2. Årsmøde. Den selvejende institution (fond) Hestebedgård Referat af årsmøde afholdt den 18. april 2013 kl. 19:00 i Orø Forsamlingshus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Årsmøde. Den selvejende institution (fond) Hestebedgård Referat af årsmøde afholdt den 18. april 2013 kl. 19:00 i Orø Forsamlingshus"

Transkript

1 2. Årsmøde Den selvejende institution (fond) Hestebedgård Referat af årsmøde afholdt den 18. april 2013 kl. 19:00 i Orø Forsamlingshus Formand Carsten Roug byder velkommen og giver praktiske oplysninger, samt læser dagsorden for årsmødet. 1. Valg af dirigent og referent Dirigent Ib Ballisager Referent Jens Johan Dahlkild 2. Bestyrelsens beretning og orientering Carsten Roug fremlagde formandsberetningen. Teksten til denne var fremlagt men gentages alligevel her i kursiv med sin fulde ordlyd. Diverse uddybende orienteringer medtages. 2. Bestyrelsens beretning: Der har de forløbne år været et stigende behov for et større mødelokale med plads til arrangementer, foredrag og mødevirksomhed. Et lokale med gode klimaforhold og gode akustiske forhold og belysningsforhold, der kunne bruges af institutionens støtte medlemmer. Et lokale hvor der var let og sikker adgang til dokumenter, fotos og andre arkivalier på gården. Et lokale hvor disse effekter samtidig kunne opbevares sikkert og forsvarligt. Vi har derfor i 2012 søgt 2 fonde om tilskud til at omdanne svinehuset, så det opfyldte disse krav. Vi har desværre fået afslag både hos Augustinusfonden og hos Realdania. Projektet er dog ikke opgivet idet vi mener at der er mange fordele ved at placere et nyt foredrags- og arkivrum her. Bygningen ligger adskilt fra det øvrige gårdskompleks og har en indretning der i øjeblikket gør det uanvendeligt til andet end simpelt opbevaringsrum. Der er gennemført mindre renoveringsopgaver. Entredøren der var i dårlig stand er renoveret. Så den ydre fremtoning er bevaret, og med bevaring af så meget af den oprindelige dør som muligt. Stuehuset sydfacade mod øst mod værkstedet var i ringe stand med løse fuger og mursten og den er nu renoveret med udskiftning af enkelte mursten og omfugning. Skaden skyldtes en defekt tagrende, der i en årrække havde givet skader på murværket. Dørene til hestestalden mod syd er renoveret med bevaring af så meget af de gamle dør som muligt. Det var et arbejde som Bent Møller havde påbegyndt før sin død. Der er i øvrigt foretaget almindelig vedligeholdelse af bygningerne. Alle vinduer er malet med grøn linoliemaling udvendigt, og indvendigt med hvid alkydmaling. I haven er der foretaget en yderligere udtynding af træer og buske. Kompostbunken er flyttet fra området midt i haven til østskellet mod Brøndsøgård. Der er anskaffet en ny havetraktor så slåning af græsset er i år foregået problemfrit. Museets/Mindstuens drift: Har alt i alt været tilfredsstillende det forløbne år. Antallet af besøgende har været noget lavere end budgetteret og antallet af medlemmer omtrent uforandret. Antallet af besøgende var godt 700, et fald i forhold til 2011, der delvis kan tilskrives en nedgang i antallet af gruppebesøg i det sidste halvår. En medvirkende årsag kan være dårlig annoncering fra gårdens side, noget vi håber at en ny folder kan råde bod på. Hertil skal dog lægges besøg af medlemmer og deltagere i vores arrangementer, der ikke medregnes i besøgstallet. Orødagen var vellykket med cirka 150 besøgende og foregik atter i år i godt vejr. Til kulturaftenerne, der blev afholdt i februar/marts og juli/august var der i alt ca. 180 deltagere. Vi havde her bl.a. besøg af Villum Larsen, søn af Henrik og Olivia, og opvokset på gården. Han fortalte sammen med familiens repræsentant i bestyrelsen, Margit Christiansen, om livet på gården fra omkring 1930 til Høstfesten blev i år afholdt 22/9 og der var i år blevet plads til 85 deltagere ved at ændre på bordenes

2 placering og der blev atter i år et pænt overskud. Vi var også i år heldige med vejret, så festen kunne afholdes under rimelige forhold. Vi er dog meget afhængige af at vejret er godt og håber derfor at kunne renovere laden så forholdene klimamæssigt set bliver bedre til næste år. I juni måned blev der afholdt et kursus i pilefletning med ca. 25 deltagere. Laden blev benyttet ved arrangementet og viste sig at være velegnet til formålet og der er planer om en gentagelse i Julestue og juleridning blev afholdt 1/12 med deltagelse af ryttere fra Orø Rideklub med cirka 40 besøgende og der var atter i år spillemandsmusik. Af de mange besøg kan nævnes at Venstres byrådsgruppe besøgte gården i august, og der har i øvrigt været gruppebesøg fra Københavns Universitet, Dansk Vandrelaug, Københavns roklub samt Andelslandsbyens Tekstilgruppe. Kontigentindtægter og arrangementsindtægter var lidt større end budgetteret, medens indtægterne ved besøg og især donation var lavere end budgetteret. Udgifterne var dog betydeligt lavere end budgetteret mest beroende på lavere opvarmnings- og vedligeholdelsesudgifter, således at driftsoverskuddet blev betydeligt større end budgetteret. Museets/Mindestuens samlinger: Mindestuerne er placeret i stuehuset og der er kun sket få ændringer i årets løb. Køkken, bryggers, stue, finstue, øverstestue og soveværelse samt depot- og arkivrum er uforandrede, og her findes en del af de væsentligste arkivalier. I det lille kammer ved siden af Kjelds kammer er der indrettet plads til en del af de mange skrifter der efterhånden er renskrevet. Her findes også de fleste af de mange udklipsalbums om konger, præsidenter og andre regeringsledere fra alverdens lande. Gennemgangen af dokumenter og renskrivningen/digitalisering er fortsat. En del af materialet er nu i hæfteform og kan købes på Hestebedgård, og der kan udleveres kopier af det materiale der ikke er til salg. Udstillinger, foredragsvirksomhed og anden informationsvirksomhed: Udstillingen med luftfoto af øen og øens ejendomme er nu nedtaget. Vi er meget taknemlige for de mange foto vi har lånt og som nu for langt de fleste vedkommende nu er leveret tilbage. En mindre del er skænket til Orø Museum og det takker vi også for. I forbindelse med julestuearrangementet benyttede vi lejligheden til at lave en udstilling med kopier af en del af den store samling af julekort Hestebedgård råder over. Den er nu nedtaget. Orø Nyt har med assistance fra OrØkontoret lavet en fin udstilling med mange af de fotos, der blev taget til Orøkalenderen før jul og den kan beses til forsommeren Vi vil varmt anbefale at se den. I forbindelse med den planlagte Vikingefestival Juli 2013 har vi planer om en udstilling om vikingetid og middelalder som efter planen åbner i maj måned. Der har i årets løb været afholdt 6 kulturaftener med omkring 180 deltagere. De tre aftener i februar/marts var emnerne: Jens Bennet Christensen fortalte om sin ungdomstid som fisker og landbrugsmedhjælper i 1930erne og 1940erne. Ole Nielsen om de gamle sognerådsprotokoller og det spirende demokrati i sidste halvdel af 1800-tallet. Villum Larsen fortalte om sin barndom og ungdom på Hestebedgård i 1930erne og 40erne og blev suppleret af Margit Christiansen, der som barnebarn til Henrik og Olivia tilbragte mange af sine ferier på gården. Sommeren 2012 var emnerne gamle Orøhistorier ved Ole Nielsen, Carsten Roug fortalte på en byvandring om huse og gårde i den vestlige del af Bybjerg, og Villum fortalte om gårdens indretning og om hændelser på gården som han oplevede det i sin ungdom. Alle arrangementer var velbesøgte og vi håber at der også fortsat vil være interesse for lignende arrangementer. En del af de emner der har været talt om de sidste par år har været så omfattende at de ikke har kunnet færdiggøres på en aften, og vi vil derfor benyttet lejligheden til at spørge om hvilke af disse emner er var interesse for at vi tog op igen. Der er skrevet en liste med nogle af disse emner. Samarbejde og konsulentbistand: Der er et samarbejde med Orø Museum idet Hestebedgård har også i år har haft 2 medlemmer i Orø Museums bestyrelse. Orø Museum har efteråret 2012 haft et møde på Holbæk Stadsarkiv med de andre lokalarkiver i Holbæk Kommune, hvor det blev besluttet at oprette fælles hjemmeside og på længere sigt at gøre en del af arkivalierne fælles for de andre lokalarkiver. Det forventes at Hestebedgård vil blive inddraget i et sådant samarbejde. Ole Nielsen har deltaget i møder med nogle af de andre museer i Region Sjælland ved rørende Orø s deltagelse i projektet Da Danmark blev til. Orø er her som repræsentant for Holbækområdet valgt til at deltage i en såkaldt vikingefestival hvor Orø juli anløbes af en flåde af vikingeskibe og med arrangement af forskellige vikingeaktiviteter på Orø havn og andre steder på øen. Det sker i samarbejde med Holbæk Museum og Holbæk Kommune og Roskilde/Lejre Museum. På Ole Nielsens initiativ sendte Orø Lokalforum, Orø Menighedsråd, Orø Beboerforening, Orø Museum og Hestebedgård en invitation til Dronning Margrethe om at besøge øen, og hvis alt går efter

3 planen vil Regentparret besøge Orø den 3/ Der bliver her brug for at så mange som muligt af øens borgere melder sig som frivillige til arbejdet med at gøre hele Orø og Hestebedgård så attraktiv som muligt. Man opfordres her til at skrive sig på en liste med navn, adresse og telefon. Evt. . Sammenfattende kan siges at 2012 også har været et tilfredsstillende år. De store planer vi har haft om indretning af lokaler så forholdene for møder, foredrag, fester og arkivet kunne bedres har vi dog måtte udskyde. Disse forhold vægtes fortsat højt. Der er nu sendt ansøgning til Småøernes Aktionsgruppe og Landdistriktpuljen om midler til renovering af stakladen med bl.a. ny belysning, så den bedre kan bruges ved arrangementer og udstillinger. Vi har forhåbning om at arbejdet med dette kan påbegyndes foråret Åbningstiderne lørdag kl og onsdag kl planlægges fortsat fra 1/3 til 31/10. Der er således lukket mellem 1/11 og 28/2. Der kan dog åbnes ved henvendelse til Hestebedgårds bestyrelse, og de planlagte arrangementer vil blive afholdt som annonceret. Entreen på 20 kroner for personer over 12 år er planlagt fortsat uændret, og med gratis adgang for medlemmer. Årsskriftet er planlagt i uændret form, og der vil løbende blive informeret på hjemmesiden, samt evt. i Orønyt og på Orøkalenderen. Bestyrelsen har planer om på forsøg at udsende nyhedsbreve via til de medlemmer der ønsker det, og de opfordres derfor til hvis ikke allerede gjort at skrive sig på en liste med navn, adresse, incl. mailadresse. Spørgsmålet har været drøftet i bestyrelsen og må ikke medvirke til at ikke alle medlemmer får vigtig og nødvendig information. Bestyrelsen vil igen iår takke de mange der gennem frivilligt arbejde eller sponsorstøtte har hjulpet til i det forløbne år. Vi håber at der fortsat vil være opbakning til institutionens arbejde, både i form af frivilligt arbejde og økonomisk støtte, eller bare ved at man møder op og viser sin interesse for hvad der foregår og/eller møder op til de arrangementer vi tilbyder. På forhånd tak På bestyrelsens vegne Carsten Roug Renoveringen fortsætter og opgaver, som den nye grønne entrédør og dørene til hestestalden, er udført af Axel Dolleris. Haven skulle nu ved flytningen af kompostbunken giver bedre plads til udendørs arrangementer som kulturaftner o.l. Carsten Roug understregede, at der bør gøres en større indsats for at informere om aktiviteterne på Hestebedgård. Stakladens renovering påbegyndes eftersommeren 2013, idet der er givet forhåndstilsagn fra Småøernes Aktionsgruppe, og der nu kun ventes på endelig godkendelse af ansøgningen på ca kr. Carsten Roug uddybede, at der i forbindelse med kulturoplevelsesprojektet Da Danmark blev til ved vikingefestivalen den 22. til 24. juli ville ske en koordinering af informationer / udstillinger på Hestebedgård og i vandtårnet. Under gennemgangen af de 6 kulturaftener foreslog Carsten Roug, at Ole Nielsens emne med det spirende demokrati i sidste halvdel af 1800 tallet nok behøvede en fortsættelse. Ligeledes ville en fortsættelse af byvandring i Bybjerg være aktuel. J.J.Dahlkild gjorde opmærksom på, at der i sidste nummer nr. 152 af OrøNyt var en uddybende information om vikingefestivalen med angivelser af arbejdsgrupper, som interesserede kunne gå aktivt ind i. Der var fremlagt tilmeldingslister til arbejdsopgaver på Hestebedgård i anledning af dronningens besøg den 3. juni. Formanden sluttede med at takke de tidligere bestyrelsesmedlemmer Britt Larsen og Axel Dolleris for det store arbejde de havde udført på Hestebedgård. Beretningen blev taget til efterretning. 3. Forelæggelse af institutionens regnskab til orientering Ib Ballisager fremlagde institutionens regnskab for Der blev på storlærred vist de

4 fremlagte regnskaber. Der henvises til disse, med der indsættes her med kursiv de viste oplysninger. Den selvejende institution (fond) Hestebedgård Indtægter Budget 2012 Realiseret 2012 Budget 2013 Medlemskontingent kr ,00 kr ,00 kr ,00 Donationer kr ,00 kr ,00 kr ,00 Besøgsindtægter kr ,00 kr ,00 kr ,00 Salg af div. Tryksager o.l kr ,00 kr. 980,00 kr ,00 Arrangements indtægter kr ,00 kr ,00 kr ,00 Små bidrag kr. 300,00 kr. 595,00 kr. 300,00 Indtægter ialt kr ,00 kr ,00 kr ,00 Udgifter Faste Ejendomsskatter kr ,00 kr ,80 kr ,00 Renovation kr ,00 kr ,00 kr ,00 El og varme kr ,00 kr ,56 kr ,00 Vand kr ,00 kr ,62 kr ,00 Forsikringer kr ,00 kr ,00 kr ,00 Revisor kr ,00 kr ,00 kr ,00 Faste i alt kr ,00 kr ,98 kr ,00 Variable Tryksager og reklame kr ,00 kr. kr ,00 Reparation og vedligehold kr ,00 kr ,07 kr ,00 Kontorartikler mv kr ,00 kr ,02 kr ,00 Porto og gebyr kr. 500,00 kr. 889,00 kr. 500,00 Diverse udgifter kr ,00 kr ,45 kr ,00 Omkostninger til advokat kr ,00 kr. Omkostninger i alt kr ,00 kr ,52 kr ,00 Resultat kr. 600,00 kr ,48 kr ,00 Status AKTIVER Ejd. Kattekærstræde ,00 Bank ,86 Aktiver i alt ,86 PASSIVER Forud betalt kontingent 200 Formue pr. 1/ ,38 Resultat , ,86 Passiver i alt ,86 Som det fremgik af opstillingerne, var der kun mindre variationer i forhold til tidligere. Donationer og besøgsindtægter har været mindre end budgetteret og sum af indtægter derfor kun på kr. Når udgiften til ejendomsskat er mindre end budgetteret skyldes det at den off. ejendomsvurderingen er sat til et mindre beløb nemlig kr.

5 Til gengæld er udgiften til renovation højere. Når der ikke er angivet noget belø i rubrikken tryksager og reklame er det fordi udgiften til den nye folder er medtaget under diverse udgifter. Regnskaberne blev taget til efterretning. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. 4.2 og 4.3 Ole Nielsen og Ib Ballisager blev genvalgt. Britt Larsen udtræder. Henrik Persson modtog valg. 5. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter Esther Laursen blev genvalgt som 2. suppleant. Gitte Busk-Clausen modtog valg som 1. suppleant. Axel Dolleris udtræder. 6. Eventuelt Marie Hansen foreslog, at der lavedes mindre ting på gården, som gæster kunne købe som souvenir. Der blev foreslået udarbejdelse af postkort samt lavendel poser / ranker. Henrik Blomgren spurgte, om der som emne til en kulturaften kunne være interesse i at høre om børn i Syrien. Carsten Roug noterede tilbudet og ville undersøge muligheden. Gitte Busk-Clausen foreslog et udvidet samarbejde med kroen om koordinering af oplevelsesemner for turister på øen. Der blev i øvrigt meddelt, at Holbæk vil opprioritere Orø turistmæssigt. Hermed sluttede årsmødet og Carsten Roug takkede først de fratrædende bestyrelsesmedlemmer for deres store indsats og dernæst de ca. 25 tilstedeværende for Ved det 2. årsmøde at have udvist god ro og orden! Referat er godkendt Orø den... Dirigent Ib Ballisager... Referent Jens Johan Dahlkild...

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere