INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk"

Transkript

1 INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014

2 Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: / Mail: Næstformand: Henning Rasmussen, Nøddelunden, Tlf.: ; Mail: Kasserer: Martin Hovgård Nielsen, Lindelunden, Tlf.: ; Mail: Sekretær: Børge Bolding, Morbærlunden, Tlf.: ; Mail: Bjarne Nielsen, Granlunden, Tlf.: ; Mail: Peter Bay, Kastanielunden, Tlf.: ; Mail: Lars Pødenphant, Hassellunden, Tlf.: ; Mail: Bladet er udgivet af grundejerforeningen Kvaglund Redaktør: Klaus Hebsgaard Bladet er trykt i 650 eksemplarer og omdelt til alle husstande i foreningens område. Hammeren 4, Tarp 6715 Esbjerg N Tlf Fax

3 Sted: Lokalerne i Egehuset 2. Antal medlemmer mødt: 77 Formanden bød velkommen. Referat fra generalforsamling 25. februar 2014 kl. 19.oo. Som dirigent valgtes Jens Ole Okholm. Denne konstaterede generalforsamlingens lovlighed jævnfør vedtægternes krav om varsel for indkaldelse og gav straks formanden ordet for aflæggelse af beretning. Bestyrelsens beretning Generalforsamlingen den 25. februar 2014 Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand: Erik Gram Næstformand: Henning Rasmussen Kasserer: Martin Nielsen Sekretær: Børge Bolding Best.medl.: Lars Pødenphant Best.medl.: Peter Bay Best.medl.: Bjarne Nielsen Vi har igen i år valgt at flytte generalforsamlingen fra det tidligere anvendte lokale i Kvaglundhallens cafeteria til Egehuset, Egelunden 2. Dels grundet den store interessen for ghettoproblematikken og dels da vi efter generalforsamlingen vil afholde et temamøde om nabohjælp, som vi har haft mange forespørgsler omkring. I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen er der i kuverten vedlagt informationsmateriale fra Det Kriminalpræventive Råd. Det forløbne år har været præget af meget stor mødeaktivitet frem til midt på sommeren. Ud over de 6 ordinære bestyrelsesmøder har der været afholdt ekstraordinære bestyrelsesmøder og diverse forberedende møder til de eksterne møder, breve og kontakter, vi har haft til Esbjerg Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Vi har stadig problemer med håndteringen af de syge træer, der efterhånden bliver til døde træer og derved kan være til fare på torvene. Døde træer tager vores gartner sig af. I andre tilfælde, hvor ændringer ønskes, er det kommunen, der i de enkelte tilfælde tager 30 3

4 stilling til, hvilke træer, der må fjernes. For torvenes vedkommende laves der en plan over torvenes træer og med indtegning af træer, der må fjernes og forslag til ny plantning, som kommunen vil foretage, hvis det ønskes. Planen sendes til grundejerforeningen, der formidler den videre til kontaktpersonen på torvet. Det er så op til torvene, på normal vis, at få samlet underskrifter for alle torvets beboere med tilkendegivelser af om man er for eller imod det fremlagte forslag. Proceduren kan ses i vedtægterne i KVAGLUND NYT. Læbælterne omkring de grønne områder skal kommunen vedligeholde. Her er der et stigende problem med, at uønsket plantevækst trænger ind i de tilstødende haver. De enkelte husejere kan henvende sig til Vej og Park for beskæring mm. Se oplysninger i KVAGLUND NYT. Foreningen har igen i år støttet Kvaglunddagen med 2000 kr. På torvekontiene er der blevet brugt godt 5000 kr. Hvad de enkelte torve og området vest for Degnevej har til rådighed kan ses i oversigten i KVAGLUND - NYT. Vi går ind i andet år af vores 5 årige gartnerkontrakt. Han gør et godt stykke arbejde i god dialog med beboerne. Den indeholder en automatisk prisregulering, som med vort nuværende kontingent ikke vil kunne dække vores budgetterede udgifter, som det vil fremgå af kassererens beretning. Belysningen i Kvaglund er under forandring. Et forsøg er sat i gang på de midterste fire torve og tilhørende stier i Fyrrelunden. Det er i årets løb blevet justeret, og den endelig løsning er ikke på plads. Da den ansvarlige stadig arbejder på at finde den bedste belysning/ master / armaturer, og da projektet først forventes at få midler 2015, er der mulighed for, at bedre løsninger dukker op. Vi har et fremragende samarbejde om dette projekt På sidste generalforsamling blev der gjort grundigt rede for forløbet: - Kvaglund, fra kun at være et socialt udsat område til en plads på ghettolisten Det vil jeg følge op på her: Sidste år var status den 1. februar At vi stadig er at finde på ghettolisten den 1. oktober 2013 At vi i bedste fald, som det ser ud nu, vil ligge ved siden af et ghettoområde ved navn Kvaglundparken At vi ikke har nogen vished om, hvad kommunen på sigt agter at gøre, så området ikke er at finde på listen. Vi var i bestyrelsen ikke tilfredse med forslaget Kvaglundparken, da vi ønskede et navn, hvor ordet Kvaglund ikke indgik, idet ændringen så ikke ville gøre den store for- 4 29

5 skel. Den langsommelighed, kommunen udviste, gjorde, at vi selv ønskede at kontakte ministeriet igen, denne gang med anmodning om et møde med ministeren for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen. Vi udfærdiger et brev, hvor vi gør opmærksom på, at vi uforskyldt er havnet i et ghettoområde, og at vi mener, at andre i landet kan være kommet i samme situation, så det er en sag af principiel karakter. Om vi får fremmøde eller ej, så lægger vi planer for at kunne lægge et øget pres på Økonomiudvalget for at få sat fart i processen. Vi har politiske kontakter, der presser på, pressen kan bruges, og en sidste mulighed er ombudsmanden, da den måde, vores sag håndteres på, er dybt kritisabel. Den 7. maj modtager vi svar fra ministeren. Her uddrag af brev: Hvis kommunen finder det anvendte navn uheldigt eller misvisende og derfor foreslår et andet dækkende og mundret forslag, vil ministeriet som udgangspunkt være imødekommende. Kommunen er det organ, som har lokalt kendskab, og som ud fra en samlet vurdering kan vurdere om boligområdets navn er hensigtsmæssigt. Dette budskab har jeg tidligere sendt jeres borgmester i Esbjerg, Johnny Søtrup, og ved også, at mine embedsmænd har formidlet det samme til embedsmændene i Esbjerg Kommune. Du henviser endvidere selv til korrespondance mellem grundejerforeningen og embedsmænd i ministeriet, hvor sagen er blevet grundig belyst. Jeg foreslår derfor, at I som borgere i Esbjerg Kommune i stedet for at mødes med mig drøfter navngivningen af det almene boligområde i bydelen Kvaglund med jeres kommune. Her vil de have mulighed for at drøfte et alternativt navn til det pågældende boligområde. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har tidligere meddelt kommunen, at man gerne overvejer et godt forslag til et andet dækkende navn, som nyder bred accept blandt borgerne i Esbjerg, hvis kommunen fremsender et sådant. Med venlig hilsen Carsten Hansen Dette brev satte gang i kommunens håndtering af sagen, der blev arbejdet i det udvalg, kommunen nedsatte efter vores møde med økonomiudvalget i januar måned. Vi havde gjort opmærksom på, at det ville tage tid at få en navneændring behandlet i ministeriet inden udgivelsen 1. oktober, så det haster. 13.maj blev Kvaglund som ghetto sat på Økonomiudvalgets dagsorden. Her fremlægges hele baggrunden, og der fremsættes forslag om ændring af det tidligere foreslåede Kvaglundparken til Hedelundparken mv. Direktionen indstiller til udvalget, at sagen drøftes, og Økonomiudvalget beslutter at udsætte beslutningen, til efter at borgmesteren har afholdt møde med boligforeningerne om sagen. Dette møde trækker ud, til trods for vi presser på, og da den foreløbige ghettoliste offentliggøres 10. juni er Kvaglund stadig på ghettolisten Vi går ind i sommerferien og tiden er knap, hvis ændringen skal nå at komme med inden 28 5

6 1. oktober. 12. august kommer punktet Navngivning af ghettoområde på økonomiudvalgsmødet. I referatet står, at efter en dialog mellem Arbejdernes Boligforening, Boligforeningen Fremad, Boligforeningen 32 og Børn & Kultur har arbejdet med forslag til nyt navn for området, er der tilslutning til navnet Hedelundgårdparken. Det besluttes samtidig at der etableres et samarbejdsforum mellem relevante forvaltninger og Kvaglunds boligforeninger. Dette bliver dog ændret til, at det er kommunens boligforeninger samt relevante kommunale forvaltninger. Det kan give stof til eftertanke, at de lokale boligforeninger ikke vil sætte sig sammen for at løse et fælles ghettoproblem. Det vakte stor opmærksomhed og trak store overskrifter således JV den 13. på forsiden Kvaglund væk fra trist ghettoliste. og ja, det var, hvad vi ønskede. Men længere inde kunne vi som ventet læse at Grundejerne får deres vilje: Kvaglund af ghettolisten som desværre var med blæse en negativ stemning op I dele af Kvaglund. TV-Syd dækkede også navneændringen ej heller i særligt positive vendinger om parcelhusejerne, men et indslag med viceborgmester Jacob Lose satte tingene på plads. Enkelt og præcist : der sker ingen fysiske ændringer, ingen skilte ændres, Kvaglund er Kvaglund. En præcisering af ghettoområdet hvor man har samlet boligforeningerne under en fælles benævnelse af administrative grunde, da det er her de boligsociale problemer er, og her hvor der kan være behov for støtte. Boligforeningerne har således haft mulighed for at informere deres medlemmer om, hvad navneændringen reelt ville betyde, og om hvorfor de accepterer navnet. Dette skete desværre ikke, og det kunne måske have været med til at undgå de misforståelser og den ubegrundede frygt, der senere kom til udtryk i facebooksider Bevar Kvaglund og Red Kvaglund, hvor vi grundejere fik en hård medfart. Der var dog også indlæg, som vi sagtens kunne sympatisere med, men vi valgte at holde meget lav profil på alle medier i den tid, det stod på, for ikke at skabe yderlige forvirring. Skolen og hallen fik også ændret navn for en dag, da denne ubegrundede frygt for en deling af Kvaglund var på sit højeste. I bund og grund et udslag af at vi alle vil værne om Kvaglund. Navnet Kvaglund var således ikke på ghettolisten, da den udkom 1. oktober 2013, men var erstattet af Hedelundgårdparken. Når vi ser tilbage på de ønsker og forslag, der fremkom om, hvordan parcelhusområdet kunne frigøre sig for ghetto etiketten, da Kvaglund i oktober 2012 dukkede op som ny på ministeriets ghettoliste, finder bestyrelsen det opnåede resultat rigtig godt. Det må være til gavn for alle Kvaglunds borgere, at der er sket en vis anonymisering af ghettoområdet. Det betyder ikke at vi er tilfredse i et og alt. Vi finder det stærkt uhensigtsmæssigt for Esbjerg, at der overhovedet er ghettoer i byen. Vi ser meget gerne at de midler, der tilfalder kommunen i forbindelse med Hedelundgårdparken som ghettoområde, tilfalder 6 27

7 området, så det snarest forsvinder fra ghettolisten. Torvegade Esbjerg Telefon Trods de til tider negative vibrationer over ghettoproblematikken deltager foreningen i KO møder, hvor 3i1 indbyder alle institutioner, forretninger, boligforeninger, politi, idrætslivet mm. til fælles tiltag i Kvaglund. Et møde med temaet et trygt Kvaglund om hærværksproblematik og senest her i efteråret hvor temaet var fælles aktiviteter hen over sommeren for børn, unge og voksne og her så de meget gerne noget fælles (parcelhuskvarteret og boligforeningerne). Deltagelse her er måske på kanten af hvad grundejerforeningen skal påtage sig, men jeg deltager gerne i år set i lyset af hvad der er sket de sidste par år i ghettodebatten. Det har her i skrivende stund vist sig at det ikke er til alle deres møder vi er velkomne. Det tager vi til efterretning der var ikke vilje fra vores side der stoppede det. Vi har gennem lang tid og på mange opfordringer arbejdet på at få nabohjælp udbredt i området. Vi har derfor i samarbejde med politiet planlagt det temamøde, som finder sted efter generalforsamlingen. Nogle lommer og torve er gået i gang og har erfaringer, vi kan få glæde af. Økonomien dækkes af torvekontiene. Området vest for Degnevej er samlet i en pulje som ifølge vedtægterne administreres af bestyrelsen, som har besluttet, at de lommer, der ønsker det, får udgifterne dækket. Hvor det er etableret, kan pengene refunderes. Vi vil efter mødet finde en hensigtsmæssig måde at bestille materiale så vi evt. kan opnå rabat. Er interessen stor kan der blive tale om at vores fælleskasse dækker nogle indkøb ved stamveje stier mm. Det må så lige tages med i overvejelserne, når kontingentet fastsættes. Vi arbejder stadig ud fra mottoet KVAGLUND ET GODT STED AT BO og med navnet væk fra ghettolisten, er vi på rette vej. Kan vi så i det kommende år få de politikere, der under valgkampen og under ghettodebatten gav udtryk for, at området trængte til et løft på det grønne område, til at holde ord, bliver det endnu bedre. Hermed overgiver jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling På bestyrelsens vegne Erik Gram Af spørgsmål til beretningen og formandens svar herpå fremgik følgende: En borger havde af repræsentanter fra Vejdirektoratet fået at vide, at torvene`s vejareal er at betragte som privatvej. Svar: Vejarealet her er offentlig. Ifølge de oprindelige planer for området skulle der anlægges en sti nord for Nordskræn- 26 7

8 ten. Den er ikke blevet til noget hvorfor? Svar: Ifølge kommunen afventer denne en plan for en total naturregulering for området. En borger ønskede bedre orientering om den eksperimentering, der p.t. pågår med hensyn til anden gadebelysning. Svar: Endelig beslutning om ændret belysning vil ført blive foretaget i Der henvises til notits. Herefter blev beretning sendt til afstemning med efterfølgende enstemmig vedtagelse. Regnskab Kassererens gennemgang af årets regnskab, som fremgik af indkaldelsens bagside, viste bl.a.: Indtægter: Kr. 331,642,90 Overskud: ,41 Aktiver: ,02 Passiver: ,00 Egenkapital: ,02. Regnskabet blev godkendt. Forslag fra medlemmer: Ingen forslag indsendt. Budget 2014: Som følge af bl.a. øgede udgifter til gartner, jævnfør kontrakt med denne, og udgifter til ny IT forsikring foreslår bestyrelsen en kontingentforhøjelse på kr. 25,oo til i alt kr. 550,oo pr. husstand. Budgettet godkendtes. Valg af medlemmer til bestyrelsen/suppleant På valg: Nøddelunden, Morbærlunden, Fyrrelunden og Granlunden og suppleant. Genvalg til nuværende. God mad ud af huset FRIKADELLEN v./ Vagn E. Jensen Tlf SE: Valg af 2 revisorer og suppleant: Genvalg til nuværende. Erik Weis Thomsen, Lindelunden 47 tlf Britta Køhler, Hassellunden 16 telf

9 Jens Ole Okholm, Hassellunden 93 telf Eventuelt En borger orienterede om en oplevelse, denne havde haft med Jydske Vestkysten omkring dennes artikel den 3. januar 2014 med overskriften Nytårsaften vil ingen ende tage i Kvaglund. Borgerens forsøg efterfølgende på en berigtelse af indholdet er efterfølgende ikke lykkedes trods gentagne rykkere, herunder mails til såvel lokal- som chefredaktør!! Afslutningsvis takkede formanden de mange fremmødte og dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden 38 tlf (valgt for Fyrrelunden) Næstformand: Henning Rasmussen, Nøddelunden 27 (valgt for Nøddelunden) Kasserer: Martin Hovgård Nielsen, Lindelunden 71 tlf (valgt for Lindelunden) Sekretær: Børge Bolding, Morbærlunden 69 tlf (valgt for Morbærlunden) Medlem: Bjarne Nielsen, Nøddelunden 32 tlf (valgt for Granlunden) Medlem: Lars Pødenphant, Hassellunden 8 tlf (valgt for Hassellunden) Medlem: Peter Bay, Kastanielunden 14 tlf (valgt for Kastanielunden) Efter generalforsamlingen gav 3 repræsentanter fra Politiet (Jesper, Julie og Johannes) et interessant indlæg over emnet Teknisk og praktisk indbrugssikring, herunder erfaringerne med og fordelene ved at tilslutte sig Nabohjælp. Sekretæren. Du kan bidrage til at "Kvaglund er et godt sted at bo" ved at vedligeholde din parcel så stier og fortove er let fremkommelige - god sommer. Husk: Det påhviler os selv at holde hække og græsrabatter klippet og beskåret? Hækkene skal jo være plantet 30 cm fri af skel på egen grund, men flugter den med fliserækkerne uden at gå ind over disse, vil ingen kunne beklage sig over hækkens tykkelse. Kommunen har jo ikke råd til at holde deres del af rabatterne skåret ind så tit, som det er nødvendigt, så vi må selv ud med spaden lidt oftere! KOM NU I GANG, så vi alle kan færdes på fortovene uden at skulle ud i rabatten. 24 9

10 Foreningens vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Grundejerforeningens geografiske område er det område, som er omfattet af: Lokalplan nr. 399, for parcelhusområderne i Kvaglund. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune. 2. Alle ejere af grunde indenfor det i 1 angivne område har ret og pligt til at være med-lem af grundejerforeningen. Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede grunde, bortfalder medlemsretten og vedkommende udtræder af for-eningen uden krav på refusion af kontingent eller til udbetaling af andel i foreningens formue. Medlemspligten for ejere af ovennævnte grunde indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted. 3. Grundejerforeningens formål er, i overensstemmelse med bestemmelserne i den i ovennævnte lokalplan indeholdte tinglyste deklaration, at varetage med-lemmernes, evt. grupper af medlemmers fælles interesser. Også hvor grundejerne har nabointeresser med hensyn til arealer uden for foreningens geografiske område. Grundejerforeningen skal endvidere varetage de opgaver med drift og vedligeholdelse af fællesarealer og legeredskaber, som er henlagt under foreningen med hjemmel i lovgivningen eller ved indgåede aftaler med Esbjerg Kommune. En væsentlig udvidelse af foreningens vedligeholdelsesaftaler med kommunen skal godkendes af en efterfølgende generalforsamling inden aftalen kan forpligte foreningen. Grundejerforeningen kan tage initiativ til etablering eller fjernelse af anlæg, der kan begrundes i fælles interesse og som er placeret på fællesarealer inden for området. Grundejerforeningen kan yde, mindre, økonomiske tilskud til godgørende formål eller til aktiviteter og anlæg, som i deres formål og omfang henvender sig til en bredere kreds indenfor det område som officielt er defineret som Kvaglund. På generalforsamlingen fastlægges en pulje for det kommende år, hvorfra evt. tilskud tages. 4. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Det er kun generalforsamlingen, der kan vedtage, ændre eller ophæve foreningens vedtægter. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned i lokaliteter i bekvem afstand for medlemmerne. Bestyrelsen forelægger forslag til budget for regnskabsåret. På grundlag af budgettet fastsætter generalforsamlingen årets kontingent. Kontingentet skal være betalt inden 1. april i regnskabsåret. Generalforsamlingen kan fastsætte et rykkergebyr og fastlægge procedure for inkassoforretning til inddrivelse af restancer hos medlemmer

11 22 Bekendtgørelse om standsning og parkering i Esbjerg Kommune 1 Det er forbudt at standse eller parkere helt eller delvist på fortov, cykelsti, gangsti, midterrabat, helleanlæg og lignende, herunder på helt eller delvist græsklædte fortovs- og rabatarealer, medmindre det på stedet direkte er tilkendegivet, at standsning og parkering er tilladt. 2 Motordrevne køretøjer samt påhængskøretøjer må på parkeringspladser uden tidsbegrænsning ikke parkeres ud over 7 døgn. 3 Biler med en tilladt totalvægt over 3500 kg, traktorer samt påhængs- og sættevogne med en tilladt totalvægt over 750 kg må ikke parkeres i mere end 4 timer, medmindre det sker på særligt afmærkede parkeringspladser for sådanne køretøjer. 4 Påhængsvogne med en tilladt totalvægt på højst 750 kg, campingvogne og campingbiler må ikke parkeres i mere end 48 timer, medmindre det sker på særligt afmærkede parkeringspladser for sådanne køretøjer. 5 Byrådet kan, i henhold til Vejlovens 107, træffe bestemmelse om indførelse af parkeringslicens i områder med parkeringsmæssige restriktioner til: Beboere, ejere og erhvervsdrivende, der er bosiddende i området. Erhvervsdrivende, der skal lave bygge- og anlægsarbejder mv. Byrådet kan opkræve en fastsat afgift for parkeringslicenser. Parkeringslicensen skal anbringes synligt i forrudens højre side og skal kunne læses udefra. 6 Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse kan politiet pålægge en afgift i medfør af færdselslovens 121. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli Samtidig ophæves Bekendtgørelse om standsning og parkering i Esbjerg Kommune af 1. januar Der betales kontingent for hver parcel. 5. Indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling skal meddeles skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der behandles på generalforsamlingen. Generalforsam-lingen kan kun træffe afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den medlemmerne meddelte dags-orden. Det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår skal ligeledes tilgå den enkelte husstand senest 8 dage før den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen indkalder til den årlige generalforsamling, som ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 1/10 del af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. Det skal samtidig nærmere angives hvilke emner der ønskes behandlet. Bestyrelsen er forpligtiget til at afholde den ekstraordinære generalforsamling senest 5 uger efter anmodningen herom. 7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra medlemmer. 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent. 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 8. Eventuelt. Forslag fra medlemmer, eller andre forhold som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal tilstilles bestyrelsen i skriftlig form, senest 4 hverdage før generalforsamlingen. Modtagne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside, senest 2 dage før generalforsamlingen. 8. Alle almindeligt forekommende valg afgøres ved håndsoprækning og simpelt flertal. Afstemningen skal dog være skriftlig, når mindst 10 medlemmer kræver det. Medlemmerne kan lade sig repræsentere på generalforsamlinger ved fuldmagt. Ingen fuldmægtig kan repræsentere mere end 5 stemmer. Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede og afgiver stemme, og at beslut-ningen ta-ges med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke tilstede, indkaldes inden 1 måned med mindst 8 dages varsel en ny generalforsam-ling, på hvil-ken der uden hensyn til de mø-dendes 11

12 antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende med-lemmer stemmer for for-slaget. Enhver vedtægtsændring skal godkendes af Esbjerg Kommune, før den får endelig gyldighed. 9. Forslag, som behandles, og forslag som vedtages på generalforsamlingen, skal indføres i foreningens sags registrering og offentliggøres på grundejerforeningens hjemmeside. 10. Beslutninger, der træffes på en generalforsamling eller af bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægterne, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt ændres i henhold til vedtægterne. Det forudsættes, at beslutningerne i øvrigt ikke er i strid med gældende dansk lov. Eventuel indbringelse af trufne beslutninger for domstolene har ikke opsættende virkning. Medlemmerne er pligtige at efterleve beslutningerne, indtil endelig retsafgørelse foreligger. Bestyrelsen kan udarbejde særlige retningslinjer som en uddybning af bestemmelser i vedtægterne, hvis den finder det nødvendigt for at skabe en bedre forståelse eller præcisering af en opgave. En sådan uddybning af bestemmelserne i vedtægterne er at betragte som et tillæg til vedtægterne, og skal godkendes på en generalforsamling før den kan få virkning. 11. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Hver lund vælger et medlem samt en suppleant. Valget gælder for 2 år således at repræsentanter for Fyrrelunden, Granlunden, Morbærlunden og Nøddelunden vælges i lige år. Repræsentanter for Hassellunden, Kastanielunden og Lindelunden vælges i ulige år. Såfremt der ikke møder nogen fra en lund, eller de fremmødte derfra ikke ønsker at modtage valg, kan en repræsentant og dennes suppleant findes ved valg blandt de øvrige fremmødte. Genvalg kan finde sted. 11a. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter den ordinære generalforsamling og fastsætter selv sin forretningsorden, ud over hvad der måtte fremgå af foreningens vedtægter. Beslutningsreferat fra et bestyrelsesmøde godkendes som første punkt på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, men der kan ydes de enkelte bestyrelsesmedlemmer en mindre kompensation for dokumenterede udgifter, som er forbundet med varetagelsen af hvervet. Bestyrelsen kan beslutte, at der skal ydes et honorar til hvervet som kasserer. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte en arbejdsgruppe bestående af medlemmer uden for bestyrelsen, forudsat at arbejdsgruppens formand er medlem af bestyrelsen. Arbejdsgruppen kan ikke tildeles beslutningskompetence. Der vil også være opstillet en High Jumper og igen i år vil der være mulighed for at slås med sværd og skyde med bue og pil i forbindelse med Rollespil som finder sted på den grønne plæne. I år er alle aktiviteterne gratis! Motionsløb igen i år Den lokale idrætsforening Idræt for Alle gentager igen i år de seneste års store succes, motionsløbet Løb for alle med en distance på tre kilometer. Løbet finder sted kl bag biblioteket, og der er en lille gave til alle, der gennemfører løbet. Blandt dem der kommer i mål, vil der desuden blive trukket lod om fede præmier. Der er tilmeldingsfrist til Løb for Alle senest torsdag den 4. september Bydelshus Kvaglund, Daddellunden 17, 6705 Esbjerg Ø. Startgebyret er 20 kroner og løbsnumre udleveres på dagen. Kræmmermarked og tilmelding Kræmmere fra nær og fjern kommer og sælger deres ting, og sultne ganer kan traktere sig i madboderne. Ønsker man en kræmmerstand, skal man tilmelde sig fra onsdag d. 6. august til torsdag den 28. august til bydelsmedarbejder Lene Holm Poulsen på Bydelshus Kvaglund, Daddellunden Esbjerg Ø. En kræmmerstand koster 50 kr. for ca. 3x4 m. Bag Kvaglunddagen står en række lokale foreninger og institutioner, boligforeninger, nærpolitiet, Kvaglund Kirke, Kvaglund Bibliotek, Grundejerforeningen, Centerforeningen, Bydelsprojekt 3i1 m.fl. Nye ideer og nyt logo Vi har brug for din mening. Så lad os endelig høre dine forslag til hvad DU kunne tænke dig der var på Kvaglunddagen. Kvaglunddagen mangler desuden et logo. Er du god til at tegne, har du en god ide eller kreativ, er du meget velkommen til at kontakte Bydelshuset Kvaglund. Vi er åbne for alle forslag! For yderligere information kontakt Bydelsmedarbejder Lene Holm Poulsen på tlf.: eller Husk at synes godt om Kvaglunddagen 2014 på Facebook! 12 21

13 Velkommen til Kvaglunddagen 2014 Lørdag den 6. september byder Kvaglund velkommen til endnu en fantastisk hyggelig og festlig dag. Lørdag den 6. september forvandles centertorvet i Kvaglund for 12. år i træk til en stor festplads. Kvaglunddagen slår dørene op kl hvor Kvaglunds sognepræst Jakob Wilms Nielsen vil byde velkommen og skyde dagens program i gang. Udover kræmmermarked vil dagen indeholde mange forskellige indslag og aktiviteter som publikum kan fornøje sig med. Der er som sædvanlig familieunderholdning på eller foran scenen med lokale talenter indenfor sport, dans og musik. Fornemt besøg, konkurrencer og trommerytmer Udover de faste programpunkter vil bl.a. K.I.F., FDF og Kvaglund Kirke stå for sjove aktiviteter og spændende konkurrencer. For de aktive der vil spille bold bliver Fairplay fodboldbanen stillet op. Hunde høm-høm(ere). Kære vovse, du er ikke problemet. Men, når vi alligevel henvender os til dig, så er det fordi, vi gerne vil have dig til at vuffe et alvorsord med din ejer m/k i den anden ende af snoren Det er, for at sige det lige ud, et svineri med de mange høm-høm(ere), som efterlades på alle grønne områder i vort ellers dejlige kvarter. Udover det synlige svineri for alle, der færdes her så er svineriet jo endnu værre for vedkommende som har pligten til at slå græsset. Tænk på, en slåmaskine agerer pludselig møgspreder, og vaskemaskinen skal straks tages i brug. Ja, måske er det også nødvendigt med dagens 2. brusebad. Så igen - kære vovse - sørg for din ejer (m/k) er udstyret med en pose til at indsamle dine efterladenskaber og sørg for, denne tager det med hjem, hvor det rettelig tilhører. Bestyrelsen Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende såvel over for offentlige myndigheder som andre samarbejdspartnere. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med gældende lovgivning, foreningens vedtægter og de af generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden sammen med 2 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan udpege personer blandt sine medlemmer til at repræsentere foreningen i arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med særlige opgaver for hele Kvaglund. En sådan repræsentant kan ikke indgå bindende aftaler. 13. Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Der afholdes som minimum 1 bestyrelsesmøde i hvert kvartal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede, heraf enten formanden eller næstformanden. Formanden eller i hans fravær næstformanden leder bestyrelsesmøderne, og de har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, eller bliver ude af stand til at varetage sit hverv, skal bestyrelsen snarest muligt suppleres med den pågældendes suppleant. Dersom formanden, næstformanden eller kasserer, efter ovenstående måtte udtræde af foreningen, skal hans afløser vælges indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalfor-samling til valg af stedfortræder. 14. Kassereren administrerer foreningens indtægter og udgifter. Udbetalinger skal attesteres af formanden, og anvises af kassereren. Kassereren fører et af bestyrelsen godkendt regnskabssystem samt et løbende opdateret medlemskartotek. Regnskab og kartotek, som opbevares elektronisk, skal sikres mod destruktion ved en form for sikkerhedskopiering, så rekonstruktion er mulig. Kassereren underskriver alle kvitteringer. Likvid kapital skal fortrinsvis henstå i bank, sparekasse eller postgiro, men kan også efter bestyrelsens vurdering anbringes i obligationer. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det afsluttede regnskab afleveres til formanden inden 10. januar. Formanden sikrer at regnskabet videresendes til de af generalforsamlingen valgte revisorer inden 20. januar. Det reviderede regnskab skal tilgå formanden senest 31. januar i en form, som kan trykkes og udsendes til medlemmerne som anført i Generalforsamlingen beslutter med godkendelsen af regnskabet, at et evt. overskud fordeles på torvekontoerne i forhold til antallet af grundejere på de enkelte torve. Indestående beløb på de enkelte konti tilhører hvert enkelt torv og grundejerforeningen kan ikke disponere over disse beløb. Lindelunden, Morbærlunden og Nøddelunden betragtes som et torv, der administreres af bestyrelsen. Indestående på torvekonti kan ikke anvendes til foreningsformål. Midlerne er tiltænkt anlæggelse, anskaffelse og vedligeholdelse af torveinventar, efter 13

14 følgende retningslinjer: Alle husstande på torvet skal spørges. Hver husstand har 1 stemme og der skal være almindeligt flertal for projektet. Ved ikke - stemmer medtælles ikke. Udgifter i forbindelse med jordarbejde, anskaffelse af legeredskaber eller anden inventar/anlæg for fælles aktiviteter, herunder rydninger og beplantninger, kan dækkes fra kontoen. Der skal, inden beløb frigives, redegøres for afholdte udgifter over for bestyrelsen, som sikrer at formålet er i overensstemmelse med ovenstående. Bilag, i form af fakturaer, kvitteringer i form af Dags Dato blanketter o. lign, skal være påført signering af lundens bestyrelsesrepræsentant samt mindst 2 af torvets husstande, udover modtagerens. Afskrifter og fotokopier kan ikke godkendes. Foreningen søger gennem en forsikringsordning at minimere foreningens erstatningsdækning over for forhold hvor foreningen som lejer af torvearealerne kan gøres erstatningsansvarlig. 16. Evt. opløsning skal gennemføres efter samme retningslinjer, som der er anført for vedtægtsændringer i 8. Opløsning af foreningen kan ikke ske uden Esbjerg Kommunes godkendelse. I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens nettoformue tilbagebetales til medlemmerne i lige andele. Beskæring af torve- og randbeplantning Beskæring af beplantning på kommunal jord, herunder torve- og randbeplantninger må kun foretages efter samråd med Esbjerg kommune. Ønskes der ændringer af beplantningen på torvene, skal retningslinjerne for brug af midler på torvekontoen anvendes. (se vedtægterne). Det betyder, at de ønskede ændringer af beplantningen beskrives, alle på torvet giver deres mening til kende ved at krydse ja eller nej samt underskriver forslaget. Er der flertal for en ønsket ændring kontaktes Grundejerforeningen. Kommunen tager efterfølgende stilling til forslaget og torvet modtager en tegning der viser, hvad kommunen tillader og evt. forslår. Med tilladelsen giver kommunen Grundejerforeningen lov til at udføre arbejdet. Randbeplantningen mm. kontakt: Niels Buchane Tlf eller Er du i tvivl kontakt Grundejerforeningen ( se side 2 ) 14 19

15 Torvekonti Vejledning til udbetaling fra Torvekonti. For hvert torv er der i regnskabet oprettet en konto, som kan benyttes til dækning af udgifter i forbindelse med anskaffelse af legeredskaber eller anden inventar /anlæg for fællesaktiviteter, beplantninger, anlæggelse herunder jordarbejde, vedligeholdelse af legeredskaber / inventar samt rydning af beplantninger og træer på torveområderne. Generalforsamlingen beslutter at et eventuelt overskud i foregående års regnskab kan fordeles på de enkelte torvekonti i forhold til antallet af grundejere på det enkelte torv. Midlerne til projektet kan anvendes i henhold til følgende procedure: Alle husstande på torvet skal spørges og har 1 stemme Der skal være almindelig flertal for projektet. Ved ikke stemmer medtælles ikke. Forinden beløbet frigives skal der redegøres for følgende forhold: Liste der redegør for flertal. Bilag i form af fakturaer, kvitteringer, Dags Dato blanketter og lignende påført signering fra mindst 2 af torvets husstande og lundens bestyrelsesrepræsentant. Desuden kvitterer modtageren for beløbet. Kopier accepteres ikke. Lindelunden, Morbærlunden og Nøddelunden betragtes som et torv og administreres af bestyrelsen. Forespørgsel omkring anskaffelser og vedligehold m.v. som beskrevet ovenfor, omkring disse lunde stiles til bestyrelsen inden projektets påbegyndelse. Miljø- og nabovenlig brug af brændeovne og pejse. Bevar det gode miljø og naboskab ved at følge en række regler, når du bruger din brændeovn eller pejs. Brændet: Brændet skal være rent, tørt og egnet til brændeovnen. Brændet skal være lagret i mindst et og gerne to år. Sørg for, at brændet opbevares tørt. Det er ulovligt at brænde: imprægneret træ, malet træ og spånplader affald, herunder mælkekartoner, kulørte blade og reklamer Afbrænding af imprægneret træ, malet træ, spånplader samt affald medfører, at særligt skadelige stoffer sendes ud i omgivelserne. Derfor er det ulovligt, at brænde det af i en brændeovn eller pejs. Brug brændeovnen rigtigt Ved optænding tilføres rigeligt med luft, så også gasser der dannes ved forbrænding af træet brændes af. Herved afgiver brændet meget mere varme, og udledningen af lugtende stoffer og partikler mindskes væsentligt. Først når der ikke længere er mørkegule flammer, skrues der ned for lufttilførslen. Undgå at fylde meget brænde i brændeovnen ad gangen, da dette giver en dårlig og uren forbrænding. Undgå at fyre over om natten, da dette giver en kraftig udledning af partikler og lugtende stoffer. Vejret Røgen fra brændeovnen skal væk. Det kræver, at det blæser eller, at den varme røg kan stige til vejrs og blive fortyndet. På vindstille dage med tåget eller vådt vejr slår røgen ned. I den situation er der kun et råd: brug ikke brændeovnen eller pejsen. Bestyrelsen vil forsøge at holde medlemmerne orienteret på vores hjemmeside:

16 16 Det er tid til eftersyn af legeredskaber på torvene! Det er de enkelte torves ansvar, at legeredskaberne er i forsvarlig stand, så mulighed for ulykker minimeres. Da der er indkommet klager over at legeredskaberne er i for ringe stand, skal I sørge for at få bragt jeres i orden. Kommunen vil, hvis dette ikke sker, kræve redskaberne fjernet eller fjerne dem på torvets regning. Ved nyopsætning vil kommunen stille nye skærpede krav. Så for en SIKKERHEDS skyld tjek dem inden de tages i brug dette forår. Legeredskaberne er til fri afbenyttelse, så selv om der ikke er børn på torvet, skal de være i forsvarlig stand eller pilles ned. Alkoholtest. En mand bliver stoppet af en betjent på grund af et ødelagt blinklys. Betjenten kigger ind på mandens bagsæde og opdager en masse knive. Betjenten: Hvorfor har du alle de knive på bagsædet? Manden: De er til mit jonglere nummer! Betjenten: Det tror jeg ikke på bevis det for mig. Manden tager knivene og begynder at jonglere med dem. I det samme kører en bil med to mænd forbi, hvorefter den ene mand siger Det er sgu godt jeg er holdt op med at drikke. De der alkoholtest bliver da sværere og sværere. Operation nabohjælp Jævnfør temaet Nabohjælp, på generalforsamlingen, er det besluttet at opsætte Nabohjælpskilte, som hosstående logo, på alle indfartsveje og -stier til området. Omkostninger hertil dækkes af Grundejerforeningen. For de torve, der tillige ønsker at opsætte tilsvarende skilte ved indkørsel/indgang til det enkelte torv, kan dette ske ved egen indkøb og betaling via torvekontiene. Omkostninger hertil anslås i størrelsesorden kr. 500,oo pr. skilt inkl. beslag. Reglerne for opsætning er følgende: Skiltene må ikke opsættes på vejnavneskilte eller færdselstavler. Men gerne på eksisterende lysstandere. Hvor der færdes fodgængere, skal underkanten af skiltet være mindst 2,2 meter over belægningen. Ved cykelstier eller andet dog mindst 2,3 meter. Det påhviler det enkelte torv selv at sørge for ansøgning til og opsætning af disse skilte. Omkring samme henvises i øvrigt til materiale fra Trygfonden udleveret sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Bestyrelsen 17

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Traneparken". Dens område er matrikel nr. 4 ar og 4 as, Tranegilde by, Ishøj sogn, og parceller, der er udstykket herfra. Dens hjemsted er Ishøj kommune jf.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Teglgården. Området er sommerhusparceller og fælles områder, udstykket fra matr. Nr. 44a m.fl. Hejls by

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for Grundejerforeningen "MOSEPARKEN"

VEDTÆGTER. for Grundejerforeningen MOSEPARKEN VEDTÆGTER for Grundejerforeningen "MOSEPARKEN" V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen MOSEPARKEN 1. Foreningens navn er grundejerforeningen Moseparken. Dens område er de i deklaration, lyst den 20/8

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø

VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Strandgården, Enø", og dens område er det på ved-hæftede plan viste areal, omfattende 113 parceller, vejarealer

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975,juni 1984, maj 2011 og maj 2014.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

NÆRPOLITIET I KVAGLUND

NÆRPOLITIET I KVAGLUND NÆRPOLITIET I KVAGLUND Kridthuset, Kvaglundparken 2. 6705 Esbjerg Ø Tlf. 75471448. Fax 75144667 Mandag kl. 10.00 12.00 Torsdag kl. 15.00 17.00 Venlig hilsen Dine nærbetjente Johannes Nielsen Niels Ruth

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng

Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng I henhold til 11 i Tårnby Kommunes Lokalplan 95 for villabebyggelse på Nordre Eng skal der etableres en grundejerforening med medlemspligt

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere