VIDEOJET connect 7000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIDEOJET connect 7000"

Transkript

1 VIDEOJET connect 7000 VJC da Installation Manual_da

2

3 VIDEOJET connect 7000 da 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4. Om denne vejledning 4.2 Juridiske oplysninger 4.3 Sikkerhedsforskrifter 4.4 Vigtige sikkerhedsanvisninger 5.5 Vigtige bemærkninger 6.6 Kundesupport og -service 8 2 Udpakning 9 2. Liste over dele Ekstraværktøj nødvendigt Yderligere hardware påkrævet Ekstraudstyr 9 3 Produktoversigt 0 3. Typisk konfiguration - Grundlæggende 3.2 Typisk konfiguration - Daisy Chain 3.3 Typisk konfiguration - Flere kameraer til head-end-netværk Typisk konfiguration - Mobil visning 4 4 Tekniske data 5 4. Specifikationer Målskitser 6 5 Installation 7 5. Montering Installation af kabelrør Kredsløbskortets tilslutninger Installation af strømkabel Installation af Ethernet-kabler Fiberinstallation Alarmindgange Alarmudgange Sprinklerpumpe Audioindgang og -udgang Lokalt lagermedie (CF-kort) Sidste trin 23 6 Kontrol at tilsluttede enheder Systemkrav Konfigurationsoversigt Om siden INDSTILLINGER 25 7 Fejlfinding og vedligeholdelse Fejlfinding Service Bosch Security Systems Installation Manual_da F.0U

4 4 da Sikkerhed VIDEOJET connect Sikkerhed Om denne vejledning Denne vejledning er skrevet med omhu, og dens indhold er blevet kontrolleret grundigt. Teksten var fuldstændig og korrekt, da den gik i trykken. På grund af den løbende udvikling af produkter kan indholdet i denne vejledning ændres uden varsel. Bosch Security Systems kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skade som følge af fejl, ufuldstændighed eller uoverensstemmelser mellem vejledningen og det beskrevne produkt..2 Juridiske oplysninger Copyright Denne vejledning er en immateriel rettighed, som tilhører Bosch Security Systems, Inc. og er ophavsretligt beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærker Alle navne på hardware- og softwareprodukter i dette dokument er sandsynligvis registrerede varemærker og skal behandles i overensstemmelse hermed..3 Sikkerhedsforskrifter I denne vejledning anvendes følgende symboler og forklaringer til at gøre opmærksom på særlige situationer: Fare! Høj risiko: Dette symbol angiver en umiddelbart farlig situation, f.eks. "Farlig spænding" i produktet. Manglende overholdelse kan medføre elektrisk stød, alvorlig personskade eller død.!! Advarsel! Middel risiko: Angiver en potentielt farlig situation. Manglende overholdelse kan medføre mindre alvorlig personskade. Forsigtig! Lav risiko: Angiver en potentielt farlig situation. Manglende overholdelse kan medføre tingskade eller beskadigelse af enheden. Oplysning! Dette symbol angiver oplysninger eller en firmapolitik, der direkte eller indirekte vedrører personalets sikkerhed eller beskyttelse af ejendele F.0U Installation Manual_da Bosch Security Systems

5 VIDEOJET connect 7000 Sikkerhed da 5.4 Vigtige sikkerhedsanvisninger Udvidelsesenheder Brug kun udvidelsesenheder/tilbehør, som er anført af producenten. Enhver ændring eller modifikation af udstyret, som Bosch ikke udtrykkeligt har givet tilladelse til, kan ophæve brugerens garanti eller autorisation til at betjene udstyret. Rengøring - Frakobl enhedens strømforsyning før rengøring. Normalt er det tilstrækkeligt at bruge en tør klud til rengøring, men en fugtig, fnugfri klud kan også bruges. Brug ikke rengøringsmidler i flydende form eller på spray. Skade, der kræver afhjælpning på værksted - Frakobl strømkilden til enhederne, og overlad alt servicearbejde til kvalificerede serviceteknikere, hvis enheden er beskadiget, f.eks. i følgende situationer: - Strømforsyningskablet er beskadiget. - En genstand er faldet ned på enheden. - Enheden er blevet tabt, eller kabinettet er beskadiget. - Enheden fungerer ikke normalt, når brugeren følger betjeningsanvisningerne korrekt. Elektrostatisk følsom enhed - Anvend de korrekte CMOS-/MOSFET-håndteringsforholdsregler for at undgå elektrostatisk afladning. BEMÆRK: Bær de påkrævede håndledsremme med jordforbindelse, og overhold de korrekte ESD-sikkerhedsforskrifter ved håndtering af elektrostatisk følsomme kredsløbskort. Jordforbindelse: - Tilslut kun udendørs udstyr til enhedens indgange, efter at enhedens jordforbindelsesklemme er sluttet korrekt til en jordforbindelse. - Afmonter enhedens indgangsstik fra udendørs udstyr, før jordforbindelsesklemmen frakobles. - Foretag passende sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. vedrørende jordforbindelse, for alle udendørs enheder, der er sluttet til denne enhed. Kun USA- modeller - Section 80 i National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70 indeholder oplysninger vedrørende korrekt jordforbindelse for monterings- og understøtningsstrukturen, størrelsen af beskyttelsesledere, afladningsenhedens placering, tilslutning til jordledningselektroder og krav til jordledningselektroden. Varmekilder - Monter ikke enheden i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmeapparater eller andet udstyr (herunder forstærkere), der afgiver varme. Installationens placering - Enheden er kun beregnet til installation på et sted med begrænset adgang. Lyn Tag kablerne ud af enheden og stikkontakten for at øge sikkerheden i tordenvejr, eller når enheden ikke bruges eller tilses i længere tid. Det forhindrer, at enheden beskadiges på grund af lyn og spændingsbølger. Indføring af genstande eller væsker Skub aldrig genstande af nogen art gennem åbninger på enheden, da de kan komme til at røre ved områder med farlig spænding eller risiko for kortslutning, som kan medføre brand eller elektrisk stød. Spild eller hæld ikke væske af nogen art på eller i enheden. Placer ikke genstande med væske, f.eks. vaser eller kopper, på enheden. Udendørs signaler - Installationen til udendørs signaler, især med hensyn til afstand til strømog lynafledere og overspændingsbeskyttelse, skal overholde NEC725 og NEC800 (CEC Rule og CEC Section 60). Overspænding Installationskategori (også kaldet overspændingskategori) angiver niveauet af spændingsstigninger, som udstyret vil blive udsat for. Kategorien afhænger af udstyrets placering og eventuel ekstern overspændingsbeskyttelse. Udstyr i et elektrisk miljø, der er direkte tilsluttet større fødeledninger/gruppekredsløb, er underlagt Installationskategori III. I Bosch Security Systems Installation Manual_da F.0U

6 6 da Sikkerhed VIDEOJET connect 7000 dette tilfælde kræves der en reduktion til Installationskategori II. Dette kan opnås ved brug af en isolationstransformer med en jordet afskærmning mellem primær og sekundær eller med montering af angivne beskyttelsesenheder mod overspænding (SPD'er - Surge Protective Devices) fra live til neutral og fra neutral til jord. Angivne SPD'er skal være designet til gentagen begrænsning af overspændingsstigninger, passende klassificeret for driftsspænding og have følgende egenskaber: - Type 2 (permanent tilsluttede SPD'er, der er beregnet til installation på belastningssiden af serviceudstyrets overspændingsenhed) - Nominel afladningsstrøm (ind) 20 ka min. For eksempel: FERRAZ SHAWMUT, STT2240SPG-CN, STT2BL240SPG-CN normeret 20/240 VAC, (Ind=20 ka) Frakobling af strøm En passende frakoblingsenhed skal findes uden for udstyret. Strømkilder Brug kun den type strømkilde, der er angivet i denne vejledning/på mærkaten på enheden. Sørg for, at klassifikationen af strømforsyningskablet er tilstrækkelig for enheden. Inden du fortsætter, skal du sørge for at afbryde strømmen til det kabel, der skal sættes i enheden. - Anvend kun anbefalede eller godkendte strømforsyninger til enheder med ekstern strømforsyning. - For enheder med begrænset strømkilde skal strømkilden overholde EN Erstatninger kan ødelægge enheden eller forårsage brand eller elektrisk stød. - For enheder med 24 VAC må spændingen, der tilføres enhedens strømindgang, ikke overstige ±0% (eller 28 VAC). Brugerleveret kabling skal overholde de lokale elektriske standarder (Klasse 2-strømniveauer). Jordforbind ikke forsyningen ved terminalerne eller ved enhedens strømforsyningsterminaler. - Hvis du er i tvivl om, hvilken strømforsyningstype der skal anvendes, skal du kontakte din forhandler eller det lokale el-selskab. Reservedele Brug kun reservedele, som er anført af producenten. Uautoriserede reservedele kan forårsage brand, elektrisk stød eller andre farer. Sikkerhedskontrol Når der er foretaget servicearbejde eller reparation af enheden, skal der udføres sikkerhedskontrol for at sikre, at enheden fungerer rigtigt. Overspændingsbeskyttelse Brug korrekt overspændingsbeskyttelse på dine netværkets video-, strøm-, lyd- og alarmkabler.! Advarsel! Kortslutningsbeskyttelsesenhed (overstrøm) er påkrævet Dette produkt er afhængigt af bygningens installation for kortslutningsbeskyttelse (overstrøm). Kontroller, at beskyttelsesenhedens normerede spænding ikke er større end: 20 A..5 Vigtige bemærkninger Oplysning! Denne enhed er kun beregnet til brug i offentlige områder. Ifølge den føderale lovgivning i USA er det strengt forbudt at optage mundtlig kommunikation uden at oplyse det F.0U Installation Manual_da Bosch Security Systems

7 VIDEOJET connect 7000 Sikkerhed da 7 Oplysning! Dette er et produkt i klasse A. I hjemmet kan dette produkt forårsage radiointerferens. Hvis det sker, kan brugeren være nødt til at træffe passende foranstaltninger. FCC- og ICES-oplysninger (Kun amerikanske og canadiske modeller) Denne enhed overholder afsnit 5 i FCC-reglerne. Driften skal overholde følgende betingelser: Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og denne enhed skal kunne klare enhver interferens, den måtte modtage, herunder interferens, der kan medføre utilsigtet drift. BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og overholder grænseværdierne for en digital enhed i klasse A i henhold til afsnit 5 i FCC-reglerne og ICES-003 fra Industry Canada. Disse grænseværdier er udviklet til at garantere passende beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret benyttes i et erhvervsmiljø. Dette udstyr forårsager, bruger og udstråler radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Brug af dette udstyr i et beboelsesområde kan forårsage skadelig interferens, der kan medføre, at brugeren skal sørge for justering af interferensen for egen regning. Der må ikke foretages hverken bevidste eller ubevidste ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af det organ, der er ansvarlig for overholdelse. Enhver ændring kan ophæve brugerens tilladelse til at benytte udstyret. Brugeren skal om nødvendigt kontakte forhandleren eller en uddannet radio/tv-tekniker med henblik på afhjælpning. Brugeren kan have gavn af følgende hæfte, der er udarbejdet af FCC (Federal Communications Commission): How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. Hæftet kan rekvireres via Government Printing Office, Washington, DC 20402, USA, Stock No UL-ansvarsfraskrivelse Underwriter Laboratories Inc. ("UL") har ikke afprøvet ydelsen eller pålideligheden i forbindelse med dette produkts sikkerheds- eller signalegenskaber. UL har kun foretaget test vedrørende brand, stød og/eller risici for farer som beskrevet i Standard(s) for Safety for Information Technology Equipment, UL UL-certificering dækker ikke ydelsen eller pålideligheden i forbindelse med dette produkts sikkerheds- eller signalegenskaber. UL GIVER INGEN ERKLÆRINGER, GARANTIER ELLER CERTIFICERINGER AF NOGEN ART VEDRØRENDE YDELSEN ELLER PÅLIDELIGHEDEN I FORBINDELSE MED DETTE PRODUKTS EVENTUELLE SIKKERHEDS- ELLER PRODUKTEGENSKABER. Bosch Security Systems Installation Manual_da F.0U

8 8 da Sikkerhed VIDEOJET connect Kundesupport og -service Hvis denne enhed behøver service, skal du kontakte det nærmeste Bosch Security Systemsservicecenter for returgodkendelse og forsendelsesanvisninger. Servicecentre USA Telefon: eller Fax: Kundeservice Telefon: Fax: Teknisk support Telefon: Fax: eller Værksted Telefon: Fax: eller Canada Telefon: Fax: Europa, Mellemøsten og Afrika Kontakt din lokale forhandler eller Bosch-salgskontoret. Brug dette link: Asien og Stillehavsområdet Kontakt din lokale forhandler eller Bosch-salgskontoret. Brug dette link: Flere oplysninger Du kan få flere oplysninger ved at kontakte det nærmeste Bosch Security Systems-kontor eller gå ind på F.0U Installation Manual_da Bosch Security Systems

9 VIDEOJET connect 7000 Udpakning da 9 2 Udpakning Udstyret skal pakkes ud og håndteres varsomt. Undersøg udvendigt på pakken, om den har synlige tegn på skade. Hvis en vare ser ud til at være blevet beskadiget under forsendelsen, skal speditøren underrettes med det samme. Kontroller, at alle dele, som står opført på listen over dele, er inkluderede. Hvis der mangler enheder, skal du underrette en salgsrepræsentant for Bosch Security Systems eller en repræsentant for Kundeservice. Brug ikke dette produkt, hvis eventuelle komponenter ser ud til at være beskadiget. Kontakt Bosch Security Systems i tilfælde af, at varer er blevet beskadiget. Den originale emballage er den sikreste beholder til transport af enheden og skal bruges, hvis enheden skal sendes tilbage til service. Gem den til evt. fremtidig brug. 2. Liste over dele Alle enheder sendes med følgende dele: Et () VIDEOJET connect 7000-kabinet med tre (3) M6-stik, tre (3) ¾" blindstik og fem (5) M6-forskruningslåsemøtrikker monteret Pose med: et () terminalstik, 2-benet [til tilslutning til sprinkler (ekstraudstyr)] et () terminalstik, 3-benet [til vekselstrømsindgang] et () terminalstik, 6-benet [til alarmindgange] et () terminalstik, 7-benet [til alarmudgange og for den overvågede alarmindgang] tre (3) vandtætte M6-kabelforskruninger med O-ringe Installationsvejledning 2.2 Ekstraværktøj nødvendigt Installatører skal levere følgende dele for at fuldføre installation af VIDEOJET connect Stjerneskruetrækker, M6, til de fire (4) hovedskruer på låget (M6 x 35) og til M6- monteringsskruer (hvis montering ønskes) Ringkrympeværktøj (Davico type DHCR5 eller tilsvarende) 2.3 Yderligere hardware påkrævet Fire (4) M6-monteringsskruer og spændeskiver (hvis montering ønskes) Strømkabel Ethernet-kabel (Cat5e/Cat6e normeret til 350 MHz) Metalkabelrør, der er egnet til at indeholde kabler uden for kabinettet En () 2,2 kiloohm (Ω) slutterminerende modstand [for den overvågede alarmindgang, hvis det ønskes] 2.4 Ekstraudstyr Fiberoptikmoduler, der kan tilsluttes med lille formfaktor (kun GB), f.eks.: Agilent, SFP-GE-SX-MM850-A HFBR570LP 7 Cisco, GLC-LH-SM 300nm Cisco, GLC-SX-MM 850nm 8 Finisar, FTLF859P2BTL 850nm Bosch Security Systems Installation Manual_da F.0U

10 0 da Produktoversigt VIDEOJET connect Produktoversigt Enheden VIDEOJET connect 7000 (VJC ) er en komplet netværksstrømforsyningsenhed, der kan betjene en række Bosch PTZ-kameraer, f.eks. MIC7000. Enheden indeholder en () HPoE-netværkstilslutning, to (2) standardnetværksinterfaces til tilslutninger til yderligere IP-enheder, et () stik til et valgfrit CompactFlash-hukommelseskort (CF), to (2) pladser til brug med Fiberoptikmoduler, der kan tilsluttes med lille formfaktor, alarm/sprinklerstyringsinterfaces og lydindgang/-udgang*. Enheden har følgende funktioner: HD-Base T PoH dedikeret til en RJ45 Ethernet-forbindelse mellem enheden og et Bosch IP-kamera, der strømforsynes af PoE/High PoE en trykknap på PBCA, der giver brugere mulighed for at aktivere/teste en tilsluttet sprinklerpumpe* (ekstraudstyr Brugerleveret) mulighed for at styre tilsluttede kameraer ved brug af enhedens indbyggede webbrowser understøttelse af daisy chaining af maksimalt 50 enheder (baseret på specifikke forhold) * Bemærk: Denne funktion er kun gyldig for et MIC7000-kamera, der er "bundet" til kamera. Oplysning! For at opnå fuld funktionalitet kræver et MIC7000-kamera, der er tilsluttet VIDEOJET connect 7000, firmware version 5.93 eller nyere. Download firmwaren fra https://downloadstore.boschsecurity.com. Bemærk: For at opnå en afstand på 00 m (328 ft) med et Cat5e/Cat6e-kabel anbefaler Bosch brug af et kabel med en mindste normering på 350 MHz F.0U Installation Manual_da Bosch Security Systems

11 VIDEOJET connect 7000 Produktoversigt da 3. Typisk konfiguration - Grundlæggende Cat5e/Cat6e = 00 m max. Figur 3.: Grundlæggende konfiguration med VIDEOJET connect 7000 Ethernet-kabel (netværk) (Cat5e/Cat6e) (user-supplied) mellem et Bosch-kamera og porten mærket PoE på VIDEOJET connect Kun data IP-kabel (Cat5e/Cat6e) til head-end-netværket Bemærk: Kablet til head-end kan også være et fiberoptisk kabel fra et af de to SFP-stik. 3 Alarmindgangs-/udgangsinterfacekabler (user-supplied) 4 Alarmudgangskabler (user-supplied) 5 20/230 VAC, 50/60 Hz 6 Lydindgangs-/udgangsinterfacekabler (user-supplied) 7 Ekstern sprinklerpumpe (user-supplied) 8 Udgang til sprinkler, 2-leder (user-supplied) 3.2 Typisk konfiguration - Daisy Chain VIDEOJET connect 7000 kan fungere i en netværkskonfiguration af typen "daisy chain" som vist på figuren nedenfor. Hvor mange enheder, der kan tilsluttes til et enkelt netværkslink, afhænger af mange faktorer. Der kan f.eks. tilsluttes maksimalt 50 enheder, når der er et enkelt MIC7000-kamera tilsluttet til hvert VIDEOJET connect 7000, som er indstillet til at streame en enkelt livevideo ved 5 bps og en enkelt optagelsesstream ved 5 bps og bithastigheder for indkodning til maksimalt 7 Mbs. Bosch Security Systems Installation Manual_da F.0U

12 2 da Produktoversigt VIDEOJET connect 7000 Tilslutning af flere kameraer og forøgelse af bithastigheden har i høj grad indflydelse på det maksimale antal enheder, der kan tilsluttes i en daisy chain-netværkskonfiguration. Uanset de individuelle enhedsindstillinger er det vigtigt at bevare den overordnede netværksbåndbredde på mindre end 700 Mhz. Pålideligheden af netværkskommunikationen kan øges ved at tilslutte begge ender af daisy chain-netværket til head-end-switchen. Da avanceret programmering (f.eks. RSTP) skal opsættes i head-end-switchen, anbefales denne konfiguration kun for avancerede netværksbrugere. Flowkontrol for VIDEOJET connect 7000 er som standard aktiveret. Det er kun avancerede brugere, der bør overveje at deaktivere flowkontrol. Cat5e/Cat6e = 00 m max. Cat5e/Cat6e = 00 m max. Cat5e/Cat6e = 00 m max. Figur 3.2: Typisk daisy chain-konfiguration for VIDEOJET connect 7000 Ethernet-kabel (netværk) (Cat5e/Cat6e) (Brugerleveret) mellem et Bosch-kamera og porten mærket PoE på VIDEOJET connect Kun data IP-kabel (Cat5e/Cat6e) til head-end-netværket Bemærk: Kablet til head-end kan også være et fiberoptisk kabel fra et af de to SFP-stik. 3 Head-end-netværk 4 "Daisy chain" med kun data IP-kabel Bemærk: Kablet til hovedenden kan også være et fiberoptisk kabel fra et af de to SFPstik. 5 20/230 VAC, 50/60 Hz 6 "Daisy chain" med kun data IP-kabel til næste VIDEOJET connect 7000-enhed (ikke vist) F.0U Installation Manual_da Bosch Security Systems

13 VIDEOJET connect 7000 Produktoversigt da Typisk konfiguration - Flere kameraer til head-end-netværk Cat5e/Cat6e = 00 m max. Figur 3.3: Flere kameraer til VIDEOJET connect 7000 Ethernet-kabel (netværk) (Cat5e/Cat6e) (Brugerleveret) mellem et Bosch-kamera og porten mærket PoE på VIDEOJET connect Kun data IP-kabel (Cat5e/Cat6e) mellem et Bosch IP-kamera og porten mærket ETH 2 på VIDEOJET connect Head-end-netværk 4 Kun data IP-kabel (Cat5e/Cat6e) mellem et Bosch-kamera og porten mærket ETH på VIDEOJET connect Fiberoptisk kabel til head-end-netværket 6 Fiberoptisk kabel til næste VIDEOJET connect 7000-enhed (hvis relevant) Bosch Security Systems Installation Manual_da F.0U

14 VIDEOJET connect 7000 Typisk konfiguration - Mobil visning 3.4 da Produktoversigt 4 Cat5e/Cat6e = 00 m max. Figur 3.4: Mobil visning ved brug af den integrerede transkoder i VIDEOJET connect 7000 Ethernet-kabel (netværk) (Cat5e/Cat6e) (Brugerleveret) mellem et Bosch-kamera og porten mærket PoE på VIDEOJET connect Netværksswitch (Brugerleveret) 3 Head-end-netværk 4 Internet ("skyen") 5 Mobilenhed med Bosch-videosikkerhedsapp 6 Kun data IP-kabel til den næste VIDEOJET connect 7000 enhed Bemærk: Kablet kan også være et fiberoptisk kabel fra et af de to SFP-stik F.0U Installation Manual_da Bosch Security Systems

15 VIDEOJET connect 7000 Tekniske data da Tekniske data Specifikationer Specifikation Effektkrav Alarmindgange * Alarmudgange * Lyd * Værdi 00 VAC-240 V AC (90 VAC-264 VAC med tolerance indregnet), 50/60 Hz, 56 V-udgang Fire (4) normale tørkontakter (N.O./N.C. kan vælges) Overvåget, kontrolleret alarmindgang (Alarm ), 2,2 kiloohm (Ω) slutterminerende modstand Tre (3) udgange af typen open collector, 32 VDC, 50 ma En () monoindgang, en () monoudgang stik 3,5 mm stereojack signallinjeindgang 9 kohm typisk, 5,5 Vpp maks. 25 signallinjeudgang 3,0 Vpp ved 0 kohm typisk, 2,3 Vpp ved 32 kohm typisk,,7 Vpp ved 6 ohm typisk Udgang til sprinklersystem * Sprinklerkontakt * Kommunikation Lokal lagring SFP (Small Form Factor-stik) Beskyttelse mod indtrængen/ standard Tørkontaktsrelæ, 250 V, 5 A Trykknap til kortvarigt at aktivere/teste sprinklerrelæet Tre (3) 0BASE-T/00BASE-TX/000 Base-TX. Hvis SFP-fiberoptikmoduler er installeret: to (2) 000 BASE-FX Et () stik til et valgfrit CompactFlash-hukommelseskort (CF), Type I/Type II, True IDE Mode, maks. TB (Brugerleveret) To (2) stik til brug med Fiberoptikmoduler, der kan tilsluttes med lille formfaktor (kun GB) som anbefalet i afsnittet Ekstraudstyr, Side 9 IP66, IP67, NEMA Type 4 * Bemærk: Denne funktion er kun gyldig for et MIC7000-kamera, der er "bundet" til kamera. Oplysning! Hvis et MIC7000-kamera er tildelt til kamera i transkoder-opsætningen, bliver det "bundet" til alarmindgangene/udgangene, lydindgangen/-udgangen og sprinklerudgangen, der leveres af VIDEOJET connect 7000-enheden. Bosch Security Systems Installation Manual_da F.0U

16 6 da Tekniske data VIDEOJET connect Målskitser 250 mm (9.84 in.) 330 mm (3 in.) mm (3.57 in.) F.0U Installation Manual_da Bosch Security Systems

17 VIDEOJET connect 7000 Installation da 7 5 Installation!!! Forsigtig! Monteringen skal udføres af kvalificeret personale og være i overensstemmelse med ANSI/ NFPA 70 (National Electrical Code (NEC), Canadian Electrical Code, del I (også kaldet CEkode eller CSA C22.) og alle gældende, lokale bestemmelser. Bosch Security Systems, Inc. påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der er forårsaget af forkert eller mangelfuld montering. Advarsel! Risiko for overspænding Dette produkt kræver en beskyttelsesenhed mod overspænding (SPD - Surge Protective Device) eller overspændingsafleder som del af installationen for at kunne klare overspændinger, der overstiger overspændingskategori II, 2500 Vpk. Advarsel! EKSTERNE LEDNINGER SKAL FØRES GENNEM ET PERMANENT JORDFORBUNDET METALLEDNINGSRØR. Oplysning! For at bevare IP-normeringen for strømforsyningskabinettet må der kun installeres anførte eller godkendte ledningshubs eller fittings med samme miljønormering som kabinettet i overensstemmelse med vejledningen for hubben eller fittingen. Bemærk: I disse trin refererer tallene i parenteser til tallene på figuren i Kredsløbskortets tilslutninger, Side 20.. Vælg et sikkert sted til installation af enheden. Ideelt er dette et sted, hvor enheden ikke kan blive udsat for interferens, bevidst eller ved et uheld, og hvor miljøforholdene overholder de angivne specifikationer. Bosch anbefaler installation af enheden på et skyggefuldt sted, væk fra direkte sollys. 2. Fjern låget. Løsn de fire (4) M4-skruer, og fjern låget på kabinettet. 5. Montering 3. Monter enheden på en jævn overflade, hvis ønsket. Lokaliser de fire (4) monteringshuller. Bor om nødvendigt fire (4) huller i overfladen til monteringsboltene, der passer til M6- skruer, og brug figuren herunder som skabelon. Skru kabinettet fast til monteringsoverfladen med fire (4) rustfri M6-stålskruer og spændeskiver (medfølger ikke), som passer i de store huller i kabinettet. Bosch Security Systems Installation Manual_da F.0U

18 8 da Installation VIDEOJET connect 7000 Figur 5.: Mål, monteringshuller, VIDEOJET connect 7000 Oplysning! Hvis du monterer kabinettet i lodret position (f.eks. på en væg), skal en person holde kabinettets låg, mens en anden person monterer kabinettet, for at undgå at beskadige nogen del af kabinettet og/eller påføre installatørerne personskade. 5.2 Installation af kabelrør 4. Installer kabelgennemføringer. Installer på basis af dine installationskrav kabelrør (Medfølger ikke), kabelforskruninger med O-ringe og/eller rawplugs i kabinettets huller efter behov ved at bruge illustrationen nedenfor F.0U Installation Manual_da Bosch Security Systems

19 VIDEOJET connect 7000 Installation da 9 Figur 5.2: Layout på VIDEOJET connect 7000-kabinet Valgfrit hul (størrelse M6 / ½), tilstoppet, til kabelforskruning til tilslutning til sprinkler* 2 Valgfrit hul (størrelse M25 / ¾"), tilstoppet, til kabelrør (Brugerleveret) til vekselstrøm 3 Kabelforskruning, størrelse M6 / ½ (Brugerleveret) til vekselstrøm 4 Valgfrit hul (størrelse M25 / ¾"), tilstoppet, til kabelrør (Brugerleveret) til audio*- og/eller alarmindgange/-udgange* eller til fiberoptisk kabel (Brugerleveret) 5 Valgfrit hul (størrelse M6 / ½), tilstoppet, til kabelrør (Brugerleveret) til audio*- og/eller alarmindgange/-udgange* eller til fiberoptisk kabel (Brugerleveret) 6 Kabelforskruning, størrelse M6 / ½, til kun data IP-kabel (Cat5e/Cat6e, Brugerleveret) eller til fiberoptisk kabel (Brugerleveret) 7 Valgfrit hul (størrelse M6 / ½), tilstoppet, til kabelrør (Brugerleveret) til kun data IP-kabel (Cat5e/ Cat6e, Brugerleveret) eller til fiberoptisk kabel (Brugerleveret) 8 Valgfrit hul (størrelse M25 / ¾"), tilstoppet, til kabelrør (Brugerleveret) til HPoE Ethernet (netværk) (Cat5e/Cat6e, Brugerleveret) til IP-kamera * Bemærk: Denne funktion er kun gyldig for et MIC7000-kamera, der er "bundet" til kamera. Monter kabelrøret i henhold til producentens anvisninger. Bemærk: Brug illustrationen af layoutet af kredsløbskortet (PCBA - Printed Circuit Board Assembly) på næste side som reference, når du udfører trin 5-3. Bosch Security Systems Installation Manual_da F.0U

20 20 da Installation VIDEOJET connect Kredsløbskortets tilslutninger Figur 5.3: Layout på kredsløbskort til VIDEOJET connect 7000 Jordstik, sprinklerudgang (valgfri) 2 Klemmerække, 2-benet [til tilslutninger til valgfri sprinkler] 3 Terminalstik, 3-benet [til strømforsyningsindgang] 4 Trykknap til kortvarigt at aktivere/teste sprinklerrelæet 5 Lydudgang 6 Lydindgang 7 Terminalsti, 7-benet [til alarmudgange og for den overvågede alarmindgang] 8 Terminalstik, 6-benet [til alarmindgange] 9 Et () stik til et valgfrit CompactFlash-hukommelseskort (CF), Type I/Type II, True IDE Mode, maks. TB (Brugerleveret) 0 To (2) stik til brug med Fiberoptikmoduler, der kan tilsluttes med lille formfaktor (kun GB) (Brugerleveret) To (2) RJ45 Ethernet-porte (hunstik) (mærket ETH, ETH2) 2 En () RJ45 HPoE Ethernet-port (hunstik) (mærket PoE) 3 Jordstik, vekselstrøm (påkrævet) F.0U Installation Manual_da Bosch Security Systems

21 VIDEOJET connect 7000 Installation da Installation af strømkabel 5. Tilslut strømkablet. Forbered kablet som nødvendigt. Før kablet gennem en passende kabelforskruning eller et kabelrørshul i nærheden af det trebenede terminalstik, hvor strømkablet skal installeres på kredsløbskortet (del 3). Sæt kablerne i stikket i henhold til nedenstående tabel. Ben Beskrivelse/funktion Spænding 2 Ingen forbindelse 3 Neutral spænding Kontroller, at forbindelserne sidder godt fast. Tryk forsigtigt stikket ned på den rette placering på kredsløbskortet. Jordforbind kabinettet. Fjern messingmøtrikken og topkobberspændeskiven fra jordstikket (del tættest på del 2). Læg dem til side. Fjern ringstikket (medfølger). Sæt jorddelen af strømstikket ind i ringstikket, og klem det på plads. Placer ringstikket på jordstikket nederst på kobberspændeskiven. (Ringstikket skal være mellem to (2) kobberspændeskiver). Sæt topkobberspændeskiven på igen. Skru messingmøtrikken på. 5.5 Installation af Ethernet-kabler 6. Tilslut HPoE Ethernet-kablet. Før et Ethernet-kabel fra IP-kameraet gennem en passende kabelforskruning eller et kabelrørshul i nærheden af porten, der er mærket PoE på kredsløbskortet (del 2). Tilslut kablet til porten på kredsløbskortet. 7. Tilslut netværkets Ethernet-kabler, hvis det er relevant. Før et Ethernet-kabel (Cat5e/Cat6e, der er normeret til 350 MHz) fra head-end-netværket gennem en passende kabelforskruning eller et kabelrørshul i nærheden af RJ45-portene, der er mærket ETH og ETH2 (del ). Tilslut kablet til en af portene. Hvis du opretter tilslutning til en anden netværksenhed (f.eks. en anden VIDEOJET connect 7000-enhed), skal du føre et Ethernet-kabel gennem en passende kabelforskruning eller et kabelrørshul og sætte det i RJ45-porten, der er mærket ETH2 (del ). 5.6 Fiberinstallation 8. Installer SFP-moduler, hvis det er relevant. Installer SFP-modul(er) i SFP-stikkene (del 0). Se i installationsvejledningen fra producenten af dit valgte SFP-modul. Se i afsnittet Ekstraudstyr, Side 9 for anbefalinger. Før et fiberoptikkabel fra den eksterne enhed gennem en passende kabelforskruning eller et kabelrørshul i nærheden af SFP-stikket/-stikkene. Afslut kablet. Tilslut kablet til de korrekte SPF-stik. Bosch Security Systems Installation Manual_da F.0U

MIC Alarm-Washer Interface Unit

MIC Alarm-Washer Interface Unit MIC Alarm-Washer Interface Unit MIC-ALM-WAS-24 da Installation Manual MIC Alarm-Washer Interface Unit Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 4 1.1 Om denne vejledning 4 1.2 Juridiske

Læs mere

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger DVR 700 Sikkerhed da 1 1 Sikkerhed 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger Følgende sikkerhedsanvisninger bør læses, følges og gemmes til senere reference. Overhold alle advarsler på enheden og i betjeningsvejledningen,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide IP8372 Bullet Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia Outdoor Day & Night

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Indhold Pakkens indhold....................................... 3 Hardwarefunktioner..................................... 4 Indikator-beskrivelser....................................

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Installationsmanual Flydekontakt

Installationsmanual Flydekontakt Flydekontakt Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 2 VEDLIGEHOLDELSE... 3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 BORTSKAFFELSE... 3 AKTIVERING OG TEST I ALARMSYSTEMET... 3 Side 1

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. Alle rettigheder forbeholdt. www.scican.com SciCan Data Logger Installation af SciCan Data Logger på din Statim.......2

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Kvikguide Starter System 3.2

Kvikguide Starter System 3.2 3.2 Indholdsfortegnelse ii / 12 Indholdsfortegnelse 1 Leverancen omfatter... 3 2 Forudsætninger... 4 3 De første trin... 5 4 Information og hjælp... 12 1 Leverancen omfatter 3 / 12 1 Leverancen omfatter

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

Installationsguide til trådløs TV-forbindelse

Installationsguide til trådløs TV-forbindelse Installationsguide til trådløs TV-forbindelse Waoo! AirTies 4641 /UNO Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Velkommen Kære kunde Tillykke med din trådløse TV-løsning fra

Læs mere