Budget- og regnskabssystem Afsnit 4 Dato: 12. november 2012 Ikrafttrædelses år: Eksterne områder Side Administration Side 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget- og regnskabssystem Afsnit 4 Dato: 12. november 2012 Ikrafttrædelses år: 2012. 4.0 Eksterne områder Side 2. 4.1 Administration Side 3"

Transkript

1 4. KONTERINGSREGLER Indhold: Side: 4.0 Eksterne områder Side Administration Side Teknisk område Side Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Side Socialområdet Side Undervisning og kultur Side Forsyningsvirksomhed Side Anlægsområdet Side Indtægter og renter Side Finansielle konti Side Boligområdet Side 70 Side 1

2 4. KONTERINGSREGLER 0 EKSTERNE OMRÅDER Hovedafsnit kan anvendes til regnskabsføring af bl.a. selvejende institutioner, som kommunen har vedtaget at bogføre for. Hovedafsnit 05 er forbeholdt boligområdet - jf. særlig vejledning og særlig kontoplan for boligområdet under afsnit Hovedafsnit er forbeholdt Selvstyrets kontoplan. Side 2

3 ADMINISTRATION KOMMUNALBESTYRELSEN På denne hovedkonto registreres alle udgifter vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer, jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af den 21. januar 2011 om vederlæggelse af borgmestre og viceborgmestre samt kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer m.v. Kontoen omfatter: Vederlag til borgmester, viceborgmestre og kommunal- og bygdebestyrelsesmedlemmer. Mødediæter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, jfr. 9 i bekendtgørelsen Traktement i forbindelse med kommunalbestyrelsesmøder. Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder i og uden for kommunen, herunder i forbindelse med deltagelse i kurser, jf. 10 i bekendtgørelsen. Telefoner, gaver, IT BYGDEBESTYRELSER Herunder føres alle udgifter vedrørende bygdebestyrelserne, jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af den 21. januar 2011 om vederlæggelse af borgmestre og viceborgmestre samt kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer m.v. Kontoen omfatter: Vederlag til medlemmer af bygdebestyrelser. Mødediæter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, jf. 9 i bekendtgørelsen Traktement i forbindelse med møder i bygdebestyrelser. Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder i og uden for kommunen, herunder i forbindelse med deltagelse i kurser, jf. 10 i bekendtgørelsen. Telefoner, gaver, IT KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN Kontoen berører Ligningskommissionen, brandkommissionen, forbrugerudvalg m.v. Side 3

4 Kontoen omfatter: Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste samt rejse- og opholdsudgifter til andre end kommunal- og bygdebestyrelsesmedlemmer, som af kommunalbestyrelsen udpeges til kommunale hverv, jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af den 21. januar 2011 om vederlæggelse af borgmestre og viceborgmestre samt kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer m.v., 9, stk. 2, og 10. Traktement i forbindelse med afholdelse af møder. Alle omkostninger forbundet med deltagelse i råd og nævn VALG På kontoen registreres alle udgifter i forbindelse med valg til kommunalbestyrelsen, bygdebestyrelsen, menighedsrepræsentationen samt Folketingsvalg og eventuelle folkeafstemninger. Kontoen omfatter: Honorering til valgtilforordnede Kontorholdsudgifter f.eks. nye hængelåse til stemmebokse Udskrivning af valglister, transport af stemmesedler og andet valgmateriale Traktement i forbindelse med valget til valgtilforordnede Valgberedskab (lukkede valgtelefoner udenfor valgår) Transport af vælgere (valgbus) REPRÆSENTATIVE FORPLIGTELSER Her registreres alle øvrige udgifter til modtagelse af officielle gæster, og gaver til jubilæum. Kontoen omfatter f.eks.: Gaver Officielle besøg Særlige lejligheder (jubilæum, receptioner, udnævnelse af æresborger) Venskabsbyaktiviteter Side 4

5 10-18 INTERNATIONALE REJSER Her registreres alle internationale rejser, for hermed at kunne danne sig overblik over de rejser som foretages udenfor riget, da disse har stigende politisk bevågenhed DEN KOMMUNALE FORVALTNING Her registreres alle udgifter vedrørende kommunens centrale administration/ forvaltning. Kommunen kan frivilligt vælge, at udskille udgifter til administrationsbygninger på hovedkonto og IT på hovedkonto Medarbejdere, der udfører arbejdsopgaver for centraladministrationen kan være fysisk placeret i en anden administrativ enhed i kommunen f.eks. på skolen. Kommunen skal være opmærksom på medarbejderens arbejdsopgaver. Selvom medarbejderen ikke er fysisk placeret i centraladministrationen, skal udgifterne, der er forbundet med medarbejderens arbejde, registreres under den kommunale forvaltning. Om administrationsudgifter skal registreres på kommunens centraladministration eller skal registreres på den enkelte institution er derfor afhængig af den pågældendes arbejdsopgaver og ikke den fysiske placering. En medarbejder, der foretager administration under kultur- og undervisningsforvaltningen, kan have kontor på en skole, men løn og øvrige udgifter skal registreres under konto ADMINISTRATIONSBYGNINGER Her kan kommunen vælge at registrere udgifter vedrørende kommunens centrale administrationsbygninger INTERNATIONALE REJSER Her registreres alle internationale rejser, for hermed at kunne danne sig overblik over de rejser som foretages udenfor riget, da disse har stigende politisk bevågenhed. Side 5

6 12-01 KANTINEDRIFT Her registreres alle udgifter og indtægter vedr. kantiner for den kommunale forvaltning IT Udgifter til fælles driftssystemer udgiftsføres på konto 13. Indkøb der har mere karakter af tilbehør bogføres på de respektive driftskonti, ligesom skole-it bogføres på folkeskolen UDGIFTER TIL VAKANTBOLIGER Her registreres udgifter til vakantboliger. Udgifter til til- og fraflytningsrejser samt opmagasinering, skal dog konteres på de respektive områder FORSIKRINGER OG VAGTVÆRN På kontoen registreres udgifter og erstatninger fra forsikringer og vagtværn. Eksempelvis registreres kommunens udgifter til forsikring af de af kommunens boliger, der administreres af INI, og den refusion, som kommunen modtager fra INI. Forsikringer, der er forbundet med ydelser, hvor der er brugerbetaling, skal registreres på de respektive konti f.eks. daginstitutioner, renovation og skorstensfejning. På denne konto bogføres alle forsikringserstatninger indenfor det kommunale område. (flyttet fra som er nedlagt) RABATTER VED STORKØB/KASSERABATTER På kontoen registreres årsbonusser og rabatter ved stor køb. Side 6

7 18-04 KOMMUNE-, BY- OG LOKALPLAN Udgifter i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplan, byplan og lokalplan registreres på denne konto KONTINGENTER OG TILSKUD M.V. På kontoen registreres udgifter til kontingenter og tilskud m.v. Kontoen omfatter bl.a. Kontingent til KANUKOKA Kontingent til fælleskommunale foreninger Kontingent til andre foreninger Udgifter til deltagelse i foreningsarbejde ekskl. rejser til delegeretmøder DISPOSITIONSBELØB TIL BYGDEBESTYRELSER Kontoen kan anvendes til afsættelse af dispositionsbeløb til bygdebestyrelserne. Den enkelte bygdebestyrelse kan herefter disponere over beløbet ØKONOMIUDVALGETS DISPOSITIONSKONTO Kontoen kan anvendes til afsættelse af dispositionsbeløb til økonomiudvalget, for udgifter som det kan være vanskeligt at budgetlægge på den rigtige hovedkonto forud for budgetåret. Når bevillingen afholdes fordeles beløbene på rette konti. Side 7

8 2. TEKNISK OMRÅDE VEJE, BROER OG TRAPPER På kontoen føres udgifter til reparation og vedligeholdelse af veje, broer og trapper ANLÆG, LEGEPLADSER, MINDESMÆRKER, VEJBELYSNING M.V. På kontoen føres udgifter vedrørende idrætsanlæg, offentlige legepladser, telefonbokse, bænke, mindesmærker, beplantninger, opslagstavler og udhængsskabe samt vejbelysning, herunder vejbelysning i bygder KIRKEGÅRDE På kontoen føres udgifter til drift af kirkegårde DRIFT AF KLOAK På kontoen føres udgifter til drift og vedligeholdelse af kloaknettet. Dette betragtes som værende mindre reparationer. Er reparationer større investeringer, der vil kræve udskiftning af større dele af kloaknettet, må det betragtes som reinvestering. Udgifter til reinvestering i hovedkloaknettet betragtes som anlægsinvestering og registreres på konto 76-xx, anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed. Ved reinvestering forstås en systematisk udskiftning af dele af konstruktioner med henblik på levetidsforlængelse SNERYDNING På denne konto føres alle udgifter og indtægter til snerydning og grusning i byer og bygder, herunder ishugning ved taphuse og håndtering af snehegn. Side 8

9 21-02 RENHOLDELSE På denne konto føres alle udgifter vedrørende den almindelige offentlige renholdelse. Kontoen omfatter bl.a. forårsrengøring, generel renholdelse af fællesarealer, rengøring af grøfter og vejunderløb m.v HUNDEHOLD OG SKADEDYRSBEKÆMPELSE På kontoen føres udgifter og indtægter til aflivning af løse hunde og katte, generel hundeaflivning, bekæmpelse af forskellige skadedyr indendørs som udendørs, herunder diverse insekter, mus, evt. ravne og rabiessmittede ræve m.v. Endvidere køb og salg af vacciner, ormekure, halsbånd m.v., omkostninger i forbindelse med vaccinationer, klipning af hundetænder, tøjring m.v. samt refusion fra Selvstyret for rabiesvaccinationer. Standardkonto 12, fremmede tjenesteydelser, kan med fordel opdeles med specifikationskonti for: Dusører for aflivning af løse hunde og div. skadedyr Betaling for hundeaflivning generelt Betaling for tøjring af hunde og andre spec. Ydelser Betaling for udførelse af vaccinationer Det bemærkes, at betaling for ovenstående ydelser kan være til såvel privatpersoner, firmaer som kommunens entreprenørvirksomhed. Standardkonto 15, varekøb, kan med fordel opdeles med specifikationskonti for: Køb af vaccine m.v. Køb af halsbånd m.v. Standardkonto 79, indtægter, kan med fordel opdeles med specifikationskonti for: Brugerbetaling for vaccinationer, ormekure m.v Brugerbetaling for halsbånd m.v. Brugerbetaling for klipning af tænder, tøjring m.v. Side 9

10 Det bemærkes, at det er op til den enkelte kommune at beslutte i hvilket omfang, der skal være brugerbetaling for disse ydelser. Eventuel brugerbetaling fastsættes i forbindelse med den årlige budgetlægning og skal fremgå af kommunens takstblad FISKERI OG JAGT På kontoen føres udgifter, der vedrører levende ressourcer. Det kan f.eks. være: Jagtbetjentordning Udgifter vedr. fiskeri, rensdyr, moskusokser m.m LANDBRUG. På kontoen føres udgifter vedr. landbrugsdrift SERVICEHUSE, BADEANSTALTER OG VASKERIER På kontoen føres alle udgifter og indtægter vedrørende servicehuse, badeanstalter og vaskerier ØVRIGE SERVICEFACILITETER På kontoen registreres alle udgifter og indtægter vedrørende fællesværksteder, tømrerværksteder, husflidslokaler, fælleslager og brættet o.lign INDKVARTERING På kontoen føres alle udgifter og indtægter vedrørende indkvartering GÆSTEHUSE OG FANGSTHYTTER På kontoen føres alle udgifter og indtægter vedrørende gæstehuse og fangsthytter. Side 10

11 23-XX ØVRIGE KOMMUNALE VIRKSOMHEDER På kontoen føres udgifter og indtægter vedrørende øvrige kommunale virksomheder, som ikke kan henføres til en af de andre hovedkonti under 23. Andre kommunale virksomheder kan oprettes på hovedkonti til UDLEJNING AF ERHVERVSEJENDOMME På kontoen registreres udgifter og indtægter, der er forbundet med udlejning af erhvervsejendomme. (flyttet fra konto 36-00) BRANDVÆSEN På kontoen føres alle udgifter og indtægter vedrørende brandvæsnet. Der er behov for at følge udgifterne til brandmændenes uddannelse. Brandvæsenets lønkonto 01 er derfor opdelt på specifikationskontoniveau, så brandvæsenets udgifter til deltagernes løn/tabt arbejdsfortjeneste under uddannelsesforløbene kan aflæses af regnskabet herunder også internt afholdte kurser for bl.a. bygdebrandkorps. Brandvæsenets personaleomkostningskonto 05 er ligeledes opdelt på specifikationskontoniveau, så brandvæsenets udgifter til kursusafgifter, billetudgifter, dagpenge m.v. til deltagerne under uddannelsesforløbene kan aflæses af regnskabet herunder også internt afholdte kurser for bl.a. bygdebrandkorps og udgifter til kørekort. Øvrige personaleomkostninger omfatter bl.a. helbredserklæringer, årsmøder og konferencer incl. billet og dagpenge, beklædning m.v KOMMUNAL ENTREPRENØRVIRKSOMHED På kontoen registreres udgifter og indtægter til kommunal entreprenørvirksomhed. Side 11

12 Anvendelsen af hovedkonto er frivillig. Kommunen kan vælge at registrere alt på denne konto og eventuelt sælge ydelserne til andre forvaltninger. Kommunen kan have personale og maskiner på den kommunale entreprenørvirksomhed, der udfører arbejde på flere forskellige hovedkonti, således at en arbejdsmands løn f.eks. skal fordeles på vejvæsenet, snerydning og renovation. Kommunen kan her vælge i første omgang at bogføre maskiner og lønninger vedrørende hele det tekniske område på denne hovedkonto og herefter fordele lønninger og maskinforbrug på de enkelte hovedkonti, efterhånden som arbejdet udføres. Når arbejdet udføres, debiteres de pågældende hovedkonti, mens hovedkonto krediteres. Standardkonto 15, varekøb, kan med fordel opdeles med specifikationskonti for: Køb af forbrugsgods (eksempelvis også småmateriel af mindre værdi som håndredskaber m.v.) Køb af materiale i større kvanta til brug i entreprenørvirksomheden med henblik på videresalg til andre forvaltningsområder. Anvendelse af hovedkonto er frivillig, hvilket indebærer, at man kan vælge at bogføre udgifterne direkte på kontiene for snerydning, vejvæsen m.v. 27-XX ØVRIGE KOMMUNALE VIRKSOMHEDER Andre kommunale virksomheder registreres på disse konti. Det kan f.eks. være et autoværksted, som udfører arbejde for flere forskellige hovedkonti, således at en arbejdsmands løn f.eks. skal fordeles på vejvæsenet, snerydning og renovation. Kommunen kan her vælge i første omgang at bogføre maskiner og lønninger vedrørende hele det tekniske område på denne hovedkonto og herefter, hvis det ønskes, fordele lønninger og maskinforbrug på de enkelte hovedkonti, efterhånden som arbejdet udføres. Når arbejdet udføres, debiteres de pågældende hovedkonti, mens hovedkonto 27-XX krediteres. Anvendelse af hovedkonto 27-XX er frivillig, hvilket indebærer, at man kan vælge at bogføre udgifterne direkte på kontiene for snerydning, vejvæsen m.v. Side 12

13 3. ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET FÆLLESUDGIFTER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET På kontoen føres udgifter som er fælles for og går på tværs af de udspecificerede områder under konto KOMMUNALE AKTIVERINGSPROJEKTER På kontoen føres udgifter i henhold til Landstingsforordning nr. 14 af 12. november 2001 om aktivering af ledige. Formålet hermed er at afhjælpe øjeblikkelig ledighed i kommunen og at forbedre beskæftigelsesmulighederne for de ledige i kommunen PROJEKTER INDENFOR FISKEINDUSTRIEN På kontoen bogføres udgifter til efteruddannelsesprojekter indenfor fiskeindustrien eksempelvis Royal Greenland Academy UDBETALINGER TIL AKTIVEREDE På kontoen føres udgifter, der udbetales i henhold til Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp. Landstingsforordning nr. 5 af 29. maj 2008 om ændring af landstingsforordning om offentlig hjælp (sproglige og tekniske præciseringer) Inatsisartutforordning nr. 7 af 31. maj 2010 om ændring af landstingsforordning om offentlig hjælp (kistetransport samt præcisering af betingelser for tildeling af offentlig hjælp) til personer, som selvforskyldt er blevet arbejdsløse eller blevet opsagt fra beskæftigelse i et kommunalt beskæftigelsesprojekt, jf. 10b i Landstingsforordning nr. 8 af 3. november 1994 om ændring af landstingsforordning om hjælp fra det offentlige. Side 13

14 34-50 TILSKUD TIL PRIVATE PROJEKTER På kontoen føres udgifter til private projekter i henhold til Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering. Landstingsforordning nr. 3 af 1. juni 2006 om ændring af landstingsforordning om revalidering (ændringer er dels en bemyndigelse til Naalakkersuisut til at kunne fastsætte nærmere regler om afklaring af revalidering og dels en ændring af revalideringslængden fra 5 til 2 år og at løntilskud maksimalt ydes for 1 år ad gangen, dog mulighed for forlængelse derudover mindre justeringer). Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 13. december 2001 om løntilskud til virksomhedsrevalidering, revalideringsplan, revalideringsydelse og fleksjob. På kontoen afholdes endvidere udgifter til fangstrejser ARBEJDSPRØVNING På kontoen registreres udgifter til arbejdsprøvning i offentlig og privat virksomhed i henhold til Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering, 6. Landstingsforordning nr. 3 af 1. juni 2006 om ændring af landstingsforordning om revalidering (ændringer er dels en bemyndigelse til Naalakkersuisut til at kunne fastsætte nærmere regler om afklaring af revalidering og dels en ændring af revalideringslængden fra 5 til 2 år og at løntilskud maksimalt ydes for 1 år ad gangen, dog mulighed for forlængelse derudover mindre justeringer). Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 13. december 2001 om løntilskud til virksomhedsrevalidering, revalideringsplan, revalideringsydelse og fleksjob. Selvstyret refunderer 50 % af ydelsen ERHVERVSMODNENDE OG AFKLARENDE AKTIVITETER På kontoen registreres udgifter og indtægter til erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter, der foregår i offentlig og privat virksomhed i henhold til Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering. Landstingsforordning nr. 3 af 1. juni 2006 om ændring af landstingsforordning om revalidering (ændringer er dels en bemyndigelse til Naalakkersuisut til at kunne fastsætte nærmere regler om afklaring af revalidering og dels en ændring af revalide- Side 14

15 ringslængden fra 5 til 2 år og at løntilskud maksimalt ydes for 1 år ad gangen, dog mulighed for forlængelse derudover mindre justeringer). Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 13. december 2001 om løntilskud til virksomhedsrevalidering, revalideringsplan, revalideringsydelse og fleksjob. Selvstyret refunderer 50 % af ydelsen VIRKSOMHEDSREVALIDERING På kontoen registreres udgifter til virksomhedsrevalidering i offentlig og privat virksomhed i henhold til Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering. Landstingsforordning nr. 3 af 1. juni 2006 om ændring af landstingsforordning om revalidering (ændringer er dels en bemyndigelse til Naalakkersuisut til at kunne fastsætte nærmere regler om afklaring af revalidering og dels en ændring af revalideringslængden fra 5 til 2 år og at løntilskud maksimalt ydes for 1 år ad gangen, dog mulighed for forlængelse derudover mindre justeringer). Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 13. december 2001 om løntilskud til virksomhedsrevalidering, revalideringsplan, revalideringsydelse og fleksjob. På kontoen registreres løntilskud til den private eller offentlige virksomhed i henhold til 8 og 9. Selvstyret refunderer 50 % af ydelsen UDDANNELSE På kontoen registreres udgifter til uddannelse af revalidender i henhold til Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering. Landstingsforordning nr. 3 af 1. juni 2006 om ændring af landstingsforordning om revalidering (ændringer er dels en bemyndigelse til Naalakkersuisut til at kunne fastsætte nærmere regler om afklaring af revalidering og dels en ændring af revalideringslængden fra 5 til 2 år og at løntilskud maksimalt ydes for 1 år ad gangen, dog mulighed for forlængelse derudover mindre justeringer). Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 13. december 2001 om løntilskud til virksomhedsrevalidering, revalideringsplan, revalideringsydelse og fleksjob. Side 15

16 På kontoen registreres uddannelsesaktiviteter i forbindelse med revalideringstiltag. Det kan være kurser af kortere eller længere varighed, eller uddannelser på den lokale Piareersarfik-skole, gymnasiet, erhvervsskoler, højskoleophold, universitetet og andre højere læreranstalter eller uddannelsesophold i udlandet herunder Danmark. Selvstyret refunderer 50 % af ydelsen FLEKSJOB På kontoen registreres udgifter til fleksjob for revalidender i henhold til Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering. Landstingsforordning nr. 3 af 1. juni 2006 om ændring af landstingsforordning om revalidering (ændringer er dels en bemyndigelse til Naalakkersuisut til at kunne fastsætte nærmere regler om afklaring af revalidering og dels en ændring af revalideringslængden fra 5 til 2 år og at løntilskud maksimalt ydes for 1 år ad gangen, dog mulighed for forlængelse derudover mindre justeringer). Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 13. december 2001 om løntilskud til virksomhedsrevalidering, revalideringsplan, revalideringsydelse og fleksjob. På kontoen registreres løntilskud udbetalt til arbejdsgiveren i henhold til 16 i ovennævnte landstingsforordning. Tilskuddet må ikke overstige 50 % af den overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde eller den løn, der sædvanligvis er gældende for tilsvarende arbejde. Selvstyret refunderer 50 % af ydelsen KOMMUNALE ERHVERVSENGAGEMENTER På kontoen registreres udgifter vedrørende kommunens engagement i erhvervsmæssig virksomhed, i henhold til Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommuners mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed og Landstingslov nr. 16 af 19. november 2007 om konkurrence jfr 13 stk. 1. Kommunen har efter loven mulighed for Side 16

17 at yde tilskud til eller deltage med ansvarlig kapital i organisationer, selskaber eller andre sammenslutninger, som har til formål at fremme erhvervsudviklingen i kommunen eller i flere kommuner gennem rådgivning om projektudvikling m.v. (indskud af ansvarlig kapital bogføres under 93-03). at tegne eller købe aktier eller anparter i erhvervsdrivende selskaber (bogføres på konto 93-03). at yde tilskud til produktudvikling af varer og tjenesteydelser til personer, virksomheder, organisationer eller foreninger. at yde etableringstilskud til landbrugsvirksomheder. at afholde rimelige udgifter til projektering, forberedelse eller undersøgelse af mulighederne for investeringer, der fremmer den lokale og regionale erhvervsudvikling. Der oprettes konti efter behov for de enkelte engagementer. Jfr. Landstingslov nr. 16 af 19. november 2007 om konkurrence, 13 stk. 1. skal kommuner, som planlægger at foretage en erhvervsmæssig investering, jf. landstingslov om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssige virksomhed m.v. skal forinden investeringen foretages, forelægge den planlagte investering for Konkurrencetilsynet PIAREERSARFIIT OG ARBEJDSMARKEDSYDELSER På kontoen registreres udgifter og indtægter, der er forbundet med Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelser PIAREERSARFIIT På kontoen registreres udgifter og driftstilskud vedrørende kommunens drift af et vejlednings- og introduktionscenter. Lovgrundlaget for vejlednings- og introduktionscenteret er: Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser samt tilhørende bekendtgørelser. Side 17

18 Landstingsforordning nr. 5 af 14. november 2004 om uddannelsesstøtte samt tilhørende bekendtgørelser. Landstingsforordning nr. 10 af 18. december 2003 om arbejdsformidling samt tilhørende bekendtgørelser Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992, om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland Landstingsforordning nr. 9 af 3. november 1994 om aktivering af ledige Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering Den af Selvstyret vedtagne årlige finanslov Opgaverne for vejlednings- og introduktionscentret er Arbejdsformidling og vejledning, herunder: Oprette et Visitationskontor, som skal varetage den første kontakt til borgere, som henvender sig i Vejledningscenteret. Varetage vejledning og udarbejde handlingsplaner med de vejledningssøgende. Varetage arbejdsformidling og arbejdsanvisning samt kontakt til virksomhederne. IT baseret jobformidling. Varetage revalidering, aktivering og omskoling. Administration af loven om regulering af arbejdskrafttilgangen. Sagsbehandling af uddannelsesansøgninger. Kompetenceudvikling, herunder: Tilrettelæggelse af kurser for ledige. Tilrettelæggelse af kurser for personer, der har tilknytning for arbejdsmarkedet. Optagelse af kursister. Administration af økonomi. Kontakt til brancheskoler vedr. afholdelse af kurser. Piareersarfik og erhvervsuddannelsesaktiviteter: Etablering af Piareersarfik. Optagelse og undervisning af elever. Vejledning og opfølgning på handlingsplaner for Piareersarfik s elever. Tilrettelæggelse af undervisnings- og praktikforløb samt undervisning af Piareersarfik s elever evt. i samarbejde med folkeskolen og andre institutioner. Udarbejdelse af uddannelsesbeviser. Udslusning til uddannelse eller erhvervslivet. Side 18

19 At medvirke i optagelsesprocessen til erhvervsuddannelserne, At fremskaffe praktikpladser, At gennemføre introduktionsforløb af nyoptagne elever/lærlinge for brancheskolerne At varetage praktik- og studievejledning, At forestå en række registreringer og dataindsamlinger, At være kontaktled til brancheskolerne, At være kontaktled til praktikstederne, At forestå undervisning og prøveafholdelse for AEU - elever (anerkendt erhvervsuddannelsesintroduktionskurser) At forestå undervisning af FSA/FSUA elever og afvikling af prøver for disse elever i samarbejde med folkeskolen. På baggrund af ovenstående indgås der en serviceaftale mellem kommunen og Grønlands Selvstyre om kommunens opgaveløsning og det dermed forbundne driftstilskud fra Grønlands Selvstyre. Tidligere ordninger med ungdomstjenester og beskæftigelsesfremmende aktiviteter vil efterhånden samles i vejlednings- og introduktionscenteret ARBEJDSMARKEDSYDELSER På kontoen registreres udgifter til arbejdsmarkedsydelser til udbetaling som kompensation for tab af indtægt forårsaget af uforskyldt ledighed, hjemsendelse eller sygdom jf. Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse. Den enkelte type hjælp adskilles på specifikationsniveau, hvilket vil sige på ciffer 9 og 10. Betingelsen for at modtage arbejdsmarkedsydelse er, at den pågældende er fyldt 18 år, eller er forsørger er tilmeldt folkeregistret i Grønland, og i de seneste 13 uger har haft beskæftigelse som lønmodtager, og har haft mindst 182 timers beskæftigelse i denne periode. Side 19

20 Forordningens kap. 3 6 arbejdsmarkedsydelse under ledighed og ved hjemsendelse indeholder mulighed for den ledige eller hjemsendtes rettighed for vejledning, samt udarbejdelse af en individuel handlingsplan. Ved sygdom udbetales arbejdsmarkedsydelse fra 3. sygedag, jf. kap For ledige og hjemsendte, der allerede modtager arbejdsmarkedsydelse, fortsætter udbetalingen af arbejdsmarkedsydelse dog uden afbrydelse. Kap. 4 8 Stk. 3. hvis sygdommen varer 2 uger eller derover, eller er forårsaget af en arbejdsskade, udbetales ydelsen dog fra 1. sygedag. Udbetaling af arbejdsmarkedsydelse i forbindelse med arbejdsskade kan ske i sygdomsperioder i umiddelbar forlængelse af arbejdsskadens optræden. Kap 4 9. Ved sygdom ud over 3 uger eller ved hyppige sygemeldinger af kortere varighed, skal kommunalbestyrelsen foretage en vurdering af, om personen skal overgå til at modtage anden form for hjælp. Arbejdsmarkedsydelse udbetales med en fast takst per time, der udgør 90 % af mindstelønnen for en ikke-faglært arbejder efter overenskomsten mellem SIK og Landsstyret. Arbejdsmarkedsydelsen beregnes på grundlag af det antal timer, som lønmodtageren har været beskæftiget inden for de seneste 13 uger og udbetales bagud hver 14. dag, dog højst for 40 timer per uge. Side 20

21 4. SOCIALOMRÅDET UDGIFTER TIL FRIPLADSER PÅ DAGINSTITUTIONSOMRÅDET På kontoen føres de udgifter, til børn med specielle behov i henhold til Grønlands Hjemmestyres Bekendtgørelse nr. 28 af 13. september 1989 med ændringer. Det drejer sig bl.a. om: hele eller delvise fripladser tilskud til private børneinstitutioner med driftsoverenskomst med kommunen På konto xx føres udgifter til socialt betingede fripladser. På konto xx føres udgifter til fripladser til Piareersarfiit-elever. På konto xx føres udgifter til fripladser til andre uddannelser. På konto 50-0x-xx indtægtsføres den fulde taktmæssige forældrebetaling HJÆLPEFORANSTALTNINGER På kontoen føres udgifter til honorering af bisidder, personlige rådgiver, ledsager, aflastningsvederlag og andre udgifter til børneforsorg. Ved personbogføringen anvendes barnets CPR-nummer PLEJEOPHOLD På kontoen føres udgifter og indtægter i henhold til Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge i forbindelse med familiepleje.. På ciffer er kontoen opdelt i Almindelig familiepleje, Akut familiepleje og Professionel familiepleje. Kontoen omfatter bl.a. Side 21

22 rejseudgifter for såvel børn som eventuel ledsager i forbindelse med anbringelse uden for hjemmet ledsagerhonorar og forældres besøgsrejser. Ledsagerhonorar og øvrige udgifter udbetales af barnets opholdskommune plejevederlag kost-/tøj-/lommepenge forældrebetaling Ved akut familiepleje ydes der ikke betaling til barnets underhold samt tøj- og lommepenge. Ved personbogføringen anvendes barnets CPR-nummer. I henhold til Meddelelse nr. 494 af 24. november 2004 fra Skattedirektoratet er flg. ydelser A-indkomst fra 1. januar 2005: løn til professionel plejefamilie honorar til bisidder honorar til personlig rådgiver ledsagerhonorar Flg. ydelser er B-indkomst: plejevederlag ved almindelig familiepleje vederlag ved akut familiepleje aflastningsvederlag Ved modtagelse af vederlag ved akut familiepleje og aflastningsvederlag kan modtageren ved sin skatteopgørelse fratrække et beløb svarende til vederlaget. Ved almindelig familiepleje kan ved skatteopgørelsen uden dokumentation fratrækkes et beløb svarende til et normalplejevederlag. Vedr. øvrige skattemæssige forhold henvises til ovenstående meddelelse fra Skattedirektoratet. Flg. ydelser er ikke skattepligtige: indskrivningsbeløb beløb til barnets underhold tøj- og lommepenge Side 22

23 41-03 DØGNINSTITUTIONSOPHOLD På kontoen føres udgifter og indtægter i henhold til Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge i forbindelse med døgninstitutionsophold.. På ciffer er kontoen opdelt i Selvstyrets døgninstitutioner, kommunale døgninstitutioner og private døgninstitutioner. Kontoen omfatter bl.a. rejseudgifter for såvel børn som eventuel ledsager i forbindelse med anbringelse uden for hjemmet ledsagerhonorar og forældres besøgsrejser. Ledsagerhonorar og øvrige udgifter udbetales af barnets opholdskommune betaling for ophold på døgninstitutioner. Taksten for ophold på Selvstyrets døgninstitutioner er fastsat efter forhandling mellem Selvstyret og KANUKO- KA og opkræves månedligt forældrebetaling Ved personbogføringen anvendes barnets CPR-nummer SOCIALT FOREBYGGELSESARBEJDE På kontoen registreres SSPK arbejde, herunder værested for børn og unge. Ved personbogføringen anvendes barnets CPR-nummer FAMILIEBEHANDLING På kontoen registreres familiebehandling som alternativ til anbringelse. Ved personbogføringen anvendes barnets CPR-nummer. Side 23

2 KONTOPLANENS OPBYGNING OG GENERELLE REGLER FOR KONTERING

2 KONTOPLANENS OPBYGNING OG GENERELLE REGLER FOR KONTERING 2 KONTOPLANENS OPBYGNING OG GENERELLE REGLER FOR KONTERING Indhold: Side: 2.0 Oversigt over kontoplanen Side 2 2.1 Oversigt over standardkonti Side 8 2.2 Generelle regler for kontering på standardkonti

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. Kapitel 1 Omfattede personer

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. Kapitel 1 Omfattede personer Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. I medfør af 8, stk. 2, 11, stk. 6, 13, stk. 7, 18, stk. 3, og 24, stk. 2, i landstingsforordning

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Samlekonti og arter Kommuneqarfik Sermersooq Bestilt af: Fra Billede: Den: Kl: Antal sider: Delsystem: Stedkode: Rapportversion: 16-10-2006

Samlekonti og arter Kommuneqarfik Sermersooq Bestilt af: Fra Billede: Den: Kl: Antal sider: Delsystem: Stedkode: Rapportversion: 16-10-2006 Fra Billede: Den: Kl: Antal sider: bogh/324 07:11:24 26 Delsystem: Stedkode: SAMLE * - Alle Alle Rapportversion: 16--2006 1 af 26 02-01-00-90-02 9900 AWG - KREDITORER AWG - KREDITORER 06.41.01.26.51 4980

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 10. juni 2014 EM 2014/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret.

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Vejledning. alderspension. Departementet for Sociale Anliggender December 2010

Vejledning. alderspension. Departementet for Sociale Anliggender December 2010 Vejledning om alderspension Departementet for Sociale Anliggender December 2010 VEJLEDNING OM ALDERSPENSION Indholdsfortegnelse: Side 1. Indledning 4 1.1 Indledende bemærkninger 4 1.2 Administration 4

Læs mere

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre 10 - Udgifter til folkevalgt R2013 B2014 AB2014 R2014 B2015 1001 - Kommunalbestyrelsen 6.839.686 5.849.000 6.373.000 6.315.297 6.409.000 1002 - Bygdebestyrelser 2.482.924

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62 1. Baggrunden for forordningsforslaget Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget lægger vægt på at skabe mulighed for i videre

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Samlekonti og arter. wrk bogh/324 15-04-2015 07:12:09 10. Kommune Kujalleq. Bestilt af: Fra Billede: Den: Kl: Antal sider: * - Alle.

Samlekonti og arter. wrk bogh/324 15-04-2015 07:12:09 10. Kommune Kujalleq. Bestilt af: Fra Billede: Den: Kl: Antal sider: * - Alle. Fra Billede: Den: Kl: Antal sider: bogh/324 07:12:09 Delsystem: Stedkode: SAMLE * - Alle Alle Rapportversion: 16--2006 1 af 05-02-22-30-50 1501 HUSLEJE INEQARNEQ 05-02-22-30-51 7201 HUSLEJE INEQARNEQ 05-02-22-30-52

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Dato: 1. april 2005 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 2.6 Moms Det er hovedreglen i det kommunale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter på såvel drifts-

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.4 - side 1 Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 2.4 Gruppering Grupperingerne på kontonummerets 12-14. ciffer anvendes til en yderligere opdeling af

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Vedr. Familieudvalgets spørgsmål i forbindelse med behandlingen af FM 2007/41 forslag til landtingsforordning om alderspension

Vedr. Familieudvalgets spørgsmål i forbindelse med behandlingen af FM 2007/41 forslag til landtingsforordning om alderspension NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Landstingets Familieudvalg Vedr. Familieudvalgets spørgsmål i forbindelse med behandlingen af

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Skattetræk. Grønland

Skattetræk. Grønland Supplement til Skattetræk i Grønland Udgivet januar 2012 af: Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Postboks 1605 3900 Nuuk Telefon: +299 345000 Telefax: +299 322042 e-mail: sulinal@nanoq.gl WEB: www.aka.gl

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk www.sygehuse-kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende INDHOLD 1. HVEM KAN TEGNE EN FORSIKRING?...3 2. HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...4 3. HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET TIL DAGPENGE?...4 3.1.

Læs mere