Karup Kartoffelmelfabrik. A.m.b.A. Årsrapport. CVR nr.: regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karup Kartoffelmelfabrik. A.m.b.A. Årsrapport. CVR nr.: 16 21 77 19. 80. regnskabsår"

Transkript

1 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Årsrapport CVR nr.: regnskabsår 1. maj 2012 til 30. april 2013

2 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 2 Dagsorden for generalforsamlingen onsdag den 19. juni 2013 kl på Heden & Fjorden, Birk Centerpark 24, 7400 Herning. Indgangen til generalforsamlingen vil være åben for adgang ca. 45 minutter før generalforsamlingens start, hvor registrering og uddeling af stemmesedler påbegyndes. Fra kl kl vil der være en let frokostbuffet samt øl og vand for avlerne i kantinen. Dagsorden: 1. Valg af 4 stemmetællere. 2. Formandens årsberetning. 3. Regnskabsaflæggelse, herunder stillingtagen til overskudsanvendelse. 4. Behandling af indsendte forslag fra medlemmerne. - Der er ikke indkommet nogen forslag. 5. Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter for bestyrelsen. I henhold til vedtægternes 10 er 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter på valg. Bestyrelsesmedlemmer på valg: Kristian Møller Sørensen David Straadt Kurt Østergaard Jensen Nuværende suppleanter: Sten Jacobsen Ole Carstensen Bording Fårbæk Simmelkær Ikast Ørsted 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt. Herunder orientering omkring KMC Granules Husk at medbringe årsregnskabet, samt vedlagte valgkort. Stemmesedler til generalforsamlingens afstemninger udleveres kun mod aflevering af valgkort. Der udleveres kun 1 sæt stemmesedler pr. avler. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kun 1 fuldmagt pr. andelshaver, også her skal fuldmagtgiverens valgkort afleveres. Der henstilles til, at der kun anbefales kandidater til bestyrelsesvalg, som man forinden har afklaret med, om de også ønsker at modtage et eventuelt valg. Dirigenten afgør og informerer i hvert afstemningstilfælde hvilket nr. stemmeseddel der skal bruges.

3 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 4 Side Ledelsespåtegning 5 Revisionspåtegning 6 Ledelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse for 2012/13 11 Forslag til resultatdisponering for 2012/13 11 Balance pr Egenkapitalopgørelse 13 Pengestrømsopgørelse 13 Noter 14 Statistik 17

4 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 4 Selskabsoplysninger Selskab Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Engholmvej Karup CVR nr.: Hjemstedskommune: Viborg Tlf.: Fax: Internet: Direktion Vagn Nielsen Bestyrelse Anders Dyrberg Kristian Møller Sørensen David Straadt Ole S. Madsen Kurt Ø. Jensen Esben Sangild Benny Jespersen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Godkendt på selskabets generalforsamling den 19. juni 2013 Dirigent

5

6

7 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 7 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 5 års hovedtal 2012/ / / / /09 Årets omsætning t.kr Årets resultat t.kr Balancesum t.kr Egenkapital t.kr Afskrivninger t.kr Anlægsinvesteringer t.kr Nøgletal Egenkapitalens forrentning % Soliditetsgrad % Egenkapitalens forrentning = Soliditetsgrad = Årets resultat x 100 Egenkapital Egenkapital x 100 Balancesum Hovedaktivitet Selskabets hovedaktiviteter består af produktion af kartoffelstivelse, kartoffelprotein samt biprodukterne pulp og protamylasse. Kampagnen 2012/13, som er den første efter afskaffelsen af kvoterne, startede den 3. september 2012 og sluttede den 13. januar 2013, efter i alt 121 kampagnedøgn. Der blev behandlet tons kartofler med en gens. stivelse på 19,60 % og en gens. smuds på 6,33 %. Der blev produceret tons mel, tons protein, tons protamylasse samt tons pulp. På KMC s fiberpilotanlæg, placeret hos Karup Kartoffelmelfabrik, blev der produceret 372 tons kartoffelfibre til fødevareindustrien Kampagnen 2012/13 blev noget længere end planlagt, dels på grund af et højere stivelsesindhold i kartoflerne og dels på grund af nedbrud på 2 dekantere i proteinfabrikken i starten af kampagnen og nogle problemer med de til kampagnen ny-installerede varmevekslere i stivelsestørrerierne. Der er i gennemsnit forarbejdet tons kartofler/uge. Kvalitetsstyringssystemer Fabrikken har udarbejdet, gennemført og vedligeholder til stadighed 5 forskellige kvalitetsstyringssystemer, som alle er nødvendige for at opfylde kravene fra KMC, kunder og myndigheder. ISO22000 (HACCP), ISO14001 (miljø), DS50001 (energiledelse), BRC (kvalitetsstandard, krævet af engelske kunder), samt egenkontrol. Certificeringer er et nødvendigt, men meget ressourcekrævende arbejdsområde for Karup Kartoffelmelfabrik, da alle certificeringerne skal efterprøves og godkendes i kampagneperioden.

8 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 8 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Investeringer 2012/13 Fabrikken har til kampagnen 2012/13 investeret 144 t.kr. i ventilation af eltavler, t.kr. i en afskumningstank for frugtsaft, 218 t.kr. til ny styring af vandværk, 546 t.kr. til en ny sandvasker, 54 t.kr. til en spredebom til vandingsmaskinerne, 177 t.kr. til en fortank for vaskevand, samt 128 t.kr. til en brugt firmabil. De samlede investeringer er på 2,6 mio.kr. Investeringer 2013/14 Til kampagnen 2013/14 investeres ca. 1,8 mio. kr. til et nanofiltreringsanlæg, ca. 1,5 mio.kr. i en ny protamylassetank (Tank 5), ca. 1 mio.kr. til forvarmning af tørreluft med varme fra kondensat, ca. 500 t.kr. i et centralstøvsugeranlæg til mellageret, ca. 350 t.kr. i støjdæmpning af tørreriafkastene, ca. 300 t.kr. til en fortank med omrøring til vaskevand, ca. 300 t.kr. til køling af protamylasse og ca. 200 t.kr. til energioptimering i proteinfabrikken. De samlede investeringer beløber sig til ca. 6 mio. kr. Økonomisk udvikling Karup Kartoffelmelfabrik har et moderne og effektivt fabriksanlæg med lave produktionsomkostninger. Det betyder at Karup Kartoffelmelfabrik er godt rustet til de udfordringer, som fremtiden byder på. Stivelsespriserne har været gode. Dette har bevirket, at der i dette regnskabsår, er afsat store mængder kartoffelstivelse til pæne priser. Pengestrømmen fra KMC har været så stor, at fabrikken ekstraordinært har udbetalt a conto efterbetaling til avlerne i februar og april I forhold til tidligere år, har omlægning af EU-støtteordningen og ændret a conto afregning af kartofler påvirket årets resultat negativt med 41 mio.kr. Produktionspræmien på 10 mio.kr. er bortfaldet og a conto afregningsprisen til avlerne er forhøjet fra 1,56 kr. til 2,10 kr. pr. kg stivelse, svarende til en øgning i udgiften til køb af råvarer på 31 mio. kr. Forsknings- og udviklingsaktiviteter KMC opretholder og viderefører tidligere beslutning omkring styrkelse af produktudviklingsafdelingen med fokus på videreforædling af mel til derivater og funktionelle ingredienser. Større fokus på videreudvikling af fabrikkernes biprodukter til højværdi salgsprodukter, herunder særligt protein og pulp, hvor der på ottende år har været etableret et forsøgsanlæg (minifabrik) på Karup Kartoffelmelfabrik, til fremstilling af kostfibre ud af pulpen til anvendelse i fødevarer. KMC, de tre fabrikker Karup Kartoffelmelfabrik, AKM og AKS, samt AKV, Langholt har i kampagnen 2012/13 lavet forsøg med udvikling af nativ højværdiprotein til anvendelse i fødevarer, i stedet for den nuværende type denatureret protein der anvendes til foderbrug. Forventet udvikling Vi forventer de nuværende gode priser på kartoffelstivelse kan blive svære at opretholde. Der må forventes en gradvis normalisering af udbud og efterspørgsel, hvilket vil medføre faldende priser, dog stadig på et tilfredsstillende niveau. Til kampagnen 2013/2014 har fabrikken besluttet at producere tons kartoffelmel. Fabrikken kan således til kampagnen 2013/14 tilbyde avlerne en ordinær levering på grundtegning + 18% (renvægt). Ekstra tegningen er underkastet samme forpligtelser og rettigheder, som den faste tegning. Afregningssystemet for smuds og sten ændres ikke, da det fungerede tilfredsstillende i denne kampagne. Med virkning fra kampagnen 2014/15 er det besluttet at tilbyde andelshaverne gratis udvidelse af grundtegningen med op til 20 %. Papirer herom udsendes snarest. Politikker for samfundsansvar Selskabet har ikke udarbejdet særskilte politikker i relation til samfundsansvar. Miljøforhold Grønt regnskab vil blive udarbejdet og offentliggjort på fabrikkens hjemmeside. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag, ikke indtrådt forhold der forrykker vurderingen af regnskabet.

9 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 9 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (store virksomheder). I henhold til årsregnskabslovens 149 stk. 2, skal vi oplyse, at denne årsrapport er forkortet til kun at indeholde moderselskabets årsrapport. Den fuldstændige årsrapport inkl. koncernregnskab kan hentes på selskabets kontor og hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms og afgifter i forbindelse med salget. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, kontantrabatter mv. Skat Selskabet er omfattet af kooperationsbeskatning, hvor man selskabsbeskattes af formuen. Den for året beregnede selskabsskat er afsat under gældsforpligtelser i balancen. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver er optaget til kostpris med fradrag af modtagne tilskud og driftsøkonomiske af- og nedskrivninger. Opdelingen i oprindelig anskaffelsessum og akkumulerede afskrivninger er foretaget på grundlag af regnskaberne for årene 1983/84 til 1994/95 og er opgjort efter et skøn. Der afskrives ikke på grunde. Der foretages lineære afskrivninger, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Maskiner og inventar Miljøanlæg år 3-10 år 3-10 år Aktiver med en anskaffelsessum på under 50 t.kr. pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen sammen med af- og nedskrivninger, i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.

10 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 10 Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Kapitalandel i KMC A.m.b.A. indregnes, i henhold til senest aflagte årsregnskab, og måles efter indre værdis metode. Dette medfører, at andelene optages til den forholdsmæssige andel af deres indre værdi og at andel af resultatet medtages i resultatopgørelsen efter fradrag for udloddet restbetaling i KMC A.m.b.A.. Udloddet restbetaling medregnes under omsætning. Nettoopskrivning af andele i KMC A.m.b.A. overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning. Kapitalandel i AKK Ejendomsselskab A/S indregnes og måles efter indre værdis metode. Dette indebærer, at kapitalandelen i balancen måles til regnskabsmæssig indre værdi med fradrag af urealiserede koncerninterne fortjenester. I resultatopgørelsen indregnes moderselskabets andel af virksomhedens resultat, samt eliminering af urealiseret koncernintern fortjeneste. Varebeholdninger Beholdning af kartoffelmel er opgjort til kostpris inklusive indirekte produktionsomkostninger (IPO). Lageret er dog ikke opført til mere end forventet dagspris. Indirekte produktionsomkostninger omfatter indirekte materialer og løn, omkostninger til vedligeholdelse af og af- og nedskrivning på de i produktionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr samt omkostninger til fabriksadministration og ledelse. Finansieringsomkostninger indregnes ikke i kostprisen. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Egenkapital Den foreslåede efterbetaling indregnes som en forpligtelse i balancen og fremgår derfor ikke af egenkapitalopgørelsen. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen for selskabet præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af efterbetaling. Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld.

11 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 11 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN / /12 Note t.kr. t.kr. Nettoomsætning Ændring i lagre af færdigvarer 2 (14.622) Andre indtægter Udgifter til råvarer 4 ( ) ( ) Andre eksterne udgifter 5 (32.651) (27.951) Personaleudgifter 6 (13.130) (12.312) Afskrivninger 7 (8.439) (10.361) ( ) ( ) Driftsresultat Resultatandel KMC AmbA Resultatandel KMC AmbA Granules Resultatandel AKK Ejendomsselskab A/S (852) (202) Regulering af intern avance Finansielle indtægter Finansielle udgifter 9 (296) (1.501) Resultat før skat Skat af årets resultat 10 (451) (548) (451) (548) ÅRETS RESULTAT / /12 Forslag til resultatdisponering t.kr. t.kr. Bestyrelsen foreslår årets resultat disponeret således: Efterbetaling til andelshavere: kg stivelse á 1,30 kr., (sidste år 1,52 kr.) Heraf er der d. 18. februar 2013 udbetalt a conto 0,50 kr. pr. kg stivelse i alt t.kr. og den 18. april 2013 er der udbetalt a conto 0,30 kr. pr. kg stivelse i alt t.kr. Efterbetalingen er differentieret således: Levering 0-25% = 0,00 kr./kg stivelse Levering 25-75% = 1,30 kr./kg stivelse Levering % = 2,60 kr./kg stivelse Levering % = 0,00 kr./kg stivelse Levering over 125% = 0,00 kr./kg stivelse Herudover er der udbetalt 0,05 kr. pr. kg stivelse i fragtgodtgørelse (sidste år 0,05 kr.) Overførsel til egenkapital: Overførsel til nettoopskrivning af kapitalandele KMC A.m.b.A Overførsel til nettoopskrivning af kapitalandele KMC A.m.b.A. Granules Overførsel til nettoopskrivning af kapitalandele AKK Ejendomsselskab A/S (852) (202) Overførsel til dispositionsfond Overførsel til lagerreserve Overførsel til næste år

12 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 12 BALANCE PR AKTIVER Note t.kr. t.kr. Grunde og bygninger Maskiner og inventar Miljøanlæg Anlæg under udførelse Materielle anlægsaktiver Andele i KMC AmbA, nom t.kr Andele i KMC AmbA (Granules) andele Aktier i AKK Ejendomsselskab A/S nom. 500 t.kr Intern avance ved ejendomssalg (576) (1.831) Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Beholdning af kartoffelmel Beholdning af kartoffelprotein Beholdning af protamylasse Varebeholdninger Mellemregning med KMC AmbA 0 0 Mellemregning med andelshavere Finansiering af leveringsretter Kreditaftaler protamylasse, andelshavere Diverse debitorer Tilgodehavende moms Deponeringskonto for salg af jord (inkl. moms) Tilgodehavender OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER PASSIVER Indskudskapital Dispositionsfond Lagerreserve Reserve for nettoopskrivning af kapitalandele Overført overskud EGENKAPITAL Kassekredit Mellemregning med KMC AmbA Diverse kreditorer Selskabsskat afsat Anden gæld Efterbetaling, andelshavere Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Pantsætninger og andre forhold 14-16

13 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 13 Egenkapitalopgørelse Nettoopskriv- Ind- Dispo- ning af skuds- sitions- Lager- kapital- Overført kapital fond reserve andele resultat I alt t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Egenkapital kartoffelstivelse og andre aktiviteter Kapitalreguleringer (2.405) 0 (2.405) Nedskrivning pga. faldende ejerandel Overførsel iflg. overskudsdisponering Egenkapital kartoffelstivelse og andre aktiviteter Egenkapital kartoffelpulver (33.638) Tilgang, kapital Kapitalreguleringer (1.656) 0 (1.656) Nedskrivning pga. forøget ejerandel (463) 0 (463) Overførsel iflg. overskudsdisponering Egenkapital kartoffelpulver (34.087) Egenkapital i alt Pengestrømsopgørelse 2012/ /12 t.kr. t.kr. Driftsresultat Afskrivninger Ændring i driftskapital (75.801) (27.447) Pengestrømme fra primær drift Nettorenter (203) (1.425) Betalt skat (451) (548) Pengestrømme fra drift (654) (1.973) Køb af materielle anlægsaktiver (4.366) (2.478) Salg af materielle anlægsaktiver Køb af andele og aktier 0 0 Salg af andele og aktier Pengestrømme fra investeringer (1.571) (1.628) Efterbetaling, betalt i året (16.743) (12.178) Pengestrømme fra finansiering (16.743) (12.178) ÆNDRING I LIKVIDE MIDLER (7.095) Likvider primo regnskabsåret (13.451) (65.471) LIKVIDER ULTIMO REGNSKABSÅRET (20.546) (13.451)

14 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 14 NOTER 2012/ /12 t.kr. t.kr. 1. Nettoomsætning Salg af kartoffelmel Modtaget produktionspræmie Modtaget udligningsbeløb, EU Salg af pulp (netto) Salg af pulverkartofler Salg af kartoffelprotein (netto) Ændring i lagre af færdigvarer Kartoffelmel lager ultimo, Kartoffelmel lager primo, (50.558) (17.512) Kartoffelprotein lager ultimo, Kartoffelprotein lager primo, (8.695) (5.197) Protamylasse lager ultimo, Protamylasse lager primo, (674) (320) (14.622) Andre indtægter Andre indtægter Udgifter til råvarer Køb af kartofler Udbetalt udligningsbeløb Fragtgodtgørelse Køb af pulverkartofler Andre eksterne udgifter Variable omkostninger produktion: Naturgas, kartoffelmel Naturgas, protein El, kartoffelmel El, protein Energiafgifter, kartoffelmel Energiafgifter, protein Kemikalier, rengøringsmidler, kartoffelmel Kemikalier, rengøringsmidler, protein Affaldshåndtering, vaskevand, sand, analyser m.v Faste omkostninger produktion: Reparation og vedligeholdelse, maskiner, kartoffelmel Reparation og vedligeholdelse, maskiner, protein Drift, trucks, traktorer og biler Arbejdstøj Kvalitetsstyring, miljøansøgning Diverse Ejendommens drift: Vedligeholdelse, opvarmning m.v Ejendomsskatter/afgifter Indtægter Langborggaard (218) (222) Udgifter Langborggaard

15 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 15 NOTER 2012/ /12 t.kr. t.kr. Administrationsomkostninger: Generalforsamling, avlermøde Møder, rejser, kurser m.v Revision Andre ydelser 34 2 Forsikringer og kontingenter Telefon, porto, EDB og kontorhold Personaleomkostninger Diverse Andre eksterne udgifter i alt Personaleudgifter Lønninger og gager Pensionsbidrag og andre sociale udgifter Udgiften kan opdeles således: Løn produktion, variable (heraf er anvendt 800 t.kr. til proteinfremstilling) Løn produktion, Faste Gage, administration, honorarer, diæter (heraf vederlag til direktion og bestyrelse t.kr.) Selskabet har i gennemsnit beskæftiget 34 medarbejdere i 2012/13, mod 34 i 2011/ Afskrivninger Grunde og bygninger Maskiner og inventar Miljøanlæg Mindre nyanskaffelser m.v Avance ved salg af maskiner (203) (150) Avance ved salg af ejendomme (2.592) Finansielle indtægter Renteindtægter Finansielle udgifter Renteudgifter Gebyrer Skat af årets resultat Betalt skat i året

16 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 16 NOTER Grunde og Maskiner Andre Anlæg under bygninger og inventar anlæg m.v. udførelse t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 11. Materielle anlægsaktiver Kostpris Afgang 2012/ (219) 0 (477) Tilgang 2012/ Kostpris Afskrivninger Afgang 2012/ (219) 0 0 Afskrivninger 2012/ Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi Seneste offentlige ejendomsvurdering udgør t.kr. Andele i Andele i KMC AmbA Andele i KMC AmbA (Granules) AKK Ejd. A/S I alt t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 12. Finansielle anlægsaktiver Kostpris Tilgang Afgang Kostpris Nettoopskrivninger (33.638) (1.647) Kapitalreguleringer, netto (2.405) (1.656) 0 (4.061) Nedskrivning som følge af stigende ejerandel 0 (463) 0 (463) Nedskrivning som følge af faldende ejerandel Værdiregulering (852) Nettoopskrivninger (34.087) (2.499) Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi / /12 t.kr. t.kr. 13. Anden gæld Moms Kvalitetsafgift Feriepenge, ATP m.v Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for bankarrangementer er der med pant i selskabets ejendomme deponeret ejerpantebreve t.kr., samt skadesløsbreve t.kr. Der er afgivet hensigtserklæring om, at stille den fornødne likviditet til rådighed for AKK Ejendomsselskab 15. Nærtstående parter Karup Kartoffelmelfabrik AmbA ejer 44% af KMC A.m.b.A., Brande, som er et salgs- og udviklingsselskab, der afsætter fabrikkens produktion. Karup Kartoffelmelfabrik AmbA ejer 100% af AKK Ejendomsselskab A/S. Ejendomsselskabet har betalt for andel af fællesomkostninger. 16. Koncernforhold Karup Kartoffelmelfabrik AmbA og dattervirksomheden AKK Ejendomsselskab A/S indgår i koncernregnskabet for Karup Kartoffelmelfabrik AmbA.

17 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 17 STATISTIK Kr. pr. 100 kg produceret mel. 2012/ / / / /09 Kartoffelmel Indtægt, melproduktion i alt 348,00 352,10 316,60 250,08 312,44 Råvareforbrug, netto -204,25-190,01-190,29-186,29-183,85 Variable produktionsomkostninger -33,24-32,41-35,55-34,08-33,91 Faste produktionsomkostninger -13,89-13,14-14,74-17,71-19,15 Administrationsomkostninger -6,46-7,19-8,31-11,35-8,63 Andre indtægter 19,47 17,71 20,40 13,27 8,90 Resultat før afskrivninger 109,63 127,06 88,11 13,92 75,80 Afskrivninger -9,02-12,99-18,67-14,59-45,68 Driftsresultat 100,61 114,07 69,44-0,67 30,12 Nettorenter -0,29-1,82-10,19-10,11-11,08 Resultat før skat 100,32 112,25 59,25-10,78 19,04 Selskabsskat -0,64-0,85-1,13-0,83-0,90 Årets resultat for mel 99,68 111,40 58,12-11,61 18,14 Kartoffelprotein Indtægt, Proteinproduktion i alt 27,46 30,34 27,14 17,67 28,24 Råvareforbrug, netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Produktionsomkostninger -11,72-9,68-9,72-8,41-10,02 Resultat før afskrivninger 15,74 20,66 17,42 9,26 18,22 Afskrivninger -3,02-3,07-4,11-3,35-11,50 Driftsresultat 12,72 17,59 13,31 5,91 6,72 Nettorenter 0,00-0,39-1,99-1,63-1,55 Årets resultat for protein 12,72 17,20 11,32 4,28 5,17 Årets resultat i alt 112,40 128,60 69,44-7,33 23,31

18 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 18 STATISTIK 2012/ / / / /09 Kartofler renvægt hkg Smudsindhold % 6,33 4,77 4,58 4,66 5,24 Produceret mel hkg Stivelsesindhold hkg Stivelsesindhold % 19,60 18,62 18,88 19,19 18,42 Stivelsesforbrug til 100 kg mel kg 82,29 82,42 80,87 82,18 82,46 Rene kartofler til 100 kg mel hkg 4,20 4,43 4,28 4,28 4,48 Produceret protein hkg Afregning for kartofler * kr/hkg 66,90 57,83 44,35 30,55 34,76 Heraf efterbetaling kr./hkg 24,36 27,97 14,16 0,00 5,54 Heraf fragtgodtgørelse kr./hkg 0,96 0,97 0,94 0,96 0,91 Afregning for stivelse ** kr./kg 3,45 3,12 2,35 1,59 1,89 Heraf efterbetaling kr./kg 1,30 1,52 0,75 0,00 0,30 Heraf fragtgodtgørelse kr./kg 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Afregning for 17% kartofler: Afregning for kartofler * kr/hkg 58,03 52,80 39,93 27,06 32,08 Heraf efterbetaling kr./hkg 21,13 25,54 12,75 0,00 5,11 Heraf fragtgodtgørelse kr./hkg 0,84 0,87 0,85 0,85 0,84 * Ekskl. udligningsbeløb og hektarstøtte ** Ordinær levering

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. Årsrapport. 71. regnskabsår

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. Årsrapport. 71. regnskabsår Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. Årsrapport 71. regnskabsår 1. maj 2003 til 30. april 2004 Karup Kartoffelmelfabrik AmbA 2 DAGSORDEN: Dagsorden for generalforsamlingen onsdag den 9. juni 2004 kl. 13.00

Læs mere

CKJ INVEST, KOLDING ApS

CKJ INVEST, KOLDING ApS CKJ INVEST, KOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Claus Kudsk Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ALTMALER ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2013 Lazlo Gyözö Fazekas Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS DANNERHØJ SAVVÆRK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2013 Bo Sørensen Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013 Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring Årsrapport 2013 CVR-nr.: 17 93 86 49 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2 2. Ledelsespåtegning...

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015 SHARK INC. ApS Stamholmen 165 2650 Hvidovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Anders Vestergaard Stæhr

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg CVR-nr. 33 74 65 98 Årsrapport 1. januar

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2014 Martin Engbjerg Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr. 34 72 32 73 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr. 25 45 70 13 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2013. Henrik W. Jørgensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping

K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping c/o InvestorService A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) CVR nr. 29 93 35 61 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) CVR nr. 26 32 72 37

Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) CVR nr. 26 32 72 37 Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S Østre Ringvej 43, 5750 Ringe Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) CVR nr. 26 32 72 37 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837

Læs mere

INTERNATIONAL TECH ApS

INTERNATIONAL TECH ApS INTERNATIONAL TECH ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/12/2013 Torben Madsen Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

RØRVIGVEJ 34 ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RØRVIGVEJ 34 ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RØRVIGVEJ 34 ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/02/2015 Ib Christiansen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER

GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på ordinær generalforsamling den 25/3 2015 Dirigent CVR. NR. 33 44 01 03 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side Selskabsoplysninger 2 Bestyrelsens

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 18911310 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 dirigent Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Selskabsoplysninger

Læs mere