DE T KO N G E L I G E AK A D E M I F O R D E SK Ø N N E KU N S T E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE T KO N G E L I G E AK A D E M I F O R D E SK Ø N N E KU N S T E R"

Transkript

1 DE T KO N G E L I G E AK A D E M I F O R D E SK Ø N N E KU N S T E R

2 DE T KO N G E L I G E AK A D E M I F O R D E SK Ø N N E KU N S T E R B e re t n i n g 1. J U L I J U N I 2004

3 O m s l a g : Kirsten Ortved Grafisk tilrettelægning: Arkitekt Bertelsen Repro, tryk og bogbind: Hecht-Hansen Grafisk Produktion P a p i r : Lessebo 100g ISSN Akademiraadets kontor, Charlottenborg (porten tv., 2. sal) Kongens Nytorv 1 Postboks København K Telefon: Telefax: internetside: Kontortid: og Direkte numre: : Lena Keller ( : Nina Tjørnemark ( : Tove Lergaard ( FO RO R D B e retning for perioden 1. juli juni 2004 fra Det Ko n g e l i g e Akademi fo r de Skønne Ku n s t e r : Statens rå d g i v er i kunstneriske s p ø rg s m å l. Akademiets opgave r Det Kongelige Akademi for De Skønne Kunster hvis virk s o m h e d u d ø ves gennem Akademiraadet virker til kunstens fremme og som s t atens rådgiver i kunstneriske spørg s m å l. Akademiet behandler henvendelser fra statslige my n d i g h e d e r, o g kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erk l æ r i n g e r over for statslige myndigheder og institutioner samt ove r for off e n t l i g h e d e n. En del af Akademiets virke og rådgivning sker gennem Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst, samt gennem de mange pers o n e r Akademiraadet udpeger til rep r æ s e n t a n t s k a b e r, bestyrelser m.v. uden for Akademiet. Akademiet er en af institutionerne i Det Kongelige Danske Kunstakademi, der fik sin første fundats i De øvrige er Ku n s t - akademiets Skoler: Arkitektskolen, Billedkunstskolerne og Ko n s e r- vat o rskolen, samt Kunstakademiets Bibliotek (Danmarks Ku n s t b i b- liotek). Hver Skole, Biblioteket og Akademiet er nu selvstændige i n s t i t u t i o n e r, men har i fællesskab i 2004 mark e ret Ku n s t a k a d e m i- ets 250-års jubilæum. Akademiets sammensætning De 60 ord i n æ re medlemmer af Akademiet: 20 ark i t e k t e r, 20 billedh u gg e re og 20 malere, vælges af Ku n s t n e rs a m f u n d e t. Akademiraadets 12 medlemmer vælges af og blandt Akademiets ord i n æ re medlemmer med 4 fra hver sektion. Akademiraadets og Ku n s t n e rsamfundets Ju ry, der optager nye medlemmer i Ku n s t n e rsamfundet, har 15 medlemmer: 5 ark i t e k t e r, 5 billedhugg e re og 5 malere. Ku n s t n e rsamfundet vælger 6, og Akademiraadet vælger 9 jury m e d l e m m e r.

4 6 FO R O R D De godt ark i t e k t e r, billedhugg e re og malere, der ve d kunstneriske kva l i f i k ationer har opnået medlemskab af Ku n s t n e r- samfundet, skal pr. 1. april 2005 vælge i alt 30 medlemmer til Akademiet og 6 medlemmer til Ju rye n. Akademiets Bere t n i n g B e retning om Akademiets virksomhed udsendes til Ku l t u rm i n i s t e r i- et og andre myndigheder samt til Ku n s t n e rsamfundets medlemmer i forbindelse med de va l g, Ku n s t n e rsamfundet hvert tredje år fo retager til Akademiet og til Ju ryen. Beretningen vil forhåbentlig være en inspiration for Ku n s t n e rsamfundets medlemmer til aktiv medv i rken i Akademiets arbejde. Denne Bere t n i n g, som omhandler perioden 1. juli juni 2004 (enkelte sager er dog omtalt ud over dette tidspunkt), følger i h ovedtrækkene tidligere bere t n i n g e r, men af pladshensyn er fl e re af Raadets udtalelser ikke re f e re ret her. Kopi af udtalelser fra Akademiraadet kan re k v i re res fra Raadets kontor. Af pladshensyn har det også været nødvendigt her at udelade de skriftlige motiveringer for medaljetilkendelserne i perioden; de kan læses på Raadets hjemmeside under Medaljer, eller motive r i n- ger kan re k v i re res fra kontoret. Dele af Akademiets fo rmelle forudsætninger er udeladt i denne b e re t n i n g, da de i fo r vejen findes på Raadets hjemmeside: w w w. a k a d e m i r a a d e t. d k B e retningen er re d i g e ret af præsidenterne i bere t n i n g s p e r i o d e n og akademisekre t æ re n. C h a rl o t t e n b o rg, i september 2004 Elisabeth To u b ro fo rmand for Akademira a d e t, præsident for Det Kongelige Akademi for de Skønne Ku n s t e r Tove Lerga a rd a k a d e m i s e k re t æ r IN D H O L D S F O RT E G N E L S E 1 2 AK A D E M I E T S A D M I N I S T R A T I O N Ku n s t n e rsamfundets valg 2002 P r æ s i d e n t e r S e k retariat og øko n o m i Akademiet som selvstændig institution E ffe k t i v i s e r i n g s s t ra t eg i Å rs rap p o r t R egler for optagelse i Ku n s t n e rs a m f u n d e t Va l greglement ( ) N o r m for Udstillingssammenslutninger nes stemmere t Kunstakademiets Fællesudvalg og Fællesudvalgets Fag u d v a l g Kunstakademiets 250-års jubilæum i 2004 Ju b i l æ u m s m e d a l j e N e t re fe ra t e r Ku n s t s a m l i n g e n 3 1 MØ D E V I R K S O M H E D I AK A D E M I E T Møde med Ku n s t n e rsamfundet S t i f t e l s e s fester med præsidentberetninger A k a d e m i m ø d e r A k a d e m i raadets temamøde og besigtigelser Ko n t a k t u d v a l g e t SA G E R B E H A N D L E T A F AK A D E M I R A A D E T: 7 2 LO V G I V N I N G O G A D M I N I S T R A T I O N B i l l e d k u n s t rådet, nedsættelse og nedlæggelse Nedskæringer og strukturændringer ved institutioner under Ku l t u r m i n i s t e r i e t Ny struktur for kunststøtte: Ku n s t rå d e t Ku n s t s t ø t t e u n d e rs ø g e l s e Ku n s t s t y re l s e n

5 8 IN D H O L D IN D H O L D 9 N e d l æ ggelse af: B yg n i n g s p l e j e rå d e t K l a s s i f i c e r i n g s u d v a l g e t D y re h a ve u d v a l g e t A f s k r i v n i n g s l o ven R egionale faglige kultur m i l j ø rå d Moms Statens Museum for Ku n s t : Afstøbningssamlingen Principielle ove rvejelser kro n i k C e n s o rer ved statens ark i t e k t s ko l e r B e ke n d t g ø relse for statens ark i t e k t s ko l e r C i rk u l æ re om vedligeholdelse af statens byg n i n g e r C i rk u l æ re om kunstnerisk udsmykning af statsligt bygg e r i B e ke n d t g ø relse om ansættelse på visse udd a n n e l s e s - institutioner G y m n a s i e re fo r m, undervisning i billedkunst Christiania, ko m m e n t a rer og høring Tilplantning omkring motorve j e Kongelige byg n i n g s i n s p e k t ø re r S t ru k t u rre fo r m Det Nye Danmark 2004 D i s t r i bu t i o n s t i l s k u d A n t e n n e m a s t e r OV E R O R D N E T P L A N L Æ G N I N G O p e ra i København Ko m p re s s o rstation gastra n s p o r t Lokalplaner som bya rkitektonisk re d s k a b L a n d s p l a n re d e g ø re l s e R i g s a rk i vets placering Pa rken og Østerbro idrætsanlæg K ro n b o rg landskabsplan Århus Havn operahus og helhedsplan for de by n æ re havnea realer i Århus M e t ro c i t y r i n g Fre d e r i k s s u n d m o t o rvej Ve s t s ko ve n H o ve d s t ru k t u ren i Københavns Ko m m u n eplan Wilders Plads, K r ø ye rs Plads L o k a l p l a n fo rs l ag m.v. : W i l d e rs Plads Krøye rs Plads Vindmøller ved Skåru p M e t roens 3. etap e, Østamager Kommunehospitalet, København I s raels Plads, København U n i ve rs i t e t s p a rken, København S o l o - grunden, Sønderborg K ro n b o rg og Værftsområ d e t Esplanaden, København Tegl v æ rkshavnen, København Kv æ s t h u s b roen, København E l v æ rk s grunden, København Nyboder Skole og Den Frie Udstilling, København MO N U M E N T E R, B Y G N I N G E R, P L A D S E R, P A R K E R M.V. Århus Unive rs i t e t s p a rk D y s s e g å rd s p a rken, Gentofte Evt. udvalg ve d r. by k u l t u r Vinduesudskiftning, Fre d e r i k s b e rg Niels Juel-monumentet, Holmens Kanal, København Odense Teater og Kongens Have, Odense M u n keg å rd s s kolen, Gentofte C h r i s t i a n s b o rg Slot, ve n t i l a t i o n s a n l æ g A m ager Stra n d p a rk, fre d n i n g Gammel Holteg å rd, skitse til nyt ora n g e r i Fre d e n s b o rghusene og Jørn Utzon-hus ved Fure s ø e n Hellebo og Birke b o, Helsingør AN D R E K U N S T N E R I S K E V U R D E R I N G E R, H E R U N D E R K I R K E K U N S T U d s mykninger af Poul Ger nes og Poul Gadeg a a rd Salmebogen, grafisk tilre t t e l æ gg e l s e Gavlmaleri i Ly n g by Syns--og skønsmænd Ejendom Ko n g evejen 14, Slag e l s e Ave rroës Akademi Ly s p rojekt i Københavns Havn S k u l p t u r, Fanø Ku n s t m u s e u m

6 1 0 IN D H O L D IN D H O L D 1 1 Ju ry for Pa rkprisen 2003 Sonningprisen 2004 U d s mykning på DTU Udvalget for kirke k u n s t : A n b e falede udsmy k n i n g s fo rs l ag I k ke anbefalede udsmy k n i n g s fo rs l ag Rådgivning direkte til menighedsrå d Høring om ændring af kirke l o ve BE R E T N I N G F R A JU R Y E N Ju ryens sammensætning O p t agelser i Ku n s t n e rs a m f u n d e t H e n vendelse til Akademira a d e t GU L D M E D A L J E K O N K U R R E N C E P ro gram. Vindere af 1. etap e ÆR E S M E D L E M M E R O G AK A D E M I E T S M E D A L J E R Æ resmedlemmer udnævnt i bere t n i n g s p e r i o d e n Medaljer uddelt i bere t n i n g s p e r i o d e n AK A D E M I E T S F O R M E L L E F O R U D S Æ T N I N G E R R e gler pr. 1. maj 2002 for optagelse i Ku n s t n e rsamfundet og for fo rlængelse af medlemskab Følgende bestemmelser kan ses i Beretning : Re gl e rne for optagelse i Ku n s t n e rsamfundet indtil Ku l t u rministeriets Bekendtgørelse pr. 1. april 1999 om Akademiet Vedtægter pr. 1. april 1999 for Akademiet Medaljere glement af 21. november 1980 Re glement af 16. juni 2004 for Ku n s t n e rsamfundets valg til Akademiet og til Ju ryen kan ses på Raadets hjemmeside, eller kan re k v i re res fra Raadets kontor KU N S T N E R S A M F U N D E T S M E D L E M M E R A rk i t e k t e r B i l l e d h u g g e re M a l e re ST I K O R D S R E G I S T E R LE G A T E R L eg a t u dd e l i n g e r AK A D E M I E T S S A M M E N S Æ T N I N G O ve ro rdentlige medlemmer af Akademiet Æ resmedlemmer af Akademiet Raadsvalgte medlemmer af Akademiet O rd i n æ re medlemmer af Akademiet A k a d e m i raadets medlemmer Ju ryens medlemmer A k a d e m i raadets udvalg, ståbigruppe og medlemmer C e n s o rer og fag kyndige indstillingsudvalg RE P R Æ S E N T A T I O N U D E N F O R AK A D E M I E T R epræsentation i udvalg m.v. uden for Akademiet, samt evt. ko m m e n t a re r R epræsentation i leg a t b e s t y relser uden for Akademiet

7 AK A D E M I E T S A D M I N I S T R A T I O N 1 3 AK A D E M I E T S A D M I N I S T R AT I O N Under dette afsnit omtale af sager der vedrører: Ku n s t n e rsamfundets valg 2002 P r æ s i d e n t e r S e k retariat og øko n o m i Akademiet som selvstændig institution E ffe k t i v i s e r i n g s s t ra t e g i Å rs rap p o r t R egler for optagelse i Ku n s t n e rs a m f u n d e t Va l gregl e m e n t N o rm for Udstillingssammenslutningernes stemmere t Kunstakademiets Fællesudvalg og Fællesudvalgets Fag u d v a l g Kunstakademiets 250-års jubilæum i 2004 Ju b i l æ u m s m e d a l j e N e t re fe ra t e r Udlån fra kunstsamlingen Ku n s t n e rsamfundets valg 2002 til Akademiet og til Ju rye n Ved valget til Akademiet for perioden 1. april marts 2008 af 10 medlemmer og 5 suppleanter for hver af de tre sektioner opstillede 17 ark i t e k t e r, 20 billedhugg e re og 23 malere. Ved Ku n s t n e rsamfundets valg til Ju ryen for perioden 1. april marts 2005 af 2 medlemmer og 2 suppleanter for hver af de tre sektioner opstillede 2 ark i t e k t e r, 5 billedhugg e re og 13 malere. Arkitektsektionens valg af medlemmer til Ju ryen bortfaldt, da kun 2 kandidater opstillede, og disse kandidater bl ev i henhold til va l- gre glementet anset for valgt uden afstemning. Akademiraadet udpegede va l ggruppens manglende suppleanter. S t e m m ep rocenten for billedkunstsektionerne var nogenlunde som ved sidste va l g, hvorimod stemmep rocenten for Ark i t e k t s e k t i o- nen var ove rraskende lav. Va l g b e s t y relsen måtte således med beklagelse notere, at kun ca. halvdelen af Ku n s t n e rsamfundets medlemmer deltog i afstemningern e. I maj 2002 bl ev en orientering om va l gre s u l t atet med lister ove r medlemmer og suppleanter til Akademiet, Raadet og Ju ryen pr. 1. april 2002 udsendt til samtlige medlemmer af Ku n s t n e rs a m f u n d e t, idet det bl ev oplyst, at udskrift af va l g p rotokollen med navne og opnåede stemmetal for samtlige kandidater kunne re k v i re res fra Raadets kontor. Kun få benyttede sig af denne mu l i g h e d. N avnene på de for perioden til Akademiet og de fo r perioden til Ju ryen valgte medlemmer og suppleanter f re m går af afsnit om Akademiets sammensætning. P r æ s i d e n t e r Akademiraadets fo rmand, der tillige er præsident for Det Ko n g e l i- ge Akademi for de Skønne Ku n s t e r, vælges af og blandt Raadets medlemmer for et år ad gangen og kan normalt højst genvælges to ga n g e. M a l e ren Sys Hindsbo var fo rmand og præsident fra 1. april 1999 til 7. november 2001, hvor hun frat r å d t e, da hun overtog hve r ve t som fo rmand for de billedkunstneriske udvalg i Statens Ku n s t fo n d ; Sys Hindsbo fo r t s atte dog som næstfo rmand og vicepræsident, indtil hun fratrådte som medlem af Raadet den 1. januar N æ s t fo rmanden, arkitekten Ka ren Zahle, overtog hve r vene som fo rmand og præsident i den re s t e rende del af valgperioden fra 7. n ovember 2001 til 31. marts Ka ren Zahle var derefter valgt for perioden fra den 1. april 2002 til den 31. marts Billedhugg e ren Elisabeth To u b ro ove r t o g h ve r vene pr. 1. april 2004 og er fo reløbig valgt til den 1. april S e k re t a r i at Akademiraadets sekre t a r i at består af akademisekretær Tove Lerga a rd, kontorfuldmægtig Nina Tjørn e m a rk og overassistent Lena Ke l l e r. Akademisekre t æ ren er heltidsansat, de to andre er ansat på 4/5 tid. Ku n s t s t y relsen servicerer Akademiraadet med bogholderi og l ø n re g n s k a b. Kunstakademiets Arkitektskole har bistået med re g n- skabet for Ju b i l æ u m s u d va l g e t. Ø k o n o m i Den 14. marts s va rede raadsfo rmanden Ka ren Zahle kulturm i- nister Brian Mikkelsen med bl.a. følgende: I skrivelse af 8. februa r

8 1 4 AK A D E M I E T S A D M I N I S T R A T I O N 2002 har Ku l t u rministeriet bedt Akademiraadet re d e g ø re fo r, hvo r- ledes man planlægger at udmønte de på Finanslov s fo rslaget 2002 b e budede nedskæringer i bev i l l i n g e rn e. Ifølge fo rslag til finanslov 2002 får nedskæringerne i Akademiets bevillinger virkning fra 2005, hvor bev i l l i n g e rne skæres ned med kr. til løn og med kr. til øvrig drift. I 2005 skulle Akademiets bevillinger være kr. til lønninger og kr. til øvrig drift. Akademiraadet har på et møde i går drøftet de bebudede neds k æ r i ng e r, og det bl ev pålagt mig at meddele kulturm i n i s t e ren, at selv om nedskæringer måske ikke lyder af så meget for en minister, er de for Akademiraadet simpelthen umulige at gennemføre. En besparelse i denne større l s e s o rden på et i fo r vejen meget lille budget vil simpelthen være ufo rs va rl i g. Akademiraadet indtager jo den særstilling inden for stat s a d m i- n i s t r ationen, at medlemmerne bortset fra præsidenten der modtager et mindre ve d e rlag stiller deres arbejdskraft gr atis til rådighed for det offentlige for Ku l t u rministeriet, Kirkeministeriet, Miljøministeriet m.fl. Også medlemmerne af Akademiet, Ju ryen, og Raadets udvalg er ulønnede. Akademiet med dets 60 medlemmer afholder årligt i hvert fald 2 møder. Akademiraadets 12 medlemmer (der er valgt blandt Akademiets medlemmer) deltager årligt i yd e rl i g e re ca. 10 årlige møder. Akademiraadets Fo rre t n i n g s u d valg på 5 medlemmer (der er valgt blandt Raadets medlemmer) afholder derudover ca. 10 årl i g e m ø d e r. Akademiraadets og Ku n s t n e rsamfundets Ju ry har 15 medlemm e r, der årligt afholder ca. 6 møder. Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst, der er de kirkelige my n- d i g h e d e rs rådgive r, har 10 medlemmer, og de sager der kommer til udtalelse fra Kirkeministeriet, Stiftsøvrigheder og menighedsråd, k r æ ver årligt ca. 8 møder, samt dive rse besigtigelser. I Akademiraadets øvrige udvalg og arbejdsgrupper som fo r- b e reder sager for Akademiraadet er i alt ca. 25 medlemmer, der h ver deltager i ca. 8 møder årligt samt div. besigtigelser. I alt på årsbasis lægger Akademiets kunstnere i hvert fald timer i arbejdet i Akademiet. Noget af denne tid bruges nat u rl i g t AK A D E M I E T S A D M I N I S T R A T I O N 1 5 nok for et akademi til mere generelle samtaler og drøftelser, men jeg vil regne med, at knap halvdelen dvs. ca arbejdstimer å rligt bruges til drøftelser af konkrete sager, som enten er fo re l a g t til udtalelse, eller som Akademiraadet finder anledning til selv at udtale sig om for at fremme kunsten. Det bør derfor være det offentliges fo rpligtelse gennem tilstrækkelig sekre t a r i atsbistand at sikre, at denne arbejdskraft udnyttes så hensigtsmæssigt som muligt. ( ) Raadets sekre t a r i at er p.t. bemandet med 2,6 fastansatte (HK). I 2001 har Raadet afholdt udgifter til lønninger til i alt k r. ( ) Akademiraadet ser ove r h ovedet ingen muligheder fo r, at s e k re t a r i atet vil kunne fungere med en mindre bemanding end den nu v æ re n d e. Da de nu v æ rende forhold i fl e re områder, som hører ind under Akademiraadets kommissorium (fx udvikling og planlægning af det åbne land), tilmed i de kommende år bør inddrages i højere grad i Raadets arbejde, vil Raadet tværtimod få behov for yd e rl i g e re bev i l- linger til bl.a. besigtigelser samt aflønning af faglige sekre t æ rer til at u n d e rsøge og fo r b e rede også disse områder. I denne forbindelse må det også tages i betragtning, at der om n o gle år skal ansættes en ny akademisekre t æ r. Da sekre t æ ren også udfylder hve r vet som den gennemgående person i Akademiet (da m e d l e m m e rne ofte skifter), er det for Raadet meget nødvendigt at h ave mulighed for at ansætte den rigtige person på tilfre d s s t i l l e n d e v i l k å r. Raadet må derfor have økonomisk luft dertil, da det vil v æ re urealistisk at fo restille sig, at en ny sekretær kan ansættes på samme vilkår som den nu v æ re n d e. Regeringens fo r ventning om, at man på administrat i ve områder kan eff e k t i v i s e re og pro d u k t i o n s fo r b e d re, så bespare l s e rne ikke får reel indvirk n i n g, kan ikke gennemføres i en lille og atypisk og i fo r vejen så lidet udgiftskrævende institution som Akademiet.Det er derfor Akademiraadets fo r ve n t n i n g, at de bebudede nedskæringer i bev i l l i n g e rne til Akademiet vil bortfalde, da det som nævnt må v æ re statens fo rpligtelse gennem tilstrækkelig sekre t a r i atsbistand at s i k re, at Akademiets kunstneres højt kva l i f i c e re d e, men ulønnede arbejdskraft udnyttes så hensigtsmæssigt som mu l i g t. B evillingen til øvrig drift for 2003 bl ev hævet med kr. efter et møde med kulturm i n i s t e ren den 14. maj Desuden

9 1 6 AK A D E M I E T S A D M I N I S T R A T I O N modtog Raadet en ekstrabevilling i 2002 til dækning af de faktiske u d g i f t e r, som Raadet havde til Ku n s t s e k re t a r i atet (nu Ku n s t s t y re l- sen). I forbindelse med Finanslov fo rslag for 2004 bl ev en ansøgning om ove r f ø rsel af 0,1 mio. kr. til lønbevillingen fra bevillingen til øvrig drift tiltrådt. Raadets finanslov b evilling i 2004 er således 1,1 mio. k r. til løn og 1,4 mio. kr. til øvrige driftsudgifter. R i g s revisionen konkluderede i en rapport i januar 2003, at Raadets re g n s k a b s a fl æ ggelse i det nye regnskabssystem var rigtig, men den regnskabsmæssige re g i s t rering (dvs. afstemning mellem konti) var ikke helt tilfre d s s t i l l e n d e. Ans var for de fleste af disse afstemninger er senere ove rgået til Ku n s t s t y re l s e n. Akademiet som selvstændig institution På fo rmandens møde i Ku l t u rministeriet den 18. juni 2003, hvo r f i n a n s l ov 2004 og ansvar for bev i l l i n g e rne til Ju b i l æ u m s u d valget bl ev drøftet, bl ev også de nye arbejdsopgaver efter nedlæggelsen af Ku n s- takademiets fællesadministration berørt. I den forbindelse bl ev rejst det spørgsmål, om Akademiraadet absolut ønskede at fortsætte som selvstændig institution, med alt h vad det indebærer af økonomisk og administrativt ansva r, eller om Raadet ville ove r veje at lade sig nedlægge som selvstændig institution. Akademiet kunne i stedet indgå i en af de større institutioner (fx Ku n s t s t y relsen, Billedkunst- eller Arkitektskole eller andre institutioner). Det vil i givet fald ikke berøre selve virksomheden i Akademiet, Raadet eller Ju ryen, men alle de mere kræve n d e, ove ro rd n e d e a d m i n i s t r at i ve opgaver vil kunne va retages også ansva rsmæssigt af den større institution, der vil have ansat specialister på de fo rs k e l- lige administrat i o n s o m r å d e r, hvilket Akademiraadet ikke har mu l i g- hed fo r, til trods for at det økonomisk-administrat i ve område kræve r stadig større specialindsigt og arbejdsre s s o u rc e r. Raadet drøftede muligheden, men mente, at en evt. opgive l s e af status som selvstændig institution kunne vise sig at bl i ve en farl i g vej at betræde. En sådan beslutning bør kun træff e s, hvis det på et tidspunkt skulle vise sig absolut nødvendigt, og der ikke findes andre mu l i g h e d e r. AK A D E M I E T S A D M I N I S T R A T I O N 1 7 E ff e k t i v i s e r i n g s s t r at e g i Fo rmanden og sekre t æ ren deltog i et orienteringsmøde den 15. december 2003, hvor Ku l t u rministeriet orienterede om de fo re - stående høringer om eff e k t i v i s e r i n g s s t r ategi og digital fo r va l t n i n g. Regeringens strategi omfatter politikker for indkøb, udbud, målog re s u l t atstyring samt mål for brugerrettet service. Der indføre s også et nyt omkostningsbaseret re g n s k a b, og det bl ev oplyst, at alt i alt er det utroligt store ændringer, der skal finde sted i nærm e s t e f remtid, og at Ministeriet bl.a. seriøst vil ove r veje antallet af sine institutioner ( nogle nu selvstændige institutioner vil måske trive s b e d re ved at være sammen ). Å rsrapport 2003 Ka ren Zahle, Elisabeth To u b ro og akademisekre t æ ren deltog i et v i rksomhedsmøde, som Ku l t u rministeriet havde indkaldt til den 16. marts 2004 om årsrapport I den endelige Årsrapport 2003 hedder bl.a.: 1.4. Kommende udfo rd r i n g e r De visioner, som Akademiraadet har for det kommende års arbejd e, er: At arbejde på at sikre fremkomst og publicering af en dy b t- gå e n d e, nu a n c e ret og bred debat og kritik af billedkunst og ark i t e k- t u r. At undersøge mu l i g h e d e rne for og i positivt fald fremme g e n n e m f ø relse af en ark i t e k t u rl ov. At arbejde på en løsning, som på én gang fremmer en klar gr æ n- sedragning såvel fagligt som administrativt mellem de 2 instanser S t atens Ku n s t fond og Kunstrådet i den nugældende kunststøttes t r u k t u r, og som samtidig er åben for konstruktivt samarbejde med Akademiraadet. At arbejde på snarest muligt at få et organ, som særligt va re t a- ger forhold ve d r ø rende bevaring af skulptur i det offentlige rum, fx som et monumentsyn under Det Særlige Byg n i n g s s y n. I ove rensstemmelse med disse visioner vil arbejdet koncentre re sig om forhold, der knytter sig til udviklingen i dansk billedkunst og bygg e r i. D e r u d over ser Raadet følgende aktuelle udfo rd r i n g e r : 250 års jubilæum 2004 Arbejdet i Ju b i l æ u m s u d valgets regi, hvor R aadets fo rmand også har påtaget sig det meget arbejdskrævende fo rm a n d s k a b, vil re s u l t e re

10 1 8 AK A D E M I E T S A D M I N I S T R A T I O N bl.a. i et bogværk, en film og en lang række udstillinger i Det er at betragte som en indsats til kunstens fre m m e, som på sin måde fo rk l a re r, hvad Akademiet har været, hvad Akademiet er og hva d Akademiet betyder i det danske samfund. A d m i n i s t ration og sekre t a r i a t Repræsentanter for Raadet har deltaget i div. møder om kommende administrat i ve ændringer. Det er Akademiraadets vurd e r i n g, at de meget store ændringer, der skal finde sted inden for den off e n t l i- ge administration i de kommende år nye re g n s k a b s s y s t e m e r, digital fo r va l t n i n g, eff e k t i v i s e r i n g s s t r ategi m.v. vil stille så store krav, at de vil være vanskelige at opfylde for Akademiraadets lille sekre t a- r i at, der p.t. er fast bemandet med 2,6 års v æ rker (HK). Administrationen var tidligere under Kunstakademiets Fællesadministrat i o n, men efter Fællesadministrationens opløsning bl ev opgaver med lønog driftsregnskaber samt it-service ove rladt til Ku n s t s t y re l s e n. Raadet undersøger derfor for tiden, hvorvidt implementeringen af de nye administrat i ve arbejdsområder i fremtiden kan udlægges til en anden (eller fl e re) institution(er) under Kunstakademiet, idet Akademiet dog absolut bør opretholdes som en suveræn/autonom stat s- i n s t i t u t i o n. Det var første ga n g, at Raadet skulle udarbejde en sådan årsrapport, og man arbejder videre med fo rmuleringen af en handl i n g s p l a n. Re gler for optagelse i KS De i sidste Beretning aftrykte re gler pr. 1. april 1999 om optagelse i Ku n s t n e rsamfundet bl ev rev i d e ret i 2002 efter fl e re drøftelser med Ju ryen og Ko n t a k t u d valget (se også præsidentens tale ved møde med Ku n s t n e rsamfundet den ). På Raadets møde den 17. april 2002 bl ev nye optagelsesre gl e r vedtaget. Re gler pr. 1. maj 2002 for optagelse i Ku n s t n e rs a m f u n d e t er aftrykt i afsnit om Akademiets fo rmelle fo r u d s æ t n i n g e r. Det er på ny den samlede Ju ry, der beslutter optagelser og fo r- l æ n g e l s e r, og de vejledende meritpoint er bl evet justeret. I re f e r at e t af mødet hedder det: Vedtagelsen gælder uanset om Billedkunstn e rnes fo r bund i år vedtager at fo rlænge ordningen, hvor nye medlemmer i Bkf i fo r vejen skal være optaget i Ku n s t n e rs a m f u n d e t. AK A D E M I E T S A D M I N I S T R A T I O N 1 9 Ko m m e n t a rer til regl e rn e M a l e ren Ole Sporring sendte fl e re breve til Raadet, kulturm i n i s t e- ren og Folketinget med kommentarer til de nye re gl e r. Ord l yden af de skrivelser fra Raadet, som dette medførte skrivelse af 29. maj 2002 til kulturm i n i s t e ren og af 13. juni 2002 til Folketingets kulturo rd f ø re re kan re k v i re res fra Raadets kontor. Ko n s e n s u s o rd n i n g e n Den i sidste beretning omtalte fo rs ø g s o rd n i n g, bl ev ikke fo rlænget i maj 2002 (se Ko n t a k t u d va l g e t ). Va l gre gl e m e n t Ku n s t n e rsamfundets valg i 2002 bl ev afviklet efter et fo reløbigt va l g - re glement. Nyt va l gre glement, omfattende bl.a. Ku n s t n e rs a m f u n- dets valg til Akademiet og til Ju ryen, bl ev vedtaget af Akademiraadet den 16. juni Ud over re gler om Ku n s t n e rsamfundets va l g o m f atter va l gre glementet også retningslinier for Akademiets valg af medlemmer til Akademiraadet samt re gler for Raadets valg af medlemmer til Ju ryen, valg af fo rmand, æresmedlemmer og raads-va l g- te medlemmer. Re gl e rne for Ku n s t n e rsamfundets va l g, gældende fra og med valgene pr. 1. april 2005, kan ses på Akademiraadets hjemmeside ( w w w.akademiraadet.dk) under Ku n s t n e rsamfundet eller re k v i re re s fra Akademiraadets kontor. N o r m for Udstillingssammenslutningernes s t e m m e ret fra 1987 er ophævet I fl g. Lov om Billedkunst fra 2001 bortfaldt Ju ryens tildelinger af tilskud til sammenslutningerne fra og med 2002, og bevillingen ove r- gik til Billedkunstrådet. Ju ryen kunne derfor ikke længere på baggrund af Normen meddele stemmeret til udstillingssammenslutning e rn e. Der var ikke i Lov om Billedkunst taget højde fo r, hvem der f re m over skulle meddele stemmeret til sammenslutningern e. Efter over en længere periode at have drøftet pro bl e m e rne med bl.a. Ku l t u rministeriet og Ju ryen skrev Raadet den 2. maj 2003 til Ku l t u rministeriet, Ku n s t n e rs a m m e n s l u t n i n g e rnes Samråd, Ku n s t - hallen Brandts Klædefabrik, Billedkunstnernes Fo r bund, Billedkunstrådet, Ju ryen samt de 13 udstillingssammenslutninger, som Ju ryen i

11 2 0 AK A D E M I E T S A D M I N I S T R A T I O N AK A D E M I E T S A D M I N I S T R A T I O N , 2000 og 2001 havde meddelt stemmeret, at Normens bestemmelser ikke længere stod ved magt. Kunstakademiets Fællesudvalg og Fællesudvalgets Fa g u d va l g I Raadsfo rmand Sys Hindsbo og repræsentanter for de øvrige institutioner under Kunstakademiet deltog i et møde i Ku l t u rm i n i s t e r i e t den 23. august 2001, hvor det bl ev aftalt, at Akademiraadet kunne stå som den fo rmelle ejer af kunstsamlingen, under forudsætning af at der udarbejdes et regelsæt for ansva r, og at Ko n s e r vat o rskolen og B i blioteket fo r t s at arbejder med samlingens konservering og re g i- s t rering samt udlånsadministration. Desuden skulle søges bev i l l i n- ger til fo rm å l e n e. På et møde den 10. oktober 2003 mellem re k t o re rne for Ku n s- takademiets 3 skoler: Sven Fe l d i n g, Arkitektskolen, Elise Marie Bukdahl, Billedkunstskolerne og René Larsen, Ko n s e r vat o rskolen samt ove r b i bliotekar Patrick Kragelund og raadsfo rmand Ka ren Zahle, bl ev ve d t a g e t. R egler for Kunstakademiets institutioners vare t agelse af Ku n s t a k a d e m i - ets Samling og Charl o t t e n b o rg Slot. I re gl e rne hedder det bl. a. : 1. Kunstakademiets institutioner er: Det Kongelige Akademi for de Skønne Ku n s t e r, Akademiraadet Det Kongelige Danske Kunstakademi, Ark i t e k t s k o l e n Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolern e Det Kongelige Danske Kunstakademi, Ko n s e r vat o rs k o l e n Det Kongelige Danske Kunstakademi, Danmarks Ku n s t b i bl i o t e k. 2. Tidligere var Kunstakademiets Samlinger og fredede byg n i n g e r efter deres historiske oprindelse knyttet til alle institutioner på Ku n s- takademiet og ansva ret for samlingerne og byg n i n g e rne bl ev va retaget af institutionslederne gennem et udvalg Udvalget for Ku n s- takademiets Samlinger og fredede bygninger med rep r æ s e n t a n t e r for alle institutionern e. Efter opløsningen af Kunstakademiets Fællesadministration har Ku l t u rministeriet i 2001 ove rdraget ejerskabet af og ansva ret fo r Kunstakademiets Kunstsamling til Akademiraadet. En del ark i t e k t e rs medlems-, re c eptions- og medaljestykker samt enkelte portrættegninger med tilknytning til Kunstakademiets Bibl i- otek er bl evet udtaget af Kunstsamlingen og er ove rgået til Samlin- gen af Arkitekturtegninger ved Danmarks Ku n s t b i bliotek under fo r- udsætning af, at de ikke uden Fællesudvalgets tilslutning ove rl a d e s til anden institution. Tilsva rende har Ku l t u rministeriet i 2001 plac e ret ansva ret for bygningsdriften på Charl o t t e n b o rg Slot hos Ku n s- takademiets Billedkunstskoler. F æ l l e s u d v a l g 3. For at tilgodese alle institutionernes historiske og fælles intere s- ser i samlingen og Charl o t t e n b o rg Slot nedsættes en styre gr u p p e, F æ l l e s u d val get ved Kunstakademiet. Udvalgets opgave er at medv i rke til va retagelsen af ansva r, fo rpligtelser og rettigheder i fo r h o l d til fælles anligg e n d e r, herunder brugen af Kunstakademiets segl, kunstsamlingen og Charl o t t e n b o rg Slot. 4. Fællesudvalget ved Kunstakademiet består af lederne for de 5 institutioner: Akademiraadets fo rmand, de tre skolers re k t o rer samt ove r b i bl i o t e k a re n. Stk. 2. Akademiraadets fo rmand, som tillige er præsident for Det K gl. Akademi for de Skønne Ku n s t e r, er fo rmand for Fællesudva l- g e t. Stk. 3. Akademiraadets kontor er sekre t a r i at for Fællesudva l g e t. Stk. 4. Fællesudvalgets fo rmand indkalder udvalgets møder. Fællesu d valget afholder normalt mindst et møde om året. Ekstraord i n æ re møder skal afholdes, når mindst 3 af Fællesudvalgets medlemmer skriftligt anmoder herom. Fo rmanden for Fa g u d valget for Samlingen og Charl o t t e n b o rg Slot, eller andre medlemmer af Fa g u d va l- get, kan indkaldes til Fællesudvalgets møder. Stk. 5. Der udarbejdes re f e r at fra Fællesudvalgets møder. Re f e r at e r- ne skal tilgå såvel Fællesudvalgets som Fa g u d valgets medlemmer. Stk. 6. Afgørelser i Fællesudvalget søges normalt truffet ved konsens u s. I tilfælde af uenighed i udvalget er fo rmandens stemme afgøre n- de i sager, der angår samlingen, og Billedkunstskolernes re k t o rs stemme i sager, der angår Charl o t t e n b o rg Slot. Fagudvalg for Kunstakademiets Samling og Charlottenborg Slot 5. Fællesudvalget nedsætter et Fa g u d valg for Ku n s t a k a d e m i e t s Kunstsamling og Charl o t t e n b o rg Slot. Fa g u d valget va retager i henhold til de af Fællesudvalget godkendte retningslinier tilsyn og r å d g i v n i n g s o p gaver ve d r. Charl o t t e n b o rg Slot samt for kunstsamlingens vedkommende sager om tilsyn, re g i s t re r i n g, opbeva r i n g, ve d- l i g e h o l d e l s e, udlån m.v.

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Beretning 1. juli 2004-30. juni 2007 Indhold Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Beretning 1. juli 2004-30.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund GENERALFORSAMLING 2009 Billedkunstnernes Forbund Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Indledning Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og by- og boligminister Jytte Andersen nedsatte oktober 1998 som led i en række fælles arkitekturpolitiske

Læs mere

Kultur Debat og dialog om kulturpolitik: ontakten Kulturk

Kultur Debat og dialog om kulturpolitik: ontakten Kulturk Kulturkontakten DECEMBER 2002 Debat og dialog om kulturpolitik: frandsen, langsted og kunststøttens legitimitet. syn på nyt kunstråd. bukdahl om den unødvendige kunst og den nødvendige kunststøtte. wiedemann

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger Maj 2001 Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger

Læs mere

FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne.

FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. 1 Invitation til møde 15. januar, dagen før Folketinget drøfter Undervisningsministerens

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K NÆRRADIO OG LOKAL-TV Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Betænkning nr. 1116 København 1987 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-6841-9

Læs mere

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere

AUTISME NR. 2 MAJ 2005

AUTISME NR. 2 MAJ 2005 Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Statusrapport marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 I. AKTUELLE BRÆNDPUNKTER I MUSIKLIVET 4 Medie- og kulturpolitik på musikområdet

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Cecil Christensen. Dansk. Friskoleforening. i 125 år

Cecil Christensen. Dansk. Friskoleforening. i 125 år Cecil Christensen Dansk Friskoleforening i 125 år Dansk Friskoleforening i 125 år Maj 2011 ISBN 978-87-87790-53-6 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013

Læs mere

Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden

Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden 16 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 16. NOVEMBER. 2012 Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden 240 deltog i den første konference målrettet offentlige bestyrelser. Se en gennemgang af alle

Læs mere

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e Det har været en god dag i dag, for jeg var ikke mere presset, end at jeg stort set nåede det, der dukkede op. Jeg har ikke snerret af nogen i dag. Nogen gange kan jeg have det dårligt, når jeg bliver

Læs mere

Bladet. Hvem har ret til at lave vores penge? Skal penge være en vare eller et omsætningsmiddel? Landsforeningen hedder nu JAK Danmark

Bladet. Hvem har ret til at lave vores penge? Skal penge være en vare eller et omsætningsmiddel? Landsforeningen hedder nu JAK Danmark Tidsskrift for bæredygtig økonomi 83. årgang Nummer 3 juli 2013 Bladet Hvem har ret til at lave vores penge? Uffe Madsen Side 4 Skal penge være en vare eller et omsætningsmiddel? Skrevet 1934. Aktuelt

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 11. Rejser og repræsentation mv.

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 11. Rejser og repræsentation mv. FARUM-KOMMISSIONEN Bind 11 Rejser og repræsentation mv. Bind 11 Rejser og repræsentation m.v. Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk

Læs mere

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 dm natur & kultur Museumsdirektør fritstillet

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 dm natur & kultur Museumsdirektør fritstillet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 Museumsdirektør fritstillet En velspækket kasse Klar til optagelse dm natur & kultur af Ingrid Stage, formand,

Læs mere