justering af Virksomhedsordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "justering af Virksomhedsordningen"

Transkript

1 november 2014 Nr. 10 justering af Virksomhedsordningen side 3 syn af Marksprøjter side 7 Efterårets arrangementer side 10-15

2 Indholdsfortegnelse Økonomi Plante & Miljø Kvæg DLBR Forsikringsmægler Arrangementer Sprøjteopfølgningskursus Autorisationskursus, kvæg Kurser i Ø90 Online Arrangementer foreninger Moms- og skattekalender Kontingent 2015 Såfremt der er ændringer vedrørende dit medlemskab, beder vi dig kontakte Heden & Fjordens sekretærer på tlf Senest onsdag den 10. december 2014 Forening: Familielandbruget: Holstebro Struer Landboforening: Herning-Ikast Landboforening: Kontakt: gitte Mejdahl Jensen Lissy Damgaard Sørensen Lissy Damgaard Sørensen 02 Kontakt Heden & Fjorden Birk Nupark Tlf Kriserådgivning v/ socialøkonom Lilly Okkerstrøm, mobil og Karen Aagaard, mobil DLBR forsikringsmæglerne A/S Birk Tlf LandboGruppen MidtVest Peter M. Mikkelsen Tlf og Jens Ravn tlf Vikar- og hjemmeservice Midt-Vest Nupark Tlf Byggeri og Teknik I/S Birk Tlf SvineRådgivningen Birk Tlf Foto: Colourbox m.fl.

3 økonomi Af Kurt Pedersen, økonomirådgiver Justering af virksomhedsordningen Den 9. september 2014 vedtog Folketinget en stramning af virksomhedsordningen med ikrafttrædelse den 11. juni Stramningen har i hovedtræk nedennævnte konsekvenser for erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen. Jeg vil starte med en ADVARSEL: Ingen nye private sikkerhedsstillelser uden at kende den nøjagtige konsekvens af dette kontakt din skatterådgiver. Negativ indskudskonto Der kan ikke foretages opsparing af indkomst, som er erhvervet efter den 11. juni 2014 hvis indskudskontoen er negativ. Der er dog indsat en bagatelgrænse der bevirker, at indskudskontoen kan være på kr. uden det har konsekvenser for muligheden for, at foretage opsparing. Det vil være muligt, at foretage en fordeling af indkomsten for 2014 således at indkomsten før den 11. juni kan opspares i virksomhedsordningen. I visse situationer kan der med fordel ændres på indskudskontoen fra start, idet der er åbnet op for, at der kan ske korrektion af fejlagtige indskudskonti indtil den 31. marts Indskudskontoen kan ses i note 600 i skatteregnskabet. Sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen Hvis der er stillet sikkerhed for gæld uden for virksomhedsordningen, med sikkerhed i aktiver i virksomhedsordningen kan man risikere at blive beskattet af sikkerhedsstillelsen som personlig indkomst. Eksempler på situationer hvor der kan opstå beskatning: Der er stillet sikkerhed i aktiver i virksomheden for et banklån uden for virksomhedsordningen til køb af sommerhus Der er lagt et kreditforeningslån uden for virksomhedsordningen (privat), hvor der er stillet sikkerhed i aktiverne, der ligger i virksomheden. Lånet er anvendt til at købe aktier i et udenlandsk landbrugsselskab eller børsnoterede aktier Der kan også blot være lagt et lån eller dele heraf uden for virksomhedsordningen for at styre hæverækkefølgen fortsættes på næste side 03

4 fortsættelse fra side 3 Eksempler på situationer hvor der ikke opstår beskatning: Der er stillet sikkerhed i aktiver i virksomheden for et lån placeret uden for virksomhedsordningen, hvor lånet er mindre end værdien af stuehuset Der er stillet sikkerhed for eget landbrugsselskab, hvormed der er samhandel Andre forhold Sikkerhedsstillelse i forbindelse med familiehandler, hvor faderen stiller sikkerhed i aktiver i virksomhedsordningen for datterens/sønnens lån er ikke afklaret Solidarisk hæftelse for gæld i I/S anses ikke i sig selv som sikkerhedsstillelse Satsen for rentekorrektion forhøjes således, at den bliver 3 procent over kapitalafkastsatsen 04 Hvis summen af sikkerhedsstillelse og negativ indskudskonto uden fortegn samlet set holdes under kroner Der er indført en overgangsregel, således at der kan opspares i , selv om sikkerhedsstillelser i princippet hindrer dette. Hvis det den 31. december 2017 viser sig, at sikkerhedsstillelser ikke er nedbragt, således at det kan holdes inden for stuehusets værdi og bagatelgrænsen, beskattes opsparing foretaget i i indkomståret Afslutning Der er mange forskellige forhold der gør sig gældende for den enkeltes virksomhedsordning, og konsekvensen i det enkelte regnskab vil blive nøje gennemgået og optimeret maksimalt. Dette vil foregå i efteråret eller under alle omstændigheder ved regnskabsafslutningen for Der er ligeledes en række forhold i lovændringen, der ikke er helt belyst og fortolket på nuværende tidspunkt. Det arbejdes der videre på.

5 Af David Ahle, driftsøkonomirådgiver Skindforskud og moms Kopenhagen Fur har valgt at flytte deres decemberauktion til begyndelsen af januar. Det er sket for at imødekomme kundernes ønske om en mere hensigtsmæssig placering i forhold til den store andel af kinesiske kunder, samt for at skabe et større og bredere udbud af skind end det hidtil har været tilfældet i december. Som avler bør du derfor overveje din strategi for hjemtagelse af skindforskud, da flytningen af auktionen har indvirkning på afregningen af moms i forbindelse med forskuddet. Indtil nu har det været sådan, at moms af forskud hentet hjem inden decemberauktionen, blev modregnet aconto ved auktionen, hvilket neutraliserede momsen i denne periode, så den først skulle afregnes ved den anden betalingsfrist i det nye år. Med ændringen kommer moms af forskud hentet hjem inden nytår til at skulle afregnes ved den første frist i det nye år i stedet. Eksempel: Der hentes kroner hjem i forskud i begyndelsen af december, hvoraf kroner udgøres af moms som skal afregnes til SKAT. En avler som afregner momsen kvartalsvis, ville tidligere skulle betale de kroner i juni måned, da modregningen ved auktionen skubbede momsen et kvartal. Mens samme avler, med den nye januarauktion, i stedet skal afregne momsen i marts måned. Dermed er der behov for likviditet til ovenstående afregning tidligere på året, end det hidtil har været tilfældet. Med et fremrykket salg af skind bør der derfor være opmærksomhed på, at der er likviditet til at betale en eventuel momsgæld. Dette bør dog ikke afholde dig som avler fra at hente forskud hjem i december, hvis det er nødvendigt for at holde balance i likviditeten på bedriften. Men det er værd at have med i sine overvejelser, hvis likviditeten forventes at være stram i begyndelsen af det nye år

6 Af Lilly Okkerstrøm, socialøkonom Sygedagpengereform den 1. juli 2014 I kraft den 1. juli 2014 Ydelsesperioden er ændret, så der skal ske revurdering efter 22 uger. Der kan ske forlængelse af dagpengeperioden Mulighed for forlængelse af ydelsesperioden for personer med livstruende sygdom Ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser I kraft den 1. januar 2015 Digitalisering af sygedagpengelovens beskæftigelseskrav og beregningsregler Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse under de første 14 dages sygdom (kun for dagpengemodtagere) Tidlig indsats og mulighed for at borgere kan få iværksat opfølgning ekstraordinært tidligt I kraft den 1. juli 2015 Jobafklaringsforløb til sygemeldte der ikke kan få forlænget perioden med sygedagpenge Overgangsregler: Sygedagpenge ophører før den 1. juli 2014 Den nye sygedagpengemodel træder i kraft den 1. juli 2014, så alle der mister retten til sygedagpenge før denne dato, bliver ikke omfattet af de nye regler. Modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger efter den 1. juli 2014 Hvis man modtager sygedagpenge efter den 1. juli 2014 og har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger, fortsætter man uændret på sygedagpenge. Når man har modtaget sygedagpenge i op til 52 uger inden for de seneste 18 kalendermåneder, skal man vurderes i forhold til forlængelsesreglerne. Modtaget sygedagpenge i mindre end 22 uger efter den 1. juli 2014 Hvis man ikke kan få forlænget sygedagpenge efter forlængelsesreglerne, overgår man til jobafklaringsforløb

7 Plante Erik A. Kjeldsen, planterådgiver Syn af marksprøjter Marksprøjter med en tank på 25 liter eller derover skal synes på en godkendt synsvirksomhed. Spørg ved din egen maskinforhandler da der nu er cirka 100 godkendte synsvirksomheder i landet. Der er lavet følgende indfasningsordning for syn af sprøjter: Virksomheder med CVR nr. der ender på 0, 1, 2, skal have deres sprøjter synet inden den 26. november 2014 Virksomheder med CVR nr. der ender på 3, 4, 5, 6, skal have deres sprøjter synet inden den 26. november 2015 Virksomheder med CVR nr. der ender på 7, 8, 9, skal have deres sprøjter synet inden den 26. november 2016 Er der flere ejere af sprøjten, er det det laveste cvr. endetal, der er gældende. Du skal selv sørge for at få sprøjten synet Der kommer ikke en synsindkaldelse til marksprøjten, ligesom der gør til bilen. Når sprøjten er synet, skal den synes igen efter fem år, og derefter hvert tredje år. Nyt sprøjteudstyr indkøbt efter den 31. december 2013 skal synes første gang efter fem år og herefter hvert tredje år. Undtagelse Agter man at tage sprøjten ud af drift inden den 26. november 2016, skal den ikke synes inden ovennævnte datoer. Dette skal ikke dokumenteres. Anvender man en sprøjte, der ikke er synet og godkendt efter den 26. november 2016, straffes man med en bøde sprøjter er ikke synet endnu Vil man alligevel køre videre med sprøjten i 2017, stiller man op i køen sammen med de andre sprøjter,der heller ikke er blevet synet endnu. Først herefter kan man lovligt køre videre med sprøjten. Dags dato er der kun synet 200 sprøjter på landsplan Miljøstyrelsen har talt med flere af de landmænd, der har fået synet deres marksprøjte og de har udtalt, at det er betryggende at køre med en sprøjte, hvor alt fungerer korrekt! Der har været fejl på 40 procent af de sprøjter der er synet til dato, og Miljøstyrelsen opfordrer på det kraftigste landmændene til, at få synet marksprøjten til de ovennævnte tidsfrister. 07

8 Af Karen V. Thomasen, miljørådgiver 3 natur i Herning kommune uoverensstemmelser og ny natur Undersøg om der er nye/ændrede 3 arealer på din ejendom. Kend dine rettigheder og klag om nødvendigt. Naturstyrelsen er i gang med et eftersyn af al 3 natur i Danmark, hvor de udfører en indledende screening. Resultaterne gives videre til kommunerne, som har det endelige ansvar for at opdatere 3 registreringen. Begrebet 3 natur dækker over beskyttet natur, såsom ferske enge, overdrev, strandenge, heder, søer og vandhuller, vandløb, samt moser, kær og lignende. I den forbindelse er der fundet cirka konkrete sager i Herning kommune, hvor der er uoverensstemmelser mellem registrering som 3 natur og den faktiske tilstand. Det kan for eksempel være heder eller enge, som er dyrket op, eller søer som er sløjfet. I sådanne tilfælde vil der blive stillet krav om reetablering af naturområdet. Hvis du modtager brev fra kommunen vedrørende uoverensstemmelser, skal du vurdere, om det er korrekt. En beskyttelse efter Naturbeskyttelseslovens 3 betyder, at arealets tilstand ikke må ændres uden dispensation det gælder forhold som ændret dræning, ændret dyrkning, ændret gødskning og sprøjtning samt tilplantning med mere. Der gælder dog den undtagelse for enge, at hvis du jævnligt har omlagt dem hver femte til syvende år, er det stadigvæk tilladt. Ligeledes vil gødskning være tilladt, hvis det altid har været praktiseret. Naturbeskyttelsesloven trådte i kraft i 1992 og en vurdering af, om arealet har været jævnligt omlagt, skal derfor vurderes tilbage til Dog skal man være opmærksom på, at arealer kan vokse ind og ud af beskyttelsen, så det er altid den faktiske tilstand på arealet, som afgør, om det er beskyttet. Udover uoverensstemmelserne er der i Herning Kommune fundet 655 hektar ny natur samt 900 hektar overset natur. Det er natur, som er opstået siden sidste registrering, eller som blot manglede på de gamle kort. Herning kommune vil via brev orientere alle lodsejere, der har fået registreret ny eller overset natur på deres ejendom. Hvis du ikke er enig med kommunens vurdering, kan du bede om en besigtigelse af området sammen med kommunens biolog. Du er også velkommen til at kontakte os for en nærmere uddybning af reglerne og eventuel hjælp til at klage over en vurdering. 3 natur kan ses på

9 kvæg Foderanalyser Fire uger efter høst er dit grovfoder klar til at blive analyseret med henblik på at kende energi og næringsstoffer i grovfoderet, samt lave en udbytteberegning. Husk at bestille tid hos din kvægrådgiver i god tid inden du skal bruge analysen. Vores prøveudtager Ole Jakobsen skal have mulighed for at planlægge besøgene så der bruges mindst mulig tid på vejen. Når du bestiller er det vigtigt, at du oplyser slætdato, placering, antal hektar, og om det er en almindelig analyse eller en udvidet analyse inklusiv mineraler du har brug for. Pris på en foderanalyse inklusiv prøveudtagning og kørsel Foderanalyse: Foderanalyse inklusiv mineraler: Foderanalyse inklusiv mineraler + selen: priserne er ekslusiv moms 915 kr kr kr. DLBR forsikringsmægler Brug for hjælp med forsikringerne? Det er for mange landmænd tiden, hvor der skal indhentes tilbud på forsikringerne, hvis aftaleperioden udløber til nytår. Er du forsikret i Topdanmark, Gjensidige eller Tryg, skal der dog inden den 1. oktober være fremsendt en fritstillelseserklæring til forsikringsselskabet, hvor du har betinget dig retten til at opsige dine forsikringer til nytår. Er du forsikret i Alm. Brand, skal forsikringerne blot være opsagt inden den 1. december. Har du selv indhentet tilbud og sidder med de ofte meget forskellige bud fra et eller flere forsikringsselskaber, kan DLBR Forsikringsmægler hjælpe dig med at finde ud af, hvad der er op og ned i assurandørernes forslag. DLBR Forsikringsmægler kan også hjælpe dig med at indhente tilbuddene. Så vil det være lettere at lave en sammenligning af, og du får en større sikkerhed for, at forsikringerne dækker dine reelle behov, så der hverken forsikres for meget eller for lidt. Og du kan bruge din tid på noget andet. Emne til vinterens erfa-møder DLBR Forsikringsmægler tilbyder at holde et indlæg af en god times varighed, hvis du mangler et emne til vinterens erfa-møder Det kan være om landmandens forsikringer generelt eller om specifikke emner. For eksempel personforsikringer, forsikring af maskiner, forsikring af besætning og så videre. Vores deltagelse er gratis for arrangøren, men giv besked i god tid, så du er sikker på, at vi kan deltage. Du kan kontakte forsikringsrådgiver Carl Baltzer på tlf eller eller på Rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning 03 09

10 Arrange Brug vinteren til at lære mere om råvarer og finans Af Lona Fack, driftsøkonomirådgiver Flere tusinde danske landmænd abonnerer i dag på dansk landbrugs analyseinstitut Agro- Markets og inddrager analytikernes analyser og anbefalinger i blandt andet risikostyring og handelsstrategier. Her hos Heden & Fjorden har vi også gennem flere år arbejdet sammen med AgroMarkets og gennemfører i samarbejde med dem blandt andet finansierings, foder- og netværksmøder. Som noget nyt udbyder vi nu også et AgroMarkets basiskursus, der er en helt unik mulighed for at få udviklet dine kompetencer på strategisk og taktisk niveau, øge din viden om fundamentale og tekniske analyser og blive indført i globale og nationale markeders udvikling. Tid og sted: Basiskurserne afvikles over to dage, hvor begge dage er obligatoriske Tirsdag den 25. november kl på Rådgivningscentret, Nupark 47, 7500 Holstebro Torsdag den 27. november kl på Rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig eller Ivan Damgaard, leder af AgroMarkets, på mobil eller Tilmelding: Senest torsdag den 20. november på tlf eller på Pris: kroner per person inklusiv to kursusdage og forplejning Statement: Hvis jeg kan handle råvarer til foder 10 procent billigere, kan jeg tjene knap kroner om året. Så er udgiften til mit AgroMarkets abonnement godt nok hurtigt tjent ind. AgroMarkets Per Andersen, mælkeproducent, Skive Arrange

11 menter Orienterings- og demonstrationsmøde om intelligente randzoner Buffertech er et tværfagligt projekt, der har til formål at finde løsninger til optimering af randzoners effektivitet og er et alternativ til de nuværende 9 meter randzoner. Tid og sted: Fredag den 7. november kl på Vantingvej 4, 6971 Spjald Buffertech har deltagere fra Videncentret for Landbrug, Århus Universitet og lokale landbrugscentre. Der laves forsøg i tre projektområder. På mødet vil intentionerne med projektet blive præsenteret og der vil være mulighed for at se nogle forsøgsopstillinger etableret i randzonerne. Derudover, vil der blive afholdt testflyvning med drone over området til kortlægning af erosionsfølsomme arealer. Arrangementet er gratis, og alle er velkomne Er landbruget kreditværdigt? Fyraftensmøde om finanstilsynet og bankernes øjne på landbrugets kreditværdighed. Tid og sted: Torsdag den 27. november kl på rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser fortæller om en ny analyse. Analysen tager udgangspunkt i Finanstilsynets bekendtgørelser og vejledninger, da disse udstikker rammerne for bankens kreditpolitik. Hvor retningslinjerne ikke er tilstrækkeligt specifikke, anvendes bankernes praksis. Landmanden, rådgiveren og banken har tit forskellige opfattelser af en virksomheds kreditværdighed. Det skyldes, at Finanstilsynets og bankernes opgørelse af indtjening og egenkapital ofte adskiller sig væsentligt fra regnskaberne og de bogførte værdier. For bedre at kunne kommunikere med banken og opnå lån og kreditter, er det vigtigt at kende bankens opgørelsesmetoder. Erhvervsøkonomi ved Videncentret for Landbrug har derfor lavet en detaljeret klassificering af landbrugsvirksomhederne og deres karakteristika. Tilmelding: senest mandag den 24. november på eller tlf Kurset er gratis og afholdes for vores egne kunder og rådgivere. Der er begrænsede pladser, så derfor er det først til mølle-princippet. menter 03 11

12 Arrange Sprøjteopfølgningskursus Et sprøjtebevis eller certifikat må ikke være mere end fire år gammelt. Så har du erhvervet eller været på et af de første opfølgningskurser i perioden 1. juli juni 2011, er det tiden at få det opfrisket - og senest 1. juli Varighed Opfølgningskurset varer èn dag, og der afsluttes IKKE med eksamen. Ved gennemført kursus udstedes et kursusbevis, som skal kunne forevises på forlangende ved Plantedirektoratets kontrolbesøg. Tid og sted Vi tilbyder følgende kurser: Torsdag den 20. november kl på Rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Torsdag den 20. november kl på Rådgivningscentret, Nupark 47G, 7500 Holstebro Tirsdag den 9. juni 2015 kl på Rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Undervisere Det er teknikrådgiver Hans Thostrup og planterådgivere fra Heden & Fjorden, som underviser. Kurserne udbydes som AMU-kurser i samarbejde med Dalum Landbrugsskole. Pris Kurset koster i alt 750 kroner plus moms for en hel dag inklusiv forplejning med mere. (Dalum opkræver 122 kroner og Heden & Fjorden 628 kroner). Som ufaglært eller faglært er der mulighed for at søge om VEU-godtgørelse (inden for landbrugsfaget er det kun agronom og tekniker, der betragtes som videregående uddannelse). Tilmelding Klik ind på og søg på HogF. Når du har fundet det rigtige kursussted, skal du vælge den ønskede dato. Bemærk at du som arbejdsgiver skal have medarbejdersignatur for at kunne tilmelde, og du skal desuden have de rigtige rettigheder på Se også tilmeldingsvejledningen under arrangementer på vores hjemmeside Lønrefusion Du har mulighed for at søge om VEU-godtgørelse på cirka 650 kroner per dag. Bemærk, at du skal tilmelde dig kurset med Digital Signatur/medarbejdersignatur for at søge godtgørelse. Er du selvstændig landmand og IKKE ønsker at søge om VEU-godtgørelse, kan du tilmelde dig på som privatperson uden at have en Digital Signatur Det er dit ansvar, at dit sprøjtebevis eller certifikat er gyldigt. Hvis du ikke med fire års interval gennemfører dit opfølgningskursus, mister du retten til at sprøjte, men sprøjtebeviset/- certifikatet bortfalder ikke. Ønsker du på et senere tidspunkt igen at opnå ret til at sprøjte, kan det ske ved, at du gennemfører et opfølgningskursus. Arrange

13 menter Autorisationskursus til behandling af efterbyrd og mælkefeber Kursforløb over to dage, hvor begge dage er obligatoriske Tid og sted: 1. del: tirsdag den 2. december kl del: tirsdag den 9. december kl på Rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Vil du autoriseres til at behandle køer med mælkefeber og tilbageholdt efterbyrd? Så er kurset her for dig. Heden & Fjorden tilbyder den lovpligtige undervisning, der skal til for at få den personlige autorisation. Kurset forløber over 10 timer fordelt på to dage. Undervisningen omfatter den teoretiske baggrund for sygdomme og behandlinger samt håndtering af disse. Der undervises også i lovgivning, indberetning, alternative diagnoser og meget mere. Ved bestået kursus udstedes kursusbevis. Når den efterfølgende praktiske undervisning, som skal foretages af din besætningsdyrlæge, er overstået, skal du bruge kursusbeviset til din ansøgning om autorisation. Underviser: Kvægdyrlæge Line Fruergaard-Roed, Heden & Fjorden Tilmelding: senest tirsdag den 25. november på eller tlf Pris: 1500 kroner per person inklusiv to kursusdage og forplejning menter 13 03

14 Arrange Kursus ø90 Online - Bogføring Tirsdag den 9. december kl på Rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Målgruppen er nuværende og kommende brugere af Ø90 Online. Hovedvægten bliver lagt på gennemgang af skærmbilleder, funktionstaster, kontering af diverse bilag samt indlæsning af bankdata. For at få kursusmaterialet til at blive så relevant som muligt er du velkommen til at komme med ideer til kurset. Det kan eksempelvis være forslag til bilag du gerne vil have gennemgået på kursusdagen. Der bliver udleveret bilag til kontering, men det kan for dig være mere relevant at medbringe egne bilag. Underviser: IT- og regnskabsmedarbejder Frank Lauritsen Tilmelding: Senest tirsdag den 2. december på eller tlf Pris: 600 kroner inklusiv forplejning Kursus ø90 Online - Momsopgørelse Tirsdag den 9. december kl på Rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Målgruppen er Ø90 Online brugere, som selv vil lave sin momsopgørelse Du vil komme til at kontere enkelte bilag samt udarbejde en momsopgørelse Underviser: IT- og regnskabsmedarbejder Frank Lauritsen Tilmelding: Senest tirsdag den 2. december på eller tlf Pris: 400 kroner inklusiv forplejning Kursus ø90 Online - fakturering Onsdag den 10. december kl på Rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Målgruppen er nuværende og kommende brugere af Ø90 Fakturering. Der bliver gennemgået, hvordan du opretter kunder og varer i faktureringsmodulet samt vist hvordan du laver en faktura og hvordan du laver en fakturaskabelon med dit eget firmalogo. Du kommer selv til at sidde ved en pc og får derfor også mulighed for selv at udarbejde fakturaer. 14 Underviser: IT- og regnskabsmedarbejder Frank Lauritsen Tilmelding: Senest onsdag den 3. december på eller tlf Pris: 500 kroner inklusiv forplejning Arrange

15 menter Foreninger Årsmøde for medlemmer i de lokale landboforeninger Mandag den 3. november kl i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum Oplæg og debat om emnerne: Markedssituationen for danske landbrugsprodukter. Herunder forventning til udvikling, nye markeder og nye produkter. Finansiering af landbrugsproduktionen. Omkostninger, andre finansieringskilder og andre ejerformer. Hvor er andelsvirksomhederne? v. Asger Krogsgaard, næstformand i DC og formand for virksomhedsbestyrelse i LF v. Poul Krogsgaard, vice CEO, Arla Foods v. Poul Erik Jørgensen, Vicedirektør, Nykredit Julearrangement Onsdag den 26. november kl i Ikast Bowlingcenter Næsten sædvanen tro mødes vi kl og finder sko og bowlingkugle der passer. Bowling starter kl og varer en time. Herefter er der buffet og hyggeligt samvær. Pris: cirka 170 kroner per person eksklusiv drikkevarer Tilmelding: senest torsdag den 20. november til Erling Østergaard, tlf eller mobil Ikast-Bordingegnens seniorklub Ingen tilmelding Landboforeningerne MidtVest Julefrokost Onsdag den 19. november kl på Rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Kom og vær med til en hyggelig aften med god mad, en øl og en snaps og musik med Herning Harmonikaklub. Underholdningen sørger tryllekunstner Johan Buch for. Pris: 200 kroner per person Tilmelding: senest mandag den 3. november til Heden & Fjorden på tlf Julefrokost Onsdag den 3. december kl I Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum Mad Musik Dans og hyggeligt samvær. Pris: 150 kroner per person (for ikke medlemmer koster det 200 kroner per person) Tilmelding: senest lørdag den 29. november til Bent Mortensen på tlf eller på mail: Herningegnens Landboforeningers Hedeboernes seniorklub seniorklub menter 15

16 MOMS- OG SKATTEKALENDER for perioden den 1. november november(ikke udtømmende) 2. november Indsendelse af selvangivelse for selskaber med indkomstårets udløb den 30. april november Indbetaling af ATP 7. november Indbetaling til FerieKonto (timelønnede) 10. november Indbetaling af A-skat og AM-bidrag for oktober måned november Indbetaling af lønsumsafgift for oktober måned november Indbetaling af B-skat og Arbejdsmarkedsbidrag (10. og sidste rate) 20. november Indbetaling af restskat for personer over kr for indkomståret november Indbetaling af 2. rate af ordinær a conto selskabsskat for selskaber 20. november Indbetaling af selskabsskat for selskaber uden for a contoskatteordningen 25. november Angivelse og indbetaling af moms for oktober måned november Listeangivelse af EU-salg uden moms for oktober måned november Indsendelse af Årsrapport 2013 til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for selskaber med indkomstårets udløb pr. 30. juni november Indsendelse af selvangivelse for selskaber med indkomstårets udløb den 31. maj 2014 Billigt og driftssikkert telefoni Til dig selv, til familien og til medarbejderne. For at benytte dig af tilbuddene nedenfor, skal du være medlem af én af Heden & Fjordens ejerforeninger og have et CVR-nummer. Nu kan vi levere markedets skarpeste tilbud på telefoni og bredbåndsløsninger. Takket være en netop indgået aftale med et af landets førende lavprisselskaber Fullrate Erhverv A/S får du nu adgang til en stribe fordelagtige og prisbillige løsninger, der også er godt nyt til din familie og dine medarbejdere. Kvaliteten er i top, da alt kører på TDC s brede og driftssikre netværk. Rabat du kan mærke Med Fullrate via DLBR, får du fremover telefoni og bredbånd til priser, der ligger cirka 30 procent under listeprisen. Derudover er der to gode starttilbud: Pakke tilbud 1: Køb bredbånd og minimum ét mobilabonnement med fri tale og få første måneds bredbånd til 0 kroner. Pakke tilbud 2: Køb Mobilt Bredbånd og minimum ét mobilabonnement med fri tale og få første måneds mobil bredbånd til 0 kroner. Yderligere information Du kan se alle tilbud og detaljer samt udfylde en bestillingsformular på Du kan også ringe til Fullrate på tlf (tast 2 for erhverv) for yderlige informationer. Redaktionen er afsluttet den 10. oktober Birk Centerpark 24 DK-7400 Herning Tlf Fax Nupark 47 DK-7500 Holstebro Tlf Fax

bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4

bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4 december 2014 Nr. 11 heden & Fjordens indkøbsklub side 2 bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4 Aftenkongres den 8. december side 9 Indholdsfortegnelse Plante, Heden & Fjordens indkøbsklub..............

Læs mere

marts 2015 Nr. 3 side 04 direkte arealstøtte 2015 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10

marts 2015 Nr. 3 side 04 direkte arealstøtte 2015 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10 marts 2015 Nr. 3 direkte arealstøtte 2015 side 04 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10 Indholdsfortegnelse Kvæg.............................................. 03 Plante &

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10 Nyt fra LandboThy Historien om et godt samarbejde Læs side 10 Indhold Foreningsnyt Velkommen... Mors Thy Familielandbrug...1 Glæd jer til sommermødet 26. juni 2008!...1 Medarbejdernyt...2 Største dyrskue

Læs mere

MØDE- OG KURSUSPROGRAM 2014-2015 NYHEDSBREV OKTOBER 2014

MØDE- OG KURSUSPROGRAM 2014-2015 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 MØDE- OG KURSUSPROGRAM 2014-2015 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Industrivej 53 7620 Lemvig Telefon 9663 0544 Telefax 9663 0545 E-mail: ll@lemvig-landbo.dk www.lemvig-landbo.dk MØDEPROGRAM 2014-2015 Så er vinterprogrammet

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 Nyt fra LandboThy Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 LandboThy Lyspunkter og efterslæb Af Morten Yde, formand LandboThy Vi har taget hul på et nyt år, hvor der er masser af lyspunkter,

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014 #4 SEPTEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold En god høst med mangler 2

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening December 2013 Læs bl.a om: Sådan optimerer jeg driften af markbruget på Tybjerggaard Interview

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed

Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed DANSKE REVISORER NR. 4 NOVEMBER 2014 40. ÅRGANG Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed Hovedaktionærer og konvertible obligationer Virksomhedsordningen INDHOLD 3

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1

Nyt fra LandboThy. Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1 Nyt fra LandboThy Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1 Indhold Medarbejdernyt... Stor interesse for Åbent Landbrug... 1 Henvendelser fra SKAT... 2 Forventes en større restskat for 2008?... 2

Læs mere

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 2 Personalenyt 3 Udviklingschef 4 Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nr. 3 Maj 2015 Ændring af virksomhedsskatteordningen 5 Hævninger i virksomhedsskatteordningen

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

Er du selvstændig, eller ved at blive det?

Er du selvstændig, eller ved at blive det? Iværksætter 2009 1 Er du selvstændig, eller ved at blive det? Flere fordele for dig Personlig service DANA tillægsforsikring - op til 40.000 kr. om måneden Gratis rådgivning via DANA-Net, jura, salg m.v.

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011

Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011 Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011 På 3 regionale kurser i januar 2012 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Skattenyt 2011/12 Mandag den 16. januar 2012

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening September 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening September 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening September 2013 Læs bl.a om: Er det farligt at bruge netbank? Ja for virksomheder kan det

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

Generalforsamling i Djursland Landboforening side 7 Landmandsportræt: Landmand på toppen af Djursland side 8 En fair beregning af

Generalforsamling i Djursland Landboforening side 7 Landmandsportræt: Landmand på toppen af Djursland side 8 En fair beregning af www.landboforening.dk Nr. 36 Februar 2008 Generalforsamling i Djursland Landboforening side 7 Landmandsportræt: Landmand på toppen af Djursland side 8 En fair beregning af forpagtningsafgifter side 13

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere