Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i Øksenmølle-Grundejerforening og Vandværk I/S Tid og sted: Lørdag den 9. maj 2015 kl i Tirstruphallen Fremmødt: 86 personer, repræsenterende 69 grunde. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. Det reviderede regnskab for 2014 fremlægges til godkendelse Budget for 2015 og 2016 forelægges 4. Behandling af indkomne forslag: 1. Ændring af 10, 3. afsnit (Jens Vestergaard) 2. Ændring af 10A (Jens Vestergaard) 3. Ændring af 12 (bestyrelsen) 5. Valg til bestyrelsen - på valg er: Aage E. Nielsen (modtager genvalg) Kurt Christensen (modtager genvalg) Jens Rodevad (modtager genvalg) Valg af bestyrelsesmedlem (indtrådt 1. suppleant, Jette M. Nielsen ønsker ikke valg) 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 7. Valg af 1 intern revisor 8. Valg af revisorsuppleant 9. Eventuelt Formanden bød velkommen og gik derefter over til dagsordenens pkt. 1. Ad. 1. Bestyrelsen foreslog advokat Henrik Brandt-Madsen, som blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht. vedtægterne og gik herefter over til næste punkt. Bestyrelsens forslag til stemmeudvalg: Hjørdis Skøtt og Ulla Jensen. Valgt. Ad. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden Jeg vil med hjælp fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer fremlægge bestyrelsens beretning for det forløbne år. Der er følgene hovedpunkter i beretningen: 1. Henvendelser fra medlemmerne og svar på henvendelserne - specielt om grundejerspørgsmål. 2. Vandværkets drift. 3. Foreningernes økonomi og administration. 4. Egernposten. 5. Bestyrelsesarbejdet og kontakt til medlemmerne. 1.0 Aktiviteter og henvendelser fra medlemmerne: Der har været en varieret art af henvendelser fra medlemmerne jeg vil nævne følgende: a. Uorden og rod på nogle af grundene. (Jettes registrering + brev + Syddjurs) b. Manglende beskæring og grenaffald på ubebyggede grunde. (Jettes registrering + brev) c. Er der restriktioner på farvevalg til udvendige overflader på sommerhuse i området.(jordfarver)

2 d. Problemer med afhentning af affald i området. (Mail til Reno Djurs og svarene fra Reno Djurs med rødt) Vi har fra vores medlemmer i grundejerforeningen modtaget nogle klager over håndteringen af afhentning af affald i vores sommerhusområde. Det drejer sig om følgende klagepunkter vedr. afhentningsvognen: 1. Vognen kører med alt for stor hastighed på grusvejene i vores område. Den tilladte hastighed er 30 km i timen, og den hastighed overskrides ofte. Skraldemanden/skraldebilen skal altid køre efter forholdene og de skiltede hastigheder. 2. Vognen kører ud i rabatterne langs vejene, med store hjulspor til følge. Skraldebilen er stor, og derfor kan det nok nogle gange være nødvendigt for skraldemanden at trække bilen ud i vejsiden (rabatten) - så modkørende trafik kan komme forbi. Gør skraldemanden ikke dette, vil der kunne opstå konflikter. 3. Vognen starter med stor hastighed efter standsning, med det resultat at veje og rabatter pløjes op. Igangsætning skal ske, således at vejen ikke ødelægges. Det burde være muligt. 4. Vognen vender ofte i indkørsler til private grunde, og afsætter ofte hjulspor. Desværre er der ikke alle steder udlagt arealer til vendeplads (ved blinde veje), hvorfor skraldemanden (givetvis af nød) tager en indkørsel i brug. Hvis skraldemanden ikke finder alternative vendemuligheder (eller vælger at bakke), vil jeg gerne, at du vender tilbage til mig med oplysning om, hvilke adresser det drejer sig om. I det tilfælde vil jeg syne forholdene og afklare løsningsmulighederne. e. Træfældning, hvad har vi af aftaler med f.eks. Hede Danmark. (Vore annoncører i bladet) f. Hastighed i området. 20 eller 30 km i timen. (Udvalg: Kurt starter dialogen med kommunen om 30 km i timen). Kommunen er sagsbehandler og indstiller ansøgningen til godkendelse hos Politiet. g. Forkert brugernavn eller adgangskode til min side på hjemmesiden. (Husk forbruger nr. og kode fra adresseomslaget til Egernposten) h. For høj hastighed på vejene. Støv i kaffen. (Vis hensyn 30 km i timen) i. Afbrænding i området og bortledning af klorholdig vand. (forslag til ændring af vedtægter fra Jens Vestergaard. Bestyrelsen støtter dette forslag til ændring af vedtægterne) j. Kommentarer til Egernposten og problemer med mere end 8 cifre i telefonnr.- registreringen. Et af vores medlemmer (en nordmand) sendte en mail med ros af Egern-Posten og klage over, at der ikke er plads til mere 8 cifre i varslingssystemet. Han blev henvist til at kontakte Microwa, som så opbevarer de længere numre. 2.0 Vandværkets drift og aktiviteter: Vi har et godt og veldrevet vandværk. Det er især er Aages fortjeneste. Vi har efterhånden styr på det nye ledelsessystem for vandværker, der skal kvalitetssikre vandforsyningsanlæggene. Vi har opfyldt de krav der fra myndighederne er stillet, men ajourfører løbende vores kortlægning, drift og handleplaner. Vi har investeret i et overvågningssystem, som alarmerer vandværkspasseren, når der er et ikke forventet stort forbrug. Jeg vil her kort sige at vi er godt på i gang med udskiftning af: vores målere, vores forsyningsnet bliver udskiftet i etaper. Vores tre boringer er nu helt perfekte. Vi har også i perioden lagt klinker i pumpestationerne og er ved at opsætte nyt loft i vores pumpehus på øksenmøllevej. Alt det vil Aage komme ind på og uddybe i sin del af beretningen om Vandværket.

3 3.0 Foreningernes økonomi og regnskab: Administrationsfirmaet Microwa varetager foreningernes medlemsadministration og regnskab. Vi ved at det bliver gjort med stor ekspertise. Vi har udvidet den assistance vi får fra Microwa med et varslingssystem, som jeg vender tilbage til. Økonomi og regnskab redegør Martin for under pkt. 3 og 4, som jeg forslår - med dirigentens tilladelse - behandles under et. 4.0 Egernposten Vi har et meget flot og informativt medlemsblad i den nye udformning af Egernposten. Det har Kurt hidtil været tovholder på og nu har Martin Hvam Hvam overtaget layout og redaktørposten. Vi vil stadig meget gerne have kommentarer, artikler og bemærkninger fra medlemmerne til bladet. 5.0 Bestyrelsesarbejdet og kontakten til medlemmerne: Det nye overvågningssystem på pumpehusene og kontaktmulighed til medlemmerne via varslingssystemet, viste i slutningen af året sin styrke, da der var stort forbrug på vandværket. Aage kontaktede straks Microwa der sendte et varsel ud pr. SMS. Få timer efter var udslippet fundet og dermed sparede vi grundejeren for store skader i huset og en stor vandregning. Som vi har skrevet i Egernposten kræver det at medlemmerne selv registrerer det telefonnummer og evt. mailadresse, I ønsker at blive kontaktet på. I kan gå ind hjemmesiden fuglslevgrundogvand.dk - vores hjemmeside adresse eller ringe til og give besked om kontaktmulighederne. Kort over området: på webkort.syddjurs.dk. I kan finde linket på vores hjemmeside, hvor man kan se f.eks.: Matrikelkort, højdekurver, vandløb, grundvand, geologi sågar udbredelse af bjørneklo og gyvel. Vi har et godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen. Vi mener at vi har løst de opgaver der er pålagt os. Der er taget hånd om vandværkets drift og øvrige aktiviteter. Der er taget hånd om regnskab og administrationen. Besvarelser af spørgsmål fra medlemmerne. Vejene og skiltene er blevet holdt i ordentlig stand. Egern-Posten er kommet ud til medlemmerne. Som afslutning vil jeg sige at bestyrelsen arbejder på at bevare vores område som et naturskønt og velfungerende fritidsområde - og på at sikre friskt og sundt vand i hanerne. Jeg vil nu give ordet til Aage der vil aflægge beretning om vandværket. Året 2014 startede ikke så godt da vi på vandværket Ebeltoftvej startede året med at der havde været en bakteologisk for højt kim, men det gik så meget fint frem til sept. hvor jeg lavede egenkontrol og fandt en for høj kim igen, vi har så fået lavet en ekstra låg over nedgangen til rentvandstanken, da de her små sorte og røde snegle gerne vil opholde sig i en fugtig sted, så jeg håber nu at de ikke kan finde huller, for de kan snige sig ind ved ca. 2 mm hul. Her i vinter kom der så i Radio P 4 udtaelse fra en politiker i Syddjurs Kommune om de mange forurening af drikkevandet iser på de små vandværker. Der kom så forslag om at de små vandværker kunne lægge sig sammen, men det er en dårlig ide for det vil medføre at der skal laves nogle lange ledninger, som også kan være skyld i en forurening, jeg har så drøftet det med formanden i vandrådet, og han har så fået arangseret et møde den 26 maj hvor borgmesteren og 4 andre politiker vil komme til en paneldebat sammen med diriktøren for FVD og Diriktør Lars Scrøder for Aarhus vand, hvor der så vil blive en debat om sentrale og desentraler vandværker i Syddjurs kommune. Vi fik igen skiftet en stykke vandledning på Øksenmøllevej, og det var da også tiltrængt, for der var anboringer som var meget tæret.

4 Det har så bevirket at vores vandtab på ledningsnættet kun var på 9,2% som så betød at vi ikke skulle af med en masse penge til staten. I efteråret havde vi besøg af folk fra Syddjurs Kommune vedr: Teknisk og hygiejnisk syn. Det var i forbindelse med at der havde været de forhøjet kim, men der var kun et par enkelte bemærkninger som for eks. jo nu kan jeg se noget der er en spindelvæv deroppe ved lyset og så grinede han. Her lige før nytår kikkede jeg på vores overvågning, og kunne se at der på vandværket Ebeltoftvej var en meget stort forbrug. Da der havde været frostvejr om natten ca. 15 gr. kunne det være en frostsprængt vandledning enten på vejen eller i et sommerhus, så jeg var ude at køre rundt i området, men kunne ikke se noget vand løbe. Jeg kikkede endnu en gang på overvågningen, men det var ikke ændret, vi var oppe på et forbrug på 49m³ mod normal ca.14m³ i døgnet så det var jo ikke godt hvis det var i et hus at vandet fossede ud. Jeg kontaktede så Microwa da vi er tilmeldt et varslings system hvor vi udsender et SMS eller et mail. Efter ca. 3 h kom der et mail. fra en sommerhusejer med et tak for vores henvendelse for det var en frostsprængt vandrør i hans hus og der var løbet ca. 50m³ ud. Så derfor vil jeg opfordre jer til at i får jer tilmeldt, i kan gå ind på min side på vores hjemmeside eller ringe til Microwa for at tilmelde. Her i 2015 har vi været ved at få lagt fliser på vandværkerne så det bliver nemmere at gøre rent. Vi er også ved at få nogle flere ny målere monteret så der er flere som ikke længere skal indsende aflæsningen, men i skal huske at kikke i jeres målebrønd for at se om der siver vand fra haner og rør og se på måleren om den lille lampe blinker for så er der måske en utæt rør eller hane, og samtidig kan man så lige aflæse forbruget. Her i næste uge vil vi påbegynde renovering af vandledningen på Øksenmøllevejen fra Fasanvej og ca. hen til mellem Rådyrvej og Mågevej så i kan forvente nogle afbrydelser i forsyningen. Jeg tror nu at i har fået lidt at vide om arbejdet med vandværket i det forløbne år, men jeg har da stadig tanker om noget at få lavet så vi kan få et godt vandværk. Der er også meget omkring det offentlige som kommunen er i gang med, og som jeg måske kommer med til da jeg er kommet med i bestyrelsen for Syddjurs Vandråd som er en forening for de private vandværker her i Syddjurs, og det kan jeg være med til så længe at jeg er med i bestyrelsen her. Jeg har også sørget for, at vi har fået en rabataftale med Eurofins om vandanalyser, og det betyder, at vi sparer ca kr. årligt. Det samme gælder ved levering af el, her er der lavet en fastpris-aftale på 31 øre pr. kwh over 3 år. Hermed vil jeg sige tak for at i måtte høre på mine ord. Spørgsmål fra Bente Lodbjerg, Skovvejen: Har i gennem 4-6 år klaget over rodet på Ø. Skovvej ved indkørslen til området!! Der er ikke sket noget, udover, at kommunen nu hævder, at vi snart er nået ned til din klage. Vil gerne vide, om bestyrelsen vil påtage sig at fjerne truende træer på vejen? Svar: formanden lover, bestyrelsen vil lægge pres på kommunen mhp. at få fjernet farlige træer. Bestyrelsen kan ikke påtage sig selve arbejdet! Måske skulle vi nedsætte et udvalg til forskønnelse af området!? Flemming Jensen, Gyvelvej: Konstaterer at bilernes hastighed på Øksenmøllevej er alt for høj. Svar - formanden: Vi har reageret til kommunen, som har meddelt, at kørsel til og fra grusgraven ikke må foregå ad Øksenmøllevej. Aage supplerede: Iht. kommunens trafikplan for vil der blive opsat skilte med forbud mod gennemkørsel med lastbiler. Og hastighedsbegrænsningen vil formentligt blive ændret til 50 km/t. Desuden vil der på Ebeltoftvejen ved Øksenmøllevej s udmunding blive etableret bedre svingforhold. En bemærkning fra Jane Bjelgart, Nøddevej: Det er også et problem med de mange busser til og fra Ree Park. Tilføjer, at hverken Øksenmøllevej eller Bækkevangen er dimensioneret til tung trafik.

5 Herefter blev beretningen godkendt. Ad. 3. Det reviderede regnskab for 2014 fremlægges til godkendelse Budget for 2015 og 2016 forelægges Kassereren fremlagde regnskaberne til godkendelse og forelagde budgetterne for 2015 og Regnskaberne godkendtes - uden kommentarer. Ad. 4. Behandling af indkomne forslag 3 forslag, der alle drejede sig om vedtægtsændringer: 1. forslag - fra Jens Vestergaard - støttet af bestyrelsen: 10, 3. afsnit ændres til: Bestyrelsen skal orienteres ved installation og påfyldning af springvand, swimmingpool og soppebassin over liter. Ved tømning af ovenstående må der kun udledes afklaret vand (må ikke indeholde klor), hvilket også gælder filterskylning. Vand, der udledes, må ikke være til gene for de omkringliggende grunde. Ønskes klorholdigt vand bortskaffet ved udledning, skal grundejeren rette henvendelse til kommunen for at søge tilladelse. Ellers skal bortskaffelse af klorholdigt vand ske ved transport i tankvogn. Irma Hansen, Pilevej oplyser, at hun har to naboer med svømmebassin, men hun har aldrig set en tankvogn ifm. tømning. Formanden svarede, at bortskaffelse skal ske iht. reglerne. Forslaget blev vedtaget. 2. forslag fra Jens Vestergaard støttet af bestyrelsen: 10A Foreslås ændret til: Brug af åben ild herunder i griller og bålfade - skal ske med meget stor forsigtighed og omtanke. Afstande til brandbare materialer huse, træer o.lign. skal overholdes. Der henvises til Beredskabsstyrelsens forskrifter og anvisninger samt fælles regler og anvisninger fra Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune. På grund af kravene til afstand til nåletræer og letantændelig tagbelægning er det ikke tilladt at afskyde fyrværkeri i området. Haveaffald kan afleveres på genbrugsstation, hvor det bliver nedfliset og komposteret. Alternativt opfordres til hjemmekompostering. Jf. regulativ for husholdningsaffald 26 er det ikke tilladt at afbrænde haveaffald i byzonen eller i et sommerhusområde. Generelt gælder, at afbrænding ikke må være til væsentlig ulempe for omgivelserne. Da forslagsstilleren ikke selv var til stede, gjorde formanden rede for forslaget og argumenterede for ændringen. Pjecen Afbrændingsregler udgivet af Norddjurs og Syddjurs kommuner var blevet udleveret ved indgangen. Formanden anbefalede at medtage flere eksemplarer til naboer og lejere. Erling Pedersen, Lærkevej ville vide om det var tilladt at afbrænde haveaffald i en tønde. Og han spurgte også til benyttelse af bålfade. Formanden præciserede, at man skal være meget påpasselig og at man i øvrigt skal følge reglerne i pjecen. Der bliver lagt et link på hjemmesiden, hvorfra man kan downloade pjecen. Forslaget blev vedtaget. 3. forslag fra bestyrelsen:

6 12, første afsnit, 5. linje inden 15. april. Ændres til: senest den 1. april. Forslaget begrundedes med, at der ofte er for lidt tid fra 15. april frem til deadline på Egern-Posten - trykning og rettidig udsendelse af indkaldelsen til generalforsamling. Forslaget blev vedtaget. Ad. 5. Valg til bestyrelsen På valg var: Aage E. Nielsen, Kurt Christensen og Jens Rodevad, der alle var villige til genvalg Alle tre blev genvalgt uden modkandidat. Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes for et år: Flemming Jensen, Gyvelvej 20. Ad. 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Valgt blev: 1. suppleant Jette M. Nielsen, Sneppevej 2. suppleant Claus Ole Jensen, Bækkevangen Ad. 7. Valg af 1 intern revisor Valgt blev: Hjørdis Skøtt Ad. 8. Valg af 1 revisorsuppleant Valgt blev: Steen Anker Jørgensen, Syrenvej Ad. 10. Eventuelt Formanden: Man kan godt slippe af med rod på nabogrunden, hvis man henvender sig i en god tone og positivt evt. tilbyder at hjælpe. Nævner et eksempel med fældede træer. Jane Bjelgart fremhæver Facebook-gruppen, som et godt forum at kommunikere på. Formanden nævner, at halbestyrer Kim synes, at Tirstruphallen benyttes for lidt, og han oplyser, at hver tirsdag står hallen til gratis afbenyttelse eks. til sport o.l. Jane Bjelgart synes, at de links, der ligger på vores hjemmeside også skal kunne ses på facebookgruppen. Spørgsmål: Hvordan bliver man medlem af facebook-gruppen? Svar: Martin, der er web-bestyrer oplyser, at man på facebook blot søger om at blive medlem af gruppen fuglslevgrungogvand, så sørger han for at godkende medlemskabet. Et medlem på Gyvelvej oplyser, at Reno Djurs efterlader renovationsbeholderen liggende for så ved skraldemanden at han bare kan køre forbi næste gang - hvis den stadig ligger ned! Men det er et meget uheldigt signal at sende til tyve: Der er ingen hjemme! Aksel Skøtt, Skovvejen oplyser, at han konsekvent rejser liggende spande op, når han færdes i området. Svar: Det er ikke ok at efterlade beholderne liggende, så formanden tager spørgsmålet med til Reno Djurs.

7 Carsten Juul Pedersen, Skovvejen er utilfreds med at der efterlades ret store sten på vejen, når vejhøvlen har været på besøg. Aage drøfter dette med firmaet, der ordner vejene. Erling Mikkelsen, Lærkevej ønskede at vide, om brugeren får besked, når ens vandmåler bliver udskiftet. Aage svarer, at VVS-manden efterlader en seddel med oplysning om gammel målervisning og dato for udskiftning. Og han lukker for vandet, for at sikre, at der ikke siver vand ud. Alice Hovesen, Lærkevej klager over, at Lærkevej i svingene mangler belægning (stabilt grus), og det medfører, at der står store vandpytter efter regnvejr. Aage drøfter dette med vejfirmaet. Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter formanden fik ordet for en afsluttende bemærkning. Formanden takkede for det pæne fremmøde og for den positive tone under mødet og for de gode kommentarer. Han ønskede alle en god sommersæson i vores dejlige område. Øksenmølle, den 12. maj 2015 Kurt Christensen, sign. Referent Henrik Brandt-Madsen, sign. Dirigent

GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Returneres ved varig adresseændring Adgangskort til ordinær generalforsamling 2013 Der indkaldes til ordinær GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Dagsorden: til afholdelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Medlemsblad for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Nr. 69 l 32. årgang EFTERÅR l 2014 3 Formanden har ordet 4 Foreningerne i tal 12 Kontakt til naturen 14-15 Faste informationer 17 Vi

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 04. april 2014, kl. 10.00 til ca. 10.55 Referent: Chr Kubel Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus Christian

Læs mere

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2008

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2008 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2008 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 22. marts 2008, kl.10:00 Refererent: Bo Johansen Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus AH Bo Johansen BJ Per

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere