REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. SEPTEMBER 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. SEPTEMBER 2013"

Transkript

1 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. SEPTEMBER 2013 Formand Hanne Marcussen bød velkommen til dette års generalforsamling, som blev afholdt den 30. september 2013, kl. 19:00 i Jacalahytten i Tåstrup. Der var i alt fremmødt 26 stemmeberettigede (efter fordelingstal 2.794) inkl. bestyrelsen. Derudover havde bestyrelsen modtaget 2 fuldmagter (efter fordelingstal 197) hvoraf 1 fuldmagt omhandlede alle forslag (ekskl. de budgetmæssige) og 1 omfattede kun 3 forslag (1,3,8). 1. VALG AF DIRIGENT Formanden gik over til den udsendte dagsorden, og foreslog ejerforeningens advokat Marianne Wittenkamp som dirigent, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne, og gik herefter videre i den udsendte dagsorden. 2. AFLÆGGELSE AF ÅRSBERETNING 2012/13 Formand Hanne Marcussen fremlagde årsberetningen for året ved at henvise til den skriftlige beretning, som var udsendt/omdelt. Formanden uddybede beretningen mht. vandrørsprojektet, idet hun kom ind på nødvendigheden af forskellige drøftelser i relation til projektet samt, at bestyrelsen ikke mener, at beslutningen om hvilken løsningsmodel, der skal vælges, bør være bestyrelsens alene. Hun stillede i udsigt, at bestyrelsen vil fremlægge en rapport for en kommende generalforsamling indeholdende bestyrelsens vurdering af forskellige løsningsmodeller. Bestyrelsen har i det forløbne år bl.a. set på foreningens økonomi på lidt længere sigt. I den forbindelse er det vurderet hvilke ekstraordinære udgifter, der må påregnes. Dels på baggrund af vedligeholdelsesplanens projekter dels på baggrund af status på foreningens tag. Et vandrørsprojekt vurderes på nuværende tidspunkt til at kunne iværksættes indenfor en tidshorisont på 3 år dvs. omkring Holder bestyrelsens forudsætninger om omkostningsniveauet og vedtages årets budgetforslag, vurderes det, at projektet kan gennemføres uden optagelse af eksterne lån. Formanden henledte afslutningsvist generalforsamlingens opmærksomhed på, at bestyrelsen i vid omfang anvender foreningens hjemmeside til kollektiv kommunikation til foreningens medlemmer/beboere. Afslutningsvist blev generalforsamlingen gjort opmærksom på det lille tillæg, som er vedlagt generalforsamlingsmaterialet. Denne er ment som en informationspjece og skal ikke godkendes. Der var ikke spørgsmål til bestyrelsens beretning og den blev enstemmigt godkendt. 3. GODKENDELSE AF ÅRSREGNSKAB 2012/13 1

2 Kasserer Martin Rasmussen, fremlagde årsregnskabet, som viste et overskud på kr Spørgsmål vedr. resultatopgørelsen, øvrige indtægter Axel Jacobsen 78 st. th. syntes, at det var svært for ham at se, at han var blevet opkrævet kr til bødekassen, som det udtryktes. Han mente det præcist skulle fremgå hvem, der have bidraget med hvor meget og til hvad. Dirigenten orienterede om, at regnskabet ville blive meget omfangsrigt, såfremt de enkelte poster fra bogføringen skulle fremgå af regnskabet. Hun gjorde desuden opmærksom på, at alle bilag havde været via foreningens revisor, og i øvrigt befinder sig på kontoret. Desuden gjorde bestyrelsen opmærksom på, at det foreningens prisliste er offentligt tilgængelig på vor hjemmeside. De ejere, som bruger den individuelle service, betaler ifølge prislisten. Axel Jacobsen, 78 st th, udtrykte utilfredshed med, at der ikke længere var en kontortid for personlig henvendelse. Bestyrelsen svarede, at det havde man haft tidligere, men at ejerne aldrig benyttede sig af kontortiden. I stedet for at have frivillig ulønnet bestyrelsesmedlemmer til at bruge unødvendige ressourcer til kontorvagter, har tidligere bestyrelser valgt at nedlægge kontortiden og i stedet have kontakt via . Godkendelse af årsregnskabet Efter en længere drøftelse af ejerforeningens gebyrpolitik blev regnskabet godkendt med bred opbakning blandt de fremmødte. Bestyrelsen opfatter dette som en klar opbakning til den førte gebyrpolitik, hvorefter individuel service medfører individuel udgift. 4. GODKENDELSE AF BUDGET 2013/14 Til driftsbudgettet for 2013/14 blev følgende punkter fremhævet: Lønudgifter Arbejdet med udarbejdelsen af et langtidsbudget afdækkede behovet for yderligere opsparing i foreningen. Opsparing kan finansieres ved besparelser eller yderligere indtægter. Gårdmanden tilkendegav under arbejdet med udarbejdelsen af budgettet, at han var interesseret i at gå 25% ned i arbejdstid. Bestyrelsen drøftede dette og fandt, at det var en god idé at fremsætte forslag om dette til generalforsamlingen. Udgiftsnedsættelsen for 2013/14 er beregnet til kr. 0,50 pr. fordelingstal pr. md. Der var flere af de fremmødte, der undrede sig over, at en fuldtidsstilling kan klares med en deltidsmedarbejder. Formanden forklarede, at gårdmanden naturligvis kunne lave mindre på mindre tid, men at hans grundlæggende opgaver har 1. prioritet og ikke ville blive berørt dvs. snerydning, ukrudtsbekæmpelse, græsslåning, trappevask og generel oprydning efter uhensigtsmæssig adfærd. Det han ikke vil få samme tid til fremadrettet, er ekstraopgaver som f.eks. opgravning og plantning af nye hække, maling af hegn, legeplads og kælder, udvendige trappereparationer, og andre byggemæssige opgaver. Den type opgaver vil i givet fald blive af mere begrænset omfang. Bestyrelsen vil løbende prioritere gårdmandens arbejdsopgaver. Desuden foreslog formanden, at vi er nødt til at tage dette år som et prøveår og se, hvilke konsekvenser den nedsatte tid får for kvaliteten og hvor mange opgaver, der ikke har været tid til. Bestyrelsen vil til næste år komme med en samlet vurdering. 2

3 Det blev af en fremmødt foreslået, at foreningens medlemmer kan gå sammen om løsningen af specielle opgaver. Formanden svarede, at hun syntes idéen var god, men at vi lige måtte afvente og se behovet før vi drog yderligere konklusioner. I første omgang fandt hun det vigtigst, at indgå en fornuftig aftale om nedsat tid med gårdmanden og derefter se på om, der var behov for yderligere tiltag. 92 st th, spurgte ind til Henriks rolle i bestyrelsen. Dirigenten svarede, at bestyrelsen har ansat Henrik, som bogholder og til at bistå med det administrative. Asfalt Der afsættes kr udover allerede hensatte midler på kr til ny asfaltbelægning på vore parkeringsarealer. Projektets gennemførelse afventer tilsagn fra naboforeningerne 7EZ og 7EØ side om iværksættelse af et fællesprojekt, da vi især har et fællesskab med dem langs opgang Vi forventer, at det vil være billigere at lave et samlet projekt vedrørende alle parkeringsarealerne. Endvidere vil vedligeholdelsesniveauet være nogenlunde ensartet fremadrettet. Afstemning Afstemningen om driftsbudgettet blev udsat til efter forslagsbehandlingerne, da vedtagelse af visse af forslagene ville påvirke driftsbudgettet. Henrik gennemgik bestyrelsen øvrige budgetforslag for 2013/14: Forhøjelse af bidrag til grundfond Bestyrelsen foreslog en forhøjelse på kr. 1,00 pr. fordelingstal pr. md. Forslaget var begrundet i, at arbejdet med langtidsbudgettet havde afdækket, at vandrørsprojektet sandsynligvis ikke ville kunne finansieres fuldt ud via den eksisterende opsparing. Optagelse af lån er ifølge de gældende vedtægter ikke mulig. En muliggørelse vil kræve enstemmighed blandt foreningens medlemmer om vedtægtsændringer, hvilket bestyrelsen ikke umiddelbart forventer vil være muligt at opnå. Det bedste alternativ til et kontant indskud fra medlemmerne vil derfor være en yderligere opsparing. Antennefond Bestyrelsen forslog i det fremsendte forslag en forhøjelse på kr. 5 pr. lejlighed pr. md. Siden materialets udarbejdelse havde bestyrelsen modtaget de faktiske forhøjelser og kunne meddele, at den foreslåede forhøjelse ikke var tilstrækkelig til at undgå underskud i antennefonden. En mere korrekt forhøjelse ville være kr. 15 pr. lejlighed pr. md. De fremmødte var indstillet på, at forhøjelsen skulle være kr. 15 pr. lejlighed pr. md. Antennebidraget stiger således pr til kr. 310 pr. lejlighed pr. md. Vaskeri Der blev stillet spørgsmål til en ny udgiftspost i vaskeriregnskabet tømning/optælling/aflevering mønter. Det blev uddybet, at vaskeriregnskabet er et selvstændigt regnskab. Bestyrelsen foreslog denne udgift afholdt af vaskeriet, da udgiften er en forudsætning for driften af vaskeriet på lige fod med andre udgifter ved driften af vaskeriet. Opgaven udføres i dag af gårdmanden. Vaskeriet pålægges naturligvis ikke denne udgift, hvis arbejdet udføres af en ulønnet frivillig, som det tidligere har været praktiseret i en længere årrække. 3

4 Priser for brug af vaskeri fastholdes: Vasketur kr. 20. Tørretumler enhedspris 4 min/pr. krone. Reguleringer af fællesydelser ifølge nettoprisindeks juni (1,00%) Bidrag til fællesudgifter, grundfond og tagfond forhøjes med nettoprisindekset iht. tidligere generalforsamlingsbeslutning, hvilket indebærer en stigning på 1,00% pr svarende til samlet kr. 0,14 pr. fordelingstal pr. md. Afstemning Budgettet blev efter forslagsbehandlingerne vedtaget med den tilføjelse, at budgettet korrigeres iht. vedtagelsen af forslag 2 om overførsel af driftsudgifter til varmeregnskab. Bestyrelsen har gjort korrigeret budget tilgængeligt via hjemmesiden. 5. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER Anja Morell 98 st. mf. blev valgt for 2 år Christian Buchwald th. blev valgt for 2 år Begge valgt uden modkandidater. Den 3. ledige post i bestyrelsen lod sig ikke umiddelbart besætte, men dirigenten fastslog, at bestyrelsen ifølge vedtægterne er beslutningsdygtig med 3-5 medlemmer. Derfor er bestyrelsen beslutningsdygtig med 4 medlemmer. 7. VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN 2. suppleant Susanne K. Andersen, 82 st. tv. - valgt for 2 år 8. VALG AF HOVEDBESTYRELSESMEDLEMMER Valget overlades til bestyrelsen 9. VALG AF REVISOR Registreret revisor Kim Hald Schütt, Optimal Revision, genvalgt for 1 år. 10. INDKOMNE FORSLAG Til årets generalforsamling var der fremsat 10 forslag, hvoraf 4 var medlemsforslag og 6 var bestyrelsesforslag. 1. Forslag vedr. efterreparationsfond (bestyrelsen) - afvist. Bestyrelsen vurderede op til generalforsamlingen, at der var behov for at gøre markant opmærksom på en fremtidig udgiftspost for de fleste lejligheder forbundet med udskiftning af vandrør og evt. faldstammer. Denne udgiftsposts størrelse er afhængig af forholdene i den enkelte lejlighed, er individuel og afholdes ikke af ejerforeningen. 4

5 Forslaget blev drøftet og derefter nedstemt. Forslaget blev nedstemt med 18 nej-stemmer (heraf 1 ved fuldmagt) og 6 ja-stemmer (heraf 1 ved fuldmagt). 4 stemte blankt. Bestyrelsen opfordrer hermed til, at den enkelte selv sparer op til de individuelle efterreparationer, som vil komme i forbindelse med et vandrørsprojekt, som forventes iværksat om ca. 3 år. 2. Forslag om overførsel af visse driftsudgifter til varmeregnskab (medlem) - vedtaget Forslagsstilleren præsenterede forslaget. Efter hans opfattelse har ejerforeningen hidtil administreret drifts- og varmeregnskabet i strid med bl.a. vedtægterne og diverse love. Han påpegede at vedtægternes 17 foreskriver, at alle udgifter til vedligeholdelse af varmeanlægget skal afregnes via varmeregnskabet. Forslagsstillerens forslag om fordelingen af udgifterne efter enhedspris under varmeregnskabet affødte en del diskussion. Der blev givet udtryk for, at det var uretfærdigt for de små lejligheder, at de skulle bære en større andel af udgifterne end hidtil. Forslagsstilleren mente imidlertid ikke, at kunne finde argumenter for en differentieret udgift blandt lejlighederne og fastholdt, at en enhedspris efter hans opfattelse var mest fair. Forslaget blev sat til afstemning ved håndsoprækning, men resultatet var uklart i forhold til de stemmeberettigedes fordelingstal. Der blev derfor iværksat en skriftlig afstemning, som resulterede i, at forslaget blev vedtaget med ja-stemmer mod nej-stemmer efter fordelingstal. Driftsbudgettet for 2013/14 korrigeres i overensstemmelse med forslaget, fællesbidrag nedsættes med kr. 0,68 pr. fordelingstal pr. md. og acontobidraget for varme stiger pr med kr. 70 for alle medlemmer. 3. Forslag om ændring af husorden udbetaling via ejerforeningen (bestyrelse) - vedtaget Forslaget omhandlede regler for udbetaling, samt forbud mod modregninger fra medlemmernes side. Enkelte af de fremmødte mente, at bestyrelsen burde udbetale kontant. Bestyrelsen fandt ikke denne løsning tilstrækkelig sikker, da det kunne komme til at dreje sig om mange tusinde kroner, som skulle hæves og fordeles. En enkelt fremmødt ønskede, at foreningen skulle lave modregning i fællesydelserne. Henrik forklarede den pågældende, at det ville blive administrativt meget besværligt. Den fremmødte var ligeglad med, om det var besværligt eller ej, idet han bl.a. mente, at det var det, han allerede betalte administratoren for. Såfremt en ejer ikke fremsender eller afleverer sit kontonummer til foreningen, vil der ikke længere kunne udbetales tilgodehavender. Beløbet vil fremgå i en post i regnskabet, som hedder uafhentede midler, indtil ejer oplyser sit kontonummer. Efter 3 år forældes kravet dog og tilfalder foreningen. 5

6 Forslaget blev vedtaget med 27 stemmer for (2 ved fuldmagt) og 1 stemme imod. 4. Forslag vedr. kvittering for varmeaflæsning (medlem) - afvist Forslaget omhandlede et ønske om, at der blev udarbejdet og afleveret en kvittering for varme i forbindelse med vandaflæsningen. Forslagsstilleren var af den opfattelse, at man ikke kan stole på digitale målere og, at forbrugeren umyndiggøres i relation til aflæsningsfirmaet. Det blev underbygget af henvisninger til, at der i andre bebyggelser var konstateret fejl i forbindelse med digitale målere. Formanden tilkendegav, at bestyrelsen havde kommenteret forslaget og ikke kunne anbefale forslaget, da en kvittering efter bestyrelsens opfattelse ikke øger beboerens retssikkerhed yderligere. Hun opfordrede forslagsstilleren til, at aflæse sine målere selv - evt. med bistand og meget gerne med billeddokumentation - og sammenligne disse med vand- og varmeregnskabets tal, når dette foreligger. Forslaget blev nedstemt med 3 stemmer for (0 ved fuldmagt) og 11 imod (1 ved fuldmagt). 14 undlod at stemme. Bestyrelsen har taget til efterretning, at der blandt nogle af de fremmødte var et ønske om, at få en eller anden form for kvittering af de aflæste tal (varme/vand). Det vil derfor blive udmeldt, såfremt Minol stiller faciliteter til rådighed fremadrettet for den enkelte forbruger. 5. Forslag om ståldøre/-karme (medlem) delvist vedtaget (afventer) Forslaget omhandlede et ønske om at få tilladelse til isætning af ståldør m/stålkarm, samt at få tilladelse til at placere en ringeklokke i opgangsvæggen. Der var lidt drøftelser omkring, hvorfor ringeklokken ikke kunne monteres i karmen som på de øvrige døre i bebyggelsen. Forslagsstilleren oplyste hertil, at normen i dag er, at elektriske installationer ikke monteres i dør/karm men for sig selv. Bestyrelsen tilkendegav, at de ikke have noget at indvende mod ståldøre/-karme men fandt, at det er nødvendigt, at der fastlægges fælles standarder for montering for at opretholde et ensartet udseende i vore opgange. Forslaget blev delt i to. Første forslag gik på om det er tilladt at montere en ståldør/karm: Forslaget blev vedtaget for så vidt tilladelse til at montere ståldøre/-karm med 12 stemmer for, og 8 imod (heraf 1 ved fuldmagt) og 8 stemte ikke. Tilladelse kan dog først udstedes, når generalforsamlingen har vedtaget fælles standarder. 6

7 21 stemte ja for at generalforsamlingen skal vedtage retningslinjer inden montering kan tillades. Resten undlod at stemme. 6. Forslag om ændring af husorden/haveregulativ hegnsfarve ændres (medlem) - afvist Forslagsstilleren fremlagde sit forslag og begrundede det med, at der allerede er en lang række farvenuancer i foreningen. Bestyrelsen tog afstand til forslaget, idet antallet af farvevarianter ved vedtagelse bare ville stige yderligere. Forslaget blev nedstemt med 3 stemmer for (0 ved fuldmagt) og 20 imod (heraf 1 ved fuldmagt). 7. Forslag om ændring af husorden/haveregulativ overtagelse af misligholdte haver (bestyrelse) - vedtaget Forslaget omhandlede en stramning af ejerforeningens sanktionsmuligheder overfor lejlighedsejere med en misligholdt have. Bestyrelsen oplever, at de pågældende ejere ikke ønsker at respektere haveregulativet og, at det medfører uforholdsvis meget administrationsarbejde uden effekt på haverne. Bestemmelsen bemyndiger bestyrelsen til at ophæve den generelle varslingsfrist på 14 dage ifølge haveregulativet. Bestyrelsen bemyndiges til at vurdere behovet og umiddelbart iværksætte udbedringsarbejder i de pågældende haver for ejers regning. Forslaget blev vedtaget med 16 stemmer for (1 ved fuldmagt) og 3 imod (heraf 0 ved fuldmagt). 9 undlod at stemme. 8. Forslag om ændring af husorden/haveregulativ part i sag om havehegn (bestyrelse) - vedtaget Forslaget omhandlede bestyrelsens muligheder for at indtræde som part i en sag mellem naboer om udskiftning af hegn. Desværre oplever vi, at nogle naboer ikke kan komme til enighed om en udskiftning af hegn mellem haver, prisen på denne og opsætning uanset hvor indlysende behovet end måtte være. Denne bestemmelse bemyndiger bestyrelsen til at træffe afgørelser i sager af denne karakter og evt. indtræde som part ved inddrivelse af tilgodehavende fra den ene part. Forslaget blev vedtaget med 19 stemmer for (2 ved fuldmagt) og 1 imod. 8 undlod at stemme. 9. Forslag om ændring af husorden/haveregulativ præcisering af haveregulativ (bestyrelse) - vedtaget Forslaget omhandlede en præcisering af, at haveregulativets bestemmelser om ansvar for overholdelse af regulativets bestemmelser altid er lejlighedsejerens, uanset om lejligheden er udlejet eller ej. Forslaget blev vedtaget med 22 stemmer for (0 ved fuldmagt) og 1 imod (ved fuldmagt). Resten 5 undlod at stemme. 7

8 10. Forslag om ændring af husorden/haveregulativ krav til udlejere (bestyrelse) - vedtaget Forslaget omhandlede udlejeres ansvar overfor foreningen i relation til deres lejere. Forslaget præciserer, at udlejer bl.a. er ansvarlig for instruktion af lejere i foreningens forhold herunder husorden, haveregulativ, affaldsregulativ, at forevise nye lejere de til foreningen hørende faciliteter, samt at udlevere de til foreningen hørende nøgler. Såfremt udlejer ikke senest pr. indflytningsdato for hver udlejningsperiode på eget initiativ har bekræftet overfor ejerforeningen, at nærmere fastlagte krav er opfyldt, påtager ejerforeningen sig denne opgave for udlejers regning. Bestyrelsen fastlægger nærmere krav til udlejer og ejerforeningens gebyr for evt. udførelse af instruktion af lejer. Det blev foreslået, at bestyrelsen påtog sig instruktionsarbejdet som en naturlig del af bestyrelsens øvrige arbejde. Bestyrelsen fandt, at det er udlejers ansvar og, at bestyrelsen ikke kunne se det naturlige i at påtage sig det ansvar. Forslaget blev vedtaget med 24 stemmer for (0 ved fuldmagt) og 1 imod (ved fuldmagt). 3 undlod at stemme. 11. EVENTUELT Et medlem var utilfreds med gårdmandens ageren ifm en barnevogn i opgangen. Hun var blevet overfuset af en person, der ikke mente vedkommende var underlagt reglerne her i ejendommen omkring forbud mod barnevogne og lignende i opgangene, da hun havde påtalt forholdet overfor ham. Hun havde herefter henvendt sig til gårdmanden for at få sagen bragt i orden. Bestyrelsen bad alle, der har en berettiget klage om at indgive den til bestyrelsen og IKKE til gårdmanden. Gårdmanden skal så vidt muligt ikke i konflikt med beboere uanset, hvor berettiget det måtte være. Gårdmanden observerer, dokumenterer og melder tilbage til administrationen/bestyrelsen, som herefter håndterer sagen. Gårdmanden skal ikke smide, hvad han har i hænderne undtagen, hvis det er et alvorligt og akut problem, der påpeges. Et medlem gav udtryk for at den nuværende TV-pakke ikke var tilstrækkelig og ønskede den ændret. Det blev påpeget, at han kunne købe/leje en boks hos YouSee og derefter se de ønskede kanaler. Han påstod, at boksene ikke duede i hans lejlighed, da han allerede havde prøvet adskillige. Andre kunne oplyse, at de virkede upåklageligt hos dem. Et medlem gav udtryk for, at birketræet ud for opgang 78 på havesiden var generende, da det svinede og hindrede udsigten til pergolaen. Han blev opfordret til at beskære sine egne planter for at øge udsynet fra sin have. Derudover var der bred opbakning til, at træet skulle bevares. Formanden rundede mødet af med at opfordre de fremmødte til at tage nogle gratis æbler fra foreningens æbletræer med hjem. Dirigenten rundede af, og takkede for god ro og orden. 8

9

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 27. April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling, og ser frem til at holde

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat År 2016, tirsdag den 3. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Annebergparken 10. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter for følgende

Læs mere

GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark

GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark Tilstede: Bestyrelse: Lars Kure (LK) Bitten Grønbech (BG) Bent Elling (BE) Edvard Holm (EH) Per Dettlaff (PD) Suppleanter:

Læs mere

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Mart. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt d: 30.oktober

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 22. marts 2011. i Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4-6

Referat af Generalforsamling d. 22. marts 2011. i Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4-6 Fremmødte: Referat af Generalforsamling d. 22. marts 2011 i Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4-6 - 4 - st tv - 4 - st th - 4 1 tv - 4 2 tv - 4 2 th - 4 3-6A - st - 6A 2 tv - 6A 2 th - Der var fuldmagter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Humlegården Mandag, den 9. januar 2012 kl. 18:30 i forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads, ved Halmtorvet Dagsorden for generalforsamlingen var

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Ad 1: Valg af dirigent Per Bach valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidig. Ad 2: Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 5/4-2006

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 5/4-2006 Referat af ordinær generalforsamling i den 5/4-2006 1. Valg af dirigent. Thomas Jørgensen (BV27) blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at forsamlingen var lovligt indkaldt og at der var 27 stemmeberettigede

Læs mere

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer Referat af generalforsamlingen den 19. november 2015 Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer 1. Valg af dirigent Johnny Eriksen

Læs mere

Ejerforeningen Drejøgade 35

Ejerforeningen Drejøgade 35 Ejerforeningen Drejøgade 35 Onsdag den 23. marts 2011, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Drejøgårdens lokaler, Drejøgade 26F,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup.

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Der var 29 lejligheder repræsenteret, heraf en ved skriftlig fuldmagt

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT J. nr. 4948/20 GENERALFORSAMLINGSREFERAT Onsdag den 24. april 2013 kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Porcelænshaven i CBS lokaler (PH407), Porcelænshaven 26, 2000 Frederiksberg.

Læs mere

Generalforsamling i E/F Ibstrupparken III

Generalforsamling i E/F Ibstrupparken III Generalforsamling i E/F Ibstrupparken III Dagsorden 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3.Fremlæggelse af fordelingsregnskabet for det forløbne

Læs mere

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 10. maj 2014 Referat af generalforsamling i Virumbo IV den 22. april 2014 Birgit Kjeldsen, Lise Bonde, Birthe Mikkelsen, Ib Højbjerg, Lise Mundt, Lars Friis, Anders, Martin Hou, Keld Greenaae, Jakob Tønnesen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 Formanden indledte med at foreslå, jf. nærmere nedenfor, at alle fremmødte præsenterede sig med

Læs mere

Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv

Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Ordinær Generalforsamling onsdag den 15. april 2009 kl. 19.00 i fælleslejligheden Østerhøjvej 15 A, st. Dagsorden: 1. Valg af referent. 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling Stenløse Skytteforening

Generalforsamling Stenløse Skytteforening Referat fra generalforsamling, mandag d. 24. februar 2014 kl. 19.00, i klubhuset Bækholmvej 27, 3660 Stenløse Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

i Ejerforeningen Frederikskaj

i Ejerforeningen Frederikskaj Referat af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 24. marts 2015, kl. 19.OO ifælleshuset Der var fremmødt repræsentanter inkl. fuldmagter for 33 lejligheder, med et samlet

Læs mere

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00.

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00. År 2009, den 23. september kl. 19:00, afholdtes ordinært afdelingsmøde i Boligselskabet af 1961 i Greve (BS61), afdeling Grønlykkeparken. Mødet afholdtes i beboerlokalerne, Grønlykkeparken 25, 2670 Greve,

Læs mere

REFERAT. E/F Jacobsgården ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Jacobsgården ordinær generalforsamling EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 10. marts 2015 Ejd.nr. 108-111 REFERAT E/F Jacobsgården ordinær generalforsamling Mødested: India Selskabslokaler, Højdevej 59-61, 2300 København S Mødedato: 8.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Ejerforeningen Tranebærhaven

Ejerforeningen Tranebærhaven År 2014, Tirsdag den. 13.maj kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i på Ishøj Idrætscenter Kursuslokale 2-3, Vejledalen 17, 2635 Ishøj. Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Formand Per B Madsen,

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst

REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst Tid: Tirsdag d. 5. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Havkærvej 16, fælleslokale i kælder Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 15. maj 2013 Afholdt den: 24. april 2013 Til stede: Referent: 14 ejere, repræsentanter for andelsboligerne, Nordicom Bolig A/S, Lejerbo

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Sauershøj Tirsdag den 25. april kl. 19.00 Spar Nords lokaler, Hasserisvej 113,9000 Aalborg

Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Sauershøj Tirsdag den 25. april kl. 19.00 Spar Nords lokaler, Hasserisvej 113,9000 Aalborg Ejerforeningen Sauershøj Aalborg www.sauershoej.dk Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Sauershøj Tirsdag den 25. april kl. 19.00 Spar Nords lokaler, Hasserisvej 113,9000 Aalborg Referent: Poul Erik

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Referat af ordinært afdelingsmøde i 21. oktober 2015 afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 24. september 2015 kl. 18.30 i Glassalen på Baltorpskolen Til

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning om foreningens virke

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 18. september 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Sortemose Skov Grundejerforening Referat af 43. ordinære generalforsamling Tirsdag den 22. november 2005

Sortemose Skov Grundejerforening Referat af 43. ordinære generalforsamling Tirsdag den 22. november 2005 Referat af 43. ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent Formanden Bent Andersen (nr. 70) bød velkommen og optælling af de fremmødte viste, at 25 huse var repræsenteret ved generalforsamlingen, og

Læs mere

Benløseparken Ejerforening Den 29. september 2011

Benløseparken Ejerforening Den 29. september 2011 Bjarne Petersen Benløseparken Ejerforening Side 1 af 7 23. oktober 2011 Benløseparken Ejerforening Den 29. september 2011 Referat af ordinær generalforsamling: Der var til generalforsamlingen fremmødt

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo År 2009 den 28. september kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i E/F Strandbo II. Den ekstraordinære generalforsamling blev

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag d. 24. april kl. 19.00 i børnehaven, Beatesmindevej 175. Fremmødte (navn og lejlighedsnummer): Linh Dam (97), Bjarne Nielsen og Hanne Mette Jensen (107), Ghita Klitgaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 Til medlemmerne i andelsboligforeningen REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 År 2016, mandag den 18. april 2016, klokken 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Ellesletten

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset.

Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset. Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset. Dagsorden: 0. Velkomst. Afdelingsbestyrelsesformand Torben Sandgreen bød velkommen til

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

Beboerforeningen Sædding Strandvej Ådalen4A-6Q,Esbjerg

Beboerforeningen Sædding Strandvej Ådalen4A-6Q,Esbjerg /'_ Beboerforeningen Sædding Strandvej Ådalen4A-6Q,Esbjerg Postadresse: Ådalen 6 D, 6710 Esbjerg V Esbjerg, den 13. april2011. Referat af Beboerforeningen Sædding Strandvejs ordinære generalforsamling'

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 Valby, den 21. maj 2007 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Næstformanden, Marian Jürs, bød velkommen. Anne Lyngbye blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug

Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug 30. maj 2013 kl. 19.30 Sted: Roforeningen KVIK, Strandvænget 53, 2100 København Ø Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg VEDTÆGTER for Thyges Banke Grundejerforening Kalundborg 3. udgave. Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 2007 1 af 7 Vedtægter for grundejerforeningen, Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er

Læs mere

Ejerforeningen Falen 6 14, 5000 Odense C www.falen.dk

Ejerforeningen Falen 6 14, 5000 Odense C www.falen.dk Referat ordinær generalforsamling vedr. regnskabsåret 2009/10, 6. oktober 2010 Dagsorden Iht. foreningens vedtægter afholdes generalforsamling med følgende dagsorden: 0. Valg af dirigent og referent 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling i E/F Rentemestergården afholdt den 20. marts 2012 kl. 19:00 i Kulturhuset, Tomsgårdsvej 35, 2400 København NV. Der var fremmødt repræsentanter eller afgivet fuldmagt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Referat for E/F Rosagården 1-5

Referat for E/F Rosagården 1-5 Referat for E/F Rosagården 1-5 Der blev afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1 5, den 30. april 2015 kl. 19:00, på Østervangsskolen, biologilokale, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Læs mere

FA09. Afdelingsmøde. Huskeliste til afdelingsbestyrelsen

FA09. Afdelingsmøde. Huskeliste til afdelingsbestyrelsen FA09 Afdelingsmøde Huskeliste til afdelingsbestyrelsen INDLEDNING Boligafdelingens øverst bestemmende organ er afdelingsmødet. Afdelingsmødet skal drøfte og godkende afdelingens budget for det kommende

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale. Stk. 2

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere