CSR rapport Miljø og Klima Engagement i samfundet Medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR rapport 2009-10 Miljø og Klima Engagement i samfundet Medarbejdere"

Transkript

1 CSR rapport Medarbejdere Brunata s rapport om virksomhedens samfundsansvar Som C virksomhed er Brunta a/s for første gang i regnskabsåret forpligtiget til at fremlægge en rapport om virksomhedens samfundsansvar Corporate Social Responsibility (CSR). De områder vi har valgt at rapportere på mener vi både er relevante for CSR og for Brunata: Emnerne ligger tæt op af vores kerneforretning, vi ønsker at fastholde fokus på disse konkrete områder fremadrettet og endelig mener vi, at de udvalgte emner kan inspirere til nye emner i takt med at virksomheden udvikler sig. Rapporten er fremkommet i et samarbejde mellem Økonomi, HR og Marketing og en række medarbejdere i virksomheden. Hertil kommer input og sparring med konsulent Nils Thorsen i Earnst & Young. Rapporten beskriver 3 udvalgte hovedområder og henviser til uddybende bilag på vores hjemmeside Fra måler til beslutningsgrundlag Sammenhæng med Brunata s strategi: Øge udbuddet af værdiskabende services I 2008 udformede Brunata a/s en virksomhedsstrategi som var med til at sætte fokus på Brunata s fremtid som et målerfirma der leverer et beslutningsgrundlag for optimering hos brugere og forsyningsleverandører frem for måling alene. I 2009, da COP15 fik os alle til at tænke klima og miljø, genopdagede Brunata for alvor, hvordan vi leverer måledata som grundlag for beslutninger og adfærdsændringer hos brugere. Det viser sig, at når forbrugere ved hvor meget de forbruger af vand og varme mm. og hvor meget det koster så reducerer de automatisk forbruget med %. Brunata tilstræber således, at firmaets produkter skal have en entydig nytteværdi for forbrugerne og samfundet med hensyn til optimering af ressourcer. Læs mere på Miljøledelse Sammenhæng med Brunata s strategi: Øge udbuddet af værdiskabende services samt fokus på produktionsomkostninger og produktkvalitet Brunata har en miljøpolitik og er miljøcertificeret i overensstemmelse med den internationale standard DS/EN ISO 14001:2004 om miljøledelse. Afledt af politikken nedsatte Brunata i 2006 en miljøgruppe som i indeværende regnskabsår bl.a. har satset på at nedbringe kørselsmængde og Brunata a/s Vesterlundvej Herlev tlf fax

2 CSR rapport Medarbejdere fastholde affaldssortering mhp. genbrug. Sideløbende med miljøcertificering og miljøgruppens indsats har Brunata udviklet en robot til produktion af varmefordelingsmålere. Robotten har optimeret produktionsprocessen og reduceret antallet af fejl til et minimum. Læs mere på Brunata s interessentdialog Sammenhæng med strategien: Øge omsætning og tilstedeværelse på markedet Brunata har p.t. ikke en bestemt politik for dialog med interessenter men udført en række aktiviteter i regnskabsåret. Denne dialog har bestået i fx fortsat samarbejde med klimakonsulenter i Klimakbh.dk, bidrag til Gate 21 projektet i Albertslund kommune som handler om indføring af energibesparelser og en tilfredshedsundersøgelse hos nogle af vores største kunder. Resultatet af dette har været en endnu større interesse i og forståelse for slutbrugere, bedre datagrundlag for beslutninger samt fokus på at skabe mere viden om indholdet i eksisterende løsninger. Læs mere på Medarbejdere Fokus på medarbejdere Sammenhæng med strategien: Intensivere fokus på organisationen Brunatas medarbejderpolitik blev i 2008 suppleret med en femte dimension i strategiudviklingen, der handler om at intensivere fokus på organisationen. Der er således i indeværende regnskabsår bl.a. gennemført lederuddannelse mhp. at kunne agere i henhold til den nye forretningsstrategi og uddannelse af medarbejdere i regnskabsafdelingerne til at håndtere et nyt effektivt online regnskabssystem. En opprioritering af fjernaflæsning i regnskabsåret forventes endvidere at fjerne en række belastende arbejdsfunktioner og samtidig reducere behovet for arbejdskraft til manuel aflæsning i Det forventede resultat af lederuddannelsen er at Brunata får en ledelse der i højere grad arbejder mod fælles mål. Resultatet af uddannelsen af regnskabsmedarbejdere forventes at være lavere tidsforbrug, mindre stress i højsæsonen og færre sygedage. Læs mere på Brunata a/s Vesterlundvej Herlev tlf fax

3 Fra måler til beslutningsgrundlag Sammenhæng med Brunata s strategi: Øge udbuddet af værdiskabende services I 2008 udformede Brunata a/s en virksomhedsstrategi som var med til at sætte fokus på Brunata s fremtid som et målerfirma der leverer et beslutningsgrundlag for optimering hos brugere og forsyningsleverandører frem for måling alene. I 2009, da COP15 fik os alle til at tænke klima og miljø, genopdagede Brunata for alvor, hvordan vi leverer måledata som grundlag for beslutninger og adfærdsændringer hos brugere. Det viser sig, at når forbrugere ved hvor meget de forbruger af vand og varme mm. og hvor meget det koster så reducerer de automatisk forbruget med %. Brunata tilstræber således, at firmaets produkter skal have en entydig nytteværdi for forbrugerne og samfundet med hensyn til optimering af ressourcer. Politik/I /Igangsætter Aktivitet Resultat Dilemma / Fremover Visualisere måleresultater så disse udgør et brugbart beslutningsgrundlag Videreudvikle Brunata s WebMon Visual med det formål at styrke anvendeligheden overfor slutbrugere Gøre relativt komplicerede data og "hardcoded" funktionalitet på baggrund af foruddefinerede målepunkter enkle at frembringe i en rapport Styrke synligheden bl.a. via udstillinger, installation hos klimaborger samt udlån af Klimakufferten og gennem synlighed påvirke adfærd Endnu bedre brugergrænseflade i WebMon og WebMon Visual Flere rapporteringsmuligheder Udlån og voksende salg af Klimakufferten WebMon Visual Mobile / i indeværende regnskabsår Dilemma: Når målinger forfines og bringes ned til få minutter stiller det krav til muligheden for at sende store datamængder via internettet, Således kan der opstå en afvigelse mellem det Brunata kan levere og det brugeren kan få adgang til. Indsats: Brunata er særlig opmærksom på at tilbyde brugerne en løsning som svarer til brugernes behov og den teknologi som brugeren har til rådighed og samtidig videreudvikle teknikken bag systemet for at imødekomme eventuelle kapacitetsudfordringer. Brunata a/s Vesterlundvej Herlev tlf fax af 2

4 Indgå som 1 af 5 sponsorer i kampagnen, med det formål at gøre KBHs borgere til aktive klimaborgere, som kan indfri KBHs mål om at være CO2 neutral i Gratis udlån og opsætning af måleudstyr i Klimahus på Højbro Plads Gratis opsætning af måleudstyr i en superklima-borgers hjem med det formål at måle forbrug og besparelser i super-klima-borgerens hjem, gøre forbruget synligt og dele denne viden på kampagnens hjemmeside. Finansiel støtte til implementering af klimakbh.dk aktiviteter (for yderligere dokumentation kontakt Deltagelse i koordinationsmøder med andre sponsorer og partnere Oplægsholder på et klima-event hos en af de øvrige partnere i klimakbh.dk Bidrag til konkrete aktiviteter og indhold i kampagnen Tilvejebringe dokumentation og beslutningsgrundlag for besparelser Styrket samarbejde mellem det offentlige samt private virksomheder Styrkede relationer og samarbejde blandt deltagende partnere Markedsføring af Brunata som cleantech virksomhed Dilemma: Er det bestikkelse når Brunata a/s udlåner udstyr til en kommune som er potentiel kunde i virksomheden? Indsats: Det mener vi ikke. Samarbejdet har ikke indeholdt produktordrer og vi har helt klare formuleringer om hvad det er vi leverer til udlån. Fremover: Streamline procedurer for skriftlige aftaler og beskrivelser af lignende aktiviteter. Optimere ressourcer vha energirådgivning Brunata har indgået partnerskab med COWI (rådgivende ingeniørfirma) om energirådgivning til beboere, virksomheder og andre bygningsejere. I samarbejdet leverer Brunata målerdata på fx temperatur, fugt, vand og energi og COWI rådgiver på baggrund af disse data mhp potentielle energibesparelser, forbedret indeklima, bæredygtighed, drifts- og anlægsøkonomi. På nuværende tidspunkt er der planlagt et møde hvor Brunata deltager sammen med COWI og en kunde Dilemma: Om det er en god idé med et sådan samarbejde frem for at etablere en rådgivningsfunktion in-house? Indsats: I løbet af regnskabsåret vil samarbejdet blive evalueret mhp. levering og fremtidig rådgivning. Fremover: Mere effektiv markedsføring af konceptet, så det finansielt giver et positivt resultat. Brunata a/s Vesterlundvej Herlev tlf fax af 2

5 Miljøledelse Sammenhæng med Brunata s strategi: Øge udbuddet af værdiskabende services samt fokus på produktionsomkostninger og produktkvalitet Brunata har en miljøpolitik og er miljøcertificeret i overensstemmelse med den internationale standard DS/EN ISO 14001:2004 om miljøledelse. Afledt af politikken nedsatte Brunata i 2006 en miljøgruppe som i indeværende regnskabsår bl.a. har satset på at nedbringe kørselsmængde og fastholde affaldssortering mhp. genbrug. Sideløbende med miljøcertificering og miljøgruppens indsats har Brunata udviklet en robot til produktion af varmefordelingsmålere. Robotten har optimeret produktionsprocessen og fået kvaliteten helt i top. Politik Nedbringe kørselsmængden vedr. serviceteknikerbesøg hos brugerne, målt både i arbejdstimer og kilometer. Hensigten er at reducere omkostninger, brændstofforbrug og dermed også CO 2 - udledning. Aktivitet Fra primo 2009 har Brunata tilstræbt en mere præcis besøgsadvisering over for forbrugerne i forbindelse med monterings-, reparations- og aflæsningsopgaver. Ved aflæsning opereres således nu kun med ét yderligere besøg hvis der ikke var adgang ved første besøg. Resultat Dilemma / Fremover Tilbagemeldinger fra lokalafdelingerne giver grund til at antage at der nu er færre forgæves besøg, men det er ikke muligt at lave en opgørelse af kørselsbesparelsen inden regnskabsårets afslutning, da der i samme periode er sket en væsentlig stigning i antal fjernaflæste anlæg samt omlægning til fjernaflæste anlæg. Dilemma: Færre besøg kan medføre at serviceteknikerne fanger færre problemer hos kunderne, som fx uhensigtsmæssig placering af møbler. Indsats: Brunata skal adressere fx uhensigtsmæssig placering af møbler via flyers, kampagner eller lign. Dilemma: Vi ønsker at bidrage til nedbringelsen af CO2-udslip, igangsætter nye initiativer men er p.t. ikke gode nok til at udregne effekten. Indsats: Forenkle procedurerne for kørsels- og omregning til CO2-forbrug i løbet af næste regnskabsår Brunata a/s Vesterlundvej Herlev tlf fax af 2

6 Skabe en større miljøbevidsthed hos den enkelte medarbejder med fokus på el-besparelser og affaldssortering. Ressourceoptimering El-besparelser på de enkelte lokationer (fra 2006 til 2008 sparede 8 af firmaets 12 danske lokationer mellem 9,3 og 21,7 % i el-forbrug. 2 lokationer forblev på ca. samme niveau, og 1 lokation havde et uforklarligt merforbrug på 25,2 %). Daglig affaldssortering ved den enkelte medarbejder Brunata udvikler og installerer en robot til produktion af varmefordelingsmålere. I 2009 har de lokationer der allerede i 2008 udviste elbesparelser, fastholdt deres besparelse i forhold til 2006 (bortset fra 1 lokation hvor der er problemer med forbrugsopgørelsen). Gennemtrængningen af affaldssorteringen har været og er stor, hvilket kontrolleres ved de interne audit. Optimeret produktionsproces, målerkvalitet helt i top og nedsat fejlprocent således at det i dag kun er ganske få varmefordelingsmålere eller slet ingen, der når at blive monteret på en radiator før evt. fejl viser sig. Nedsat affaldsmængde og kørselsudgifter samt optimeret brug af arbejdskraftressourcer. Fremover: Fortsætte de gode tiltag for nye medarbejdere og følge op på eksisterende. Fremover: Brunata ønsker at reducere fejlprocenten til 0 (altid), således at der ikke monteres nogen varmefordelingsmålere med fejl. Dilemma (myte): Robotten mindsker behovet for medarbejdere mens medarbejdere fortsat har behov for arbejdet? Indsats: Robotten har medført at Brunata har kunnet fastholde produktion i DK og undgå udflytning af produktion til Kina. Herudover har den medført øget produktivitet og øget behov for løsning af andre typer opgaver. Derved har Brunata kunnet beskæftige de eksisterende medarbejdere i produktionen med andre typer opgaver. Brunata a/s Vesterlundvej Herlev tlf fax af 2

7 Brunata s interessentdialog Sammenhæng med strategien: Øge omsætning og tilstedeværelse på markedet Brunata har p.t. ikke en bestemt politik for dialog med interessenter men udført en række aktiviteter i regnskabsåret. Denne dialog har bestået i fx fortsat samarbejde med klimakonsulenter i Klimakbh.dk, bidrag til Gate 21 projektet i Albertslund kommune som handler om indføring af energibesparelser og en tilfredshedsundersøgelse hos nogle af vores største kunder. Resultatet af dette har været en endnu større interesse i og forståelse for slutbrugere, bedre datagrundlag for beslutninger samt fokus på at skabe mere viden om indholdet i eksisterende løsninger. Igangsætter Aktivitet Resultat Dilemma / Fremover Sponsoratet til KlimaKbh.dkkampagnen Som eneste af de 5 sponsorer i Klimakbh.dk fortsatte Brunata med at sponsorere gratis klimatjek i københavnske hjem med det formål at konkretisere mulighederne ved at måle temperatur, fugt og forbrug samt visualisere resultaterne. 96 besøg hos københavnske borgere, 1 pager for hvert besøg. P.t. ved vi ikke hvad det har givet af resultat. Indsigt i slutbrugeres adfærd KBH kommune har valgt at lukke projektet i maj 2010 pga. omstrukturering. Dilemma 1: En rigtig god sag at støtte en engageret gruppe klimakonsulenter som instruerer borgere i konkrete besparelser. Men, et højt samfundsmæssigt og forretningsmæssigt udbytte af sådanne aktiviteter forudsætter at virksomheden er gearet til at følge på aktiviteterne. Dette kræver ofte en særlig indsats mhp. denne type utraditionelle aktiviteter. Indsats: Sikre forankring i virksomheden, opstille tilstrækkelige konkrete og målbare resultater, samt indgå i direkte dialog med 3. part inden og mens aktiviteten gennemføres. Dilemma 2: Intellectural proporty - hvornår det giver mening at indsamle viden via 3. part og hvornår det giver relativt større værdi at viden indsamles af en ansat fra virksomheden, så den indsamlede viden alt andet lige lagres i virksomheden. Indsats: Samme som til Dilemma 1. Brunata a/s Vesterlundvej Herlev tlf fax af 2

8 Mulighed for at deltage som partner i Gate21 Plan C, der fokuserer på energirigtig renovering af bygninger samt energirigtig brugeradfærd - bottom-up såvel som top-down Partner i Gate21med følgende input: - Målere - Data - Scenarier og know how Miljømæssige forbedringer Miljørigtig renovering og adfærd med fokus på reduceret energiforbrug Bidrage med måling, systemer og visualisering som empirisk grundlag for beslutninger i projektet. Dilemma: Sikre at det private erhvervsliv og den offentlige instans i projektet arbejder mod samme mål (bedst mulige løsning) uden at eventuelle særinteresser (fx afsætning af produkter) prioriteres højere end formålet med projektet. Indsats: Fastholde bl.a. tillid og åbenhed ved gennemsigtighed i mødereferater. Tilfredshedsundersøgelse af 120 udvalgte kunder hos Brunata Udsendt spørgeskema og gennemført dialog med de kunder, der ønskede at følge op på spørgeskemaundersøgelsen. Omdrejningspunktet har været tilfredsheden med Brunata s serviceleverance. 3 udvalgte fokusområder: - hurtig fejlbehandling - sikre at kunderne har tilstrækkelig viden om mulighederne i eksisterende løsninger - løbende opfølgning og dialog med kunderne Fremover: Allokere ressourcer til effektive tilfredshedsundersøgelser i den udstrækning det er muligt og relevant uden at det bliver for tidskrævende for partnere at deltage i disse. Brunata a/s Vesterlundvej Herlev tlf fax af 2

9 CSR rapportering portering Medarbejdere okus på medarbejdere Fokus på Sammenhæng med strategien: Intensivere fokus på organisationen samt intensivere og målrette indsatsen mod trådløs kommunikation Brunatas medarbejderpolitik blev i 2008 suppleret med en femte dimension i strategiudviklingen, der handler om at intensivere fokus på organisationen. Der er således i indeværende regnskabsår bl.a. gennemført lederuddannelse mhp. at kunne agere i henhold til den nye forretningsstrategi og uddannelse af medarbejdere i regnskabsafdelingerne til at håndtere et nyt effektivt online regnskabssystem. En opprioritering af fjernaflæsning i regnskabsåret forventes endvidere at fjerne en række belastende arbejdsfunktioner og samtidig reducere behovet for arbejdskraft til manuel aflæsning i Det forventede resultat af lederuddannelsen er at Brunata får en ledelse der i højere grad arbejder mod fælles mål. Resultatet af uddannelsen af regnskabsmedarbejdere forventes at være lavere tidsforbrug, mindre stress i højsæsonen og færre sygedage. Politik/strategi Aktivitet Resultat Dilemma / FremoverF Fokus på organisationen Gennemførelse af lederuddannelse for organisationens ledere. Samlet ledergruppe, der arbejder mod fælles mål. Hver leder har i indeværende regnskabsår lavet en handlingsplan for den enkelte afdeling mhp at sikre fokus på Brunata s overordnede strategi. Større fokus på behovet for ledelse af medarbejderne mod fælles mål (se handlingsplaner og handlingsprofil). Skærpede forudsætninger for at agere iht. Brunata s strategiske mål Dilemma: At få samstemt udviklingen af organisationen i samme tempo som lederuddannelsen, så alle kan få glæde af den mulige synergi. Indsats: Fremadrettet udvikle procedurer der tager højde for ovenstående. Optimere varmeregnskabssystemerne Uddanne medarbejdere i brugen af de nye varmeregnskabssystemer Mindre tidsforbrug, mindre arbejdspres i højsæsonen, og forventet reduktion i antallet af sygedage. Etableret en særlig helpdesk-funktion som lister ønsker, problemer og prioriteringer mhp løbende at støtte medarbejdere i brugen af systemet samt tilpasse funktioner i systemet. Dilemma: Den indbyggede automatisering i det nye varmeregnskabssystem letter på den ene side arbejdet og på den anden side opleves det at kontrollen med udregningerne forsvinder fra den enkelte medarbejder og skaber utryghed. Indsats: Gennemløbe et helt regnskabsår, så regnskabssystemet kan demonstrere den efterspurgte sikkerhed og dermed genskabe tryghed i arbejdet for den enkelte medarbejder. R:\AFD\MarketDK\CSR\2009 CSR rapport\bilag c_fokus på medarbejdere.doc 1 af 1

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Peter Neergaard Janni Thusgaard Pedersen August 2011 Udarbejdet af: Center

Læs mere

Forretningsplan for Polyteknisk KollegieSelskab amba

Forretningsplan for Polyteknisk KollegieSelskab amba Dato: 20. november 2009 Opdateret: 2. september 2011 for Polyteknisk KollegieSelskab amba Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Virksomhedens målsætning... 4 Tidsplaner for udvikling... 5 1. års plan for

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere