Referat af Organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 18. februar 2015 kl i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 18. februar 2015 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve"

Transkript

1 Referat af Organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 18. februar 2015 kl i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve 19. februar 2015 Deltagere: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben Husted (PH), Marianne Carentius (MC), Niels Kjøller(NK), John Pedersen (JP), Inga Ellborg (IE) og Gerhild Herwig (GH). Øvrige: Per Felby (PF), Lars Felby (LF) (afbud), Pia Bakkestrøm (PB), John T. Olsen (JTO), Peer Petersen (PP) og Flemming Eriksen (FE) 2015 Dagsordenspunkt Begrundelse Referat 1 Indledning Orientering om mødets forventede forløb, herunder bemærkninger til dagsordenen. Dagsordenen godkendtes 2 Godkendelse af referat Referat fra sidste møde den 20. november 2014 (vedhæftet) Referatet godkendt og underskrevet 3 Økonomi, status Balancetallene for 2014 giver et tilfredsstillende resultat. Der arbejdes dog stadig med en gennemgang af konteringer i relation til den nye kontoplan ligesom der stadig vil være nogle efterposteringer. De vedhæftede balancer i hovedtal er derfor foreløbige. Der er aftalt gennemgang af regnskabsmaterialet med revisionen den 18. og 20. marts og selve revisionen vil starte den 23. marts. Det forventes, at regnskaberne foreligger revideret tidligere end de foregående år. Der vil til mødet blive givet en nærmere orientering om hovedtallene i budgetterne. PF gennemgik i hovedtal balancen for 2014 og pegede særligt på de forhold, der forventes at påvirke det endelige resultat. Det ser dog fortsat ud til, at alle afdelinger lander med et positivt resultat. Særligt for så vidt angår Grønlykkeparken har tilbagebetalingen fra SKAT på godt kroner ,00 medvirket til at sikre fremtiden. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

2 4 Status på byggearbejder a. Gersagerparken Byggeregnskab og kommunens godkendelse af supplerende låneoptagelse pågår. Den videre ekspedition pågår. b. Grønlykkeparken Byggeregnskab og låneoptagelse pågår. Er under afklaring. c. Hedelyparken LBF har meddelt, at iværksættelsen af en støtteansøgning dels skal indberettes elektronisk, dels forudsætter udarbejdelse af en helhedsplan. Dertil kommer udarbejdelsen af en teknisk dokumentation. Der arbejdes med udarbejdelse med af en helhedsplan. Der pågår arbejder med at få klarlagt omfang og omkostninger, der er forbundet med udendørs rør samt med stigstrengene internt i blokkene. Som det gjorde sig gældende i Gersagerparken har installationerne en alder, hvor der forsikringsmæssig vil komme meget store egenbetalinger i de kommende år. Det skal anbefales, at der udarbejdes en samlet helhedsplan for de allerede kendte skader samt de udfordringer, som kan forventes. 5 Udlejningsstatistik Gersagerparken: i alt 67 svarende til 10,07 % i alt 78 svarende til 11,69 % i alt 41 svarende til 6,14 % Skoleholmen: i alt 0 svarende til 0 % i alt 1 svarende til 10 % i alt 0 Hedelyparken: i alt 17 svarende til 6,46 % i alt 22 svarende til 8,95 % i alt 8 svarende til 3,12 % Grønlykkeparken: i alt 51 svarende til 19,24 % i alt 33 svarende til 9,04 % i alt 34 svarende til 9,31 % De anførte tal er sluttallene for 2014, dog er der en fejl i opgørelse vedrørende Hedelyparken, der vil blive tilrettet i den førstkommende statistik. Punktet gav anledning til synspunkter i forbindelse med tildeling af flygtninge, hvor særligt Greve Nord må bære et stort ansvar som følge af, at antallet af almene boliger er placeret i dette område. Kvoten af flygtninge, der skal findes boliger til i Greve Kommune bliver væsentlig større end forventet. Der gives på mødet en nærmere orientering.

3 6 Sager under behandling a. Personaleforhold Pia Bakkestrøm er den 1. januar tiltrådt administrationen som afløser for Berit. Desværre har Helle Sloth også sagt sin stilling op og i stedet er ansat en rutineret bogholder, der tiltræder den 2. marts. Både Pia og Ulla er meget fortrolige med ejendomsadministration og kommer begge fra KAB. Helle Sloth vil fortsætte i en overgangsperiode, hvor hun dels tilsikrer en god overlevering, dels afvikler tilgodehavende ferie m.v. b. Hybler m.v. Sagen om hyblerne domsforhandles i Østre Landsret den 18. september Der er senest fremsendt duplik i sagen. c. Hjemmesiden På LO skolen blev der i forbindelse med weekendkonferencen demonstreret en hjemmeside, udarbejdet netop til boligselskaber og som passer direkte til de hjemmesider, der skal etableres i de 3 afdelinger. Den årlige omkostning andrager kr ,- pr. afdeling ved tilslutning fra alle. Umiddelbart opfylder konceptet lige netop de krav, som efterspørges og selv om der er en årlig omkostning helt eller delvist blive modsvaret af en besparelse på indlæggelse af data. Der vil samtidigt kunne tilsikres en mere enkel og klar procedure, idet vi herved får adskilt selskabets aktiviteter og de afdelingsrelaterede aktiviteter. Bilag om systemet vedhæftes. d. Hjertestartere Der er nu indkøbt hjertestartere i overensstemmelse med de tidligere trufne beslutninger. Hjertestarterne er ligeledes leveret. Der vil på mødet blive givet en orientering om kurser m.v. e. Fibia/YouSee Der har været afholdt møde med Fibia den 10. december 2014 og med YouSee den 23. oktober og efterfølgende kort før jul For så vidt angår Fibia er en fortsat løbende opdatering af boksene en stor udfordring, da boksene er under udfasning. Det er med Fibia aftalt, at de bokse, der er leveret til BS61, fortsat vil blive opdateret i den resterende aftaleperiode, d.v.s. indtil udgangen af Som udgangspunkt er den ideelle løsning en total frihed for beboerne til at vælge leverandør af signaler, herunder TV og internet. Men besparelserne og rabatterne opnås primært hvis der er knyttet en binding af en eller anden form binding i de konkrete aftaler. Men de indledende drøftelser har dog været positive i relation til en større frihed til at vælge. Hvad angår en forlængelse af aftalerne med både Fibia og YouSee har vi lagt op til følgende: Taget til efterretning Systemløsningen fra Boliglaboratoriet er præsenteret på Lo skolen i forbindelse med weekend konferencen i kreds 2. det vil opfylde de behov for løsning med etablering af søstersider til BS 61 hjemmesiden. Etableringen indebærer en startomkostning på kr ,-, herefter kr ,- årligt pr. afdeling. Bestyrelsen kunne godkende løsningen. Hjertestarterne er leveret og suppleres med en yderligere til Hedelyparken. Samlet omkostning inkl. kurser kr ,-.Tilbuddet vedhæftes til orientering. Bestyrelsen kunne tiltræde administrationens oplæg til en skitse for den fremtidige aftale om tv-signaler og internetforbindelsen, hvor hovedsigtet er, at den enkelte beboer får størst mulig frihed til at vælge udbyder. Boligselskabets opgave bliver at søge de bedst mulige rammeaftaler for den fremtidige forsyninger af signaler. Fibia har pr. mail bekræftet vilkårene for support til Motorola boksene i den resterende aftaleperiode. Administrationen udsender skrivelse herom til samtlige beboere.

4 a. Fibia kan fortsat levereinternetforbindelser til beboerne og ligeledes tv m.v., selv om den kollektive betalingen af kr. 65,00 til nettet bortfalder. Vi forhandler p.t. om en løsning, hvor de nugældende rabatpriser fortsætter i en frit-valgs løsning. b. Efter 2015 skal boksene udskiftes til nye. Den nuværende ordning med gratis bokse vil ikke være mulig, hvorfor beboerne selv skal betale køb eller leje af bokse. Det vil reelt være samme vilkår som er gældende for YouSee. c. Mulighederne for grupperabat hos YouSee er drøftet på en række møder. YouSee vil som udgangspunkt ikke kunne give rabatter, med mindre der er en eksklusiv aftale om signallevering. Der forsøges nu i samarbejde med YouSee at få etableret en større gruppe af boligafdelinger, hvor mængden af mulighederne for tilslutning kan fremme en rabatordning samtidigt med, at princippet for det frie valg bevares. Administrationen arbejder i de kommende måneder med et konkret oplæg til en løsning, der kan vedtages på de kommende beboermøder. f. Aventor Der er foretaget indberetning til Landsbyggefonden, der er vendt tilbage med en anmodning om en tilføjelse til vores indrapportering om andre boligselskabers adgang til at kunne anvendes systemet. Derudover anmoder de revisor om i revisionsprotokollen at medtage nogle konkrete tal. Endelig har de spurgt om hvorvidt det er muligt at fremme belysningsprojektet således, at det kan betragtes som gennemført. Når denne afrapportering er indsendt vil Landsbyggefonden gerne samtidigt have oplysninger om en bankkonto. Afrapporteringen af projektet er modtaget af Landsbyggefonden, der har udbedt sig yderligere oplysninger for så vidt angår Aventor projektet. Hvad angår projektet vedrørende styring af opgangslys m.v. har Landsbyggefonden bedt BS 61 om at oplyse, hvorvidt en tidsmæssig forlængelse vil kunne fremme processen. 7 Sager til orientering a. Partnerskabsaftale Desværre er dynamoen i projektet, Bo Mouritzen, fratrådt. Der afholdes afskedsreception den 27. februar 2015 kl i Aktivitetshuset, Stamhuset, Digehuset 9. b. Fjernvarme For fire år siden blev der etableret en prøveperiode for direkte varmeforsyning til Gersagerparken. Fjervarmen vil nu gå væk fra direkte tilslutning, af sikkerhedsmæssige grunde, Det er på et møde med Greve Boligselskab aftalt, at der snarest søges afholdt et møde med fjernvarmeværket herom. I samarbejde med Varmeværket er der fundet en fælles løsning med Varmeværket, BS61 og Greve Boligselskab, der udføres i løbet af sommeren.

5 8 Meddelelser a. Formanden Ingen meddelelser b. Administrationen PF orienterede om modtagelsen af et erstatningskrav mod BS 61 på kr ,00, der skulle vedrøre erstatning til en køreskole. PF foretage det videre fornødne i sagen. Administrationen undersøger p.t. mulighederne for tilkøb af et modul til Bolig 4 systemet, hvorved der kan behandles elektroniske fakturaer. c. Gersagerparken PH orienterede indledningsvis om forløbet og resultatet af det ekstraordinære afdelingsmøde i Gersagerparken. Det blev på mødet besluttet at søge om dispensation for afregning efter måler. Ansøgning herom er fremsendt til Greve Kommunes videre stillingtagen. PH oplyste, at der var etableret en facebookgruppe Placemaking. Beskrivelse heraf vedhæftes referatet. Der har været endnu en brand i en lejlighed der har medført store skader. Igen kunne det konstateres, at den pågældende beboer ikke havde indboforsikring. Boligafdelingen kan risikere, at omkostninger vil kunne blive pålagt, hvis der skader skade på andre lejligheder og skadevolder ikke er forsikret. PH foreslog, at problemstillingen blev forelagt for Kreds 2 med henblik på at skabe en hjemmel til at kræve gyldig indboforsikring for at kunne bo i en almen bolig. Bestyrelsen kunne støtte initiativet. d. Hedelyparken Ingen meddelelser e. Grønlykkeparken Ingen meddelelser

6 f. Ejendomsinspektør JTO om listeudskiftningen på døre og vinduer hvor 2. runde er igangsat. g. Tillidsrepræsentant FE udtrykte tilfredshed med det samarbejde, der var etableret mellem fagorganisationen og BS 61 med henblik på at støtte unge, der har svært ved at gennemføre en uddannelse uden en stærk støtte. 9 Mødekalender 2015 a. Organisationsbestyrelse. b. Repræsentantskabsmø der. 20. maj august november maj 2015 (Regnskabsmøde) 25. november 2015 (Valgmøde) c. Afdelingsmøder HLP: 15. september 2015 GEP: 2. september 2015 GRP: 24. september Eventuelt Der var intet til eventuelt. Per Felby

Referat 7. februar 2013

Referat 7. februar 2013 I bestyrelsen: Fra administrationen Dagsorden: Referat 7. februar 2013 af selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand Jørgen Clausen

Læs mere

Dagsorden for 14. oktober 2012

Dagsorden for 14. oktober 2012 Dagsorden for 14. oktober 2012 selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand I bestyrelsen: Jørgen Clausen (JC), Haktan Bulut (HB)),

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs.

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs. Notat Forvaltning: Miljø & Teknik Dato: 17. september 2012 Dokumentnr.: 12/002290-44 Afsender: Marianne Sølgaard Vedrørende: Randersegnes Boligforening Notat sendes/sendt til: Notatet redegør for status

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere