Budget- og regnskabssystem Afsnit 4 Dato: 12. november 2012 Ikrafttrædelses år: Eksterne områder Side Administration Side 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget- og regnskabssystem Afsnit 4 Dato: 12. november 2012 Ikrafttrædelses år: 2012. 4.0 Eksterne områder Side 2. 4.1 Administration Side 3"

Transkript

1 4. KONTERINGSREGLER Indhold: Side: 4.0 Eksterne områder Side Administration Side Teknisk område Side Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Side Socialområdet Side Undervisning og kultur Side Forsyningsvirksomhed Side Anlægsområdet Side Indtægter og renter Side Finansielle konti Side Boligområdet Side 70 Side 1

2 4. KONTERINGSREGLER 0 EKSTERNE OMRÅDER Hovedafsnit kan anvendes til regnskabsføring af bl.a. selvejende institutioner, som kommunen har vedtaget at bogføre for. Hovedafsnit 05 er forbeholdt boligområdet - jf. særlig vejledning og særlig kontoplan for boligområdet under afsnit Hovedafsnit er forbeholdt Selvstyrets kontoplan. Side 2

3 ADMINISTRATION KOMMUNALBESTYRELSEN På denne hovedkonto registreres alle udgifter vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer, jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af den 21. januar 2011 om vederlæggelse af borgmestre og viceborgmestre samt kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer m.v. Kontoen omfatter: Vederlag til borgmester, viceborgmestre og kommunal- og bygdebestyrelsesmedlemmer. Mødediæter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, jfr. 9 i bekendtgørelsen Traktement i forbindelse med kommunalbestyrelsesmøder. Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder i og uden for kommunen, herunder i forbindelse med deltagelse i kurser, jf. 10 i bekendtgørelsen. Telefoner, gaver, IT BYGDEBESTYRELSER Herunder føres alle udgifter vedrørende bygdebestyrelserne, jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af den 21. januar 2011 om vederlæggelse af borgmestre og viceborgmestre samt kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer m.v. Kontoen omfatter: Vederlag til medlemmer af bygdebestyrelser. Mødediæter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, jf. 9 i bekendtgørelsen Traktement i forbindelse med møder i bygdebestyrelser. Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder i og uden for kommunen, herunder i forbindelse med deltagelse i kurser, jf. 10 i bekendtgørelsen. Telefoner, gaver, IT KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN Kontoen berører Ligningskommissionen, brandkommissionen, forbrugerudvalg m.v. Side 3

4 Kontoen omfatter: Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste samt rejse- og opholdsudgifter til andre end kommunal- og bygdebestyrelsesmedlemmer, som af kommunalbestyrelsen udpeges til kommunale hverv, jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af den 21. januar 2011 om vederlæggelse af borgmestre og viceborgmestre samt kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer m.v., 9, stk. 2, og 10. Traktement i forbindelse med afholdelse af møder. Alle omkostninger forbundet med deltagelse i råd og nævn VALG På kontoen registreres alle udgifter i forbindelse med valg til kommunalbestyrelsen, bygdebestyrelsen, menighedsrepræsentationen samt Folketingsvalg og eventuelle folkeafstemninger. Kontoen omfatter: Honorering til valgtilforordnede Kontorholdsudgifter f.eks. nye hængelåse til stemmebokse Udskrivning af valglister, transport af stemmesedler og andet valgmateriale Traktement i forbindelse med valget til valgtilforordnede Valgberedskab (lukkede valgtelefoner udenfor valgår) Transport af vælgere (valgbus) REPRÆSENTATIVE FORPLIGTELSER Her registreres alle øvrige udgifter til modtagelse af officielle gæster, og gaver til jubilæum. Kontoen omfatter f.eks.: Gaver Officielle besøg Særlige lejligheder (jubilæum, receptioner, udnævnelse af æresborger) Venskabsbyaktiviteter Side 4

5 10-18 INTERNATIONALE REJSER Her registreres alle internationale rejser, for hermed at kunne danne sig overblik over de rejser som foretages udenfor riget, da disse har stigende politisk bevågenhed DEN KOMMUNALE FORVALTNING Her registreres alle udgifter vedrørende kommunens centrale administration/ forvaltning. Kommunen kan frivilligt vælge, at udskille udgifter til administrationsbygninger på hovedkonto og IT på hovedkonto Medarbejdere, der udfører arbejdsopgaver for centraladministrationen kan være fysisk placeret i en anden administrativ enhed i kommunen f.eks. på skolen. Kommunen skal være opmærksom på medarbejderens arbejdsopgaver. Selvom medarbejderen ikke er fysisk placeret i centraladministrationen, skal udgifterne, der er forbundet med medarbejderens arbejde, registreres under den kommunale forvaltning. Om administrationsudgifter skal registreres på kommunens centraladministration eller skal registreres på den enkelte institution er derfor afhængig af den pågældendes arbejdsopgaver og ikke den fysiske placering. En medarbejder, der foretager administration under kultur- og undervisningsforvaltningen, kan have kontor på en skole, men løn og øvrige udgifter skal registreres under konto ADMINISTRATIONSBYGNINGER Her kan kommunen vælge at registrere udgifter vedrørende kommunens centrale administrationsbygninger INTERNATIONALE REJSER Her registreres alle internationale rejser, for hermed at kunne danne sig overblik over de rejser som foretages udenfor riget, da disse har stigende politisk bevågenhed. Side 5

6 12-01 KANTINEDRIFT Her registreres alle udgifter og indtægter vedr. kantiner for den kommunale forvaltning IT Udgifter til fælles driftssystemer udgiftsføres på konto 13. Indkøb der har mere karakter af tilbehør bogføres på de respektive driftskonti, ligesom skole-it bogføres på folkeskolen UDGIFTER TIL VAKANTBOLIGER Her registreres udgifter til vakantboliger. Udgifter til til- og fraflytningsrejser samt opmagasinering, skal dog konteres på de respektive områder FORSIKRINGER OG VAGTVÆRN På kontoen registreres udgifter og erstatninger fra forsikringer og vagtværn. Eksempelvis registreres kommunens udgifter til forsikring af de af kommunens boliger, der administreres af INI, og den refusion, som kommunen modtager fra INI. Forsikringer, der er forbundet med ydelser, hvor der er brugerbetaling, skal registreres på de respektive konti f.eks. daginstitutioner, renovation og skorstensfejning. På denne konto bogføres alle forsikringserstatninger indenfor det kommunale område. (flyttet fra som er nedlagt) RABATTER VED STORKØB/KASSERABATTER På kontoen registreres årsbonusser og rabatter ved stor køb. Side 6

7 18-04 KOMMUNE-, BY- OG LOKALPLAN Udgifter i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplan, byplan og lokalplan registreres på denne konto KONTINGENTER OG TILSKUD M.V. På kontoen registreres udgifter til kontingenter og tilskud m.v. Kontoen omfatter bl.a. Kontingent til KANUKOKA Kontingent til fælleskommunale foreninger Kontingent til andre foreninger Udgifter til deltagelse i foreningsarbejde ekskl. rejser til delegeretmøder DISPOSITIONSBELØB TIL BYGDEBESTYRELSER Kontoen kan anvendes til afsættelse af dispositionsbeløb til bygdebestyrelserne. Den enkelte bygdebestyrelse kan herefter disponere over beløbet ØKONOMIUDVALGETS DISPOSITIONSKONTO Kontoen kan anvendes til afsættelse af dispositionsbeløb til økonomiudvalget, for udgifter som det kan være vanskeligt at budgetlægge på den rigtige hovedkonto forud for budgetåret. Når bevillingen afholdes fordeles beløbene på rette konti. Side 7

8 2. TEKNISK OMRÅDE VEJE, BROER OG TRAPPER På kontoen føres udgifter til reparation og vedligeholdelse af veje, broer og trapper ANLÆG, LEGEPLADSER, MINDESMÆRKER, VEJBELYSNING M.V. På kontoen føres udgifter vedrørende idrætsanlæg, offentlige legepladser, telefonbokse, bænke, mindesmærker, beplantninger, opslagstavler og udhængsskabe samt vejbelysning, herunder vejbelysning i bygder KIRKEGÅRDE På kontoen føres udgifter til drift af kirkegårde DRIFT AF KLOAK På kontoen føres udgifter til drift og vedligeholdelse af kloaknettet. Dette betragtes som værende mindre reparationer. Er reparationer større investeringer, der vil kræve udskiftning af større dele af kloaknettet, må det betragtes som reinvestering. Udgifter til reinvestering i hovedkloaknettet betragtes som anlægsinvestering og registreres på konto 76-xx, anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed. Ved reinvestering forstås en systematisk udskiftning af dele af konstruktioner med henblik på levetidsforlængelse SNERYDNING På denne konto føres alle udgifter og indtægter til snerydning og grusning i byer og bygder, herunder ishugning ved taphuse og håndtering af snehegn. Side 8

9 21-02 RENHOLDELSE På denne konto føres alle udgifter vedrørende den almindelige offentlige renholdelse. Kontoen omfatter bl.a. forårsrengøring, generel renholdelse af fællesarealer, rengøring af grøfter og vejunderløb m.v HUNDEHOLD OG SKADEDYRSBEKÆMPELSE På kontoen føres udgifter og indtægter til aflivning af løse hunde og katte, generel hundeaflivning, bekæmpelse af forskellige skadedyr indendørs som udendørs, herunder diverse insekter, mus, evt. ravne og rabiessmittede ræve m.v. Endvidere køb og salg af vacciner, ormekure, halsbånd m.v., omkostninger i forbindelse med vaccinationer, klipning af hundetænder, tøjring m.v. samt refusion fra Selvstyret for rabiesvaccinationer. Standardkonto 12, fremmede tjenesteydelser, kan med fordel opdeles med specifikationskonti for: Dusører for aflivning af løse hunde og div. skadedyr Betaling for hundeaflivning generelt Betaling for tøjring af hunde og andre spec. Ydelser Betaling for udførelse af vaccinationer Det bemærkes, at betaling for ovenstående ydelser kan være til såvel privatpersoner, firmaer som kommunens entreprenørvirksomhed. Standardkonto 15, varekøb, kan med fordel opdeles med specifikationskonti for: Køb af vaccine m.v. Køb af halsbånd m.v. Standardkonto 79, indtægter, kan med fordel opdeles med specifikationskonti for: Brugerbetaling for vaccinationer, ormekure m.v Brugerbetaling for halsbånd m.v. Brugerbetaling for klipning af tænder, tøjring m.v. Side 9

10 Det bemærkes, at det er op til den enkelte kommune at beslutte i hvilket omfang, der skal være brugerbetaling for disse ydelser. Eventuel brugerbetaling fastsættes i forbindelse med den årlige budgetlægning og skal fremgå af kommunens takstblad FISKERI OG JAGT På kontoen føres udgifter, der vedrører levende ressourcer. Det kan f.eks. være: Jagtbetjentordning Udgifter vedr. fiskeri, rensdyr, moskusokser m.m LANDBRUG. På kontoen føres udgifter vedr. landbrugsdrift SERVICEHUSE, BADEANSTALTER OG VASKERIER På kontoen føres alle udgifter og indtægter vedrørende servicehuse, badeanstalter og vaskerier ØVRIGE SERVICEFACILITETER På kontoen registreres alle udgifter og indtægter vedrørende fællesværksteder, tømrerværksteder, husflidslokaler, fælleslager og brættet o.lign INDKVARTERING På kontoen føres alle udgifter og indtægter vedrørende indkvartering GÆSTEHUSE OG FANGSTHYTTER På kontoen føres alle udgifter og indtægter vedrørende gæstehuse og fangsthytter. Side 10

11 23-XX ØVRIGE KOMMUNALE VIRKSOMHEDER På kontoen føres udgifter og indtægter vedrørende øvrige kommunale virksomheder, som ikke kan henføres til en af de andre hovedkonti under 23. Andre kommunale virksomheder kan oprettes på hovedkonti til UDLEJNING AF ERHVERVSEJENDOMME På kontoen registreres udgifter og indtægter, der er forbundet med udlejning af erhvervsejendomme. (flyttet fra konto 36-00) BRANDVÆSEN På kontoen føres alle udgifter og indtægter vedrørende brandvæsnet. Der er behov for at følge udgifterne til brandmændenes uddannelse. Brandvæsenets lønkonto 01 er derfor opdelt på specifikationskontoniveau, så brandvæsenets udgifter til deltagernes løn/tabt arbejdsfortjeneste under uddannelsesforløbene kan aflæses af regnskabet herunder også internt afholdte kurser for bl.a. bygdebrandkorps. Brandvæsenets personaleomkostningskonto 05 er ligeledes opdelt på specifikationskontoniveau, så brandvæsenets udgifter til kursusafgifter, billetudgifter, dagpenge m.v. til deltagerne under uddannelsesforløbene kan aflæses af regnskabet herunder også internt afholdte kurser for bl.a. bygdebrandkorps og udgifter til kørekort. Øvrige personaleomkostninger omfatter bl.a. helbredserklæringer, årsmøder og konferencer incl. billet og dagpenge, beklædning m.v KOMMUNAL ENTREPRENØRVIRKSOMHED På kontoen registreres udgifter og indtægter til kommunal entreprenørvirksomhed. Side 11

12 Anvendelsen af hovedkonto er frivillig. Kommunen kan vælge at registrere alt på denne konto og eventuelt sælge ydelserne til andre forvaltninger. Kommunen kan have personale og maskiner på den kommunale entreprenørvirksomhed, der udfører arbejde på flere forskellige hovedkonti, således at en arbejdsmands løn f.eks. skal fordeles på vejvæsenet, snerydning og renovation. Kommunen kan her vælge i første omgang at bogføre maskiner og lønninger vedrørende hele det tekniske område på denne hovedkonto og herefter fordele lønninger og maskinforbrug på de enkelte hovedkonti, efterhånden som arbejdet udføres. Når arbejdet udføres, debiteres de pågældende hovedkonti, mens hovedkonto krediteres. Standardkonto 15, varekøb, kan med fordel opdeles med specifikationskonti for: Køb af forbrugsgods (eksempelvis også småmateriel af mindre værdi som håndredskaber m.v.) Køb af materiale i større kvanta til brug i entreprenørvirksomheden med henblik på videresalg til andre forvaltningsområder. Anvendelse af hovedkonto er frivillig, hvilket indebærer, at man kan vælge at bogføre udgifterne direkte på kontiene for snerydning, vejvæsen m.v. 27-XX ØVRIGE KOMMUNALE VIRKSOMHEDER Andre kommunale virksomheder registreres på disse konti. Det kan f.eks. være et autoværksted, som udfører arbejde for flere forskellige hovedkonti, således at en arbejdsmands løn f.eks. skal fordeles på vejvæsenet, snerydning og renovation. Kommunen kan her vælge i første omgang at bogføre maskiner og lønninger vedrørende hele det tekniske område på denne hovedkonto og herefter, hvis det ønskes, fordele lønninger og maskinforbrug på de enkelte hovedkonti, efterhånden som arbejdet udføres. Når arbejdet udføres, debiteres de pågældende hovedkonti, mens hovedkonto 27-XX krediteres. Anvendelse af hovedkonto 27-XX er frivillig, hvilket indebærer, at man kan vælge at bogføre udgifterne direkte på kontiene for snerydning, vejvæsen m.v. Side 12

13 3. ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET FÆLLESUDGIFTER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET På kontoen føres udgifter som er fælles for og går på tværs af de udspecificerede områder under konto KOMMUNALE AKTIVERINGSPROJEKTER På kontoen føres udgifter i henhold til Landstingsforordning nr. 14 af 12. november 2001 om aktivering af ledige. Formålet hermed er at afhjælpe øjeblikkelig ledighed i kommunen og at forbedre beskæftigelsesmulighederne for de ledige i kommunen PROJEKTER INDENFOR FISKEINDUSTRIEN På kontoen bogføres udgifter til efteruddannelsesprojekter indenfor fiskeindustrien eksempelvis Royal Greenland Academy UDBETALINGER TIL AKTIVEREDE På kontoen føres udgifter, der udbetales i henhold til Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp. Landstingsforordning nr. 5 af 29. maj 2008 om ændring af landstingsforordning om offentlig hjælp (sproglige og tekniske præciseringer) Inatsisartutforordning nr. 7 af 31. maj 2010 om ændring af landstingsforordning om offentlig hjælp (kistetransport samt præcisering af betingelser for tildeling af offentlig hjælp) til personer, som selvforskyldt er blevet arbejdsløse eller blevet opsagt fra beskæftigelse i et kommunalt beskæftigelsesprojekt, jf. 10b i Landstingsforordning nr. 8 af 3. november 1994 om ændring af landstingsforordning om hjælp fra det offentlige. Side 13

14 34-50 TILSKUD TIL PRIVATE PROJEKTER På kontoen føres udgifter til private projekter i henhold til Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering. Landstingsforordning nr. 3 af 1. juni 2006 om ændring af landstingsforordning om revalidering (ændringer er dels en bemyndigelse til Naalakkersuisut til at kunne fastsætte nærmere regler om afklaring af revalidering og dels en ændring af revalideringslængden fra 5 til 2 år og at løntilskud maksimalt ydes for 1 år ad gangen, dog mulighed for forlængelse derudover mindre justeringer). Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 13. december 2001 om løntilskud til virksomhedsrevalidering, revalideringsplan, revalideringsydelse og fleksjob. På kontoen afholdes endvidere udgifter til fangstrejser ARBEJDSPRØVNING På kontoen registreres udgifter til arbejdsprøvning i offentlig og privat virksomhed i henhold til Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering, 6. Landstingsforordning nr. 3 af 1. juni 2006 om ændring af landstingsforordning om revalidering (ændringer er dels en bemyndigelse til Naalakkersuisut til at kunne fastsætte nærmere regler om afklaring af revalidering og dels en ændring af revalideringslængden fra 5 til 2 år og at løntilskud maksimalt ydes for 1 år ad gangen, dog mulighed for forlængelse derudover mindre justeringer). Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 13. december 2001 om løntilskud til virksomhedsrevalidering, revalideringsplan, revalideringsydelse og fleksjob. Selvstyret refunderer 50 % af ydelsen ERHVERVSMODNENDE OG AFKLARENDE AKTIVITETER På kontoen registreres udgifter og indtægter til erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter, der foregår i offentlig og privat virksomhed i henhold til Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering. Landstingsforordning nr. 3 af 1. juni 2006 om ændring af landstingsforordning om revalidering (ændringer er dels en bemyndigelse til Naalakkersuisut til at kunne fastsætte nærmere regler om afklaring af revalidering og dels en ændring af revalide- Side 14

15 ringslængden fra 5 til 2 år og at løntilskud maksimalt ydes for 1 år ad gangen, dog mulighed for forlængelse derudover mindre justeringer). Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 13. december 2001 om løntilskud til virksomhedsrevalidering, revalideringsplan, revalideringsydelse og fleksjob. Selvstyret refunderer 50 % af ydelsen VIRKSOMHEDSREVALIDERING På kontoen registreres udgifter til virksomhedsrevalidering i offentlig og privat virksomhed i henhold til Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering. Landstingsforordning nr. 3 af 1. juni 2006 om ændring af landstingsforordning om revalidering (ændringer er dels en bemyndigelse til Naalakkersuisut til at kunne fastsætte nærmere regler om afklaring af revalidering og dels en ændring af revalideringslængden fra 5 til 2 år og at løntilskud maksimalt ydes for 1 år ad gangen, dog mulighed for forlængelse derudover mindre justeringer). Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 13. december 2001 om løntilskud til virksomhedsrevalidering, revalideringsplan, revalideringsydelse og fleksjob. På kontoen registreres løntilskud til den private eller offentlige virksomhed i henhold til 8 og 9. Selvstyret refunderer 50 % af ydelsen UDDANNELSE På kontoen registreres udgifter til uddannelse af revalidender i henhold til Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering. Landstingsforordning nr. 3 af 1. juni 2006 om ændring af landstingsforordning om revalidering (ændringer er dels en bemyndigelse til Naalakkersuisut til at kunne fastsætte nærmere regler om afklaring af revalidering og dels en ændring af revalideringslængden fra 5 til 2 år og at løntilskud maksimalt ydes for 1 år ad gangen, dog mulighed for forlængelse derudover mindre justeringer). Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 13. december 2001 om løntilskud til virksomhedsrevalidering, revalideringsplan, revalideringsydelse og fleksjob. Side 15

16 På kontoen registreres uddannelsesaktiviteter i forbindelse med revalideringstiltag. Det kan være kurser af kortere eller længere varighed, eller uddannelser på den lokale Piareersarfik-skole, gymnasiet, erhvervsskoler, højskoleophold, universitetet og andre højere læreranstalter eller uddannelsesophold i udlandet herunder Danmark. Selvstyret refunderer 50 % af ydelsen FLEKSJOB På kontoen registreres udgifter til fleksjob for revalidender i henhold til Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering. Landstingsforordning nr. 3 af 1. juni 2006 om ændring af landstingsforordning om revalidering (ændringer er dels en bemyndigelse til Naalakkersuisut til at kunne fastsætte nærmere regler om afklaring af revalidering og dels en ændring af revalideringslængden fra 5 til 2 år og at løntilskud maksimalt ydes for 1 år ad gangen, dog mulighed for forlængelse derudover mindre justeringer). Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 13. december 2001 om løntilskud til virksomhedsrevalidering, revalideringsplan, revalideringsydelse og fleksjob. På kontoen registreres løntilskud udbetalt til arbejdsgiveren i henhold til 16 i ovennævnte landstingsforordning. Tilskuddet må ikke overstige 50 % af den overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde eller den løn, der sædvanligvis er gældende for tilsvarende arbejde. Selvstyret refunderer 50 % af ydelsen KOMMUNALE ERHVERVSENGAGEMENTER På kontoen registreres udgifter vedrørende kommunens engagement i erhvervsmæssig virksomhed, i henhold til Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommuners mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed og Landstingslov nr. 16 af 19. november 2007 om konkurrence jfr 13 stk. 1. Kommunen har efter loven mulighed for Side 16

17 at yde tilskud til eller deltage med ansvarlig kapital i organisationer, selskaber eller andre sammenslutninger, som har til formål at fremme erhvervsudviklingen i kommunen eller i flere kommuner gennem rådgivning om projektudvikling m.v. (indskud af ansvarlig kapital bogføres under 93-03). at tegne eller købe aktier eller anparter i erhvervsdrivende selskaber (bogføres på konto 93-03). at yde tilskud til produktudvikling af varer og tjenesteydelser til personer, virksomheder, organisationer eller foreninger. at yde etableringstilskud til landbrugsvirksomheder. at afholde rimelige udgifter til projektering, forberedelse eller undersøgelse af mulighederne for investeringer, der fremmer den lokale og regionale erhvervsudvikling. Der oprettes konti efter behov for de enkelte engagementer. Jfr. Landstingslov nr. 16 af 19. november 2007 om konkurrence, 13 stk. 1. skal kommuner, som planlægger at foretage en erhvervsmæssig investering, jf. landstingslov om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssige virksomhed m.v. skal forinden investeringen foretages, forelægge den planlagte investering for Konkurrencetilsynet PIAREERSARFIIT OG ARBEJDSMARKEDSYDELSER På kontoen registreres udgifter og indtægter, der er forbundet med Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelser PIAREERSARFIIT På kontoen registreres udgifter og driftstilskud vedrørende kommunens drift af et vejlednings- og introduktionscenter. Lovgrundlaget for vejlednings- og introduktionscenteret er: Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser samt tilhørende bekendtgørelser. Side 17

18 Landstingsforordning nr. 5 af 14. november 2004 om uddannelsesstøtte samt tilhørende bekendtgørelser. Landstingsforordning nr. 10 af 18. december 2003 om arbejdsformidling samt tilhørende bekendtgørelser Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992, om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland Landstingsforordning nr. 9 af 3. november 1994 om aktivering af ledige Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering Den af Selvstyret vedtagne årlige finanslov Opgaverne for vejlednings- og introduktionscentret er Arbejdsformidling og vejledning, herunder: Oprette et Visitationskontor, som skal varetage den første kontakt til borgere, som henvender sig i Vejledningscenteret. Varetage vejledning og udarbejde handlingsplaner med de vejledningssøgende. Varetage arbejdsformidling og arbejdsanvisning samt kontakt til virksomhederne. IT baseret jobformidling. Varetage revalidering, aktivering og omskoling. Administration af loven om regulering af arbejdskrafttilgangen. Sagsbehandling af uddannelsesansøgninger. Kompetenceudvikling, herunder: Tilrettelæggelse af kurser for ledige. Tilrettelæggelse af kurser for personer, der har tilknytning for arbejdsmarkedet. Optagelse af kursister. Administration af økonomi. Kontakt til brancheskoler vedr. afholdelse af kurser. Piareersarfik og erhvervsuddannelsesaktiviteter: Etablering af Piareersarfik. Optagelse og undervisning af elever. Vejledning og opfølgning på handlingsplaner for Piareersarfik s elever. Tilrettelæggelse af undervisnings- og praktikforløb samt undervisning af Piareersarfik s elever evt. i samarbejde med folkeskolen og andre institutioner. Udarbejdelse af uddannelsesbeviser. Udslusning til uddannelse eller erhvervslivet. Side 18

19 At medvirke i optagelsesprocessen til erhvervsuddannelserne, At fremskaffe praktikpladser, At gennemføre introduktionsforløb af nyoptagne elever/lærlinge for brancheskolerne At varetage praktik- og studievejledning, At forestå en række registreringer og dataindsamlinger, At være kontaktled til brancheskolerne, At være kontaktled til praktikstederne, At forestå undervisning og prøveafholdelse for AEU - elever (anerkendt erhvervsuddannelsesintroduktionskurser) At forestå undervisning af FSA/FSUA elever og afvikling af prøver for disse elever i samarbejde med folkeskolen. På baggrund af ovenstående indgås der en serviceaftale mellem kommunen og Grønlands Selvstyre om kommunens opgaveløsning og det dermed forbundne driftstilskud fra Grønlands Selvstyre. Tidligere ordninger med ungdomstjenester og beskæftigelsesfremmende aktiviteter vil efterhånden samles i vejlednings- og introduktionscenteret ARBEJDSMARKEDSYDELSER På kontoen registreres udgifter til arbejdsmarkedsydelser til udbetaling som kompensation for tab af indtægt forårsaget af uforskyldt ledighed, hjemsendelse eller sygdom jf. Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse. Den enkelte type hjælp adskilles på specifikationsniveau, hvilket vil sige på ciffer 9 og 10. Betingelsen for at modtage arbejdsmarkedsydelse er, at den pågældende er fyldt 18 år, eller er forsørger er tilmeldt folkeregistret i Grønland, og i de seneste 13 uger har haft beskæftigelse som lønmodtager, og har haft mindst 182 timers beskæftigelse i denne periode. Side 19

20 Forordningens kap. 3 6 arbejdsmarkedsydelse under ledighed og ved hjemsendelse indeholder mulighed for den ledige eller hjemsendtes rettighed for vejledning, samt udarbejdelse af en individuel handlingsplan. Ved sygdom udbetales arbejdsmarkedsydelse fra 3. sygedag, jf. kap For ledige og hjemsendte, der allerede modtager arbejdsmarkedsydelse, fortsætter udbetalingen af arbejdsmarkedsydelse dog uden afbrydelse. Kap. 4 8 Stk. 3. hvis sygdommen varer 2 uger eller derover, eller er forårsaget af en arbejdsskade, udbetales ydelsen dog fra 1. sygedag. Udbetaling af arbejdsmarkedsydelse i forbindelse med arbejdsskade kan ske i sygdomsperioder i umiddelbar forlængelse af arbejdsskadens optræden. Kap 4 9. Ved sygdom ud over 3 uger eller ved hyppige sygemeldinger af kortere varighed, skal kommunalbestyrelsen foretage en vurdering af, om personen skal overgå til at modtage anden form for hjælp. Arbejdsmarkedsydelse udbetales med en fast takst per time, der udgør 90 % af mindstelønnen for en ikke-faglært arbejder efter overenskomsten mellem SIK og Landsstyret. Arbejdsmarkedsydelsen beregnes på grundlag af det antal timer, som lønmodtageren har været beskæftiget inden for de seneste 13 uger og udbetales bagud hver 14. dag, dog højst for 40 timer per uge. Side 20

21 4. SOCIALOMRÅDET UDGIFTER TIL FRIPLADSER PÅ DAGINSTITUTIONSOMRÅDET På kontoen føres de udgifter, til børn med specielle behov i henhold til Grønlands Hjemmestyres Bekendtgørelse nr. 28 af 13. september 1989 med ændringer. Det drejer sig bl.a. om: hele eller delvise fripladser tilskud til private børneinstitutioner med driftsoverenskomst med kommunen På konto xx føres udgifter til socialt betingede fripladser. På konto xx føres udgifter til fripladser til Piareersarfiit-elever. På konto xx føres udgifter til fripladser til andre uddannelser. På konto 50-0x-xx indtægtsføres den fulde taktmæssige forældrebetaling HJÆLPEFORANSTALTNINGER På kontoen føres udgifter til honorering af bisidder, personlige rådgiver, ledsager, aflastningsvederlag og andre udgifter til børneforsorg. Ved personbogføringen anvendes barnets CPR-nummer PLEJEOPHOLD På kontoen føres udgifter og indtægter i henhold til Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge i forbindelse med familiepleje.. På ciffer er kontoen opdelt i Almindelig familiepleje, Akut familiepleje og Professionel familiepleje. Kontoen omfatter bl.a. Side 21

22 rejseudgifter for såvel børn som eventuel ledsager i forbindelse med anbringelse uden for hjemmet ledsagerhonorar og forældres besøgsrejser. Ledsagerhonorar og øvrige udgifter udbetales af barnets opholdskommune plejevederlag kost-/tøj-/lommepenge forældrebetaling Ved akut familiepleje ydes der ikke betaling til barnets underhold samt tøj- og lommepenge. Ved personbogføringen anvendes barnets CPR-nummer. I henhold til Meddelelse nr. 494 af 24. november 2004 fra Skattedirektoratet er flg. ydelser A-indkomst fra 1. januar 2005: løn til professionel plejefamilie honorar til bisidder honorar til personlig rådgiver ledsagerhonorar Flg. ydelser er B-indkomst: plejevederlag ved almindelig familiepleje vederlag ved akut familiepleje aflastningsvederlag Ved modtagelse af vederlag ved akut familiepleje og aflastningsvederlag kan modtageren ved sin skatteopgørelse fratrække et beløb svarende til vederlaget. Ved almindelig familiepleje kan ved skatteopgørelsen uden dokumentation fratrækkes et beløb svarende til et normalplejevederlag. Vedr. øvrige skattemæssige forhold henvises til ovenstående meddelelse fra Skattedirektoratet. Flg. ydelser er ikke skattepligtige: indskrivningsbeløb beløb til barnets underhold tøj- og lommepenge Side 22

23 41-03 DØGNINSTITUTIONSOPHOLD På kontoen føres udgifter og indtægter i henhold til Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge i forbindelse med døgninstitutionsophold.. På ciffer er kontoen opdelt i Selvstyrets døgninstitutioner, kommunale døgninstitutioner og private døgninstitutioner. Kontoen omfatter bl.a. rejseudgifter for såvel børn som eventuel ledsager i forbindelse med anbringelse uden for hjemmet ledsagerhonorar og forældres besøgsrejser. Ledsagerhonorar og øvrige udgifter udbetales af barnets opholdskommune betaling for ophold på døgninstitutioner. Taksten for ophold på Selvstyrets døgninstitutioner er fastsat efter forhandling mellem Selvstyret og KANUKO- KA og opkræves månedligt forældrebetaling Ved personbogføringen anvendes barnets CPR-nummer SOCIALT FOREBYGGELSESARBEJDE På kontoen registreres SSPK arbejde, herunder værested for børn og unge. Ved personbogføringen anvendes barnets CPR-nummer FAMILIEBEHANDLING På kontoen registreres familiebehandling som alternativ til anbringelse. Ved personbogføringen anvendes barnets CPR-nummer. Side 23

Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre

Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre Bevillingsområder Sum af Oprindeligt budget Ajourført budget Bogført Forbrugsp rocent 1001 - Kommunalbestyrelsen 5.849.000 6.373.000 6.315.297 99,09% 1002 - Bygdebestyrelser

Læs mere

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Formål og den enkeltes

Læs mere

18. september 2006 EM 2006/034. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp

18. september 2006 EM 2006/034. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp 18. september 2006 EM 2006/034 Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. juli 2008

Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. juli 2008 Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie og Sundhed Nr. 257 Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. juli 2008 Nærværende cirkulære opsummerer de satser,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk I medfør af 3 stk. 2, 5, 8 stk. 3, 8 a, 11, 12, 15, 18 stk. 3, 18 a stk. 3, 20 stk. 3, 22 stk.

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Landstingsforordning nr. 2 af 12. juni 1995 om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Forordningen regulerer kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser for hjælp

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Kapitel 1 Definitioner 1. Ved selvforskyldt ledighed forstås, at en person uden rimelig grund opsiger eller forlader sit arbejde eller bliver

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Handicappedes muligheder for undervisning, uddannelse og arbejde i dag samt barrierer herfor

Handicappedes muligheder for undervisning, uddannelse og arbejde i dag samt barrierer herfor Handicappedes muligheder for undervisning, uddannelse og arbejde i dag samt barrierer herfor Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoqarfik aamma Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut

Læs mere

2 KONTOPLANENS OPBYGNING OG GENERELLE REGLER FOR KONTERING

2 KONTOPLANENS OPBYGNING OG GENERELLE REGLER FOR KONTERING 2 KONTOPLANENS OPBYGNING OG GENERELLE REGLER FOR KONTERING Indhold: Side: 2.0 Oversigt over kontoplanen Side 2 2.1 Oversigt over standardkonti Side 8 2.2 Generelle regler for kontering på standardkonti

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. Kapitel 1 Omfattede personer

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. Kapitel 1 Omfattede personer Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. I medfør af 8, stk. 2, 11, stk. 6, 13, stk. 7, 18, stk. 3, og 24, stk. 2, i landstingsforordning

Læs mere

Bemærkninger til forslag til Landstingsforordning om revalidering. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslag til Landstingsforordning om revalidering. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslag til Landstingsforordning om revalidering Almindelige bemærkninger Ud fra ønsket om at skabe mulighed for at flest muligt personer i den erhvervsaktive alder forbliver eller genindtræder

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S

Læs mere

Jeg erklærer hermed på tro og love at alle oplysninger herunder er i overensstemmelse med sandheden

Jeg erklærer hermed på tro og love at alle oplysninger herunder er i overensstemmelse med sandheden Qaasuitsup Kommunia Ansøgning om offentlig hjælp Qaanaaq Upernavik Uummannaq Qeqertarsuaq Ilulissat Qasigiannguit Aasiaat Kangaatsiaq Lovgrundlag: 1). Peqqussutaat / Landstingsforordningen: Pisortanit

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Samlekonti og arter Kommuneqarfik Sermersooq Bestilt af: Fra Billede: Den: Kl: Antal sider: Delsystem: Stedkode: Rapportversion: 16-10-2006

Samlekonti og arter Kommuneqarfik Sermersooq Bestilt af: Fra Billede: Den: Kl: Antal sider: Delsystem: Stedkode: Rapportversion: 16-10-2006 Fra Billede: Den: Kl: Antal sider: bogh/324 07:11:24 26 Delsystem: Stedkode: SAMLE * - Alle Alle Rapportversion: 16--2006 1 af 26 02-01-00-90-02 9900 AWG - KREDITORER AWG - KREDITORER 06.41.01.26.51 4980

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre forældre ret til orlov i forbindelse med graviditet,

Læs mere

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap.

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 om Arbejds- og Socialvæsenet i Grønland fastsættes:

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling)

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorloven) 1 I landstingsforordning nr.

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 . DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Indholdsfortegnelse Forord.............................................................

Læs mere

S1. Offentlig hjælp S1.3 Offentlig hjælp i særlige tilfælde

S1. Offentlig hjælp S1.3 Offentlig hjælp i særlige tilfælde S1. Offentlig hjælp S1.3 Offentlig hjælp i særlige tilfælde S1. Offentlig hjælp S1.3 Offentlig hjælp i særlige tilfælde FORSØRGELSE OG FASTE UDGIFTER AKUT OFFENTLIG HJÆLP OFFENTLIG HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE

Læs mere

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Socialstatistik Sociale ydelser Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af midlertidige

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2010

Modtagere af sociale ydelser 2010 Socialstatistik 2011:2 Modtagere af sociale ydelser 2010 Side 1 Modtagere af sociale ydelser 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2009-2010 4 3. Lovgrundlag

Læs mere

Vejledning REVALIDERING. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser

Vejledning REVALIDERING. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser Vejledning om REVALIDERING Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser Indhold Bilag... 2 1. Lovhjemmel og definitioner... 4 1.1 Lovhjemmel... 4 1.2 Definitioner... 4 1.3 Ansøgning...

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 10. juni 2014 EM 2014/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret.

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

z.: :mac _.zmmärxmqmä S. mo

Læs mere

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2005. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2005

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2005. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2005 DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2005 Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2005 . DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2005 Indholdsfortegnelse Forord.............................................................

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark. Kapitel 1. Tilskudsformer og understøttende aktiviteter

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark. Kapitel 1. Tilskudsformer og understøttende aktiviteter Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark I medfør af 20, stk. 2 i Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler som ændret ved Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 4. august 2006 EM 2006/34 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landsstyrets forslag til en ny landstingsforordning om offentlig hjælp er en præcisering og forenkling

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner. 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på personer med vidtgående handicap.

Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner. 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på personer med vidtgående handicap. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 16. december 2010 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk I medfør af 3, stk. 2, 5, 8a, 11, stk. 4, 12, stk. 4, 15, 18, stk. 3, 20, stk. 2, 21, stk.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge I medfør af 11, stk. 3, 16, stk. 3, 17, stk. 5, 21, stk. 2, 35, stk. 3, og 38, stk. 4, i landstingsforordning nr. 1 af

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2004 EM2004/29 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge er vedtaget på Forårssamlingen 2003. Anvendelsen

Læs mere

Kapitel l Almindelige bestemmelser

Kapitel l Almindelige bestemmelser Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om udbetaling af underholdsbidrag mv. til børn, samt adoptionstilskud Sammenskrivningen er ikke retligt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

ILAQUTARIINNERMUT PISORTAQARFIK * FAMILIEDIREKTORATET. Vejledning om hjemmehjælp

ILAQUTARIINNERMUT PISORTAQARFIK * FAMILIEDIREKTORATET. Vejledning om hjemmehjælp ILAQUTARIINNERMUT PISORTAQARFIK * FAMILIEDIREKTORATET Vejledning om hjemmehjælp Vejledning om hjemmehjælp december 2003 Vejledning om hjemmehjælp Vejledningen om hjemmehjælp er en vejledning til brug i

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

10. august 2006 EM 2006/53. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2006 EM 2006/53. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2006 EM 2006/53 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Der har været tvivl om, hvilke hjemmelsbeføjelser 24 og 25 i landstingsforordning

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2009

Modtagere af sociale ydelser 2009 Socialstatistik 2011:1 Modtagere af sociale ydelser 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2005-2009 4 3. Modtagere af sociale ydelser efter køn 10 4. Modtagere

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 2015no Forside 6. Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 Til beslutning J.nr. 06.03.01 Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller Sørensen /

Læs mere

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre 10 - Udgifter til folkevalgt R2013 B2014 AB2014 R2014 B2015 1001 - Kommunalbestyrelsen 6.839.686 5.849.000 6.373.000 6.315.297 6.409.000 1002 - Bygdebestyrelser 2.482.924

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. XX af XX 2016 om elevstøtte på de kommunale job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. XX af XX 2016 om elevstøtte på de kommunale job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. XX af XX 2016 om elevstøtte på de kommunale job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre I medfør af 5, 14, stk. 4, 28, stk. 2, 34, stk. 5 og 35, stk. 2 i Inatsisartutlov

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015 kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritzlev

Læs mere

Vejledning. alderspension. Departementet for Sociale Anliggender December 2010

Vejledning. alderspension. Departementet for Sociale Anliggender December 2010 Vejledning om alderspension Departementet for Sociale Anliggender December 2010 VEJLEDNING OM ALDERSPENSION Indholdsfortegnelse: Side 1. Indledning 4 1.1 Indledende bemærkninger 4 1.2 Administration 4

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende refusion af udlæg/tilskud til ARBEJDSMARKEDSKURSER (AMU). I D A N M A R K.

VEJLEDNING vedrørende refusion af udlæg/tilskud til ARBEJDSMARKEDSKURSER (AMU). I D A N M A R K. KULTUREQARNERMUT, ILINNIARTITAANERMUT, ILISIMATUSARNERMUT ILAGEEQARNERMULLU PISORTAQARFIK Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Marts 2003 1. Generelt. GRØNLANDSKE ARBEJDSGIVERE og DE

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Vejledning om karantæne- og udmålingsregler mv. i landstingsforordningen om hjælp fra det offentlige.

Vejledning om karantæne- og udmålingsregler mv. i landstingsforordningen om hjælp fra det offentlige. Vejledning om karantæne- og udmålingsregler mv. i landstingsforordningen om hjælp fra det offentlige. Indholdsoversigt: Kapitel: side nr.: 1) Baggrunden for vejledningen 2 2) Generel orientering 2-3 3)

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. december 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. december 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. december 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark I medfør af 20, stk. 2, i Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler, som ændret ved Inatsisartutlov

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune Aktindsigt dage Staben Byrådssekretariat Henvendelser til borgmesteren Reservation af parcelhusgrund uger Staben Byrådssekretariat dage Staben Byrådssekretariat Huslejenævn/beboerklage nævn Staben Byrådssekretariat

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

S1. Offentlig hjælp S1.2 Akut offentlig hjælp

S1. Offentlig hjælp S1.2 Akut offentlig hjælp S1. Offentlig hjælp S1. Offentlig hjælp FORSØRGELSE OG FASTE UDGIFTER AKUT OFFENTLIG HJÆLP OFFENTLIG HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE Skriftlig beskrivelse OBS: Der kan ikke ydes offentlig hjælp til borgere, der

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere