Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i Øksenmølle-Grundejerforening og Vandværk I/S Tid og sted: Lørdag den 9. maj 2015 kl i Tirstruphallen Fremmødt: 86 personer, repræsenterende 69 grunde. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. Det reviderede regnskab for 2014 fremlægges til godkendelse Budget for 2015 og 2016 forelægges 4. Behandling af indkomne forslag: 1. Ændring af 10, 3. afsnit (Jens Vestergaard) 2. Ændring af 10A (Jens Vestergaard) 3. Ændring af 12 (bestyrelsen) 5. Valg til bestyrelsen - på valg er: Aage E. Nielsen (modtager genvalg) Kurt Christensen (modtager genvalg) Jens Rodevad (modtager genvalg) Valg af bestyrelsesmedlem (indtrådt 1. suppleant, Jette M. Nielsen ønsker ikke valg) 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 7. Valg af 1 intern revisor 8. Valg af revisorsuppleant 9. Eventuelt Formanden bød velkommen og gik derefter over til dagsordenens pkt. 1. Ad. 1. Bestyrelsen foreslog advokat Henrik Brandt-Madsen, som blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht. vedtægterne og gik herefter over til næste punkt. Bestyrelsens forslag til stemmeudvalg: Hjørdis Skøtt og Ulla Jensen. Valgt. Ad. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden Jeg vil med hjælp fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer fremlægge bestyrelsens beretning for det forløbne år. Der er følgene hovedpunkter i beretningen: 1. Henvendelser fra medlemmerne og svar på henvendelserne - specielt om grundejerspørgsmål. 2. Vandværkets drift. 3. Foreningernes økonomi og administration. 4. Egernposten. 5. Bestyrelsesarbejdet og kontakt til medlemmerne. 1.0 Aktiviteter og henvendelser fra medlemmerne: Der har været en varieret art af henvendelser fra medlemmerne jeg vil nævne følgende: a. Uorden og rod på nogle af grundene. (Jettes registrering + brev + Syddjurs) b. Manglende beskæring og grenaffald på ubebyggede grunde. (Jettes registrering + brev) c. Er der restriktioner på farvevalg til udvendige overflader på sommerhuse i området.(jordfarver)

2 d. Problemer med afhentning af affald i området. (Mail til Reno Djurs og svarene fra Reno Djurs med rødt) Vi har fra vores medlemmer i grundejerforeningen modtaget nogle klager over håndteringen af afhentning af affald i vores sommerhusområde. Det drejer sig om følgende klagepunkter vedr. afhentningsvognen: 1. Vognen kører med alt for stor hastighed på grusvejene i vores område. Den tilladte hastighed er 30 km i timen, og den hastighed overskrides ofte. Skraldemanden/skraldebilen skal altid køre efter forholdene og de skiltede hastigheder. 2. Vognen kører ud i rabatterne langs vejene, med store hjulspor til følge. Skraldebilen er stor, og derfor kan det nok nogle gange være nødvendigt for skraldemanden at trække bilen ud i vejsiden (rabatten) - så modkørende trafik kan komme forbi. Gør skraldemanden ikke dette, vil der kunne opstå konflikter. 3. Vognen starter med stor hastighed efter standsning, med det resultat at veje og rabatter pløjes op. Igangsætning skal ske, således at vejen ikke ødelægges. Det burde være muligt. 4. Vognen vender ofte i indkørsler til private grunde, og afsætter ofte hjulspor. Desværre er der ikke alle steder udlagt arealer til vendeplads (ved blinde veje), hvorfor skraldemanden (givetvis af nød) tager en indkørsel i brug. Hvis skraldemanden ikke finder alternative vendemuligheder (eller vælger at bakke), vil jeg gerne, at du vender tilbage til mig med oplysning om, hvilke adresser det drejer sig om. I det tilfælde vil jeg syne forholdene og afklare løsningsmulighederne. e. Træfældning, hvad har vi af aftaler med f.eks. Hede Danmark. (Vore annoncører i bladet) f. Hastighed i området. 20 eller 30 km i timen. (Udvalg: Kurt starter dialogen med kommunen om 30 km i timen). Kommunen er sagsbehandler og indstiller ansøgningen til godkendelse hos Politiet. g. Forkert brugernavn eller adgangskode til min side på hjemmesiden. (Husk forbruger nr. og kode fra adresseomslaget til Egernposten) h. For høj hastighed på vejene. Støv i kaffen. (Vis hensyn 30 km i timen) i. Afbrænding i området og bortledning af klorholdig vand. (forslag til ændring af vedtægter fra Jens Vestergaard. Bestyrelsen støtter dette forslag til ændring af vedtægterne) j. Kommentarer til Egernposten og problemer med mere end 8 cifre i telefonnr.- registreringen. Et af vores medlemmer (en nordmand) sendte en mail med ros af Egern-Posten og klage over, at der ikke er plads til mere 8 cifre i varslingssystemet. Han blev henvist til at kontakte Microwa, som så opbevarer de længere numre. 2.0 Vandværkets drift og aktiviteter: Vi har et godt og veldrevet vandværk. Det er især er Aages fortjeneste. Vi har efterhånden styr på det nye ledelsessystem for vandværker, der skal kvalitetssikre vandforsyningsanlæggene. Vi har opfyldt de krav der fra myndighederne er stillet, men ajourfører løbende vores kortlægning, drift og handleplaner. Vi har investeret i et overvågningssystem, som alarmerer vandværkspasseren, når der er et ikke forventet stort forbrug. Jeg vil her kort sige at vi er godt på i gang med udskiftning af: vores målere, vores forsyningsnet bliver udskiftet i etaper. Vores tre boringer er nu helt perfekte. Vi har også i perioden lagt klinker i pumpestationerne og er ved at opsætte nyt loft i vores pumpehus på øksenmøllevej. Alt det vil Aage komme ind på og uddybe i sin del af beretningen om Vandværket.

3 3.0 Foreningernes økonomi og regnskab: Administrationsfirmaet Microwa varetager foreningernes medlemsadministration og regnskab. Vi ved at det bliver gjort med stor ekspertise. Vi har udvidet den assistance vi får fra Microwa med et varslingssystem, som jeg vender tilbage til. Økonomi og regnskab redegør Martin for under pkt. 3 og 4, som jeg forslår - med dirigentens tilladelse - behandles under et. 4.0 Egernposten Vi har et meget flot og informativt medlemsblad i den nye udformning af Egernposten. Det har Kurt hidtil været tovholder på og nu har Martin Hvam Hvam overtaget layout og redaktørposten. Vi vil stadig meget gerne have kommentarer, artikler og bemærkninger fra medlemmerne til bladet. 5.0 Bestyrelsesarbejdet og kontakten til medlemmerne: Det nye overvågningssystem på pumpehusene og kontaktmulighed til medlemmerne via varslingssystemet, viste i slutningen af året sin styrke, da der var stort forbrug på vandværket. Aage kontaktede straks Microwa der sendte et varsel ud pr. SMS. Få timer efter var udslippet fundet og dermed sparede vi grundejeren for store skader i huset og en stor vandregning. Som vi har skrevet i Egernposten kræver det at medlemmerne selv registrerer det telefonnummer og evt. mailadresse, I ønsker at blive kontaktet på. I kan gå ind hjemmesiden fuglslevgrundogvand.dk - vores hjemmeside adresse eller ringe til og give besked om kontaktmulighederne. Kort over området: på webkort.syddjurs.dk. I kan finde linket på vores hjemmeside, hvor man kan se f.eks.: Matrikelkort, højdekurver, vandløb, grundvand, geologi sågar udbredelse af bjørneklo og gyvel. Vi har et godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen. Vi mener at vi har løst de opgaver der er pålagt os. Der er taget hånd om vandværkets drift og øvrige aktiviteter. Der er taget hånd om regnskab og administrationen. Besvarelser af spørgsmål fra medlemmerne. Vejene og skiltene er blevet holdt i ordentlig stand. Egern-Posten er kommet ud til medlemmerne. Som afslutning vil jeg sige at bestyrelsen arbejder på at bevare vores område som et naturskønt og velfungerende fritidsområde - og på at sikre friskt og sundt vand i hanerne. Jeg vil nu give ordet til Aage der vil aflægge beretning om vandværket. Året 2014 startede ikke så godt da vi på vandværket Ebeltoftvej startede året med at der havde været en bakteologisk for højt kim, men det gik så meget fint frem til sept. hvor jeg lavede egenkontrol og fandt en for høj kim igen, vi har så fået lavet en ekstra låg over nedgangen til rentvandstanken, da de her små sorte og røde snegle gerne vil opholde sig i en fugtig sted, så jeg håber nu at de ikke kan finde huller, for de kan snige sig ind ved ca. 2 mm hul. Her i vinter kom der så i Radio P 4 udtaelse fra en politiker i Syddjurs Kommune om de mange forurening af drikkevandet iser på de små vandværker. Der kom så forslag om at de små vandværker kunne lægge sig sammen, men det er en dårlig ide for det vil medføre at der skal laves nogle lange ledninger, som også kan være skyld i en forurening, jeg har så drøftet det med formanden i vandrådet, og han har så fået arangseret et møde den 26 maj hvor borgmesteren og 4 andre politiker vil komme til en paneldebat sammen med diriktøren for FVD og Diriktør Lars Scrøder for Aarhus vand, hvor der så vil blive en debat om sentrale og desentraler vandværker i Syddjurs kommune. Vi fik igen skiftet en stykke vandledning på Øksenmøllevej, og det var da også tiltrængt, for der var anboringer som var meget tæret.

4 Det har så bevirket at vores vandtab på ledningsnættet kun var på 9,2% som så betød at vi ikke skulle af med en masse penge til staten. I efteråret havde vi besøg af folk fra Syddjurs Kommune vedr: Teknisk og hygiejnisk syn. Det var i forbindelse med at der havde været de forhøjet kim, men der var kun et par enkelte bemærkninger som for eks. jo nu kan jeg se noget der er en spindelvæv deroppe ved lyset og så grinede han. Her lige før nytår kikkede jeg på vores overvågning, og kunne se at der på vandværket Ebeltoftvej var en meget stort forbrug. Da der havde været frostvejr om natten ca. 15 gr. kunne det være en frostsprængt vandledning enten på vejen eller i et sommerhus, så jeg var ude at køre rundt i området, men kunne ikke se noget vand løbe. Jeg kikkede endnu en gang på overvågningen, men det var ikke ændret, vi var oppe på et forbrug på 49m³ mod normal ca.14m³ i døgnet så det var jo ikke godt hvis det var i et hus at vandet fossede ud. Jeg kontaktede så Microwa da vi er tilmeldt et varslings system hvor vi udsender et SMS eller et mail. Efter ca. 3 h kom der et mail. fra en sommerhusejer med et tak for vores henvendelse for det var en frostsprængt vandrør i hans hus og der var løbet ca. 50m³ ud. Så derfor vil jeg opfordre jer til at i får jer tilmeldt, i kan gå ind på min side på vores hjemmeside eller ringe til Microwa for at tilmelde. Her i 2015 har vi været ved at få lagt fliser på vandværkerne så det bliver nemmere at gøre rent. Vi er også ved at få nogle flere ny målere monteret så der er flere som ikke længere skal indsende aflæsningen, men i skal huske at kikke i jeres målebrønd for at se om der siver vand fra haner og rør og se på måleren om den lille lampe blinker for så er der måske en utæt rør eller hane, og samtidig kan man så lige aflæse forbruget. Her i næste uge vil vi påbegynde renovering af vandledningen på Øksenmøllevejen fra Fasanvej og ca. hen til mellem Rådyrvej og Mågevej så i kan forvente nogle afbrydelser i forsyningen. Jeg tror nu at i har fået lidt at vide om arbejdet med vandværket i det forløbne år, men jeg har da stadig tanker om noget at få lavet så vi kan få et godt vandværk. Der er også meget omkring det offentlige som kommunen er i gang med, og som jeg måske kommer med til da jeg er kommet med i bestyrelsen for Syddjurs Vandråd som er en forening for de private vandværker her i Syddjurs, og det kan jeg være med til så længe at jeg er med i bestyrelsen her. Jeg har også sørget for, at vi har fået en rabataftale med Eurofins om vandanalyser, og det betyder, at vi sparer ca kr. årligt. Det samme gælder ved levering af el, her er der lavet en fastpris-aftale på 31 øre pr. kwh over 3 år. Hermed vil jeg sige tak for at i måtte høre på mine ord. Spørgsmål fra Bente Lodbjerg, Skovvejen: Har i gennem 4-6 år klaget over rodet på Ø. Skovvej ved indkørslen til området!! Der er ikke sket noget, udover, at kommunen nu hævder, at vi snart er nået ned til din klage. Vil gerne vide, om bestyrelsen vil påtage sig at fjerne truende træer på vejen? Svar: formanden lover, bestyrelsen vil lægge pres på kommunen mhp. at få fjernet farlige træer. Bestyrelsen kan ikke påtage sig selve arbejdet! Måske skulle vi nedsætte et udvalg til forskønnelse af området!? Flemming Jensen, Gyvelvej: Konstaterer at bilernes hastighed på Øksenmøllevej er alt for høj. Svar - formanden: Vi har reageret til kommunen, som har meddelt, at kørsel til og fra grusgraven ikke må foregå ad Øksenmøllevej. Aage supplerede: Iht. kommunens trafikplan for vil der blive opsat skilte med forbud mod gennemkørsel med lastbiler. Og hastighedsbegrænsningen vil formentligt blive ændret til 50 km/t. Desuden vil der på Ebeltoftvejen ved Øksenmøllevej s udmunding blive etableret bedre svingforhold. En bemærkning fra Jane Bjelgart, Nøddevej: Det er også et problem med de mange busser til og fra Ree Park. Tilføjer, at hverken Øksenmøllevej eller Bækkevangen er dimensioneret til tung trafik.

5 Herefter blev beretningen godkendt. Ad. 3. Det reviderede regnskab for 2014 fremlægges til godkendelse Budget for 2015 og 2016 forelægges Kassereren fremlagde regnskaberne til godkendelse og forelagde budgetterne for 2015 og Regnskaberne godkendtes - uden kommentarer. Ad. 4. Behandling af indkomne forslag 3 forslag, der alle drejede sig om vedtægtsændringer: 1. forslag - fra Jens Vestergaard - støttet af bestyrelsen: 10, 3. afsnit ændres til: Bestyrelsen skal orienteres ved installation og påfyldning af springvand, swimmingpool og soppebassin over liter. Ved tømning af ovenstående må der kun udledes afklaret vand (må ikke indeholde klor), hvilket også gælder filterskylning. Vand, der udledes, må ikke være til gene for de omkringliggende grunde. Ønskes klorholdigt vand bortskaffet ved udledning, skal grundejeren rette henvendelse til kommunen for at søge tilladelse. Ellers skal bortskaffelse af klorholdigt vand ske ved transport i tankvogn. Irma Hansen, Pilevej oplyser, at hun har to naboer med svømmebassin, men hun har aldrig set en tankvogn ifm. tømning. Formanden svarede, at bortskaffelse skal ske iht. reglerne. Forslaget blev vedtaget. 2. forslag fra Jens Vestergaard støttet af bestyrelsen: 10A Foreslås ændret til: Brug af åben ild herunder i griller og bålfade - skal ske med meget stor forsigtighed og omtanke. Afstande til brandbare materialer huse, træer o.lign. skal overholdes. Der henvises til Beredskabsstyrelsens forskrifter og anvisninger samt fælles regler og anvisninger fra Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune. På grund af kravene til afstand til nåletræer og letantændelig tagbelægning er det ikke tilladt at afskyde fyrværkeri i området. Haveaffald kan afleveres på genbrugsstation, hvor det bliver nedfliset og komposteret. Alternativt opfordres til hjemmekompostering. Jf. regulativ for husholdningsaffald 26 er det ikke tilladt at afbrænde haveaffald i byzonen eller i et sommerhusområde. Generelt gælder, at afbrænding ikke må være til væsentlig ulempe for omgivelserne. Da forslagsstilleren ikke selv var til stede, gjorde formanden rede for forslaget og argumenterede for ændringen. Pjecen Afbrændingsregler udgivet af Norddjurs og Syddjurs kommuner var blevet udleveret ved indgangen. Formanden anbefalede at medtage flere eksemplarer til naboer og lejere. Erling Pedersen, Lærkevej ville vide om det var tilladt at afbrænde haveaffald i en tønde. Og han spurgte også til benyttelse af bålfade. Formanden præciserede, at man skal være meget påpasselig og at man i øvrigt skal følge reglerne i pjecen. Der bliver lagt et link på hjemmesiden, hvorfra man kan downloade pjecen. Forslaget blev vedtaget. 3. forslag fra bestyrelsen:

6 12, første afsnit, 5. linje inden 15. april. Ændres til: senest den 1. april. Forslaget begrundedes med, at der ofte er for lidt tid fra 15. april frem til deadline på Egern-Posten - trykning og rettidig udsendelse af indkaldelsen til generalforsamling. Forslaget blev vedtaget. Ad. 5. Valg til bestyrelsen På valg var: Aage E. Nielsen, Kurt Christensen og Jens Rodevad, der alle var villige til genvalg Alle tre blev genvalgt uden modkandidat. Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes for et år: Flemming Jensen, Gyvelvej 20. Ad. 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Valgt blev: 1. suppleant Jette M. Nielsen, Sneppevej 2. suppleant Claus Ole Jensen, Bækkevangen Ad. 7. Valg af 1 intern revisor Valgt blev: Hjørdis Skøtt Ad. 8. Valg af 1 revisorsuppleant Valgt blev: Steen Anker Jørgensen, Syrenvej Ad. 10. Eventuelt Formanden: Man kan godt slippe af med rod på nabogrunden, hvis man henvender sig i en god tone og positivt evt. tilbyder at hjælpe. Nævner et eksempel med fældede træer. Jane Bjelgart fremhæver Facebook-gruppen, som et godt forum at kommunikere på. Formanden nævner, at halbestyrer Kim synes, at Tirstruphallen benyttes for lidt, og han oplyser, at hver tirsdag står hallen til gratis afbenyttelse eks. til sport o.l. Jane Bjelgart synes, at de links, der ligger på vores hjemmeside også skal kunne ses på facebookgruppen. Spørgsmål: Hvordan bliver man medlem af facebook-gruppen? Svar: Martin, der er web-bestyrer oplyser, at man på facebook blot søger om at blive medlem af gruppen fuglslevgrungogvand, så sørger han for at godkende medlemskabet. Et medlem på Gyvelvej oplyser, at Reno Djurs efterlader renovationsbeholderen liggende for så ved skraldemanden at han bare kan køre forbi næste gang - hvis den stadig ligger ned! Men det er et meget uheldigt signal at sende til tyve: Der er ingen hjemme! Aksel Skøtt, Skovvejen oplyser, at han konsekvent rejser liggende spande op, når han færdes i området. Svar: Det er ikke ok at efterlade beholderne liggende, så formanden tager spørgsmålet med til Reno Djurs.

7 Carsten Juul Pedersen, Skovvejen er utilfreds med at der efterlades ret store sten på vejen, når vejhøvlen har været på besøg. Aage drøfter dette med firmaet, der ordner vejene. Erling Mikkelsen, Lærkevej ønskede at vide, om brugeren får besked, når ens vandmåler bliver udskiftet. Aage svarer, at VVS-manden efterlader en seddel med oplysning om gammel målervisning og dato for udskiftning. Og han lukker for vandet, for at sikre, at der ikke siver vand ud. Alice Hovesen, Lærkevej klager over, at Lærkevej i svingene mangler belægning (stabilt grus), og det medfører, at der står store vandpytter efter regnvejr. Aage drøfter dette med vejfirmaet. Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter formanden fik ordet for en afsluttende bemærkning. Formanden takkede for det pæne fremmøde og for den positive tone under mødet og for de gode kommentarer. Han ønskede alle en god sommersæson i vores dejlige område. Øksenmølle, den 12. maj 2015 Kurt Christensen, sign. Referent Henrik Brandt-Madsen, sign. Dirigent

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole Dagsorden 1. Valg af dirigent / stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 30. marts 2013. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling I/S LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Beder 31. juli 2012. Referat fra den ordinære generalforsamling, afholdt i Lundø forsamlingshus den 28. juli 2012. Formanden

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 1 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling 14. april 2013 Referat af ordinær generalforsamling Søndag, den 14. april 2013 kl. 10.00 på Rønnes Hotel, Laksevej 8, Slettestrand Dagsorden ifølge vedtægterne: 1 Valg af dirigent 2 Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2011

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2011 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2011 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 23. april 2011, kl.10:00 Referent: Chr Kubel Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus AH Christian Kubel CK Per

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 4. april 2015. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere