Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om vejnavne og adresser"

Transkript

1 Bekendtgørelse om vejnavne og adresser I medfør af 3c og 3f i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002, som ændret ved 1 i lov nr. 601 af 24. juni 2005 og 1 i lov nr af 21. december 2005, fastsættes: Kapitel 1 Formål 1. Kommunalbestyrelsen fastsætter og registrerer vejnavne og adresser efter 3a- 3e i lov om bygnings- og boligregistrering. Stk. 2. Vejnavne og adresser fastsættes under hensyntagen til, at borgere, myndigheder, forsyningsvirksomheder, ulykkesberedskab og andre, på lettest mulige måde kan orientere sig og finde frem til den pågældende vej, ejendom, bygning, indgangsdør, bolig- eller erhvervsenhed m.v. Med fastsætte forstås i denne bekendtgørelse såvel den handling hvorved en ny adressebetegnelse sættes i kraft (eksempelvis et nyt vejnavn), som den handling hvorved en eksisterende betegnelse ændres eller slettes. Stk. 3. Registreringen af de fastsatte vejnavne og adresser har som formål at sikre, at de korrekte oplysninger herom kan stilles til rådighed på en ensartet måde for borgere, erhvervsliv og den offentlige administration. Myndighedsforhold 2. Erhvervs- og Byggestyrelsen sikrer, på baggrund af informationer fra Post Danmark, at oplysninger om postnumrene og deres geografiske afgrænsning, er til rådighed på digital form for kommunalbestyrelsen såvel som for andre brugere af adressesystemet. 3. Kommunalbestyrelsen er adressemyndighed og har ansvaret for kommunens samlede bestand af vejnavne og adresser. Stk. 2. Vejnavne fastsættes af kommunalbestyrelsen efter reglerne i kapitel 2, jf. dog stk Stk. 3. Adgangsadresser og enhedsadresser fastsættes af kommunalbestyrelsen efter reglerne i kapitel 3 og 4, jf. dog stk Stk. 4. For hovedlandeveje fastsættes vejnavne af kommunalbestyrelsen efter forhandling med Vejdirektoratet. Kommunalbestyrelsen kan kun fastsætte adgangsadresser for hovedlandeveje efter samtykke fra Vejdirektoratet. Stk. 5. Fastsætter kommunalbestyrelsen, jf. 4, stk. 2-3, vejnavne for interne, private veje eller fastsætter kommunalbestyrelsen adgangsadresser til sådanne vejnavne, skal dette ske efter samråd med grundejeren. Kommunalbestyrelsen har dog ikke pligt til at opnå enighed med grundejeren. 1 af 11

2 Stk. 6. Når der for kommunalbestyrelsen foreligger oplysninger om, at en ejendom, bygning eller et teknisk anlæg m.v. anvendes af Forsvarsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet eller Justitsministeriet, fastsættes vejnavne og adresser herfor af kommunalbestyrelsen efter forhandling med det pågældende ministerium. Stk. 7. Der fastsættes ikke adresser til bygninger eller anlæg m.v., som er beliggende på ejendomme, som anvendes af de i stk. 6 nævnte ministerier og som, ud fra et hensyn til offentlige beskyttelsesinteresser, ikke kan registreres i BBR. Kapitel 2 Vejnavne 4. Vejnavne skal fastsættes for alle offentlige veje og private fællesveje, uanset om det pågældende vejnavn skal indgå i adgangsadresser. Stk.2. Såfremt kommunalbestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, jf. 1, stk. 2 kan der efter samråd med den enkelte grundejer fastsættes vejnavne for andre færdselsarealer end de i stk. 1 nævnte, herunder offentlige stier samt interne, private veje. Stk. 3. Vejnavne kan endvidere fastsættes til særligt, geografisk afgrænsede områder, som ikke har et egentligt vejnet, så som haveforeninger, mindre øer uden vejnet, større idrætsanlæg og lignende. 5. Vejnavne skal fastsættes således at de, under hensyn til 1, stk. 2, betegner et nærmere bestemt, sammenhængende færdselsareal. Stk. 2. Når et vej- eller stinet består af eller planlægges udformet med en eller flere forgreninger og lignende, skal vejnavnene fastsættes under hensyntagen til 1, stk. 2, herunder således at der på en hensigtsmæssig måde kan fastsættes adgangsadresser med tilhørende husnumre i overensstemmelse med reglerne i 16, stk Stk. 3. Såfremt en navngiven vej opdeles af en permanent og fysisk foranstaltning, hvorved færdselsarealet for den kørende trafik opdeles i flere adskilte dele, skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt den hidtidige navngivning af vejen stadig opfylder betingelserne i 1, stk. 2, eller om der skal fastsættes nye vejnavne til de adskilte dele af vejen. 6. Et vejnavn kan sammensættes af indtil 40 tegn. Stk. 2. Vejnavnet fastsættes i overensstemmelse med Dansk Sprognævns Vejledning i retskrivning af vejnavne. Stk. 3. Til ethvert vejnavn fastsættes tillige et forkortet vejnavn, kaldet et vejadresseringsnavn, på indtil 20 tegn. For vejnavne på 20 tegn eller derunder, er vejnavnet også vejadresseringsnavn. Stk. 4. For vejnavne over 20 tegn fastsættes vejadresseringsnavnet ved forkortelse af vejnavnet. Ved forkortelsen skal flest mulige af de 20 tegn anvendes, og alle ord i 2 af 11

3 vejnavnet bør være repræsenteret. Forkortelser i vejnavnets begyndelse skal undgås af hensyn til maskinel, alfabetisk sortering. Vejnavnes entydighed 7. Der må ikke fastsættes et nyt vejnavn, når det samme eller et næsten enslydende vejnavn allerede er fastsat for en anden navngiven vej inden for det pågældende postnummer. Stk. 2. Et nyt vejnavn må ikke fastsættes, når det samme eller et næsten enslydende vejnavn allerede er fastsat for en anden navngiven vej inden for en radius af 7,5 km. Stk. 3. To vejnavne regnes som værende de samme, hvis de kun adskiller sig fra hinanden ved 1. staveforskelle, som ikke svarer til forskelle i udtalen, 2. tilstedeværelse eller fravær af ejefalds-s, 3. bestemt eller ubestemt bøjning, 4. sammenskrivning eller særskrivning af de samme ord, 5. forkortelse eller fuld udskrivning af det samme ord, 6. alternative skrivemåder af det samme ord eller 7. nærliggende varianter eller afledninger af samme ord. Stk. 4. Vejnavne betragtes som næsten enslydende, når der er en nærliggende risiko for at de ved normal, hurtig udtale kan forveksles. Stk. 5. Når en del af et vejnet krydser grænsen mellem to kommuner regnes det som én navngiven vej, såfremt vejnavnet er det samme og såfremt de fastsatte husnumre er i stigende orden i én retning. Stavemåden skal for både vejnavn og vejadresseringsnavn være ens i de to kommuner. Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan, alene eller i samarbejde med andre kommuner inden for et større byområde, opland eller lignende, fastsætte yderligere regler eller aftale andre foranstaltninger ud over de i stk. 1-5 nævnte, til sikring af vejnavnenes entydighed. Vejkoder 8. For hver navngiven vej i kommunen fastsættes en vejkode. Vejkoden skal altid have fire cifre, og disse skal være i intervallet Stk. 2. Vejkoden udgør sammen med Indenrigsministeriets kommunekode, som består af et nul og tre cifre, en entydig identifikation af den navngivne vej med tilhørende vejnavn. Der må kun findes én vejkode til hver navngiven vej i kommunen, og hver vejkode må kun være knyttet til en navngiven vej. Stk. 3. En fastsat vejkode må ikke ændres. Hvis der fastsættes et nyt eller ændret vejnavn til den navngivne vej i sin helhed, skal den oprindeligt fastsatte vejkode bevares. Ændres vejnavnet for en del af den navngivne vej, skal der alene fastsættes en ny vejkode for det nye vejnavn. 3 af 11

4 Supplerende bynavne 9. Kommunalbestyrelsen kan for hver navngiven vej fastsætte et eller flere supplerende bynavne, som tydeliggør beliggenheden af vejen og de tilhørende adresser. Et supplerende bynavn kan fastsættes for hele vejnavnets udstrækning eller for dele af vejnavnet (intervaller af husnumre). Stk. 2. Et supplerende bynavn kan sammensættes af indtil 34 tegn. Som bynavn kan anvendes et egentligt bynavn eller et andet lokalt stednavn, der er egnet til at præcisere adressebetegnelsen. Et supplerende bynavn må ikke fastsættes således, at det ikke kan skelnes fra navnet på det pågældende postnummer (postdistrikt). Stk. 3. Supplerende bynavne skal så vidt muligt fastsættes i overensstemmelse med den almindelige retskrivning og Stednavneudvalgets fortegnelse over danske stednavne. Stk. 4. Når et eksisterende vejnavn forekommer mere end en gang inden for det pågældende postnummer, skal kommunalbestyrelsen til hvert af disse fastsætte et supplerende bynavn, med henblik på at reducere risikoen for forvekslinger. Tidspunkt for fastsættelse af vejnavn mv. 10. Vejnavne og vejkoder bør fastsættes så tidligt som muligt. For en ny vej kan vejkoden fastsættes før vejnavnet, således at vejkoden kan anvendes som identifikation i perioden indtil vejens navn er endelig fastsat. Stk. 2. I forbindelse med fastsættelsen af et vejnavn skal der fastsættes en bestemt ikrafttrædelsesdato for den nye betegnelse. Kapitel 3 Adgangsadresser 11. Der skal fastsættes særskilte adgangsadresser for indgangs- eller opgangsdøre som udgør den udefra kommende hovedadgangsvej til en eller flere BBR-enheder. Når en udvendig trappe med en stigning på over en halv etage giver adgang til de pågældende enheder, regnes trappens startpunkt i terræn som opgangsdør, hvortil adgangsadressen sættes. Stk. 2. Der kan fastsættes særskilte adgangsadresser for andre indgangs- eller opgangsdøre m.v. til en bygning, end de i stk. 1, nævnte. Stk. 3. Der kan endvidere fastsættes særskilte adgangsadresser for at angive bestemte adgangsveje til bebyggede arealer, til arealer, som ifølge planlægning vil blive udstykket eller bebygget, samt til andre ubebyggede arealer eller anlæg som eksempelvis grønne områder, legepladser, idrætsanlæg, rastepladser, seværdigheder, kaj- og bolværkspladser og lignende. 4 af 11

5 Stk. 4. For hvert bebygget jordstykke og for hvert jordstykke, som er udstykket med henblik på bebyggelse, skal der fastsættes mindst én særskilt adgangsadresse efter en bestemmelse i stk. 1-3, jf. dog 4, stk I forbindelse med fastsættelsen af en adgangsadresse angiver kommunalbestyrelsen, hvilket postnummer adressen er beliggende i, og fastsætter, hvilken navngiven vej, der udgør den adgangsgivende vej samt det husnummer, som efter reglerne i skal være knyttet til adressen. Er der flere muligheder, afgør kommunalbestyrelsen, hvilken vej, der skal betragtes som adgangsgivende og, hvilket husnummer der skal anvendes. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme at et eksisterende og permanent gårdnavn, bygningsnavn eller lignende navn på lokaliteten, som kan bestå af indtil 34 tegn, skal knyttes den pågældende adgangsadresse. Stk. 3. Såfremt der opstår forhold, eller såfremt kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på forhold, som ændrer forudsætningerne for det postnummer, vejnavn eller husnummer som, jf. stk. 1, hører til adressen, skal kommunalbestyrelsen ændre disse. Adressepunkt 13. Til hver adgangsadresse tilknyttes et punkt (adressepunktet), som skal være beliggende inden for omridset af det jordstykke, henholdsvis den bygning, som adressen, jf. 11 hører til. Stk. 2. Hører adgangsadressen til en bygning, jf. 11, stk. 1 eller 2, bør adressepunktet fastsættes tre meter inde i denne, regnet fra midten af den længste side af bygningen nærmest den navngivne vej som adressen er knyttet til. For bygninger, hvortil der hører mere end én adgangsadresse, bør adressepunkterne fastsættes således, at de bedst muligt svarer til beliggenheden af de tilhørende indgangsdøre. Stk. 3. Hører adgangsadressen til et areal eller anlæg, jf. 11, stk. 3, fastsættes adressepunktet således, at det bedst mulig angiver adgangen til eller beliggenheden af dette. Tidspunkt for fastsættelse 14. I forbindelse med nybyggeri, ombygning eller ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse eller anlæg, bør adgangsadresser fastsættes så tidligt som muligt, efter at den færdige udformning, disponering eller anvendelse er kendt. Stk. 2. I forbindelse med udstykning, byggemodning, anlægsarbejder og lignende med henblik på bebyggelse af et ubebygget jordstykke, bør der, af hensyn til ulykkesberedskabet, så tidligt som muligt fastsættes mindst én adgangsadresse, jf. 11, stk. 4. Stk. 3. I forbindelse med fastsættelsen af en adgangsadresse skal der af hensyn til de berørte borgere, virksomheder og myndigheder, fastsættes en bestemt ikrafttrædelsesdato for den nye betegnelse. Husnumre 5 af 11

6 15. Husnumre består af indtil fire tegn. Et husnummer består altid af et tal i intervallet fra 1 til 999 som eventuelt kan være suppleret af ét stort bogstav fra A til Z. På grund af risikoen for forveksling bør bogstaverne I, J, O og Q dog ikke benyttes. Stk. 2. Et eventuelt bogstav er en del af husnummeret. Husnumre med og uden bogstav er ligestillede. I en rækkefølge regnes et husnummer uden bogstav lavere end den samme betegnelse med bogstav, Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter husnummeret og kan, jf. 11 stk. 3, beslutte at ændre et eksisterende husnummer herunder således, at der til husnummeret indføjes et bogstav. Afvejningen af hensynet til at undgå usikkerhed om hvilke husnumre der findes, overfor hensynet til ikke unødigt at ændre eksisterende husnumre, foretages af kommunalbestyrelsen. 16. Husnumre fastsættes for hver enkelt adgangsadresse, således at hvert husnummer kun forekommer en gang for den pågældende, navngivne vej. Stk. 2. Husnumre fastsættes i stigende rækkefølge langs vejen, idet ulige husnumre anvendes i venstre vejside set fra husnumrenes start, mens lige husnumre anvendes i højre vejside, jf. dog stk Såfremt husnummereringen i det pågældende område allerede er foretaget efter det omvendte princip, bør dette dog fortsat følges. Stk. 3. Når en navngiven vej er udformet med en eller flere forgreninger, anvendes bestemmelsen i stk. 2 således, at der med udgangspunkt i det primære vejstykke fastlægges en tænkt midterakse eller delelinie, udfra hvilken de ulige og lige husnumre fordeles. Stk. 4. For blinde veje og lignende fastsættes husnumrenes start i den ende af vejen, der er tilsluttet det øvrige vejnet. For øvrige veje bør husnumrenes start fastsættes i den ende af vejen, der ligger tættest ved den pågældende bys midte eller i den ende af vejen, der er tilsluttet den mest betydende del af det øvrige vejnet. Stk. 5. Fastsættelsen af husnumre kan foretages med spring i rækkefølgen, således at der ved fremtidig bebyggelse, fortætning og lignende, langs den navngivne vej, kan indpasses yderligere adgangsadresser uden at berøre allerede fastsatte husnumre. Stk. 6. Såfremt en samlet udstykning eller bebyggelse er udformet således, at reglerne i stk. 2-3 efter kommunalbestyrelsens skøn ikke er egnede til at opnå en systematisk og logisk husnummerering, kan husnumrene i det samlede område undtagelsesvis fastsættes i almindelig, stigende rækkefølge, uden hensyn til lige eller ulige numre. Stk. 7. Stk. 6 finder endvidere anvendelse i havekolonier, kollektive feriebebyggelser, forlystelsesparker eller lignende afgrænsede områder med mange mindre bygninger, brugsenheder eller anlæg, Stk. 8. Det er en forudsætning for anvendelsen af stk. 6-7, at den almindeligt, stigende husnummerering omfatter samtlige adgangsadresser på den navngivne vej og, at der træffes foranstaltninger for at minimere risikoen for misforståelser, eksempelvis ved hjælp af oversigts- eller henvisningsskilte, som angiver de anvendte husnummerintervaller og lignende. 6 af 11

7 Kapitel 4 Enhedsadresser 17. Der skal fastsættes særskilte enhedsadresser for døre, der udgør hovedadgangen til en enkelt bolig-, erhvervs- eller brugsenhed, som registreres i BBR. Enhedsadressen består af den tilhørende adgangsadresses betegnelser, dvs. postnummer, vejnavn og husnummer, samt af en eventuel etagebetegnelse og dørbetegnelse som fastsættes efter reglerne i dette kapitel. Stk. 2. For enfamiliehuse, rækkehuse og lignende, hvor den udvendige indgangsdør, samtidig udgør indgangen til en enkelt bolig-, erhvervs- eller brugsenhed, er enhedsadressen sammenfaldende med adgangsadressen, hvorfor der ikke fastsættes etageeller dørbetegnelse. Stk. 3. Der kan, ud over de i stk. 1 nævnte, fastsættes særskilte enhedsadresser for andre døre, som er placeret i et fælles adgangsareal i bygningen, som eksempelvis et fælles indgangsparti, en etageafsats, en altangang, en korridor eller lignende uanset døren ikke giver adgang til en enhed. Stk. 4. For hver adgangsadresse skal etage- og dørbetegnelserne fastsættes så de er entydige. Såfremt der opstår forhold, eller såfremt kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på forhold, som ændrer forudsætningerne for en allerede fastsat etageeller dørbetegnelse, skal kommunalbestyrelsen ændre disse. Stk. 5. Ved ny bebyggelse, ombygning eller ændret anvendelse af en eksisterende bygning, bør enhedsadressen fastsættes senest i forbindelse med anmeldelse af byggeri eller meddelelse af byggetilladelse. Etagebetegnelse 18. Etagebetegnelsen angiver hvilken etage døren er beliggende på. Som etagebetegnelse kan kun anvendes følgende betegnelser: 1. kl for kælderetagen, 2. st for stueetagen, 3. 1 for 1. sal, 4. 2 for 2. sal, 5. 3 for 3. sal og så videre. Stueetagen er den etageafsats, hvor det fælles adgangsareal ligger i eller umiddelbart over terræn. Stk. 2. I bygninger med flere kælderetager anvendes følgende betegnelser: 1. kl for den kælderetage, der ligger umiddelbart under stueetagen, 2. k2 for den kælderetage, der ligger umiddelbart under kl, 3. k3 for den kælderetage, der ligger umiddelbart under k2 og så videre. 7 af 11

8 Dørbetegnelse 19. Medmindre kommunalbestyrelsen, jf. 20 bestemmer andet, fastsættes dørbetegnelsen med udgangspunkt i det fælles adgangsareal på den pågældende etage, dvs. det fælles indgangsparti, etageafsatsen, altangangen, korridoren eller lignende, som døren er placeret i. Stk. 2. Er der kun én dør på det fælles adgangsareal på etagen, fastsættes ingen dørbetegnelse. Stk. 3. Er der 2 eller 3 døre på det fælles adgangsareal på etagen, anvendes sidebetegnelserne tv, th eller mf, som angiver dørens relative beliggenhed set fra ankomstretningen. I en trappeopgang anvendes retningen som set fra trappens øverste trin før etageafsatsen. 1. tv fastsættes for første dør på venstre hånd 2. th fastsættes for første dør på højre hånd 3. mf fastsættes for en eventuel tredje dør, mellem de to andre. Stk. 4. Er der 4 eller flere indgangsdøre på det fælles adgangsareal på etagen, anvendes i stedet for sidebetegnelser dørnumre, som kan bestå af indtil 4 cifre. Første dør på venstre hånd tildeles dørnummer 1, den følgende dør tildeles dørnummer 2, den næste dørnummer 3 og så videre. Stk. 5. Sker der ændringer i antallet af døre, eksempelvis som følge af lejlighedssammenlægning eller lejlighedsopdeling, skal kommunalbestyrelsen sikre, at alle døre på det fælles adgangsareal er tildelt sidebetegnelse eller dørnummer, jf. stk Efter forslag fra ejeren kan kommunalbestyrelsen godkende en systematisk betegnelse af alle døre i bygningen eller en del heraf, i stedet for de i 19, stk. 3 og 4, nævnte sidebetegnelser eller dørnumre. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan uanset stk. 1 fastsætte en systematisk betegnelse af alle døre, såfremt det skønnes, at sidebetegnelser eller dørnumre ikke er egnet til tydeligt at angive beliggenheden af de pågældende døre. Stk. 3. En systematisk dørbetegnelse kan bestå af i alt højest 4 tegn. For at undgå, at dørbetegnelsen forveksles med husnumre, bør bogstaver så vidt muligt optræde før tal. 21. Når kommunalbestyrelsen, jf. 20, har fastsat en systematisk betegnelse af alle døre i en bygning, skal ejeren på eller ved hver dør anbringe og vedligeholde et skilt eller lignende, som på en let synlig måde viser den fastsatte betegnelse. Stk. 2. Såfremt kommunalbestyrelsen skønner, at de fælles adgangsarealer i en bygning er udformet således at det, eksempelvis for et redningsmandskab, vil være vanskeligt at lokalisere de pågældende døre alene ved hjælp af sidebetegnelse eller dørnummer, kan kommunalbestyrelsen kræve en skiltning af disse efter reglerne i stk af 11

9 Kapitel 5 Særlige bebyggelser 22. I havekolonier, kollektive feriebebyggelser, forlystelsesparker eller lignende afgrænsede områder med mange mindre bygninger, brugsenheder eller anlæg, kan kommunalbestyrelsen fastsætte bebyggelsens eller områdets navn som vejnavn for det samlede område. I sådanne områder kan husnumrene, jf. 16, stk. 6-8, fastsættes i almindelig, stigende rækkefølge uden hensyn til lige eller ulige numre. Stk. 2. Såfremt en haveforenings navn ikke er fastsat som vejnavn, jf. stk. 1, skal kommunalbestyrelsen i stedet fastsætte foreningens navn som supplerende bynavn for hver af de adgangsadresser, der findes på området. Stk. 3. For bygninger hvor flere indgangsdøre, opgange eller udvendige trapper giver adgang til den samme altangang, korridor eller lignende, fastsættes adgangsadressen kun til den af de pågældende adgangsveje, der udpeges som hovedadgangsvej. Stk. 4. For bygninger hvor en altangang, korridor eller lignende giver adgang til boligeller erhvervsenhederne på de øvre etager, og hvor der er direkte adgang udefra til de tilsvarende enheder i stueetagen, fastsættes en særskilt adgangsadresse til hver indgangsdør i stueetagen, herunder til de døre, opgange eller udvendige trapper som giver adgang til de øvre etager, jf. dog stk. 3. For dørene på de øvrige etager fastsættes enhedsadresser med etage- og dørbetegnelse, jf Kapitel 6 Registrering af vejnavne mv. i det centrale personregisters (CPR) vejregister 23. Kommunalbestyrelsen registrerer de fastsatte vejnavne, vejadresseringsnavne og vejkoder i CPRs vejregister efter bestemmelserne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets cirkulære om ajourføring og drift af CPRs vej- og boligregister. Stk. 2. Efter bestemmelserne i samme cirkulære registreres i CPRs vejregister, tillige oplysninger om alle vejnavnes og adgangsadressers beliggenhed i et bestemt postnummer, samt oplysninger om eventuelt fastsatte supplerende bynavne. Eventuelt fastsatte bygnings- eller gårdnavne og lignende, jf. 12, stk. 2 registreres i CPRs boligregister. Stk. 3. Registreringen i CPRs vejregister skal af hensyn til de parter som, jf. 1, stk. 2 og 3, er afhængig heraf, foretages senest to uger efter, at det pågældende vejnavn er fastsat, dog senest samtidig med at vejnavnet, jf. 10, stk. 2, træder i kraft. I en periode indtil et nyt vejnavn er fastsat kan den tilhørende vejkode registreres med Unavngiven vej eller lignende som foreløbigt vejnavn. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal senest samtidig med, at vejnavnet registreres heri, give information om den navngivne vejs geografiske beliggenhed til en fælles, elektronisk opslagstavle eller lignende, som stilles til rådighed af Erhvervs- og Byggestyrelsen. 9 af 11

10 Stk. 5. Vejnavne, vejadresseringsnavne, vejkoder, postnumre og bynavne samt bygnings- eller gårdnavne i CPRs vejregister, skal ved maskinel overførsel eller lignende være til rådighed for kommunens registrering af adresser i BBR. Registrering af adgangs- og enhedsadresser i BBR 24. Kommunalbestyrelsen registrerer samtlige fastsatte adgangs- og enhedsadresser i bygnings- og boligregisteret (BBR). Registreringen skal ske i umiddelbar forlængelse af, at den pågældende adressebetegnelse er fastsat og i takt med, at de øvrige oplysninger, jf. stk. 2-7, er til rådighed. Stk. 2. For hver registrering knyttes information om ikrafttrædelsesdatoen for den pågældende oprettelse, ændring eller nedlæggelse. Stk. 3. For hver adgangsadresse registreres, hvilket postnummer adressen er beliggende i, hvilken navngiven vej, adressen hører til, samt det fastsatte husnummer. I en periode indtil den navngivne vej eller husnummeret er fastsat, kan en adgangsadresse registreres uden disse oplysninger. Stk. 4. For hver adgangsadresse registreres, hvilket jordstykke adressen er beliggende på samt, hvilken bygning, teknisk anlæg, adgangsvej og indgangsdør adgangsadressen er knyttet til. Stk. 5. For hver adgangadresse registreres i BBR endvidere oplysningerne om det adressepunkt, som efter reglerne i 13 repræsenterer adressens geografiske beliggenhed. Som grundlag for registreringen af de geografiske koordinater (X,Y) til adressepunktet anvendes de bedst mulige digitale grundkort, som kommunen har til rådighed. Stk. 6. For hver enhedsadresse registreres, hvilken adgangsadresse den er knyttet til, og hvilken bolig- erhvervs- eller brugsenhed den eventuelt er knyttet til. Stk. 7. Der skal for hver adgangsadresse og for hver enhedsadresse registreres en landsdækkende, entydig og maskinelt dannet kode (stabil primær nøgle), som er uafhængig af de øvrige fastsatte betegnelser. Kapitel 7 Ikrafttræden 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk , stk. 2, 23, stk. 4 og 24 træder dog først i kraft den 1. juli Stk. 3. Cirkulære nr. 137 af 11. december 2002 om adresser ophæves. 5 og 6 opretholdes dog frem til den 1. juli af 11

11 Erhvervs- og Byggestyrelsen, den XX. december 2006 (navne) 11 af 11

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Bekendtgørelse om vejnavne og adresser I medfør af 3c, stk. 3, 3f og 4, stk. 1 i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 1080 af 5. september 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser BEK nr 436 af 02/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-754 Senere

Læs mere

Vejledning om indholdet af Adressecirkulæret ( læsevejledning )

Vejledning om indholdet af Adressecirkulæret ( læsevejledning ) 8. marts 2004 Vejledning om indholdet af Adressecirkulæret ( læsevejledning ) Baggrund Cirkulære nr. 137 af 11. december 2002 om adresser (Adressecirkulæret) er en følge af den seneste ændring af lov om

Læs mere

Den 15. september har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering modtaget kopier af sagens akter og Herning Kommunes udtalelse i sagen.

Den 15. september har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering modtaget kopier af sagens akter og Herning Kommunes udtalelse i sagen. Jette Madsen Ørrevej 46 7400 Herning Kontor Forvaltningsdata Dato 8. december 2016 J nr. KMS-661-00006 Afgørelse i klage over Herning Kommunes adresseændring af vejnavnet Ørrevej til Ørre Byvej, 7400 Herning.

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven Til lovforslag nr. L 66 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. januar 2017 Forslag til Adresseloven Kapitel 1 Formål 1. Denne lov har til formål at sikre 1) et landsdækkende

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavnes entydighed

Bekendtgørelse om vejnavnes entydighed Vejledning til ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN www.ebst.dk 18. december 2007 Bekendtgørelse om vejnavnes entydighed Rettet 3. januar 2008: Side 7 øverst Sag 07/04873 ke/mli 2/18 1. Indledning... 3 1.1 Om bekendtgørelsen...

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven Lovforslag nr. L 66 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Adresseloven Kapitel 1 Formål 1. Denne lov har til

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven 2016/1 LSF 66 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Læs mere

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Erhvervs- og Boligstyrelsen Erhvervs- og Boligstyrelsen Analyse af vejnavnesammenfald Undersøgelse af problemer mht. flere forekomster af samme vejnavn i kommunen - efter en kommunesammenlægning Februar 2004 www.carlbro.com INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Synlige adresser. Danmarks vigtigste vejviser

Synlige adresser. Danmarks vigtigste vejviser ? Synlige adresser Danmarks vigtigste vejviser En korrekt adresse kan betyde alt I hverdagen kan en ukorrekt adresse være årsag til irritation og tidsspilde for mange. Men sker der en ulykke, regner vi

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven Side 1 af 91 Forslag til Adresseloven Kapitel 1 Formål og definitioner Formål 1. Denne lov har til formål at sikre 1) vedligeholdelse og udvikling af det landsdækkende system af vejnavne og adresser, som

Læs mere

OIOXML Adresseguide. 1. Baggrund. 2. Formål

OIOXML Adresseguide. 1. Baggrund. 2. Formål OIOXML Adresseguide Denne guide er udarbejdet af en arbejdsgruppe under den såkaldte Nøgledatagruppe under XML-projektet i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Arbejdsgruppen består af: Morten

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 41 Offentlig Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering, lov om Elsparefonden,

Læs mere

Vejnavne og adresser i kommunalreformen

Vejnavne og adresser i kommunalreformen ORIENTERING Til sammenlægningsudvalgene 3. januar 2006 Sag: D-4236-4 /lgl/mli Vejnavne og adresser i kommunalreformen Orientering om kommunernes opgaver som adressemyndighed forud for kommunesammenlægningen

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

Fastsættelse af vejnavne og adresser. Vejledning til ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Fastsættelse af vejnavne og adresser. Vejledning til ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning til ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 1.1 Kapitel 1-4 (FORELØBIGT TRYK) 13. maj 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 1.2 (Kapitel 1-5) 11. august 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse

Læs mere

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata.

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata. Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister juli 2016 1. Indledning I forbindelse med adresseprogrammet er det aftalt, at kvaliteten af de nuværende adresse-data skal forbedres

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 2.0 11. december 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense Country Report Denmark by Katrine Langballe Danish Enterprise and Construction Authority (EBST) kla@ebst.dk Ændringer i lovgivningen Since last meeting Nem Oplysning

Læs mere

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010.

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010. Lovtidende A 2010 16. november 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, og 8, stk. 2, i lov om bygnings- og boligregistrering,

Læs mere

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010 Nyt BBR En ny platform for adresserne Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010 Overblik Nyt BBR og adresserne: Baggrund og vision Lovgivning og myndighed 2001-2010- Nyt BBR: Aftaler,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering

Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering LBK nr 1080 af 05/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-2722

Læs mere

Bestyrelsen for Hf. Birkevang Att. Dorte Halling Hf. Birkevang Brønshøj. Sagsnr Dokumentnr.

Bestyrelsen for Hf. Birkevang Att. Dorte Halling Hf. Birkevang Brønshøj. Sagsnr Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bestyrelsen for Hf. Birkevang Att. Dorte Halling Hf. Birkevang 17 2700 Brønshøj 05-12-2016 Sagsnr. 2014-0037232 Dokumentnr. 2014-0037232-21

Læs mere

Nordisk Adressemøde juni 2009 Island Landerapport Danmark

Nordisk Adressemøde juni 2009 Island Landerapport Danmark Nordisk Adressemøde 10.-11. juni 2009 Island Landerapport Danmark af Katrine Langballe Erhvervs- og Byggestyrelsen kla@ebst.dk Siden sidst Status på entydige vejnavne og erfaringer Adressevejledning, eksempelsamling

Læs mere

Krav til dataformat ved indberetning

Krav til dataformat ved indberetning Bilag 1 Krav til dataformat ved indberetning Dette bilag beskriver data struktur og format for de data som energileverandørerne skal indberette. Formatet på filen er en csv eller xls fil som består af

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund...5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen...6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Fastsættelse af vejnavne og adresser

Fastsættelse af vejnavne og adresser Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Marts 2009 , vejledning Vejledningen findes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag:

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Beskrivelse af de 12 faste rapporter Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12

Læs mere

Fastsættelse af vejnavne og adresser

Fastsættelse af vejnavne og adresser Fastsættelse af vejnavne og adresser Eksempelsamling Fastsættelse af vejnavne og adresser Eksempelsamling Marts 2009 , eksempelsamling Eksempelsamlingen findes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside:

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 202 205 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 15-002 PARCELHUSOMRÅDE, UGGERHALNE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING DEC 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af aktuelle planer om at udstykke

Læs mere

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og Kalvebodvej ( Mg5llevang ) LOKALPLANENS BAGGRUND Baggrunden for nærværende lokalplan er et ønske om at ligestille Dragør kommunes 3 kolonihaveområder

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Baggrund... 4 1.3. Adgang... 5 1.4. Opbygning af vejledningen... 5 2. Definitioner...6 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Forord... 5 1.2. Formål... 5 1.3. Anvendelse... 5 1.4. Adgang... 6 2. Skærmbilledets opbygning...7 2.1. Datoformat...

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

Kapitel 9. Friluftsreklamer

Kapitel 9. Friluftsreklamer Kapitel 9. Friluftsreklamer 9.1. Indledning 9.2. Virksomhedsreklamer, trafikpropaganda m.v., samt mindre oplysningsskilte 9.3. Reklamer på idrætsanlæg 9.4. Ikrafttrædelse 9. l. Indledning Den hidtidige

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 18

CPR Centrale Personregister Side 1 af 18 CPR Centrale Personregister Side 1 af 18 Dato Version Beskrivelse Applikation version 2016.08.17 1 Indsættes under CSC s dokstandard Reference Forfatter Godkender SER-609 Helle Nilausen Marie Hald/Søren

Læs mere

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Maj-konferencen HRKS DTU 20. maj 2010

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Maj-konferencen HRKS DTU 20. maj 2010 Nyt BBR En ny platform for adresserne Maj-konferencen HRKS DTU 20. maj 2010 Overblik Nyt BBR og adresserne: Baggrund og vision Lovgivning og myndighed 2001-2010- Nyt BBR: Aftaler, principper, arkitektur

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Høringssvar adressebekendtgørelse

Høringssvar adressebekendtgørelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4, 2 1117 København K. adresser@mbbl.dk Høringssvar adressebekendtgørelse KL s sekretariat har med interesse læst ministeriets udkast til ny bekendtgørelse

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen) BEK nr 195 af 07/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen j. nr. 07/08217

Læs mere

Etageejendomme Bestemmelserne er gældende for alle afleveringssteder i en etageejendom.

Etageejendomme Bestemmelserne er gældende for alle afleveringssteder i en etageejendom. Bygningsreglementet (Uddrag af kapitel 4) Trapper i fælles adgangsveje skal have en fri bredde på mindst 100 cm, ved tofamiliehuse dog mindst 90 cm. Gange, reposer og ramper i fælles adgangsveje skal have

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv oplyst 2012. Gyldig fra den 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv oplyst 2012. Gyldig fra den 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 REGLER Erhverv oplyst 2012 Gyldig fra den 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 STAMDATA 03 Stamdata 03 METODE TIL ENERGIMÆRKNING 07 Metode til

Læs mere

Beskrivelse af de 10 faste rapporter

Beskrivelse af de 10 faste rapporter Beskrivelse af de 10 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 10 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 10

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse CVR i DPR CVR Database- og feltbeskrivelse 15. marts 2011 CSC Danmark Copyright ll Rights Reserved. Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Databasebeskrivelse... 4 3.1

Læs mere

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR LOKALPLAN nr. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR SYGEHUSVEJEN, ÆRØSKØBING ÆRØSKØBING KOMMUNE Indledning: Ærøskøbing kommune Lokalplan nr. 9-13 A for et boligområde syd for Sygehusvejen, Ærøskøbing (matr. nr. 69

Læs mere

Table Report. 07_BbrdataFysisk_V10_1.vsd. Database summary

Table Report. 07_BbrdataFysisk_V10_1.vsd. Database summary Table Report 07_BbrdataFysisk_V10_1.vsd Target DBMS: Microsoft SQL Server Number of tables: 41 Number of views: 0 Number of columns: 865 Number of indexes: 75 Number of foreign keys: 101 Last build date:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20-273. FOR ET OMRADE VED VIBELUNDVEJ PA MATR. NR. 7 A, STEGSTED BY, PÅRUP ( 15-rammernes tillæg nr. 36 for område 20.

LOKALPLAN NR. 20-273. FOR ET OMRADE VED VIBELUNDVEJ PA MATR. NR. 7 A, STEGSTED BY, PÅRUP ( 15-rammernes tillæg nr. 36 for område 20. LOKALPLAN NR. 20-273 FOR ET OMRADE VED VIBELUNDVEJ PA MATR. NR. 7 A, STEGSTED BY, PÅRUP ( 15-rammernes tillæg nr. 36 for område 20.02) I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT l. Lokalplanens formål.........

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-01 SAMSØVEJ REDEGØRELSE. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆG- NING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan Nærværende

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Værgeoplysninger CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 136 område ved Belvedere-Mølmarksvej.

SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 136 område ved Belvedere-Mølmarksvej. ,c ~ Matr.nr. 6-gø og del af 6 a, Anmelder: Svendborg markjorder, samt Svendborg kommunes matr.nr. 39-a m.fl., Græshol- tekniske forvaltning mene, Svendborg jorder. Gåsestræde 14 B 5700 Svendborg SVENDBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Kapitel 2 Opfyldelse af boligkravet

Kapitel 2 Opfyldelse af boligkravet Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 814 af 20/07/2004 (Gældende) LBK Nr. 945 af 01/09/2006 Kapitel

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Stamoplysninger for en person CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Lokalplankataloget - muligheder og begrænsninger

Lokalplankataloget - muligheder og begrænsninger Lokalplankataloget - muligheder og begrænsninger v/helle Schou Weile Teknisk Forvaltning Plan og Trafik Lokalplankataloget - Kun få mindstekrav til lokalplanens indhold - Loven overlader til den planlæggende

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Kom godt i gang Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Side 1 af 69 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 5 Begreber... 6 Adgangspunkter, husnumre og adresser... 6 Status af

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 MAJ 2001 BOLIGOMRÅDE PÅ TOLSKOVVEJ, KR. HVALSØ INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse for lokalplanen side Baggrund for lokalplanforslaget 2 Hvad er en lokalplan? 2 Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1. Stamdata 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1. Stamdata 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1 Stamdata 0 1 STAMDATA STAMDATA Stamdata Stamdata omfatter alle centrale oplysninger, der identificerer bygningen, energimærkningen, energikonsulenten og det certificerede

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

LOKALPLAN KOMMUNE. område til. OFF. FORMAL KOLONHIAVER HVIDKILDE, RINGE RINGE

LOKALPLAN KOMMUNE. område til. OFF. FORMAL KOLONHIAVER HVIDKILDE, RINGE RINGE LOKALPLAN nr.32 område til. OFF. FORMAL KOLONHIAVER. 1 HVIDKILDE, RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 Lokalplan for et område i Ringe til offentlige formål (kolonihaver). INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 26. Boligområde ved Arresøgaard

Lokalplan nr. 26. Boligområde ved Arresøgaard Lokalplan nr. 26 Boligområde ved Arresøgaard 27.09.1995 STEMPELMÆRKE YKUN GtøUMGT MÉttAFSTEMRUNG Af DOMM RKOWTOHETS KASSEKONTROLAPPARAT ' LOKALPLAN NR. 26 for en del af matr.nr. 48a og del ad matr.nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Lokalplan 1.05. Ishøj Havn

Lokalplan 1.05. Ishøj Havn Lokalplan 1.05 Ishøj Havn Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE-LOKALPLAN 1.05 Lokalplanens indhold. Lokalplan 1.05 fastlægger retningslinier for Ishøj havns (havn nr. 3 f s) udformning og udnyttelse som lystbådehavn.

Læs mere

Områdets anvendelse. 3.1 Delområde I anvendes udelukkende til formål i tilknytning

Områdets anvendelse. 3.1 Delområde I anvendes udelukkende til formål i tilknytning HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 21 omfattende område 2.F.o2. til fritidsformål (surfing) i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982)

Læs mere

THISTED KOMMUNE. Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED. Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.

THISTED KOMMUNE. Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED. Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted. THISTED KOMMUNE Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Thisted by og den sydlige bydel Tilsted...2 Området

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A. I N D H O L D S F O R T E G N E L S E AFSNIT 1 Lokalplanens formål side 1 AFSNIT 2 Område - og zonestatus

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17.06.2014 PKR Første udkast 0.2 18.06.2014 MBS Tilføjet afsnit om Søgeresultater 0.3 26.06.2014

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev T Anmelder: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde tlf.: 96 77 99 00 ORIGINAL 22542? 03 OUU0.0070 LOKALPLAN NR. 20.20.04 ORIGINAL 225390 03 0000.0070.04.20015 TÅ 400r00 K Område til offentlige

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014 Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 - forår GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Plan for grunddataforbedringer efterår 2013

Læs mere

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER THISTED KOMMUNE UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, 7760 Hurup tlf. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Udstykningen på Hans Bachs

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere