l b a g e i t i d e n Guide til lokalhistorisk cykeltur på kryds og tværs af den gamle Kongevej ved Øster Brønderslev Lige her overfor ligger Bålhøj, der i dag er bebygget på sydskråningen. Den har givet navn til kvarteret, og Borgerforeningen har bygget et flot udsigtstårn i 3 etager på toppen, så der er en fin udsigt deroppefra ud over dele af området. Der er bedst adgang til Bålhøj fra Elmevej ad stien lige vest for udstykningen, hvor et stkjkke afs tien går ad den gamle hulvej fra byen og til gårdene nordøst for byen. Men mellem kirken og Bålhøj har der lidt bag ved plejehjemmet Elmehøj ligget en anden høj kaldet Danserhøj. 2

2 Post 2 - Kongsgården, Gl. Kongevej og en gammel skat Gården, som ligger lige på hjørnet af Snabhedevej og Hallundvej, hedder Kongsgården i dag og har også heddet det i mange år, men hvorfor og hvor længe er ikke afklaret. At der skulle være tale om en egentlig Kongsgård fra vikingetiden er ret usikkert og om en konge har overnattet her, er der ikke overleveret noget om. Det er nok placeringen ved Gl.Kongevej, der har givet den sit navn. Medvirkende har måske også været, at Kongsgården også tidligere har heddet Rigsstedet, (1) fordi der her var Kongelig Postuddelingssted, hvorfra posten fordeltes til området. Postvognen kørte ad Gl.Kongevej og holdt altså ind her ved denne korsvej, hvor Gl. Kongevej (hovedvejen) blev krydset af vejen mellem de to kirker. Fordi præsten kørte her mellem de to kirker i sognet blev denne vej også kaldt Præstevejen. Det fortælles (1), at præsten holdt strengt på hviledagen. Enkelte af bønderne langs Præstevejen ville gerne pløje eller harve også om søndagen - snyde Vorherre, sagde man. Når de fik øje på præstens køretøj, spændte de deres heste fra og kørte i læ bag husene, indtil præsten var forbi. Da jeg læste denne indberetning, hvor navnet Præstevejen omtales, til Dansk Folkemindesamling, kom jeg i tanke om en mands erindringer, som Lokalhistorisk Arkivet havde fået nogle år tidligere. (2) Han fortæller : Fader tjente hos Kristen Jensen Øster Brønderslev fra 1840 til I den tid var det at Forbuddet kom (mod at brænde Brændevin på ggrdene). Fader fortalte, at Kristen Jensen af Frygt for Brændevinskarlene - Rettens Betjente - ikke turde beholde Brændevinstøjet. En Aften fulgtes Manden og Fader øster i Marken. Den ene bar Piben og den anden Hatten og begrov begge Dele i Jorden paa Gaardens Mark - den ene Del lidt syd for den anden Del lidt nord for Præstevejen. Det var et ret værdifuldt Brændevinstøj af kobber, og det ligger der den Dag i Dag, som det den Aften blev lagt der. 3 Netop for altså den periode historien foregår i - har Lokalhistorisk Arkiv matrikelkort og matrikel, så efter at have fundet ud af, hvor præstevejen var,var det muligt at finde ud af, hvor Kristen Jensens mark var (selve gården lå i Øster Brønderslev by). Det er de to stykker mark, der ligger lige overfor hinanden, og som deles af Hallundvej lige øst for krydset her. En enkelt eftersøgning på marken med en metaldetektor gav kun mange stykker metal (dåser, kapsler o.l.) men arkivet prøver nok igen. Den stiplede linie på kortet på midtersiderne viser ca. forløbet af denne Gl. Kongevej, der siden oldtiden - stenalderen og måske før - har været en af de få hovedfærdselsårer gennem Vendsyssel. På højdedraget op mod Bålhøj ligger en jernalderboplads, så det viser, at også oldtidens folk har været bosat langs Gl. Kongevej. I dag er næsten alle spor af vejen forsvundet, men i Nibstrup Plantage hedder vejen det stadig, og linieføringen er også den samme gennem skoven som tidligere. Senere på cyketuren ser vi de få hundrede meter, der stadig er bevaret af denne gamle hovedvej, så historien om vejen følger der. Post 3 - Hvilshøj Mark Den stiplede linie - Gl. Kongevej - er som sagt også en gammel oldtidsvej. Den gik på den anden side af den række gravhøje, der kan ses et par stykker af mod syd oppe på højderyggen. Sammenhængen af oldtidsveje og gravhøje er ikke tilfældig. Vejene bandt landsbyerne sammen, og passerede derfor også forbi landsbyernes gravpladser. Gravhøjene er de sikre spor på, at der har boet folk i området mange, mange år før os, og i Øster Brønderslev Sogn er der mange gravhøje i dag, men der har været rigtigt mange flere. Gravhøjene har i mange tilfælde navne, og den gruppe lige nord for Hvilhøj Mark hedder Hvilshøje. Samme fortæller (2) som fortalte om brændevinstøjet har denne beretning: 4

3 Højene var den Gang for de flestes vedkommende velbevaret. Af 13 Gravhøje, som den gang fandtes paa Hvilshøj Mark var der kun 3 som var ødelagt af Gravning efter Sten, som blev anvendt til Syld ved Nybygning af Huse. Resten var i samme Stand, som de et Par Aarhundrede før var opført af de gamle Fædre. Naar Højene blev bevaret saalænge da mener jeg at det mere havde sin Aarsag i Overtro end i Pietet for de gamle Mindesmærker. thi den overtro, at Højenenvar befolket af Nisser eller Troldtøj havde været almindelig. Jeg husker enkelte af de gamle fortalte Historier af den slags, som de uden Tvivl troede på selv. Det var ikke tilraadelig at bortføre noget af en Høj eller at vende op og ned paa disse, thi dette kunde let faa ubehagelige Følger. I en af Højene boede nemlig endværg somvar Smed fortaltes der. En gammel Mand fortalte: Da jeg var en Gang i mine unge Dage var oppe i Marken at høste Korn og jeg kom lige ud for Højen med mine Skaar, og som jeg tog det sidste Hug af Skaaren blev der raabt med høj Røst et Velkommen saa det klang. Ville man tillade sig at betvivle dette blev den gamle vred, thi den Sag var rele nok. Nu er der næppe en eneste Høj ubeskadiget tilbage takket være Oplysningen. Også utallige fund fra alle de forskellige epoker rundt omkring i sognet vidner om, at området har været beboet siden tidernes morgen. Vendsyssels eneste fund af et stenalderhus er lige nord for Øster Brønderslev, der er rundt omkring fundet bronzedolke, spydspidser, stenøkser og andre stenredskaber, 3600 ravperler fra stenalderen, guldringe, bronzesværd og på Kraghede er der nogle af de mest spændende gravfund i Danmark fra jernalderen (omkring år 0). Nogle ejendomme i området Øster Brønderslev Hede har blomstrende og frodige navne og andre hedder noget med hede, og det er der en fornuftig forklaring på, som er en lang og god historie, men som jeg skal fortælle en anden gang - om hedens opdyrkning. At her overhovedet var hede og udpint jord kan muligvis henføres til f.eks. meget tidligere tiders landbrugsformer, der medførte udpining af jorden og flytning af bosted og landbrugsdrift til et nyt område. Samme fortæller (2) som før fortæller også dette: Jeg mindes som Dreng (født 1856) at naar jeg stod paa den østre Høj som laa paa min Faders Marker af Hvilshøj Marker og saa op over Ø. Brønderslev Hede var de kuns nogle faa grønne eller rettere gule Pletter iblandt, som var under Ploven. Resten var Hede... Mens jeg var Hyrde boede der en gammel Mand i Hedehuset som hed Hede Lars. Han fortalte, at da han kom til Hedehuset var der ikke en Fure pløjet af den del af Hvilshøj Mark, som ligger nord for Højene... Nu er der næppe et Stykke Hede tilbage som er værd at dyrke, ja alt er praktisk talt taget med, men det var først da Mergelbanen fra Stubdrup kom først i dette Aarhundrede, at opdyrkningsarbejdet rigtig fik fart. Post 4 - Hvilshøj Byens navn kommer ifølge en overlevering fra, at et stort udyr aldrig set før, kom gennem landet og lagde sig til hvile der. Det er en noget usikker forklaring, men under alle omstændigheder er der sket noget med navngivningen af byen. Her øst for ligger Hvilshøj Mejeriby, der først opstod som by efter århundredskiftet omkring netop mejeriet. Før det var Hvilshøj navnet på den by, der i dag kaldes Gl. Hvilshøj, og som ligger på vejen mod Øster Brønderslev. Den vej har tidligere haft en lidt anden linieføring, men efter dannelsen af Mejeribyen blev vejen lagt om. At der også tidligere har boet folk her, vidner mange fund fra forskellige epoker om. Ellers følger her i kort form historien om Gl. Kongevej, og træk i det følgende selv paralleller til historien om nutidens motorveje i det nordjyske. Fra oldtiden har en af de vigtigste veje gennem Vendsyssel gået lige her, hvor der er meter bevaret af denne gamle vej, som burde fredes. Vejen gik fra Nørresundby gennem Hammer Bakker over Lindholm Å ved Skarvad Bro, videre op over Kraghedens østligste del og over Ryå nede ved Jerslev Bro lige syd for Hvilshøj. Her i Hvilshøj drejede en sidevej af mod Hallund, Kjølskegård og Jerslev. 5 6

4 Vejene blev anlagt dels selvfølgelig som forbindelsesled mellem samfund af mennesker og dels under hensyntagen til landskabet, og her var netop vadestederne meget vigtige. I mange tilfælde var vadestederne også befæstede og også skueplads for slag. Vadesteder og broer var dengang vigtige at have kontrol over og vigtige at holde vedlige. En anden funktion var at forbinde de forskellige ting, hvor retslige og andre afgørelser blev truffet, og netop Jerslev Herreds tingsted og også den tilhørende helt nødvendige galgebakke, ligger ved Gl. Kongevej lige nord for Øster Brønderslev, men det er en helt anden historie. Gl. Kongevej er et navn, vejen har fået sent i historien, og den har ikke kun været kongens hærvej, men en helt nødvendig hovedfærdselsåre, det var en vigtig og fælles opgave at holde vedlige. Gl. Kongevej, Adelsvejen eller Kongelig Majestæts Hærstræde, som den også er blevet kaldt, var kun en mindre landevej, idet der ingen hovedveje var nord for fjorden. Et andet ord for den type vej var alfarvej. Det var en besværlig vej at færdes på, og det foregik helst til hest, på gåben eller med med meget små vogne. Vejen var ikke bedre, end at et fuldt vognlæs på den vej kun var 2-3 tdr. korn eller 50 mursten. Først fra slutningen af 1600-tallet blev vejene holdt vedlige efter en overordnet plan ved hjælp af ansvarlige personer - vejinspektører, vejmestre, herredsogeder, der skulle stå for arbejdet. Deres indsats bestod i at få folk udkommanderet om foråret efter såningen. Det hjalp kun lidt og arbejdet med vedligeholdelse af vejene blev ændret sidst i 1700-tallet efter mere præcise regler, hvor vejene blev ordnet i 3 klasser: hovedveje, mindre landeveje og biveje. I 1825 ønskede Hjørring og Aalborg Amter, at der blev lavet en ny vej mellem Nørresundby og Hjørring - en hovedvej endda. Staten finansierede vejen, men anlægget trak ud. I 1832 blev vejen over Øster Brønderslev Enge anlagt, men i 1841 stod der i det satiriske blad Corsaren, bl.a. følgende om vejen mellem Øster Brønderslev og Hjørring: 7 Da den nye Vej var færdig, og man havde kørt lidt på den, ønskede man - forunderligt nok - igen at bruge den gamle Vej, men saa kunde man ikke engang faa den; thi en Del af den var brugt til den nye Vej. Den nye Vej var nemlig så ufarbar, at Rebslager Larsen fra Hjørring klagede i Avisen over, at Vejen var så ufarbar, at han måtte køre uden om den, og så væltede han og brækkede sit ene Lårben. Midt i 1800-tallet blev selv åløbet reguleret ved vejen og broen over åløbet forbedret, men først omkring 1853 blev den nye hovedvej chausseret - anlagt med med mere fast belægning. Lokalt har der gennem tiderne specielt været problemer med at komme over Lindholm Å ved Skarvad Bro - og Ryå ved Jerslev Bro. Begge steder er skriftlige kilder bevis på mange diskussioner og retsager om vedligeholdelse og ret til bl.a. bropenge. Jerslev Bro, som broen over Ryå også hedder i dag, blev indtil midten af 1700-tallet ejet af Kongen. Det var så stort et arbejde og problem at komme over de to vadesteder/broer, at der på nordsiden af begge passager var behov for bedesteder - kroer - for at hvile ud. Nord for Ryå var kroen på Hvilshøj Gård, og her har der ud over de almindelige rejsende også boet prominente personer. Således boede Kong Frederik III her i sommeren 1648 på sin hyldningsrejse på vej til Norge. Denne midtvendsysselske vej var åbenbart lidt bedre end den østvendsysselske, for også den norske statsholder, Gregers Krabbe, rejste denne vej og boede på kroen i Kroen ser ud til at være nedlagt først i 1700-tallet. Den videre linieføring af den gamle vej vises på kortet som en stiplet linie, men længere nordpå går den gennem Nibstrup Plantage, krydser Vrangbæk ved Brønderslev og fortsætter til Hjørring og videre nordpå. På vej herfra mod Øster Brønderslev kan man mod nord se flere gravhøje, og her ligger også en langdysse. Husk en anden gang at lægge vejen ned om Gl. Hvilshøj og se en velbevaret landsbystruktur samt et af de ældste huse i kommunen (måske det ældste), nemlig den flotte bindingsværksgård lige ved vejen ind til Gl. Hvilshøj. 8

5 Post 5 - Gjerndrup / Daalen Også her er der flere historier at fortælle. Mellem ejerne af de to gårde Øster og Vester Gjerndrup har der tidligere ( i 1800-tallet) været splid om at være størst, men store gårde har de begge været. Et sagn fortæller om Mads Konge fra Øster Gjerndrup, at han var ved sin voldsomhed og uredelighed blevet rig påguld og sølv. Han gravede sine skatte ned i sandbanken nord for gården, men lagde gerne et par guld- og sølvmønter ude på vejen for at lokke forbipasserende til at samle dem op. Gjorde de det, lod Mads Konge dem straks hænge for tyveri i en galge hanhavde rejst på en banke ved vejen. En mand fra Øster Brønderslev gjorde engang Mads Konge meget vred over, at han ikke fik sin lyst til at hænge folk tilfredsstillet, for da manden paserede de udlagte mønter dængede han dem bare til med snavs. Det er Mads Konge, der især ved juletid spøger på Øster Gjerndrup. Sådan som der stod i julenummeret 1998 af Lokalbladet. Ved sidste post ved Hvilshøjgård har der været en stor vindmølle, og Lokalhistorisk Arkiv har regnskaberne for både gårdens og møllens drift mange år tilbage. Også lige her har der været en stor vindmølle, og den skulle efter anvisninger på gamle kort have ligget på bakken lige nord for Øster Gjerndrup. På vej tilbage til Øster Brønderslev passerer vi endnu et sted hvor en stor vindmølles vinger har drejet, nemlig Smedegårds mølle, lå cirka der, hvor børnehaven Myretuen nu har placeret sin fiskekutter eller lige øst herfor. Vejen, der nu hedder Hvilshøjvej, hed tidligere Møllevejen, fordi den førte ud til møllen ved Øster Gjerndrup - et navn den har haft helt op til begyndelsen af 1900-tallet. Om der også har været en vandmølle ved gården vides ikke med sikkerhed. En enkelt nyere kilde har tegnet placeringen af en vandmølle på sydsiden af den markvej, der går sydpå ud i engene lige ved Gjerndrupvej, og som når ud til Engvej næsten helt ude ved hovedvejen. Indtil ca havde Hvilshøjvej en anden linieføring her i dette sving, idet den fulgte denne markvej meter og så svingede mod øst for at ramme den nuværende linieføring. 911 Samme kilde fortæller, at navnene Troldborg, Troldjorden, Troldhuset, Troldkrattet og Troldbakken er knyttet til flere steder i dette område. Arealet lige øst for Hvilhøjvej blev kaldt Troldejorden, og et sted blev kaldt Troldborg. Han udfolder en teori om (eller fantasi som han selv kalder det), at der her vest for Hvilshøjvej på bakkerne hen mod Vester Gjerndrup har ligget en borg - Troldborg. Han har prøvegravet et par steder og fundet belæg for teorien gennem fund af skærver og jernholdige jordboller og gennem betragtning af landskabsformerne. Sandt er det, at navnet findes i et tingsvidne fra 1473, men hvor stedet lå er usikkert, og rigtigt er det, at der selv op i nyere tid har stået vand langt op i Daalen. Mere luftigt, men bestemt ikke mindre underholdende, bliver det, når han skriver som her: Kigger man nærmere på det omkringliggende terræn ligger borgen på et meget centralt sted. Den dækker naturligt for al trafik sydfra, og der har sikkert været forbindelse fra Limfjorden til Troldborg. Helt utænkeligt er det vel ikke, at den har fået sit navn efter borgejeren, der sikkert har været en værre røver med en fortid som grum viking på Englands kyster. Her mangler yderligere undersøgelser efter spor fra både vandmølle og vikingeborg, men det må vente til en anden gang. Anvendte kilder fra Lokalhistorisk Arkiv (1) Indberetning til Dansk Folkemindesamling i Fortalt af husmand Chr. Drobak (født 1846) fra Øster Brønderslev Hede. (2) Optegnelser af gartner Anton Andreasen, Øster Brønderslev. Nedskrevet i Desuden er andre udgivne kilder anvendt Lokalhistorisk Arkiv for Øster Brønderslev-Hallund Sogne ligger sammen med Biblioteket i underetagen af plejehjemmet Elmehøj i Øster Brønderslev. Det er åbent den første mandag i hver måned kl samt efter aftale.

6 Cykleturkort Ruten er vist med en sort streg. Alle steder med forklaring i teksten er markeret med tal - sådan: 1 4

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Velkommen til denne tur, der vil bringe jer rundt i både området og historien ligesom de to tidligere ture, der

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Hærvejene i Nordjylland

Hærvejene i Nordjylland Hærvejene i Nordjylland Projektets aktiviteter - analyser Kendskabsanalyse bl.a. : 86,3% af danskerne kender Hærvejen 56,7% forbinder Hærvejen med Viborg, 30,5% med Jelling 73,3% forbinder Hærvejen med

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

Motorvejen Hårup-Låsby

Motorvejen Hårup-Låsby Trafik Motorvejen Hårup-Låsby 1 1 2 2 Tilslutningsanlæg Hårup Når det nye tilslutningsanlæg bliver taget i brug, er der kun motorvej øst for det, i retning mod Aarhus. Derfor bygger Vejdirektoratet en midlertidig

Læs mere

Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg

Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg Pilgrimme fra Norden, dvs. Island, Norge og Sverige sejlede til Danmark for at komme på de europæiske vandreveje til de store pilgrimsmål.

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Oplev naturen i Egedal Kommune

Oplev naturen i Egedal Kommune Oplev naturen i Egedal Kommune Vandre- og cykelture Overalt i Egedal er der mange muligheder for at opleve naturen til fods eller på cykel. Der findes et omfattende net af cykel- og gangstier i de bymæssige

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Øster Brønderslev Borgerforening

Øster Brønderslev Borgerforening Øster Brønderslev Borgerforening www.oesterbroenderslev.dk I dette dokument findes alle de ideer, der er blevet noteret ned i forbindelse med Fremtidsværksted, maj 2013 og Borgermøde den 29. januar 2014

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Således havde jeg et kursus i transportplanlægning, hvor fokus var på at

Således havde jeg et kursus i transportplanlægning, hvor fokus var på at UDVEKSLING TIL AUSTRALIEN EN REJSERAPPORT Denne rejserapport er udarbejdet i forbindelse med mit udvekslingsophold til Monash University, Melbourne i perioden februar-august 2014. Udvekslingsopholdet er

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Beretning om udgravning af gravkisten i Klingerhøj

Beretning om udgravning af gravkisten i Klingerhøj Lærer Valdemar Vold fortæller om sin indsats som amatørarkæolog skriver i 1938 om sig selv: I januar 1904 blev jeg ansat som enelærer i Guldbæk skole. Skolebygningen lå, i de 6 år jeg var der, ved nordsiden

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkiterktoniske elementer, der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 29 1 Sammenfatning

Læs mere

Lav jeres egen vandmølle Placering: ved kornmøllen

Lav jeres egen vandmølle Placering: ved kornmøllen Lav jeres egen vandmølle Placering: ved kornmøllen Der har været fem vandmøller i Mallings Kløft, og I står nu ved den første, der har været brugt til at male korn. Det var vigtigt for mølleren at få så

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET i skoleåret 2015-2016 Information til alle skoler - marts 2015 INDLEDNING Dette hæfte giver en række aktuelle informationer om mulighederne for at bruge Vingsted Historiske

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

RISEN. Oldtidsagre, gravplads og vandmølle

RISEN. Oldtidsagre, gravplads og vandmølle RISEN Oldtidsagre, gravplads og vandmølle RISEN er et skovområde på ca. 35 ha. i det frodige agerlandskab syd for Østerlars by. Terrænet består af en del sænkninger og våde områder mellem lave bakker.

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kommunenr. 481 Kommune Sydlangeland Kategori 2 Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk Lokalitet Kystområdet Emne Landvinding Registreringsdato forår 2002 Registrator

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!!

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! INDLEDNING KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING Ud på det store hav sejler piratkaptajn Jack sammen med alle hans pirat venner. De bor på en øde ø med store palmer,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Valby Landsby 1.8 1.8 VALBY LANDSBY Stedet Kulturmiljøet omfatter resterne af den gamle landsby Valby omkring Valby Langgade. Det afgrænses

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Natursti Funder-Brande

Natursti Funder-Brande Natursti Funder-Brande Den gamle banestrækning mellem Funder og Brande er nu natursti for gående, cyklende og ridende. Strækningen er på 29km, hvor der er rige muligheder for at opleve en del af landskabet

Læs mere

Missionshusene i Randbøl Sogn Af N.M. Schaiffel-Nielsen Billeder fra N.M. Schaiffel-Nielsen arkiv

Missionshusene i Randbøl Sogn Af N.M. Schaiffel-Nielsen Billeder fra N.M. Schaiffel-Nielsen arkiv Missionshusene i Randbøl Sogn Af N.M. Schaiffel-Nielsen Billeder fra N.M. Schaiffel-Nielsen arkiv Randbøl Sogns første missionshus, Bethesda, bygget i Frederikshåb i 1892. Omkring 1870 gik Indre Mission

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten.

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten. Vestkysten mellm Thorsminde og Nymindegab. Selv og vi inderst inde godt ved, at det omkringliggende landskab ændrer sig med tiden, så er det alligevel de færreste af os der af og til tænker over hvilke

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE

BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE kend din by - find din slægt SEPTEMBER - OKTOBER 2015 SEPTEMBER Rundvisninger i Apotekersamlingen Tirsdage: 1. september, 6. oktober, begge dage kl. 19.00-20.00 Se den

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Tysk vagtpost på Storstrømsbroen under besættelsen.vordingborg Lokalhistoriske Arkiv. Skolepatrulje i Vrå. 1962-63. Lokalhistorisk Arkiv Vrå.

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lyngby Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere