Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november Kl Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen"

Transkript

1 Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november Kl Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse med regnskab 2013 Til efterretning Godkendelsesproces i forbindelse med regnskab 2013 Godkendelsesprocessen i forbindelse med menighedsrådenes regnskab 2013 er ændret i forhold til tidligere. Hele processen er nu elektronisk og foregår i DATAARKIVET på DAP en. Revisor indscanner revisionsprotokollerne, og menighedsrådene behandler revisionsprotokollatet på et menighedsrådsmøde, hvorefter beslutningsprotokollatet fra mødet scannes ind (evt. med revisionsprotokollatet som bilag). herefter revisionsprotokollater og menighedsrådets bemærkninger på et provstiudvalgsmøde. Efter mødet lægges provstiudvalgets evt. bemærkninger til menighedsrådets regnskab tillige i DATAARKIVET i form af enten beslutningsprotokollen fra provstiudvalgsmødet eller et brev til hvert menighedsråd. Derfor er der på denne dagsorden et selvstændigt punkt for hver kirkekasse ang. en af revisionsprotokollen. Menighedsrådet skal for at afslutte godkendelsesprocessen behandle provstiudvalgets bemærkninger på et menighedsrådsmøde. sprotokollen fra menighedsrådsmødet lægges i DATAARKIVET. Provstiudvalget kan herefter offentliggøre regnskaberne, når vejledning fra ministeriet foreligger. Referat, Side: 1

2 Brev med de væsentligste bemærkninger fra revisionen vedr. regnskaberne for 2013 Revisor har fremsendt en oversigt over forhold i revisionsprotokollaterne vedr. menighedsrådenes regnskab 2013, som man mener bør fremhæves. (vedhæftet) 3 Bøvling, revisionsprotokollat og Bøvling kirkekasse, revisionsprotokollat og 4 Dybe-Ramme kirkekasse, revisionsprotokollat og menighedsrådet Dybe-Ramme kirkekasse, revisionsprotokollat og menighedsrådet 5 Engbjerg kirkekasse, revisionsprotokollat og Engbjerg kirkekasse, revisionsprotokollat og 6 Fabjerg kirkekasses revisionsprotokol og Fabjerg kirkekasses revisionsprotokol og Referat, Side: 2

3 Fabjerg, revisionsprotokollat vedr Ferring kirkekasse, menighedsrådets af revisionsprotokol Ferring kirkekasse, menighedsrådets af revisionsprotokol Ferring kirkekasse, revisionsprokollat og 8 Fjaltring kirkekasse, revisionsprokollat og Fjaltring kirkekasse, revisionsprokollat og 9 Flynder kirkekasse, revisionsprotokollat og Flynder kirkekasse, revisionsprotokollat og 10 Gudum kirkekasse, revisionsprotokollat og Gudum kirkekasse, revisionsprotokollat og Referat, Side: 3

4 11 Harboøre kirkekasse, revisionsprotokollat og Harboøre kirkekasse, revisionsprotokollat og 12 Hove-Hygum-Tørring kirkekasse Godkendelse afventer af endelig revisionsprotollat. Hove-Hygum-Tørring kirkekasse Hove-Hygum-Tørring, menighedsrådets af revisionsprotokollat 13 Lemvig-Heldum kirkekasse, Lemvig-Heldum kirkekasse, 14 Lomborg-Rom kirkekasse, Lomborg-Rom kirkekasse, revisionsprotokollat og Referat, Side: 4

5 15 Møborg-Nees kirkekasse,. Møborg-Nees kirkekasse, revisionsprotokollat og. Møborg-Nees, beslutningsprotokol 16 Nørlem kirkekasse, revisionsprotokollat og Nørlem kirkekasse, revisionsprotokollat og Svar til revisor September 2014 fra Nørlem 17 Nørre Nissum kirkekasse, menighedsrådets af revsionsprotokollat Nørre Nissum kirkekasse, menighedsrådets af revsionsprotokollat Nørre Nissum kirkekasse, revisionsprotokollat og 18 Thyborøn kirkekasse, revisionsprotokollat og Thyborøn kirkekasse, revisionsprotokollat og Referat, Side: 5

6 19 Trans kirkekasse, revisionsprotokollat og - (Kopi) Trans kirkekasse, revisionsprotokollat og - (Kopi) 20 Vandborg kirkekasse, Menighedsrådets af revisionsprotokollat- (Kopi) Vandborg kirkekasse, Menighedsrådets af revisionsprotokollat- (Kopi) Vandborg kirkekasse, revisionsprotokollat Fugtproblemerne i Gudum kirkes tårn. Sag: Fugt i tårnrummet i Gudum kirke (1087) - Gudum Sogn Provstiudvalget godkender menighedsrådets løsningsforslag. Fugtproblemerne i Gudum kirkes tårn. Arkitekt Knud Fuusgaard har undersøgt og vurderet fugtproblemerne i Gudum kirkes tårn, og Fuusgaard har udarbejdet dispositionsforslag til løsning og har samtidig sendt en billedserie om tårnets tilstand. Gudum menighedsråd foreslår, at der i første omgang pålægges en vandafvisende gulvbelægning i klokkerummet med fald til bestående afløb, samt at begyndende rustsprængninger på undersiden af samme dæk afhjælpes. Dette, måske sammen med en ordentlig udluftning i tårnets hulmur, vurderer menighedsrådet vil være en overkommelig førstehjælp. (Se vedhæftede) 22 Tilføjelse til kirkegårdsvedtægt, Nørlem Godkendt Sag: Kirkegårdsvedtægt Nørlem (1122) - Nørlem Sogn Referat, Side: 6

7 Tilføjelse til kirkegårdsvedtægt, Nørlem Nørlem menighedsråd har fremsendt tillæg til kirkegårdsvedtægt for Nørlem kirkegård til provstiudvalgets godkendelse. (Vedhæftet) 23 Ansøgning Sag: Nørlem ansøger om overførsel af økonomiske midler (1126) - Nørlem Sogn Ansøgning Nørlem menighedsråd fik i forbindelse med budget 2010 bevilget kr. til forundersøgelse og konsulentbistrand vedr. evt. indretning af mindekapel for kister for familien Vandborg i det nuværende kapel på kirkegården. Provstiudvalget kan ikke godkende menighedsrådets ansøgning. Menighedsrådet gøres opmærksom på, at såfremt tanken om indretning af mindekapel for kister for familien Vandborg er opgivet, skal de kr. tilbageføres til provstiudvalget. Da der endnu ikke er afholdt omkostninger til dette projekt, ansøger menighedsrådet om tilladelse til at anvende kr. af ovenstående beløb til arkitektbistand og konsulentbistand vedr. forundersøgelse af mulighederne for automatisk ringning og låsning af kirkedøren i Nørlem kirke. (Ansøgning vedhæftet) 24 Ansøgning om 5% midler Sag: Bøvling kirkekasse (1036) - Bøvling Sogn Ansøgning om 5% midler I forbindelse med den planlagte renovering af forgang og toilet i præsteboligen opstod der uforudsete renoveringer, idet hele gulvet måtte hugges op og nyt gulv støbes. Dette medførte desuden malerarbejde, og sammenlagt blev udgifterne på ,63 kr. Provstiudvalget besluttede at godkende ansøgningen, da det anser udgifterne for at være uforudsete, og da provstiudvalget er opmærksomt på, at de frie midler i Bøvling kirkekasse bør styrkes. Der var budgetteret med en udgift på kr. og menighedsrådet ansøger derfor om ,63 kr. af 5% midlerne til de uforudsete ekstraudgifter, der var forbundet hermed. (Vedhæftet) 3. kvartal 2014, Bøvling kirkekasse 25 Ansøgning vedr. Udviklings- og helhedsplan for Lemvig kirkegård Sag: Lemvig kirkegård (860) - Lemvig Sogn Provstiudvalget godkender den færdigudarbejdede Udviklings- og helhedsplan for Lemvig kirkegård og anbefaler, at der arbejdes videre med sagen. Referat, Side: 7

8 Ansøgning vedr. Udviklings- og helhedsplan for Lemvig kirkegård Lemvig-Heldum menighedsråd fremsender færdigudarbejdet Udviklings- og helhedsplan for Lemvig Kirkegård til provstiudvalgets godkendelse. Menighedsrådet oplyser, at planen er godkendt på et menighedsrådsmøde d. 28. oktober 2014, - at planen er sendt til kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen, Aalborg og at man efter forventet godkendelse af helhedsplanen vil gå i gang med detailplaner, - foreløbig for Helhedsplan Lemvig kirkegård, ny 26 Takstblad 2015 Sag: Takster 2015 (1125) - Viborg Stift Takstblad 2015 Takstbladet til provstiudvalgets godkendelse. På grund af ændringer i takstbladet, skal provstiudvalget tage stilling til, om lørdagsbegravelser fortsat skal være gratis i Lemvig provsti, ligesom der skal tages stilling til om gravning i dobbelt dybde (kiste og urne) fortsat skal være gratis? PU drøfter om der skal formuleres en præcisering vedr. "Sløjfning af gravsteder" når gravstedet er udløbet. Fastsættelse af frekvens for ny kostprisberegning af kirkegårdens ydelser. (I følge Cirkulære om beregning af kirkegårdstakster skal det som minimum ske hvert 4. år). For nogle år siden blev det, jf. takstbladet vedtaget, at der skal tegnes legataftale, når gravsteder reserveres, på minimum 5 år og derefter evt. fornyes. Dengang bestemte provstiudvalget, at det skulle ske fremadrettet. Der er nu gået nogle år, og spørgsmålet er, om de, der ikke har en legataftale på deres reserverede gravsteder, skal blive ved med at have det reserverede gravsted gratis, når alle andre skal betale. Provstiudvalget godkender takstbladet. Provstiudvalget besluttede, at lørdagsbegravelser samt gravning i dobbelt dybde fortsat skal være gratis. Ang. 'sløjfning af gravsteder' præciseres det i takstbladet, at sløfning af gravsteder, som der er legataftale på, er indeholdt i legataftalen, når fredningstiden er udløbet. Sløjfning af gravsteder, som der enten ingen aftale er på eller 1-årig aftale på, faktureres for medgået tid og udgifter til bortskaffelse af mindesten. Ang. fastsættelse af frekvens for ny kostprisberegning på kirkegårdens ydelser, besluttede provstiudvalget, at priserne genberegnes i Ang. reservering af gravsteder: Provstiudvalget besluttede, at der også skal tegnes legataftale på de reserverede gravsteder, der ikke er tegnet legataftale på, fordi de blev reserveret før vedtagelsen om legataftale på reserverede gravsteder blev truffet. Kirkegårdene skal derfor sørge for, at der bliver tegnet legataftale på alle reserverede gravsteder på kirkegårdene. (Takstblad vedhæftet) 27 Det vejledende lønblad pr Sag: Vejledende lønblad (831) - Viborg Stift Godkendt Referat, Side: 8

9 Til provstiudvalgets godkendelse. (Vedhæftet) Det vejledende lønblad pr kvartalsrapport 2014, PUK kassen Sag: PUK 2014 (1052) Godkendt 3. kvartalsrapport 2014, PUK kassen Til provstiudvalgets godkendelse. (vedhæftet) Referat, Side: 9

10 Orientering 29 PU anbefaler, at Fjaltring MR får frigivet midler i stiftet Sag: Fjaltring kirkes historiske inventar (794) - Fjaltring Sogn Taget til efterretning PU anbefaler, at Fjaltring MR får frigivet midler i stiftet Arbejdet med istandsættelsen af Fjaltring kirkes prædikesol og lydhimmel er nu afsluttet, og provsten har på provstiudvalgets vegne anbefalet, at Fjaltring menighedsråd får udbetalt de midler, det har indestående i stiftet til delvis finansiering. Det blev i sin tid besluttet, at resten skulle finansieres med lokale midler. Fakturaen lyder på ,75 kr. Fjaltring Kirke, historisk Inventar 30 Bevilling af lån til Vandborg præstegård Sag: Vandborg præstegård (897) - Vandborg Sogn Taget til efterretning Bevilling af lån til præstegård Stiftet har bevilget Vandborg menighedsråd et stiftsmiddellån på kr.med en løbetid på 10 år til delvis finansiering af udgifterne ved renoveringen af Vandborg præstebolig. 31 Fuusgaards slutopgørelse over projekt Gudum kirketag Sag: Gudum kirkes tag og tagrum (1032) - Gudum Sogn Taget til efterretning Fuusgaards slutopgørelse over projekt Gudum kirketag 32 Høring om forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi Sag: Kirkeministeriet (735) - Kirkeministeriet Taget til efterretning Høring om forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi Høringen har været sendt ud til provstiudvalget. Der har ikke været nogen bemærkninger i sagen. Referat, Side: 10

11 Orientering 33 Invitation. Energioptimering i Folkekirken - Temadag i Odense den 27. janauar 2015 Sag: Energioptimering i Folkekirken - Temadag i Odense den 27. janauar 2015 (1121) - Kirkeministeriet Taget til efterretning Invitation. Energioptimering i Folkekirken - Temadag i Odense den 27. janauar 2015 Indbydelse til temadag om energioptimering i folkekirken, d. 27. januar 2015 i Odense. Invitation og program er sendt til provstiudvalget d Arrangementet er gratis, og da der er tilmelding efter 'først til mølle' princippet, er provstiudvalget opfordret til selv at tilmelde sig, hvis temadagen har interesse. 34 Eventuelt Referatet godkendt: Næste provstiudvalgsmøde: Tirsdag d. 9. december 2014 kl Referat, Side: 11

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde mandag den 13. april 2015 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Sognegården, Torvet 4, Hjørring Mødet 13/4-2015 startet kl.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Else Korsholm Mødepunkt 1 Budget 2015 - MRs endelige budgetter

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 6. maj 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Winnie Nørholm Rischel

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Fælles: 1 Godkendelse og underskrift

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015.

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Hillerød den 17.

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014.

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Referat for Hillerød

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 18. juni 2015. KI. L5.00 Mødested: Prbvstikontoret, Messevej 2, 9600 Års Mødedeltagere: Hanne Petelrsen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T. Nielsen,

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. oktober 2014 Beslutning Godkendt og underskrevet på originalen.

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere