Reglerne trådte i kraft den 5. februar 2016 og finder anvendelse fra og med denne dato.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reglerne trådte i kraft den 5. februar 2016 og finder anvendelse fra og med denne dato."

Transkript

1 1. Indledning Vejledning om visitation, ransagning og beslaglæggelse hos asylansøgere mv Regelgrundlaget Ved lov nr. 102 af 3. februar 2016 er der i udlændingelovens 40, stk. 9, indført hjemmel til, at politiet kan visitere asylansøgere mv. og ransage de pågældendes bagage med henblik på at kontrollere, om de pågældende er i besiddelse af aktiver, der kan anvendes til dækning af udgifterne til deres eller deres families underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser eller ophold på et indkvarteringssted omfattet af udlændingelovens 42 a, stk. 5. Endvidere er der i den samme bestemmelse indført hjemmel til, at politiet kan tage visse aktiver, som asylansøgere mv. medbringer, og som kan anvendes til dækning af de nævnte udgifter, i bevaring (beslaglægges). Reglerne trådte i kraft den 5. februar 2016 og finder anvendelse fra og med denne dato. Dato: 5. februar 2016 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Post Slotsholmsgade København K Tel Mail Web CVR-nr Sagsnr Hvem finder reglerne anvendelse på? Reglerne finder anvendelse på asylansøgere og udlændinge med ulovligt ophold. Reglerne finder dog kun anvendelse i forhold til sådanne udlændinge, i det omfang Udlændingestyrelsen har eller forventes at få udgifter i forbindelse med de pågældende udlændinges ophold her i landet. Hermed sigtes nærmere til udlændinge, der er undergivet Udlændingestyrelsens forsørgelsespligt, jf. udlændinge omfattet af udlændingelovens 42 a, stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, enten fordi de er indlogeret på et asylcenter mv., indtil deres ansøgning om opholdstilladelse er behandlet, eller fordi de opholder sig ulovligt i her i landet og er indkvarterede under Udlændingestyrelsens forsørgelse Asylansøgere omfatter udlændinge, der indrejser og søger om asyl (spontane asylansøgere). Udlændinge med ulovligt ophold omfatter udlændinge, der ikke (længere) har lovligt opholdsgrundlag i Danmark. Politiet skal ikke i henhold til udlændingelovens 40, stk. 9, foretage visitation og ransagning af EU-borgere, uanset at den pågældende opholder sig ulovligt i Danmark. Side 1/10

2 2. Visitation og ransagning 2.1. Hvornår skal visitation og ransagning foretages? Bestemmelsen gælder både for midler, som medbringes ved indrejsen i Danmark, og midler, som måtte blive erhvervet under ophold i Danmark. Visitation og ransagning med henblik på at finde aktiver skal ske i forbindelse med den visitation og ransagning, der i øvrigt foretages med henblik på at finde dokumenter og genstande, der må antages at være af betydning for at fastslå den pågældendes identitet eller tilknytning til andre lande. For asylansøgere skal visitation og ransagning i almindelighed finde sted ved politiets indledende sagsbehandling i forbindelse med, at der indgives ansøgning om asyl. Med hensyn til udlændinge med ulovligt ophold skal visitation og ransagning foretages, når politiet første gang antræffer udlændingen. Der kan dog også foretages visitation og ransagning under udlændingens efterfølgende ophold. Efterfølgende visitation og ransagning vil alene finde sted efter anmodning fra Udlændingestyrelsen, eller hvis politiet bliver opmærksom på, at udlændingen er i besiddelse af aktiver Hvordan skal visitation og ransagning gennemføres? Inden en eventuel visitation eller ransagning iværksættes, skal udlændingen opfordres til at fremvise kontanter og genstande, som den pågældende har i lommer, tasker mv. Ved visitationen skal politiet dels besigtige, om udlændingen bærer synlige værdigenstande, dels undersøge det tøj, som udlændingen er iført, uden at der sker nogen undersøgelse af det menneskelige legeme. Der skal ikke ved visitationen ske afklædning eller indtrængen i det menneskelige legeme. Visitationen kan gennemføres ved at klappe og føle uden på udlændingens tøj og mærke efter i lommer mv., ligesom der vil kunne foretages en besigtigelse, der ikke kræver afklædning, men f.eks. opknapning af de øverste knapper i en skjorte eller opsmøgning af et ærme. Herved kan det konstateres, om den pågældende har effekter gemt i tøjet, i lommerne eller på kroppen under tøjet. Der vil herudover kunne foretages en nærmere undersøgelse af udlændingens bagage (ransagning). Det indebærer, at politiet kan gennemse og undersøge tasker og kufferter mv., ligesom tasker og kufferter mv. kan tømmes med henblik på eftersyn af indholdet. Side 2/10

3 Visitation og ransagning vil som hidtil skulle ske under iagttagelse af proportionalitets- og skånsomhedsgrundsætningerne i retsplejelovens 792 e, stk. 1 og 2, og 797 og 798. Dette indebærer bl.a., at indgrebene skal foretages så skånsomt, som omstændighederne tillader, og med respekt for den enkelte, og at en visitation, der ellers kan føles krænkende for blufærdigheden, så vidt muligt kun foretages af personer af samme køn som den undersøgte eller af sundhedspersonale Hvilke formaliteter skal være opfyldt? Forud for en visitation eller ransagning skal udlændingen spørges, om han ellerhun kan meddele samtykke til indgrebet. Hvis dette er tilfældet, kan visitationen eller ransagningen foretages uden indhentelse af retskendelse. Et eventuelt samtykke skal være skriftligt og udfærdiget på blanket P Hvis udlændingen ikke ønsker at meddele samtykke til visitation eller ransagning, kan indgrebet alene foretages på baggrund af en retskendelse. Det gælder dog ikke, hvis øjemedet ville forspildes. I praksis vil der ofte være behov for, at indgrebene foretages uden indhentelse af retskendelse, idet indgrebets øjemed ville forspildes, hvis man skulle afvente en retskendelse. I disse tilfælde skal politiet, hvis udlændingen anmoder herom, snarest muligt og inden 24 timer forelægge afgørelsen for retten til efterfølgende godkendelse. 3. Beslaglæggelse af aktiver 3.1. Hvilke aktiver kan tages i bevaring? Følgende aktiver kan tages i bevaring: kontanter, hvis der er tale om beløb over danske kroner (eller udenlandsk valuta svarende til et beløb over danske kroner) genstande af større økonomisk værdi, dvs. over kr., dog således at personlige genstande med en særlig affektionsværdi ikke tages i bevaring. Om kontanter: En udlænding må altid beholde et beløb op til kr. Medbringer en udlænding f.eks kr., vil kr. kunne tages i bevaring, mens udlændingen kan beholde de resterende kr. Hvis der er tale om udenlandsk valuta, skal beløbet omregnes til danske kroner efter den aktuelle dagskurs ved salg. Kreditkort, der evt. giver mulighed for at hæve eller overføre penge fra en udenlandsk konto, er ikke omfattet af adgangen til beslaglæggelse. Bliver der imidlertid hævet kontanter ved hjælp af et sådant kort under opholdet i Danmark, vil disse kontanter kunne tages i bevaring, hvis der er tale om beløb over kr. Side 3/10

4 Om genstande: Hvis der i forbindelse med visitationen og ransagningen findes genstande, skal politiet altid som det første foretage en vurdering af, om genstanden er beskyttet mod beslaglæggelse, inden det tages i bevaring. Se i den forbindelse afsnit nedenfor. Der inddrages ikke sagkyndig bistand ved vurderingen. Adgangen til beslaglæggelse omfatter genstande, som udlændingen medbringer og har fysisk rådighed over. Der vil typisk være tale om genstande, som den pågældende medbringer i lommer eller tasker, eller som den pågældende bærer i form af f.eks. smykker eller ure. Aktiver, der befinder sig i udlandet, er ikke omfattet af adgangen til beslaglæggelse Hvordan vurderes det, om et aktiv kan tages i bevaring? Inden en eventuel beslaglæggelse af et aktiv skal det for det første vurderes, om aktivet er beskyttet mod beslaglæggelse efter de regler, der følger af retsplejelovens Det skal her vurderes, om der f.eks. er tale om et aktiv, der er nødvendigt til opretholdelse af en beskeden levefod, jf. 509, stk. 1. Sådanne aktiver skal ikke beslaglægges. Det betyder, at almindelige personlige brugsgenstande som eksempelvis ure og mobiltelefoner er undtaget fra beslaglæggelse efter retsplejelovens 509, stk. 1, medmindre genstanden har en sådan karakter, at den ikke kan betragtes som nødvendig for opretholdelse af en beskeden levefod. Der kan f.eks. være tale om et usædvanligt dyrt ur. Det skal også vurderes, om der f.eks. er tale om hjælpemidler, som er nødvendige på grund af legemlige mangler eller sygdom, jf. 515, stk. 2. Sådanne genstande er undtaget fra at blive taget i bevaring uanset deres værdi. Findes aktivet ikke at være beskyttet mod beslaglæggelse efter retsplejeloven, skal det for det andet vurderes, om aktivet er beskyttet mod beslaglæggelse efter den supplerende beskyttelse, der følger af reglen i udlændingelovens 40, stk. 9, in fine. Det betyder for det første, at det er en forudsætning for beslaglæggelse, at det pågældende aktiv vurderes at have en større økonomisk værdi end kr. Ved vurderingen heraf skal der navnlig lægges vægt på genstandens umiddelbare fremtræden og karakter, herunder om genstanden f.eks. er i god eller dårlig stand, om genstanden er fremstillet af værdifulde materialer så som guld eller ædelsten, eller om der er tale om et almindeligvis dyrt mærke/fabrikat. Der vil endvidere kunne lægges vægt på asylansøgerens forklaring, såfremt denne vurderes at være troværdig. Der vil være tale om en skønsmæssig vurdering, der foretages af politiet på stedet, dvs. uden inddragelse af sagkyndig bistand. Side 4/10

5 Der skal foretages en vurdering af hvert enkelt aktiv, som en udlænding medbringer. Det forhold, at en udlænding medbringer flere aktiver, der samlet har en værdi over kr., kan ikke danne grundlag for beslaglæggelse, såfremt hvert enkelt aktiv har en værdi under beløbsgrænsen. Flere genstande vil i særlige tilfælde kunne betragtes som et enkelt aktiv, hvis det efter en konkret vurdering kan lægges til grund, at genstandene har en sådan indbyrdes sammenhæng, at de må betragtes som en samling. Der kan f.eks. være tale om en møntsamling eller lignende. Beløbsgrænsen gælder for den enkelte udlænding, uanset om der er tale om en voksen eller et barn. Er der f.eks. tale om en familie med børn, kan hver enkelt ægtefælle/samlever og mindreårige barn, der hører til den pågældende husstand, beholde enhver genstand, som har en værdi under kr. Er der tale om kontanter, kan hvert familiemedlem beholde et beløb svarende til maksimalt kr. Er der tvivl om et aktivs værdi, vil det kunne tages i bevaring med henblik på en nærmere vurdering af dets værdi. Udlændingestyrelsen foretager i den forbindelse vurderingen af aktivets værdi. For det andet skal det vurderes, om genstanden har en særlig personlig betydning (affektionsværdi) for den pågældende. Genstande med affektionsværdi er helt undtaget fra adgangen til beslaglæggelse. Der skal alene foretages en vurdering af, om genstanden kan antages at have en særlig personlig betydning for den pågældende udlænding, hvorimod hensynet til myndighedernes interesse i at beslaglægge den pågældende genstand, herunder genstandens økonomiske værdi, ikke skal tages i betragtning. Begrebet genstand med særlig personlig betydning omfatter genstande, som har affektionsværdi i dette ords almindelige betydning. Hermed sigtes til genstande, som en asylansøger har en særlig følelsesmæssig tilknytning til af personlige grunde uafhængigt af genstandens brugs- eller handelsværdi, og som normalt ikke kan erstattes af en nyindkøbt genstand. Sådanne genstande omfatter bl.a. vielsesringe og forlovelsesringe og vil også kunne omfatte f.eks. hæderstegn, erindringsgaver fra nærtstående, religiøse genstande, herunder bøger, relieffer mv., og lignende. For at kunne lægge til grund, at en genstand har en særlig personlig betydning, er det en forudsætning, at der til den pågældende genstand er knyttet en særlig personlig historie, som indebærer, at genstanden ikke vil kunne erstattes af en anden (nyindkøbt) genstand. Ved bedømmelsen af, om en genstand har en særlig personlig betydning for en asylansøger, vil den pågældendes egen forklaring kunne lægges til grund, medmindre der er konkrete holdepunkter for at tilsidesætte denne forklaring som utroværdig. Vurderingen af troværdigheden af asylansøgerens forklaring om affektionsværdien afhænger navnlig af, om forklaringen kan antages at stemme overens med Side 5/10

6 genstandens umiddelbare fremtræden og karakter. I tilfælde, hvor genstanden f.eks. fremtræder som værende af nyere dato, eller hvor asylansøgeren er i besiddelse af flere tilsvarende genstande, vil en formodning om affektionsværdi som udgangspunkt blive afsvækket Hvilke formaliteter skal være opfyldt? En beslutning om beslaglæggelse skal træffes i umiddelbar forlængelse af, at politiet ved en visitation eller ransagning, jf. pkt. 2.1 ovenfor, konstaterer, at en udlænding er i besiddelse af aktiver, som vil kunne anvendes til dækning af udgifter til underhold mv. Hvis politiet ønsker at tage et aktiv i bevaring, skal udlændingen spørges, om han/hun kan meddele samtykke hertil. Hvis dette er tilfældet, kan aktivet tages i bevaring uden indhentelse af retskendelse. Et eventuelt samtykke skal være skriftligt og udfærdiget på blanket P Hvis den pågældende ikke ønsker at meddele samtykke til beslaglæggelse, kan aktivet som udgangspunkt alene tages i bevaring efter indhentelse af en retskendelse. Det gælder dog ikke, hvis øjemedet ville forspildes. I praksis vil der ofte være behov for, at beslaglæggelse foretages uden indhentelse af retskendelse, idet indgrebets øjemed ville forspildes, hvis man skulle afvente en retskendelse. I disse tilfælde skal politiet, hvis udlændingen anmoder herom, snarest muligt og inden 24 timer forelægge afgørelsen for retten til efterfølgende godkendelse. Hvis det efter politiets indledende kontakt med en person uden lovligt ophold eller efter politiets indledende sagsbehandling i forbindelse med, at der indgives ansøgning om asyl, konstateres, at en udlænding er i besiddelse af aktiver, kan Udlændingestyrelsen anmode politiet om at tage aktiver i bevaring efter de ovennævnte retningslinjer. Udlændingestyrelsen foretager i nødvendigt omfang vurderingen af værdien af de af politiet beslaglagte aktiver efter overdragelsen af aktiverne fra politiet. I de tilfælde, hvor en polititjenestemand vurderer, at et aktiv skal tages i bevaring, skal spørgsmålet forelægges nærmeste leder, der skal forholde sig til den skønsmæssige vurdering af aktivets værdi. 4. Hvordan skal beslaglagte aktiver opbevares og registreres? Aktiver, som tages i bevaring af politiet, jf. ovenfor, skal snarest muligt optegnes og mærkes. Håndtering og opbevaring mv. af aktiverne skal ske efter de enkelte politikredses almindelige praksis herfor, medmindre andet følger specifikt af denne vejledning. Forsvarlig sikring af aktiverne skal ske ved placering i aflåst skab/rum, indtil indskrivning i kosterfortegnelsen kan finde sted, og endelig placering i kosterrum er mulig. Pengebeløb skal altid optælles af to medarbejdere i forening. Side 6/10

7 Politiet skal udstede en kvittering til udlændingen for beslaglæggelsen af aktiverne. Kvitteringen skal underskrives af begge parter, og en genpart af kvitteringen skal lægges på politiets sag Registrering af beslaglagte aktiver Tages et aktiv i bevaring, skal der udarbejdes en rapport herom, som skal godkendes af nærmeste leder. Rapporten skal indeholde farvefotos af det pågældende aktiv. Aktiverne skal endvidere indskrives i kosterrapport med en detaljeret beskrivelse. Der skal optages en separat kosterrapport for beslaglagte aktiver efter reglerne i udlændingelovens 40, stk. 9, jf. 42 a, stk. 4. Samtlige aktiver indføres i Polsas under sikrede genstande under sagens journalnummer på udlændingeområdet. Under sikrede genstande vælges den KC gruppe, der er relevant, f.eks. 26 for penge eller 29 for smykker. Hvert enkelt aktiv indskrives med en beskrivelse, der i tilstrækkelig grad gør det muligt på et senere tidspunkt at identificere de enkelte aktiver, inkl. den foreløbige vurdering af genstandens værdi. Når aktivet flyttes, skal berorfeltet altid opdateres. Sagsbehandleren skal udskrive tre kosterrapporter, hvoraf to kopier afleveres sammen med aktiverne til kosterforvalteren, mens den originale kosterrapport vedlægges sagen Beslaglagte værdigenstande Beslaglagte genstande skal opbevares under betryggende forhold, således at genstandenes værdi ikke forringes. Genstandene bør opbevares, således at så få personer som muligt i det daglige har adgang hertil. Genstande skal så vidt muligt opbevares i særskilt aflåst stål- eller pengeskab. Rummet, hvori genstandene opbevares, skal til enhver tid holdes ryddeligt, og genstandene skal holdes fysisk adskilt fra andre effekter Beslaglagte kontanter og værdipapirer Kontanter og værdipapirer, der er taget i bevaring af politiet, skal administreres under fornøden sikkerhed, og således at de giver et passende udbytte. Beslaglagte kontanter og værdipapirer bogføres på en beholdningskonto med angivelse af sags- og kosternummer i politikredsens regnskab og overføres hurtigst muligt til Rigspolitiet, der sørger for den videre kontering. De beslaglagte aktiver overleveres til Rigspolitiet (regnskabscenter) hurtigst muligt. Side 7/10

8 De beslaglagte penge og værdipapirer indsættes på en særskilt deponentkonto ved politiets faste bankforbindelse med angivelse af sags- og kosternummer. Såfremt beløb i fremmed valuta ikke kan veksles i banken jf. politiets gældende bankaftale, opbevares beløbet i politikredsen, jf. politiets gældende regler for håndtering af værdigenstande, der er taget i bevaring eller beslaglagt. Aktiverne skal opbevares betryggende og bør opbevares, således at så få personer som muligt i det daglige har adgang hertil. Samtlige indleverede beslaglagte aktiver sikres så vidt muligt i særskilt pengeskab. Så længe beslaglagte aktiver opbevares i politikredsen, skal de være plomberet i hertil hørende kuverter. Kuverten påføres bilagsnummer, årstal, j.nr./navn/cpr./enr samt hvilken valuta/beløb Overdragelse af genstande eller pengebeløb til Udlændingestyrelsen Overdragelse af aktiver til Udlændingestyrelsen sker med en fast ugentlig kadence. Ved udlevering af aktiver skal der på den originale kosterrapport påføres dato for udleveringen. Der foretages desuden opdatering af sagen i Polsas. Overdragelse af genstande: Ved overdragelse af genstande til Udlændingestyrelsen oversendes: Kopi af sagen (med angivelse af kosternummer) Kopi af kosterrapporten Den beslaglagte genstand, med angivelse af kosternummer og sagsnummer. Udlændingestyrelsen kvitterer ved overdragelsen for modtagelsen af værdigenstanden, og kvitteringen vedlægges kosterrapporten. Overdragelse af kontanter: Ved overdragelse af kontanter oversendes: Kopi af sagen (med angivelse af kosternummer) Rigspolitiets regnskabscenter håndterer overførsel fra politiets bankkonto til en af Udlændingestyrelsen specificeret bankkonto samt den regnskabsmæssige kontering af overførslen. Ved overførslen angives kosternummer og sagsnummer Ved overførslen modtages elektronisk kvittering, som dokumentation for overdragelsen. 5. Afgørelse om betaling af udgifter til underhold mv. Side 8/10

9 Hvis Udlændingestyrelsen på grundlag af værdiansættelsen af de beslaglagte værdier vurderer, at en udlænding har tilstrækkelige midler til sit og sin eventuelle families underhold, kan Udlændingestyrelsen pålægge udlændingen at betale de afholdte udgifter til sit og sin families underhold. Udlændingestyrelsen foretager i forbindelse med overdragelsen af aktiverne fra politiet en forhåndsberegning af, i hvilket omfang udlændingens midler vil kunne dække den pågældendes udgifter til underhold mv. Udlændingestyrelsen vil som udgangspunkt træffe afgørelse om egenbetaling, jf. udlændingelovens 42 a, stk. 4, på det tidspunkt, hvor udgifterne til underhold mv. svarer til eller overstiger værdien af de beslaglagte aktiver. Tidspunktet for en udlændings visitering til en kommune som følge af en meddelt opholdstilladelse markerer tidspunktet for, hvornår kravet senest kan opgøres. Der vil imidlertid kunne træffes afgørelse i sagen efter overgangen til kommunen, men afgørelsen vil i givet fald alene vedrøre perioden forud for visiteringen til kommunen. Udlændingestyrelsens krav om tilbagebetaling kan vedrøre udgifter til underhold mv. i perioden fra første indkvartering på et indkvarteringssted indtil udgangen af den første hele måned efter Udlændingestyrelsens afgørelse om visitering, jf. integrationslovens 10, stk. 1, eller i tilfælde af afslag på asyl indtil tidspunktet for udrejse eller udsendelse. Udlændingestyrelsen kan indgå aftale med en udlænding om en afdragsordning for tilbagebetaling af afholdte udgifter til underhold, jf. stk. 1. Det er en betingelse for indgåelse af en afdragsordning, at de afholdte udgifter tilbagebetales inden for rimelig tid. I de tilfælde, hvor der indgås aftale om en afdragsordning, kan de beslaglagte aktiver genudleveres til den pågældende udlænding, når de afholdte udgifter er betalt. De beslaglægte aktiver kan tjene som grundlag for eventuel tvangsmæssig fuldbyrdelse af betalingsforpligtigelsen. En tvangsrealisering af de beslaglagte aktiver forudsætter, at afgørelsen er endelig, og at der ikke forinden er indgået aftale om en afdragsordning. Udlændingestyrelsens betalingskrav inddrives af Restanceinddrivelsesmyndigheden ved udpantning, jf. gældsinddrivelseslovens 11. Aktiver, der ikke anvendes til dækning af udgifterne til en asylansøgers eller dennes families underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser eller ophold på et indkvarteringssted omfattet af udlændingelovens 42 a, stk. 5, vil kunne tilbageleveres til asylansøgeren. Udlændingestyrelsen anmoder Rigspolitiet om at varsle Udlændingestyrelsen om forestående udsendelse af udlændinge i de situationer, hvor værdien af det beslaglagte forventes at kunne dække afholdte udgifter helt frem til tidspunktet for Side 9/10

10 udsendelse. I disse tilfælde vil Udlændingestyrelsen så vidt muligt træffe afgørelse i sagen inden udrejse. Hvis realisering af de beslaglagte aktiver sker efter udlændingens udrejse, og det viser sig, at værdien heraf overstiger betalingsforpligtelsen, vil Udlændingestyrelsen søge at udbetale det overskydende til udlændingen i udlandet. Side 10/10

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 13 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 13 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 87 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. april 2013 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven (Adgang for

Læs mere

I medfør af 205, stk. 2 og 3, 226, nr. 5, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes:

I medfør af 205, stk. 2 og 3, 226, nr. 5, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes: BEK nr 1155 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-1321-179 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab BEK nr 1861 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven

Høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk CVR-nr.: 20 70 02 11 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Familiesammenføring Slotsholmsgade 10 1216 København K. Høringssvaret

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens 9, stk. 4, eller 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven

Læs mere

Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts

Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts Indhold: 1. Ansvar 2. Procedure og arbejdsgange. Indtægter udgifter 3.

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. januar 2016 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til familiesammenføring for

Læs mere

Spørgsmål om Dublin/Eurodac

Spørgsmål om Dublin/Eurodac Spørgsmål om Dublin/Eurodac Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget

Læs mere

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Januar 2012 Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Et anbringelsessted kan ikke træffe beslutninger, der griber ind barnets eller den unges frihedsrettigheder og selvbestemmelsesret, medmindre

Læs mere

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningsskema GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at anmode om genoptagelse af en sag

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet Bekendtgørelse nr. 192 af 15. marts 2006 Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet I medfør af 56, stk. 9, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, og efter drøftelse

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

BEK nr 1463 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017

BEK nr 1463 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017 BEK nr 1463 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-959-0069 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark.

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark. 25. november 2015 Familiesammenføring til flygtninge i Danmark - sådan bidrager du til en hurtigere sagsbehandling I denne vejledning har vi samlet en række gode råd og forklaringer på, hvorledes du som

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark.

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark. Ansøgningspakke GL/SG1_da_150814 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge dette ansøgningsskema, hvis: du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Ændring af reglerne om familiesammenføring med børn, herunder begrænsning af adgangen til familiesammenføring med børn for personer, der er dømt

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering af beboermidler

Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering af beboermidler KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2015-16 Fremsat den 10. december 2015 af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. Fremsat den 30. januar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. Fremsat den 30. januar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) 2012/1 LSF 130 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-941-0004 Fremsat den 30. januar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme.

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme. Dato 23. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/16114-21 Side 1/5 Afslag på yderligere påbud om beskæring I e-mail af 13. november 2014 har du klaget

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Familieret J.nr. 2014-8249 Npwi 20. marts 2015 Udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i anordning

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 26. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse 23. januar 2007 Aftale mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en styrkelse af konkurrencen Effektiv konkurrence er en

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding

Udkast. Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding Udkast Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding I medfør af 4, 5, stk. 3 og 10, 3. pkt. i lov om begravelse og ligbrænding, jf. lovbekendtgørelse nr. 586 af 19. juni 2008, fastsættes: Kapitel 1. Anmodning

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A eller i forkortet form, Hou Lystbådehavn. Selskabets hjemsted er

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune:

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: 1. Indledning: I stedet for at benytte et kommunalt eller et privat dagtilbud, kan forældre i Horsens Kommune

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) L 29 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-156-0017 Dok.: KFC40085 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet.

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Bekendtgørelse om aflæggelse af prøve til næringsbrev til visse fødevarevirksomheder (næringsprøve)

Bekendtgørelse om aflæggelse af prøve til næringsbrev til visse fødevarevirksomheder (næringsprøve) BEK nr 866 af 20/07/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0024387

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Vedtægter for VP SECURITIES A/S

Vedtægter for VP SECURITIES A/S 1. Navn 1.1. Selskabets navn er VP SECURITIES A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S og VP A/S. 2. Formål Selskabets formål er at drive virksomhed som værdipapircentral

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER 1 NAVN OG OMRÅDE. Foreningens navn er: Beboerforeningen Christianshaven, Odder. Dens område udgør. Matr. Nr. 12 bk. inkl..,1 hb., - 1 im. Inkl. samt

Læs mere

- 139 - Bilag 1. Norske, svenske, tyske og engelske regler om ransagning.

- 139 - Bilag 1. Norske, svenske, tyske og engelske regler om ransagning. - 139 - Bilag 1. Norske, svenske, tyske og engelske regler om ransagning. 1. Norge. De norske regler om ransagning findes i den norske straffeprocesslov (lov om rettergangsmåten i straffesaker) kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. september 2010 21. september 2010. Nr. 1093. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet I medfør af 123, 123 a, stk. 7, 123

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om medborgerskabsprøven...

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) ToldSkat mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 2. november 2005 har

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr.

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA6_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S). 2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning

Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning Finanstilsynet 4. februar 2013 Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning 1. Baggrund Penge- og Pensionspanelet har i maj 2011 offentliggjort en rapport om initiativer for gældsatte.

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. august 2015 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret senest ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt 2 rykkergebyrer på 100 kr. for rejse uden gyldigt sms-klip.

Kontrolafgift på 750 kr. samt 2 rykkergebyrer på 100 kr. for rejse uden gyldigt sms-klip. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0279 Klageren: Indklagede: XX 2720 Vanløse Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. samt

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Ved brev af 12. december 2013 har udlejer v/datea A/S, indbragt ovennævnte afgørelse.

Ved brev af 12. december 2013 har udlejer v/datea A/S, indbragt ovennævnte afgørelse. Københavns Borgerservice Sekretariat og nævn 4. marts 2014 Sagsnummer 2013-0268393 / AB Dokumentnummer 2013-0268393-7 Deres ref.: - Prinsessegården - Dronningens Tværgade 32-44, Borgergade 17 A-F, 1302

Læs mere

Danes Worldwide. Interesseorganisationen for globale danskere. Generalsekretær Anne Marie Dalgaard Juridisk medarbejder Josephine Kjøller

Danes Worldwide. Interesseorganisationen for globale danskere. Generalsekretær Anne Marie Dalgaard Juridisk medarbejder Josephine Kjøller Danes Worldwide Interesseorganisationen for globale danskere Generalsekretær Anne Marie Dalgaard Juridisk medarbejder Josephine Kjøller 1 Hvem er vi? ORGANISATIONEN Mærkesager Rådgivning Netværk Kommunikation

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 af 7 (Gældende fra 14. august 2015) Generelle oplysninger Juridisk navn: Abby`s Fashion Organisationsform: Enkeltmandsfirma CVR. nr.: 36351470 Etableringsår: 2015 Adresser: Abby`s Fashion V. Mogens

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Kontoret for Indkvarteringsvilkår. Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen. 1. Indledning

Kontoret for Indkvarteringsvilkår. Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen. 1. Indledning Kontoret for Indkvarteringsvilkår Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen 1. Indledning 2. oktober 2017 Udlændingestyrelsen Kommunerne har ansvaret for integration af de flygtninge,

Læs mere

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 Ideoplæg til interne regler for Advokatfirmaet xx i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 1. Indledning Hvidvaskloven medfører en række pligter for advokater, når advokaten varetager de sagstyper, som er

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Kampen om Als. Ind- og udførsel samt besiddelse, bæring og anvendelse af våben. Originale historiske skydevåben

Kampen om Als. Ind- og udførsel samt besiddelse, bæring og anvendelse af våben. Originale historiske skydevåben Sagsbehandler: PFI ADMINISTRATIONEN Ledelsessekretariatet Almen Juridisk Sagsbehandling Kampen om Als Retningslinjer for indførsel, besiddelse, bæring, anvendelse og udførsel af skydevåben og blankvåben

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Kort- og Matrikelstyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

N o t a t. Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark

N o t a t. Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark N o t a t Arbejdsmarkedskontor Øst 18. februar 2016 Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark Dette notat giver et overblik over de mange forskellige instanser og indsatser, den enkelte flygtning

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere