Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge"

Transkript

1 Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard og LisbetBerthelin Connie Poulsen og Jan Spohr Thomas Blaabjerg Lund Indholdsfortegnelse Selskabet: Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. august Revisionsprotokol... 3 Sager til beslutning: Organisationsbestyrelsens beretning Selskabets og afdelingernes regnskaber Selskabets driftsbudget Valg på repræsentantskabsmøde den 4. december Almen styringsdialog Lån til individuel modernisering Undersøgelse vedrørende dagrenovation Anskaffelse af 2 stk. fladskærme til ejendomskontorerne Bestyrelseshonorar 2012/ Digital udsendelse af dagsorden og referat til repræsentantskabsmøder KAB s beboerferier Sager til orientering: Nyt fra afdelingerne Gebyr på storskrald Orientering vedrørende vandforbrug Trivselspolitik for KAB-fællesskabet Orientering om selskabets investeringer Beboerklagenævnssager Orientering om kommende møder Eventuelt /16

2 Bilag 2: Revisionsprotokol... 3 Bilag 2.1:Protokollat... 3 Bilag 3: Udkast til årsberetning... 4 Bilag 4: Selskabets og afdelingernes regnskaber... 5 Bilag 5: Budgetudkast for for 2013/ Bilag 7:... 6 Bilag 7.1: Baunehøjparken... 6 Bilag 7.2: Mølleengen... 6 Bilag 7.3: Sværdagergård... 6 Bilag 8: Individuelle moderniseringer i Mølleengen... 7 Bilag 9: Notat omhandlende dagrenovation i bebyggelsen... 8 Bilag 13: Bilag til KAB s beboerferier Bilag 15: Kopi af mail til Roskilde Kommune Bilag 15.1: Regulativ for erhvervsaffald fra Roskilde Kommune Bilag 17: Trivselspolitik for KAB-fællesskabet Bilag 19: Beboerklagenævnsstatestik /16

3 Selskabet: 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. august 2012 Referatet fra ovenfor anførte organisationsbestyrelsesmøde er tilsendt organisationsbestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. Da der ikke er fremkommet sådanne, er referatet at betragte som godkendt og vil blive fremlagt til formandens underskrift. Indstilling: Referatet godkendes og underskrives af formanden. Referatet blev godkendt og efterfølgende underskrevet af formanden. 2. Revisionsprotokol I henhold til bestemmelserne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. fremlægges selskabets revisionsprotokol til påtegning. Udskrift af revisionsfirmaet Ernst & Young, statsautoriserede revisorers seneste indførelse i protokollen er forud for mødets afholdelse tilsendt organisationsbestyrelsens medlemmer som bilag Bilag 2: Revisionsprotokol Bilag 2.1:Protokollat Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning og underskriver denne. Revisor gennemgik revisionsprotokollen. Regnskaberne er revideret uden forbehold, men med supplerende oplysninger. Revisor påpegede, at indestående på bankkonti kun er garanteret op til et beløb på kr. Der kan således være en teoretisk risiko ved at have indeståender, der overstiger dette beløb.organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning og underskrev denne. Sager til beslutning: 3. Organisationsbestyrelsens beretning Udkast til årsberetning for 2011/12 drøftes forud for forelæggelse for repræsentantskabet. Eventuelle kommentarer vil blive tilføjet årsberetningen, som skal aflægges på repræsentantskabsmødet den 14. december Udkast til årsberetning er vedlagt som bilag 3. 3/16

4 Bilag 3: Udkast til årsberetning Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender udkast til årsberetning for 2011/12 med tilføjelse af eventuelle kommentarer og rettelser. Organisationsbestyrelsen drøftede beretningen, som de efterfølgende godkendte med mindre redaktionelle ændringer. 4. Selskabets og afdelingernes regnskaber Som bilag 4 vedlægges selskabets regnskab for perioden den 1. juli 2011 til den 30. juni 2012 med status pr. sidstnævnte dato. Regnskaberne er opstillet således, at resultatopgørelsen også viser budgettallene for samme periode samt for afdelingernes vedkommende driftsresultat for forrige regnskabsperiode. Regnskaberne udviser følgende: Resultatopgørelsen balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der overføres til arbejdskapitalen. Status balancerer med kr. Selskabets dispositionsfond udgør inklusive renter kr. svarende til kr. pr. lejemål Baunehøjparken Resultatopgørelsen balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der afvikles af egenfinansiering på kr. og overføres til opsamlet resultat kr. Status balancerer med kr Mølleengen Resultatopgørelsen balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der afvikles af opsamlet underskud på kr. af egenfinansiering på kr. og overføres til opsamlet resultat kr. Status balancerer med kr Sværdagergård 4/16

5 Resultatopgørelsen balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., som overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med kr. Sideaktivitet Status balancerer med kr. Afdelingernes regnskaber: Afdelingernes regnskaber er alle fremsendt til godkendelse af hhv. afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet. Bilag 4: Selskabets og afdelingernes regnskaber Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender selskabets og afdelingernes regnskaber med ovenstående bemærkninger. Revisor gennemgik regnskaberne og forklarede positive og negative udsvinger i forhold til de vedtagne budgetter. Organisationsbestyrelsen udtrykte glæde over, at der var et overskud i alle afdelingerne, men udtrykte bekymring over at det var nødvendigt at tilføre anden kapital i forbindelse med vedligeholdelse af afdelingerne inde for de næste 10 år. Organisationsbestyrelsen besluttede at anbefale afdelingerne, at årets overskud placeres på konto 401 henlæggelser til planlagt- og periodisk vedligeholdelse og fornyelse de næste 3 år for et sikre afdelingernes kapital til kommende vedligeholdelse. Organisationsbestyrelsen godkendte selskabets og afdelingernes regnskaber med ovenstående bemærkninger. 5. Selskabets driftsbudget Selskabets driftsbudget pr , bilag 5, balancerer med kr. efter hensættelse af en budgetreserve på kr. Bilag 5: Budgetudkast for for 2013/2014 Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender det fremlagte budget for 2013/2014. Organisationsbestyrelsen godkendte selskabets budget. 5/16

6 6. Valg på repræsentantskabsmøde den 4. december 2012 På repræsentantskabsmødet den 4. december 2012 skal der foretages valg til organisationsbestyrelsen for 2 år: Følgende er på valg: Connie Poulsen, Mølleengen H.C. Thigaard, Baunehøjparken Eivind Poulsen, Baunehøjparken Suppleanter: Hanne Mortensen, Sværdagergård Jane Berg, Mølleengen Bettina Nielsen, Baunehøjparken Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter valget til organisationsbestyrelsen. Kandidaterne modtog genvalg. 7. Almen styringsdialog Til brug for mødet med Roskilde Kommune om Almen Styringsdialog skal indsendes skema vedrørende boligorganisationen og de enkelte afdelinger. Skemaerne er i udkast udfyldt af administrationen, hvorfor organisationsbestyrelsen bedes drøfte behovet for eventuelle ændringer. Skemaerne er vedlagt som bilag Forud for mødet drøftes endvidere organisationsbestyrelsens deltagelse samt eventuelle punkter, der ønskes taget op på styringsdialogmødet. Bilag 7: Bilag 7.1: Baunehøjparken Bilag 7.2: Mølleengen Bilag 7.3: Sværdagergård Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender de fremsendte skemaer vedrørende styringsdialog samt tager stilling til deltagelse m.v. i styringsdialogmødet. 6/16

7 Fraflytning i Mølleengen blev drøftet, og organisationsbestyrelsen mente, at der var en flugt af lejere fra Mølleengen til Baunehøjparken. Årsagen til denne flugt, mener organisationsbestyrelsen, skyldes den høje husleje. Organisationsbestyrelsen så gerne, at der kunne udvikles en model, hvorefter der kan ske en udligning af udgifterne med henblik på at finde en måde at udligne al lejen mellem afdelingerne for at bremse flugten af lejere. Organisationsbestyrelsen ønsker dog under ingen omstændigheder at sammenlægge afdelingerne. Organisationsbestyrelsen godkendte de fremsendte skemaer. 8. Lån til individuel modernisering Beboerne i Mølleengen har på et afdelingsmøde den 14. marts 2005 vedtaget et forslag om individuel modernisering af køkkener og badeværelser i afdelingen. I tilknytning til denne godkendelse er vedtaget en månedlig ydelse på det lån, som afdelingen optager i forbindelse med moderniseringen. Denne ydelse er baseret på optagelse af et 20-årigt realkreditlån. Efterfølgende har det vist sig, at kun 3 beboere ønskede at gennemføre en individuel modernisering. Det samlede lånebehov er derfor ca kr., og optagelse af realkreditlån vil være forbundet med en uforholdsmæssig stor omkostning og en omkostning, der er større end forudsat i forbindelse med vedtagelsen. Det foreslås derfor, at låneoptagelsen alternativt sker i selskabets egne midler (dispositionsfonden). Lånet kan ydes med eller uden rente, og alt efter betingelserne vil der være tale om en reduceret ydelse for de 3 beboere, der har gennemført moderniseringen. Vedlagte bilag 8 viser en oversigt over betalingen på lånet alt efter hvilke betingelser der stilles for dette fra selskabets side. Bilag 8: Individuelle moderniseringer i Mølleengen Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender, at der ydes et lån fra selskabets dispositionsfond til at dække individuel modernisering i Mølleengen. I forlængelse heraf fastlægges betingelserne for lånet. Organisationsbestyrelsen besluttede at bevilge lånet til afdelingen. Lånet har en løbetid på 20 år og en rente på 0 %. Hvis der i lånets løbetid optages lån til udskiftning af alle køkkenerne i afdelingen, skal lånet tilbagebetales i forbindelse med finansiering. 7/16

8 9. Undersøgelse vedrørende dagrenovation Der har i samarbejde med Miljø-koncept været foretaget en tilbundsgående analyse af affaldsforholdene i afdelingerne. Undersøgelsen har vist, at det i Baunehøjparken og Mølleengen kan betale sig at omlægge dagrenovation. Forholdene i Sværdagergård er, taget i betragtning af at det primært er en ældreboligafdeling, ikke rentabelt at gøre noget ved. Ideen er, at man i afdelingerne etablerer dagrenovations affaldsøer i form af et større antal containere. Derved spares der penge på de årlige renovationsudgifter, der betales over ejendomsskatten. Det kræver dog, at beboerne skal gå længere for at komme af med deres affald end tilfældet er i dag. Investering og anslået tilbagebetalingstid fremgår af bilag 9. Bilag 9: Notat omhandlende dagrenovation i bebyggelsen Indstilling: Organisationsbestyrelsen beslutter, at KAB tager undersøgelsen op med afdelingsbestyrelserne i Baunehøjparken og Mølleengen med henblik på behandling på ordinære afdelingsmøder i Organisationsbestyrelsen besluttede, at begge forslag skal færdiggøres i samarbejde med de respektive afdelingsbestyrelser og fremlægges på de ordinære afdelingsmøder i Anskaffelse af 2 stk. fladskærme til ejendomskontorerne Organisationsbestyrelsen anmodes om en godkendelse af, at der anskaffes 2 stk. små fladskærme samt antennekabel til ejendomskontorerne til brug i forbindelse med tjek af antennestik. Lisbet Berthelin vil på mødet nærmere begrunde forslaget. Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender anskaffelsen af 2 stk. små fladskærme til ejendomskontorerne til brug ved tjek af antennestik. Lisbet Berthelin fremlagde idéen, og organisationsbestyrelsen besluttede at bevilge indkøb af de to fladskærme via arbejdskapitalen. H. C Thigaard står for indkøb af skærme og tasker. 11. Bestyrelseshonorar 2012/13 8/16

9 Socialministeriets regler om beregning af bestyrelseshonorar betyder, at organisationsbestyrelsen skal tage beslutning om regulering af honoraret fra regnskabsårets begyndelse dvs. fra den 1. juli Reguleringsindekset for september 2012 er opgjort således, at der for de første 100 lejemålsenheder udbetales 74,08 kr. pr. lejemålsenhed og for de efterfølgende 44,44 kr. pr. lejemålsenhed. Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august Reguleringen vil medføre en ændring af det samlede årshonorar fra kr. til ca kr. Organisationsbestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 16. november 2010 besluttet, at bestyrelseshonoraret fordeles således, at formanden modtager kr., næstformanden kr. og de øvrige medlemmer kr. Bestyrelseshonoraret skal også dække godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med boligorganisationens møder, og der må ikke opkræves beløb til dækning af bestyrelseshonorar, hvis honoraret ikke udbetales til organisationsbestyrelsen. Udbetaling sker med udgangen af maj og november måned. Ved udtræden af organisationsbestyrelsen betales honorar til udgangen af det kvartal, hvor udtrædelsen sker. Ved indtræden i organisationsbestyrelsen betales der honorar fra førstkommende kvartal. Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender reguleringen fra det nye regnskabsårs begyndelse. Organisationsbestyrelsen drøftede og godkendte reguleringen af bestyrelseshonoraret. 12. Digital udsendelse af dagsorden og referat til repræsentantskabsmøder I forlængelse af beslutningen om at organisationsbestyrelsen kommunikerer digitalt med administrationen, kan det overvejes at udstrække dette til også at gælde kommunikationen med selskabets repræsentantskab det vil sige, at indkaldelser med dagsorden og efterfølgende referater fremover fremsendes digitalt til repræsentantskabets medlemmer. Som sammensætningen af det nuværende repræsentantskab er for tiden, er der kun én repræsentant, der ikke benytter computer, og vedkommende vil i sagens natur blive betjent på sædvanlig vis, det vil sige med fremsendelse af mødemateriale og referater i papirform. Forslaget foreslås forelagt repræsentantskabet med henblik på at sikre accepten af dette skift i kommunikationsmåde. Indstilling: Organisationsbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal fremsættes forslag om fremover alene at udsende materiale til repræsentantskabet i digital form. 9/16

10 Organisationsbestyrelsen drøftede og godkendte at materiale fremover alene udsendes digitalt til repræsentantskabet under forudsætning af, at et medlem, der ikke har mulighed for at udskrive dagsordenen kan henvende sig på ejendomskontoret og få udleveret materialet. 13. KAB s beboerferier 2013 De afholdte beboerferier i sommeren 2012 fik en meget stor tilslutning. Det er derfor et enigt beboerhøjskoleudvalg, der har besluttet, at beboerferierne skal tilbydes igen i beboere ønskede i 2012 at deltage på årets beboerferier. Heraf deltog 36 voksne og 40 børn via Arbejdsmarkedets Feriefond. En beskrivelse af KAB s beboerferier og ophold i 2012 findes i vedlagte bilag 13: KAB s beboerferier. I 2013 har vi udvidet kapaciteten, så i alt 225 kan deltage i beboerferier: Senior /familieferierne. KAB forventer igen, at vi kan tilbyde en række personer gratis ophold via Arbejdsmarkedets Feriefond(AFF). Det er lykkedes at fastholde prisniveauet for 2012 for senior-/familieferierne i Opholdsprisen i 2013 er for voksne kr. og for børn kr. Priserne dækker en uges ophold på dobbeltværelser med bad og toilet samt alt betalt fra afgang til hjemkomst. KAB har for 2013 igen indgået en fast aftale for familieferien, der som tidligere vil blive afholdt på Ryslinge Højskole på Fyn. Seniorferien skifter opholdssted til Sydfyn nemlig Gl. Avernæs, som er tilgængelig for mennesker med handicap. Tilskud fra boligorganisationen Beboerhøjskoleudvalget skal på denne baggrund ansøge de boligorganisationer, der ønsker at tilbyde deres beboere deltagelse i beboerferierne 2013 enten via egenbetaling eller gennem tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond, om at yde et tilskud til deres gennemførelse. Den enkelte boligorganisation skal i lighed med tidligere gennem tilskud til afvikling af selve opholdene, købe det antal pladser den vil råde over på de i alt 2 beboerferier. Boligorganisationens bidrag/tilskud er med til at finansiere: Bustransport til og fra højskolerne, udflugter og specielle foredrag, nedbringelse af deltagernes egenbetaling for højskoleopholdet, omkostninger ved deltagelse for de deltagende ledere af beboerhøjskolerne m.v. Boligorganisationens pris for en plads vil fortsat være kr. pr. plads i /16

11 I 2012 deltog ingen beboere fra med egenbetaling eller via Arbejdsmarkeds Feriefond. Tilbuddet udsendes fra medio februar Derfor bedes organisationsbestyrelsen om at behandle og afgive svar på denne indstilling senest ved udgangen af Herefter udsender KAB tilbud om deltagelse til samtlige af de tilmeldte boligorganisationers beboere. Bilag 13: Bilag til KAB s beboerferier 2012 Indstilling: Organisationsbestyrelsen beslutter, at beboerne i skal have Beboerferierne tilbudt til en pris af kr. pr. plads samt ved tilslutning beslutter, hvor mange familiepladser og hvor mange seniorpladser, boligorganisationen ønsker at råde over. Organisationsbestyrelsen drøftede beboerferier og ønsker ikke nogen pladser i lighed med tidligere år. Sager til orientering: 14. Nyt fra afdelingerne Der foregår generel udvendig løbende vedligeholdelse og beboerservice i ejendommene i lighed med tidligere år, derudover skal følgende nævnes: 2601 Baunehøjparken Vi har netop afsluttet udskiftning af veluxvinduer for i år. Det blev til 10 lejligheder med 2 stk. vinduer i hver lejlighed. Der bliver stadig flyttet postkasser ind i skurene, og hele blok 5 er færdig. I øjeblikket støbes randjern i bunden af porten til værkstedet, så den kommer til at slutte helt tæt. Der har været en praktikant fra Ballerup Erhvervsskole udsendt i 2 uger. Han har været meget interesseret i arbejdet og har hjulpet med, hvor han kunne. Alle vandmålere på ejendommen er blevet udskiftet. Funktionærerne er i gang med renovering af to bede Mølleengen Afdelingen er færdig med klipning og græsslåning for i år og er gået i gang med at lave vinterforberedelser. Der har været rigtig mange flytninger i den sidste periode, hvilket har medført meget arbejde. Der er blevet fældet et stort træ i området mellem Mølleengen og Hasselparken. Der arbejdes fortsat med at isolere skure inden vinteren for alvor sætter ind i håb om at undgå sprængninger, når frosten kommer. Den 20. november 2012 kommer Landsbyggefonden og besigtiger afdelingens tage i forbindelse med de ødelagte under tage. Det er endvidere af- 11/16

12 talt, at funktionærerne skal foretage en kontrolaflæsning i de lejemål, hvor der er et urealistisk lavt vandforbrug for at sikre, at målerne kører, som de skal Sværdagergård Der er beskåret store træer for at undgå, at da de tager det meste af lyset fra beboernes køkkenvinduer. Endvidere vil frugttræerne efterfølgende blive beskåret. Udgåede hækplanter i den nye hæk ud mod Bygaden er udskiftet. Den 15. november 2012 er nr. 6 igen udlejet. Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 15. Gebyr på storskrald Lisbet Berthelin har på vegne af rettet henvendelse til Roskilde Kommune i forlængelse af, at kommunen efter en ændring i loven om miljøbeskyttelse har indført et gebyr, når ejendomsfunktionærerne afleverer storskrald på genbrugsstationen. I henvendelsen argumenteres for, at ejendomsfunktionærerne fremover gratis kan aflevere storskrald. Roskilde Kommune har efterfølgende afvist at imødekomme ønsket fra boligselskabet, idet der henvises til en vedtaget procedure for virksomheders adgang til at aflevere affald på genbrugspladsen. I forlængelse af dette afslag fra Roskilde Kommune har administrationen rettet henvendelse til kommunen, idet det over for kommunen påpeges, at den anførte procedure antageligvis ikke er i overensstemmelse med lovgivningen. Der afventes nu et svar fra kommunen på denne henvendelse. Bilag 15: Kopi af mail til Roskilde Kommune Bilag 15.1: Regulativ for erhvervsaffald fra Roskilde Kommune Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og venter på svar fra kommunen. Organisationsbestyrelsen så gerne, at KAB havde sendt en orientering til organisationsbestyrelserne i forbindelse med vedtagelse af loven. 12/16

13 16. Orientering vedrørende vandforbrug På organisationsbestyrelsesmødet den 30. august 2012 blev der spurgt til undersøgelsen i forbindelse med den meget store forskel mellem det aflæste forbrug på hovedvandmålere og det samlede forbrug fra bivandmålere i Mølleengen. I et forsøg på at finde årsagen til forskellen har KAB foranstaltet en besigtigelse fra varmeteknisk afdeling i KAB, der i samarbejde med ejendomskontoret har gået anlægget igennem for at finde frem til årsagen - dog uden held. KAB har i samme forbindelse kontaktet Roskilde Kommune i et forsøg på at finde tegninger, der kan give et bedre overblik over forholdende i afdelingen. Roskilde Kommune havde dog ingen tegninger af anlægget, hvorfor vi nu har kontaktet vand værket i et forsøg på at kaste lys over sagen. Endvidere er hovedvandmålerne besigtiget om natten, hvor det kan konstateres, at de står stille, så vi kan udelukke lækage på anlægget. Der er nu udtaget 10 bimålere, der er sendt til analyse på teknologisk institut for at fastslå, om problemet drejer sig om fejl på målerne. Varmeteknisk afdeling har lovet bestyrelsen i Mølleengen en orientering, der kan sendes ud til beboerne i afdelingen i forbindelse med nyhedsbrevet inden jul. Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 17. Trivselspolitik for KAB-fællesskabet En ny personalepolitik, trivselspolitik, for ansatte i KAB-administrerede boligorganisationer og i KAB er godkendt den 19. juni 2012 i KAB s fælles samarbejdsorgan. Det fælles Virksomhedsnævn (VN-F). Politikken er forinden behandlet og godkendt af både det decentrale virksomhedsnævn (VN-D) og det centrale virksomhedsnævn (VN-C). godkendte den 24. november 2009, at KAB bemyndiges til at forhandle fælles personalepolitikker på boligorganisationens vegne. Den nye politik trådte i kraft med virkning fra godkendelsesdatoen. Trivselspolitikken En af KAB s værdier er ansvarlighed. Ved at højne bevidstheden om trivsel, viser KAB sin ansvarlighed overfor medarbejderne. Vi vil skabe rammerne for et godt liv er KAB s missi- 13/16

14 on, og den vil vi gerne koble til det at arbejde og være medarbejder i KAB-fællesskabet. Det er KAB s klare overbevisning, at når medarbejderne har det godt fysisk og psykisk, er de også mere velfungerende og produktive. Gode arbejdsvilkår er forskellige fra person til person, men ét overordnet minimumskrav bør være opfyldt: Integration af arbejdsmiljø og sundhedsfremmende tiltag i det daglige arbejde. Politikken har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for boligorganisationen. Politikken er vedlagt som bilag 17. Bilag 17: Trivselspolitik for KAB-fællesskabet Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen drøftede sagen og tog den til efterretning. 18. Orientering om selskabets investeringer Den kvartalsvise rapportering indeholder nedenstående investeringsforeninger: Danske Capital SEB Asset Management Nykredit Portefølje I rapporten er en samlet opfølgning på det foregående kvartal for alle investeringsforeningerne og den enkelte rådgivers forventning til det kommende kvartal. Den kvartalsvise rapportering fra KAB investeringsforeninger sker elektronisk, og vil hvert kvartal blive vist på KAB // Fællesskabet, under Produkter KAB investeringsforeninger. Tredje kvartal 2012 foreligger endnu ikke i sin endelige form. I Danske Capital har værdiudvikling/afkast for de første tre kvartaler 2012 været på 3,14 %. I samme periode 2011 var der en værdiudvikling på 5,00 %. For hele 2011 udgjorde afkastet 6,89 %. I SEB har værdiudvikling/afkast for de første tre kvartaler 2012 været på 2,72 %. I samme periode 2011 var der en værdiudvikling på 5,70 %. For hele 2011 udgjorde afkastet 8,38 %. I Nykredit Portefølje har værdiudvikling/afkast for de første tre kvartaler 2012 været på 3,39 %. I samme periode 2011 var der en værdiudvikling på 5,40 %. For hele 2011 udgjorde afkastet 8,12 %. 14/16

15 Indre værdier Danske Capital Nominel beholdning 31. okt (kurs 100) Indre værdi 31. dec fratrukket udlodn. Indre værdi 31. oktober 2012 Ændring af indre værdi ,17 104,57 3,40 %- point SEB ,51 105,34 2,83 %- point Nykredit Port ,55 106,10 3,55 %- point Der er pr. 27. januar 2012 udbetalt 6 kr. pr. andel for regnskabsåret 2011 fra hver af de 3 investeringsforeninger. For betød dette en indtægt på kr. Der opnås p.t. ikke særlig stor renteindtægt af bankindestående, og der foretages derfor løbende vurdering af, om der skal foretages yderligere indskud i investeringsforeningerne. har i august investeret 4,2 mio. kr. og det er i øjeblikket ikke aktuelt at investere yderligere. Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 19. Beboerklagenævnssager Til organisationsbestyrelsens orientering vedlægges som bilag 19 oversigt over beboerklagenævnssager i for perioden Bilag 19: Beboerklagenævnsstatestik Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 15/16

16 20. Orientering om kommende møder Organisationsbestyrelsesmøder i 2012: Tirsdag den 20. november 2012, kl , lokalt Repræsentantskabsmøder i 2012: Tirsdag den 4. december 2012, kl , lokalt Organisationsbestyrelsesmøder i 2013: Tirsdag den 23. april 2013, kl , lokalt Tirsdag den 25. juni 2013, kl , lokalt Tirsdag den 27. august 2013, kl , lokalt Tirsdag den 26. november 2013, kl , lokalt Repræsentantskabsmøder i 2013: Tirsdag den 10. december 2013, kl , lokalt Afdelingsmøder i 2013: Tirsdag den 12. marts 2013, kl , lokalt (ændret fra den 11. marts 2013) Tirsdag den 19. marts 2013, kl , lokalt Onsdag den 20. marts 2013, kl , lokalt Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Organisationsbestyrelsen tog mødedatoerne til efterretning. 21. Eventuelt Der var intet at behandle under eventuelt. 16/16

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, H.C. Thigaard, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere