Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i Øksenmølle-Grundejerforening og Vandværk I/S Tid og sted: Lørdag den 9. maj 2015 kl i Tirstruphallen Fremmødt: 86 personer, repræsenterende 69 grunde. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. Det reviderede regnskab for 2014 fremlægges til godkendelse Budget for 2015 og 2016 forelægges 4. Behandling af indkomne forslag: 1. Ændring af 10, 3. afsnit (Jens Vestergaard) 2. Ændring af 10A (Jens Vestergaard) 3. Ændring af 12 (bestyrelsen) 5. Valg til bestyrelsen - på valg er: Aage E. Nielsen (modtager genvalg) Kurt Christensen (modtager genvalg) Jens Rodevad (modtager genvalg) Valg af bestyrelsesmedlem (indtrådt 1. suppleant, Jette M. Nielsen ønsker ikke valg) 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 7. Valg af 1 intern revisor 8. Valg af revisorsuppleant 9. Eventuelt Formanden bød velkommen og gik derefter over til dagsordenens pkt. 1. Ad. 1. Bestyrelsen foreslog advokat Henrik Brandt-Madsen, som blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht. vedtægterne og gik herefter over til næste punkt. Bestyrelsens forslag til stemmeudvalg: Hjørdis Skøtt og Ulla Jensen. Valgt. Ad. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden Jeg vil med hjælp fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer fremlægge bestyrelsens beretning for det forløbne år. Der er følgene hovedpunkter i beretningen: 1. Henvendelser fra medlemmerne og svar på henvendelserne - specielt om grundejerspørgsmål. 2. Vandværkets drift. 3. Foreningernes økonomi og administration. 4. Egernposten. 5. Bestyrelsesarbejdet og kontakt til medlemmerne. 1.0 Aktiviteter og henvendelser fra medlemmerne: Der har været en varieret art af henvendelser fra medlemmerne jeg vil nævne følgende: a. Uorden og rod på nogle af grundene. (Jettes registrering + brev + Syddjurs) b. Manglende beskæring og grenaffald på ubebyggede grunde. (Jettes registrering + brev) c. Er der restriktioner på farvevalg til udvendige overflader på sommerhuse i området.(jordfarver)

2 d. Problemer med afhentning af affald i området. (Mail til Reno Djurs og svarene fra Reno Djurs med rødt) Vi har fra vores medlemmer i grundejerforeningen modtaget nogle klager over håndteringen af afhentning af affald i vores sommerhusområde. Det drejer sig om følgende klagepunkter vedr. afhentningsvognen: 1. Vognen kører med alt for stor hastighed på grusvejene i vores område. Den tilladte hastighed er 30 km i timen, og den hastighed overskrides ofte. Skraldemanden/skraldebilen skal altid køre efter forholdene og de skiltede hastigheder. 2. Vognen kører ud i rabatterne langs vejene, med store hjulspor til følge. Skraldebilen er stor, og derfor kan det nok nogle gange være nødvendigt for skraldemanden at trække bilen ud i vejsiden (rabatten) - så modkørende trafik kan komme forbi. Gør skraldemanden ikke dette, vil der kunne opstå konflikter. 3. Vognen starter med stor hastighed efter standsning, med det resultat at veje og rabatter pløjes op. Igangsætning skal ske, således at vejen ikke ødelægges. Det burde være muligt. 4. Vognen vender ofte i indkørsler til private grunde, og afsætter ofte hjulspor. Desværre er der ikke alle steder udlagt arealer til vendeplads (ved blinde veje), hvorfor skraldemanden (givetvis af nød) tager en indkørsel i brug. Hvis skraldemanden ikke finder alternative vendemuligheder (eller vælger at bakke), vil jeg gerne, at du vender tilbage til mig med oplysning om, hvilke adresser det drejer sig om. I det tilfælde vil jeg syne forholdene og afklare løsningsmulighederne. e. Træfældning, hvad har vi af aftaler med f.eks. Hede Danmark. (Vore annoncører i bladet) f. Hastighed i området. 20 eller 30 km i timen. (Udvalg: Kurt starter dialogen med kommunen om 30 km i timen). Kommunen er sagsbehandler og indstiller ansøgningen til godkendelse hos Politiet. g. Forkert brugernavn eller adgangskode til min side på hjemmesiden. (Husk forbruger nr. og kode fra adresseomslaget til Egernposten) h. For høj hastighed på vejene. Støv i kaffen. (Vis hensyn 30 km i timen) i. Afbrænding i området og bortledning af klorholdig vand. (forslag til ændring af vedtægter fra Jens Vestergaard. Bestyrelsen støtter dette forslag til ændring af vedtægterne) j. Kommentarer til Egernposten og problemer med mere end 8 cifre i telefonnr.- registreringen. Et af vores medlemmer (en nordmand) sendte en mail med ros af Egern-Posten og klage over, at der ikke er plads til mere 8 cifre i varslingssystemet. Han blev henvist til at kontakte Microwa, som så opbevarer de længere numre. 2.0 Vandværkets drift og aktiviteter: Vi har et godt og veldrevet vandværk. Det er især er Aages fortjeneste. Vi har efterhånden styr på det nye ledelsessystem for vandværker, der skal kvalitetssikre vandforsyningsanlæggene. Vi har opfyldt de krav der fra myndighederne er stillet, men ajourfører løbende vores kortlægning, drift og handleplaner. Vi har investeret i et overvågningssystem, som alarmerer vandværkspasseren, når der er et ikke forventet stort forbrug. Jeg vil her kort sige at vi er godt på i gang med udskiftning af: vores målere, vores forsyningsnet bliver udskiftet i etaper. Vores tre boringer er nu helt perfekte. Vi har også i perioden lagt klinker i pumpestationerne og er ved at opsætte nyt loft i vores pumpehus på øksenmøllevej. Alt det vil Aage komme ind på og uddybe i sin del af beretningen om Vandværket.

3 3.0 Foreningernes økonomi og regnskab: Administrationsfirmaet Microwa varetager foreningernes medlemsadministration og regnskab. Vi ved at det bliver gjort med stor ekspertise. Vi har udvidet den assistance vi får fra Microwa med et varslingssystem, som jeg vender tilbage til. Økonomi og regnskab redegør Martin for under pkt. 3 og 4, som jeg forslår - med dirigentens tilladelse - behandles under et. 4.0 Egernposten Vi har et meget flot og informativt medlemsblad i den nye udformning af Egernposten. Det har Kurt hidtil været tovholder på og nu har Martin Hvam Hvam overtaget layout og redaktørposten. Vi vil stadig meget gerne have kommentarer, artikler og bemærkninger fra medlemmerne til bladet. 5.0 Bestyrelsesarbejdet og kontakten til medlemmerne: Det nye overvågningssystem på pumpehusene og kontaktmulighed til medlemmerne via varslingssystemet, viste i slutningen af året sin styrke, da der var stort forbrug på vandværket. Aage kontaktede straks Microwa der sendte et varsel ud pr. SMS. Få timer efter var udslippet fundet og dermed sparede vi grundejeren for store skader i huset og en stor vandregning. Som vi har skrevet i Egernposten kræver det at medlemmerne selv registrerer det telefonnummer og evt. mailadresse, I ønsker at blive kontaktet på. I kan gå ind hjemmesiden fuglslevgrundogvand.dk - vores hjemmeside adresse eller ringe til og give besked om kontaktmulighederne. Kort over området: på webkort.syddjurs.dk. I kan finde linket på vores hjemmeside, hvor man kan se f.eks.: Matrikelkort, højdekurver, vandløb, grundvand, geologi sågar udbredelse af bjørneklo og gyvel. Vi har et godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen. Vi mener at vi har løst de opgaver der er pålagt os. Der er taget hånd om vandværkets drift og øvrige aktiviteter. Der er taget hånd om regnskab og administrationen. Besvarelser af spørgsmål fra medlemmerne. Vejene og skiltene er blevet holdt i ordentlig stand. Egern-Posten er kommet ud til medlemmerne. Som afslutning vil jeg sige at bestyrelsen arbejder på at bevare vores område som et naturskønt og velfungerende fritidsområde - og på at sikre friskt og sundt vand i hanerne. Jeg vil nu give ordet til Aage der vil aflægge beretning om vandværket. Året 2014 startede ikke så godt da vi på vandværket Ebeltoftvej startede året med at der havde været en bakteologisk for højt kim, men det gik så meget fint frem til sept. hvor jeg lavede egenkontrol og fandt en for høj kim igen, vi har så fået lavet en ekstra låg over nedgangen til rentvandstanken, da de her små sorte og røde snegle gerne vil opholde sig i en fugtig sted, så jeg håber nu at de ikke kan finde huller, for de kan snige sig ind ved ca. 2 mm hul. Her i vinter kom der så i Radio P 4 udtaelse fra en politiker i Syddjurs Kommune om de mange forurening af drikkevandet iser på de små vandværker. Der kom så forslag om at de små vandværker kunne lægge sig sammen, men det er en dårlig ide for det vil medføre at der skal laves nogle lange ledninger, som også kan være skyld i en forurening, jeg har så drøftet det med formanden i vandrådet, og han har så fået arangseret et møde den 26 maj hvor borgmesteren og 4 andre politiker vil komme til en paneldebat sammen med diriktøren for FVD og Diriktør Lars Scrøder for Aarhus vand, hvor der så vil blive en debat om sentrale og desentraler vandværker i Syddjurs kommune. Vi fik igen skiftet en stykke vandledning på Øksenmøllevej, og det var da også tiltrængt, for der var anboringer som var meget tæret.

4 Det har så bevirket at vores vandtab på ledningsnættet kun var på 9,2% som så betød at vi ikke skulle af med en masse penge til staten. I efteråret havde vi besøg af folk fra Syddjurs Kommune vedr: Teknisk og hygiejnisk syn. Det var i forbindelse med at der havde været de forhøjet kim, men der var kun et par enkelte bemærkninger som for eks. jo nu kan jeg se noget der er en spindelvæv deroppe ved lyset og så grinede han. Her lige før nytår kikkede jeg på vores overvågning, og kunne se at der på vandværket Ebeltoftvej var en meget stort forbrug. Da der havde været frostvejr om natten ca. 15 gr. kunne det være en frostsprængt vandledning enten på vejen eller i et sommerhus, så jeg var ude at køre rundt i området, men kunne ikke se noget vand løbe. Jeg kikkede endnu en gang på overvågningen, men det var ikke ændret, vi var oppe på et forbrug på 49m³ mod normal ca.14m³ i døgnet så det var jo ikke godt hvis det var i et hus at vandet fossede ud. Jeg kontaktede så Microwa da vi er tilmeldt et varslings system hvor vi udsender et SMS eller et mail. Efter ca. 3 h kom der et mail. fra en sommerhusejer med et tak for vores henvendelse for det var en frostsprængt vandrør i hans hus og der var løbet ca. 50m³ ud. Så derfor vil jeg opfordre jer til at i får jer tilmeldt, i kan gå ind på min side på vores hjemmeside eller ringe til Microwa for at tilmelde. Her i 2015 har vi været ved at få lagt fliser på vandværkerne så det bliver nemmere at gøre rent. Vi er også ved at få nogle flere ny målere monteret så der er flere som ikke længere skal indsende aflæsningen, men i skal huske at kikke i jeres målebrønd for at se om der siver vand fra haner og rør og se på måleren om den lille lampe blinker for så er der måske en utæt rør eller hane, og samtidig kan man så lige aflæse forbruget. Her i næste uge vil vi påbegynde renovering af vandledningen på Øksenmøllevejen fra Fasanvej og ca. hen til mellem Rådyrvej og Mågevej så i kan forvente nogle afbrydelser i forsyningen. Jeg tror nu at i har fået lidt at vide om arbejdet med vandværket i det forløbne år, men jeg har da stadig tanker om noget at få lavet så vi kan få et godt vandværk. Der er også meget omkring det offentlige som kommunen er i gang med, og som jeg måske kommer med til da jeg er kommet med i bestyrelsen for Syddjurs Vandråd som er en forening for de private vandværker her i Syddjurs, og det kan jeg være med til så længe at jeg er med i bestyrelsen her. Jeg har også sørget for, at vi har fået en rabataftale med Eurofins om vandanalyser, og det betyder, at vi sparer ca kr. årligt. Det samme gælder ved levering af el, her er der lavet en fastpris-aftale på 31 øre pr. kwh over 3 år. Hermed vil jeg sige tak for at i måtte høre på mine ord. Spørgsmål fra Bente Lodbjerg, Skovvejen: Har i gennem 4-6 år klaget over rodet på Ø. Skovvej ved indkørslen til området!! Der er ikke sket noget, udover, at kommunen nu hævder, at vi snart er nået ned til din klage. Vil gerne vide, om bestyrelsen vil påtage sig at fjerne truende træer på vejen? Svar: formanden lover, bestyrelsen vil lægge pres på kommunen mhp. at få fjernet farlige træer. Bestyrelsen kan ikke påtage sig selve arbejdet! Måske skulle vi nedsætte et udvalg til forskønnelse af området!? Flemming Jensen, Gyvelvej: Konstaterer at bilernes hastighed på Øksenmøllevej er alt for høj. Svar - formanden: Vi har reageret til kommunen, som har meddelt, at kørsel til og fra grusgraven ikke må foregå ad Øksenmøllevej. Aage supplerede: Iht. kommunens trafikplan for vil der blive opsat skilte med forbud mod gennemkørsel med lastbiler. Og hastighedsbegrænsningen vil formentligt blive ændret til 50 km/t. Desuden vil der på Ebeltoftvejen ved Øksenmøllevej s udmunding blive etableret bedre svingforhold. En bemærkning fra Jane Bjelgart, Nøddevej: Det er også et problem med de mange busser til og fra Ree Park. Tilføjer, at hverken Øksenmøllevej eller Bækkevangen er dimensioneret til tung trafik.

5 Herefter blev beretningen godkendt. Ad. 3. Det reviderede regnskab for 2014 fremlægges til godkendelse Budget for 2015 og 2016 forelægges Kassereren fremlagde regnskaberne til godkendelse og forelagde budgetterne for 2015 og Regnskaberne godkendtes - uden kommentarer. Ad. 4. Behandling af indkomne forslag 3 forslag, der alle drejede sig om vedtægtsændringer: 1. forslag - fra Jens Vestergaard - støttet af bestyrelsen: 10, 3. afsnit ændres til: Bestyrelsen skal orienteres ved installation og påfyldning af springvand, swimmingpool og soppebassin over liter. Ved tømning af ovenstående må der kun udledes afklaret vand (må ikke indeholde klor), hvilket også gælder filterskylning. Vand, der udledes, må ikke være til gene for de omkringliggende grunde. Ønskes klorholdigt vand bortskaffet ved udledning, skal grundejeren rette henvendelse til kommunen for at søge tilladelse. Ellers skal bortskaffelse af klorholdigt vand ske ved transport i tankvogn. Irma Hansen, Pilevej oplyser, at hun har to naboer med svømmebassin, men hun har aldrig set en tankvogn ifm. tømning. Formanden svarede, at bortskaffelse skal ske iht. reglerne. Forslaget blev vedtaget. 2. forslag fra Jens Vestergaard støttet af bestyrelsen: 10A Foreslås ændret til: Brug af åben ild herunder i griller og bålfade - skal ske med meget stor forsigtighed og omtanke. Afstande til brandbare materialer huse, træer o.lign. skal overholdes. Der henvises til Beredskabsstyrelsens forskrifter og anvisninger samt fælles regler og anvisninger fra Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune. På grund af kravene til afstand til nåletræer og letantændelig tagbelægning er det ikke tilladt at afskyde fyrværkeri i området. Haveaffald kan afleveres på genbrugsstation, hvor det bliver nedfliset og komposteret. Alternativt opfordres til hjemmekompostering. Jf. regulativ for husholdningsaffald 26 er det ikke tilladt at afbrænde haveaffald i byzonen eller i et sommerhusområde. Generelt gælder, at afbrænding ikke må være til væsentlig ulempe for omgivelserne. Da forslagsstilleren ikke selv var til stede, gjorde formanden rede for forslaget og argumenterede for ændringen. Pjecen Afbrændingsregler udgivet af Norddjurs og Syddjurs kommuner var blevet udleveret ved indgangen. Formanden anbefalede at medtage flere eksemplarer til naboer og lejere. Erling Pedersen, Lærkevej ville vide om det var tilladt at afbrænde haveaffald i en tønde. Og han spurgte også til benyttelse af bålfade. Formanden præciserede, at man skal være meget påpasselig og at man i øvrigt skal følge reglerne i pjecen. Der bliver lagt et link på hjemmesiden, hvorfra man kan downloade pjecen. Forslaget blev vedtaget. 3. forslag fra bestyrelsen:

6 12, første afsnit, 5. linje inden 15. april. Ændres til: senest den 1. april. Forslaget begrundedes med, at der ofte er for lidt tid fra 15. april frem til deadline på Egern-Posten - trykning og rettidig udsendelse af indkaldelsen til generalforsamling. Forslaget blev vedtaget. Ad. 5. Valg til bestyrelsen På valg var: Aage E. Nielsen, Kurt Christensen og Jens Rodevad, der alle var villige til genvalg Alle tre blev genvalgt uden modkandidat. Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes for et år: Flemming Jensen, Gyvelvej 20. Ad. 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Valgt blev: 1. suppleant Jette M. Nielsen, Sneppevej 2. suppleant Claus Ole Jensen, Bækkevangen Ad. 7. Valg af 1 intern revisor Valgt blev: Hjørdis Skøtt Ad. 8. Valg af 1 revisorsuppleant Valgt blev: Steen Anker Jørgensen, Syrenvej Ad. 10. Eventuelt Formanden: Man kan godt slippe af med rod på nabogrunden, hvis man henvender sig i en god tone og positivt evt. tilbyder at hjælpe. Nævner et eksempel med fældede træer. Jane Bjelgart fremhæver Facebook-gruppen, som et godt forum at kommunikere på. Formanden nævner, at halbestyrer Kim synes, at Tirstruphallen benyttes for lidt, og han oplyser, at hver tirsdag står hallen til gratis afbenyttelse eks. til sport o.l. Jane Bjelgart synes, at de links, der ligger på vores hjemmeside også skal kunne ses på facebookgruppen. Spørgsmål: Hvordan bliver man medlem af facebook-gruppen? Svar: Martin, der er web-bestyrer oplyser, at man på facebook blot søger om at blive medlem af gruppen fuglslevgrungogvand, så sørger han for at godkende medlemskabet. Et medlem på Gyvelvej oplyser, at Reno Djurs efterlader renovationsbeholderen liggende for så ved skraldemanden at han bare kan køre forbi næste gang - hvis den stadig ligger ned! Men det er et meget uheldigt signal at sende til tyve: Der er ingen hjemme! Aksel Skøtt, Skovvejen oplyser, at han konsekvent rejser liggende spande op, når han færdes i området. Svar: Det er ikke ok at efterlade beholderne liggende, så formanden tager spørgsmålet med til Reno Djurs.

7 Carsten Juul Pedersen, Skovvejen er utilfreds med at der efterlades ret store sten på vejen, når vejhøvlen har været på besøg. Aage drøfter dette med firmaet, der ordner vejene. Erling Mikkelsen, Lærkevej ønskede at vide, om brugeren får besked, når ens vandmåler bliver udskiftet. Aage svarer, at VVS-manden efterlader en seddel med oplysning om gammel målervisning og dato for udskiftning. Og han lukker for vandet, for at sikre, at der ikke siver vand ud. Alice Hovesen, Lærkevej klager over, at Lærkevej i svingene mangler belægning (stabilt grus), og det medfører, at der står store vandpytter efter regnvejr. Aage drøfter dette med vejfirmaet. Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter formanden fik ordet for en afsluttende bemærkning. Formanden takkede for det pæne fremmøde og for den positive tone under mødet og for de gode kommentarer. Han ønskede alle en god sommersæson i vores dejlige område. Øksenmølle, den 12. maj 2015 Kurt Christensen, sign. Referent Henrik Brandt-Madsen, sign. Dirigent

Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ

Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ Vedtægter 1 Selskabet, der er stiftet den 16. maj 1967, er et interessentskab, hvis navn er ØKSENMØLLE-FUGLSLEV GRUNDEJERFORENING OG VANDVÆRK I/S. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 2 Selskabets

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret:

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Søndag, d. 7. juni 2015 afholdtes ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Egenæs Vænge, Atterup. Følgende dagsorden,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god.

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Vi skal først ha valgt en dirigent, vi foreslår som

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl Hotel Viking. Beretning 2015

Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl Hotel Viking. Beretning 2015 Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 60 fremmødte(41 medlemmer) Pkt. 1: Valg af dirigent Merethe Tølbøll blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 Velkomst ved Kurt Fodgaard Grundejerforeningen Følletoften Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 1. Valg af dirigent: Inge foreslået af bestyrelsen, blev valgt 2. Bestyrelsens beretning: Kort tid

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts 2010. Referat Formand Steen Myrwick (nr. 21) bød velkommen, og startede med at konstatere at den ordinære

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 I/S HØVELTE VANDVÆRK Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Generalforsamling E/F Rubinsøen den 14. maj 2009 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbende år 2. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. 3. Forelæggelse af budget

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Søtofte Vandværk, General forsamling 2013. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Store Merløse Hallen REFERAT Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen

Læs mere

Jeppe Skovgaard Schmidt

Jeppe Skovgaard Schmidt Jeppe Skovgaard Schmidt Fra: Familien Buur/Petersen Sendt: 20. august 2014 12:37 Til: Jeppe Skovgaard Schmidt Emne: Fjernelse/udskifning af bump på Knud Rasmussensvej, Lynge Vedhæftede

Læs mere

Velkomst v/formand Karl Ejner Nielsen der bød de fremmødte teltager, indlægsholdere fra DVN samt repræsentanter fra Silkeborg Kommune velkommen.

Velkomst v/formand Karl Ejner Nielsen der bød de fremmødte teltager, indlægsholdere fra DVN samt repræsentanter fra Silkeborg Kommune velkommen. Referat af ordinær generalforsamling i Vandrådet i Silkeborg Kommune afholdt onsdag d. 17/4 2013 kl. 19 00 hos Silkeborg Forsyning Tietgens vej 3, Silkeborg. Velkomst v/formand Karl Ejner Nielsen der bød

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 19. april 2008 kl. 10.00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 1 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 19. april 2014 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Victor Jørgensen, som derefter blev valgt som

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

Grundejerforeningen Bøtø Formand Thomas Skov Jensen

Grundejerforeningen Bøtø  Formand Thomas Skov Jensen Grundejerforeningen Bøtø www.bøtø.dk Formand Thomas Skov Jensen E-mail: jensen1001@hotmail.com Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 24. august 2014 kl. 10.00 på Restaurant Lupinen, Bøtøvej

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015.

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 8. marts 2016 kl. 18.30 i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret.

Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 8. marts 2016 kl. 18.30 i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret. Parcelforeningen TOFTHOLM Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 8. marts 2016 kl. 18.30 i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag den 16. marts 2016 kl

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag den 16. marts 2016 kl I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 16. marts 2016 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand Bendt

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Bestyrelsens beretning 2.1 Bestyrelsen, som den ser ud i dag Formand: Niels Bloch Musvågevej 52 Ikke på valg Kasserer: Kai Jensen Musvågevej

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling 109 I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 19. mar. 2009 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 56 stemmesedler heraf 15 ved fuldmagt Der var i alt 63 fremmødte

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Vægterparken 9.2.2015 1 Der var 59 lejemål repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere