Bemærkninger til FDAs standardvedtægter af 23. oktober 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til FDAs standardvedtægter af 23. oktober 2000"

Transkript

1 Bemærkninger til FDAs standardvedtægter af 23. oktober 2000 Standardvedtægter er udfærdiget af FDAs juridiske Udvalg i samarbejde med Sekretriatet i foråret og sommeren 2000 og afløser de standardvedtægter, som FDA tidligere har udarbejdet. De nu udarbejdede vedtægter fremkommer på baggrund af erfaringer indhøstet gennem de senere år. FDA er gennem tiden blevet bekendt med et meget stort antal vedtægter, som er anvendt ude i antenneforeningerne. I alle de tilfælde, hvor vedtægterne adskiller sig fra de gamle standardvedtægter, er der tale om ændringer, som er konkret gennemtænkt af dygtige foreningsfolk og deres rådgivere. Vi har på den baggrund forsøgt at formulere bestemmelser, som vi mener gennemsnitligt er praktiske i de enkelte foreninger. Man skal aldrig helt ukritisk blot skrive af efter andre men altid selv gennemtænke, om det er praktisk også i det foreliggende tilfælde. Det bemærkes, at forslaget bygger på den typiske antenneforening, og at det ikke er umiddelbart anvendelig i tilfælde, hvor man har opbygget anlægget som en paraplyorganisation (forsyningsfællesskab). FDA har ikke på nuværende tidspunkt udfærdiget direkte forslag til sådanne vedtægter men vil kunne være behjælpelig hermed, såfremt det måtte ønskes af et medlem. Grundlæggende kan standardvedtægterne anvendes med de tillempninger, som er naturlige. FDAs bemærkninger til de enkelte paragraffer er følgende: Ad 2 2. Her er valgt en formulering således at alle aktiviteterne kan foregå i foreningens regi, men således at det også er muligt at udleje kapaciteten. 3. Her anføres så bredt som muligt det interesseområde, som man ønsker, foreningen skal dække. Ad 3 2. Her tages der et vist økonomisk forbehold, således at man ikke har pligt til at tilslutte en abonnent, med mindre det også økonomisk kan lade sig gøre. Man kunne ellers få besvær med afsidesboende kværulanter, som insisterer på at komme med. Ad 4 2. Her understreges det, at det er udlejeren, der via huslejen bør opkræve bidraget (kontingentet) til antenneanlægget, og at foreningen kan holde sig til udlejeren. Læg mærke til, at formuleringen kun dækker lejere, der er tilsluttet på ejerens foranledning. 1

2 Ad 8 2 (3). Der kunne tilføjes yderligere et nr. som kunne formuleres således: Udmeldelse kan dog kun ske, såfremt medlemmet indbetaler et beløb, der svarer til det pågældende medlems andel af foreningens nettogæld opgjort efter det regnskab, der udfærdiges på tidspunktet for udmeldelsen. Beløbet forfalder til betaling senest en måned efter afholdelse af den generalforsamling, hvor regnskabet godkendes. Bestemmelsen sikrer på den ene side, at det enkelte medlem kan udmelde sig af foreningen. På den anden side sikrer den såvel foreningen som dennes kreditorer mod en folkeflugt, der ville kunne få uoverskuelige økonomiske konsekvenser. Man skal være meget opmærksom på at få taget aktiverne med til den faktiske handelsværdi i regnskaberne, hvis man benytter nettogælden som grundlag. Begrundelsen for at medtage en bestemmelse om betaling for udmeldelse skal søges deri, at den eksisterende forening har foretaget sine dispositioner i tillid til, at medlemskredsen er nogenlunde uforandret. Også de kreditorer, som måtte have givet foreningen kredit, har en interesse i medlemskredsens nogenlunde stabile forhold. Det må også haves for øje, at der i en fremtidig konkurrencesituation kan ske det, at enkeltleverandører udsender tilbud til enkeltgrupper af medlemmer i antenneforeningen uden at ville have andre grupper med. Dette kan få alvorlige økonomiske følger for foreningen og dermed for medlemskredsen. Det er ikke usædvanligt i andelsselskaber at have bestemmelser af et indhold som her foreslået. Det skal selvfølgelig af foreningen overvejes nøje, om man ønsker en sådan bestemmelse indført. 2. Den tidligere nr. 2 bliver herefter nr. 3. Ad 10 Bestemmelsen om punkterne på den ordinære generalforsamling skal selvfølgelig afstemmes efter de principper, som man vælger i foreningen. 2. Der er ikke foreskrevet noget om, at der til samtlige medlemmer skal udsendes regnskab og budget inden generalforsamlingen. I forhold til medlemmernes generelle interesse i at studere foreningens forhold er der formentlig tale om en uforholdsmæssig dyr foranstaltning. Derimod er der indsat en bestemmelse om, at regnskab og budget kan afhentes på et nærmere angivet sted - eksempelvis foreningens kontor, det lokale bibliotek eller en anden opgivet adresse nogle dage forud for generalforsamlingen. 2. Er ny og tager højde for at mange foreninger driver info-kanaler / tekst-tv-systemer i deres anlæg. 3. Samme som til nr I oplægget forudsættes det, at generalforsamlingen fastsætter bidraget (kontingentet), og at bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften (købsprisen for nye abonnenter). Dette er erfaringsmæssigt mest hensigtsmæssigt. Ad 12 Det skal her som i alle andre forhold haves for øje, at bestyrelsen handler under ansvar over for generalforsamlingen og derfor må handle i overensstemmelse med, hvad man forventer, denne vil billige. 2

3 3. Standardvedtægterne lægger op til, at det er lejerne, der har stemmeretten. Spørgsmålet er i nogen grad kontroversielt. Synspunktet er, at antenneforeningsforhold vedrører den enkelte husstand, og at udgifter hertil direkte afholdes af denne oftest i praksis uden om lejebetalingen. Det forekommer derfor FDA mest demokratisk, at man forholder sig sådan på dette punkt. Det er efter FDAs opfattelse muligt at have vedtægtsbestemmelser med dette indhold, idet det retlige udgangspunkt er, at lejerne ikke har stemmeret, og at udlejeren har stemmeret med een stemme, jfr. Ugeskrift for Retsvæsen 1983 side 609. Man fratager således ikke udlejeren rettigheder, som han ellers ville have, ligesom man ikke pålægger ham pligter, som han ikke umiddelbart kan vælte over på dem, der er (med)ansvarlige for beslutningen. Det er efter FDAs opfattelse særlig vigtigt, at man ikke accepterer stemmeretsbestemmelser, der giver grupper af medlemmer ret til at stemme "en bloc" på fleres vegne. Derved risikerer man at underminere det direkte demokrati i foreningen og underkaste sig sikkert lige så demokratiske systemer i andre foreninger. Faren består simpelthen i, at der ofte møder meget få på generalforsamlingen i de foreninger, det drejer sig om. Et meget lille antal vælgere i den ene forening kunne derved komme til at bestemme alt i den anden forening. I vekslende omfang kan man udforme alternative bestemmelser på dette område. For eksempel kunne man begrænse udlejerens stemme til et bestemt antal pr. "x" husstande. En del foreninger har bestemmelser om, at lejerne udøver stemmeretten på programvalgsområder, medens udlejeren udøver stemmeretten som eet medlem på andre områder. 6. Denne bestemmelse sikrer at også den, som ikke kan være til stede på en generalforsamling kan være repræsenteret. På den anden side så betyder begrænsningen i antallet af fuldmagter at ingen kommer til at kunne kontrollere beslutningsprocessen som sådan. Ad Det forudsættes, at bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften, jfr. ovenfor under ad. 10. Ønsker man ikke det, kan man blot udelade stk. 2 og indsætte en bestemmelse i 10 om, at generalforsamlingens dagsorden skal indeholde et sådant punkt. 3. Der er indsat en bestemmelse om, at der kan ydes honorar til bestyrelsen. Antenneforeninger er ofte så små, at de ikke kan bære egentlig ansættelse af administrativt personale. På den anden side har antenneforeningen ikke karakter af en sådan almen forening, hvor bestyrelsen bør arbejde gratis. Vælger man at honorere bestyrelsen er det vigtigt, at disse honorarer fremgår tydeligt af regnskaberne, idet man i modsat fald helt berettiget kan få store problemer med medlemmerne på generalforsamlingen. Nogle kunne ønske, at eventuelle bestyrelseshonorarer fastsættes af generalforsamlingen. Det er ikke valgt her, fordi emnet er alt for følelsesladet til en generalforsamlingsdebat. Som ovenfor nævnt betyder det ikke, at emnet ikke kan tages op. Det hører da blot hjemme i forbindelse med godkendelse af regnskab og budget, og bestyrelsen har ansvaret for fornuftige dispositioner også på dette punkt. 4. Bestemmelsen er ny og taget med på opfordring fra et medlem i FDA. Hensigten er at forhindre at FDA-medlemskabet kan bruges til at finde de sidste kroner for at få et budget 3

4 til at hænge sammen. Konsekvensen af at indføre forpligtelsen i vedtægterne er at det kræver en vedtægts-ændring at kunne melde foreningen ud af FDA. Ad 14 Ad 15 Bestemmelsen indebærer, at det ikke altid er nødvendigt at have hele bestyrelsen til at underskrive. Antallet og kredsen af personer, der kan tegne foreningen, skal man selvfølgelig vurdere konkret i hver enkelt forening, men det er praktisk at have en bestemmelse om det. Til gengæld er det vigtigt, at der er en klar tegningsregel, idet man ellers risikerer, at for eksempel tinglysningskontorerne forlanger udskrift af forhandlingsprotokollen for generalforsamlingen til dokumentation for, at en pantsætning er besluttet. Eksemplet er hentet fra eget erfaringslager. 1. Man skal konkret vurdere, om en bestemmelse af dette indhold er hensigtsmæssig. Som udgangspunkt er det tilfældet, og man bør i al fald aldrig acceptere solidarisk hæftelse fuldt ud. Nogle foreninger kan være afhængige af, at medlemmerne hæfter for et nærmere maksimeret beløb. Det giver da også sjældent problemer ved nytegninger, såfremt det er der er et sådant hæftelsesbeløb. 1. Dette afsnit tilsigter at beskytte foreningen mod erstatningskrav fra medlemmerne. I visse sammenhænge kunne man godt forestille sig et sådant rejst, hvorfor det er relevant med en ansvarsfraskrivelsesklausul. Ad Der lægges op til at revision skal ske ved professionelle revisorer. Begrundelsen herfor er at omsætningen i antenneanlæggene bredt set er ved at antage et omfang, så en sådan professionel regnskabsmæssig bistand må anses for hensigtsmæssig. Der er tale om omsætninger, der er så store at det ikke længere kan anses for rimeligt alene at overlade ansvaret herfor til dels en valgt kasserer dels foreningsvalgte revisorer. Denne formulering er ikke udtryk for mangel på tillid til hverken kasserere eller foreningsvalgte revisorer men skal ses som en hjælp til og en sikkerhed for disse ikke-professionelle grupper. Ad 17 Hvorvidt det særligt i de mindre og små anlæg vil være at skyde gråspurve med kanoner med en sådan bestemmelse er vi opmærksomme på. Når det her er anført som det almindelige udgangspunkt har vi ønsket at markere vigtigheden af og retningen på den udvikling, som har fundet sted i de seneste år. 1. Det er vigtigt at have bestemmelser om restancer også i vedtægterne. Ordene "enhver ham påhvilende forpligtelse" dækker alle forpligtelser og således også for eksempel Copy Dan-afgiften. 2. Det er praktisk, at bestyrelsen fastsætter tarifferne, men man kan efter temperament vælge at lade det være et generalforsamlingsanliggende. Ad 18 Ad 19 Bestemmelsen er supplement til formålsparagraffen - 2. Bestemmelsen regulerer fraflytningsproblemerne. 4

5 Man skal være opmærksom på, at oplægget forudsætter, at tilslutningen følger ejendommen og ikke kan medtages ved fraflytning. Det er gennemsnitligt i antenneforeningernes interesse, da der i mange byer ikke endnu er fuldt udbyggede anlæg, hvorfor den geografiske placering er meget afgørende, jfr. 3 og bemærkningerne hertil. Alternativt kunne man beslutte, at det er muligt at medtage sin tilslutning, såfremt man flytter. En sådan bestemmelse kan formuleres således: "Tilslutningen er medlemmets ejendom. Medlemmet er berettiget til at overdrage tilslutningen til trediemand, der opfylder betingelserne i 3 stk. 2 for at blive medlem. Erhververen indtræder i samtlige overdragerens rettigheder og forpligtelser over for foreningen og bliver ved erhvervelsen fuldt medlem. Samtlige omkostninger forbundet med overdragelsen afholdes af parterne. Foreningen kan alene betinge sig betaling for arbejdsløn og materialer knyttet til overdragelsen." Ad 20 Opmærksomheden henledes generelt på, at nye og tidligere ejere/lejere indbyrdes må foretage eventuel skæring af kontingenter og medlemsbidrag, idet foreningen efter de almindelige regler herom ikke har pligt til at modtage delbetaling. Såfremt hele eller dele af anlægget er etableret af lejerne i en udlejningsejendom i overensstemmelse med reglerne i lejelovens 29 følger det af lovens 29 stk. 5 at foreningen skal tegne en ansvarsforsikring og en kaskoforsikring. For sådanne anlæg skal vi foreslå følgende formulering af 20: Ad Ad 21 Foreningen skal tegne en ansvarsforsikring og en kaskoforsikring vedrørende antenneanlægget". Bestemmelserne regulerer forholdet mellem foreningen og medlemmerne. De taler for sig selv og er indsat på baggrund af erfaringer og råd indhentet gennem tiden. Det bør understreges, at flere af reglerne formentlig ville gælde, også selv om de ikke direkte er fastsat i vedtægterne. Alligevel er det hensigtsmæssigt at have regler af denne type med. I konfliktsituationer står man ofte over for særlig vanskelige medlemmer, over for hvem det er praktisk at have "ord" at hælde på. 1. Bestemmelsen tager sigte på at imødegå eventuelle amatørindgreb på anlægget og sikre foreningens indflydelse på anlæggets kvalitet. 2. Denne bestemmelse søger at sikre at også tilslutning af for dårligt materiel eller ulovlige komponenter kan håndteres fra anlæggets side. Ad Bestemmelsen er ny. Den skal som følge af at myndighedskontrollen på dette område er ophørt gøre anlæggene opmærksomme på nødvendigheden af fortsat at sikre sig de nødvendige tekniske dokumentationer af anlægget. Der tænkes på målerapporter, ledningsplaner med videre. 3. Også denne bestemmelse er ny. Den er efter FDAs opfattelse en naturlig følge af at myndighedskontrollen på dette område er ophørt. Hensigten er at sikre anlægget mod at kunne handle med udbydere, om ikke ønsker at tilslutte sig i det mindste branchens mindstekrav på det tekniske område. 5

6 Ad 25 Der er her - i modsætning til de tidligere standardvedtægter - kun udfærdiget 1 alternativ. I praksis giver det anledning til nogle problemer at følge med i den rivende udvikling, der sker med hyppige udskiftninger og tilføjelser af kanalmuligheder. De valgte formuleringer forudsætter, at bestyrelsen principielt forestår og gennemfører ændringer i kanalantallet og anlægget indenfor de rammer, som fremgår af eventuelle gemeralforsamlingsbeslutninger, herunder budgetter og af det almindelige bestyrelsesansvar. Læg mærke til, at der i paragraffen er indbygget en regel om en vis alsidighed i programvalget. FDA mener, at man bør tage et udstrakt hensyn også til mindretalsinteresser i anlæg, hvor man distribuerer mange kanaler. Der kunne i stedet indføres en særlig bestemmelse om programvalg. Et eksempel på, hvordan en sådan vil kunne udformes følger her: PROGRAMVALG 2x Valg af de radio- og TV-programmer, der skal sendes i bredbåndskabelanlægget, kan foretages således: 1. Bestyrelsen kan inden for budgettet beslutte ændringer og skal i så fald snarest muligt, og så vidt muligt inden ændringerne sker, skriftligt underrette medlemmerne herom. 2. Generalforsamlingen kan beslutte ændringer og fastsætter endeligt de økonomiske rammer. 3. Der kan ved urafstemning blandt samtlige medlemmer foretages valg af programmer eller ændringer i programsammensætningen. Ad 26 Urafstemning kan besluttes af bestyrelsen og skal gennemføres på skriftlig begæring fra mindst x medlemmer med angivelse af forslag til ændringer. Afstemning skal iværksættes senest 1 måned efter, at en sådan begæring er modtaget. Der skal gives medlemmer mindst 15 dage til at indsende stemmeseddel. Stemmesedler fra medlemmer, der er i restance, samt stemmesedler, der er fejlagtigt udfyldt, deltager ikke i afstemningen. Optælling og kassation af stemmesedler skal godkendes af revisorerne, jfr. 10 nr. 5 pkt. 7 sammenholdt med 16 nr Vedtægtsændringer bør aldrig kunne gennemføres på en enkelt generalforsamling. Det er selvfølgelig praktisk men udemokratisk og medfører risiko for hyppige vedtægtsgeneralforsamlinger, hvis man vælger dette. En bestemmelse som foreslået i 26 giver medlemmerne mulighed for at debattere både forslaget forud for den første generalforsamling og de herpå vedtagne forud for den nye generalforsamling. Det er selvfølgelig nødvendigt at have bestemmelser om kvalificeret flertal ved vedtægtsændringer. 4. En bestemmelse som den her anførte skulle efter FDAs oplysninger ikke kunne medføre skattemæssige konsekvenser for foreningen i drift. Bestemmelsen kan tilgodese mange andre modtagere af et eventuelt overskud. Her følger derfor et par yderligere muligheder: Q Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles til almennyttige formål efter den opløsende generalforsamlings bestemmelse. R Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles til almen 6

7 nyttige formål indenfor foreningens forsyningsområde jfr. 2 efter den opløsende generalforsamlings bestemmelse. S Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, tilfalder FDA, Forenede Danske Antenneanlæg. Denne idé er ikke FDAs men en følge af at FDA faktisk har modtaget et sådant overskud fra en ophørt forening. Såfremt hele eller dele af anlægget er etableret af lejerne i en udlejningsejendom i overensstemmelse med reglerne i lejelovens 29 følger det af lovens 29 stk. 5 at foreningen ved ophør skal bære udgifterne til nedtagning af antenneanlægget og retablering. For sådanne anlæg skal vi foreslå følgende ekstra stk. indføjet i 26 som stk. 2, hvorefter de øvrige bestemmelser nummereres op : Ad Foreningen skal i tilfælde af ophør bære udgifterne til nedtagning af antenneanlægget og eventuel retablering for så vidt angår de dele af anlægget, der er omfattet af lejelovens bestemmelser herom. 1. Bestemmelsen er ofte i vedtægter formuleret som her. Det skal understreges, at bestemmelsen blot indebærer, at fortolkning i første række afgøres af generalforsamlingen. Som i alle andre foreningsforhold er også vedtægtsspørgsmål undergivet domstolenes kontrol, således at det står enhver frit gennem sagsanlæg at søge spørgsmål afklaret, som man mener er afgjort forkert efter vedtægterne. 2. Er ny og tager højde for at mange foreninger driver info-kanaler / tekst-tv-systemer i deres anlæg. FDAs juridiske udvalg 2000 godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesarbejde foreningen af vandværker i danmark Udgiver Titel Tryk Foreningen af Vandværker i Danmark 1. sal Solrød Center 22 C, 2680 Solrød www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder

VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Indhold I. Almindelig orientering Baggrund...3 Cirkulærets

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV Vedtægter for Løgstør Kabel-TV 1. Navn Foreningens navn er Løgstør Kabel-TV. 2. Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: a. danske og udenlandske

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Bestyrelsens opgaver og pligter

Bestyrelsens opgaver og pligter Kendt dit bestyrelses ansvar. Uanset om du er medlem af bestyrelsen i en lille forening eller en større, eller en virksomhed er det vigtigt, at du er bekendt med dit ansvar, som bestyrelsesmedlem. Du har

Læs mere

EN NY STRUKTUR DEBATOPLÆG ADVOKATRÅDETS STRUKTURUDVALG 25. APRIL 2007

EN NY STRUKTUR DEBATOPLÆG ADVOKATRÅDETS STRUKTURUDVALG 25. APRIL 2007 EN NY STRUKTUR DEBATOPLÆG AF ADVOKATRÅDETS STRUKTURUDVALG 25. APRIL 2007 I. INDLEDNING 4 1. UDVALGETS KOMMISSORIUM 4 2. UDVALGETS SAMMENSÆTNING 7 3. UDVALGETS ARBEJDE 8 II. RESUMÉ 9 III. ADVOKATSAMFUNDETS

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere