Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller"

Transkript

1 Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK København K T: E: Baggrund Stedet Tæller er en Realdania-kampagne, der frem til 2016 støtter konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder. Det er ønsket, at kampagnens projekter skal være med til at udvikle og udnytte de stedbunde potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i yderområder. Stedet Tæller har tre fokusområder: Mulighedernes Danmark - sætter fokus på de stedbundne potentialer som afsæt for bæredygtig udvikling. Kommuner, turismeerhverv og andre aktører i yderområderne kan gennem to ansøgningsrunder søge om støtte til fysiske projekter. Kvalitet i kysternes turistbyer sætter fokus på høj kvalitet i kystbyernes byggede miljø, og hvordan dette kan gavne turismeudvikling og lokale borgere. Kommuner, turismeerhverv og andre aktører i yderområderne kan gennem to ansøgningsrunder søge om støtte til fysiske projekter. Steder i landskabet - skal vise, hvordan man med et minimum af indgreb kan formidle natur gennem besøgssteder af høj arkitektonisk kvalitet. Realdania udvælger projekter gennem et fagligt videnspanel og i dialog og samarbejde med ejere. Realdania har i denne kampagne afsat 115 mio. kr. til at støtte konkrete, fysiske projekter samt afsat midler til formidling af viden og inspiration til aktører i yderområder. Læs mere om kampagnen på Der er to ansøgningsrunder i kampagnen. Den første ansøgningsrunde gennemføres i 2011/12 og den næste ansøgningsrunde gennemføres i 2013/14. I løbet af hele kampagnen forventer Realdania at støtte gennemførelsen af op til 15 fysiske projekter inden for fokusområdet Mulighedernes Danmark med et samlet bidrag på 40 mio. kr. og op til 10 fysiske projekter inden for fokusområdet Kvalitet i kysternes turistbyer med et samlet bidrag på 34 mio. kr. Ansøgningsrunden i 2011/12 består af et forløb i to faser. I første fase er der udvalgt 15 projekter inden for fokusområdet Mulighedernes Danmark og 10 projekter inden for fokusområdet Kvalitet i kysternes turistbyer. Alle disse 25 udvalgte projekter får op til kr. inkl. moms i støtte til eksterne rådgivere til udvikling af projektforslag. Projektansøgningerne vurderes af et fagligt rådgiverpanel. På den baggrund forventer Realdania at udvælge og støtte realisering af halvdelen af de udvalgte projekter - dvs. 1 / 8

2 ca fysiske projekter med et samlet bidrag på omkring 37 mio. kr. Projekter vil have mulighed for at opnå op til 70 procent af projektets samlede realiseringsudgifter i støtte. Det er væsentligt, at de projekter, der får støtte, er offentligt tilgængelige og har værdi for mange. Ansøgningsforløb og kontaktinformation Det er alene de 25 projekter, der er udvalgt og offentliggjort den 15/3-2012, der kan søge om støtte til projektrealisering i denne ansøgningsrunde. Deadline for aflevering af ansøgning er mandag d. 8. oktober 2012 kl Ansøgningerne må max. være på 15 sider, og kan suppleres med relevante bilag. Ansøgningerne sendes i 10 'hardcopy-eksemplarer' samt som en pdf-fil på cd eller usbstik til kampagnesekretariatet: Stedet Tæller v./ Dansk Bygningsarv Borgergade København K Vær opmærksom på, at der ikke kan afleveres plancher eller modeller, og at materialet ikke vil blive returneret. Yderligere spørgsmål og vejledning kan fås ved henvendelse til kampagnesekretariatet. Henvend jer på til eller direkte til Sara Line Bohn, / tlf , eller Thomas Martinsen, / tlf Tidsplanen for ansøgningsforløbet er: 15. marts 2012 De valgte projekter på idéniveau offentliggøres 19. april 2012 Alle projektteams mødes til en fælles udviklingsworkshop i Spinderihallerne i Vejle 8. oktober 2012 kl Deltagerne i udviklingsforløbet afleverer deres forslag til fysiske realiseringsprojekter Oktober november 2012 Med rådgivning fra et fagligt rådgiverpanel udvælger Realdania de projekter, der får realiseringsstøtte Primo december 2012 De valgte projekter offentliggøres 2 / 9

3 Bedømmelse og udvælgelse Alle projektidéer vil blive bedømt og udvalgt af Realdanias direktion. Et fagligt rådgiverpanel vil rådgive ved udvælgelsen. Rådgiverpanelet består af: Anne-Mette Hjalager, professor og centerleder, Center for Landdistriktsforskning, SDU Peder Baltzer Nielsen, stadsarkitekt, Aalborg Kommune Bjarne E. Jensen, sekretariatsleder, REG LAB Helle Nørgaard, seniorforsker, SBi Der vil i udvælgelsen af projekter blandt andet blive lagt vægt på følgende udvælgelseskriterier: At projektet med udgangspunkt i de stedbundne potentialer bidrager til udvikling af det fysiske miljø At projektet indeholder innovative og eksperimenterende fysiske elementer At projektet er lokalt forankret At projektet har demonstrationsværdi for andre yderområder At finansiering af anlægsøkonomi er sandsynliggjort At en bæredygtig drift er sandsynliggjort Alle deltagere, der rettidigt indsender en projektbeskrivelse, bliver direkte orienteret om de udvalgte projekter. Resultatet vil derudover blive offentliggjort i en pressemeddelelse og på omkring 1. december Rettigheder Enhver form for pressemeddelelser eller anden form for ekstern kommunikation af den tildelte støtte, projektets indhold og dets gennemførelse må kun ske efter forudgående aftale med kampagnesekretariatet. Det indleverede forslag tilhører Realdania. Ophavsretten til forslaget forbliver dog altid hos ansøgeren. Realdania har ret til at anvende og offentliggøre alle oplysninger om projektet og dets resultater, herunder billedmateriale i sine formidlingsaktiviteter. Disposition for aflevering af projektforslag En god ansøgning og projektbeskrivelse skal give et klart billede af, at projektet kan realiseres og drives på en holdbar og bæredygtig måde. En god projektbeskrivelse til Stedet Tæller kan med fordel disponeres i 3 hoveddele med et indhold som beskrevet nedenfor: I. Projektet II. Gennemførelsesfasen III. Økonomi og tidsplan 3 / 9

4 I. Projektet 1. Ansøger og kontaktperson Angivelse af projektets juridiske ansøger og kontaktperson med titel, organisatoriske forankring, adresse, direkte telefonnummer og adresse. 2. Projektets formål Projektets formål beskrives helt kort (3-5 linjer). Projektets formål skal grundlæggende svare på spørgsmålet om, hvorfor projektet gennemføres og er en god idé. 3. Projektresumé Det samlede projekt resumeres på ½ side, der sammenfatter projektets idé, koncept, fysiske rammer, aktiviteter, målgrupper mm. 4. Beskrivelse af projektets idé, koncept og aktiviteter Den gode ide er udgangspunktet for udvikling af et godt projekt og udgør derfor projektets centrale byggesten. Det er vigtigt at præcisere, hvad der er den gode ide i projektet og på hvilken måde den tilbyder en ny værdi til det valgte område, bygninger mm. og de mennesker, som bor der eller besøger stedet. Den gode ide skal være styrende for projektets videre udvikling. Det er derfor vigtigt at præcisere og skærpe den gode ide i projektet, før der f.eks. udvikles planer for det fysiske miljø eller de konkrete aktiviteter i projektet. Projektets aktiviteter og indhold beskrives med afsæt i projektets formål og koncept. Det er vigtigt at beskrive, hvilke aktiviteter, produkter, oplevelser, serviceydelser m.m. projektet stiller til rådighed for brugere eller kunder. Projektets aktiviteter er ikke det samme som de fysiske rammer, men det der igangsættes i bygningen eller området gennem projektet. Hvad er den gode idé i projektet? Og på hvilken måde udnytter den gode idé det stedbundne potentiale? Hvilket stedbundet potentiale i lokalområdet bygger projektet på? Hvilke behov eller problemstillinger forsøger projektet at tilfredsstille/ løse? Hvilken værdi tilfører projektet lokalområdet og projektets kommende brugere? Hvilke konkrete forbedringer af det fysiske miljø bidrager projektet og den gode idé til? Hvilke aktiviteter rummer projektet? Hvordan er aktiviteterne helt særlige og skiller sig ud fra andre tilbud i området? Hvordan hænger aktiviteterne sammen med det fysiske miljø (bygninger, naturområde mm.)? 5. Projektets succeskriterier Projektets succeskriterier beskrives med en vurdering af de forventede resultater og projektets målbare succeskriterier. Ligeledes vurderes effekterne af projektet for lokalområdet. Hvad er projektets succeskriterier og målbare resultater? Hvordan bidrager projektet til en forbedring af det fysiske miljø? 4 / 9

5 Hvordan skaber projektet en positiv værdi og effekt for lokalområdets borgere og besøgende? 6. Det udvalgte område, bygninger mm. Projektets eksisterende fysiske rammer beskrives med fokus på områdets areal, bygninger, kontekst, afgrænsning, karakter, ejerforhold og planlægningsmæssig sammenhæng. Beskrivelsen suppleres med de mest relevante kort og fotos af området. Det fysiske miljø er en helt central del af projektet, og projektbeskrivelsen skal beskrive de bygninger, byrum eller landskaber, som udgør de fysiske ressourcer i projektet. Denne del af projektbeskrivelsen handler om at identificere og præcisere, hvilket fysisk miljø projektet er relateret til. Det fysiske miljø kan udgøre netop det stedbundne potentiale, som projektets ide og koncept bygger på, men det kan også være, at det fysiske miljø alene udgør den fysiske ramme for projektet. Hvilke bygninger, byrum eller naturlandskaber udgør det centrale fysiske miljø i projektet? Hvilken karakter har de fysiske rammer, hvad er bevaringsværdierne, hvad er genanvendelsesværdierne, og hvad er grundlaget for at udvikle rammerne? På hvilken måde indgår det fysiske miljø i projektet, og hvordan bidrager de stedbundne potentialer og den gode ide til en udvikling af det fysiske miljø? 7. Nye fysiske rammer for projektet Med udgangspunkt i de eksisterende fysiske rammer og projektets formål, koncept og aktiviteter beskrives behovet for nye fysiske rammer i form af bygninger, pladser, stier mm. Hvilke nye faciliteter er nødvendige for projektets realisering? Hvilken omdannelse eller forbedring af det fysiske miljø er nødvendig? Er plangrundlaget i orden for gennemførelse af projektet? Er der de nødvendige tilladelser og betingelser for realisering af projektet? 8. Projektets brugere og målgrupper Projektets brugere - og eventuelt kunder - er også en helt central byggesten i projektet. Brugerne er dem, som skal få glæde af projektet, når det er realiseret eller ønsker at betale for den oplevelse eller værdi, som projektet tilbyder. Uden brugerne er et projekt typisk ikke holdbart. Det er derfor vigtigt at gøre sig klart, hvem projektet henvender sig til, og om der er tale om brugere, som gratis kan gøre brug af projektet eller om projektet henvender sig til betalende kunder. For at sikre, at projektet tilfredsstiller sine brugere eller kunders behov, må man desuden nøje overveje og definere projektets målgruppe(r). Det kan ofte være nødvendigt at lave en skarp prioritering, således at nogle bruger- eller kundegrupper vælges fra, og projektet således er fokuseret mod en (eller flere udvalgte) målgruppe(r). Hvem får gavn eller glæde af projektet og på hvilken måde? Hvem er de vigtigste brugere/ kunder for projektet? 5 / 9

6 Henvender projektet sig til en brugergruppe, som frit kan benytte sig af projektets faciliteter og aktiviteter, en betalende kundegruppe eller eventuelt begge dele? Kan projektets brugere/ kunder opdeles i en eller flere forskellige målgrupper og i så fald hvilke? (målgrupper kan fx opdeles/defineres i for hold til alder, særlige behov og ønsker, betalingsvillighed, familiesituation samt brugerrelationen eller formidlingskanalen hvorigennem projektet henvender sig til målgruppen etc.) Eksisterer der potentielle brugere eller kunder til projektet nu og i fremtiden? 9. Projektets driftsorganisation En beskrivelse af projektets driftsorganisation (en organisationsplan), der angiver strukturen for projektets organisation og projektets samarbejdsrelationer. Projektets organisering beskriver det netværk af samarbejdspartnere, som er med til at sikre projektets drift. Samarbejdspartnere er ofte vigtige for projektet og kan være motiveret af f.eks.: optimering af ressourcer og aktiviteter, begrænse risici og en evt. konkurrencesituation, tilbyde særlige ressourcer (fx ekspertviden eller rådgivning) eller udføre særlige aktiviteter i projektet. Hvad er strukturen for projektets organisation (organisationsform: forening, selskab etc.) Hvem udgør projektets centrale samarbejdspartnere? Hvilken rolle har de enkelte samarbejdspartnere, og på hvilken måde bidrager de til projektets drift og udvikling? Hvilke af projektets aktiviteter udføres af samarbejdspartnere? II. Gennemførelsesfasen 10. Gennemførelsesfasens proces og aktiviteter Det er helt centralt for realiseringen af projektet, at der udarbejdes en grundig procesplan for gennemførelsesfasen, som indeholder alle de aktiviteter, forhold og opgaver, der skal tages stilling til i denne fase. Procesplanen danner samtidig grundlag både for vurdering af etableringsomkostninger og tidsplan. Skal der gennemføres særlige analyser (marked, bygninger mm.)? Er der behov for ekstern bistand (arkitekt, konsulent, bygherrerådgiver mm.)? Og hvordan udbydes rådgivningsopgaven? Skal der gennemføres særlige tiltag overfor projektets interessenter? Hvad er de konkrete projektaktiviteter? Og er der behov for at faseopdele gennemførelsen af projektet? Er der særlige myndigheds- og godkendelsesprocedurer, der skal gennemføres? Hvordan skal fonde og andre finansieringskilder håndteres ifht. støtte til projektets gennemførelse? 11. Interessenter Det er også vigtigt at præcisere projektets måde at håndtere samarbejdspartnere og andre interessenter på i gennemførelsesfasen. Det skal således overvejes, hvordan disse skal inddrages og holdes informeret om projektet. Interessenter kan betragtes som posi- 6 / 9

7 tive og negative og aktive og passive - og der bør gennemføres en interessentanalyse, der kan afklare disse forhold, og hvordan interessenter inddrages eller håndteres. Hvilken betydning har interessenter for projektet? På hvilken måde skal projektet holde (interne og eksterne) interessenter informerede om projektet? Hvilke interessenter skal forstås som negative og hvilke som positive overfor projektets realisering? Og hvilken eventuelle indvirkning har dette på projektets interessenthåndtering (særligt mht. information, kommunikation og evt. inddragelse)? 12. Projektorganisation Projektorganisationen under gennemførelsesfasen er typisk ikke den samme som, når projektet er i drift. Der bør derfor udarbejdes en beskrivelse af projektets organisering i denne fase, som bl.a. beskriver hvordan projektet styres, hvem der er involveret, hvem der er rådgivere, hvem projektet samarbejder med etc. Hvem er projektejer? Hvordan styres projektet? Hvem er projektledelsen? Er der særlige arbejdsgrupper eller lignende? Hvem er projektets rådgivere? Hvordan drives projektet i gennemførelsesfasen? 13. Formidling og kommunikation Projektet skal beskrive en formidlings-/kommunikationsstrategi. Det skal overvejes og beskrives, hvilke visioner, ambitioner og intentioner, der ligger til grund for formidling og synliggørelse af projektet - dvs. grundlæggende 'hvorfor' projektet kommunikeres. Samtidig er vigtigt at gøre sig klart, hvilke interessenter, der skal informeres og hvilke der skal involveres. Og det skal beskrives hvordan og gennem hvilke kommunikationskanaler, man ønsker at formidle og synliggøre projektet overfor dets interessenter (f.eks. website, pressemeddelelser, inddragelsesprocesser, sociale medier, nyhedsmedier, netværk etc.), og om der er nogle brugergrupper, som bedst nås igennem særlige kommunikationskanaler. Fokus er således både på hvorfor projektet skal kommunikeres, hvad man ønsker at kommunikere, samt hvordan og på hvilket tidspunkt og til hvem dette skal gøres. Hvad er kernehistorien i projektet, der skal kommunikeres? Hvilke elementer i projektet skal formidles og synliggøres for dets interessenter? I hvilke dele af projektet skal projektets interessenter involveres? På hvilke tidspunkter i løbet af projektets gennemførelsesfase er der behov for, at projektet formidles og synliggøres? Igennem hvilke typer af kommunikationskanaler nås projektets (forskellige) interessenter bedst? 7 / 9

8 III. Økonomi og tidsplan 14. Økonomi til etablering Der skal udarbejdes et budget for projektets gennemførelse samt en plan for finansiering af etableringen. Det skal således dokumenteres, at der er budgetmæssig dækning, og det skal sandsynliggøres, at der kan skaffes finansiering til projektets realisering. Budgettet skal indeholde alle de aktiviteter og fysiske tiltag og rådgiverydelser, der er beskrevet i projektet. Projektet har mulighed for at opnå op til 70% i støtte til de samlede realiseringsudgifter. Den samlede økonomiske støtteramme fra Stedet Tæller er i denne ansøgningsrunde på 37 mio. kr. til omkring projekter. Hvis bevillingsmodtager er en kommune, henledes opmærksomheden på bestemmelsen i 5 i bekendtgørelse 1193 af 16. december 2011, hvoraf det fremgår, at kommunens momsrefusion reduceres med et beløb svarende til 17,5 % af Realdanias bevilling. Dette fremgår også af Økonomi- og erhvervsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, afsnit 9.1. Hvilke omkostninger er forbundet med at udvikle det planlægningsmæssige og arkitektoniske koncept for de fysiske rammer? Hvilke omkostninger er forbundet med etablering af de fysiske rammer for projektet? Hvilke omkostninger er forbundet med etablering af de enkelte aktiviteter i projektet? Hvilke uforudsete omkostninger kan opstå i løbet af projektets realisering? Er projektets realisering økonomisk bæredygtigt? Kan der sikres finansiering til etableringen? 15. Driftsøkonomi Det skal dokumenteres, at projektets driftsøkonomi er bæredygtig på langt sigt. Der skal udarbejdes et budget for projektets efterfølgende drift over minimum en 3årig periode. Hvilke omkostninger er forbundet med driften af de enkelte aktiviteter i projektet? Hvilke omkostninger er forbundet med drift og vedligeholdelse af bygninger og anlæg? Kan vedligeholdelse af evt. bygninger og anlæg finansieres i fremtiden? Er der budget til at videreudvikle projektet i fremtiden? Hvilke uforudsete omkostninger kan opstå? Hvilke indtægter kan projektet regne med? Er projektets drift økonomisk bæredygtigt? Hvordan finansieres den samlede drift? 16. Tids- og handlingsplan 8 / 9

9 Der skal beskrives en tids- og handlingsplan for projektets gennemførelse, som omfatter de aktiviteter og fysiske ændringer, der er beskrevet i projektet. Realisering af projektet bør igangsættes i 2013 og skal være afsluttet senest i Hvilke faser består projektets gennemførelsesproces af, og hvilke centrale milepæle (fx aktiviteter, tilladelser, deadlines etc.) er vigtige for de enkelte faser? Hvad er tidsplanen for de enkelte faser? Hvilke potentielle risici kan identificeres/ er forbundet med projektets forskellige faser? 9 / 9

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Guide til forretningsplan for velfærdsservice

Guide til forretningsplan for velfærdsservice Guide til forretningsplan for velfærdsservice Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 Indholdsfortegnelse 1 Konklusionerne - kort 2 2 Baggrund 4 3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 4 Udfordringer 8 4.1 Brugercentreret produktudvikling

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere