VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Naturistforeningen Sjælland, forkortet NFS. Foreningens hjemsted er på adressen Solbakkevej 4, Kyndeløse Sydmark, 4070 Kirke Hyllinge i Lejre kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at virke for udbredelse af naturismens idé. Naturisme er en livsstil, hvor mennesker uden kønnenes adskillelse færdes uden tøj, når vejr og omgivelser gør det naturligt med henblik på øget selvrespekt, respekt for andre og for miljøet. 3. Foreningens virksomhed: 1. Foreningens medlemmer har adgang til at praktisere naturisme på de af foreningen administrerede områder. Herunder naturistforeningen Sjællands campingplads. 2. Til fremme af det kammeratlige samvær kan foreningen iværksætte sammenkomster, foredrag og andre sociale initiativer. 3. Til fremme af kendskabet til naturismen kan foreningen medvirke ved deltagelse i stævner, messer, udsendelse af oplysningsmateriale m.v. 4. Foreningens medlemmer: 1. En person, der er fyldt 18 år, kan søge bestyrelsen om optagelse som medlem. 2. Et barn af et ordinært medlem kan søge bestyrelsen om optagelse som ordinært medlem, når barnet fylder 18 år. 3. Bestyrelsen skal tilstræbe at forholdstallet mellem mandlige og kvindelige medlemmer ikke overstiger 5:4. 4. For nye medlemmer er de to første år af medlemskabet at betragte som prøveår. Bestyrelsen kan i denne periode annullere medlemskabet. Efter prøveperioden tager bestyrelsen stilling til optagelse som ordinært medlem. I prøveperioden nyder ethvert nyt medlem samme rettigheder, og har samme pligter, som alle andre medlemmer, dog begrænset af 7, stk. 3 og 8, stk Bestyrelsen kan udelukke eller ekskludere medlemmer, der optræder usømmeligt i ind - eller udland, som modarbejder foreningens formål, eller som i ord eller handling skader foreningen eller dens medlemmer i deres egenskab af naturister. Skulle det ekskluderede medlem ønske sin sag til prøvelse på den ordinære generalforsamling, kan vedkommende redegøre for sine synspunkter på generalforsamlingen, ligesom bestyrelsen skriftligt skal redegøre for sin afgørelse. Redegørelsen skal fremsendes til medlemmerne samtidig med den endelige dagsorden, hvor sagen er optaget som et punkt for generalforsamlingen. Fremsætter det ekskluderede medlem ønske om, at bestyrelsens afgørelse ikke skal behandles på generalforsamlingen, skal dette respekteres. 6. En person, der er ekskluderet af en dansk naturistforening, kan normalt ikke optages som medlem. 7. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren og bekræftes af denne. Forfaldne afgifter refunderes almindeligvis ikke, dog kan bestyrelsen foretage dispensation i særlige tilfælde. 8. Ved kontingentrestance ud over 6 måneder, regnet fra forfaldsdato, betragtes et medlem som udtrådt af foreningen, og kan kun genoptages mod betaling af restancen. Det er en betingelse for adgang til foreningens områder og arrangementer, at alle afgifter er betalt senest en måned efter forfaldsdato. 1 af 5

2 Adgang kan kun genopnås mod betaling af restancen. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra ovennævnte regel. 5. Gæster: 1. Gæster/turister skal altid anmeldes i Informationen. 2. Betalende gæster/turister skal være medlem af Naturistforeningen Sjælland, i samme antal dage som de benytter foreningens område. 3. Bestyrelsen kan på foreningens vegne indbyde gæster til foreningens områder og arrangementer. 4. Bestyrelsen afgør under hvilke betingelser medlemmer af andre danske eller udenlandske naturistforeninger kan benytte foreningens områder. 5. Foreningens medlemmer kan modtage gæster på foreningens områder. 6. Foreningens økonomi: 1. Foreningens regnskabsår løber fra 15. september til 14. september. 2. Bestyrelsen fremsender senest 1 uge før den ordinære generalforsamling en kopi af årsregnskabet med revisorpåtegning og oplysning om, hvor årsregnskabet ligger til gennemsyn til medlemmerne, samtidig med dagsordenen for generalforsamlingen med indkomne forslag m.v. (jvf. 8, stk. 5). 3. Bestyrelsen leder foreningens økonomi efter sunde økonomiske principper. 4. Regnskaberne for foreningen skal holdes adskilt fra regnskaberne for foreningens erhvervsvirksomhed. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens kasse- og bankbeholdning. 6. Bestyrelsen er bemyndiget til at optage økonomiske lån i henhold til beslutninger truffet på en ordinær, eller ekstraordinær generalforsamling. 7. Ved optagelse af økonomiske lån tegnes Naturistforeningen Sjælland af formand, kasserer og ét bestyrelsesmedlem. 8. Bestyrelsen er forpligtet til løbende at påse, at foreningens forsikringer opfylder lovens krav og er dækningsmæssigt forsvarlige. 9. Bestyrelsen fastsætter årets medlemskontingent samt afgifter for benyttelse af foreningens områder. 10. Bestyrelsen fastsætter rykkerprocedure og gebyrer ved for sen indbetaling af kontingent og afgifter. 11. Såfremt et arrangement medfører udgifter for foreningen, kan bestyrelsen fastsætte deltagerpris for medlemmer og for gæster. 12. Ved eventuelt kassererskifte i løbet af regnskabsåret, afsluttes og revideres foreningens regnskab, inden den nye kasserer tiltræder. 13. Såfremt foreningen opløses, jvf. 9, tilfalder foreningens økonomiske midler banker og kreditforeninger, hvor der er optaget ikke indfriede lån. Herefter tilgodeses andre økonomiske långivere, hvorefter eventuelt overskud går til Danske Naturister (DN). Såfremt Danske Naturister ikke eksisterer, tilfalder tilbageværende midler Danmarks Naturfredningsforening. 14. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 2 af 5

3 7. Foreningens ledelse: 1. Foreningen ledes mellem generalforsamlingerne af en bestyrelse på 7 medlemmer, valgt for 2 år adgangen på generalforsamlingen. 2. Generalforsamlingen vælger tillige 3 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 2 år ad gangen. 3. Alle valg til tillidsposter afgøres ved almindeligt stemmeflertal om de enkelte kandidater, hvis medlemsanciennitet skal være mindst 2 år. 4. Formanden og kassereren vælges på generalforsamlingen. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig med næstformand og sekretær på et bestyrelsesmøde senest 3 uger efter generalforsamlingen. Bestyrelsen udarbejder samtidig en forretningsorden, der som minimum skal indeholde retningslinjer for indkaldelse til bestyrelsesmøder, referatskrivning og godkendelse af referat samt for en fordeling af øvrige arbejdsopgaver mellem bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen fastsætter i sin forretningsorden muligheden for, at kassereren, i det daglige arbejde, kan underskrive de nødvendige forretningsopgaver alene. 5. På ulige år vælges formanden, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor. På lige år vælges kassereren, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst 3 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer eller når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 7. Fratræder formanden, kassereren eller et medlem af bestyrelsen i utide, kan bestyrelsen supplere sig selv indenfor bestyrelsen eller blandt foreningens ordinære medlemmer, og på førstkommende generalforsamling, skal der foretages valg til den ledige post for resten af det fratrådte medlems valgperiode. 8. Bestyrelsen er ansvarlig for, at foreningens formålsparagraf efterleves og forestår foreningens oplysningsarbejde, hvorfor bestyrelsesmedlemmer må være indforstået med, at deres navne kan offentliggøres. 9. Bestyrelsen er ansvarlig for driften af foreningens områder. 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger fornøden lønnet eller ulønnet medhjælp. Ved ansættelser skal bestyrelsen sikre sig, at der indhentes en straffeattest samt en børneattest. 11. Bestyrelsen fastsætter de fornødne regler for medlemmers og gæsters ophold på foreningens områder. 12. Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte ad hoc grupper. 8. Generalforsamlingen: 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Bestyrelsen skal sikre, at generalforsamlingens beslutninger udføres. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november måned. 3. Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst omfatte følgende: Valg af dirigent. Godkendelse af mødeindkaldelse og dagsorden Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Fremlæggelse af næste års budget til godkendelse Indkomne forslag og sager Valg: Formand (ulige år) Kasserer (lige år) 3 af 5

4 Bestyrelsesmedlemmer Suppleanter Revisor/revisorsuppleant Eventuelt Forslag til valg af formand, kasserer, bestyrelse og revisorer indebærer, at forslagsstillerne har sikret sig, at de pågældende er villige til at modtage valg (jvf. 7, stk. 8). Bestyrelsen skriver et beslutningsreferat af generalforsamlingen, som umiddelbart herefter godkendes af dirigenten. Referat offentliggøres på hjemmesiden under medlems info. Link sendes til medlemmer pr Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst 5 uger før afholdelse. Samtidig udsendes en foreløbig dagsorden i. h. t. vedtægterne. Indkaldelse offentliggørelse på hjemmesiden under medlemsinfo og der udsendes et link til medlemmer pr Forslag og øvrige sager, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal foreligge skriftligt pr. post eller for bestyrelsen mindst 3 uger før generalforsamlingen og begrundes skriftligt. Bestyrelsen udarbejder en endelig dagsorden, der indeholder disse ønsker og senest 1 uge før den ordinære generalforsamling afholdelse offentliggøres dagsorden, sammen med bestyrelsens beretning og årsregnskabet på hjemmeside under medlemsinfo og der udsendes et link til medlemmer pr. 6. Ændringer af vedtægterne kræver 2/3 af de afgivne stemmer på en ordinær generalforsamling. Forkastes forslaget på den ordinære generalforsamling, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling (se 8, stk. 7), hvor vedtægtsændringerne kan genfremsættes og vedtages med almindeligt stemmeflertal. 7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når det ønskes af bestyrelsen, kræves af et flertal af fremmødte medlemmer på den ordinære generalforsamling eller efter skriftligt krav til bestyrelsen fra 1/4 af foreningens ordinære medlemmer. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 14 dage og senest 1 måned efter kravets fremsættelse overfor bestyrelsen, og af indkaldelsen skal fremgå, hvilke forslag eller sager den ekstraordinære generalforsamling skal behandle. 8. Med undtagelse af generalforsamlinger, der skal træffe beslutning om foreningens opløsning (jvf. 9), er enhver vedtægtsmæssigt indkaldt generalforsamling beslutningsdygtig. 9. På generalforsamlingerne har alle ordinære medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, stemmeret. Et stemmeberettiget medlem, der ikke kan deltage i generalforsamlingen, kan ved skriftlig fuldmagt overlade sin stemmeret til et andet stemmeberettiget medlem. Dog kan intet medlem råde over mere end 2 fuldmagtstemmer. 9. Foreningens opløsning: 1. Foreningens opløsning kan kun vedtages af den ordinære generalforsamling, når det fremgår som et særskilt punkt på dagsordenen. 2. En ordinær generalforsamling kan kun træffe beslutning om foreningens opløsning, når mindst 3/4 af medlemmerne er repræsenteret ved afstemningen og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer ønsker en opløsning af foreningen. Hvis den ordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, kan sagen behandles på en ekstraordinær generalforsamling, hvor en beslutning om foreningens opløsning kun vil kunne træffes med 2/3 flertal af de afgivne stemmer blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 3. Der henvises til nedenstående efterskrift. EFTERSKRIFT 4 af 5

5 Af hensyn til eventuelle fremtidige forslag til vedtægtsændringer henledes opmærksomheden på, at foreningen, så længe den er ejer af ejendommen matr. nr. 4f og 5k, Kyndeløse by, Kirke Hyllinge sogn, kaldet Solbakken, er undergivet en række forpligtelser, der delvis har relation til foreningens vedtægter. I skødet til foreningen er der pålagt følgende servitutter: a. Såfremt foreningen ønsker at afhænde ejendommen, skal denne først tilbydes sælgerne eller disses ægtefæller, såfremt nogen af disse måtte være i live, og disse skal have forkøbsretten til ejendommen til en pris af kr. + værdien af eventuelle væsentlige forbedringer. b. Foreningen er pligtig til ikke at ændre ejendommens nuværende karakter af parkområde, specielt skal den på ejendommens sydlige del beliggende plantage bibeholdes sådan. c. Foreningen er pligtig til fortsat at drive ejendommen som naturistpark på en sund og forsvarlig måde og efter samme retningslinjer som hidtil, specielt således, at der stedse skal være adgang til ejendommen for medlemmer af anerkendte inden- og udenlandske naturistforeninger, ligesom foreningen er pligtig til ikke i væsentlig grad at ændre sin formålsparagraf eller efter almene regler indskrænke adgangen til medlemskab i foreningen. d. Sælgerne og disses ægtefæller har for deres levetid gratis adgang til ejendommen. Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen 25. februar 1995 med senere vedtagne ændringer på generalforsamlingen 17. april 1999, 17. februar 2001, 23. november 2002, 27. november 2004, 18. november 2006, 7. november 2009 og 17. november af 5

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere