DE T KO N G E L I G E AK A D E M I F O R D E SK Ø N N E KU N S T E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE T KO N G E L I G E AK A D E M I F O R D E SK Ø N N E KU N S T E R"

Transkript

1 DE T KO N G E L I G E AK A D E M I F O R D E SK Ø N N E KU N S T E R

2 DE T KO N G E L I G E AK A D E M I F O R D E SK Ø N N E KU N S T E R B e re t n i n g 1. J U L I J U N I 2004

3 O m s l a g : Kirsten Ortved Grafisk tilrettelægning: Arkitekt Bertelsen Repro, tryk og bogbind: Hecht-Hansen Grafisk Produktion P a p i r : Lessebo 100g ISSN Akademiraadets kontor, Charlottenborg (porten tv., 2. sal) Kongens Nytorv 1 Postboks København K Telefon: Telefax: internetside: Kontortid: og Direkte numre: : Lena Keller ( : Nina Tjørnemark ( : Tove Lergaard ( FO RO R D B e retning for perioden 1. juli juni 2004 fra Det Ko n g e l i g e Akademi fo r de Skønne Ku n s t e r : Statens rå d g i v er i kunstneriske s p ø rg s m å l. Akademiets opgave r Det Kongelige Akademi for De Skønne Kunster hvis virk s o m h e d u d ø ves gennem Akademiraadet virker til kunstens fremme og som s t atens rådgiver i kunstneriske spørg s m å l. Akademiet behandler henvendelser fra statslige my n d i g h e d e r, o g kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erk l æ r i n g e r over for statslige myndigheder og institutioner samt ove r for off e n t l i g h e d e n. En del af Akademiets virke og rådgivning sker gennem Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst, samt gennem de mange pers o n e r Akademiraadet udpeger til rep r æ s e n t a n t s k a b e r, bestyrelser m.v. uden for Akademiet. Akademiet er en af institutionerne i Det Kongelige Danske Kunstakademi, der fik sin første fundats i De øvrige er Ku n s t - akademiets Skoler: Arkitektskolen, Billedkunstskolerne og Ko n s e r- vat o rskolen, samt Kunstakademiets Bibliotek (Danmarks Ku n s t b i b- liotek). Hver Skole, Biblioteket og Akademiet er nu selvstændige i n s t i t u t i o n e r, men har i fællesskab i 2004 mark e ret Ku n s t a k a d e m i- ets 250-års jubilæum. Akademiets sammensætning De 60 ord i n æ re medlemmer af Akademiet: 20 ark i t e k t e r, 20 billedh u gg e re og 20 malere, vælges af Ku n s t n e rs a m f u n d e t. Akademiraadets 12 medlemmer vælges af og blandt Akademiets ord i n æ re medlemmer med 4 fra hver sektion. Akademiraadets og Ku n s t n e rsamfundets Ju ry, der optager nye medlemmer i Ku n s t n e rsamfundet, har 15 medlemmer: 5 ark i t e k t e r, 5 billedhugg e re og 5 malere. Ku n s t n e rsamfundet vælger 6, og Akademiraadet vælger 9 jury m e d l e m m e r.

4 6 FO R O R D De godt ark i t e k t e r, billedhugg e re og malere, der ve d kunstneriske kva l i f i k ationer har opnået medlemskab af Ku n s t n e r- samfundet, skal pr. 1. april 2005 vælge i alt 30 medlemmer til Akademiet og 6 medlemmer til Ju rye n. Akademiets Bere t n i n g B e retning om Akademiets virksomhed udsendes til Ku l t u rm i n i s t e r i- et og andre myndigheder samt til Ku n s t n e rsamfundets medlemmer i forbindelse med de va l g, Ku n s t n e rsamfundet hvert tredje år fo retager til Akademiet og til Ju ryen. Beretningen vil forhåbentlig være en inspiration for Ku n s t n e rsamfundets medlemmer til aktiv medv i rken i Akademiets arbejde. Denne Bere t n i n g, som omhandler perioden 1. juli juni 2004 (enkelte sager er dog omtalt ud over dette tidspunkt), følger i h ovedtrækkene tidligere bere t n i n g e r, men af pladshensyn er fl e re af Raadets udtalelser ikke re f e re ret her. Kopi af udtalelser fra Akademiraadet kan re k v i re res fra Raadets kontor. Af pladshensyn har det også været nødvendigt her at udelade de skriftlige motiveringer for medaljetilkendelserne i perioden; de kan læses på Raadets hjemmeside under Medaljer, eller motive r i n- ger kan re k v i re res fra kontoret. Dele af Akademiets fo rmelle forudsætninger er udeladt i denne b e re t n i n g, da de i fo r vejen findes på Raadets hjemmeside: w w w. a k a d e m i r a a d e t. d k B e retningen er re d i g e ret af præsidenterne i bere t n i n g s p e r i o d e n og akademisekre t æ re n. C h a rl o t t e n b o rg, i september 2004 Elisabeth To u b ro fo rmand for Akademira a d e t, præsident for Det Kongelige Akademi for de Skønne Ku n s t e r Tove Lerga a rd a k a d e m i s e k re t æ r IN D H O L D S F O RT E G N E L S E 1 2 AK A D E M I E T S A D M I N I S T R A T I O N Ku n s t n e rsamfundets valg 2002 P r æ s i d e n t e r S e k retariat og øko n o m i Akademiet som selvstændig institution E ffe k t i v i s e r i n g s s t ra t eg i Å rs rap p o r t R egler for optagelse i Ku n s t n e rs a m f u n d e t Va l greglement ( ) N o r m for Udstillingssammenslutninger nes stemmere t Kunstakademiets Fællesudvalg og Fællesudvalgets Fag u d v a l g Kunstakademiets 250-års jubilæum i 2004 Ju b i l æ u m s m e d a l j e N e t re fe ra t e r Ku n s t s a m l i n g e n 3 1 MØ D E V I R K S O M H E D I AK A D E M I E T Møde med Ku n s t n e rsamfundet S t i f t e l s e s fester med præsidentberetninger A k a d e m i m ø d e r A k a d e m i raadets temamøde og besigtigelser Ko n t a k t u d v a l g e t SA G E R B E H A N D L E T A F AK A D E M I R A A D E T: 7 2 LO V G I V N I N G O G A D M I N I S T R A T I O N B i l l e d k u n s t rådet, nedsættelse og nedlæggelse Nedskæringer og strukturændringer ved institutioner under Ku l t u r m i n i s t e r i e t Ny struktur for kunststøtte: Ku n s t rå d e t Ku n s t s t ø t t e u n d e rs ø g e l s e Ku n s t s t y re l s e n

5 8 IN D H O L D IN D H O L D 9 N e d l æ ggelse af: B yg n i n g s p l e j e rå d e t K l a s s i f i c e r i n g s u d v a l g e t D y re h a ve u d v a l g e t A f s k r i v n i n g s l o ven R egionale faglige kultur m i l j ø rå d Moms Statens Museum for Ku n s t : Afstøbningssamlingen Principielle ove rvejelser kro n i k C e n s o rer ved statens ark i t e k t s ko l e r B e ke n d t g ø relse for statens ark i t e k t s ko l e r C i rk u l æ re om vedligeholdelse af statens byg n i n g e r C i rk u l æ re om kunstnerisk udsmykning af statsligt bygg e r i B e ke n d t g ø relse om ansættelse på visse udd a n n e l s e s - institutioner G y m n a s i e re fo r m, undervisning i billedkunst Christiania, ko m m e n t a rer og høring Tilplantning omkring motorve j e Kongelige byg n i n g s i n s p e k t ø re r S t ru k t u rre fo r m Det Nye Danmark 2004 D i s t r i bu t i o n s t i l s k u d A n t e n n e m a s t e r OV E R O R D N E T P L A N L Æ G N I N G O p e ra i København Ko m p re s s o rstation gastra n s p o r t Lokalplaner som bya rkitektonisk re d s k a b L a n d s p l a n re d e g ø re l s e R i g s a rk i vets placering Pa rken og Østerbro idrætsanlæg K ro n b o rg landskabsplan Århus Havn operahus og helhedsplan for de by n æ re havnea realer i Århus M e t ro c i t y r i n g Fre d e r i k s s u n d m o t o rvej Ve s t s ko ve n H o ve d s t ru k t u ren i Københavns Ko m m u n eplan Wilders Plads, K r ø ye rs Plads L o k a l p l a n fo rs l ag m.v. : W i l d e rs Plads Krøye rs Plads Vindmøller ved Skåru p M e t roens 3. etap e, Østamager Kommunehospitalet, København I s raels Plads, København U n i ve rs i t e t s p a rken, København S o l o - grunden, Sønderborg K ro n b o rg og Værftsområ d e t Esplanaden, København Tegl v æ rkshavnen, København Kv æ s t h u s b roen, København E l v æ rk s grunden, København Nyboder Skole og Den Frie Udstilling, København MO N U M E N T E R, B Y G N I N G E R, P L A D S E R, P A R K E R M.V. Århus Unive rs i t e t s p a rk D y s s e g å rd s p a rken, Gentofte Evt. udvalg ve d r. by k u l t u r Vinduesudskiftning, Fre d e r i k s b e rg Niels Juel-monumentet, Holmens Kanal, København Odense Teater og Kongens Have, Odense M u n keg å rd s s kolen, Gentofte C h r i s t i a n s b o rg Slot, ve n t i l a t i o n s a n l æ g A m ager Stra n d p a rk, fre d n i n g Gammel Holteg å rd, skitse til nyt ora n g e r i Fre d e n s b o rghusene og Jørn Utzon-hus ved Fure s ø e n Hellebo og Birke b o, Helsingør AN D R E K U N S T N E R I S K E V U R D E R I N G E R, H E R U N D E R K I R K E K U N S T U d s mykninger af Poul Ger nes og Poul Gadeg a a rd Salmebogen, grafisk tilre t t e l æ gg e l s e Gavlmaleri i Ly n g by Syns--og skønsmænd Ejendom Ko n g evejen 14, Slag e l s e Ave rroës Akademi Ly s p rojekt i Københavns Havn S k u l p t u r, Fanø Ku n s t m u s e u m

6 1 0 IN D H O L D IN D H O L D 1 1 Ju ry for Pa rkprisen 2003 Sonningprisen 2004 U d s mykning på DTU Udvalget for kirke k u n s t : A n b e falede udsmy k n i n g s fo rs l ag I k ke anbefalede udsmy k n i n g s fo rs l ag Rådgivning direkte til menighedsrå d Høring om ændring af kirke l o ve BE R E T N I N G F R A JU R Y E N Ju ryens sammensætning O p t agelser i Ku n s t n e rs a m f u n d e t H e n vendelse til Akademira a d e t GU L D M E D A L J E K O N K U R R E N C E P ro gram. Vindere af 1. etap e ÆR E S M E D L E M M E R O G AK A D E M I E T S M E D A L J E R Æ resmedlemmer udnævnt i bere t n i n g s p e r i o d e n Medaljer uddelt i bere t n i n g s p e r i o d e n AK A D E M I E T S F O R M E L L E F O R U D S Æ T N I N G E R R e gler pr. 1. maj 2002 for optagelse i Ku n s t n e rsamfundet og for fo rlængelse af medlemskab Følgende bestemmelser kan ses i Beretning : Re gl e rne for optagelse i Ku n s t n e rsamfundet indtil Ku l t u rministeriets Bekendtgørelse pr. 1. april 1999 om Akademiet Vedtægter pr. 1. april 1999 for Akademiet Medaljere glement af 21. november 1980 Re glement af 16. juni 2004 for Ku n s t n e rsamfundets valg til Akademiet og til Ju ryen kan ses på Raadets hjemmeside, eller kan re k v i re res fra Raadets kontor KU N S T N E R S A M F U N D E T S M E D L E M M E R A rk i t e k t e r B i l l e d h u g g e re M a l e re ST I K O R D S R E G I S T E R LE G A T E R L eg a t u dd e l i n g e r AK A D E M I E T S S A M M E N S Æ T N I N G O ve ro rdentlige medlemmer af Akademiet Æ resmedlemmer af Akademiet Raadsvalgte medlemmer af Akademiet O rd i n æ re medlemmer af Akademiet A k a d e m i raadets medlemmer Ju ryens medlemmer A k a d e m i raadets udvalg, ståbigruppe og medlemmer C e n s o rer og fag kyndige indstillingsudvalg RE P R Æ S E N T A T I O N U D E N F O R AK A D E M I E T R epræsentation i udvalg m.v. uden for Akademiet, samt evt. ko m m e n t a re r R epræsentation i leg a t b e s t y relser uden for Akademiet

7 AK A D E M I E T S A D M I N I S T R A T I O N 1 3 AK A D E M I E T S A D M I N I S T R AT I O N Under dette afsnit omtale af sager der vedrører: Ku n s t n e rsamfundets valg 2002 P r æ s i d e n t e r S e k retariat og øko n o m i Akademiet som selvstændig institution E ffe k t i v i s e r i n g s s t ra t e g i Å rs rap p o r t R egler for optagelse i Ku n s t n e rs a m f u n d e t Va l gregl e m e n t N o rm for Udstillingssammenslutningernes stemmere t Kunstakademiets Fællesudvalg og Fællesudvalgets Fag u d v a l g Kunstakademiets 250-års jubilæum i 2004 Ju b i l æ u m s m e d a l j e N e t re fe ra t e r Udlån fra kunstsamlingen Ku n s t n e rsamfundets valg 2002 til Akademiet og til Ju rye n Ved valget til Akademiet for perioden 1. april marts 2008 af 10 medlemmer og 5 suppleanter for hver af de tre sektioner opstillede 17 ark i t e k t e r, 20 billedhugg e re og 23 malere. Ved Ku n s t n e rsamfundets valg til Ju ryen for perioden 1. april marts 2005 af 2 medlemmer og 2 suppleanter for hver af de tre sektioner opstillede 2 ark i t e k t e r, 5 billedhugg e re og 13 malere. Arkitektsektionens valg af medlemmer til Ju ryen bortfaldt, da kun 2 kandidater opstillede, og disse kandidater bl ev i henhold til va l- gre glementet anset for valgt uden afstemning. Akademiraadet udpegede va l ggruppens manglende suppleanter. S t e m m ep rocenten for billedkunstsektionerne var nogenlunde som ved sidste va l g, hvorimod stemmep rocenten for Ark i t e k t s e k t i o- nen var ove rraskende lav. Va l g b e s t y relsen måtte således med beklagelse notere, at kun ca. halvdelen af Ku n s t n e rsamfundets medlemmer deltog i afstemningern e. I maj 2002 bl ev en orientering om va l gre s u l t atet med lister ove r medlemmer og suppleanter til Akademiet, Raadet og Ju ryen pr. 1. april 2002 udsendt til samtlige medlemmer af Ku n s t n e rs a m f u n d e t, idet det bl ev oplyst, at udskrift af va l g p rotokollen med navne og opnåede stemmetal for samtlige kandidater kunne re k v i re res fra Raadets kontor. Kun få benyttede sig af denne mu l i g h e d. N avnene på de for perioden til Akademiet og de fo r perioden til Ju ryen valgte medlemmer og suppleanter f re m går af afsnit om Akademiets sammensætning. P r æ s i d e n t e r Akademiraadets fo rmand, der tillige er præsident for Det Ko n g e l i- ge Akademi for de Skønne Ku n s t e r, vælges af og blandt Raadets medlemmer for et år ad gangen og kan normalt højst genvælges to ga n g e. M a l e ren Sys Hindsbo var fo rmand og præsident fra 1. april 1999 til 7. november 2001, hvor hun frat r å d t e, da hun overtog hve r ve t som fo rmand for de billedkunstneriske udvalg i Statens Ku n s t fo n d ; Sys Hindsbo fo r t s atte dog som næstfo rmand og vicepræsident, indtil hun fratrådte som medlem af Raadet den 1. januar N æ s t fo rmanden, arkitekten Ka ren Zahle, overtog hve r vene som fo rmand og præsident i den re s t e rende del af valgperioden fra 7. n ovember 2001 til 31. marts Ka ren Zahle var derefter valgt for perioden fra den 1. april 2002 til den 31. marts Billedhugg e ren Elisabeth To u b ro ove r t o g h ve r vene pr. 1. april 2004 og er fo reløbig valgt til den 1. april S e k re t a r i at Akademiraadets sekre t a r i at består af akademisekretær Tove Lerga a rd, kontorfuldmægtig Nina Tjørn e m a rk og overassistent Lena Ke l l e r. Akademisekre t æ ren er heltidsansat, de to andre er ansat på 4/5 tid. Ku n s t s t y relsen servicerer Akademiraadet med bogholderi og l ø n re g n s k a b. Kunstakademiets Arkitektskole har bistået med re g n- skabet for Ju b i l æ u m s u d va l g e t. Ø k o n o m i Den 14. marts s va rede raadsfo rmanden Ka ren Zahle kulturm i- nister Brian Mikkelsen med bl.a. følgende: I skrivelse af 8. februa r

8 1 4 AK A D E M I E T S A D M I N I S T R A T I O N 2002 har Ku l t u rministeriet bedt Akademiraadet re d e g ø re fo r, hvo r- ledes man planlægger at udmønte de på Finanslov s fo rslaget 2002 b e budede nedskæringer i bev i l l i n g e rn e. Ifølge fo rslag til finanslov 2002 får nedskæringerne i Akademiets bevillinger virkning fra 2005, hvor bev i l l i n g e rne skæres ned med kr. til løn og med kr. til øvrig drift. I 2005 skulle Akademiets bevillinger være kr. til lønninger og kr. til øvrig drift. Akademiraadet har på et møde i går drøftet de bebudede neds k æ r i ng e r, og det bl ev pålagt mig at meddele kulturm i n i s t e ren, at selv om nedskæringer måske ikke lyder af så meget for en minister, er de for Akademiraadet simpelthen umulige at gennemføre. En besparelse i denne større l s e s o rden på et i fo r vejen meget lille budget vil simpelthen være ufo rs va rl i g. Akademiraadet indtager jo den særstilling inden for stat s a d m i- n i s t r ationen, at medlemmerne bortset fra præsidenten der modtager et mindre ve d e rlag stiller deres arbejdskraft gr atis til rådighed for det offentlige for Ku l t u rministeriet, Kirkeministeriet, Miljøministeriet m.fl. Også medlemmerne af Akademiet, Ju ryen, og Raadets udvalg er ulønnede. Akademiet med dets 60 medlemmer afholder årligt i hvert fald 2 møder. Akademiraadets 12 medlemmer (der er valgt blandt Akademiets medlemmer) deltager årligt i yd e rl i g e re ca. 10 årlige møder. Akademiraadets Fo rre t n i n g s u d valg på 5 medlemmer (der er valgt blandt Raadets medlemmer) afholder derudover ca. 10 årl i g e m ø d e r. Akademiraadets og Ku n s t n e rsamfundets Ju ry har 15 medlemm e r, der årligt afholder ca. 6 møder. Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst, der er de kirkelige my n- d i g h e d e rs rådgive r, har 10 medlemmer, og de sager der kommer til udtalelse fra Kirkeministeriet, Stiftsøvrigheder og menighedsråd, k r æ ver årligt ca. 8 møder, samt dive rse besigtigelser. I Akademiraadets øvrige udvalg og arbejdsgrupper som fo r- b e reder sager for Akademiraadet er i alt ca. 25 medlemmer, der h ver deltager i ca. 8 møder årligt samt div. besigtigelser. I alt på årsbasis lægger Akademiets kunstnere i hvert fald timer i arbejdet i Akademiet. Noget af denne tid bruges nat u rl i g t AK A D E M I E T S A D M I N I S T R A T I O N 1 5 nok for et akademi til mere generelle samtaler og drøftelser, men jeg vil regne med, at knap halvdelen dvs. ca arbejdstimer å rligt bruges til drøftelser af konkrete sager, som enten er fo re l a g t til udtalelse, eller som Akademiraadet finder anledning til selv at udtale sig om for at fremme kunsten. Det bør derfor være det offentliges fo rpligtelse gennem tilstrækkelig sekre t a r i atsbistand at sikre, at denne arbejdskraft udnyttes så hensigtsmæssigt som muligt. ( ) Raadets sekre t a r i at er p.t. bemandet med 2,6 fastansatte (HK). I 2001 har Raadet afholdt udgifter til lønninger til i alt k r. ( ) Akademiraadet ser ove r h ovedet ingen muligheder fo r, at s e k re t a r i atet vil kunne fungere med en mindre bemanding end den nu v æ re n d e. Da de nu v æ rende forhold i fl e re områder, som hører ind under Akademiraadets kommissorium (fx udvikling og planlægning af det åbne land), tilmed i de kommende år bør inddrages i højere grad i Raadets arbejde, vil Raadet tværtimod få behov for yd e rl i g e re bev i l- linger til bl.a. besigtigelser samt aflønning af faglige sekre t æ rer til at u n d e rsøge og fo r b e rede også disse områder. I denne forbindelse må det også tages i betragtning, at der om n o gle år skal ansættes en ny akademisekre t æ r. Da sekre t æ ren også udfylder hve r vet som den gennemgående person i Akademiet (da m e d l e m m e rne ofte skifter), er det for Raadet meget nødvendigt at h ave mulighed for at ansætte den rigtige person på tilfre d s s t i l l e n d e v i l k å r. Raadet må derfor have økonomisk luft dertil, da det vil v æ re urealistisk at fo restille sig, at en ny sekretær kan ansættes på samme vilkår som den nu v æ re n d e. Regeringens fo r ventning om, at man på administrat i ve områder kan eff e k t i v i s e re og pro d u k t i o n s fo r b e d re, så bespare l s e rne ikke får reel indvirk n i n g, kan ikke gennemføres i en lille og atypisk og i fo r vejen så lidet udgiftskrævende institution som Akademiet.Det er derfor Akademiraadets fo r ve n t n i n g, at de bebudede nedskæringer i bev i l l i n g e rne til Akademiet vil bortfalde, da det som nævnt må v æ re statens fo rpligtelse gennem tilstrækkelig sekre t a r i atsbistand at s i k re, at Akademiets kunstneres højt kva l i f i c e re d e, men ulønnede arbejdskraft udnyttes så hensigtsmæssigt som mu l i g t. B evillingen til øvrig drift for 2003 bl ev hævet med kr. efter et møde med kulturm i n i s t e ren den 14. maj Desuden

9 1 6 AK A D E M I E T S A D M I N I S T R A T I O N modtog Raadet en ekstrabevilling i 2002 til dækning af de faktiske u d g i f t e r, som Raadet havde til Ku n s t s e k re t a r i atet (nu Ku n s t s t y re l- sen). I forbindelse med Finanslov fo rslag for 2004 bl ev en ansøgning om ove r f ø rsel af 0,1 mio. kr. til lønbevillingen fra bevillingen til øvrig drift tiltrådt. Raadets finanslov b evilling i 2004 er således 1,1 mio. k r. til løn og 1,4 mio. kr. til øvrige driftsudgifter. R i g s revisionen konkluderede i en rapport i januar 2003, at Raadets re g n s k a b s a fl æ ggelse i det nye regnskabssystem var rigtig, men den regnskabsmæssige re g i s t rering (dvs. afstemning mellem konti) var ikke helt tilfre d s s t i l l e n d e. Ans var for de fleste af disse afstemninger er senere ove rgået til Ku n s t s t y re l s e n. Akademiet som selvstændig institution På fo rmandens møde i Ku l t u rministeriet den 18. juni 2003, hvo r f i n a n s l ov 2004 og ansvar for bev i l l i n g e rne til Ju b i l æ u m s u d valget bl ev drøftet, bl ev også de nye arbejdsopgaver efter nedlæggelsen af Ku n s- takademiets fællesadministration berørt. I den forbindelse bl ev rejst det spørgsmål, om Akademiraadet absolut ønskede at fortsætte som selvstændig institution, med alt h vad det indebærer af økonomisk og administrativt ansva r, eller om Raadet ville ove r veje at lade sig nedlægge som selvstændig institution. Akademiet kunne i stedet indgå i en af de større institutioner (fx Ku n s t s t y relsen, Billedkunst- eller Arkitektskole eller andre institutioner). Det vil i givet fald ikke berøre selve virksomheden i Akademiet, Raadet eller Ju ryen, men alle de mere kræve n d e, ove ro rd n e d e a d m i n i s t r at i ve opgaver vil kunne va retages også ansva rsmæssigt af den større institution, der vil have ansat specialister på de fo rs k e l- lige administrat i o n s o m r å d e r, hvilket Akademiraadet ikke har mu l i g- hed fo r, til trods for at det økonomisk-administrat i ve område kræve r stadig større specialindsigt og arbejdsre s s o u rc e r. Raadet drøftede muligheden, men mente, at en evt. opgive l s e af status som selvstændig institution kunne vise sig at bl i ve en farl i g vej at betræde. En sådan beslutning bør kun træff e s, hvis det på et tidspunkt skulle vise sig absolut nødvendigt, og der ikke findes andre mu l i g h e d e r. AK A D E M I E T S A D M I N I S T R A T I O N 1 7 E ff e k t i v i s e r i n g s s t r at e g i Fo rmanden og sekre t æ ren deltog i et orienteringsmøde den 15. december 2003, hvor Ku l t u rministeriet orienterede om de fo re - stående høringer om eff e k t i v i s e r i n g s s t r ategi og digital fo r va l t n i n g. Regeringens strategi omfatter politikker for indkøb, udbud, målog re s u l t atstyring samt mål for brugerrettet service. Der indføre s også et nyt omkostningsbaseret re g n s k a b, og det bl ev oplyst, at alt i alt er det utroligt store ændringer, der skal finde sted i nærm e s t e f remtid, og at Ministeriet bl.a. seriøst vil ove r veje antallet af sine institutioner ( nogle nu selvstændige institutioner vil måske trive s b e d re ved at være sammen ). Å rsrapport 2003 Ka ren Zahle, Elisabeth To u b ro og akademisekre t æ ren deltog i et v i rksomhedsmøde, som Ku l t u rministeriet havde indkaldt til den 16. marts 2004 om årsrapport I den endelige Årsrapport 2003 hedder bl.a.: 1.4. Kommende udfo rd r i n g e r De visioner, som Akademiraadet har for det kommende års arbejd e, er: At arbejde på at sikre fremkomst og publicering af en dy b t- gå e n d e, nu a n c e ret og bred debat og kritik af billedkunst og ark i t e k- t u r. At undersøge mu l i g h e d e rne for og i positivt fald fremme g e n n e m f ø relse af en ark i t e k t u rl ov. At arbejde på en løsning, som på én gang fremmer en klar gr æ n- sedragning såvel fagligt som administrativt mellem de 2 instanser S t atens Ku n s t fond og Kunstrådet i den nugældende kunststøttes t r u k t u r, og som samtidig er åben for konstruktivt samarbejde med Akademiraadet. At arbejde på snarest muligt at få et organ, som særligt va re t a- ger forhold ve d r ø rende bevaring af skulptur i det offentlige rum, fx som et monumentsyn under Det Særlige Byg n i n g s s y n. I ove rensstemmelse med disse visioner vil arbejdet koncentre re sig om forhold, der knytter sig til udviklingen i dansk billedkunst og bygg e r i. D e r u d over ser Raadet følgende aktuelle udfo rd r i n g e r : 250 års jubilæum 2004 Arbejdet i Ju b i l æ u m s u d valgets regi, hvor R aadets fo rmand også har påtaget sig det meget arbejdskrævende fo rm a n d s k a b, vil re s u l t e re

10 1 8 AK A D E M I E T S A D M I N I S T R A T I O N bl.a. i et bogværk, en film og en lang række udstillinger i Det er at betragte som en indsats til kunstens fre m m e, som på sin måde fo rk l a re r, hvad Akademiet har været, hvad Akademiet er og hva d Akademiet betyder i det danske samfund. A d m i n i s t ration og sekre t a r i a t Repræsentanter for Raadet har deltaget i div. møder om kommende administrat i ve ændringer. Det er Akademiraadets vurd e r i n g, at de meget store ændringer, der skal finde sted inden for den off e n t l i- ge administration i de kommende år nye re g n s k a b s s y s t e m e r, digital fo r va l t n i n g, eff e k t i v i s e r i n g s s t r ategi m.v. vil stille så store krav, at de vil være vanskelige at opfylde for Akademiraadets lille sekre t a- r i at, der p.t. er fast bemandet med 2,6 års v æ rker (HK). Administrationen var tidligere under Kunstakademiets Fællesadministrat i o n, men efter Fællesadministrationens opløsning bl ev opgaver med lønog driftsregnskaber samt it-service ove rladt til Ku n s t s t y re l s e n. Raadet undersøger derfor for tiden, hvorvidt implementeringen af de nye administrat i ve arbejdsområder i fremtiden kan udlægges til en anden (eller fl e re) institution(er) under Kunstakademiet, idet Akademiet dog absolut bør opretholdes som en suveræn/autonom stat s- i n s t i t u t i o n. Det var første ga n g, at Raadet skulle udarbejde en sådan årsrapport, og man arbejder videre med fo rmuleringen af en handl i n g s p l a n. Re gler for optagelse i KS De i sidste Beretning aftrykte re gler pr. 1. april 1999 om optagelse i Ku n s t n e rsamfundet bl ev rev i d e ret i 2002 efter fl e re drøftelser med Ju ryen og Ko n t a k t u d valget (se også præsidentens tale ved møde med Ku n s t n e rsamfundet den ). På Raadets møde den 17. april 2002 bl ev nye optagelsesre gl e r vedtaget. Re gler pr. 1. maj 2002 for optagelse i Ku n s t n e rs a m f u n d e t er aftrykt i afsnit om Akademiets fo rmelle fo r u d s æ t n i n g e r. Det er på ny den samlede Ju ry, der beslutter optagelser og fo r- l æ n g e l s e r, og de vejledende meritpoint er bl evet justeret. I re f e r at e t af mødet hedder det: Vedtagelsen gælder uanset om Billedkunstn e rnes fo r bund i år vedtager at fo rlænge ordningen, hvor nye medlemmer i Bkf i fo r vejen skal være optaget i Ku n s t n e rs a m f u n d e t. AK A D E M I E T S A D M I N I S T R A T I O N 1 9 Ko m m e n t a rer til regl e rn e M a l e ren Ole Sporring sendte fl e re breve til Raadet, kulturm i n i s t e- ren og Folketinget med kommentarer til de nye re gl e r. Ord l yden af de skrivelser fra Raadet, som dette medførte skrivelse af 29. maj 2002 til kulturm i n i s t e ren og af 13. juni 2002 til Folketingets kulturo rd f ø re re kan re k v i re res fra Raadets kontor. Ko n s e n s u s o rd n i n g e n Den i sidste beretning omtalte fo rs ø g s o rd n i n g, bl ev ikke fo rlænget i maj 2002 (se Ko n t a k t u d va l g e t ). Va l gre gl e m e n t Ku n s t n e rsamfundets valg i 2002 bl ev afviklet efter et fo reløbigt va l g - re glement. Nyt va l gre glement, omfattende bl.a. Ku n s t n e rs a m f u n- dets valg til Akademiet og til Ju ryen, bl ev vedtaget af Akademiraadet den 16. juni Ud over re gler om Ku n s t n e rsamfundets va l g o m f atter va l gre glementet også retningslinier for Akademiets valg af medlemmer til Akademiraadet samt re gler for Raadets valg af medlemmer til Ju ryen, valg af fo rmand, æresmedlemmer og raads-va l g- te medlemmer. Re gl e rne for Ku n s t n e rsamfundets va l g, gældende fra og med valgene pr. 1. april 2005, kan ses på Akademiraadets hjemmeside ( w w w.akademiraadet.dk) under Ku n s t n e rsamfundet eller re k v i re re s fra Akademiraadets kontor. N o r m for Udstillingssammenslutningernes s t e m m e ret fra 1987 er ophævet I fl g. Lov om Billedkunst fra 2001 bortfaldt Ju ryens tildelinger af tilskud til sammenslutningerne fra og med 2002, og bevillingen ove r- gik til Billedkunstrådet. Ju ryen kunne derfor ikke længere på baggrund af Normen meddele stemmeret til udstillingssammenslutning e rn e. Der var ikke i Lov om Billedkunst taget højde fo r, hvem der f re m over skulle meddele stemmeret til sammenslutningern e. Efter over en længere periode at have drøftet pro bl e m e rne med bl.a. Ku l t u rministeriet og Ju ryen skrev Raadet den 2. maj 2003 til Ku l t u rministeriet, Ku n s t n e rs a m m e n s l u t n i n g e rnes Samråd, Ku n s t - hallen Brandts Klædefabrik, Billedkunstnernes Fo r bund, Billedkunstrådet, Ju ryen samt de 13 udstillingssammenslutninger, som Ju ryen i

11 2 0 AK A D E M I E T S A D M I N I S T R A T I O N AK A D E M I E T S A D M I N I S T R A T I O N , 2000 og 2001 havde meddelt stemmeret, at Normens bestemmelser ikke længere stod ved magt. Kunstakademiets Fællesudvalg og Fællesudvalgets Fa g u d va l g I Raadsfo rmand Sys Hindsbo og repræsentanter for de øvrige institutioner under Kunstakademiet deltog i et møde i Ku l t u rm i n i s t e r i e t den 23. august 2001, hvor det bl ev aftalt, at Akademiraadet kunne stå som den fo rmelle ejer af kunstsamlingen, under forudsætning af at der udarbejdes et regelsæt for ansva r, og at Ko n s e r vat o rskolen og B i blioteket fo r t s at arbejder med samlingens konservering og re g i- s t rering samt udlånsadministration. Desuden skulle søges bev i l l i n- ger til fo rm å l e n e. På et møde den 10. oktober 2003 mellem re k t o re rne for Ku n s- takademiets 3 skoler: Sven Fe l d i n g, Arkitektskolen, Elise Marie Bukdahl, Billedkunstskolerne og René Larsen, Ko n s e r vat o rskolen samt ove r b i bliotekar Patrick Kragelund og raadsfo rmand Ka ren Zahle, bl ev ve d t a g e t. R egler for Kunstakademiets institutioners vare t agelse af Ku n s t a k a d e m i - ets Samling og Charl o t t e n b o rg Slot. I re gl e rne hedder det bl. a. : 1. Kunstakademiets institutioner er: Det Kongelige Akademi for de Skønne Ku n s t e r, Akademiraadet Det Kongelige Danske Kunstakademi, Ark i t e k t s k o l e n Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolern e Det Kongelige Danske Kunstakademi, Ko n s e r vat o rs k o l e n Det Kongelige Danske Kunstakademi, Danmarks Ku n s t b i bl i o t e k. 2. Tidligere var Kunstakademiets Samlinger og fredede byg n i n g e r efter deres historiske oprindelse knyttet til alle institutioner på Ku n s- takademiet og ansva ret for samlingerne og byg n i n g e rne bl ev va retaget af institutionslederne gennem et udvalg Udvalget for Ku n s- takademiets Samlinger og fredede bygninger med rep r æ s e n t a n t e r for alle institutionern e. Efter opløsningen af Kunstakademiets Fællesadministration har Ku l t u rministeriet i 2001 ove rdraget ejerskabet af og ansva ret fo r Kunstakademiets Kunstsamling til Akademiraadet. En del ark i t e k t e rs medlems-, re c eptions- og medaljestykker samt enkelte portrættegninger med tilknytning til Kunstakademiets Bibl i- otek er bl evet udtaget af Kunstsamlingen og er ove rgået til Samlin- gen af Arkitekturtegninger ved Danmarks Ku n s t b i bliotek under fo r- udsætning af, at de ikke uden Fællesudvalgets tilslutning ove rl a d e s til anden institution. Tilsva rende har Ku l t u rministeriet i 2001 plac e ret ansva ret for bygningsdriften på Charl o t t e n b o rg Slot hos Ku n s- takademiets Billedkunstskoler. F æ l l e s u d v a l g 3. For at tilgodese alle institutionernes historiske og fælles intere s- ser i samlingen og Charl o t t e n b o rg Slot nedsættes en styre gr u p p e, F æ l l e s u d val get ved Kunstakademiet. Udvalgets opgave er at medv i rke til va retagelsen af ansva r, fo rpligtelser og rettigheder i fo r h o l d til fælles anligg e n d e r, herunder brugen af Kunstakademiets segl, kunstsamlingen og Charl o t t e n b o rg Slot. 4. Fællesudvalget ved Kunstakademiet består af lederne for de 5 institutioner: Akademiraadets fo rmand, de tre skolers re k t o rer samt ove r b i bl i o t e k a re n. Stk. 2. Akademiraadets fo rmand, som tillige er præsident for Det K gl. Akademi for de Skønne Ku n s t e r, er fo rmand for Fællesudva l- g e t. Stk. 3. Akademiraadets kontor er sekre t a r i at for Fællesudva l g e t. Stk. 4. Fællesudvalgets fo rmand indkalder udvalgets møder. Fællesu d valget afholder normalt mindst et møde om året. Ekstraord i n æ re møder skal afholdes, når mindst 3 af Fællesudvalgets medlemmer skriftligt anmoder herom. Fo rmanden for Fa g u d valget for Samlingen og Charl o t t e n b o rg Slot, eller andre medlemmer af Fa g u d va l- get, kan indkaldes til Fællesudvalgets møder. Stk. 5. Der udarbejdes re f e r at fra Fællesudvalgets møder. Re f e r at e r- ne skal tilgå såvel Fællesudvalgets som Fa g u d valgets medlemmer. Stk. 6. Afgørelser i Fællesudvalget søges normalt truffet ved konsens u s. I tilfælde af uenighed i udvalget er fo rmandens stemme afgøre n- de i sager, der angår samlingen, og Billedkunstskolernes re k t o rs stemme i sager, der angår Charl o t t e n b o rg Slot. Fagudvalg for Kunstakademiets Samling og Charlottenborg Slot 5. Fællesudvalget nedsætter et Fa g u d valg for Ku n s t a k a d e m i e t s Kunstsamling og Charl o t t e n b o rg Slot. Fa g u d valget va retager i henhold til de af Fællesudvalget godkendte retningslinier tilsyn og r å d g i v n i n g s o p gaver ve d r. Charl o t t e n b o rg Slot samt for kunstsamlingens vedkommende sager om tilsyn, re g i s t re r i n g, opbeva r i n g, ve d- l i g e h o l d e l s e, udlån m.v.

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C 11-04- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Lejerforenings henvendelse om udpe g- ning af medlemmer til huslejenævnene i Århus Århus Lejerforening

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2011 KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 Fax 9931 4153 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk Indhold: Side Bestyrelse og

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma 197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 3 3. Repræsentantskabet... 4 4. Bestyrelsen...

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER

DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER Beretning 1. juli 1998 30. juni 2001 Omslag: Thomas Bang Grafisk tilrettelægning: Jens Bertelsen Repro, tryk og bogbind:

Læs mere

Præsidentens festtale ved Akademiets stiftelsesfest 2013. Deres Majestæt - Akademiets gæster og kunstnere.

Præsidentens festtale ved Akademiets stiftelsesfest 2013. Deres Majestæt - Akademiets gæster og kunstnere. Præsidentens festtale ved Akademiets stiftelsesfest 2013 Deres Majestæt - Akademiets gæster og kunstnere. Akademiraadets muligheder for handling og taletid er ofte direkte proportionalt med det fokus,

Læs mere

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Referat Dato: 02-02-2010 /FO Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Mødedeltagere: Flemming Olsen, Jørgen Sprogøe Petersen, Joan Kamstrup, Kai

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Dato: 10. september 2012 I de senere år har der adskillige gange været debat om folkekirkens styringsstruktur.

Læs mere

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud.

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud. 46 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 3. december 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Tina Holm, Eigil Stausholm, Kirsten Sørensen, Pia

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 Sag 78/2012 (2. afdeling) A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) og Sag 79/2012 B (advokat

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Denne forretningsorden bygger på Bekendtgørelse 907 af 22/06-2011 om styrelse af det kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

Akademiets Stiftelsesfest 2007 Præsidentens beretning 1

Akademiets Stiftelsesfest 2007 Præsidentens beretning 1 Akademiets Stiftelsesfest 2007 Præsidentens beretning 1 Præsidentens tale 2007 Deres Kongelige Højhed, mine damer og herrer. Akademiet er endnu engang nået til et vendepunkt i sin 250 år lange historie.

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

folketingets statsrevisorer en præsentation

folketingets statsrevisorer en præsentation folketingets statsrevisorer en præsentation 1 Indhold Forord 3 Præsentation af Statsrevisorerne 4 Statsrevisorernes Sekretariat 7 Statsrevisorerne lovgrundlag og opgaver 8 Lovgrundlag 8 Valg af Statsrevisorerne

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen, Henrik Wigh-Poulsen, Eva

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institutions navn er Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet. 1.2 Hjemstedet er

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

d. Oprette en barmhjertighedstjeneste for incestofre/seksuelt misbrugte samt de pågældende personers partnere og familier både i og uden for kirken.

d. Oprette en barmhjertighedstjeneste for incestofre/seksuelt misbrugte samt de pågældende personers partnere og familier både i og uden for kirken. Vedtægter for landsorganisationen KRIS 1 Navn og hjemsted 1. Landsorganisationens navn er Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte, forkortet og i det følgende benævnt KRIS. 2. KRIS er landsdækkende

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift

RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift Vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af bekendtgørelse nr. 164 af 16. marts 2004 af lov om menighedsråd om RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift De menighedsråd i sogne beliggende

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til Nordfyns Kommune

Statsforvaltningens udtalelse til Nordfyns Kommune Statsforvaltningens udtalelse til Nordfyns Kommune 1 1. j u n i 2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har på baggrund af omtale i pressen rejst sag om Nordfyn Kommunes bevilling af underskudsgaranti til

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse.

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. 19. februar 2003 Notat I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. Dommeres bibeskæftigelse foregår i overensstemmelse med den lovregulering, der trådte i kraft den 1. juli 1999. Retspræsidenterne

Læs mere

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK)

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) Cirkulære af 8. jun 2011 Perst.nr. 023-11 J.nr. 10-615-8 Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat af ekstraordinært møde Fredag den 21. september 2007 kl. 15:30 i Biblioteket Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde 20. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Kunstnerisk virksomhed omfatter aktiviteter inden for følgende kunstområder: 1) Arkitektur.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 07.01.2010

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 07.01.2010 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 07.01.2010 X Robert Thorsen bestyrelsesformand X Olav Bertelsen næstformand X Søren Høgsberg bestyrelsesmedlem X Chris Cully bestyrelsesmedlem X Lars

Læs mere

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker VEDTÆGTER for LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER 1 Navn Sammenslutningens navn er LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER. 2 Hjemsted Lodsejersammenslutningens

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

Medborgerskab. - du gør en forskel 1

Medborgerskab. - du gør en forskel 1 Frivilligstrategi Medborgerskab - du gør en forskel 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig til alle, som er i berøring med frivilligt arbejde i Silkeborg Kommune. Den primære målgruppe er ledere og

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Jeg fremsender hermed ansøgning om registrering af forening (bl. a. til brug for lån af lokaler i Furesø Kommune).

Jeg fremsender hermed ansøgning om registrering af forening (bl. a. til brug for lån af lokaler i Furesø Kommune). Pia Laub Fra: Hanne og Nils Rude Petersen Sendt: 2. oktober 2014 17:14 Til: Pia Laub Emne: Ansøgning om registrering som forening Vedhæftede filer: Bestyrelse IDA Furesø.docx; 2014

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen.

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen. 1 valg af dirigent og stemmetællere. Dirigent: Allan. Stemmetællere: Lizzi & Aase. 2 Beretning fra styregruppen, samt godkendelse af beretningen. Årsberetning fremlagt (se bilag 1) og godkendt. Kommentarer:

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 27-09- 2 0 1 1 Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 T I L S Y N E T A har ved brev af 20. juni 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016.

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Meddelelser fra formanden. Året 2016 er på held og et nyt år står snart klar. Direktør Kim Hansen vil senere gennemgå forventet regnskab for

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

DET KORTE AF DET LANGE

DET KORTE AF DET LANGE DET KORTE AF DET LANGE Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, før 1991 Akademiet for de Skønne Kunster, er en del af Det Kongelige Danske Kunstakademi og virker til kunstens fremme og som statens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVFORVALTNING AF RUNGSTED HAVN

VEDTÆGTER FOR SELVFORVALTNING AF RUNGSTED HAVN VEDTÆGTER FOR SELVFORVALTNING AF RUNGSTED HAVN 1/6 1. FORMÅL OG AFGRÆNSNING 1.1 Formålet med disse vedtægter er at fastsætte rammerne for drift og udvikling af Rungsted Havn som en selvforvaltende kommunal

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet.

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. REFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009 Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. Forretningsorden for mødet blev omdelt og godkendt. 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. marts kl. 10:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. marts kl. 10:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. marts kl. 10:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat af generalforsamling - Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

Referat af generalforsamling - Fjernvarme Horsens A.m.b.a. Referat af generalforsamling - Fjernvarme Horsens A.m.b.a. Møde Tid og sted Generalforsamling Mandag, d. 24. oktober 2016, kl. 18:00, Hotel Opus, Horsens Den 24. oktober 2016 kl. 18.00 afholdtes ordinær

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune Frederiksværk d. 30.03.2012 Ansøgning vedr. sommerudstilling i Gjethuset: Sommerens store udstilling i Gjethuset,

Læs mere