VIDEOJET connect 7000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIDEOJET connect 7000"

Transkript

1 VIDEOJET connect 7000 VJC da Installation Manual_da

2

3 VIDEOJET connect 7000 da 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4. Om denne vejledning 4.2 Juridiske oplysninger 4.3 Sikkerhedsforskrifter 4.4 Vigtige sikkerhedsanvisninger 5.5 Vigtige bemærkninger 6.6 Kundesupport og -service 8 2 Udpakning 9 2. Liste over dele Ekstraværktøj nødvendigt Yderligere hardware påkrævet Ekstraudstyr 9 3 Produktoversigt 0 3. Typisk konfiguration - Grundlæggende 3.2 Typisk konfiguration - Daisy Chain 3.3 Typisk konfiguration - Flere kameraer til head-end-netværk Typisk konfiguration - Mobil visning 4 4 Tekniske data 5 4. Specifikationer Målskitser 6 5 Installation 7 5. Montering Installation af kabelrør Kredsløbskortets tilslutninger Installation af strømkabel Installation af Ethernet-kabler Fiberinstallation Alarmindgange Alarmudgange Sprinklerpumpe Audioindgang og -udgang Lokalt lagermedie (CF-kort) Sidste trin 23 6 Kontrol at tilsluttede enheder Systemkrav Konfigurationsoversigt Om siden INDSTILLINGER 25 7 Fejlfinding og vedligeholdelse Fejlfinding Service Bosch Security Systems Installation Manual_da F.0U

4 4 da Sikkerhed VIDEOJET connect Sikkerhed Om denne vejledning Denne vejledning er skrevet med omhu, og dens indhold er blevet kontrolleret grundigt. Teksten var fuldstændig og korrekt, da den gik i trykken. På grund af den løbende udvikling af produkter kan indholdet i denne vejledning ændres uden varsel. Bosch Security Systems kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skade som følge af fejl, ufuldstændighed eller uoverensstemmelser mellem vejledningen og det beskrevne produkt..2 Juridiske oplysninger Copyright Denne vejledning er en immateriel rettighed, som tilhører Bosch Security Systems, Inc. og er ophavsretligt beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærker Alle navne på hardware- og softwareprodukter i dette dokument er sandsynligvis registrerede varemærker og skal behandles i overensstemmelse hermed..3 Sikkerhedsforskrifter I denne vejledning anvendes følgende symboler og forklaringer til at gøre opmærksom på særlige situationer: Fare! Høj risiko: Dette symbol angiver en umiddelbart farlig situation, f.eks. "Farlig spænding" i produktet. Manglende overholdelse kan medføre elektrisk stød, alvorlig personskade eller død.!! Advarsel! Middel risiko: Angiver en potentielt farlig situation. Manglende overholdelse kan medføre mindre alvorlig personskade. Forsigtig! Lav risiko: Angiver en potentielt farlig situation. Manglende overholdelse kan medføre tingskade eller beskadigelse af enheden. Oplysning! Dette symbol angiver oplysninger eller en firmapolitik, der direkte eller indirekte vedrører personalets sikkerhed eller beskyttelse af ejendele F.0U Installation Manual_da Bosch Security Systems

5 VIDEOJET connect 7000 Sikkerhed da 5.4 Vigtige sikkerhedsanvisninger Udvidelsesenheder Brug kun udvidelsesenheder/tilbehør, som er anført af producenten. Enhver ændring eller modifikation af udstyret, som Bosch ikke udtrykkeligt har givet tilladelse til, kan ophæve brugerens garanti eller autorisation til at betjene udstyret. Rengøring - Frakobl enhedens strømforsyning før rengøring. Normalt er det tilstrækkeligt at bruge en tør klud til rengøring, men en fugtig, fnugfri klud kan også bruges. Brug ikke rengøringsmidler i flydende form eller på spray. Skade, der kræver afhjælpning på værksted - Frakobl strømkilden til enhederne, og overlad alt servicearbejde til kvalificerede serviceteknikere, hvis enheden er beskadiget, f.eks. i følgende situationer: - Strømforsyningskablet er beskadiget. - En genstand er faldet ned på enheden. - Enheden er blevet tabt, eller kabinettet er beskadiget. - Enheden fungerer ikke normalt, når brugeren følger betjeningsanvisningerne korrekt. Elektrostatisk følsom enhed - Anvend de korrekte CMOS-/MOSFET-håndteringsforholdsregler for at undgå elektrostatisk afladning. BEMÆRK: Bær de påkrævede håndledsremme med jordforbindelse, og overhold de korrekte ESD-sikkerhedsforskrifter ved håndtering af elektrostatisk følsomme kredsløbskort. Jordforbindelse: - Tilslut kun udendørs udstyr til enhedens indgange, efter at enhedens jordforbindelsesklemme er sluttet korrekt til en jordforbindelse. - Afmonter enhedens indgangsstik fra udendørs udstyr, før jordforbindelsesklemmen frakobles. - Foretag passende sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. vedrørende jordforbindelse, for alle udendørs enheder, der er sluttet til denne enhed. Kun USA- modeller - Section 80 i National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70 indeholder oplysninger vedrørende korrekt jordforbindelse for monterings- og understøtningsstrukturen, størrelsen af beskyttelsesledere, afladningsenhedens placering, tilslutning til jordledningselektroder og krav til jordledningselektroden. Varmekilder - Monter ikke enheden i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmeapparater eller andet udstyr (herunder forstærkere), der afgiver varme. Installationens placering - Enheden er kun beregnet til installation på et sted med begrænset adgang. Lyn Tag kablerne ud af enheden og stikkontakten for at øge sikkerheden i tordenvejr, eller når enheden ikke bruges eller tilses i længere tid. Det forhindrer, at enheden beskadiges på grund af lyn og spændingsbølger. Indføring af genstande eller væsker Skub aldrig genstande af nogen art gennem åbninger på enheden, da de kan komme til at røre ved områder med farlig spænding eller risiko for kortslutning, som kan medføre brand eller elektrisk stød. Spild eller hæld ikke væske af nogen art på eller i enheden. Placer ikke genstande med væske, f.eks. vaser eller kopper, på enheden. Udendørs signaler - Installationen til udendørs signaler, især med hensyn til afstand til strømog lynafledere og overspændingsbeskyttelse, skal overholde NEC725 og NEC800 (CEC Rule og CEC Section 60). Overspænding Installationskategori (også kaldet overspændingskategori) angiver niveauet af spændingsstigninger, som udstyret vil blive udsat for. Kategorien afhænger af udstyrets placering og eventuel ekstern overspændingsbeskyttelse. Udstyr i et elektrisk miljø, der er direkte tilsluttet større fødeledninger/gruppekredsløb, er underlagt Installationskategori III. I Bosch Security Systems Installation Manual_da F.0U

6 6 da Sikkerhed VIDEOJET connect 7000 dette tilfælde kræves der en reduktion til Installationskategori II. Dette kan opnås ved brug af en isolationstransformer med en jordet afskærmning mellem primær og sekundær eller med montering af angivne beskyttelsesenheder mod overspænding (SPD'er - Surge Protective Devices) fra live til neutral og fra neutral til jord. Angivne SPD'er skal være designet til gentagen begrænsning af overspændingsstigninger, passende klassificeret for driftsspænding og have følgende egenskaber: - Type 2 (permanent tilsluttede SPD'er, der er beregnet til installation på belastningssiden af serviceudstyrets overspændingsenhed) - Nominel afladningsstrøm (ind) 20 ka min. For eksempel: FERRAZ SHAWMUT, STT2240SPG-CN, STT2BL240SPG-CN normeret 20/240 VAC, (Ind=20 ka) Frakobling af strøm En passende frakoblingsenhed skal findes uden for udstyret. Strømkilder Brug kun den type strømkilde, der er angivet i denne vejledning/på mærkaten på enheden. Sørg for, at klassifikationen af strømforsyningskablet er tilstrækkelig for enheden. Inden du fortsætter, skal du sørge for at afbryde strømmen til det kabel, der skal sættes i enheden. - Anvend kun anbefalede eller godkendte strømforsyninger til enheder med ekstern strømforsyning. - For enheder med begrænset strømkilde skal strømkilden overholde EN Erstatninger kan ødelægge enheden eller forårsage brand eller elektrisk stød. - For enheder med 24 VAC må spændingen, der tilføres enhedens strømindgang, ikke overstige ±0% (eller 28 VAC). Brugerleveret kabling skal overholde de lokale elektriske standarder (Klasse 2-strømniveauer). Jordforbind ikke forsyningen ved terminalerne eller ved enhedens strømforsyningsterminaler. - Hvis du er i tvivl om, hvilken strømforsyningstype der skal anvendes, skal du kontakte din forhandler eller det lokale el-selskab. Reservedele Brug kun reservedele, som er anført af producenten. Uautoriserede reservedele kan forårsage brand, elektrisk stød eller andre farer. Sikkerhedskontrol Når der er foretaget servicearbejde eller reparation af enheden, skal der udføres sikkerhedskontrol for at sikre, at enheden fungerer rigtigt. Overspændingsbeskyttelse Brug korrekt overspændingsbeskyttelse på dine netværkets video-, strøm-, lyd- og alarmkabler.! Advarsel! Kortslutningsbeskyttelsesenhed (overstrøm) er påkrævet Dette produkt er afhængigt af bygningens installation for kortslutningsbeskyttelse (overstrøm). Kontroller, at beskyttelsesenhedens normerede spænding ikke er større end: 20 A..5 Vigtige bemærkninger Oplysning! Denne enhed er kun beregnet til brug i offentlige områder. Ifølge den føderale lovgivning i USA er det strengt forbudt at optage mundtlig kommunikation uden at oplyse det F.0U Installation Manual_da Bosch Security Systems

7 VIDEOJET connect 7000 Sikkerhed da 7 Oplysning! Dette er et produkt i klasse A. I hjemmet kan dette produkt forårsage radiointerferens. Hvis det sker, kan brugeren være nødt til at træffe passende foranstaltninger. FCC- og ICES-oplysninger (Kun amerikanske og canadiske modeller) Denne enhed overholder afsnit 5 i FCC-reglerne. Driften skal overholde følgende betingelser: Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og denne enhed skal kunne klare enhver interferens, den måtte modtage, herunder interferens, der kan medføre utilsigtet drift. BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og overholder grænseværdierne for en digital enhed i klasse A i henhold til afsnit 5 i FCC-reglerne og ICES-003 fra Industry Canada. Disse grænseværdier er udviklet til at garantere passende beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret benyttes i et erhvervsmiljø. Dette udstyr forårsager, bruger og udstråler radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Brug af dette udstyr i et beboelsesområde kan forårsage skadelig interferens, der kan medføre, at brugeren skal sørge for justering af interferensen for egen regning. Der må ikke foretages hverken bevidste eller ubevidste ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af det organ, der er ansvarlig for overholdelse. Enhver ændring kan ophæve brugerens tilladelse til at benytte udstyret. Brugeren skal om nødvendigt kontakte forhandleren eller en uddannet radio/tv-tekniker med henblik på afhjælpning. Brugeren kan have gavn af følgende hæfte, der er udarbejdet af FCC (Federal Communications Commission): How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. Hæftet kan rekvireres via Government Printing Office, Washington, DC 20402, USA, Stock No UL-ansvarsfraskrivelse Underwriter Laboratories Inc. ("UL") har ikke afprøvet ydelsen eller pålideligheden i forbindelse med dette produkts sikkerheds- eller signalegenskaber. UL har kun foretaget test vedrørende brand, stød og/eller risici for farer som beskrevet i Standard(s) for Safety for Information Technology Equipment, UL UL-certificering dækker ikke ydelsen eller pålideligheden i forbindelse med dette produkts sikkerheds- eller signalegenskaber. UL GIVER INGEN ERKLÆRINGER, GARANTIER ELLER CERTIFICERINGER AF NOGEN ART VEDRØRENDE YDELSEN ELLER PÅLIDELIGHEDEN I FORBINDELSE MED DETTE PRODUKTS EVENTUELLE SIKKERHEDS- ELLER PRODUKTEGENSKABER. Bosch Security Systems Installation Manual_da F.0U

8 8 da Sikkerhed VIDEOJET connect Kundesupport og -service Hvis denne enhed behøver service, skal du kontakte det nærmeste Bosch Security Systemsservicecenter for returgodkendelse og forsendelsesanvisninger. Servicecentre USA Telefon: eller Fax: Kundeservice Telefon: Fax: Teknisk support Telefon: Fax: eller Værksted Telefon: Fax: eller Canada Telefon: Fax: Europa, Mellemøsten og Afrika Kontakt din lokale forhandler eller Bosch-salgskontoret. Brug dette link: Asien og Stillehavsområdet Kontakt din lokale forhandler eller Bosch-salgskontoret. Brug dette link: Flere oplysninger Du kan få flere oplysninger ved at kontakte det nærmeste Bosch Security Systems-kontor eller gå ind på F.0U Installation Manual_da Bosch Security Systems

9 VIDEOJET connect 7000 Udpakning da 9 2 Udpakning Udstyret skal pakkes ud og håndteres varsomt. Undersøg udvendigt på pakken, om den har synlige tegn på skade. Hvis en vare ser ud til at være blevet beskadiget under forsendelsen, skal speditøren underrettes med det samme. Kontroller, at alle dele, som står opført på listen over dele, er inkluderede. Hvis der mangler enheder, skal du underrette en salgsrepræsentant for Bosch Security Systems eller en repræsentant for Kundeservice. Brug ikke dette produkt, hvis eventuelle komponenter ser ud til at være beskadiget. Kontakt Bosch Security Systems i tilfælde af, at varer er blevet beskadiget. Den originale emballage er den sikreste beholder til transport af enheden og skal bruges, hvis enheden skal sendes tilbage til service. Gem den til evt. fremtidig brug. 2. Liste over dele Alle enheder sendes med følgende dele: Et () VIDEOJET connect 7000-kabinet med tre (3) M6-stik, tre (3) ¾" blindstik og fem (5) M6-forskruningslåsemøtrikker monteret Pose med: et () terminalstik, 2-benet [til tilslutning til sprinkler (ekstraudstyr)] et () terminalstik, 3-benet [til vekselstrømsindgang] et () terminalstik, 6-benet [til alarmindgange] et () terminalstik, 7-benet [til alarmudgange og for den overvågede alarmindgang] tre (3) vandtætte M6-kabelforskruninger med O-ringe Installationsvejledning 2.2 Ekstraværktøj nødvendigt Installatører skal levere følgende dele for at fuldføre installation af VIDEOJET connect Stjerneskruetrækker, M6, til de fire (4) hovedskruer på låget (M6 x 35) og til M6- monteringsskruer (hvis montering ønskes) Ringkrympeværktøj (Davico type DHCR5 eller tilsvarende) 2.3 Yderligere hardware påkrævet Fire (4) M6-monteringsskruer og spændeskiver (hvis montering ønskes) Strømkabel Ethernet-kabel (Cat5e/Cat6e normeret til 350 MHz) Metalkabelrør, der er egnet til at indeholde kabler uden for kabinettet En () 2,2 kiloohm (Ω) slutterminerende modstand [for den overvågede alarmindgang, hvis det ønskes] 2.4 Ekstraudstyr Fiberoptikmoduler, der kan tilsluttes med lille formfaktor (kun GB), f.eks.: Agilent, SFP-GE-SX-MM850-A HFBR570LP 7 Cisco, GLC-LH-SM 300nm Cisco, GLC-SX-MM 850nm 8 Finisar, FTLF859P2BTL 850nm Bosch Security Systems Installation Manual_da F.0U

10 0 da Produktoversigt VIDEOJET connect Produktoversigt Enheden VIDEOJET connect 7000 (VJC ) er en komplet netværksstrømforsyningsenhed, der kan betjene en række Bosch PTZ-kameraer, f.eks. MIC7000. Enheden indeholder en () HPoE-netværkstilslutning, to (2) standardnetværksinterfaces til tilslutninger til yderligere IP-enheder, et () stik til et valgfrit CompactFlash-hukommelseskort (CF), to (2) pladser til brug med Fiberoptikmoduler, der kan tilsluttes med lille formfaktor, alarm/sprinklerstyringsinterfaces og lydindgang/-udgang*. Enheden har følgende funktioner: HD-Base T PoH dedikeret til en RJ45 Ethernet-forbindelse mellem enheden og et Bosch IP-kamera, der strømforsynes af PoE/High PoE en trykknap på PBCA, der giver brugere mulighed for at aktivere/teste en tilsluttet sprinklerpumpe* (ekstraudstyr Brugerleveret) mulighed for at styre tilsluttede kameraer ved brug af enhedens indbyggede webbrowser understøttelse af daisy chaining af maksimalt 50 enheder (baseret på specifikke forhold) * Bemærk: Denne funktion er kun gyldig for et MIC7000-kamera, der er "bundet" til kamera. Oplysning! For at opnå fuld funktionalitet kræver et MIC7000-kamera, der er tilsluttet VIDEOJET connect 7000, firmware version 5.93 eller nyere. Download firmwaren fra https://downloadstore.boschsecurity.com. Bemærk: For at opnå en afstand på 00 m (328 ft) med et Cat5e/Cat6e-kabel anbefaler Bosch brug af et kabel med en mindste normering på 350 MHz F.0U Installation Manual_da Bosch Security Systems

11 VIDEOJET connect 7000 Produktoversigt da 3. Typisk konfiguration - Grundlæggende Cat5e/Cat6e = 00 m max. Figur 3.: Grundlæggende konfiguration med VIDEOJET connect 7000 Ethernet-kabel (netværk) (Cat5e/Cat6e) (user-supplied) mellem et Bosch-kamera og porten mærket PoE på VIDEOJET connect Kun data IP-kabel (Cat5e/Cat6e) til head-end-netværket Bemærk: Kablet til head-end kan også være et fiberoptisk kabel fra et af de to SFP-stik. 3 Alarmindgangs-/udgangsinterfacekabler (user-supplied) 4 Alarmudgangskabler (user-supplied) 5 20/230 VAC, 50/60 Hz 6 Lydindgangs-/udgangsinterfacekabler (user-supplied) 7 Ekstern sprinklerpumpe (user-supplied) 8 Udgang til sprinkler, 2-leder (user-supplied) 3.2 Typisk konfiguration - Daisy Chain VIDEOJET connect 7000 kan fungere i en netværkskonfiguration af typen "daisy chain" som vist på figuren nedenfor. Hvor mange enheder, der kan tilsluttes til et enkelt netværkslink, afhænger af mange faktorer. Der kan f.eks. tilsluttes maksimalt 50 enheder, når der er et enkelt MIC7000-kamera tilsluttet til hvert VIDEOJET connect 7000, som er indstillet til at streame en enkelt livevideo ved 5 bps og en enkelt optagelsesstream ved 5 bps og bithastigheder for indkodning til maksimalt 7 Mbs. Bosch Security Systems Installation Manual_da F.0U

12 2 da Produktoversigt VIDEOJET connect 7000 Tilslutning af flere kameraer og forøgelse af bithastigheden har i høj grad indflydelse på det maksimale antal enheder, der kan tilsluttes i en daisy chain-netværkskonfiguration. Uanset de individuelle enhedsindstillinger er det vigtigt at bevare den overordnede netværksbåndbredde på mindre end 700 Mhz. Pålideligheden af netværkskommunikationen kan øges ved at tilslutte begge ender af daisy chain-netværket til head-end-switchen. Da avanceret programmering (f.eks. RSTP) skal opsættes i head-end-switchen, anbefales denne konfiguration kun for avancerede netværksbrugere. Flowkontrol for VIDEOJET connect 7000 er som standard aktiveret. Det er kun avancerede brugere, der bør overveje at deaktivere flowkontrol. Cat5e/Cat6e = 00 m max. Cat5e/Cat6e = 00 m max. Cat5e/Cat6e = 00 m max. Figur 3.2: Typisk daisy chain-konfiguration for VIDEOJET connect 7000 Ethernet-kabel (netværk) (Cat5e/Cat6e) (Brugerleveret) mellem et Bosch-kamera og porten mærket PoE på VIDEOJET connect Kun data IP-kabel (Cat5e/Cat6e) til head-end-netværket Bemærk: Kablet til head-end kan også være et fiberoptisk kabel fra et af de to SFP-stik. 3 Head-end-netværk 4 "Daisy chain" med kun data IP-kabel Bemærk: Kablet til hovedenden kan også være et fiberoptisk kabel fra et af de to SFPstik. 5 20/230 VAC, 50/60 Hz 6 "Daisy chain" med kun data IP-kabel til næste VIDEOJET connect 7000-enhed (ikke vist) F.0U Installation Manual_da Bosch Security Systems

13 VIDEOJET connect 7000 Produktoversigt da Typisk konfiguration - Flere kameraer til head-end-netværk Cat5e/Cat6e = 00 m max. Figur 3.3: Flere kameraer til VIDEOJET connect 7000 Ethernet-kabel (netværk) (Cat5e/Cat6e) (Brugerleveret) mellem et Bosch-kamera og porten mærket PoE på VIDEOJET connect Kun data IP-kabel (Cat5e/Cat6e) mellem et Bosch IP-kamera og porten mærket ETH 2 på VIDEOJET connect Head-end-netværk 4 Kun data IP-kabel (Cat5e/Cat6e) mellem et Bosch-kamera og porten mærket ETH på VIDEOJET connect Fiberoptisk kabel til head-end-netværket 6 Fiberoptisk kabel til næste VIDEOJET connect 7000-enhed (hvis relevant) Bosch Security Systems Installation Manual_da F.0U

14 VIDEOJET connect 7000 Typisk konfiguration - Mobil visning 3.4 da Produktoversigt 4 Cat5e/Cat6e = 00 m max. Figur 3.4: Mobil visning ved brug af den integrerede transkoder i VIDEOJET connect 7000 Ethernet-kabel (netværk) (Cat5e/Cat6e) (Brugerleveret) mellem et Bosch-kamera og porten mærket PoE på VIDEOJET connect Netværksswitch (Brugerleveret) 3 Head-end-netværk 4 Internet ("skyen") 5 Mobilenhed med Bosch-videosikkerhedsapp 6 Kun data IP-kabel til den næste VIDEOJET connect 7000 enhed Bemærk: Kablet kan også være et fiberoptisk kabel fra et af de to SFP-stik F.0U Installation Manual_da Bosch Security Systems

15 VIDEOJET connect 7000 Tekniske data da Tekniske data Specifikationer Specifikation Effektkrav Alarmindgange * Alarmudgange * Lyd * Værdi 00 VAC-240 V AC (90 VAC-264 VAC med tolerance indregnet), 50/60 Hz, 56 V-udgang Fire (4) normale tørkontakter (N.O./N.C. kan vælges) Overvåget, kontrolleret alarmindgang (Alarm ), 2,2 kiloohm (Ω) slutterminerende modstand Tre (3) udgange af typen open collector, 32 VDC, 50 ma En () monoindgang, en () monoudgang stik 3,5 mm stereojack signallinjeindgang 9 kohm typisk, 5,5 Vpp maks. 25 signallinjeudgang 3,0 Vpp ved 0 kohm typisk, 2,3 Vpp ved 32 kohm typisk,,7 Vpp ved 6 ohm typisk Udgang til sprinklersystem * Sprinklerkontakt * Kommunikation Lokal lagring SFP (Small Form Factor-stik) Beskyttelse mod indtrængen/ standard Tørkontaktsrelæ, 250 V, 5 A Trykknap til kortvarigt at aktivere/teste sprinklerrelæet Tre (3) 0BASE-T/00BASE-TX/000 Base-TX. Hvis SFP-fiberoptikmoduler er installeret: to (2) 000 BASE-FX Et () stik til et valgfrit CompactFlash-hukommelseskort (CF), Type I/Type II, True IDE Mode, maks. TB (Brugerleveret) To (2) stik til brug med Fiberoptikmoduler, der kan tilsluttes med lille formfaktor (kun GB) som anbefalet i afsnittet Ekstraudstyr, Side 9 IP66, IP67, NEMA Type 4 * Bemærk: Denne funktion er kun gyldig for et MIC7000-kamera, der er "bundet" til kamera. Oplysning! Hvis et MIC7000-kamera er tildelt til kamera i transkoder-opsætningen, bliver det "bundet" til alarmindgangene/udgangene, lydindgangen/-udgangen og sprinklerudgangen, der leveres af VIDEOJET connect 7000-enheden. Bosch Security Systems Installation Manual_da F.0U

16 6 da Tekniske data VIDEOJET connect Målskitser 250 mm (9.84 in.) 330 mm (3 in.) mm (3.57 in.) F.0U Installation Manual_da Bosch Security Systems

17 VIDEOJET connect 7000 Installation da 7 5 Installation!!! Forsigtig! Monteringen skal udføres af kvalificeret personale og være i overensstemmelse med ANSI/ NFPA 70 (National Electrical Code (NEC), Canadian Electrical Code, del I (også kaldet CEkode eller CSA C22.) og alle gældende, lokale bestemmelser. Bosch Security Systems, Inc. påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der er forårsaget af forkert eller mangelfuld montering. Advarsel! Risiko for overspænding Dette produkt kræver en beskyttelsesenhed mod overspænding (SPD - Surge Protective Device) eller overspændingsafleder som del af installationen for at kunne klare overspændinger, der overstiger overspændingskategori II, 2500 Vpk. Advarsel! EKSTERNE LEDNINGER SKAL FØRES GENNEM ET PERMANENT JORDFORBUNDET METALLEDNINGSRØR. Oplysning! For at bevare IP-normeringen for strømforsyningskabinettet må der kun installeres anførte eller godkendte ledningshubs eller fittings med samme miljønormering som kabinettet i overensstemmelse med vejledningen for hubben eller fittingen. Bemærk: I disse trin refererer tallene i parenteser til tallene på figuren i Kredsløbskortets tilslutninger, Side 20.. Vælg et sikkert sted til installation af enheden. Ideelt er dette et sted, hvor enheden ikke kan blive udsat for interferens, bevidst eller ved et uheld, og hvor miljøforholdene overholder de angivne specifikationer. Bosch anbefaler installation af enheden på et skyggefuldt sted, væk fra direkte sollys. 2. Fjern låget. Løsn de fire (4) M4-skruer, og fjern låget på kabinettet. 5. Montering 3. Monter enheden på en jævn overflade, hvis ønsket. Lokaliser de fire (4) monteringshuller. Bor om nødvendigt fire (4) huller i overfladen til monteringsboltene, der passer til M6- skruer, og brug figuren herunder som skabelon. Skru kabinettet fast til monteringsoverfladen med fire (4) rustfri M6-stålskruer og spændeskiver (medfølger ikke), som passer i de store huller i kabinettet. Bosch Security Systems Installation Manual_da F.0U

18 8 da Installation VIDEOJET connect 7000 Figur 5.: Mål, monteringshuller, VIDEOJET connect 7000 Oplysning! Hvis du monterer kabinettet i lodret position (f.eks. på en væg), skal en person holde kabinettets låg, mens en anden person monterer kabinettet, for at undgå at beskadige nogen del af kabinettet og/eller påføre installatørerne personskade. 5.2 Installation af kabelrør 4. Installer kabelgennemføringer. Installer på basis af dine installationskrav kabelrør (Medfølger ikke), kabelforskruninger med O-ringe og/eller rawplugs i kabinettets huller efter behov ved at bruge illustrationen nedenfor F.0U Installation Manual_da Bosch Security Systems

19 VIDEOJET connect 7000 Installation da 9 Figur 5.2: Layout på VIDEOJET connect 7000-kabinet Valgfrit hul (størrelse M6 / ½), tilstoppet, til kabelforskruning til tilslutning til sprinkler* 2 Valgfrit hul (størrelse M25 / ¾"), tilstoppet, til kabelrør (Brugerleveret) til vekselstrøm 3 Kabelforskruning, størrelse M6 / ½ (Brugerleveret) til vekselstrøm 4 Valgfrit hul (størrelse M25 / ¾"), tilstoppet, til kabelrør (Brugerleveret) til audio*- og/eller alarmindgange/-udgange* eller til fiberoptisk kabel (Brugerleveret) 5 Valgfrit hul (størrelse M6 / ½), tilstoppet, til kabelrør (Brugerleveret) til audio*- og/eller alarmindgange/-udgange* eller til fiberoptisk kabel (Brugerleveret) 6 Kabelforskruning, størrelse M6 / ½, til kun data IP-kabel (Cat5e/Cat6e, Brugerleveret) eller til fiberoptisk kabel (Brugerleveret) 7 Valgfrit hul (størrelse M6 / ½), tilstoppet, til kabelrør (Brugerleveret) til kun data IP-kabel (Cat5e/ Cat6e, Brugerleveret) eller til fiberoptisk kabel (Brugerleveret) 8 Valgfrit hul (størrelse M25 / ¾"), tilstoppet, til kabelrør (Brugerleveret) til HPoE Ethernet (netværk) (Cat5e/Cat6e, Brugerleveret) til IP-kamera * Bemærk: Denne funktion er kun gyldig for et MIC7000-kamera, der er "bundet" til kamera. Monter kabelrøret i henhold til producentens anvisninger. Bemærk: Brug illustrationen af layoutet af kredsløbskortet (PCBA - Printed Circuit Board Assembly) på næste side som reference, når du udfører trin 5-3. Bosch Security Systems Installation Manual_da F.0U

20 20 da Installation VIDEOJET connect Kredsløbskortets tilslutninger Figur 5.3: Layout på kredsløbskort til VIDEOJET connect 7000 Jordstik, sprinklerudgang (valgfri) 2 Klemmerække, 2-benet [til tilslutninger til valgfri sprinkler] 3 Terminalstik, 3-benet [til strømforsyningsindgang] 4 Trykknap til kortvarigt at aktivere/teste sprinklerrelæet 5 Lydudgang 6 Lydindgang 7 Terminalsti, 7-benet [til alarmudgange og for den overvågede alarmindgang] 8 Terminalstik, 6-benet [til alarmindgange] 9 Et () stik til et valgfrit CompactFlash-hukommelseskort (CF), Type I/Type II, True IDE Mode, maks. TB (Brugerleveret) 0 To (2) stik til brug med Fiberoptikmoduler, der kan tilsluttes med lille formfaktor (kun GB) (Brugerleveret) To (2) RJ45 Ethernet-porte (hunstik) (mærket ETH, ETH2) 2 En () RJ45 HPoE Ethernet-port (hunstik) (mærket PoE) 3 Jordstik, vekselstrøm (påkrævet) F.0U Installation Manual_da Bosch Security Systems

21 VIDEOJET connect 7000 Installation da Installation af strømkabel 5. Tilslut strømkablet. Forbered kablet som nødvendigt. Før kablet gennem en passende kabelforskruning eller et kabelrørshul i nærheden af det trebenede terminalstik, hvor strømkablet skal installeres på kredsløbskortet (del 3). Sæt kablerne i stikket i henhold til nedenstående tabel. Ben Beskrivelse/funktion Spænding 2 Ingen forbindelse 3 Neutral spænding Kontroller, at forbindelserne sidder godt fast. Tryk forsigtigt stikket ned på den rette placering på kredsløbskortet. Jordforbind kabinettet. Fjern messingmøtrikken og topkobberspændeskiven fra jordstikket (del tættest på del 2). Læg dem til side. Fjern ringstikket (medfølger). Sæt jorddelen af strømstikket ind i ringstikket, og klem det på plads. Placer ringstikket på jordstikket nederst på kobberspændeskiven. (Ringstikket skal være mellem to (2) kobberspændeskiver). Sæt topkobberspændeskiven på igen. Skru messingmøtrikken på. 5.5 Installation af Ethernet-kabler 6. Tilslut HPoE Ethernet-kablet. Før et Ethernet-kabel fra IP-kameraet gennem en passende kabelforskruning eller et kabelrørshul i nærheden af porten, der er mærket PoE på kredsløbskortet (del 2). Tilslut kablet til porten på kredsløbskortet. 7. Tilslut netværkets Ethernet-kabler, hvis det er relevant. Før et Ethernet-kabel (Cat5e/Cat6e, der er normeret til 350 MHz) fra head-end-netværket gennem en passende kabelforskruning eller et kabelrørshul i nærheden af RJ45-portene, der er mærket ETH og ETH2 (del ). Tilslut kablet til en af portene. Hvis du opretter tilslutning til en anden netværksenhed (f.eks. en anden VIDEOJET connect 7000-enhed), skal du føre et Ethernet-kabel gennem en passende kabelforskruning eller et kabelrørshul og sætte det i RJ45-porten, der er mærket ETH2 (del ). 5.6 Fiberinstallation 8. Installer SFP-moduler, hvis det er relevant. Installer SFP-modul(er) i SFP-stikkene (del 0). Se i installationsvejledningen fra producenten af dit valgte SFP-modul. Se i afsnittet Ekstraudstyr, Side 9 for anbefalinger. Før et fiberoptikkabel fra den eksterne enhed gennem en passende kabelforskruning eller et kabelrørshul i nærheden af SFP-stikket/-stikkene. Afslut kablet. Tilslut kablet til de korrekte SPF-stik. Bosch Security Systems Installation Manual_da F.0U

MIC Alarm-Washer Interface Unit

MIC Alarm-Washer Interface Unit MIC Alarm-Washer Interface Unit MIC-ALM-WAS-24 da Installation Manual MIC Alarm-Washer Interface Unit Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 4 1.1 Om denne vejledning 4 1.2 Juridiske

Læs mere

VIDEOJET connect 7000

VIDEOJET connect 7000 VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 da Operation Manual VIDEOJET connect 7000 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 7 1.1 Om denne vejledning 7 1.2 Juridiske oplysninger 7 1.3 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger DVR 700 Sikkerhed da 1 1 Sikkerhed 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger Følgende sikkerhedsanvisninger bør læses, følges og gemmes til senere reference. Overhold alle advarsler på enheden og i betjeningsvejledningen,

Læs mere

VideoJet X10/X20/X40. Netværksvideoserver. Lyninstallationsvejledning

VideoJet X10/X20/X40. Netværksvideoserver. Lyninstallationsvejledning VideoJet X10/X20/X40 Netværksvideoserver da Lyninstallationsvejledning VideoJet X10/X20/X40 Generelle oplysninger da 2 1 Generelle oplysninger Disse instruktioner "Lyninstallationsvejledning" refererer

Læs mere

VideoJet X SN. Netværksvideoserver. Hurtig installationsvejledning

VideoJet X SN. Netværksvideoserver. Hurtig installationsvejledning VideoJet X SN Netværksvideoserver da Hurtig installationsvejledning 2 da VideoJet X SN Instruktionerne i Lyninstallationsvejledning refererer til enhederne VideoJet X10 SN, VideoJet X20 SN og VideoJet

Læs mere

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Installationsvejledning

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Installationsvejledning DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 da Installationsvejledning DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Sikkerhedsbemærkninger 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4

Læs mere

VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B. Lyninstallationsvejledning

VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B. Lyninstallationsvejledning VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B da Lyninstallationsvejledning VIP X1600 XFM4 Generelle oplysninger da 2 1 Generelle oplysninger Disse instruktioner "Lyninstallationsvejledning" refererer

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

VIP X1600 XFMD. Dekodermodul. Lyninstallationsvejledning

VIP X1600 XFMD. Dekodermodul. Lyninstallationsvejledning VIP X1600 XFMD Dekodermodul da Lyninstallationsvejledning 2 da VIP X1600 XFMD Instruktionerne i Lyninstallationsvejledning refererer til VIP X1600 XFMD-dekodermodulet.! FORSIGTIG! Du skal altid sætte dig

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Stokerbot 1.0. Bruger vejledning. Denne vejledning er stadig i et meget tidligt stadie, og mange ting er ikke forklaret grundigt nok.

Stokerbot 1.0. Bruger vejledning. Denne vejledning er stadig i et meget tidligt stadie, og mange ting er ikke forklaret grundigt nok. Stokerbot 1.0 Bruger vejledning Denne vejledning er stadig i et meget tidligt stadie, og mange ting er ikke forklaret grundigt nok. Har du spørgsmål der ikke er besvaret, bedes de oprettet i forumet så

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Monteringsplade/Skruetrækker. Dobbeltklæbende tape/gummi forseglingsprop/gummivasker

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Monteringsplade/Skruetrækker. Dobbeltklæbende tape/gummi forseglingsprop/gummivasker 5000020G Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1200 Model PL1200

Hurtig start. Powerline 1200 Model PL1200 Hurtig start Powerline 1200 Model PL1200 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver en alternativ måde at udvide

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien

Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien b Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien Dokumentets bestillingsnr.: 177922-084 Maj 2002 Denne vejledning indeholder beskrivelser af og vejledning i brug af

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til netværksrelateret lagring Ver.2.3.1111 Indholdsfortegnelse Bemærkninger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 1. Pakkens indhold... 5 2. Ekstra tilbehør... 7 3. Vejledning til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere

Archive Player Divar Series. Betjeningsvejledning

Archive Player Divar Series. Betjeningsvejledning Archive Player Divar Series da Betjeningsvejledning Archive Player Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Drift 5 2.1 Sådan startes programmet 5 2.2 Præsentation af hovedvinduet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. GENERELT Kommunikationsenheden TBLZ-1/2-1-3-41 er beregnet til brug sammen med luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A og B. Enheden består af: 1. 4-modulers

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse Opsætning af router, computer og telefon ZyXEL VMG894-B0A Tillykke med din Fullrate bredbåndsforbindelse Indholdsfortegnelse Denne vejledning beskriver,

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang GB-HD3172RCL-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2 Hurtig start Powerline 1000 Model PL1000v2 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver dig en alternativ måde

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601)

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) 2012 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E5430 set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL P-2812HNU-F1

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL P-2812HNU-F1 Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse Opsætning af router, computer og telefon ZyXEL P-8HNU-F Tillykke med din Fullrate bredbåndsforbindelse Indholdsfortegnelse Denne vejledning beskriver,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E6430 vist forfra og bagfra

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLEK500. Powerline-netværksadapter

Brugervejledning. Linksys PLEK500. Powerline-netværksadapter Brugervejledning Linksys PLEK500 Powerline-netværksadapter Indholdsfortegnelse Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................4

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang GB-HD8272C-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Modeller AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Indholdsfortegnelse Bemæ rkninger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 1. Pakkens indhold... 5 2. Ekstra tilbehør... 6 3. Vejledning til

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P)

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD netværksoptager. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Installationsmanual Flydekontakt

Installationsmanual Flydekontakt Flydekontakt Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 2 VEDLIGEHOLDELSE... 3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 BORTSKAFFELSE... 3 AKTIVERING OG TEST I ALARMSYSTEMET... 3 Side 1

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL2+ Modem / Router Kom hurtigt i gang BiPAC 7202/7202G (802.11g) ADSL2+Modem/ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Indhold Pakkens indhold....................................... 3 Hardwarefunktioner..................................... 4 Indikator-beskrivelser....................................

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0 PRESENTATION VIEWER Brugermanual Version 1.0 Copyright Uden skriftlig tilladelse fra producenten er det forbudt at reproducere eller overføre nogen del af denne manual i noget format, enten elektronisk

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere