Kulturarven trues af naturprojektet i Ejsbøl Sø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturarven trues af naturprojektet i Ejsbøl Sø"

Transkript

1 Kulturarven trues af naturprojektet i Ejsbøl Sø Natur er kultur, siger man. Dermed sigtes til det faktum, at stort set ingen del af den oprindelige naturarv i et land som Danmark har undgået at blive påvirket af menneskenes kultur. Med retableringen af Ejsbøl Sø er det lige omvendt, kan man sige. Her står kulturarven i begreb med at blive omdannet til natur. Eller ødelagt af naturen, vil nogle måske mene. Ikke sådan at forstå at landbrugets kultivering af den tidligere Ejsbøl Mose engang i 1950 erne har haft et sådan format, at dette landvindingsprojekt skal regnes med til kulturarven, men gemt i søbunden lå og ligger der utvivlsomt stadig væk masser af våben og en ukendt mængde hærudstyr samt kostbare smykker i både sølv og guld. Denne skattekiste er nu truet af naturprojektet. Museumsfolk betragter lokaliteten»ejsbøl Mose«som meget betydningsfuld for forståelsen af landets tidlige dannelse som det danske rige, fordi et af de allervigtigste våbenofferfund fra jernalderen er gjort netop her. I to omgange er der foretaget udgravninger i 1950 erne og i slutningen af 1990 erne men der ligger stadig våbenofferfund, man ikke fik udgravet, før der blev sat vand på søen. Naturprojektet er skyld i, at der nu ligger oldsager i et»meget reaktivt miljø, der er under hurtig nedbrydning«, som det hedder i Kulturarvsstyrelsens database. Det er de fugtige, iltrige områder langs bredderne af den retablerede sø, der betragtes som stærkt skadevoldende. Især jernting ruster for et godt ord under sådanne forhold. Havde museumsfolkene kunne bestemme, var der aldrig blevet hældt en dråbe vand på søen, før mosebunden var gennemgravet på både kryds og tværs. Det var der bare ikke penge til. På venteliste til statsstøtte På Videnskabernes Selskabs kort fra 1780 er lokaliteten»eisboll«markeret klart og tydeligt som en sø, men allerede før 1804 er den under tilgroning. På et tidspunkt mellem 1804 og 1854 er søen blevet afvandet med åbne grøfter, hvorefter forandringen til mose og eng har taget fart. Sådan lå Ejsbøl Mose uforstyrret hen, med høslæt, græsning og lidt tørvegravning, indtil den sidste krigsvinter 1944/45. Da besluttede proprietær Johannes Hjort på Ejsbølgård, at mosen skulle trækkes ind i omdriften. Med hjælp fra Hedeselskabet ansøgte Hjort om statsstøtte til et projekt efter landvindingsloven, som var blevet vedtaget i Ansøgningen blev positivt modtaget, men proprietæren kom alligevel til at vente i mere end fem år, før han fik grønt lys og statsstøtte til at gå i gang. Ikke fordi man fra Landbrugsministeriets side var betænkelig ved at kultivere den gamle sø, tværtimod. Men ministeriet havde ingen penge. Og uden tilskud ville der ikke være noget projekt. Projektet blev derfor parkeret på den såkaldte beredskabsliste, mens man ventede på dårligere tider for beskæftigelsen. Dårligere tider? Ja. I de år fungerede arbejdsløshedsprocenten som katalysator for de statsstøttede landvindingsprojekter. Når procenten steg, blev der frigivet projekter fra beredskabslisten til at opsuge de ledige, mens listen blev lukket ned, når arbejdsløshedsprocenten var faldende. Filosofien var den, at arbejdsløse ikke burde have understøttelse uden at gøre nytte. Og landvinding blev betragtet som nyttigt arbejde af det store politiske flertal, bl.a. fordi bønderne ikke var spor utilfredse med at få forbedret deres produktionsjord for statens regning. Ejsbøl Sø Optegnet som sø i 1700-tallet. I første halvdel af 1800-tallet sker der en udgrøftning. Kultiveret til agerjord i perioden med betydelig statsstøtte. Retableret som sø med 20 hektar vandflade i 1999/2000. Velbevaret middelalderligt voldsted ved søen, der er findested for et af de vigtigste våbenofferfund fra jernalderen. Dele af denne kulturarv betragtes i dag som»stærkt truet«af naturgenopretningen. Kortene er fra 1780, 1927 og Haderslev kommune. Koordinater: , Kulturarven trues af naturprojektet i Ejsbøl Sø KJELD HANSEN DET TABTE LAND SYDJYLLAND 1

2 Før naturprojektet blev sat i gang, fik arkæologerne lov til at grave i to sæsoner. I baggrunden anes voldstedet, og vandet i»andedammen«kan også ses. En medarbejder fra Haderslev Museum søger systematisk med metaldetektor, mens en anden ligger på knæ ved en større dynge skibsnagler. Foto: Haderslev Museum. Budgettet sprænges Proprietær Hjort måtte vente i fem lange år, før brevet endelig ankom 4. juli 1950 med tilladelsen til at sætte arbejdet i gang. De travle år under besættelsen med fuld beskæftigelse var blevet afløst af stigende ledighed, så nu var beredskabslisten atter taget frem. Nogen skade gjorde det næppe heller, at Landvindingsudvalgets jyske underudvalg, med Hedeselskabets direktør Niels Basse som formand, havde givet projektet sin varmeste anbefaling med ordene»det omhandlede arbejde [betragtes] som en fortrinlig sag, hvis gennemførelse man gerne vil støtte«. Der skulle bygges en pumpestation og graves et større antal grøfter samt nedlægges en rørlagt hovedafvandingsledning. To meter skulle grundvandstanden i den centrale del af mosen sænkes. Den skulle ned til kote 17,85 DNN. Projektet havde en overslagssum på kr. (1,5 mio. kr. i 2009-værdi), hvoraf staten var parat til at yde 55 pct. som ren støtte. Resten blev tilbudt som et langfristet lån. Det berørte areal ville omfatte 41 hektar, og arbejdets varighed skønnedes at være halvandet år. Sådan kom det nu ikke til at gå. Hverken pris eller tidsplan kunne overholdes, fordi projektet var dårligt 2 forberedt. På forhånd var der ikke foretaget ordentlige jordbundsprøver, så derfor opstod»forskellige, uforudsete vanskeligheder på grund af den forekommende meget bløde jordbund, hvilket har medført, at de påregnede udgifter er blevet overskredet betydeligt«. Sådan stod der i det brev fra august 1953, hvor det jyske underudvalgs formand måtte bede om en ekstrabevilling på kr. ( kr. i 2009-værdi). Samtidig foreslog formanden, at statens støtte skulle øges til 60 pct., så lodsejerne ikke ville blive ramt så hårdt af prisstigningen. I november 1956 måtte underudvalget atter gå tiggergang og bede om kr. ekstra ( kr. i 2009-værdi) til endnu en overskridelse og til anlægsrenter. Da regnskabet endelig kunne afsluttes i oktober 1957 var de samlede udgifter løbet op i kr. (2 mio. kr. i 2009-værdi). Der var tale om en overskridelse på en halv mio. kr. Korrigeres der for inflationen, var der tale om 33,3 procent ekstra i forhold til den oprindelige bevilling fra Vigtige oldtidsfund Det var under det vanskelige drænarbejde i den udtørrede sø, at jordarbejdere pludselig stødte på en bunke gamle våben og anden hærudrustning. Disse fund gav anledning til ganske omfattende udgravninger, mens landvindingsarbejdet stod på. Dette eksklusive remspænde af forgyldt sølv med nielloindlægning dateres til ældre germansk jernalder, ca. år 400 år e.kr. Spændet er ornamenteret med karvsnit i geometriske mønstre med et stiliseret dyrehoved på spændets torn. Det er fundet alene nedenfor Ejsbølgård, hvor man aldrig nåede at udgrave området fuldstændig, og det betragtes som sandsynligt, at der ligger flere lignende fund i dette område. Foto: Haderslev Museum/Steen Hendriksen. DET TABTE LAND SYDJYLLAND KJELD HANSEN Kultur arven trues af naturprojektet i Ejsbøl Sø

3 i 1992 havde udgravet en halvanden hektar stor andedam tværs igennem oldtidsfundene. Frem til og med sommeren 1999, umiddelbart før mosen blev fyldt op med vand, gravede museumsfolkene på livet løs, men de måtte lade nogle af de mest spændende fund ligge. Fra Rigsantikvaren i København lød det, at der skulle prioriteres. Der ville ikke være penge til at gøre dette arbejde færdig. Ved hjælp af metaldetektorer blev de afgravede arealer ved søen nøje gennemgået, men til trods for klare formodninger om flere fund, måtte arkæologerne begrænse sig til søgegrøfter og enkelte større flader. I årene gennemførte Haderslev Museum og Nationalmuseet udgravninger af oldsager i to meget rige offerfund, der lå tæt ved hinanden. Store mængder af våben var blevet kastet ud i søen, som i jernalderen skønnes at have haft størrelsen 1100 x 300 meter. Offerhandlingerne menes at have fundet sted ca e.kr. Da man afsluttede udgravningerne i 1964, formodede museumsfolkene, at de havde fundet alt, hvad der var at finde i mosen. Op gennem 1970 erne blev der dog stillet spørgsmåltegn ved denne opfattelse, og derfor greb Haderslev Museum med glæde muligheden for nye undersøgelser, da et naturprojekt blev planlagt i Sønderjyllands amt ville oversvømme den gamle mose op til kote 21, hvilket ville genskabe en sø, næsten af samme størrelse som den gamle jernaldersø. De første arkæologiske undersøgelser i sommeren 1997 afslørede flere oldsager på nye steder i mosen. Desværre var nogle af disse pladser allerede delvis ødelagt, fordi lodsejeren I det største fund, der omfattede 200 våbendele og anden hærudrustning, fandt man en del hesteudstyr. Denne tøjlekæde af bronze var blandt de tre bidselsæt, som museumsfolkene beskrev som»fantastisk velbevarede og [de] skinnede næsten, som om de lige var kastet i søen«. Fundene kan dateres til yngre romersk jernalder, ca. år 300 år e.kr. Foto: Haderslev Museum/Steen Hendriksen. En hel hær på 200 krigere Trods prioriteringerne var resultaterne fra udgravningerne i imponerende. De omfattede mindst fire større offerhandlinger. Tilsyneladende fra samme sted ved søbredden og blot ca. 100 meter fra de første udgravninger i var der fundet ca oldsager. I en smal søgegrøft op i haven til Ejsbølgård blev der fundet en stor mængde bådnagler, som uden tvivl udgjorde en del af et større fund, men økonomien tillod ikke at udvide udgravningerne til at omfatte haven. Rigsantikvaren sagde nej til at opprioritere sagen. Af de samme økonomiske årsag måtte man også undlade at eftersøge fund i de lavereliggende dele af mosen. Hvis der er sejlet våben ud og sænket i søen som ved andre offersøer, kan der endnu ligge mange oldsager tilbage i bunden af den retablerede sø. I bogen»sejrens triumf«fra Nationalmuseet har museumsinspektør Hans Chr. H. Andersen givet en detaljeret beskrivelse af de mange fund. Bogen rummer også mange fine farvebilleder af skjold, lansespidser, spyd, sværd, økser, guldhalsringe, sværdskedebeslag, remspænder samt et komplet bidselsæt med tøjlekæde og beslag til en hest. På Haderslev Museum er en del af disse genstande udstillet. Det har været muligt at beregne, at der ved en enkelt offerhandling er nedlagt udstyr i mosen fra en overvunden hær på op mod 200 mand. Krigerne har været bevæbnet med spyd, lanser og skjolde. Nogle har også været bueskytter, og omkring 60 mand har endvidere båret sværd og kniv. Tolv til femten mand har formentlig været officerer og derfor udstyret med mere eksklusive våben. Endelig har mindst ni krigere været til hest. Fundene strækker sig fra enkelte lansespidser fra førromersk jernalder, ca. 1. århundrede f.kr., til et enkelt eksklusivt remspænde af forgyldt sølv fra germansk jernalder, ca. år 400 e.kr. Den store mængdeofring af hærudstyr er fra yngre romersk jernalder, ca. 300 år e.kr. Kulturarven trues af naturprojektet i Ejsbøl Sø KJELD HANSEN DET TABTE LAND SYDJYLLAND 3

4 Det offentlige har indgået en aftale med ejeren af Ejsbøl Sø, der modtager ca. to mio. kr. over 20 år for at acceptere naturprojektet. Søen er altså stadig privat, og det idylliske sceneri er forbeholdt beboerne på Ejsbølgård, der ses til venstre på den modsatte bred. Længere mod højre på samme bred skyder voldstedet sig ud i den nye sø. To mio. kr. over 20 år Naturgenopretningsprojektet kom i stand, da den nuværende ejer, Anton Bonde, henvendte sig til det daværende Sønderjyllands amt med forslag om at sætte den kultiverede søbund under vand igen. Det skete midt i 1990 erne, hvor der også opstod mulighed for at amtet kunne finansiere et sådan projekt, da man overtog administrationen og bevillingerne til de såkaldte MiljøVenligeJordbrugsforanstaltninger (MVJ), som var en støtteordning til at fastholde eller genoprette natur. Rent økonomisk blev der indgået en 20-årig aftale om at ophøre med dyrkning på ca. 30 hektar, som det offentlige så ville kompensere ejeren for med kr. pr. hektar årligt. Det ville altså koste kr. årligt i 20 år at få søen igen. I 2009-værdi svarer det til kr. om året. For hele den 20-årige periode vil det altså blive til godt to mio. kr. 4 Udgifterne til projektering og diverse anlæg samt fjernelse af pumpen beløb sig til kr. ( kr. i 2009-værdi). Selve søen, der blev genskabt i vinteren , fik en vandflade på 20 hektar, og med en maksimal dybde på tre meter. Projektet var meget simpelt, stort set skulle pumpestationen bare fjernes og et rørlagt vandløb åbnes og ledes ind i den nye sø. I søens sydvestlige hjørne ligger et velbevaret middelalderligt voldsted med ladegårdsbanke og en mindre borgbanke, som er adskilt ved voldgrave. Voldstedet har genvundet sin markante placering ned til søen efter retableringen. Hele søen rundt domineres bredzonen af en høj, kraftig urtevegetation med nælde, tidsel, dueurt, vild kørvel samt begyndende opvækst af buske. Det er overgødskningens svøbe, der får alting til at gro så helt uhæmmet. Brutalt sagt ligger den nye sø som et DET TABTE LAND SYDJYLLAND KJELD HANSEN stort vandhul, omgivet af hvedemarker hvis overskydende kvælstofgødning opsamles i søen. Trods den åbenlyse idyl er der mere tale om et rensningsanlæg end en naturlokalitet. Søen fungerer som rensebassin, hvor kvælstof omsættes til mindre belastende, kemiske forbindelser, der afgasses til atmosfæren. Der er ingen enge her, da der hverken holdes kreaturer eller får i området. Det nærmeste man kommer en eng, er den store veltrimmede græsplæne fra stuehuset på Ejsbølgård og ned til søbredden. Kilder Forfatterens besøg på lokaliteten, 29. juli J ørgensen, L., B. Storgaard & L. Gebauer Thomsen (red.): Sejrens triumf Norden i skyggen af det romerske imperium. Nationalmuseet Statens Landvindingsudvalg, j.nr Rigsarkivet. Kultur arven trues af naturprojektet i Ejsbøl Sø

5 Fuglelivet i dag Med tilladelse fra Dansk Ornitologisk Forening bringes her et uddrag af DOF-basen, der rummer et meget stort antal fugleobservationer fra alle betydningsfulde fuglelokaliteter i landet. Ønskes der en detaljeret og aktuel status for fuglelivet ved Ejsbøl Sø, så brug dette link: Herunder ses en oversigt over de 123 fuglearter, som er registreret fra Ejsbøl Sø, pr. 21. januar I parentes ses antallet af observationer og individer i alt. Lille Lappedykker (31/108) Bjergand (1/1) Lille Kobbersneppe (3/5) Nattergal (5/5) Toppet Lappedykker (71/233) Ederfugl (1/1) Storspove (1/15) Rødstjert (6/6) Gråstrubet Lappedykker Sorthalset Lappedykker (89/622) (51/331) Skarv (42/433) Fiskehejre (57/115) Sort Stork (1/1) Knopsvane (191/1243) Pibesvane (1/10) Sangsvane (9/35) Sædgås (1/4) Sædgås, Tundrasædgås (1/3) Hvinand (32/233) Lille Skallesluger (5/5) Toppet Skallesluger (1/2) Stor Skallesluger (5/26) Hvepsevåge (1/1) Rød Glente (1/1) Havørn (6/6) Rørhøg (8/9) Blå Kærhøg (1/1) Duehøg (1/1) Spurvehøg (6/6) Musvåge (51/74) Sortklire (4/4) Rødben (15/34) Hvidklire (28/94) Svaleklire (10/22) Tinksmed (16/41) Mudderklire (37/130) Dværgmåge (1/1) Hættemåge (68/5942) Stormmåge (22/483) Sildemåge (3/3) Sølvmåge (25/131) Svartbag (11/18) Stenpikker (1/2) Solsort (10/38) Sangdrossel (2/2) Kærsanger (11/20) Gærdesanger (2/2) Tornsanger (5/8) Havesanger (2/2) Munk (5/5) Gransanger (4/5) Blåmejse (2/4) Musvit (2/6) Skovskade (1/10) Kortnæbbet Gås (2/8) Fiskeørn (1/1) Fjordterne (18/53) Husskade (7/20) Blisgås (2/6) Tårnfalk (22/25) Ringdue (19/120) Allike (8/148) Grågås (145/14448) Fasan (5/9) Tyrkerdue (5/8) Råge (26/2280) Indisk Gås (7/7) Grønbenet Rørhøne (36/99) Gøg (16/17) Sortkrage (1/2) Canadagås (2/7) Blishøne (153/15589) Natugle (7/7) Gråkrage (19/115) Bramgås (5/9) Strandskade (26/51) Skovhornugle (1/1) Ravn (12/22) Nilgås (32/77) Klyde (1/2) Mursejler (7/83) Stær (17/1054) Rustand (13/46) Lille Præstekrave (38/93) Sanglærke (7/43) Bogfinke (10/123) Gravand (30/105) Stor Præstekrave (9/19) Digesvale (6/35) Grønirisk (5/34) Pibeand (43/739) Hjejle (1/1) Landsvale (17/487) Stillits (2/3) Knarand (8/13) Vibe (138/7691) Bysvale (11/157) Grønsisken (1/1) Krikand (99/1874) Dværgryle (1/3) Skovpiber (1/1) Tornirisk (7/21) Gråand (128/7960) Temmincksryle (7/17) Engpiber (6/21) Bjergirisk (2/34) Spidsand (15/52) Krumnæbbet Ryle (3/9) Gul Vipstjert (2/18) Gulspurv (10/63) Atlingand (9/19) Almindelig Ryle (11/92) Hvid Vipstjert (22/54) Rørspurv (4/6) Skeand (54/344) Brushane (18/120) Gærdesmutte (5/6) Taffeland (137/5310) Dobbeltbekkasin (23/108) Jernspurv (5/5) Troldand (141/7457) Stor Kobbersneppe (1/2) Rødhals (1/1) Herunder ses en oversigt over de 12 andre dyr (end fugle), som er registreret fra Ejsbøl Sø, pr. 21. januar I parentes ses antallet af observationer og individer i alt. Løvfrø (8/75) Nældens Takvinge (1/2) Vildkanin (1/1) Brud (1/1) Grønåret Kålsommerfugl (1/1) Sørgekåbe (1/1) Græsrandøje (1/6) Hare (4/5) Ræv (1/1) Grævling (1/1) Rådyr (4/6) Flagermus sp. (1/2) Fuglelivet i dag KJELD HANSEN DET TABTE LAND SYDJYLLAND 5

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

31. august. 30. august. 29. august. Espe: Landsvale 25. Blodrød Hedelibel

31. august. 30. august. 29. august. Espe: Landsvale 25. Blodrød Hedelibel 31. august Landsvale 25. Blodrød Hedelibel 8. Blodrød Hedelibel 30. august Engpiber 3, Skovskade 1. Det Hvide C 1, Lille Ildfugl 1, Okkergul Randøje 2, Almindeælig Blåfugl 3, Admiral 6, Kålsommerfugl 5,

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Admiralens sønnesøn inddæmmede Tåsinge Vejle

Admiralens sønnesøn inddæmmede Tåsinge Vejle Admiralens sønnesøn inddæmmede Tåsinge Vejle Når man står ved slusen med de tre højvandsklapper på den smalle vejdæmning over Tåsinge Vejle, så er det en af Danmarkshistoriens tidligst inddæmmede fjorde,

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

Hedeselskabet satsede stort ved Kysing Fjord Kjeld Hansen DET TABTE LAND midtjylland 1

Hedeselskabet satsede stort ved Kysing Fjord Kjeld Hansen DET TABTE LAND midtjylland 1 Hedeselskabet satsede stort ved Kysing Fjord Kanonerne blev kørt i stilling allerede i foråret 1940, da Hedeselskabet udformede den første plan for total tørlægning af den tre kilometer lange Norsminde

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Ketting Nor efter nej fra egnens bønder

Ketting Nor efter nej fra egnens bønder »E Krigsvej«lagde grunden til dæmningen over Ketting Nor efter nej fra egnens bønder Under krigen mod England blev der i 1808 bygget en bro over Ketting Nor, der hvor dæmningen ligger i dag. Datidens hjemmeværn,

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Knopsvane YS/VG 5700-6300 2013 (+/-) Hele landet dog mest på øerne, i spredning Nogle spredes til lidt syd for DK 200-300 Sangsvane YS/VG 3 2012 (+)Indvandring

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. november 2011 Tommy Asferg Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Hals Sø på grund af den bløde jordbund

Hals Sø på grund af den bløde jordbund Trods millionstøtte lykkedes det aldrig at afvande Hals Sø på grund af den bløde jordbund I december 1949 lagde Hedeselskabet sidste hånd på et skitseprojekt for udbedring af afvandingsanlægget i Hals

Læs mere

Efter 100 års kamp mod vandet kom Vilsted Sø igen

Efter 100 års kamp mod vandet kom Vilsted Sø igen Efter 100 års kamp mod vandet kom Vilsted Sø igen Historien om udtørringen af den mægtige Vilsted Sø tager sin begyndelse en julidag i 1860. Ved en offentlig auktion den dag på dommerkontoret i Løgstør

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Området ved Lehnskov ligger i den allervestligste udkant af Svendborg, Rantzausminde, som ses til højre. Skoven og kysten er meget benyttede til

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

BULGARIEN 14. 28. september 2002

BULGARIEN 14. 28. september 2002 BULGARIEN 14. 28. september 2002 INTERNETVERSION Dansk Ornitologisk Forening Københavnsafdelingen BirdLife Denmark Forord Fra den 14. 28. september 2002 afholdt Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg

Læs mere

Müritz. 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003

Müritz. 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003 Müritz 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003 Orla havde længe leget med tanken om en flerdagstur til Müritz, og i maj 2003 var det så vidt. Der var bestilt overnatning, købt proviant

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015

GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015 19. januar 2015 - Klostermølle og Mossø GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årets første tur gik til Klostermølle og Mossø med 14 deltagere. Turen startede 12.30 ved Klostermølle, hvor vi gik ned til papirtørreladen

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Alt har sin tid, også de fleste landvindingsprojekter. Ofte har landvindingssagens ingeniører slået deres folder på marginale jorder, hvor ellers kun dumdristige

Læs mere

RUMÆNIEN KARPATERNE DROBROGEA DONAU DELTAET AUGUST SEPTEMBER - 2013

RUMÆNIEN KARPATERNE DROBROGEA DONAU DELTAET AUGUST SEPTEMBER - 2013 RUMÆNIEN KARPATERNE DROBROGEA DONAU DELTAET AUGUST SEPTEMBER - 2013 Foto Torkild Kristensen DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark 1 Turen blev planlagt i samarbejde med www.hobbytours.ro.

Læs mere

Turrapport Sønderjylland August 2010

Turrapport Sønderjylland August 2010 Turrapport Sønderjylland August 2010 Rudbøl Sø (foto: Frank Desting) Vands og Vadere 6.-8. august 2010 Denne måske lettere underlige overskrift dækker over et Feltudprojekt/-træf, hvor vi satser på at

Læs mere

Vinteren 2013-14: Femtevarmeste siden 1874, solfattigste siden 2008-2009 og vådeste siden 2006-2007.

Vinteren 2013-14: Femtevarmeste siden 1874, solfattigste siden 2008-2009 og vådeste siden 2006-2007. Appendix 2014 Appendix 1: Vibeforåret 2014. Side 1 Appendix 2: Markafgrøderne Side 6 Appendix 3: Oversigter over de_enkelte_markblokke. Side 6-43 Høsten 2013-2014. Side 34. Appendix 1: Vibeforåret 2014

Læs mere

Nordfyns Feltstation 2007

Nordfyns Feltstation 2007 Ringmærkning på Nordfyns Feltstation 2007 Den største fugl i nettene blev ubetinget denne Skovhornugle d. 25. maj 2007 I efteråret 2006 var der en elev med på Keldsnor Fuglestation, og et par stykker mere

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Scanbird / Politiken Plus: Marokko

Scanbird / Politiken Plus: Marokko Scanbird / Politiken Plus: Marokko 11.3 18.3 2017 Audouinsmåger, sildemåger og ikke mindst eremitibisser ved Tinkertfloden 12.3. Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og flere af de mest bemærkelsesværdige

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen Page 1 of 5 Ulvshale - Nyord Landskabet På det nordvestlige Møn ligger halvøen Ulvshale, og i forlængelse heraf øen Nyord. Landskabet er karakteristisk ved strandenge og rørsumpe, som danner overgang til

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Esbjerg museum I forbindelse med udvidelsen af parkeringspladsen ved Superbrugsen i Tjæreborg, blev der foretaget en kort forundersøgelse, som viste et behov for

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid ROM 2265 Foldager Glim sogn Sømme herred Københavns amt Stednr. 020402 I forbindelse med at firmaet Kongstrup

Læs mere

Vorup Engsø bringer naturen helt ind i Randers by

Vorup Engsø bringer naturen helt ind i Randers by Vorup Engsø bringer naturen helt ind i Randers by Selvfølgelig var der mange gode grunde til, at de lavtliggende enge langs Gudenåen lå hen i århundreder som naturlige renseanlæg for den mægtige flod.

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Constant Effort Site ringmærkning på Vestamager 2007. Af Peter Søgaard Jørgensen

Constant Effort Site ringmærkning på Vestamager 2007. Af Peter Søgaard Jørgensen Constant Effort Site ringmærkning på Vestamager 2007 Af Peter Søgaard Jørgensen Constand Effort Site (CES) projektet fik trods sin lange historie i flere europæiske lande først sin start i Danmark i 2004

Læs mere

Polen 2009 En stortur med DOF-København

Polen 2009 En stortur med DOF-København Polen 2009 En stortur med DOF-København Af Leon Berthou Forord Fra den 23. april til den 3 maj 2009 afholdt DOF Travel forårstur til det nordøstlige Polen. Først besøgte vi Bialowieza skovene og den store

Læs mere

FØLLE BUND - NATIONALPARKENS VESTLIGSTE FORPOST

FØLLE BUND - NATIONALPARKENS VESTLIGSTE FORPOST FØLLE BUND - NATIONALPARKENS VESTLIGSTE FORPOST Det vestlige hjørne af Nationalpark Mols Bjerge er Følle Bund, der fra gammel tid har hørt under Kalø. Følle Bund ligger syd for Strandvejen, sydvest for

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 3 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 3 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2011 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Øvrige fugle 1. Lommer 2. Lappedykkere 3. Årefodede 4. Storkefugle 5. Mågefugle 6. Terner 7. Alkefugle 8. Vandhøns 9. Vadefugle 10. Hønsefugle

Læs mere

SPANIEN 31/3 16/4 2014

SPANIEN 31/3 16/4 2014 SPANIEN 31/3 16/4 2014 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Det nordøstlige Polen

Det nordøstlige Polen Det nordøstlige Polen 15. maj 25. maj 2012 DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 5 Forord DOFs Københavnsafdeling arrangerede stortur til det nordøstlige Polen i perioden

Læs mere

Efterbehandling og natur i råstofgrave

Efterbehandling og natur i råstofgrave Efterbehandling og natur i råstofgrave Vilkår til efterbehandling afhængig af politiske vinde Andre hensyn og interesser Eksempel fra grusgrav på Nordfalster Bidrag til øget biodiversitet i et området

Læs mere

UDVIKLINGEN I FOREKOMSTEN AF VANDFUGLE I SKJERN ENGE I EFTERÅRENE 2002-2011

UDVIKLINGEN I FOREKOMSTEN AF VANDFUGLE I SKJERN ENGE I EFTERÅRENE 2002-2011 UDVIKLINGEN I FOREKOMSTEN AF VANDFUGLE I SKJERN ENGE I EFTERÅRENE 22-211 Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 13 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2011 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Agenda 1. Vildkendskab 2. Andefugle a. Svaner b. Gæs c. Gravænder d. Svømmeænder e. Dykænder f. Skalleslugere Øvrige fugle 1. Lommer 2. Lappedykkere

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/ Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/6 1998. Deltagerliste. Rita Ploug, Amager Lean Jørgensen, Amager Inge Grete Hansen, Lyngby My Størup,

Læs mere

TURRAPPORT UNGARN OKTOBER 2011

TURRAPPORT UNGARN OKTOBER 2011 TURRAPPORT UNGARN OKTOBER 2011 Deltagere: Gitte og Allan Kruuse, Marta Grun og Henning Skjelborg Aktive medlemmer i DOF-Køge Bugt Tekst: Henning Skjelborg Foto: Allan Kruse Turen var planlagt således,

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2003 Af Palle A.F. Rasmussen og Henrik Haaning Nielsen Vejlerne, som

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2009

U N G A R N OKTOBER 2009 U N G A R N 17. 24. OKTOBER 2009 Dansk Ornitologisk Forening DOF Travel Leon Berthou og Gerard Gorman 1 Forord Fra den 17. oktober til den 24. oktober 2009 afholdt DOFTravel tur til Ungarn. Først besøgte

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl Emner der kan stilles spørgsmål i til den skriftlige jagtprøve: 1. Artsbestemmelse (vildtkendskab) og vildtbiologi Følgende arter skal kunne artsbestemmes på baggrund af et billede, der viser arten i den

Læs mere

Dansk Land og Strandjagt

Dansk Land og Strandjagt Forslag til ændring af jagttider udarbejdet under hensyntagen til bæredygtighed og balance i den danske fauna I nedenstående skema vises de aktuelle jagttider, iht. Naturstyrelsen, i venstre kolonne. Ændringer

Læs mere

KROATIEN 28.april til 5.maj 2014

KROATIEN 28.april til 5.maj 2014 KROATIEN.april til.maj 0 Fotos: Leon Berthou DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou Forord Fra den.april til den.maj 0 afholdt DOFTravel den første tur Kroatien på Balkan.

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: 823130 Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: 545600 UTM N: 6277840 : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet Rastende fugle i Vejlerne 2002 Af Henrik Haaning Nielsen & Palle A. F. Rasmussen Vejlerne, som ligger nord

Læs mere

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER LANDSDÆKKENDE OPTÆLLINGER AF VANDFUGLE I DANMARK Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl Historisk overblik: Landsdækkende optællinger af vandfugle i Danmark 1965-74 (5 tællinger)

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

Sundby Sø. Afvandingen

Sundby Sø. Afvandingen Sundby Sø af Henrik Schjødt Kristensen I sidste halvdel af 1800-tallet blev der over hele landet gennemført mange af afvandingsprojekter med betydelige tilskud fra staten. Formålet var at udvide landets

Læs mere

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Statusopgørelse Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer 3621500038 Projektleder Erik

Læs mere

Faaborg-midtfyn Kommune Plan og kultur Nørregade 4 5600 Faaborg Att: Else G. Jørgensen

Faaborg-midtfyn Kommune Plan og kultur Nørregade 4 5600 Faaborg Att: Else G. Jørgensen Faaborg-midtfyn Kommune Plan og kultur Nørregade 4 5600 Faaborg Att: Else G. Jørgensen Vedr. budget for arkæologisk undersøgelse af areal forud for byggemodning, OBM 1613 Skovgård etape 2. Den arkæologiske

Læs mere

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard Langsø Journalnummer: SIM 22/2011 Sted: Silkeborg Langsø Sted og SB nr. 16.01.08-11 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/SIM-0006 Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Silkeborg Matr. nr.:171a, 173, 175a og 177

Læs mere

DOFbasen fylder 10 år

DOFbasen fylder 10 år 15. maj 2012 DOFbasen fylder 10 år Af Timme Nyegaard, Henning Heldbjerg og Steen Brølling Den 15. maj 2002 var det for første gang muligt at gå ind på hjemmesiden www.dofbasen.dk og downloade et program,

Læs mere

Sydfrankrig Juni 1999

Sydfrankrig Juni 1999 Sydfrankrig Juni 1999 En tur med DOF København af John Andersen og Frands Jensen (internet-version) Forord DOF s Københavnsafdeling arrangerede en tur til Sydfrankrig i perioden 6. - 15. juni 1999 med

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

DOF-Travel tur til Polen og Berlin

DOF-Travel tur til Polen og Berlin DOF-Travel tur til Polen og Berlin 8-11. juni 2017 Dansk Ornitologisk Forening Stefan Stürup og Alex Rosendal FORORD Turen blev gennemført med 14 deltagere og to ledere i to minibusser. Fly til Berlin,

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere