DE T KO N G E L I G E AK A D E M I F O R D E SK Ø N N E KU N S T E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE T KO N G E L I G E AK A D E M I F O R D E SK Ø N N E KU N S T E R"

Transkript

1 DE T KO N G E L I G E AK A D E M I F O R D E SK Ø N N E KU N S T E R

2 DE T KO N G E L I G E AK A D E M I F O R D E SK Ø N N E KU N S T E R B e re t n i n g 1. J U L I J U N I 2004

3 O m s l a g : Kirsten Ortved Grafisk tilrettelægning: Arkitekt Bertelsen Repro, tryk og bogbind: Hecht-Hansen Grafisk Produktion P a p i r : Lessebo 100g ISSN Akademiraadets kontor, Charlottenborg (porten tv., 2. sal) Kongens Nytorv 1 Postboks København K Telefon: Telefax: internetside: Kontortid: og Direkte numre: : Lena Keller ( : Nina Tjørnemark ( : Tove Lergaard ( FO RO R D B e retning for perioden 1. juli juni 2004 fra Det Ko n g e l i g e Akademi fo r de Skønne Ku n s t e r : Statens rå d g i v er i kunstneriske s p ø rg s m å l. Akademiets opgave r Det Kongelige Akademi for De Skønne Kunster hvis virk s o m h e d u d ø ves gennem Akademiraadet virker til kunstens fremme og som s t atens rådgiver i kunstneriske spørg s m å l. Akademiet behandler henvendelser fra statslige my n d i g h e d e r, o g kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erk l æ r i n g e r over for statslige myndigheder og institutioner samt ove r for off e n t l i g h e d e n. En del af Akademiets virke og rådgivning sker gennem Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst, samt gennem de mange pers o n e r Akademiraadet udpeger til rep r æ s e n t a n t s k a b e r, bestyrelser m.v. uden for Akademiet. Akademiet er en af institutionerne i Det Kongelige Danske Kunstakademi, der fik sin første fundats i De øvrige er Ku n s t - akademiets Skoler: Arkitektskolen, Billedkunstskolerne og Ko n s e r- vat o rskolen, samt Kunstakademiets Bibliotek (Danmarks Ku n s t b i b- liotek). Hver Skole, Biblioteket og Akademiet er nu selvstændige i n s t i t u t i o n e r, men har i fællesskab i 2004 mark e ret Ku n s t a k a d e m i- ets 250-års jubilæum. Akademiets sammensætning De 60 ord i n æ re medlemmer af Akademiet: 20 ark i t e k t e r, 20 billedh u gg e re og 20 malere, vælges af Ku n s t n e rs a m f u n d e t. Akademiraadets 12 medlemmer vælges af og blandt Akademiets ord i n æ re medlemmer med 4 fra hver sektion. Akademiraadets og Ku n s t n e rsamfundets Ju ry, der optager nye medlemmer i Ku n s t n e rsamfundet, har 15 medlemmer: 5 ark i t e k t e r, 5 billedhugg e re og 5 malere. Ku n s t n e rsamfundet vælger 6, og Akademiraadet vælger 9 jury m e d l e m m e r.

4 6 FO R O R D De godt ark i t e k t e r, billedhugg e re og malere, der ve d kunstneriske kva l i f i k ationer har opnået medlemskab af Ku n s t n e r- samfundet, skal pr. 1. april 2005 vælge i alt 30 medlemmer til Akademiet og 6 medlemmer til Ju rye n. Akademiets Bere t n i n g B e retning om Akademiets virksomhed udsendes til Ku l t u rm i n i s t e r i- et og andre myndigheder samt til Ku n s t n e rsamfundets medlemmer i forbindelse med de va l g, Ku n s t n e rsamfundet hvert tredje år fo retager til Akademiet og til Ju ryen. Beretningen vil forhåbentlig være en inspiration for Ku n s t n e rsamfundets medlemmer til aktiv medv i rken i Akademiets arbejde. Denne Bere t n i n g, som omhandler perioden 1. juli juni 2004 (enkelte sager er dog omtalt ud over dette tidspunkt), følger i h ovedtrækkene tidligere bere t n i n g e r, men af pladshensyn er fl e re af Raadets udtalelser ikke re f e re ret her. Kopi af udtalelser fra Akademiraadet kan re k v i re res fra Raadets kontor. Af pladshensyn har det også været nødvendigt her at udelade de skriftlige motiveringer for medaljetilkendelserne i perioden; de kan læses på Raadets hjemmeside under Medaljer, eller motive r i n- ger kan re k v i re res fra kontoret. Dele af Akademiets fo rmelle forudsætninger er udeladt i denne b e re t n i n g, da de i fo r vejen findes på Raadets hjemmeside: w w w. a k a d e m i r a a d e t. d k B e retningen er re d i g e ret af præsidenterne i bere t n i n g s p e r i o d e n og akademisekre t æ re n. C h a rl o t t e n b o rg, i september 2004 Elisabeth To u b ro fo rmand for Akademira a d e t, præsident for Det Kongelige Akademi for de Skønne Ku n s t e r Tove Lerga a rd a k a d e m i s e k re t æ r IN D H O L D S F O RT E G N E L S E 1 2 AK A D E M I E T S A D M I N I S T R A T I O N Ku n s t n e rsamfundets valg 2002 P r æ s i d e n t e r S e k retariat og øko n o m i Akademiet som selvstændig institution E ffe k t i v i s e r i n g s s t ra t eg i Å rs rap p o r t R egler for optagelse i Ku n s t n e rs a m f u n d e t Va l greglement ( ) N o r m for Udstillingssammenslutninger nes stemmere t Kunstakademiets Fællesudvalg og Fællesudvalgets Fag u d v a l g Kunstakademiets 250-års jubilæum i 2004 Ju b i l æ u m s m e d a l j e N e t re fe ra t e r Ku n s t s a m l i n g e n 3 1 MØ D E V I R K S O M H E D I AK A D E M I E T Møde med Ku n s t n e rsamfundet S t i f t e l s e s fester med præsidentberetninger A k a d e m i m ø d e r A k a d e m i raadets temamøde og besigtigelser Ko n t a k t u d v a l g e t SA G E R B E H A N D L E T A F AK A D E M I R A A D E T: 7 2 LO V G I V N I N G O G A D M I N I S T R A T I O N B i l l e d k u n s t rådet, nedsættelse og nedlæggelse Nedskæringer og strukturændringer ved institutioner under Ku l t u r m i n i s t e r i e t Ny struktur for kunststøtte: Ku n s t rå d e t Ku n s t s t ø t t e u n d e rs ø g e l s e Ku n s t s t y re l s e n

5 8 IN D H O L D IN D H O L D 9 N e d l æ ggelse af: B yg n i n g s p l e j e rå d e t K l a s s i f i c e r i n g s u d v a l g e t D y re h a ve u d v a l g e t A f s k r i v n i n g s l o ven R egionale faglige kultur m i l j ø rå d Moms Statens Museum for Ku n s t : Afstøbningssamlingen Principielle ove rvejelser kro n i k C e n s o rer ved statens ark i t e k t s ko l e r B e ke n d t g ø relse for statens ark i t e k t s ko l e r C i rk u l æ re om vedligeholdelse af statens byg n i n g e r C i rk u l æ re om kunstnerisk udsmykning af statsligt bygg e r i B e ke n d t g ø relse om ansættelse på visse udd a n n e l s e s - institutioner G y m n a s i e re fo r m, undervisning i billedkunst Christiania, ko m m e n t a rer og høring Tilplantning omkring motorve j e Kongelige byg n i n g s i n s p e k t ø re r S t ru k t u rre fo r m Det Nye Danmark 2004 D i s t r i bu t i o n s t i l s k u d A n t e n n e m a s t e r OV E R O R D N E T P L A N L Æ G N I N G O p e ra i København Ko m p re s s o rstation gastra n s p o r t Lokalplaner som bya rkitektonisk re d s k a b L a n d s p l a n re d e g ø re l s e R i g s a rk i vets placering Pa rken og Østerbro idrætsanlæg K ro n b o rg landskabsplan Århus Havn operahus og helhedsplan for de by n æ re havnea realer i Århus M e t ro c i t y r i n g Fre d e r i k s s u n d m o t o rvej Ve s t s ko ve n H o ve d s t ru k t u ren i Københavns Ko m m u n eplan Wilders Plads, K r ø ye rs Plads L o k a l p l a n fo rs l ag m.v. : W i l d e rs Plads Krøye rs Plads Vindmøller ved Skåru p M e t roens 3. etap e, Østamager Kommunehospitalet, København I s raels Plads, København U n i ve rs i t e t s p a rken, København S o l o - grunden, Sønderborg K ro n b o rg og Værftsområ d e t Esplanaden, København Tegl v æ rkshavnen, København Kv æ s t h u s b roen, København E l v æ rk s grunden, København Nyboder Skole og Den Frie Udstilling, København MO N U M E N T E R, B Y G N I N G E R, P L A D S E R, P A R K E R M.V. Århus Unive rs i t e t s p a rk D y s s e g å rd s p a rken, Gentofte Evt. udvalg ve d r. by k u l t u r Vinduesudskiftning, Fre d e r i k s b e rg Niels Juel-monumentet, Holmens Kanal, København Odense Teater og Kongens Have, Odense M u n keg å rd s s kolen, Gentofte C h r i s t i a n s b o rg Slot, ve n t i l a t i o n s a n l æ g A m ager Stra n d p a rk, fre d n i n g Gammel Holteg å rd, skitse til nyt ora n g e r i Fre d e n s b o rghusene og Jørn Utzon-hus ved Fure s ø e n Hellebo og Birke b o, Helsingør AN D R E K U N S T N E R I S K E V U R D E R I N G E R, H E R U N D E R K I R K E K U N S T U d s mykninger af Poul Ger nes og Poul Gadeg a a rd Salmebogen, grafisk tilre t t e l æ gg e l s e Gavlmaleri i Ly n g by Syns--og skønsmænd Ejendom Ko n g evejen 14, Slag e l s e Ave rroës Akademi Ly s p rojekt i Københavns Havn S k u l p t u r, Fanø Ku n s t m u s e u m

6 1 0 IN D H O L D IN D H O L D 1 1 Ju ry for Pa rkprisen 2003 Sonningprisen 2004 U d s mykning på DTU Udvalget for kirke k u n s t : A n b e falede udsmy k n i n g s fo rs l ag I k ke anbefalede udsmy k n i n g s fo rs l ag Rådgivning direkte til menighedsrå d Høring om ændring af kirke l o ve BE R E T N I N G F R A JU R Y E N Ju ryens sammensætning O p t agelser i Ku n s t n e rs a m f u n d e t H e n vendelse til Akademira a d e t GU L D M E D A L J E K O N K U R R E N C E P ro gram. Vindere af 1. etap e ÆR E S M E D L E M M E R O G AK A D E M I E T S M E D A L J E R Æ resmedlemmer udnævnt i bere t n i n g s p e r i o d e n Medaljer uddelt i bere t n i n g s p e r i o d e n AK A D E M I E T S F O R M E L L E F O R U D S Æ T N I N G E R R e gler pr. 1. maj 2002 for optagelse i Ku n s t n e rsamfundet og for fo rlængelse af medlemskab Følgende bestemmelser kan ses i Beretning : Re gl e rne for optagelse i Ku n s t n e rsamfundet indtil Ku l t u rministeriets Bekendtgørelse pr. 1. april 1999 om Akademiet Vedtægter pr. 1. april 1999 for Akademiet Medaljere glement af 21. november 1980 Re glement af 16. juni 2004 for Ku n s t n e rsamfundets valg til Akademiet og til Ju ryen kan ses på Raadets hjemmeside, eller kan re k v i re res fra Raadets kontor KU N S T N E R S A M F U N D E T S M E D L E M M E R A rk i t e k t e r B i l l e d h u g g e re M a l e re ST I K O R D S R E G I S T E R LE G A T E R L eg a t u dd e l i n g e r AK A D E M I E T S S A M M E N S Æ T N I N G O ve ro rdentlige medlemmer af Akademiet Æ resmedlemmer af Akademiet Raadsvalgte medlemmer af Akademiet O rd i n æ re medlemmer af Akademiet A k a d e m i raadets medlemmer Ju ryens medlemmer A k a d e m i raadets udvalg, ståbigruppe og medlemmer C e n s o rer og fag kyndige indstillingsudvalg RE P R Æ S E N T A T I O N U D E N F O R AK A D E M I E T R epræsentation i udvalg m.v. uden for Akademiet, samt evt. ko m m e n t a re r R epræsentation i leg a t b e s t y relser uden for Akademiet

7 AK A D E M I E T S A D M I N I S T R A T I O N 1 3 AK A D E M I E T S A D M I N I S T R AT I O N Under dette afsnit omtale af sager der vedrører: Ku n s t n e rsamfundets valg 2002 P r æ s i d e n t e r S e k retariat og øko n o m i Akademiet som selvstændig institution E ffe k t i v i s e r i n g s s t ra t e g i Å rs rap p o r t R egler for optagelse i Ku n s t n e rs a m f u n d e t Va l gregl e m e n t N o rm for Udstillingssammenslutningernes stemmere t Kunstakademiets Fællesudvalg og Fællesudvalgets Fag u d v a l g Kunstakademiets 250-års jubilæum i 2004 Ju b i l æ u m s m e d a l j e N e t re fe ra t e r Udlån fra kunstsamlingen Ku n s t n e rsamfundets valg 2002 til Akademiet og til Ju rye n Ved valget til Akademiet for perioden 1. april marts 2008 af 10 medlemmer og 5 suppleanter for hver af de tre sektioner opstillede 17 ark i t e k t e r, 20 billedhugg e re og 23 malere. Ved Ku n s t n e rsamfundets valg til Ju ryen for perioden 1. april marts 2005 af 2 medlemmer og 2 suppleanter for hver af de tre sektioner opstillede 2 ark i t e k t e r, 5 billedhugg e re og 13 malere. Arkitektsektionens valg af medlemmer til Ju ryen bortfaldt, da kun 2 kandidater opstillede, og disse kandidater bl ev i henhold til va l- gre glementet anset for valgt uden afstemning. Akademiraadet udpegede va l ggruppens manglende suppleanter. S t e m m ep rocenten for billedkunstsektionerne var nogenlunde som ved sidste va l g, hvorimod stemmep rocenten for Ark i t e k t s e k t i o- nen var ove rraskende lav. Va l g b e s t y relsen måtte således med beklagelse notere, at kun ca. halvdelen af Ku n s t n e rsamfundets medlemmer deltog i afstemningern e. I maj 2002 bl ev en orientering om va l gre s u l t atet med lister ove r medlemmer og suppleanter til Akademiet, Raadet og Ju ryen pr. 1. april 2002 udsendt til samtlige medlemmer af Ku n s t n e rs a m f u n d e t, idet det bl ev oplyst, at udskrift af va l g p rotokollen med navne og opnåede stemmetal for samtlige kandidater kunne re k v i re res fra Raadets kontor. Kun få benyttede sig af denne mu l i g h e d. N avnene på de for perioden til Akademiet og de fo r perioden til Ju ryen valgte medlemmer og suppleanter f re m går af afsnit om Akademiets sammensætning. P r æ s i d e n t e r Akademiraadets fo rmand, der tillige er præsident for Det Ko n g e l i- ge Akademi for de Skønne Ku n s t e r, vælges af og blandt Raadets medlemmer for et år ad gangen og kan normalt højst genvælges to ga n g e. M a l e ren Sys Hindsbo var fo rmand og præsident fra 1. april 1999 til 7. november 2001, hvor hun frat r å d t e, da hun overtog hve r ve t som fo rmand for de billedkunstneriske udvalg i Statens Ku n s t fo n d ; Sys Hindsbo fo r t s atte dog som næstfo rmand og vicepræsident, indtil hun fratrådte som medlem af Raadet den 1. januar N æ s t fo rmanden, arkitekten Ka ren Zahle, overtog hve r vene som fo rmand og præsident i den re s t e rende del af valgperioden fra 7. n ovember 2001 til 31. marts Ka ren Zahle var derefter valgt for perioden fra den 1. april 2002 til den 31. marts Billedhugg e ren Elisabeth To u b ro ove r t o g h ve r vene pr. 1. april 2004 og er fo reløbig valgt til den 1. april S e k re t a r i at Akademiraadets sekre t a r i at består af akademisekretær Tove Lerga a rd, kontorfuldmægtig Nina Tjørn e m a rk og overassistent Lena Ke l l e r. Akademisekre t æ ren er heltidsansat, de to andre er ansat på 4/5 tid. Ku n s t s t y relsen servicerer Akademiraadet med bogholderi og l ø n re g n s k a b. Kunstakademiets Arkitektskole har bistået med re g n- skabet for Ju b i l æ u m s u d va l g e t. Ø k o n o m i Den 14. marts s va rede raadsfo rmanden Ka ren Zahle kulturm i- nister Brian Mikkelsen med bl.a. følgende: I skrivelse af 8. februa r

8 1 4 AK A D E M I E T S A D M I N I S T R A T I O N 2002 har Ku l t u rministeriet bedt Akademiraadet re d e g ø re fo r, hvo r- ledes man planlægger at udmønte de på Finanslov s fo rslaget 2002 b e budede nedskæringer i bev i l l i n g e rn e. Ifølge fo rslag til finanslov 2002 får nedskæringerne i Akademiets bevillinger virkning fra 2005, hvor bev i l l i n g e rne skæres ned med kr. til løn og med kr. til øvrig drift. I 2005 skulle Akademiets bevillinger være kr. til lønninger og kr. til øvrig drift. Akademiraadet har på et møde i går drøftet de bebudede neds k æ r i ng e r, og det bl ev pålagt mig at meddele kulturm i n i s t e ren, at selv om nedskæringer måske ikke lyder af så meget for en minister, er de for Akademiraadet simpelthen umulige at gennemføre. En besparelse i denne større l s e s o rden på et i fo r vejen meget lille budget vil simpelthen være ufo rs va rl i g. Akademiraadet indtager jo den særstilling inden for stat s a d m i- n i s t r ationen, at medlemmerne bortset fra præsidenten der modtager et mindre ve d e rlag stiller deres arbejdskraft gr atis til rådighed for det offentlige for Ku l t u rministeriet, Kirkeministeriet, Miljøministeriet m.fl. Også medlemmerne af Akademiet, Ju ryen, og Raadets udvalg er ulønnede. Akademiet med dets 60 medlemmer afholder årligt i hvert fald 2 møder. Akademiraadets 12 medlemmer (der er valgt blandt Akademiets medlemmer) deltager årligt i yd e rl i g e re ca. 10 årlige møder. Akademiraadets Fo rre t n i n g s u d valg på 5 medlemmer (der er valgt blandt Raadets medlemmer) afholder derudover ca. 10 årl i g e m ø d e r. Akademiraadets og Ku n s t n e rsamfundets Ju ry har 15 medlemm e r, der årligt afholder ca. 6 møder. Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst, der er de kirkelige my n- d i g h e d e rs rådgive r, har 10 medlemmer, og de sager der kommer til udtalelse fra Kirkeministeriet, Stiftsøvrigheder og menighedsråd, k r æ ver årligt ca. 8 møder, samt dive rse besigtigelser. I Akademiraadets øvrige udvalg og arbejdsgrupper som fo r- b e reder sager for Akademiraadet er i alt ca. 25 medlemmer, der h ver deltager i ca. 8 møder årligt samt div. besigtigelser. I alt på årsbasis lægger Akademiets kunstnere i hvert fald timer i arbejdet i Akademiet. Noget af denne tid bruges nat u rl i g t AK A D E M I E T S A D M I N I S T R A T I O N 1 5 nok for et akademi til mere generelle samtaler og drøftelser, men jeg vil regne med, at knap halvdelen dvs. ca arbejdstimer å rligt bruges til drøftelser af konkrete sager, som enten er fo re l a g t til udtalelse, eller som Akademiraadet finder anledning til selv at udtale sig om for at fremme kunsten. Det bør derfor være det offentliges fo rpligtelse gennem tilstrækkelig sekre t a r i atsbistand at sikre, at denne arbejdskraft udnyttes så hensigtsmæssigt som muligt. ( ) Raadets sekre t a r i at er p.t. bemandet med 2,6 fastansatte (HK). I 2001 har Raadet afholdt udgifter til lønninger til i alt k r. ( ) Akademiraadet ser ove r h ovedet ingen muligheder fo r, at s e k re t a r i atet vil kunne fungere med en mindre bemanding end den nu v æ re n d e. Da de nu v æ rende forhold i fl e re områder, som hører ind under Akademiraadets kommissorium (fx udvikling og planlægning af det åbne land), tilmed i de kommende år bør inddrages i højere grad i Raadets arbejde, vil Raadet tværtimod få behov for yd e rl i g e re bev i l- linger til bl.a. besigtigelser samt aflønning af faglige sekre t æ rer til at u n d e rsøge og fo r b e rede også disse områder. I denne forbindelse må det også tages i betragtning, at der om n o gle år skal ansættes en ny akademisekre t æ r. Da sekre t æ ren også udfylder hve r vet som den gennemgående person i Akademiet (da m e d l e m m e rne ofte skifter), er det for Raadet meget nødvendigt at h ave mulighed for at ansætte den rigtige person på tilfre d s s t i l l e n d e v i l k å r. Raadet må derfor have økonomisk luft dertil, da det vil v æ re urealistisk at fo restille sig, at en ny sekretær kan ansættes på samme vilkår som den nu v æ re n d e. Regeringens fo r ventning om, at man på administrat i ve områder kan eff e k t i v i s e re og pro d u k t i o n s fo r b e d re, så bespare l s e rne ikke får reel indvirk n i n g, kan ikke gennemføres i en lille og atypisk og i fo r vejen så lidet udgiftskrævende institution som Akademiet.Det er derfor Akademiraadets fo r ve n t n i n g, at de bebudede nedskæringer i bev i l l i n g e rne til Akademiet vil bortfalde, da det som nævnt må v æ re statens fo rpligtelse gennem tilstrækkelig sekre t a r i atsbistand at s i k re, at Akademiets kunstneres højt kva l i f i c e re d e, men ulønnede arbejdskraft udnyttes så hensigtsmæssigt som mu l i g t. B evillingen til øvrig drift for 2003 bl ev hævet med kr. efter et møde med kulturm i n i s t e ren den 14. maj Desuden

9 1 6 AK A D E M I E T S A D M I N I S T R A T I O N modtog Raadet en ekstrabevilling i 2002 til dækning af de faktiske u d g i f t e r, som Raadet havde til Ku n s t s e k re t a r i atet (nu Ku n s t s t y re l- sen). I forbindelse med Finanslov fo rslag for 2004 bl ev en ansøgning om ove r f ø rsel af 0,1 mio. kr. til lønbevillingen fra bevillingen til øvrig drift tiltrådt. Raadets finanslov b evilling i 2004 er således 1,1 mio. k r. til løn og 1,4 mio. kr. til øvrige driftsudgifter. R i g s revisionen konkluderede i en rapport i januar 2003, at Raadets re g n s k a b s a fl æ ggelse i det nye regnskabssystem var rigtig, men den regnskabsmæssige re g i s t rering (dvs. afstemning mellem konti) var ikke helt tilfre d s s t i l l e n d e. Ans var for de fleste af disse afstemninger er senere ove rgået til Ku n s t s t y re l s e n. Akademiet som selvstændig institution På fo rmandens møde i Ku l t u rministeriet den 18. juni 2003, hvo r f i n a n s l ov 2004 og ansvar for bev i l l i n g e rne til Ju b i l æ u m s u d valget bl ev drøftet, bl ev også de nye arbejdsopgaver efter nedlæggelsen af Ku n s- takademiets fællesadministration berørt. I den forbindelse bl ev rejst det spørgsmål, om Akademiraadet absolut ønskede at fortsætte som selvstændig institution, med alt h vad det indebærer af økonomisk og administrativt ansva r, eller om Raadet ville ove r veje at lade sig nedlægge som selvstændig institution. Akademiet kunne i stedet indgå i en af de større institutioner (fx Ku n s t s t y relsen, Billedkunst- eller Arkitektskole eller andre institutioner). Det vil i givet fald ikke berøre selve virksomheden i Akademiet, Raadet eller Ju ryen, men alle de mere kræve n d e, ove ro rd n e d e a d m i n i s t r at i ve opgaver vil kunne va retages også ansva rsmæssigt af den større institution, der vil have ansat specialister på de fo rs k e l- lige administrat i o n s o m r å d e r, hvilket Akademiraadet ikke har mu l i g- hed fo r, til trods for at det økonomisk-administrat i ve område kræve r stadig større specialindsigt og arbejdsre s s o u rc e r. Raadet drøftede muligheden, men mente, at en evt. opgive l s e af status som selvstændig institution kunne vise sig at bl i ve en farl i g vej at betræde. En sådan beslutning bør kun træff e s, hvis det på et tidspunkt skulle vise sig absolut nødvendigt, og der ikke findes andre mu l i g h e d e r. AK A D E M I E T S A D M I N I S T R A T I O N 1 7 E ff e k t i v i s e r i n g s s t r at e g i Fo rmanden og sekre t æ ren deltog i et orienteringsmøde den 15. december 2003, hvor Ku l t u rministeriet orienterede om de fo re - stående høringer om eff e k t i v i s e r i n g s s t r ategi og digital fo r va l t n i n g. Regeringens strategi omfatter politikker for indkøb, udbud, målog re s u l t atstyring samt mål for brugerrettet service. Der indføre s også et nyt omkostningsbaseret re g n s k a b, og det bl ev oplyst, at alt i alt er det utroligt store ændringer, der skal finde sted i nærm e s t e f remtid, og at Ministeriet bl.a. seriøst vil ove r veje antallet af sine institutioner ( nogle nu selvstændige institutioner vil måske trive s b e d re ved at være sammen ). Å rsrapport 2003 Ka ren Zahle, Elisabeth To u b ro og akademisekre t æ ren deltog i et v i rksomhedsmøde, som Ku l t u rministeriet havde indkaldt til den 16. marts 2004 om årsrapport I den endelige Årsrapport 2003 hedder bl.a.: 1.4. Kommende udfo rd r i n g e r De visioner, som Akademiraadet har for det kommende års arbejd e, er: At arbejde på at sikre fremkomst og publicering af en dy b t- gå e n d e, nu a n c e ret og bred debat og kritik af billedkunst og ark i t e k- t u r. At undersøge mu l i g h e d e rne for og i positivt fald fremme g e n n e m f ø relse af en ark i t e k t u rl ov. At arbejde på en løsning, som på én gang fremmer en klar gr æ n- sedragning såvel fagligt som administrativt mellem de 2 instanser S t atens Ku n s t fond og Kunstrådet i den nugældende kunststøttes t r u k t u r, og som samtidig er åben for konstruktivt samarbejde med Akademiraadet. At arbejde på snarest muligt at få et organ, som særligt va re t a- ger forhold ve d r ø rende bevaring af skulptur i det offentlige rum, fx som et monumentsyn under Det Særlige Byg n i n g s s y n. I ove rensstemmelse med disse visioner vil arbejdet koncentre re sig om forhold, der knytter sig til udviklingen i dansk billedkunst og bygg e r i. D e r u d over ser Raadet følgende aktuelle udfo rd r i n g e r : 250 års jubilæum 2004 Arbejdet i Ju b i l æ u m s u d valgets regi, hvor R aadets fo rmand også har påtaget sig det meget arbejdskrævende fo rm a n d s k a b, vil re s u l t e re

10 1 8 AK A D E M I E T S A D M I N I S T R A T I O N bl.a. i et bogværk, en film og en lang række udstillinger i Det er at betragte som en indsats til kunstens fre m m e, som på sin måde fo rk l a re r, hvad Akademiet har været, hvad Akademiet er og hva d Akademiet betyder i det danske samfund. A d m i n i s t ration og sekre t a r i a t Repræsentanter for Raadet har deltaget i div. møder om kommende administrat i ve ændringer. Det er Akademiraadets vurd e r i n g, at de meget store ændringer, der skal finde sted inden for den off e n t l i- ge administration i de kommende år nye re g n s k a b s s y s t e m e r, digital fo r va l t n i n g, eff e k t i v i s e r i n g s s t r ategi m.v. vil stille så store krav, at de vil være vanskelige at opfylde for Akademiraadets lille sekre t a- r i at, der p.t. er fast bemandet med 2,6 års v æ rker (HK). Administrationen var tidligere under Kunstakademiets Fællesadministrat i o n, men efter Fællesadministrationens opløsning bl ev opgaver med lønog driftsregnskaber samt it-service ove rladt til Ku n s t s t y re l s e n. Raadet undersøger derfor for tiden, hvorvidt implementeringen af de nye administrat i ve arbejdsområder i fremtiden kan udlægges til en anden (eller fl e re) institution(er) under Kunstakademiet, idet Akademiet dog absolut bør opretholdes som en suveræn/autonom stat s- i n s t i t u t i o n. Det var første ga n g, at Raadet skulle udarbejde en sådan årsrapport, og man arbejder videre med fo rmuleringen af en handl i n g s p l a n. Re gler for optagelse i KS De i sidste Beretning aftrykte re gler pr. 1. april 1999 om optagelse i Ku n s t n e rsamfundet bl ev rev i d e ret i 2002 efter fl e re drøftelser med Ju ryen og Ko n t a k t u d valget (se også præsidentens tale ved møde med Ku n s t n e rsamfundet den ). På Raadets møde den 17. april 2002 bl ev nye optagelsesre gl e r vedtaget. Re gler pr. 1. maj 2002 for optagelse i Ku n s t n e rs a m f u n d e t er aftrykt i afsnit om Akademiets fo rmelle fo r u d s æ t n i n g e r. Det er på ny den samlede Ju ry, der beslutter optagelser og fo r- l æ n g e l s e r, og de vejledende meritpoint er bl evet justeret. I re f e r at e t af mødet hedder det: Vedtagelsen gælder uanset om Billedkunstn e rnes fo r bund i år vedtager at fo rlænge ordningen, hvor nye medlemmer i Bkf i fo r vejen skal være optaget i Ku n s t n e rs a m f u n d e t. AK A D E M I E T S A D M I N I S T R A T I O N 1 9 Ko m m e n t a rer til regl e rn e M a l e ren Ole Sporring sendte fl e re breve til Raadet, kulturm i n i s t e- ren og Folketinget med kommentarer til de nye re gl e r. Ord l yden af de skrivelser fra Raadet, som dette medførte skrivelse af 29. maj 2002 til kulturm i n i s t e ren og af 13. juni 2002 til Folketingets kulturo rd f ø re re kan re k v i re res fra Raadets kontor. Ko n s e n s u s o rd n i n g e n Den i sidste beretning omtalte fo rs ø g s o rd n i n g, bl ev ikke fo rlænget i maj 2002 (se Ko n t a k t u d va l g e t ). Va l gre gl e m e n t Ku n s t n e rsamfundets valg i 2002 bl ev afviklet efter et fo reløbigt va l g - re glement. Nyt va l gre glement, omfattende bl.a. Ku n s t n e rs a m f u n- dets valg til Akademiet og til Ju ryen, bl ev vedtaget af Akademiraadet den 16. juni Ud over re gler om Ku n s t n e rsamfundets va l g o m f atter va l gre glementet også retningslinier for Akademiets valg af medlemmer til Akademiraadet samt re gler for Raadets valg af medlemmer til Ju ryen, valg af fo rmand, æresmedlemmer og raads-va l g- te medlemmer. Re gl e rne for Ku n s t n e rsamfundets va l g, gældende fra og med valgene pr. 1. april 2005, kan ses på Akademiraadets hjemmeside ( w w w.akademiraadet.dk) under Ku n s t n e rsamfundet eller re k v i re re s fra Akademiraadets kontor. N o r m for Udstillingssammenslutningernes s t e m m e ret fra 1987 er ophævet I fl g. Lov om Billedkunst fra 2001 bortfaldt Ju ryens tildelinger af tilskud til sammenslutningerne fra og med 2002, og bevillingen ove r- gik til Billedkunstrådet. Ju ryen kunne derfor ikke længere på baggrund af Normen meddele stemmeret til udstillingssammenslutning e rn e. Der var ikke i Lov om Billedkunst taget højde fo r, hvem der f re m over skulle meddele stemmeret til sammenslutningern e. Efter over en længere periode at have drøftet pro bl e m e rne med bl.a. Ku l t u rministeriet og Ju ryen skrev Raadet den 2. maj 2003 til Ku l t u rministeriet, Ku n s t n e rs a m m e n s l u t n i n g e rnes Samråd, Ku n s t - hallen Brandts Klædefabrik, Billedkunstnernes Fo r bund, Billedkunstrådet, Ju ryen samt de 13 udstillingssammenslutninger, som Ju ryen i

11 2 0 AK A D E M I E T S A D M I N I S T R A T I O N AK A D E M I E T S A D M I N I S T R A T I O N , 2000 og 2001 havde meddelt stemmeret, at Normens bestemmelser ikke længere stod ved magt. Kunstakademiets Fællesudvalg og Fællesudvalgets Fa g u d va l g I Raadsfo rmand Sys Hindsbo og repræsentanter for de øvrige institutioner under Kunstakademiet deltog i et møde i Ku l t u rm i n i s t e r i e t den 23. august 2001, hvor det bl ev aftalt, at Akademiraadet kunne stå som den fo rmelle ejer af kunstsamlingen, under forudsætning af at der udarbejdes et regelsæt for ansva r, og at Ko n s e r vat o rskolen og B i blioteket fo r t s at arbejder med samlingens konservering og re g i- s t rering samt udlånsadministration. Desuden skulle søges bev i l l i n- ger til fo rm å l e n e. På et møde den 10. oktober 2003 mellem re k t o re rne for Ku n s- takademiets 3 skoler: Sven Fe l d i n g, Arkitektskolen, Elise Marie Bukdahl, Billedkunstskolerne og René Larsen, Ko n s e r vat o rskolen samt ove r b i bliotekar Patrick Kragelund og raadsfo rmand Ka ren Zahle, bl ev ve d t a g e t. R egler for Kunstakademiets institutioners vare t agelse af Ku n s t a k a d e m i - ets Samling og Charl o t t e n b o rg Slot. I re gl e rne hedder det bl. a. : 1. Kunstakademiets institutioner er: Det Kongelige Akademi for de Skønne Ku n s t e r, Akademiraadet Det Kongelige Danske Kunstakademi, Ark i t e k t s k o l e n Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolern e Det Kongelige Danske Kunstakademi, Ko n s e r vat o rs k o l e n Det Kongelige Danske Kunstakademi, Danmarks Ku n s t b i bl i o t e k. 2. Tidligere var Kunstakademiets Samlinger og fredede byg n i n g e r efter deres historiske oprindelse knyttet til alle institutioner på Ku n s- takademiet og ansva ret for samlingerne og byg n i n g e rne bl ev va retaget af institutionslederne gennem et udvalg Udvalget for Ku n s- takademiets Samlinger og fredede bygninger med rep r æ s e n t a n t e r for alle institutionern e. Efter opløsningen af Kunstakademiets Fællesadministration har Ku l t u rministeriet i 2001 ove rdraget ejerskabet af og ansva ret fo r Kunstakademiets Kunstsamling til Akademiraadet. En del ark i t e k t e rs medlems-, re c eptions- og medaljestykker samt enkelte portrættegninger med tilknytning til Kunstakademiets Bibl i- otek er bl evet udtaget af Kunstsamlingen og er ove rgået til Samlin- gen af Arkitekturtegninger ved Danmarks Ku n s t b i bliotek under fo r- udsætning af, at de ikke uden Fællesudvalgets tilslutning ove rl a d e s til anden institution. Tilsva rende har Ku l t u rministeriet i 2001 plac e ret ansva ret for bygningsdriften på Charl o t t e n b o rg Slot hos Ku n s- takademiets Billedkunstskoler. F æ l l e s u d v a l g 3. For at tilgodese alle institutionernes historiske og fælles intere s- ser i samlingen og Charl o t t e n b o rg Slot nedsættes en styre gr u p p e, F æ l l e s u d val get ved Kunstakademiet. Udvalgets opgave er at medv i rke til va retagelsen af ansva r, fo rpligtelser og rettigheder i fo r h o l d til fælles anligg e n d e r, herunder brugen af Kunstakademiets segl, kunstsamlingen og Charl o t t e n b o rg Slot. 4. Fællesudvalget ved Kunstakademiet består af lederne for de 5 institutioner: Akademiraadets fo rmand, de tre skolers re k t o rer samt ove r b i bl i o t e k a re n. Stk. 2. Akademiraadets fo rmand, som tillige er præsident for Det K gl. Akademi for de Skønne Ku n s t e r, er fo rmand for Fællesudva l- g e t. Stk. 3. Akademiraadets kontor er sekre t a r i at for Fællesudva l g e t. Stk. 4. Fællesudvalgets fo rmand indkalder udvalgets møder. Fællesu d valget afholder normalt mindst et møde om året. Ekstraord i n æ re møder skal afholdes, når mindst 3 af Fællesudvalgets medlemmer skriftligt anmoder herom. Fo rmanden for Fa g u d valget for Samlingen og Charl o t t e n b o rg Slot, eller andre medlemmer af Fa g u d va l- get, kan indkaldes til Fællesudvalgets møder. Stk. 5. Der udarbejdes re f e r at fra Fællesudvalgets møder. Re f e r at e r- ne skal tilgå såvel Fællesudvalgets som Fa g u d valgets medlemmer. Stk. 6. Afgørelser i Fællesudvalget søges normalt truffet ved konsens u s. I tilfælde af uenighed i udvalget er fo rmandens stemme afgøre n- de i sager, der angår samlingen, og Billedkunstskolernes re k t o rs stemme i sager, der angår Charl o t t e n b o rg Slot. Fagudvalg for Kunstakademiets Samling og Charlottenborg Slot 5. Fællesudvalget nedsætter et Fa g u d valg for Ku n s t a k a d e m i e t s Kunstsamling og Charl o t t e n b o rg Slot. Fa g u d valget va retager i henhold til de af Fællesudvalget godkendte retningslinier tilsyn og r å d g i v n i n g s o p gaver ve d r. Charl o t t e n b o rg Slot samt for kunstsamlingens vedkommende sager om tilsyn, re g i s t re r i n g, opbeva r i n g, ve d- l i g e h o l d e l s e, udlån m.v.

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER

DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER Beretning 1. juli 1998 30. juni 2001 Omslag: Thomas Bang Grafisk tilrettelægning: Jens Bertelsen Repro, tryk og bogbind:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma 197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 3 3. Repræsentantskabet... 4 4. Bestyrelsen...

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Forenin gen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Forenin gen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vedtægter NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Vestjysk Landbofor ening. Landboforeningen er dannet den 1. januar 2000 ved en sammenslutning af Ringkjøbing-Ulfborg Egnens Landbofor ening, stiftelse

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Bestyrelsen i Fremad Amager havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkt på dagsordenen: Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Danmarks miljøsamarbejde med Sydafrika

Danmarks miljøsamarbejde med Sydafrika Danmarks miljøsamarbejde med Sydafrika DANCED Udgiver: Miljø- og Energi m i n i s t e ri e t. Miljøbistand Syd DA N C E D M i l j ø s t y re l s e n. S t randgade 29,1401 København K Te l e fon 32 66 01

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 9. DECEMBER, 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 9. DECEMBER, 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 9. DECEMBER, 2013 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen, Pi Maria

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vejledning om folkekirkens konsulenter.

Vejledning om folkekirkens konsulenter. Udkast Vejledning om folkekirkens konsulenter. 1. Indledning. Kirkeministeriet har med ikrafttrædelse den 1. januar 2010 udstedt bekendtgørelse nr.... af... om folkekirkens konsulenter samt fællesinstruks

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag)

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag) Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 13. september 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Anette Kaas Ole Pagels

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Til medlemmerne af Kunstrådet. Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00

Til medlemmerne af Kunstrådet. Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00 Til medlemmerne af Kunstrådet Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00 Kunststyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, stuen Mødelokale: 8 (Gæstekantinen) Til stede: Medlemmer af Kunstrådet:

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Referat af årsmødet 2010

Referat af årsmødet 2010 Referat af årsmødet 2010 Nordfyns Landdistriktsråd 22. juni 2010, kl. 19.00 på Kongslundskolen, Skovby. Referent: Hanne Bille, Nordfyns Kommune 1. Åbning af mødet ved formand. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Tine Christiansen. 4. Fastsættelse af kontingent.

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere