Karup Kartoffelmelfabrik. A.m.b.A. Årsrapport. CVR nr.: regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karup Kartoffelmelfabrik. A.m.b.A. Årsrapport. CVR nr.: 16 21 77 19. 80. regnskabsår"

Transkript

1 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Årsrapport CVR nr.: regnskabsår 1. maj 2012 til 30. april 2013

2 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 2 Dagsorden for generalforsamlingen onsdag den 19. juni 2013 kl på Heden & Fjorden, Birk Centerpark 24, 7400 Herning. Indgangen til generalforsamlingen vil være åben for adgang ca. 45 minutter før generalforsamlingens start, hvor registrering og uddeling af stemmesedler påbegyndes. Fra kl kl vil der være en let frokostbuffet samt øl og vand for avlerne i kantinen. Dagsorden: 1. Valg af 4 stemmetællere. 2. Formandens årsberetning. 3. Regnskabsaflæggelse, herunder stillingtagen til overskudsanvendelse. 4. Behandling af indsendte forslag fra medlemmerne. - Der er ikke indkommet nogen forslag. 5. Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter for bestyrelsen. I henhold til vedtægternes 10 er 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter på valg. Bestyrelsesmedlemmer på valg: Kristian Møller Sørensen David Straadt Kurt Østergaard Jensen Nuværende suppleanter: Sten Jacobsen Ole Carstensen Bording Fårbæk Simmelkær Ikast Ørsted 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt. Herunder orientering omkring KMC Granules Husk at medbringe årsregnskabet, samt vedlagte valgkort. Stemmesedler til generalforsamlingens afstemninger udleveres kun mod aflevering af valgkort. Der udleveres kun 1 sæt stemmesedler pr. avler. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kun 1 fuldmagt pr. andelshaver, også her skal fuldmagtgiverens valgkort afleveres. Der henstilles til, at der kun anbefales kandidater til bestyrelsesvalg, som man forinden har afklaret med, om de også ønsker at modtage et eventuelt valg. Dirigenten afgør og informerer i hvert afstemningstilfælde hvilket nr. stemmeseddel der skal bruges.

3 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 4 Side Ledelsespåtegning 5 Revisionspåtegning 6 Ledelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse for 2012/13 11 Forslag til resultatdisponering for 2012/13 11 Balance pr Egenkapitalopgørelse 13 Pengestrømsopgørelse 13 Noter 14 Statistik 17

4 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 4 Selskabsoplysninger Selskab Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Engholmvej Karup CVR nr.: Hjemstedskommune: Viborg Tlf.: Fax: Internet: Direktion Vagn Nielsen Bestyrelse Anders Dyrberg Kristian Møller Sørensen David Straadt Ole S. Madsen Kurt Ø. Jensen Esben Sangild Benny Jespersen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Godkendt på selskabets generalforsamling den 19. juni 2013 Dirigent

5

6

7 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 7 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 5 års hovedtal 2012/ / / / /09 Årets omsætning t.kr Årets resultat t.kr Balancesum t.kr Egenkapital t.kr Afskrivninger t.kr Anlægsinvesteringer t.kr Nøgletal Egenkapitalens forrentning % Soliditetsgrad % Egenkapitalens forrentning = Soliditetsgrad = Årets resultat x 100 Egenkapital Egenkapital x 100 Balancesum Hovedaktivitet Selskabets hovedaktiviteter består af produktion af kartoffelstivelse, kartoffelprotein samt biprodukterne pulp og protamylasse. Kampagnen 2012/13, som er den første efter afskaffelsen af kvoterne, startede den 3. september 2012 og sluttede den 13. januar 2013, efter i alt 121 kampagnedøgn. Der blev behandlet tons kartofler med en gens. stivelse på 19,60 % og en gens. smuds på 6,33 %. Der blev produceret tons mel, tons protein, tons protamylasse samt tons pulp. På KMC s fiberpilotanlæg, placeret hos Karup Kartoffelmelfabrik, blev der produceret 372 tons kartoffelfibre til fødevareindustrien Kampagnen 2012/13 blev noget længere end planlagt, dels på grund af et højere stivelsesindhold i kartoflerne og dels på grund af nedbrud på 2 dekantere i proteinfabrikken i starten af kampagnen og nogle problemer med de til kampagnen ny-installerede varmevekslere i stivelsestørrerierne. Der er i gennemsnit forarbejdet tons kartofler/uge. Kvalitetsstyringssystemer Fabrikken har udarbejdet, gennemført og vedligeholder til stadighed 5 forskellige kvalitetsstyringssystemer, som alle er nødvendige for at opfylde kravene fra KMC, kunder og myndigheder. ISO22000 (HACCP), ISO14001 (miljø), DS50001 (energiledelse), BRC (kvalitetsstandard, krævet af engelske kunder), samt egenkontrol. Certificeringer er et nødvendigt, men meget ressourcekrævende arbejdsområde for Karup Kartoffelmelfabrik, da alle certificeringerne skal efterprøves og godkendes i kampagneperioden.

8 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 8 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Investeringer 2012/13 Fabrikken har til kampagnen 2012/13 investeret 144 t.kr. i ventilation af eltavler, t.kr. i en afskumningstank for frugtsaft, 218 t.kr. til ny styring af vandværk, 546 t.kr. til en ny sandvasker, 54 t.kr. til en spredebom til vandingsmaskinerne, 177 t.kr. til en fortank for vaskevand, samt 128 t.kr. til en brugt firmabil. De samlede investeringer er på 2,6 mio.kr. Investeringer 2013/14 Til kampagnen 2013/14 investeres ca. 1,8 mio. kr. til et nanofiltreringsanlæg, ca. 1,5 mio.kr. i en ny protamylassetank (Tank 5), ca. 1 mio.kr. til forvarmning af tørreluft med varme fra kondensat, ca. 500 t.kr. i et centralstøvsugeranlæg til mellageret, ca. 350 t.kr. i støjdæmpning af tørreriafkastene, ca. 300 t.kr. til en fortank med omrøring til vaskevand, ca. 300 t.kr. til køling af protamylasse og ca. 200 t.kr. til energioptimering i proteinfabrikken. De samlede investeringer beløber sig til ca. 6 mio. kr. Økonomisk udvikling Karup Kartoffelmelfabrik har et moderne og effektivt fabriksanlæg med lave produktionsomkostninger. Det betyder at Karup Kartoffelmelfabrik er godt rustet til de udfordringer, som fremtiden byder på. Stivelsespriserne har været gode. Dette har bevirket, at der i dette regnskabsår, er afsat store mængder kartoffelstivelse til pæne priser. Pengestrømmen fra KMC har været så stor, at fabrikken ekstraordinært har udbetalt a conto efterbetaling til avlerne i februar og april I forhold til tidligere år, har omlægning af EU-støtteordningen og ændret a conto afregning af kartofler påvirket årets resultat negativt med 41 mio.kr. Produktionspræmien på 10 mio.kr. er bortfaldet og a conto afregningsprisen til avlerne er forhøjet fra 1,56 kr. til 2,10 kr. pr. kg stivelse, svarende til en øgning i udgiften til køb af råvarer på 31 mio. kr. Forsknings- og udviklingsaktiviteter KMC opretholder og viderefører tidligere beslutning omkring styrkelse af produktudviklingsafdelingen med fokus på videreforædling af mel til derivater og funktionelle ingredienser. Større fokus på videreudvikling af fabrikkernes biprodukter til højværdi salgsprodukter, herunder særligt protein og pulp, hvor der på ottende år har været etableret et forsøgsanlæg (minifabrik) på Karup Kartoffelmelfabrik, til fremstilling af kostfibre ud af pulpen til anvendelse i fødevarer. KMC, de tre fabrikker Karup Kartoffelmelfabrik, AKM og AKS, samt AKV, Langholt har i kampagnen 2012/13 lavet forsøg med udvikling af nativ højværdiprotein til anvendelse i fødevarer, i stedet for den nuværende type denatureret protein der anvendes til foderbrug. Forventet udvikling Vi forventer de nuværende gode priser på kartoffelstivelse kan blive svære at opretholde. Der må forventes en gradvis normalisering af udbud og efterspørgsel, hvilket vil medføre faldende priser, dog stadig på et tilfredsstillende niveau. Til kampagnen 2013/2014 har fabrikken besluttet at producere tons kartoffelmel. Fabrikken kan således til kampagnen 2013/14 tilbyde avlerne en ordinær levering på grundtegning + 18% (renvægt). Ekstra tegningen er underkastet samme forpligtelser og rettigheder, som den faste tegning. Afregningssystemet for smuds og sten ændres ikke, da det fungerede tilfredsstillende i denne kampagne. Med virkning fra kampagnen 2014/15 er det besluttet at tilbyde andelshaverne gratis udvidelse af grundtegningen med op til 20 %. Papirer herom udsendes snarest. Politikker for samfundsansvar Selskabet har ikke udarbejdet særskilte politikker i relation til samfundsansvar. Miljøforhold Grønt regnskab vil blive udarbejdet og offentliggjort på fabrikkens hjemmeside. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag, ikke indtrådt forhold der forrykker vurderingen af regnskabet.

9 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 9 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (store virksomheder). I henhold til årsregnskabslovens 149 stk. 2, skal vi oplyse, at denne årsrapport er forkortet til kun at indeholde moderselskabets årsrapport. Den fuldstændige årsrapport inkl. koncernregnskab kan hentes på selskabets kontor og hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms og afgifter i forbindelse med salget. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, kontantrabatter mv. Skat Selskabet er omfattet af kooperationsbeskatning, hvor man selskabsbeskattes af formuen. Den for året beregnede selskabsskat er afsat under gældsforpligtelser i balancen. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver er optaget til kostpris med fradrag af modtagne tilskud og driftsøkonomiske af- og nedskrivninger. Opdelingen i oprindelig anskaffelsessum og akkumulerede afskrivninger er foretaget på grundlag af regnskaberne for årene 1983/84 til 1994/95 og er opgjort efter et skøn. Der afskrives ikke på grunde. Der foretages lineære afskrivninger, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Maskiner og inventar Miljøanlæg år 3-10 år 3-10 år Aktiver med en anskaffelsessum på under 50 t.kr. pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen sammen med af- og nedskrivninger, i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.

10 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 10 Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Kapitalandel i KMC A.m.b.A. indregnes, i henhold til senest aflagte årsregnskab, og måles efter indre værdis metode. Dette medfører, at andelene optages til den forholdsmæssige andel af deres indre værdi og at andel af resultatet medtages i resultatopgørelsen efter fradrag for udloddet restbetaling i KMC A.m.b.A.. Udloddet restbetaling medregnes under omsætning. Nettoopskrivning af andele i KMC A.m.b.A. overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning. Kapitalandel i AKK Ejendomsselskab A/S indregnes og måles efter indre værdis metode. Dette indebærer, at kapitalandelen i balancen måles til regnskabsmæssig indre værdi med fradrag af urealiserede koncerninterne fortjenester. I resultatopgørelsen indregnes moderselskabets andel af virksomhedens resultat, samt eliminering af urealiseret koncernintern fortjeneste. Varebeholdninger Beholdning af kartoffelmel er opgjort til kostpris inklusive indirekte produktionsomkostninger (IPO). Lageret er dog ikke opført til mere end forventet dagspris. Indirekte produktionsomkostninger omfatter indirekte materialer og løn, omkostninger til vedligeholdelse af og af- og nedskrivning på de i produktionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr samt omkostninger til fabriksadministration og ledelse. Finansieringsomkostninger indregnes ikke i kostprisen. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Egenkapital Den foreslåede efterbetaling indregnes som en forpligtelse i balancen og fremgår derfor ikke af egenkapitalopgørelsen. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen for selskabet præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af efterbetaling. Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld.

11 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 11 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN / /12 Note t.kr. t.kr. Nettoomsætning Ændring i lagre af færdigvarer 2 (14.622) Andre indtægter Udgifter til råvarer 4 ( ) ( ) Andre eksterne udgifter 5 (32.651) (27.951) Personaleudgifter 6 (13.130) (12.312) Afskrivninger 7 (8.439) (10.361) ( ) ( ) Driftsresultat Resultatandel KMC AmbA Resultatandel KMC AmbA Granules Resultatandel AKK Ejendomsselskab A/S (852) (202) Regulering af intern avance Finansielle indtægter Finansielle udgifter 9 (296) (1.501) Resultat før skat Skat af årets resultat 10 (451) (548) (451) (548) ÅRETS RESULTAT / /12 Forslag til resultatdisponering t.kr. t.kr. Bestyrelsen foreslår årets resultat disponeret således: Efterbetaling til andelshavere: kg stivelse á 1,30 kr., (sidste år 1,52 kr.) Heraf er der d. 18. februar 2013 udbetalt a conto 0,50 kr. pr. kg stivelse i alt t.kr. og den 18. april 2013 er der udbetalt a conto 0,30 kr. pr. kg stivelse i alt t.kr. Efterbetalingen er differentieret således: Levering 0-25% = 0,00 kr./kg stivelse Levering 25-75% = 1,30 kr./kg stivelse Levering % = 2,60 kr./kg stivelse Levering % = 0,00 kr./kg stivelse Levering over 125% = 0,00 kr./kg stivelse Herudover er der udbetalt 0,05 kr. pr. kg stivelse i fragtgodtgørelse (sidste år 0,05 kr.) Overførsel til egenkapital: Overførsel til nettoopskrivning af kapitalandele KMC A.m.b.A Overførsel til nettoopskrivning af kapitalandele KMC A.m.b.A. Granules Overførsel til nettoopskrivning af kapitalandele AKK Ejendomsselskab A/S (852) (202) Overførsel til dispositionsfond Overførsel til lagerreserve Overførsel til næste år

12 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 12 BALANCE PR AKTIVER Note t.kr. t.kr. Grunde og bygninger Maskiner og inventar Miljøanlæg Anlæg under udførelse Materielle anlægsaktiver Andele i KMC AmbA, nom t.kr Andele i KMC AmbA (Granules) andele Aktier i AKK Ejendomsselskab A/S nom. 500 t.kr Intern avance ved ejendomssalg (576) (1.831) Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Beholdning af kartoffelmel Beholdning af kartoffelprotein Beholdning af protamylasse Varebeholdninger Mellemregning med KMC AmbA 0 0 Mellemregning med andelshavere Finansiering af leveringsretter Kreditaftaler protamylasse, andelshavere Diverse debitorer Tilgodehavende moms Deponeringskonto for salg af jord (inkl. moms) Tilgodehavender OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER PASSIVER Indskudskapital Dispositionsfond Lagerreserve Reserve for nettoopskrivning af kapitalandele Overført overskud EGENKAPITAL Kassekredit Mellemregning med KMC AmbA Diverse kreditorer Selskabsskat afsat Anden gæld Efterbetaling, andelshavere Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Pantsætninger og andre forhold 14-16

13 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 13 Egenkapitalopgørelse Nettoopskriv- Ind- Dispo- ning af skuds- sitions- Lager- kapital- Overført kapital fond reserve andele resultat I alt t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Egenkapital kartoffelstivelse og andre aktiviteter Kapitalreguleringer (2.405) 0 (2.405) Nedskrivning pga. faldende ejerandel Overførsel iflg. overskudsdisponering Egenkapital kartoffelstivelse og andre aktiviteter Egenkapital kartoffelpulver (33.638) Tilgang, kapital Kapitalreguleringer (1.656) 0 (1.656) Nedskrivning pga. forøget ejerandel (463) 0 (463) Overførsel iflg. overskudsdisponering Egenkapital kartoffelpulver (34.087) Egenkapital i alt Pengestrømsopgørelse 2012/ /12 t.kr. t.kr. Driftsresultat Afskrivninger Ændring i driftskapital (75.801) (27.447) Pengestrømme fra primær drift Nettorenter (203) (1.425) Betalt skat (451) (548) Pengestrømme fra drift (654) (1.973) Køb af materielle anlægsaktiver (4.366) (2.478) Salg af materielle anlægsaktiver Køb af andele og aktier 0 0 Salg af andele og aktier Pengestrømme fra investeringer (1.571) (1.628) Efterbetaling, betalt i året (16.743) (12.178) Pengestrømme fra finansiering (16.743) (12.178) ÆNDRING I LIKVIDE MIDLER (7.095) Likvider primo regnskabsåret (13.451) (65.471) LIKVIDER ULTIMO REGNSKABSÅRET (20.546) (13.451)

14 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 14 NOTER 2012/ /12 t.kr. t.kr. 1. Nettoomsætning Salg af kartoffelmel Modtaget produktionspræmie Modtaget udligningsbeløb, EU Salg af pulp (netto) Salg af pulverkartofler Salg af kartoffelprotein (netto) Ændring i lagre af færdigvarer Kartoffelmel lager ultimo, Kartoffelmel lager primo, (50.558) (17.512) Kartoffelprotein lager ultimo, Kartoffelprotein lager primo, (8.695) (5.197) Protamylasse lager ultimo, Protamylasse lager primo, (674) (320) (14.622) Andre indtægter Andre indtægter Udgifter til råvarer Køb af kartofler Udbetalt udligningsbeløb Fragtgodtgørelse Køb af pulverkartofler Andre eksterne udgifter Variable omkostninger produktion: Naturgas, kartoffelmel Naturgas, protein El, kartoffelmel El, protein Energiafgifter, kartoffelmel Energiafgifter, protein Kemikalier, rengøringsmidler, kartoffelmel Kemikalier, rengøringsmidler, protein Affaldshåndtering, vaskevand, sand, analyser m.v Faste omkostninger produktion: Reparation og vedligeholdelse, maskiner, kartoffelmel Reparation og vedligeholdelse, maskiner, protein Drift, trucks, traktorer og biler Arbejdstøj Kvalitetsstyring, miljøansøgning Diverse Ejendommens drift: Vedligeholdelse, opvarmning m.v Ejendomsskatter/afgifter Indtægter Langborggaard (218) (222) Udgifter Langborggaard

15 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 15 NOTER 2012/ /12 t.kr. t.kr. Administrationsomkostninger: Generalforsamling, avlermøde Møder, rejser, kurser m.v Revision Andre ydelser 34 2 Forsikringer og kontingenter Telefon, porto, EDB og kontorhold Personaleomkostninger Diverse Andre eksterne udgifter i alt Personaleudgifter Lønninger og gager Pensionsbidrag og andre sociale udgifter Udgiften kan opdeles således: Løn produktion, variable (heraf er anvendt 800 t.kr. til proteinfremstilling) Løn produktion, Faste Gage, administration, honorarer, diæter (heraf vederlag til direktion og bestyrelse t.kr.) Selskabet har i gennemsnit beskæftiget 34 medarbejdere i 2012/13, mod 34 i 2011/ Afskrivninger Grunde og bygninger Maskiner og inventar Miljøanlæg Mindre nyanskaffelser m.v Avance ved salg af maskiner (203) (150) Avance ved salg af ejendomme (2.592) Finansielle indtægter Renteindtægter Finansielle udgifter Renteudgifter Gebyrer Skat af årets resultat Betalt skat i året

16 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 16 NOTER Grunde og Maskiner Andre Anlæg under bygninger og inventar anlæg m.v. udførelse t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 11. Materielle anlægsaktiver Kostpris Afgang 2012/ (219) 0 (477) Tilgang 2012/ Kostpris Afskrivninger Afgang 2012/ (219) 0 0 Afskrivninger 2012/ Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi Seneste offentlige ejendomsvurdering udgør t.kr. Andele i Andele i KMC AmbA Andele i KMC AmbA (Granules) AKK Ejd. A/S I alt t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 12. Finansielle anlægsaktiver Kostpris Tilgang Afgang Kostpris Nettoopskrivninger (33.638) (1.647) Kapitalreguleringer, netto (2.405) (1.656) 0 (4.061) Nedskrivning som følge af stigende ejerandel 0 (463) 0 (463) Nedskrivning som følge af faldende ejerandel Værdiregulering (852) Nettoopskrivninger (34.087) (2.499) Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi / /12 t.kr. t.kr. 13. Anden gæld Moms Kvalitetsafgift Feriepenge, ATP m.v Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for bankarrangementer er der med pant i selskabets ejendomme deponeret ejerpantebreve t.kr., samt skadesløsbreve t.kr. Der er afgivet hensigtserklæring om, at stille den fornødne likviditet til rådighed for AKK Ejendomsselskab 15. Nærtstående parter Karup Kartoffelmelfabrik AmbA ejer 44% af KMC A.m.b.A., Brande, som er et salgs- og udviklingsselskab, der afsætter fabrikkens produktion. Karup Kartoffelmelfabrik AmbA ejer 100% af AKK Ejendomsselskab A/S. Ejendomsselskabet har betalt for andel af fællesomkostninger. 16. Koncernforhold Karup Kartoffelmelfabrik AmbA og dattervirksomheden AKK Ejendomsselskab A/S indgår i koncernregnskabet for Karup Kartoffelmelfabrik AmbA.

17 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 17 STATISTIK Kr. pr. 100 kg produceret mel. 2012/ / / / /09 Kartoffelmel Indtægt, melproduktion i alt 348,00 352,10 316,60 250,08 312,44 Råvareforbrug, netto -204,25-190,01-190,29-186,29-183,85 Variable produktionsomkostninger -33,24-32,41-35,55-34,08-33,91 Faste produktionsomkostninger -13,89-13,14-14,74-17,71-19,15 Administrationsomkostninger -6,46-7,19-8,31-11,35-8,63 Andre indtægter 19,47 17,71 20,40 13,27 8,90 Resultat før afskrivninger 109,63 127,06 88,11 13,92 75,80 Afskrivninger -9,02-12,99-18,67-14,59-45,68 Driftsresultat 100,61 114,07 69,44-0,67 30,12 Nettorenter -0,29-1,82-10,19-10,11-11,08 Resultat før skat 100,32 112,25 59,25-10,78 19,04 Selskabsskat -0,64-0,85-1,13-0,83-0,90 Årets resultat for mel 99,68 111,40 58,12-11,61 18,14 Kartoffelprotein Indtægt, Proteinproduktion i alt 27,46 30,34 27,14 17,67 28,24 Råvareforbrug, netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Produktionsomkostninger -11,72-9,68-9,72-8,41-10,02 Resultat før afskrivninger 15,74 20,66 17,42 9,26 18,22 Afskrivninger -3,02-3,07-4,11-3,35-11,50 Driftsresultat 12,72 17,59 13,31 5,91 6,72 Nettorenter 0,00-0,39-1,99-1,63-1,55 Årets resultat for protein 12,72 17,20 11,32 4,28 5,17 Årets resultat i alt 112,40 128,60 69,44-7,33 23,31

18 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 18 STATISTIK 2012/ / / / /09 Kartofler renvægt hkg Smudsindhold % 6,33 4,77 4,58 4,66 5,24 Produceret mel hkg Stivelsesindhold hkg Stivelsesindhold % 19,60 18,62 18,88 19,19 18,42 Stivelsesforbrug til 100 kg mel kg 82,29 82,42 80,87 82,18 82,46 Rene kartofler til 100 kg mel hkg 4,20 4,43 4,28 4,28 4,48 Produceret protein hkg Afregning for kartofler * kr/hkg 66,90 57,83 44,35 30,55 34,76 Heraf efterbetaling kr./hkg 24,36 27,97 14,16 0,00 5,54 Heraf fragtgodtgørelse kr./hkg 0,96 0,97 0,94 0,96 0,91 Afregning for stivelse ** kr./kg 3,45 3,12 2,35 1,59 1,89 Heraf efterbetaling kr./kg 1,30 1,52 0,75 0,00 0,30 Heraf fragtgodtgørelse kr./kg 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Afregning for 17% kartofler: Afregning for kartofler * kr/hkg 58,03 52,80 39,93 27,06 32,08 Heraf efterbetaling kr./hkg 21,13 25,54 12,75 0,00 5,11 Heraf fragtgodtgørelse kr./hkg 0,84 0,87 0,85 0,85 0,84 * Ekskl. udligningsbeløb og hektarstøtte ** Ordinær levering

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15

Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15 INTERNT Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15 Årsregnskab for 1. januar - 31. december 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115 Årsrapport for 2013 Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk 4951 Nørreballe CVR-nr. 28016115 Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5 Årsregnskab 2013:

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10 Årsrapport

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

KiteBoarding Danmark & Kitetouren

KiteBoarding Danmark & Kitetouren KiteBoarding Danmark & Kitetouren Årsrapport 2009 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere