Karup Kartoffelmelfabrik. A.m.b.A. Årsrapport. CVR nr.: regnskabsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karup Kartoffelmelfabrik. A.m.b.A. Årsrapport. CVR nr.: 16 21 77 19. 80. regnskabsår"

Transkript

1 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Årsrapport CVR nr.: regnskabsår 1. maj 2012 til 30. april 2013

2 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 2 Dagsorden for generalforsamlingen onsdag den 19. juni 2013 kl på Heden & Fjorden, Birk Centerpark 24, 7400 Herning. Indgangen til generalforsamlingen vil være åben for adgang ca. 45 minutter før generalforsamlingens start, hvor registrering og uddeling af stemmesedler påbegyndes. Fra kl kl vil der være en let frokostbuffet samt øl og vand for avlerne i kantinen. Dagsorden: 1. Valg af 4 stemmetællere. 2. Formandens årsberetning. 3. Regnskabsaflæggelse, herunder stillingtagen til overskudsanvendelse. 4. Behandling af indsendte forslag fra medlemmerne. - Der er ikke indkommet nogen forslag. 5. Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter for bestyrelsen. I henhold til vedtægternes 10 er 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter på valg. Bestyrelsesmedlemmer på valg: Kristian Møller Sørensen David Straadt Kurt Østergaard Jensen Nuværende suppleanter: Sten Jacobsen Ole Carstensen Bording Fårbæk Simmelkær Ikast Ørsted 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt. Herunder orientering omkring KMC Granules Husk at medbringe årsregnskabet, samt vedlagte valgkort. Stemmesedler til generalforsamlingens afstemninger udleveres kun mod aflevering af valgkort. Der udleveres kun 1 sæt stemmesedler pr. avler. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kun 1 fuldmagt pr. andelshaver, også her skal fuldmagtgiverens valgkort afleveres. Der henstilles til, at der kun anbefales kandidater til bestyrelsesvalg, som man forinden har afklaret med, om de også ønsker at modtage et eventuelt valg. Dirigenten afgør og informerer i hvert afstemningstilfælde hvilket nr. stemmeseddel der skal bruges.

3 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 4 Side Ledelsespåtegning 5 Revisionspåtegning 6 Ledelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse for 2012/13 11 Forslag til resultatdisponering for 2012/13 11 Balance pr Egenkapitalopgørelse 13 Pengestrømsopgørelse 13 Noter 14 Statistik 17

4 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 4 Selskabsoplysninger Selskab Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Engholmvej Karup CVR nr.: Hjemstedskommune: Viborg Tlf.: Fax: Internet: Direktion Vagn Nielsen Bestyrelse Anders Dyrberg Kristian Møller Sørensen David Straadt Ole S. Madsen Kurt Ø. Jensen Esben Sangild Benny Jespersen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Godkendt på selskabets generalforsamling den 19. juni 2013 Dirigent

5

6

7 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 7 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 5 års hovedtal 2012/ / / / /09 Årets omsætning t.kr Årets resultat t.kr Balancesum t.kr Egenkapital t.kr Afskrivninger t.kr Anlægsinvesteringer t.kr Nøgletal Egenkapitalens forrentning % Soliditetsgrad % Egenkapitalens forrentning = Soliditetsgrad = Årets resultat x 100 Egenkapital Egenkapital x 100 Balancesum Hovedaktivitet Selskabets hovedaktiviteter består af produktion af kartoffelstivelse, kartoffelprotein samt biprodukterne pulp og protamylasse. Kampagnen 2012/13, som er den første efter afskaffelsen af kvoterne, startede den 3. september 2012 og sluttede den 13. januar 2013, efter i alt 121 kampagnedøgn. Der blev behandlet tons kartofler med en gens. stivelse på 19,60 % og en gens. smuds på 6,33 %. Der blev produceret tons mel, tons protein, tons protamylasse samt tons pulp. På KMC s fiberpilotanlæg, placeret hos Karup Kartoffelmelfabrik, blev der produceret 372 tons kartoffelfibre til fødevareindustrien Kampagnen 2012/13 blev noget længere end planlagt, dels på grund af et højere stivelsesindhold i kartoflerne og dels på grund af nedbrud på 2 dekantere i proteinfabrikken i starten af kampagnen og nogle problemer med de til kampagnen ny-installerede varmevekslere i stivelsestørrerierne. Der er i gennemsnit forarbejdet tons kartofler/uge. Kvalitetsstyringssystemer Fabrikken har udarbejdet, gennemført og vedligeholder til stadighed 5 forskellige kvalitetsstyringssystemer, som alle er nødvendige for at opfylde kravene fra KMC, kunder og myndigheder. ISO22000 (HACCP), ISO14001 (miljø), DS50001 (energiledelse), BRC (kvalitetsstandard, krævet af engelske kunder), samt egenkontrol. Certificeringer er et nødvendigt, men meget ressourcekrævende arbejdsområde for Karup Kartoffelmelfabrik, da alle certificeringerne skal efterprøves og godkendes i kampagneperioden.

8 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 8 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Investeringer 2012/13 Fabrikken har til kampagnen 2012/13 investeret 144 t.kr. i ventilation af eltavler, t.kr. i en afskumningstank for frugtsaft, 218 t.kr. til ny styring af vandværk, 546 t.kr. til en ny sandvasker, 54 t.kr. til en spredebom til vandingsmaskinerne, 177 t.kr. til en fortank for vaskevand, samt 128 t.kr. til en brugt firmabil. De samlede investeringer er på 2,6 mio.kr. Investeringer 2013/14 Til kampagnen 2013/14 investeres ca. 1,8 mio. kr. til et nanofiltreringsanlæg, ca. 1,5 mio.kr. i en ny protamylassetank (Tank 5), ca. 1 mio.kr. til forvarmning af tørreluft med varme fra kondensat, ca. 500 t.kr. i et centralstøvsugeranlæg til mellageret, ca. 350 t.kr. i støjdæmpning af tørreriafkastene, ca. 300 t.kr. til en fortank med omrøring til vaskevand, ca. 300 t.kr. til køling af protamylasse og ca. 200 t.kr. til energioptimering i proteinfabrikken. De samlede investeringer beløber sig til ca. 6 mio. kr. Økonomisk udvikling Karup Kartoffelmelfabrik har et moderne og effektivt fabriksanlæg med lave produktionsomkostninger. Det betyder at Karup Kartoffelmelfabrik er godt rustet til de udfordringer, som fremtiden byder på. Stivelsespriserne har været gode. Dette har bevirket, at der i dette regnskabsår, er afsat store mængder kartoffelstivelse til pæne priser. Pengestrømmen fra KMC har været så stor, at fabrikken ekstraordinært har udbetalt a conto efterbetaling til avlerne i februar og april I forhold til tidligere år, har omlægning af EU-støtteordningen og ændret a conto afregning af kartofler påvirket årets resultat negativt med 41 mio.kr. Produktionspræmien på 10 mio.kr. er bortfaldet og a conto afregningsprisen til avlerne er forhøjet fra 1,56 kr. til 2,10 kr. pr. kg stivelse, svarende til en øgning i udgiften til køb af råvarer på 31 mio. kr. Forsknings- og udviklingsaktiviteter KMC opretholder og viderefører tidligere beslutning omkring styrkelse af produktudviklingsafdelingen med fokus på videreforædling af mel til derivater og funktionelle ingredienser. Større fokus på videreudvikling af fabrikkernes biprodukter til højværdi salgsprodukter, herunder særligt protein og pulp, hvor der på ottende år har været etableret et forsøgsanlæg (minifabrik) på Karup Kartoffelmelfabrik, til fremstilling af kostfibre ud af pulpen til anvendelse i fødevarer. KMC, de tre fabrikker Karup Kartoffelmelfabrik, AKM og AKS, samt AKV, Langholt har i kampagnen 2012/13 lavet forsøg med udvikling af nativ højværdiprotein til anvendelse i fødevarer, i stedet for den nuværende type denatureret protein der anvendes til foderbrug. Forventet udvikling Vi forventer de nuværende gode priser på kartoffelstivelse kan blive svære at opretholde. Der må forventes en gradvis normalisering af udbud og efterspørgsel, hvilket vil medføre faldende priser, dog stadig på et tilfredsstillende niveau. Til kampagnen 2013/2014 har fabrikken besluttet at producere tons kartoffelmel. Fabrikken kan således til kampagnen 2013/14 tilbyde avlerne en ordinær levering på grundtegning + 18% (renvægt). Ekstra tegningen er underkastet samme forpligtelser og rettigheder, som den faste tegning. Afregningssystemet for smuds og sten ændres ikke, da det fungerede tilfredsstillende i denne kampagne. Med virkning fra kampagnen 2014/15 er det besluttet at tilbyde andelshaverne gratis udvidelse af grundtegningen med op til 20 %. Papirer herom udsendes snarest. Politikker for samfundsansvar Selskabet har ikke udarbejdet særskilte politikker i relation til samfundsansvar. Miljøforhold Grønt regnskab vil blive udarbejdet og offentliggjort på fabrikkens hjemmeside. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag, ikke indtrådt forhold der forrykker vurderingen af regnskabet.

9 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 9 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (store virksomheder). I henhold til årsregnskabslovens 149 stk. 2, skal vi oplyse, at denne årsrapport er forkortet til kun at indeholde moderselskabets årsrapport. Den fuldstændige årsrapport inkl. koncernregnskab kan hentes på selskabets kontor og hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms og afgifter i forbindelse med salget. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, kontantrabatter mv. Skat Selskabet er omfattet af kooperationsbeskatning, hvor man selskabsbeskattes af formuen. Den for året beregnede selskabsskat er afsat under gældsforpligtelser i balancen. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver er optaget til kostpris med fradrag af modtagne tilskud og driftsøkonomiske af- og nedskrivninger. Opdelingen i oprindelig anskaffelsessum og akkumulerede afskrivninger er foretaget på grundlag af regnskaberne for årene 1983/84 til 1994/95 og er opgjort efter et skøn. Der afskrives ikke på grunde. Der foretages lineære afskrivninger, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Maskiner og inventar Miljøanlæg år 3-10 år 3-10 år Aktiver med en anskaffelsessum på under 50 t.kr. pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen sammen med af- og nedskrivninger, i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.

10 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 10 Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Kapitalandel i KMC A.m.b.A. indregnes, i henhold til senest aflagte årsregnskab, og måles efter indre værdis metode. Dette medfører, at andelene optages til den forholdsmæssige andel af deres indre værdi og at andel af resultatet medtages i resultatopgørelsen efter fradrag for udloddet restbetaling i KMC A.m.b.A.. Udloddet restbetaling medregnes under omsætning. Nettoopskrivning af andele i KMC A.m.b.A. overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning. Kapitalandel i AKK Ejendomsselskab A/S indregnes og måles efter indre værdis metode. Dette indebærer, at kapitalandelen i balancen måles til regnskabsmæssig indre værdi med fradrag af urealiserede koncerninterne fortjenester. I resultatopgørelsen indregnes moderselskabets andel af virksomhedens resultat, samt eliminering af urealiseret koncernintern fortjeneste. Varebeholdninger Beholdning af kartoffelmel er opgjort til kostpris inklusive indirekte produktionsomkostninger (IPO). Lageret er dog ikke opført til mere end forventet dagspris. Indirekte produktionsomkostninger omfatter indirekte materialer og løn, omkostninger til vedligeholdelse af og af- og nedskrivning på de i produktionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr samt omkostninger til fabriksadministration og ledelse. Finansieringsomkostninger indregnes ikke i kostprisen. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Egenkapital Den foreslåede efterbetaling indregnes som en forpligtelse i balancen og fremgår derfor ikke af egenkapitalopgørelsen. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen for selskabet præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af efterbetaling. Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld.

11 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 11 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN / /12 Note t.kr. t.kr. Nettoomsætning Ændring i lagre af færdigvarer 2 (14.622) Andre indtægter Udgifter til råvarer 4 ( ) ( ) Andre eksterne udgifter 5 (32.651) (27.951) Personaleudgifter 6 (13.130) (12.312) Afskrivninger 7 (8.439) (10.361) ( ) ( ) Driftsresultat Resultatandel KMC AmbA Resultatandel KMC AmbA Granules Resultatandel AKK Ejendomsselskab A/S (852) (202) Regulering af intern avance Finansielle indtægter Finansielle udgifter 9 (296) (1.501) Resultat før skat Skat af årets resultat 10 (451) (548) (451) (548) ÅRETS RESULTAT / /12 Forslag til resultatdisponering t.kr. t.kr. Bestyrelsen foreslår årets resultat disponeret således: Efterbetaling til andelshavere: kg stivelse á 1,30 kr., (sidste år 1,52 kr.) Heraf er der d. 18. februar 2013 udbetalt a conto 0,50 kr. pr. kg stivelse i alt t.kr. og den 18. april 2013 er der udbetalt a conto 0,30 kr. pr. kg stivelse i alt t.kr. Efterbetalingen er differentieret således: Levering 0-25% = 0,00 kr./kg stivelse Levering 25-75% = 1,30 kr./kg stivelse Levering % = 2,60 kr./kg stivelse Levering % = 0,00 kr./kg stivelse Levering over 125% = 0,00 kr./kg stivelse Herudover er der udbetalt 0,05 kr. pr. kg stivelse i fragtgodtgørelse (sidste år 0,05 kr.) Overførsel til egenkapital: Overførsel til nettoopskrivning af kapitalandele KMC A.m.b.A Overførsel til nettoopskrivning af kapitalandele KMC A.m.b.A. Granules Overførsel til nettoopskrivning af kapitalandele AKK Ejendomsselskab A/S (852) (202) Overførsel til dispositionsfond Overførsel til lagerreserve Overførsel til næste år

12 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 12 BALANCE PR AKTIVER Note t.kr. t.kr. Grunde og bygninger Maskiner og inventar Miljøanlæg Anlæg under udførelse Materielle anlægsaktiver Andele i KMC AmbA, nom t.kr Andele i KMC AmbA (Granules) andele Aktier i AKK Ejendomsselskab A/S nom. 500 t.kr Intern avance ved ejendomssalg (576) (1.831) Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Beholdning af kartoffelmel Beholdning af kartoffelprotein Beholdning af protamylasse Varebeholdninger Mellemregning med KMC AmbA 0 0 Mellemregning med andelshavere Finansiering af leveringsretter Kreditaftaler protamylasse, andelshavere Diverse debitorer Tilgodehavende moms Deponeringskonto for salg af jord (inkl. moms) Tilgodehavender OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER PASSIVER Indskudskapital Dispositionsfond Lagerreserve Reserve for nettoopskrivning af kapitalandele Overført overskud EGENKAPITAL Kassekredit Mellemregning med KMC AmbA Diverse kreditorer Selskabsskat afsat Anden gæld Efterbetaling, andelshavere Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Pantsætninger og andre forhold 14-16

13 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 13 Egenkapitalopgørelse Nettoopskriv- Ind- Dispo- ning af skuds- sitions- Lager- kapital- Overført kapital fond reserve andele resultat I alt t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Egenkapital kartoffelstivelse og andre aktiviteter Kapitalreguleringer (2.405) 0 (2.405) Nedskrivning pga. faldende ejerandel Overførsel iflg. overskudsdisponering Egenkapital kartoffelstivelse og andre aktiviteter Egenkapital kartoffelpulver (33.638) Tilgang, kapital Kapitalreguleringer (1.656) 0 (1.656) Nedskrivning pga. forøget ejerandel (463) 0 (463) Overførsel iflg. overskudsdisponering Egenkapital kartoffelpulver (34.087) Egenkapital i alt Pengestrømsopgørelse 2012/ /12 t.kr. t.kr. Driftsresultat Afskrivninger Ændring i driftskapital (75.801) (27.447) Pengestrømme fra primær drift Nettorenter (203) (1.425) Betalt skat (451) (548) Pengestrømme fra drift (654) (1.973) Køb af materielle anlægsaktiver (4.366) (2.478) Salg af materielle anlægsaktiver Køb af andele og aktier 0 0 Salg af andele og aktier Pengestrømme fra investeringer (1.571) (1.628) Efterbetaling, betalt i året (16.743) (12.178) Pengestrømme fra finansiering (16.743) (12.178) ÆNDRING I LIKVIDE MIDLER (7.095) Likvider primo regnskabsåret (13.451) (65.471) LIKVIDER ULTIMO REGNSKABSÅRET (20.546) (13.451)

14 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 14 NOTER 2012/ /12 t.kr. t.kr. 1. Nettoomsætning Salg af kartoffelmel Modtaget produktionspræmie Modtaget udligningsbeløb, EU Salg af pulp (netto) Salg af pulverkartofler Salg af kartoffelprotein (netto) Ændring i lagre af færdigvarer Kartoffelmel lager ultimo, Kartoffelmel lager primo, (50.558) (17.512) Kartoffelprotein lager ultimo, Kartoffelprotein lager primo, (8.695) (5.197) Protamylasse lager ultimo, Protamylasse lager primo, (674) (320) (14.622) Andre indtægter Andre indtægter Udgifter til råvarer Køb af kartofler Udbetalt udligningsbeløb Fragtgodtgørelse Køb af pulverkartofler Andre eksterne udgifter Variable omkostninger produktion: Naturgas, kartoffelmel Naturgas, protein El, kartoffelmel El, protein Energiafgifter, kartoffelmel Energiafgifter, protein Kemikalier, rengøringsmidler, kartoffelmel Kemikalier, rengøringsmidler, protein Affaldshåndtering, vaskevand, sand, analyser m.v Faste omkostninger produktion: Reparation og vedligeholdelse, maskiner, kartoffelmel Reparation og vedligeholdelse, maskiner, protein Drift, trucks, traktorer og biler Arbejdstøj Kvalitetsstyring, miljøansøgning Diverse Ejendommens drift: Vedligeholdelse, opvarmning m.v Ejendomsskatter/afgifter Indtægter Langborggaard (218) (222) Udgifter Langborggaard

15 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 15 NOTER 2012/ /12 t.kr. t.kr. Administrationsomkostninger: Generalforsamling, avlermøde Møder, rejser, kurser m.v Revision Andre ydelser 34 2 Forsikringer og kontingenter Telefon, porto, EDB og kontorhold Personaleomkostninger Diverse Andre eksterne udgifter i alt Personaleudgifter Lønninger og gager Pensionsbidrag og andre sociale udgifter Udgiften kan opdeles således: Løn produktion, variable (heraf er anvendt 800 t.kr. til proteinfremstilling) Løn produktion, Faste Gage, administration, honorarer, diæter (heraf vederlag til direktion og bestyrelse t.kr.) Selskabet har i gennemsnit beskæftiget 34 medarbejdere i 2012/13, mod 34 i 2011/ Afskrivninger Grunde og bygninger Maskiner og inventar Miljøanlæg Mindre nyanskaffelser m.v Avance ved salg af maskiner (203) (150) Avance ved salg af ejendomme (2.592) Finansielle indtægter Renteindtægter Finansielle udgifter Renteudgifter Gebyrer Skat af årets resultat Betalt skat i året

16 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 16 NOTER Grunde og Maskiner Andre Anlæg under bygninger og inventar anlæg m.v. udførelse t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 11. Materielle anlægsaktiver Kostpris Afgang 2012/ (219) 0 (477) Tilgang 2012/ Kostpris Afskrivninger Afgang 2012/ (219) 0 0 Afskrivninger 2012/ Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi Seneste offentlige ejendomsvurdering udgør t.kr. Andele i Andele i KMC AmbA Andele i KMC AmbA (Granules) AKK Ejd. A/S I alt t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 12. Finansielle anlægsaktiver Kostpris Tilgang Afgang Kostpris Nettoopskrivninger (33.638) (1.647) Kapitalreguleringer, netto (2.405) (1.656) 0 (4.061) Nedskrivning som følge af stigende ejerandel 0 (463) 0 (463) Nedskrivning som følge af faldende ejerandel Værdiregulering (852) Nettoopskrivninger (34.087) (2.499) Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi / /12 t.kr. t.kr. 13. Anden gæld Moms Kvalitetsafgift Feriepenge, ATP m.v Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for bankarrangementer er der med pant i selskabets ejendomme deponeret ejerpantebreve t.kr., samt skadesløsbreve t.kr. Der er afgivet hensigtserklæring om, at stille den fornødne likviditet til rådighed for AKK Ejendomsselskab 15. Nærtstående parter Karup Kartoffelmelfabrik AmbA ejer 44% af KMC A.m.b.A., Brande, som er et salgs- og udviklingsselskab, der afsætter fabrikkens produktion. Karup Kartoffelmelfabrik AmbA ejer 100% af AKK Ejendomsselskab A/S. Ejendomsselskabet har betalt for andel af fællesomkostninger. 16. Koncernforhold Karup Kartoffelmelfabrik AmbA og dattervirksomheden AKK Ejendomsselskab A/S indgår i koncernregnskabet for Karup Kartoffelmelfabrik AmbA.

17 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 17 STATISTIK Kr. pr. 100 kg produceret mel. 2012/ / / / /09 Kartoffelmel Indtægt, melproduktion i alt 348,00 352,10 316,60 250,08 312,44 Råvareforbrug, netto -204,25-190,01-190,29-186,29-183,85 Variable produktionsomkostninger -33,24-32,41-35,55-34,08-33,91 Faste produktionsomkostninger -13,89-13,14-14,74-17,71-19,15 Administrationsomkostninger -6,46-7,19-8,31-11,35-8,63 Andre indtægter 19,47 17,71 20,40 13,27 8,90 Resultat før afskrivninger 109,63 127,06 88,11 13,92 75,80 Afskrivninger -9,02-12,99-18,67-14,59-45,68 Driftsresultat 100,61 114,07 69,44-0,67 30,12 Nettorenter -0,29-1,82-10,19-10,11-11,08 Resultat før skat 100,32 112,25 59,25-10,78 19,04 Selskabsskat -0,64-0,85-1,13-0,83-0,90 Årets resultat for mel 99,68 111,40 58,12-11,61 18,14 Kartoffelprotein Indtægt, Proteinproduktion i alt 27,46 30,34 27,14 17,67 28,24 Råvareforbrug, netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Produktionsomkostninger -11,72-9,68-9,72-8,41-10,02 Resultat før afskrivninger 15,74 20,66 17,42 9,26 18,22 Afskrivninger -3,02-3,07-4,11-3,35-11,50 Driftsresultat 12,72 17,59 13,31 5,91 6,72 Nettorenter 0,00-0,39-1,99-1,63-1,55 Årets resultat for protein 12,72 17,20 11,32 4,28 5,17 Årets resultat i alt 112,40 128,60 69,44-7,33 23,31

18 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 18 STATISTIK 2012/ / / / /09 Kartofler renvægt hkg Smudsindhold % 6,33 4,77 4,58 4,66 5,24 Produceret mel hkg Stivelsesindhold hkg Stivelsesindhold % 19,60 18,62 18,88 19,19 18,42 Stivelsesforbrug til 100 kg mel kg 82,29 82,42 80,87 82,18 82,46 Rene kartofler til 100 kg mel hkg 4,20 4,43 4,28 4,28 4,48 Produceret protein hkg Afregning for kartofler * kr/hkg 66,90 57,83 44,35 30,55 34,76 Heraf efterbetaling kr./hkg 24,36 27,97 14,16 0,00 5,54 Heraf fragtgodtgørelse kr./hkg 0,96 0,97 0,94 0,96 0,91 Afregning for stivelse ** kr./kg 3,45 3,12 2,35 1,59 1,89 Heraf efterbetaling kr./kg 1,30 1,52 0,75 0,00 0,30 Heraf fragtgodtgørelse kr./kg 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Afregning for 17% kartofler: Afregning for kartofler * kr/hkg 58,03 52,80 39,93 27,06 32,08 Heraf efterbetaling kr./hkg 21,13 25,54 12,75 0,00 5,11 Heraf fragtgodtgørelse kr./hkg 0,84 0,87 0,85 0,85 0,84 * Ekskl. udligningsbeløb og hektarstøtte ** Ordinær levering

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. Årsrapport. 71. regnskabsår

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. Årsrapport. 71. regnskabsår Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. Årsrapport 71. regnskabsår 1. maj 2003 til 30. april 2004 Karup Kartoffelmelfabrik AmbA 2 DAGSORDEN: Dagsorden for generalforsamlingen onsdag den 9. juni 2004 kl. 13.00

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CKJ INVEST, KOLDING ApS

CKJ INVEST, KOLDING ApS CKJ INVEST, KOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Claus Kudsk Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport Grimnir Invest ApS. Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr Dirigent

Årsrapport Grimnir Invest ApS. Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr Dirigent Grimnir Invest ApS Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr. 27364721 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 21.06.2016 Dirigent Navn: Lisbeth Rytter Grimnir Invest ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr CVR-nr. 24 22 09 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. juni 2013. Henrik Neergaard Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej 1 9600 Aars

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AVD 273 ApS Weidekampsgade 6 2300

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 BOK Invest ApS Strandmarksvej 21, 8240 Risskov Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 93 67 17 Årsrapporten

Læs mere

KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS

KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS Årsrapport 5. juli 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2013 Simon Bak Jepsen Dirigent Side

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

PBC Finans ApS CVR-nr Dybbølvej Silkeborg. Årsrapport 2015

PBC Finans ApS CVR-nr Dybbølvej Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk PBC Finans ApS CVR-nr. 19394476 Dybbølvej 18

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS Årsrapport 3. februar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/05/2013 Martin Skaarup Thomsen Dirigent

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

KIM JUHL WEAVER HOLDING APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (7. regnskabsår)

KIM JUHL WEAVER HOLDING APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (7. regnskabsår) KIM JUHL WEAVER HOLDING APS CVR-NR 29 68 69 47 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 6 2013. Kim Juhl Weaver Dirigent

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Commercial Group ApS

Commercial Group ApS Commercial Group ApS CVR 25077148 ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2016 Dirigent 1 INDHOLD Side Påtegninger: Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning:

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Aalborg Trading ApS CVR-nr

Aalborg Trading ApS CVR-nr CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.11.13 Thomas Olesen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ALTMALER ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2013 Lazlo Gyözö Fazekas Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr. 26204224

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Aa.S.F. Holding A/S CVR-nr Årsrapport 2014

Aa.S.F. Holding A/S CVR-nr Årsrapport 2014 Aa.S.F. Holding A/S CVR-nr. 13897212 Årsrapport 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10.03.2015 Dirigent Navn: Nils Dorin Jacobsen Aa.S.F. Holding A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012 Over Bølgen 2 C 2 2670 Greve CVR-nr. 41115815 Årsrapport for 2011/2012 40. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2012 Carl Frode Andersen

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

F G Kapital ApS CVR-nr Vestergade Frøstrup. Årsrapport 2015

F G Kapital ApS CVR-nr Vestergade Frøstrup. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 Postboks 229 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk F G Kapital ApS CVR-nr. 25568850 Vestergade

Læs mere

Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg

Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg CVR-nr. 27 96 66 59 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. april 2016.

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) CVR nr

Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) CVR nr Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S Østre Ringvej 43, 5750 Ringe Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) CVR nr. 26 32 72 37 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr. 482.237

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere