Rådhus og bystyre i Kolding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådhus og bystyre i Kolding 1500-2000"

Transkript

1 Rådhus og bystyre i Kolding Birgitte Dedenroth-Schou Jens Åge S. Petersen Kolding Stadsarkiv 2001

2 Rådhus og bystyre i Kolding Birgitte Dedenroth-Schou, Jens Åge S. Petersen og Kolding Stadsarkiv Kolding 2001 Redaktion: Birgitte Dedenroth-Schou, Kolding Stadsarkiv Sats og tryk: Jørn Thomsen Offset A/S ISBN Udgivet med støtte fra KJEMS-FONDEN Forsidebilledet: Kolding Rådhus. Foto: Holmgård og Rudolph. Bagsidebilledet: Arkitekt Ernst Petersens tegning af Kolding Rådhus efter ombygningen i 1924.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 DET ÆLDSTE BYSTYRE Koldings opståen Koldings segl Byfreden og privilegiernes indhold Borgere, råd og borgmestre Foged og lensmand De ældste borgmestre Det første rådhus ca KAPITEL 2 BYSTYRET FRA MIDDELALDER TIL ENEVÆLDE Rådets opgaver Rekrutteringen af borgmestre og rådmænd Borgernes del i bystyret Skatteopkrævning og regnskab Begrænsninger i byrådets magt Byens størrelse og grænser Et nyt rådhus i Koldings borgmestre fra Reformationen til KAPITEL 3 BYSTYRET UNDER ENEVÆLDEN Mere central styring af købstæderne Centraladministration og stiftamtmænd Magistrat, byfoged og byskriver Et borgerråd oprettes Rådhuset renoveres i Rådhuset i begyndelsen af 1800-tallet Borgmestrene i Kolding Rudolf Faust Baltzer Nielsen Mads Madsen Hans Pedersen og Niels Baltzersen Straarup Jens Riis Hans Junghans Hans Jørgen Bang Hans Diechmann Konstitueret borgmester, prokurator Laurids Risom Christian Ditlev Westengaard Konstitueret borgmester Jón Finsen Christen Estrup De eligerede borgeres virksomhed fra slutningen af 1700-tallet

4 KAPITEL 4 BYSTYRETS OPGAVER UNDER ENEVÆLDEN Rådstueretten og offentlige møder Tildeling af borgerskab Ejendomsadministration Vej-, vand-, bygge- og brandvæsen Skibsfart og havn Regulering af handel og håndværk Indkvarteringer Borgervæbning Fattigvæsen Skolevæsen Sundhedsvæsen Skattevæsen Konsumtionen Købstadens administration Revision Kommissioner KAPITEL 5 BORGERREPRÆSENTATIONEN Købstadanordningen Borgerrepræsentanterne i Kolding Johannes Nielsens rådhus Forholdet mellem borgerrepræsentation og magistrat Ændring af valgreglerne til borgerrepræsentationen i Borgmester Theodor Martin Sophus Quistgaard Borgmester Martin Anton Monrad Offentlighed i kommunalbestyrelsens forhandlinger Den preussisk/østrigske besættelse Den kommunale administration i midten af 1800-tallet KAPITEL 6 KØBSTADKOMMUNALLOVEN Købstadkommunalloven Vedtægt, borgmester og byråd Valgregler Udvalg og kommissioner En beskeden administration Kæmneren KAPITEL 7 BYRÅDSPOLITIK PARTISYSTEMET INDFØRES En by i fremdrift Chresten Bergs Kolding Byrådsvalgene i 1873 og Fremtrædende byrådsmedlemmer i 1870erne L. A. Winstrup bygger nyt rådhus Borgmester Caspar Schiørring Byrådet udvides Venstres stående Udvalg Højre organiserer sig

5 Byrådsvalgene i 1882 og Kolding i centrum for landspolitikken Byrådsvalgene 1888 og Nye styrelsesvedtægt Socialdemokratisk Forbund Byrådsvalgene 1894 og Oppositionen i oppositionen En ny Højreforening Venstresejre og -nederlag. Byrådsvalgene i 1900, 1903 og Almindelig valgret til kommunalvalg - også for kvinder Byrådsvalget i Borgmester Viggo Baller Byrådsvalget 1913 byrådet udvides igen Folkevalgt borgmester. Borgmester Edvard Lau verdenskrig. Dyrtid, bolignød og arbejdsløshed Byrådsvalget i Borgmester Oluf Bech KAPITEL 8 ADMINISTRATION OG FORVALTNING Borgmesterkontoret Kæmnerkontoret Kæmnerne Lave Ernst Petersen og Morten Nielsen Flere tjenestemænd Kæmner I. O. Brandorff Nye tider kvinder i den kommunale administration Arbejdsforholdene på Rådhuset Pladsmangel på Rådhuset. Administrationsbygningen Fra kongevalgt til folkevalgt borgmester Krig og dyrtid KAPITEL 9 DEN POLITISKE UDVIKLING Borgmesterloven Byrådsvalg i krisens tegn Hans Soll første socialdemokratiske borgmester Rådhusombygningen Igen borgerligt flertal borgmester Th. Fischer-Nielsen Sparetider og indlemmelsesforhandlinger Byrådsvalget i Borgmester Valdemar Juhl Købstadskommunallov og socialreform Rødt flertal giver Knud Hansen borgmesterposten i Store anlægsarbejder igangsættes Byrådsvalget KAPITEL 10. VÆKST I DE ADMINISTRATIVE OPGAVER Byrådssekretær Niels Jacobsen Flere ledende embedsmænd Kæmner P. Zoffmann Kolding Kommunes Folkeregister Det ombyggede rådhus Forenklingsudvalget Byrådssekretærens arbejdsområder i 1920erne og 1930erne

6 Kæmnerkontoret i 1920erne og 1930erne Rådhustjeneren Indlemmelserne i Administrationen i 1930erne Chefer og udvalg omkring Besættelsen Rationeringer og vareknaphed Kommunalt vagtværn KAPITEL 11 DEN POLITISKE UDVIKLING Valget i Søren M. Jensen borgmester Valget i Peter Beirholm borgmester Valget i Borgmester på lodtrækning Peter Beirholms sidste borgmesterperiode erne begyndelsen til velfærdssamfundet KAPITEL 12 ADMINISTRATIONEN Kæmner P. Zoffmann afløses af Arne Henriksen Byrådssekretær Niels Jacobsen afløses af Harry Rasmussen Nye chefer og rationaliseringsinitiativer Indførelse af hulkortteknologi Pladsproblemer på Rådhuset Borgmester og embedsmænd i 1950erne KAPITEL 13 BYRÅDSPOLITIK OG KOMMUNESAMMENLÆGNING Vækst og velstand Byrådsvalget Peter Ravn bliver ny borgmester Lån, Slotssøvej og rådhusplaner Ny styrelsesvedtægt Byrådsvalget i Byudviklingsudvalg og kommunesammenlægning Overbyrådet i funktion Storkommunens første byrådsvalg KAPITEL 14 ADMINISTRATIONENS UDFORDRINGER Borgmester og tjenestegrenchefer Kæmnerkontoret og Byrådssekretariatet Samarbejdsudvalg Den store udflytning fra Rådhuset Kommunesammenlægning og den storkommunale administration KAPITEL 15 DEN POLITISKE UDVIKLING Byrådsvalget Bycentret og Rådhuset, som Kolding aldrig fik Borgmesterskifte i Byrådsvalget

7 Idrætsområdet opprioriteres Årets by Byrådsvalget i Kommuneplanlægningen i 1980erne KAPITEL 16 STORKOMMUNAL FORVALTNING Fra perspektivplanlægning til budgetseminarer Budget- og regnskabsreformen Ny borgmester og ny økonomidirektør Nye opgaver og organisationsændringer Ændringer på løn- og personaleområdet Fra hullestue til edb-kontor Administrationsbygningen i Bredgade KAPITEL 17 DEN POLITISKE UDVIKLING Borgmester Per Bødker Andersen Byrådsvalget Fart over feltet. Kolding Kommune i slutningen af 1980erne Byrådsvalget ernes temaer Byrådspolitik i 1990erne Byrådsvalget KAPITEL 18 CENTRALFORVALTNINGEN Ny kommunaldirektør Centralforvaltningen etableres Opgaveudveksling mellem centralforvaltningen og fagforvaltningerne Central styring med decentral ledelse Stabsmanualer og funktionschefer Overordnet Ledelsesgrundlag Den nye Centralforvaltning Organisation, initiativer og tendenser i 1990erne Modernisering af Rådhuset ÆRESBORGER I KOLDING Købmand, fhv. kæmner I. O. Brandorff KILDER OG LITTERATUR VALGOVERSIGT

8 10

9 DET ÆLDSTE BYSTYRE KAPITEL 1 KOLDINGS OPSTÅEN Kolding opstod som handelssted og by i den tidlige middelalder. Det var kongen, der gjorde handelsstedet til en by ved at tage den under sin beskyttelse og tildele den særlige rettigheder, byprivilegier. Til gengæld for disse privilegier skulle byen betale en byskat til kongen. Som handelsby lå byen strategisk rigtigt ved vadestedet over åen. Stavemåden på byens navn er i Kong Valdemars Jordebog fra 1231 første gang byen nævnes Kaldyng, men i begyndelsen af 1300-tallet vinder stavemåden Kolding/Colding frem. Der har været fremført mange forskellige forklaringer på ordets betydning, men stednavneforskerne mener i dag, at Kolding betyder den kolde å. Vi ved ikke, hvornår Kolding fik sine første byprivilegier. I Kong Valdemars Jordebog står, at jorden omkring Kolding er 13 mark guld værd, og at der af Kolding betales 80 mark rent sølv, men heraf at slutte noget om byens størrelse og velstand er for usikkert. Byen må dog have eksisteret i nogen tid før, og de byarkæologiske undersøgelser sandsynliggør også, at den første bebyggelse formentlig er Østergade- Vestergade-kvarteret fra slutningen af 1100-tallet. Senest er koggen i Kolding fjord dateret til Det først kendte byprivilegium er dateret den 28. januar 1321 og udstedt i Kolding af kong Christoffer II. I pergamentsbrevet, der er skrevet på latin, bekræfter kongen de privilegier, der er givet Kolding af hans forgængere. Først kendte aftryk af Kolding segl, slutningen af 1200-tallet. Kong Valdemars Jordebog, 1231, hvor der under Almind Syssel, Andst Herred og Almind Herred på latin står, at jorden omkring Kaldyng (Kolding) er 13 mark guld værd, og at der fra Kolding kommer 80 mark rent sølv. Original i Rigsarkivet. 11

10 KOLDINGS SEGL Den ældste gengivelse af Kolding bys segl stammer fra et brev fra slutningen af det 13. århundrede i Archiv der Hansestadt Lübeck. Seglet er af ufarvet voks og på indskriften står SIGILLUM SANCTI KANVTI DE KALDING. Seglet må altså oprindelig have tilhørt Sct. Knudsgildet. Brevet er den ældst bevarede skrivelse sendt fra Kolding og er desuden Koldings ældst kendte byrådsbeslutning. I brevet anmodes om, at ejendele tilhørende koldingensere, der er dræbt i Lübeck, må blive udleveret til Kolding. Brevet er udstedt af fogeden, rådmændene og de øvrige bedreborgere i Kolding. Foto: Herbert Jäger, Lübeck. Ovenfor en registreringstegning af seglet i arkivet i Lübeck. Det ældst kendte brev fra byrådet i Kolding er ikke dateret, men stammer fra slutningen af 1200-tallet. Det befinder sig i arkivet i Lübeck og er en henvendelse fra foged og rådmænd og de øvrige gode borgere i Kolding til rådet i Lübeck. Det bærer også den ældst kendte gengivelse af Koldings segl, der forestiller en ørn, der sidder på en klippe omgivet af vand. Til højre for klippen står en blomst. Poul Bredo Grandjean beskriver i sit værk Danske Købstæders Segl indtil 1660 seglbilledet på følgende måde: En på en af bølger fremragende sten siddende, venstrevendt flyvefærdig ørn og en til venstre herfor opvoksende blomst. Liljen var symbolet på den hellige Knuds gilde, og det er derfor sandsynligt, at blomsten på seglet skal forestille en lilje. Selv om det er byens segl, står der nemlig på seglets omskrift SIGILLUM S KANUTI DE KALDING dvs. den hellige Knuds segl. Seglet må altså oprindelig har tilhørt Sct. Knudsgildet, et købmandsgilde, men sidenhen være blevet hele byens segl. Det gør det også sandsynligt, at de første rådmænd var købmænd. Fra 1325 optræder et nyt segl for Sct. Knudsgildet. Det forestiller den hellige Knud siddende på en trone med krone på hovedet og med scepter og rigsæble. Omskriften lyder St. Knuds Gildets Segl i Kolding. Fra dette tidspunkt må man regne med, at gildernes oprindelige segl med ørnen og liljen nu alene er byens officielle segl. Byens segl med omskriften S CIWITATIS IN KAALDYNG, d.v.s. segl for byen Kolding, ses første gang på et brev fra 4. august Det hænger under et vidneudsagn afgivet for Viborg Landsting om, at Sønderjylland hører til Danmark. Stampen til denne udgave af seglet, der er forarbejdet i malm, er overført fra Kolding Rådhus til Museet på Koldinghus. Det er denne udgave af seglet, der i dag bruges på Kolding Kommunes brevpapir. 12

11 BYFREDEN OG PRIVILEGIERNES INDHOLD Området inden for bygrænsen kaldtes byfreden. På Erik Menveds tid strakte Koldings by sig fra Slotssøen og Koldinghus (fra midten af tallet) i nord til Kolding Å i syd, fra spedalskhedshospitalet Sct. Jørgens gården ved nuværende Sct. Jørgens Gade i vest til Gråbrødreklostret (fra 1288) ved nuværende Klostergade i øst. Byen var befæstet med voldgrave i hvert fald fra 1313, hvor det anføres i Ribeårbogen, at bønderne efter et oprør mod Erik Menved blev tvunget til at befæste Kolding. Sct. Nicolai Kirke (indtil 1925 kaldet Kolding Kirke) blev bygget i slutningen af 1200-tallet. Vidneudsagn afgivet for Viborg Landsting, at Sønderjylland er dansk, 4. august På seglomskriften står S CIWITATIS IN KAAL- DYNG, dvs. segl for byen Kolding. Den her viste udgave af seglet benyttedes fra 1421 til Original i Rigsarkivet. Detalje af Koldings segl se nedenfor. Indholdet af byens privilegier er først omtalt i Kong Valdemar III s privilegiebrev fra 1327, hvor der står, at alle, der ejer grunde eller boliger i byen, skal være med til at betale afgift til kongen. Til gengæld skal borgerne i Kolding være fri for told undtagen på Skanørmarkedet (det store sildemarked i Skåne). Det pointeres, at byen er en særlig retskreds. Enhver, der anlægger sag, skal føre sagen på byens ting. Endnu i 1452 nævnes i Christian I s privilegiebrev byværn og grave købte byen Brændkjær mark. Bestemmelserne om byens særstilling som købstad uddybes nærmere i de følgende privilegiebreve. Den består især af fire ting: Byfreden, der betød, at byen inden for bygrænsen havde sin egen ret, Bytinget, og med tiden endnu en ret, Rådstueretten. Alle retssager mod Koldingborgere skulle afgøres ved disse domstole. Grunden til, at byerne fik deres egen retsmyndighed, var sandsynligvis, at de mange fremmede købmænd og handlende, der kom til byen, ikke kunne vente i længere tid på en retslig afgørelse af tvistigheder. 13

12 Det ældste bevarede privilegiebrev for Kolding by udstedt af kong Christoffer II den 28. januar Brevet er på latin og bekræfter de friheder, som er givet Kolding af hans forgængere. Original på pergament i Rigsarkivet. Torveretten var kongens garanti for, at byen havde monopol på handel. Krænkelser af torvefreden medførte store bøder. Kolding havde privilegie på en ugentlig torvedag og desuden ret til at holde store markeder. Bl.a. gav Christoffer af Bayern i 1447 borgerne i Kolding ret til at holde marked på Sct. Olufs dag (29. juli). I 1450 bestemte Christian I, at kun koldingborgere måtte købe og sælge købmandsvarer i Koldinghus Len, men ikke alle rettede sig efter disse bestemmelser, og i 1475 måtte han forsvare koldingensernes rettigheder mod udenlandske mænd, der lå i Kolding Fjord og købslog med bønder og den menige almue på begge lande (både nord og syd for fjorden). Der var i privilegierne et generelt forbud mod landprang (handel uden for byerne) og forprang (vareopkøb forud for byernes markeder). Borgerne i byen havde eneret på at udøve håndværk. Borgerne havde toldfrihed. Som ovenfor omtalt blev koldingborgerne fritaget for told i hele kongens rige undtagen på Skanørmarkedet. Som betaling for de kongelige privilegier skulle borgerne, vore elskelige bymænd, i Kolding betale en afgift for deres jord til kongen. De skulle også fra 1350erne stille mandskab til flåden. Fra 1509, 1519 og 1521 findes i Koldings Bys Bog fortegnelser over byens harnisk. Borgmesteren var udstyret med et bryst med ryg (et panser), en pikkelhue (stormhue), en armskinne til højre arm, en krave, en hellebard og en kårde. Senere blev byens pligt til at deltage i forsvaret erstattet af skatter, der kunne betale bådsfolk og andre krigsfolk. BORGERE, RÅD OG BORGMESTRE For at få del i byens privilegier skulle man være borger. Ville man som fremmed nedsætte sig i byen, skulle man først godkendes af borgerne i byen og betale borgerskabspenge. Som håndværker skulle man først optages i det pågældende lav i byen. De etablerede var ikke meget for nye konkurrenter, men en svend kunne skyde genvej til borgerskabet ved at gifte sig med enken efter en mester. I løbet af 1200-tallet udvikledes et råd, hvis medlemmer, rådmændene, tog sig af byens styre. Rådet opstod af et lokalt behov, ikke fordi kongen eller en anden byherre forlangte, at det skulle være der. Byråd kendes også fra tysk købstadsret, og det ældst kendte danske byråd nævnes i Ribe i Sandsynligvis opstod rådene især, fordi der var behov for uvildige vidner, der kunne godtgøre, om en handel var gyldig og bindende. Med udgangspunkt i dette udviklede rådet sig til byens administrative og dømmende forsamling. Fra begyndelsen valg- 14

13 tes rådmændene direkte af byens borgere, men i 1300-tallet blev det mere almindeligt, at byrådene supplerede sig selv. Rådet var et kollegialt organ, men det havde behov for en ordstyrer. I første halvdel af 1300-tallet blev det praksis at udpege to af rådets medlemmer til borgmestre, proconsules, og sammen med rådmændene, 6-8 i alt, udgjorde de byens øvrighed. Hvornår det er sket i Kolding, vides ikke med sikkerhed. Den officielle betegnelse for bystyret var herefter borgmestre og råd. Da der blev behov for at få klare regler for bystyrets virksomhed, udfærdigedes stadsretter, der blev godkendt af borgerne og sendt til kongen til stadfæstelse. En stadsret for Kolding kendes dog ikke. Fælles for borgmestre og rådmænd var, at de kom fra byens overklasse, købmændene. Ofte var de i familie med hinanden. Rådet var som nævnt udsprunget af købmandsgildet. Rådet havde bl.a. til opgave at føre tilsyn med håndværkslavene. Fra Erik af Pommerns købstadsanordning i 1422 til Christian IVs købstadslov i 1619 var det endog bestemt, at håndværkere ikke måtte være medlemmer af rådet. Byens regnskab førtes af en eller to kæmnere, der oprindelig var rådmænd. Indtil reformationen havde byrådet en næsten ubegrænset ledelse af byens fælles forhold, og kongen støttede dette. I 1526 påbød Frederik I borgerne i Kolding at være borgmestre og råd hørige og lydige, såfremt vi ikke skal eder straffe. Kongen havde brug for bystyret til at sørge for inddrivelse af skatterne. Til gengæld fik borgmestre og råd ved privilegie af 1447 embedsjord og i 1450 ret til sagefald og brøde, der faldt inden for kongens byfred, bl.a. halvdelen af alle bøder ved slagsmål. Kong Valdemar IIIs privilegiebrev for Kolding 22. juli Original i Rigsarkivet. Endnu så sent som i 1870erne opbevaredes disse pergamentsbreve på Kolding Rådhus. Brevet er på latin, og der står bl.a. at alle, der har eller køber grunde eller boliger i byen, skal deltage i betaling af afgifter. 15

14 Kolding Bys Bog indeholder oplysninger om regnskabsaflæggelser og byens jorder, referater af retssager m.v. fra perioden Indførslerne i bogen er i den form, den er bevaret, ikke ført kronologisk. Dette uddrag er fra Bogen fandtes af I. O. Brandorff kort efter århundredskiftet i Kolding Rådhus Arkiv. Den blev derefter afleveret til Landsarkivet i Viborg. FOGED OG LENSMAND Fogeden var kongens repræsentant i byen, han udøvede kongens højhedsrettigheder i byen og førte forsædet i tinget, hvor han sørgede for, at retten blev håndhævet sammen med sandemænd og nævninge. Byfreden var som nævnt den særlige retskreds, der var udskilt fra det omkringliggende herred. En borger kunne kun stævnes for bytinget, og først når sagen var behandlet der, kunne den føres videre på Landstinget i Viborg. Fogedens stilling svækkedes efterhånden til kun at være leder af bytinget. Fra omkring 1400 kaldes han byfoged. Det overordnede tilsyn med byen og den direkte forbindelse til centralmagten gik over til lensmanden på Koldinghus. Magistraten i Kolding fik fra 1471 lov til sammen med lensmanden på Koldinghus at udpege byfogeden. DE ÆLDSTE BORGMESTRE Vi ved ikke meget om de ældste borgmestre i Kolding. Den ældst kendte er Povl Jeipsøn, der nævnes i 1452 og frem til reformationen kendes kun Anders Hansen, nævnt 1481 og 1484, Iver Sørensen og Stephan Petersen nævnt 1504, Iver Ebbesen, nævnt 1509, Just Ebbesen nævnt 1511, Hans Jacobsen nævnt og Peder Skodborg nævnt 1524 og DET FØRSTE RÅDHUS, CA I begyndelsen foregik rådets forhandlinger formentlig i fri luft ligesom bytinget. De kan også være foregået i en sal tilhørende købmandsgildet, Sct. Knudsgildet. Det nævnes senere, at rådstueretten blev holdt i rådmandens eller borgmesterens stue. Formentlig omkring 1500 har man i byen besluttet sig for at bygge et egentligt rådhus. Endnu i 1501 omtales et møde i borgmesterens stue. Det første rådhus menes at have ligget på omtrent det samme sted som det nuværende. Den første omtale af rådhuset er et privilegiebrev fra november 1509, hvori der står, at ejendomme i byen kun kan arves af koldingborgere. Hvis arvingerne bor udenbys, tilfalder jorden byen, og borgmester og råd kan så sælge jorden til andre. Fremdeles tilstod alle menige almue på Kolding Rådhus, at så er og været haver til denne tid, som foreskrevet står. Den næste omtale af rådhuset er fra 1545, hvor det nævnes, at dåbsfesten for Christian IIIs søn Hans blev holdt på Kolding Rådhus. 16

15 BYSTYRET FRA MIDDELALDER KAPITEL 2 TIL ENEVÆLDE Kolding var som de øvrige ca. 65 købstæder i Danmark et lokalcenter for handel og håndværk og administrativt centrum for oplandet. De nærmeste købstæder lå ca. 25 km væk Vejle mod nord og Haderslev i Hertugdømmet Slesvig mod syd. Købstadkøbmændene handlede især med landbrugsvarer, bl.a. købstædernes egen landbrugsproduktion, og ud over de traditionelle håndværk var fremstilling og salg af brændevin og øl en væsentlig indtægtskilde for byens handlende. Fra tallet fik købstæderne og handelen stadig voksende betydning. RÅDETS OPGAVER I og første halvdel af 1600-tallet havde borgmestre og råd en næsten ubegrænset magt. Borgmestre og råd kaldtes i forening magistraten. Borgmestre og råd havde som deres væsentligste opgaver at styre byens fællesanliggender og at repræsentere byen udadtil, at forsvare borgerne i byen, at sikre fornyelse af privilegierne, at sørge for, at byskatten til kongen og de skatter, som byen udskrev til egne formål, blev opkrævet, at kongens forordninger blev overholdt, og at byen stillede med mandskab og materiel, når det krævedes. Opgavernes omfang fremgår af købstadsregnskaberne. Vindfløjen fra Kolding Rådhus fra 1582, nu anbragt på Borchs Hus, Akseltorv 2. Foto: Holmgård og Rudolph. Byens indtægter var: Skatter opkrævet af byens borgere. Af Rentemesterens regnskab 1546 fremgår det, at Koldings byskat var 100 mark dansk årligt det samme som Varde og Nykøbing Mors, mens Viborg og Randers hver betalte 200 mark og Vejle 80 mark. Den årlige told, der opkrævedes i Kolding, var langt større, 760 daler. Leje af byens jord og lejligheder og indfæstningspenge for fæstere af byens jord. Penge for erhvervelse af borgerskab. Stadepenge for stadepladser på markedsdagene. Afgifter betalt af fremmede købmænd. Bøder. Stormklokkepenge (ringning ved begravelser). Byens udgifter var: Statsskatter, den årlige byskat, ekstraskatter til kongen i krigstid. Udgifter til byens administration, lønninger, betaling af rejser til København eller Viborg (landsretten), forplejning af fanger. Udgifter til stadens bygning renovering/nybyggeri af byens huse, broer, grave og volde. Udgifter til udrustning af krigsskibe, herunder mandskab og dets forplejning. En anden væsentlig opgave for magistraten var at dømme i rådstueret- 17

16 Braun og Hogenberg: Theatrum urbium bd.5: Kolding. Koldingprospektet er formentlig lavet efter et kobberstik i statholder Henrik Rantzaus samling. Han var statholder i den kongelige del af Slesvig-Holsten. Prospektet er dateret til ten. Denne ret opstod ved siden af bytinget, formentlig i begyndelsen af 1500-tallet som en særlig retsinstans, hvor rådet var dommere sammen med byfogeden. Forskellen mellen bytinget og rådstueretten var, at bytinget dømte i kriminalsager, rådstueretten i civile sager og i sager, der gjaldt ære, liv og gods. Det kunne være en ømtålelig opgave for borgmestre og rådmænd at dømme i rådstueretten. I 1549 klagede byfogeden i Kolding til kongen over, at han, når der skulle dømmes i store og besværlige sager, hvor det gjaldt den anklagedes liv eller ære, altid måtte dømme alene. For selv at blive fri udpegede rådet nemlig de armeste og uforstandigste borgere i byen til at gøre arbejdet i stedet for dem selv. Kongens svar var at beordre rådet til at passe deres pligter, og hvis de undtagelsesvis ikke selv kunne dømme i en sag, da at udpege en af de fornemste og forstandigste borgere i deres sted. Det hjalp dog tilsyneladende ikke, tilsvarende irettesættelser blev gentaget bl. a. i 1587 og Fra 1551 var det påbudt at føre bytings- og rådstueprotokoller. De er i Kolding bevaret fra henholdsvis 1645 og I 1599 fik Kolding den første brandforordning i Danmark udstedt af lensmanden, Caspar Marckdaner. Så snart stormklokken lød som advarsel om brand, skulle borgmestrene og rådmændene straks springe til og lede slukningsarbejdet. Hvis de ikke kom, blev de straffet. Det var også dem, der skulle sørge for, at brandslukningsudstyret var tilstede. Alt brandmateriel læderspande, kobbersprøjter, økser, stormstiger m.v. stod på Rådhuset. I 1635 ansatte rådet en bymusikant, Ambrosius Leppelmand. Han og hans musikere fik af Christian IV eneret på musikken til bryllupper og gæstebud i hele Koldinghus Len. Til gengæld skulle han lade sig 18

17 finde billig og tjenstvillig mod enhver, som behøver hans Tjeneste, saa at der ikke med Billighed kan klages derpaa. REKRUTTERINGEN AF BORGMESTRE OG RÅDMÆND Det var byens overklasse, købmændene, der blev rådmænd og borgmestre. Rådet var selvsupplerende og udnævnelsen for livstid. Selv om stillingerne var ulønnede på nær nogle mindre begunstigelser, der omtales nedenfor, var de eftertragtede pga. den magt og anseelse, der fulgte med. Slægtsskab med de siddende rådmænd var næsten en betingelse for at blive valgt. Rådmand Henrik Splett var far til den senere borgmester Lyder Henriksen Splett (død1660), og den meget velstående købmandsfamilie Bøgvad leverede hele fire borgmestre og adskillige rådmænd i og 1600-tallet. Da rådmand Peder Udsen døde under svenskekrigen , giftede enken sig med en købmand fra Nyborg. Den nye mand blev optaget i købmandsstanden via sit giftermål og blev senere også rådmand. Rådet fik i 1447 som belønning for deres arbejde bevilget embedsjord. I 1450 fik de ret til halvdelen af bøderne inden for byens grænser. Senere fik de også halvdelen af borgerskabspengene, halvdelen af fæsteafgiften til byens jorder og fritagelse for accise og indkvartering. Rådet nød ikke skattefrihed, men en klage til kongen i 1551 over at borgmestrene ikke var sat i skat, resulterede i en alvorlig påtale fra regeringen. I 1572 fik borgmester Søren Kjær tilladelse af Frederik II til at holde en vinkælder. Sammen med tilladelsen var der så pligt til altid at holde kælderen velforsynet med god vin, så kongens folk under kongens ophold på Koldinghus og andre, der gæstede byen, kunne få vin til købs til en rimelig pris. Tilladelsen var samtidig et privilegium, for det blev forbudt alle andre at udtappe vin i kander, stobe eller potter uden huset. Omkring 1600 var det en rådmand, Jens Poulsen, og senere hans enke, der stod for vinkælderen. Rådet fik også skødeøl, en tønde øl for hvert skøde og gratis bukseklæde borgmestrene fik 3 alen årligt, rådmændene kun 2 alen. Rådsmedlemmerne mente selv, de fik for lidt for deres ydelser, og kongen lod sig undertiden forbarme over dem, når de klagede. Så fik de lov til f.eks at udføre en snes stude toldfrit, eller de fik kongens trediedel af et eller flere sognes korntiende. I 1635 fik borgmester Gregers Ottesen for lang og tro tjeneste ret til for livstid at nyde, bruge og beholde en ørredgård, beliggende ved siden af slottets ørredgård. Kongen kunne også hjælpe eller belønne en borgmester eller rådmand ved at give ham et kongeligt embede. Tolderembedet i Kolding var særlig interessant, da Kolding var det ene af kun to lovlige udførselssteder af stude fra Kongeriget til Hertugdømmerne, og det var meget store beløb, der indkom herfra. Der findes et utal af breve fra skiftende konger til tolderne i Kolding, om at de straks skal sørge for at øksnetolden indbetales, og derefter tage til København og aflevere den. Borgmester Søren Andersen Bøgvad og hans hustru Elsa Jensdatter skænkede i 1636 den kunstfærdige træhimmel over døbefonten i Sct. Nicolai Kirke. Den er udført af billedskæreren Peder Jensen Kolding. Foto: Anna-Grethe Hedegaard Andersen. BORGERNES DEL I BYSTYRET Allerede i slutningen af middelalderen kan der i de danske byer ses en modstand hos befolkningen mod rådets stærke magt. Det gjaldt især ved skatteligningen og rådets kontrol med byens pengevæsen. Byens borgere var dog ikke helt uden indflydelse på byens styre.ved vigtigere beslutninger sikrede rådet sig borgernes tilslutning enten på tinget eller ved borgermøder på rådstuen. Der nævnes i Koldings Bys Bog kort efter 1500 eksempel på, at den menige almue var til stede på 19

18 Lensmanden på Koldinghus havde på kongens vegne tilsyn med bystyret. Caspar Markdaner var lensmand Relief i Rønninge Kirke. Rådhuset ved borgmestervalg. I slutningen af 1500-tallet nævnes som repræsentanter for borgerne de 24 mænd. De blev valgt af rådet og ikke af borgerne. De ses at have medvirket som tingsvidner på kongehyldningsbreve og ved den årlige skatteligning, men hvor meget indflydelse, de har haft, vides ikke. Indtil 1619 stod rådet selv for skatteligningen, men fra slutningen af 1500-tallet var der på rådstuen samlet en del borgere, når der blev lignet og lagt. De nævnes omhyggeligt i Bysbogen. Antallet på de fremmødte var altid omkring de 24, og byfogedens navn står altid først på listen. Efter afslutningen af regnskabet blev der drukket et par tønder rostockerøl. Fra 1619 påbød den nye købstadlov, at seks mænd, såkaldte takserborgere, valgt af borgerne, skulle være til stede ved ligningen sammen med foregående års kæmner. SKATTEOPKRÆVNING OG REGNSKAB Skatten til kongen, som oprindelig var krævet af byfogeden, afløstes efterhånden af en fast årlig byskat. Borgerne var sat for en vis takst i skilling eller mark, og skatterne fordeltes derefter. Under særlige forhold blev udskrevet særskatter som tidligere. I forbindelse med Christian IVs kroning skulle Kolding by udrede 300 daler og derudover skulle byen stille 10 knægte i fin mundering, der alt iberegnet kostede 200 daler. Byen havde også andre pligter over for kongemagten end at inddrive kongelige skatter. Byen skulle stille transport til rådighed for dem, der havde ret til frikørsel, dvs. den kongelige familie, kongelige sendebud og andre med fripas. Borgerne kunne også blive pålagt at huse de af kongens gæster, der ikke var plads til på Koldinghus. Det var rådets opgave at fordele dette arbejde. Det var såkaldte fjerdingsmænd, der opkrævede skatterne af borgerne. At det heller ikke dengang var nemt at få folk til at betale skat ses af regnskabet for 1637/38. Her er der nemlig en post der hedder vægteren ringet for skatten adskillige gange. Under svenskekrigene var det forståeligt nok særlig svært. Borgmestre og råd i Kolding fik eftergivet halvdelen af unionsskatten, der var påbudt til november 1643, fordi pengene ikke kunne inddrives efter svenskernes indfald i Nørrejylland. De direkte skatter spillede dog kun en mindre rolle for byen, lejeindtægter af byens jorder udgjorde ofte halvdelen af den årlige indtægt. Bøder, borgerskabspenge og afgifter af fremmede købmænd, der ville handle på byens markeder eller ligge i vinterleje var også væsentlige indtægter. Når der var behov for større beløb til anlægsarbejder, opkrævedes en ekstraskat, f.eks. rådstueskat eller broskat. Kæmneren stod for regnskaberne. I Kolding havde man i 1600-tallet to kæmnere, hvoraf den ene ofte var rådmand og kaldtes pengemesteren. Af regnskabet for 1637/38 kan vi se, at det ikke altid var så nemt at holde rede på posterne. F.eks. er der en post der hedder en regnefejl heldigvis på indtægtssiden. Ved den årlige offentlige regnskabsaflæggelse benyttede man anledningen til at holde fest. I regnskabet var derfor en post, der hed tønder øl fordrukken til regnskab eller da regnskab holdtes. De kongelige pengeskatter skulle før enevælden bringes til hovedstaden med bud. I de fleste byer blev kæmneren kun i embedet det ene år, han var forpligtet, men i Kolding sad flere kæmnere i op til ti år. Udover at stå for byens pengevæsen var kæmneren også byens fuldmægtig og offentlige anklager i alle pengesager, bl.a. mod fremmede købmænd, der havde 20

19 handlet illegalt i byen eller oplandet. Nogle af byens betydeligste mænd var kæmnere, bl.a. Mogens Eriksen, der byggede Helligkorsgade 20, og Peter Helt, der var ejer af den store bindingsværksgård, der indtil 1865 lå på hjørnet af Søndergade og Helligkorsgade. Under Kejserkrigen , hvor byen i to år blev hærget af Wallensteins tropper, og mange borgere flygtede ud på landet, kom byens pengeforhold så meget i uorden, at der ikke kunne aflægges regnskab. Efter Torstenssonkrigen omtales 70 helt ødelagte gårde og huse. I 1648 måtte kongen eftergive både statsskat og byskat, og i 1653 fik byen tilladelse til at sælge jord for at klare sin gæld. Også fra den sidste svenske krig, Carl Gustaf-krigen , mangler byens regnskaber p.g.a. de kaotiske forhold, først svensk invasion, så invasion af de allierede brandenburgere, østrigere og polakker og så endelig pesten. Rådsmedlemmerne og kæmneren måtte ofte lægge pengene ud, og de fik så undertiden jord i byen til gengæld. I 1653 var det rådmand og kæmner Henrik Rafn der købte jord af byen. BEGRÆNSNINGER I RÅDETS MAGT Både kongemagten og borgerne ønskede at begrænse rådenes magt. Kongemagten søgte efter 1536 at få mere kontrol bl.a. ved at søge at påvirke valget af borgmestre. Den 18. februar 1543 nævnes det i Kolding Bys Bog, at lensmanden og en kongelig rentemester var tilstede for på kongens vegne at samtykke i, at den menige almue endrægtigt udkårede Hans Hugger til borgmester i Kolding. Efter at den hidtidige borgmester Anders Døstrup havde afsagt sig borgmesterembedet på grund af alder og sygdom og takket menigheden, aflagde Hans Hugger sin borgmestered fik lensmændene ordre til på kongens vegne at tilse, at rådet ikke foruretter øvrigheden, dvs. byfogeden, at kronens rettigheder ikke forsømmes, at byskatten hvert år indbetales nøjagtigt. Ordren gentages i 1561, og det tilføjes, at lensmanden skal føre opsyn med, at der findes duelige borgmestre, rådmænd og byfogeder. Købstadloven fra 1619 havde til formål at reducere rådenes magt i byerne, bl.a. ved at takserborgerne skulle være til stede ved ligningen og ved at evt. klager over denne kunne indankes for den kongelige lensmand, der nu også fik til opgave at gennemse byens regnskab. Nyvalgte borgmestre skulle godkendes af kongen eller lensmanden. Herudover bestemtes det, at håndværkere kunne optages i rådet. På egetavlen på Helligkorsgade 20 står: Rigens fjender mig ruineret, Mogens Ericksøn mig renoveret, hvor med mig herefter skal gå, Gud ene derfor råde må. Mogens Eriksen var rådmand og kæmner i Kolding. BYENS STØRRELSE OG GRÆNSER En ejendomsliste i Kolding Bys Bog fra 1536 opregner husstande i byen svarende til et anslået befolkningstal på mennesker. En tilsvarende liste fra 1646 opgør 280 huse. Kolding var en stor provinsby efter datidens målestok og ovenikøbet med i Braunius og Hogensbergs store billedværk fra 1587 om Europas berømte byer på linie med København, Odense, Haderslev, Ribe og Helsingør. Det var statholderen i Rendsborg, Henrik Rantzau, der havde ladet stikket over Kolding tegne, og prospektet synes også at være ret troværdigt. Bystyret i Kolding var involveret i kong Frederik IIs og hertug Hans den Ældres stridigheder om Kongerigets grænse mod syd. Bysbogen refererer et rådstuemøde, der fandt sted den 12. oktober 1596, hvor borgmester Anders Simonsen og rådmand Peder Andersen meddelte, at Kolding bys sydgrænse lå ved Krathuset eller det sted sønden bjergene, hvor fremmede herrer og fyrster modtages og igen aftakkes. Grænsens placering havde også været diskuteret i 1576, hvor Anders 21

20 Kong Hans privilegiebrev af 4. marts Påtegningerne viser, hvor ofte det har været nødvendigt at vise det frem. Original på pergament i Rigsarkivet. Simonsen sammen med en anden rådmand havde vist udsendinge både fra Kongeriget og fra Hertugdømmet de arealer syd for åen, som i henhold til byens privilegier tilhørte Kolding. Man havde dengang gennemvandret strækningen fra Brunebjerg til Dalby Å, derfra til Vonsild skel og til leddet, hvor de fremmede herrer og fyrster modtages og aftakkes og videre til Stejlbjerg og ned til Bjælderbæk. Dengang havde de herrer erkyndiget sig om, at denne linie var i overensstemmelse med byens privilegier. Christian Is privilegium for Kolding 29. november 1452 beskrev, hvad der omfattede Koldings byfred, dvs. hvilket område, der hørte under Kolding by. Koldingenserne havde fri havn til Drejens Odde og tilsvarende på den søndre side af fjorden. Syd for Kolding gik grænsen fra Brunebjerg til Stejlbjerg og Bjælderbæk. Mod nord gik grænsen vest om Præstelykke, over den hulvej, som går fra Stejlbjerg til Harte og ned til Borgemølle. I et privilegie fra 1483 præciseredes, at byfreden omfattede Brændkjær mark (købt af byen 1444) og gik til Dalby Å. Kong Hans privilegiebrev af 4. marts 1494 stadfæstede Koldings grænse mod vest og nord: fra Kolding Å og then beckerwnd ret nør up til Gamelby wad oc swo ower heden ind til Harcker hole oc swo norden om Koldinge dam oc Emersholt oc nedner i Koldinge strand oc swo wiit oc bret, som Koldinge by haffuer del oc rettughed vdi Hartmarck. At grænsen mellem Harte og Kolding har været et stort stridsspørgsmål ses af de mange påtegninger på privilegiebrevet. Fra 1612 til 1723 har det 13 gange været læst højt ved diverse retsinstanser. Det var dog Sønderbro, der almindeligvis betragtedes som grænsen. Her var porthuset og en bom som ved de andre byporte. Frederik II overlod i 1580 Komarken og Emersholt til byen mod, at den skulle skaffe staldrum til 800 heste og forpligte sig til at afskaffe alle stråtage i byen. Byen købte i 1765 Overmarken ved salget af jorden under Koldinghus Rytterdistrikt. 22

Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994

Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994 Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994 Grundlag for købstaden Fra katolicisme til protestantisme Chr.3 1537 Chr. 4 købstadsforordning 1619 Frederik

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Lavsarkiver på Sjælland.

Lavsarkiver på Sjælland. Lavsarkiver på Sjælland. Indledning. Hovedparten af de bevarede lavsarkivalier fra Sjælland udenfor København samt fra Lolland- Falster findes i det sjællandske lands-arkiv. I den foreliggende registratur

Læs mere

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901 Historiefaget.dk: Højre Højre Estrup Højre-sammenslutningen blev dannet i 1849 og bestod af godsejere og andre rige borgere med en konservativ grundholdning. Højrefolk prægede regeringsmagten indtil systemskiftet

Læs mere

Fra tingsted til rådhus

Fra tingsted til rådhus Fra tingsted til rådhus Mange af os har sikkert en lidt romantisk forestilling om, hvorledes vore forfædre, i hvert fald de af dem der var udpeget som byernes eller sognenes forhandlere, holdt rådslagninger

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad.

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad. Blandt fiskerdrenge og tjenestepiger - Kerteminde i 1800- og 1900-tallet Kerteminde er en typisk dansk by. Ligesom de fleste andre byer ligger den ved havet og har en historie, der går tilbage til middelalderen.

Læs mere

Middelalderen FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Middelalderen FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler Borgmestergården Håndværk og købmandsliv i renæssancen Tilbud til skoler Borgmestergården Borgmestergården i Nyborg byder på en fortælling om købmandsliv i renæssancen, om de danske købstæder, om søfart

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Kolding Miniby. I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18

Kolding Miniby. I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18 Kolding Miniby I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18 Christian 4 Vej 23 6000 Kolding Tlf.: 75 54 08 21 6 5 7 4 2 3 1 1: Sct. Jørgens Hospital 2: Crome & Goldschmidt 3: Sct. Nicolaj Kirke

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune.

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Af Einar Olsen, borgmester for Purhus kommune 1970-86. Først i 1960 erne begyndte de forskellige indenrigsministre at tale om store kommuner.

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Korntvisten. Eggertzes gård lå på hjørnet af Kindhestegade/Møllegade

Korntvisten. Eggertzes gård lå på hjørnet af Kindhestegade/Møllegade Korntvisten 28.04.2013 I marts 1659 blev Abel Schrøder og Næstveds andre snedkere befalet til at reparerer byens pramme, det ville de få 80 sølvdl. for. Det var Palmesøndag og snedkerne ønskede at vente

Læs mere

Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter

Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter Det er et spørgsmål, vi somme tider har fået stillet i foreningen, og svaret er, at det et godt spørgsmål, hvilket på nutidsdansk betyder,

Læs mere

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand?

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? At han var konge, havde stor magt, var en dygtig kriger, klog og gjorde danerne kristne. Hvem fik den store Jellingsten til Jelling?

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

De tre forskningsprojekter, som bliver præsenteret fra Island, er:

De tre forskningsprojekter, som bliver præsenteret fra Island, er: De tre forskningsprojekter, som bliver præsenteret fra Island, er: 1. Lensforvaltningen i Island 1550 til 1682 og lensarkivet. numer to. Præsters og provsters arkiver i Nationalarkivet, et projekt som

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I. C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende 26.10.2012 PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3.

Læs mere

BLANDT FISKERDRENGE OG TJENESTEPIGER - KERTEMINDE I 1800- OG 1900-TALLET

BLANDT FISKERDRENGE OG TJENESTEPIGER - KERTEMINDE I 1800- OG 1900-TALLET BLANDT FISKERDRENGE OG TJENESTEPIGER - KERTEMINDE I 1800- OG 1900-TALLET Borgmestergården Huset blev bygget i 1601, på den tid Midt i Nyborg ligger en gård. Med man kalder renæssancen. Det er ikke skæve

Læs mere

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver Historiefaget.dk: Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt og blev afsat som konge. I lære

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

1 Brandforsikring og ildebrand

1 Brandforsikring og ildebrand 1 Brandforsikring og ildebrand Ulrich Alster Klug, 2014 ulrich@dannebrog.biz 1.1 Brandforsikring for Sjælland scannes til AO Brandforsikringsarkivalier, nemlig brandforsikringsprotokoller og brandtaxationsprotokoller

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Kongeriget. Opgaver til. frederik 4. Hvor gammel var frederik 4. da. Hvor blev frederik 4. Han blev gift:... Født: [F]... Gift: [G]...

Kongeriget. Opgaver til. frederik 4. Hvor gammel var frederik 4. da. Hvor blev frederik 4. Han blev gift:... Født: [F]... Gift: [G]... Opgaver til Kongeriget FAMILIE Søn af Christian 5. af Danmark-Norge (1646-1699) og Charlotte Amalie af Hessen-Kassel (1650-1714). Gift 1. gang i 1695 med den 4 år ældre Louise af Mecklenburg-Güstrow (1667-1721)

Læs mere

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag.

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag. Opgaver til Borgen 1. Konge og tigger Se på tegningen side 5 øverst til højre. Skriv i pyramiden, hvem du mener, der er de øverste i samfundet i dag, og hvem der ligger i bunden. 2. Er det bedst hos far

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

På den baggrund finder Ankestyrelsen ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen.

På den baggrund finder Ankestyrelsen ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen. Vedrørende udgiftens størrelse har Odense Kommune selv vurderet, at den samlede udgift til afslutningsfesten den 30. november 2013 samlet set var for dyr. Ankestyrelsen har i den forbindelse noteret sig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Tinghøj, Galgehøj og Kaghøj

Tinghøj, Galgehøj og Kaghøj Tinghøj, Galgehøj og Kaghøj Hornum Herreds Ting blev fra gammel tid holdt øst for Øster Hornum by ved den store Tinghøj, der ligger ved Gl. Viborgvej i Estrup mellem Guldbæk og Øster Hornum ved den gamle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger Kapitel 1. Navn, Hjemsted og formål 1. Den selvejende institutions navn er Den Selvejende almene Plejeboliginstitution

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN ALMENNYTTIGE FORENING L.A. RINGS VENNER

VEDTÆGTER FOR DEN ALMENNYTTIGE FORENING L.A. RINGS VENNER VEDTÆGTER FOR DEN ALMENNYTTIGE FORENING L.A. RINGS VENNER Roskilde, den 12. juni 2014 PRÆAMBEL Sct. Jørgensbjerg er et af Roskilde bys få tilbageværende gamle kulturområder, hvor der stadig findes et bymiljø

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

Møn før 1657 10. Mølleporten i Stege

Møn før 1657 10. Mølleporten i Stege Om Møns indbyggertal Mølleporten i Stege Omkring 1650 var indbyggertallet på Møn ca. 5500. Der var på det tidspunkt 546 gårde, 254 huse og 10 ikke-landmænd (præster, degne og ridefogder). De største landsbyer

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten.

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten. Historiefaget.dk: Helstaten Helstaten foto Helstaten var en betegnelse i 1800-tallets politik for det samlede danske monarki, der omfattede kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg,

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL Denne vejledning henvender sig til andelshavere på Kollegiet Glanshatten, der ønsker at sælge deres andel. Læs denne vejledning grundigt, inden du henvender dig med spørgsmål.

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten "Zum finsteren Stern".

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten Zum finsteren Stern. Königsburg Königsburg er en af adskillelige borge, som Erik af Pommeren lod bygge eller udbygge i årene 1414-1415, da han blev konge. Det var et led i kampen om Hertugdømmet Slesvig. Flere af dem har vel

Læs mere

Vedtægt for Odense Stadsarkiv

Vedtægt for Odense Stadsarkiv Vedtægt for Odense Stadsarkiv 1. Stadsarkivet henhører under. Dets arbejdsområde er Odense Kommune. 2. Stadsarkivets opgave er at indsamle, registrere og bevare kommunale arkivalier fra Odense Kommune

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 Sag 150/2014 A kærer værgebeskikkelse vedrørende B (advokat Uno Ternstrøm, beskikket for A) (advokat Dorthe Østerby, beskikket for B) I tidligere

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Nr. 43- Persillekræmmeren - 2007

Nr. 43- Persillekræmmeren - 2007 Nr. 43- Persillekræmmeren - 2007 Digteren H. C. Andersen skrev i 1854: Hist, hvor vejen slår en bugt, ligger der et hus så smukt. Væggene lidt skæve stå, ruderne er ganske små, osv. "Stensballehus" Verslinjerne

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

TROELS WINTHER. på Astrupgård og hans slægt

TROELS WINTHER. på Astrupgård og hans slægt TROELS WINTHER på Astrupgård og hans slægt Foredragets indhold: Troels Winther og hans søn Peder Troelsen; hvem var de? hvilken tid levede de i? Efterslægtens udbredelse med hovedvægt på Sønderjylland

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A eller i forkortet form, Hou Lystbådehavn. Selskabets hjemsted er

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Christian 3. indførte Reformationen ved en lov, som blev vedtaget af Rigsdagen i 1536, og den blev i 1537 fulgt op af Kirkeordinansen, som gav regler for kirkens

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Europa 1695. Tidlig enevælde. Kongeloven. Krig og skatter. Fakta. Adelens magt svækkes. Danmarks størrelse. Fornuften vinder frem. Vidste du...

Europa 1695. Tidlig enevælde. Kongeloven. Krig og skatter. Fakta. Adelens magt svækkes. Danmarks størrelse. Fornuften vinder frem. Vidste du... Historiefaget.dk: Tidlig enevælde Tidlig enevælde Europa 1695 I Danmark indførtes enevælden omkring 1660. Den nye styreform gjorde Frederik 3. og hans slægt til evige herskere over Danmark. De var sat

Læs mere

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910 Af Bent Hartvig Petersen Den 18. februar kan Solrød sogn fejre et 100 års jubilæum for den over 800 år gamle Solrød Landsbykirke. Det er på denne dag 100 år siden, at kirken overgik til selveje og blev

Læs mere

Læs højt for klassen, mens eleverne har teksten foran sig. Lad dem evt. selv læse ord eller sætninger, hvor de kan.

Læs højt for klassen, mens eleverne har teksten foran sig. Lad dem evt. selv læse ord eller sætninger, hvor de kan. Til læreren Sådan kan I arbejde Læsning af teksten Læs højt for klassen, mens eleverne har teksten foran sig. Lad dem evt. selv læse ord eller sætninger, hvor de kan. På de følgende sider finder du oplæg

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

De syv dødssynder - Elevmateriale

De syv dødssynder - Elevmateriale De syv dødssynder - Elevmateriale Juli-August 2017 Undervisningsmateriale udarbejdet til Viborg Bibliotekerne i anledning af Reformationsåret 2017 af Kristian Dysted og Bo Jensen 1 Hvad er Synd? I middelalderen

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Sankt Bodils Brønd En teori om hvad der måske skete med Sankt Bodils Brønd?

Sankt Bodils Brønd En teori om hvad der måske skete med Sankt Bodils Brønd? Sankt Bodils Brønd En teori om hvad der måske skete med Sankt Bodils Brønd? På sit kort over Roskilde fra 1677 har Resen indtegnet fem brønde : Høye Brønd, St. Bodils Brønd, Byens Brønd, Alle Helgens Brønd

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

JENS ALBINUS I WILLIAM SHAKESPEARES RICH ARD III UNDERVISNINGSMATERIALE

JENS ALBINUS I WILLIAM SHAKESPEARES RICH ARD III UNDERVISNINGSMATERIALE JENS ALBINUS I WILLIAM SHAKESPEARES RICH ARD III UNDERVISNINGSMATERIALE Indholdsfortegnelse: 1. William Shakespeares Richard III 2. Rosekrigerne 3. Stykkes handlingsgang 4. Karakterer 1. William Shakespeares

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en byggegrund til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en byggegrund til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig Fyn A/S v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede som følge af fejlagtige oplysninger i salgsopstillingen

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere