Referat fra bestyrelsesmøde d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde d Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening er registreret som ejer på tinglysningskontoen. De fire anpartshavere skriver under sammen med lejerforening. Udkast til følgebrev findes uforståelig for almindelige mennesker. Bestyrelsen laver et udkast til et forenklet brev på mere forståeligt sprog. Evy tager kontakt til advokaten. 2. Opdatering på regnskabet "Foreningskonto" bliver omdøbt til "Navet". Formanden gennemgik de forskellige kolonner i regnearket. Der bliver udleveret en opdatering hver gang bestyrelsen mødes. 3. Aktivitetsoversigt Besigtigelses tur på Navet d kl Start fra Navet 47. Ulla og Henrik kommer med et oplæg til handlingsplan for Navet. Arbejdsdag Navet d kl Morgenkaffe hos Lars, Navet 42. Natur tur sidst i maj Dato følger. Henrik melder tilbage efter aftale med Hans. Arbejdsdag på legepladsen d kl Sankt Hans fest d. 23. juni kl på Navet. Snobrød på legepladsen kl Årets taler Thomas Kastrup Larsen. Der skal sendes en påmindelse til ham Lena tager kontakt. Et forslag til en fælles spis sammen arrangement i skoven sammen med lejerforening. Lige inden skoleferien slutter f.eks. fredag d Evy kontakter Jens Jeppesen. Arbejdsdag på legepladsen d kl Fællesmøde med Lejerforeningen Navet d. 13. september Generalforsamling i uge 47 onsdag d. 24. november. Evy reserverer lokaler på Kroen. Juletræ søndag d. 28. november kl Der serveres gløgg og æbleskiver. 4. Næste møde 18. marts 2010 kl hos Evy. Referat fra bestyrelsesmøde d Punkter på dagsorden d Indkaldelse til generalforsamling i LAK 2. Konference om ny landdistriktspolitik 3. Ændring af dato for besigtigelses tur ad.1 D. 23. marts. Evy deltager ad.2 D. 6. april Ulla og Evy deltager ad.3 Dato er ændret rykket en uge frem til Henrik, Evy og Ulla deltager. Arbejdet med plejeplan af Navet er påbegyndt Diverse Der drøftes muligheden for tilmelding til nyhedsbrev fra Sebber Borgerforening Opdateret medlemsliste Evy medbringer næste gang. Midler til indkøb af hundeposestativer søges. Lena og Evy står for dette. Oplæg til vedtægter: revideres og gennemgås på næste møde.

2 Punkt til næste møde: Lejekontrakter skal genforhandles i Forhandlingerne indledes senest 1. april 2011 og skal være afsluttet 1. juli. Bestyrelsen skal begynde at overveje, hvordan arbejdet omkring administrering af leje af sommerhusgrunde organiseres. Næste møde onsdag d. 21. april kl Bestyrelsesmøde 18. maj 2010 hos Ulla Rahn Fraværende: Lena Pedersen 1. Referat godkendt. 2. Leo Helmer fra Vokslev Samråd deltog ikke på mødet. Evy inviterer på ny. 3. Evy træffer endelig aftale træffes med Jørgen Mark. Ulla og Evy deltager på mødet. Husk borgerne kan hejse flaget ved den gamle brugs ved specielle lejligheder. Flag lånet hos Evy Moric, Bagerstræde 6, mod depositum på 100 kr. Flagliste gennemgået. Evys oplæg til revidering af vedtægterne udsendes til bestyrelsen igen. Ejerskifte af sommerhus på Navet, nr. 37 sendt til Evy. Kopi fra mægler sendes til formanden for Lejerforeningen Navet og original afleveres hos Ole. Modtaget henvendelse fra Aalborg Kommune med link til nyindkøbt bogbus. 4. På fællesområdet ved omfartsvejen igangsættes oprensning af grøft jfr. burgskontrakt af 30/9 85 ang. matr. 7 D. Henrik aftaler entreprise med vandløbsentreprenør. 5. Vi arbejder på muligheden for at tynde ud i birketræerne langs cykelstien mod Nibe. 5. Aalborg Kommune har fjernet 2 lysmaster ved det tidl. Sølyst. Der arbejdes fortsat på at udskifte lysmaste ved vendepladsen og der søges midler hertil. 6. Evy tager kontakt til Ejerforeningen (tidl. Sølyst) med hensyn til sten ved indkørsel til Bagerstræde fra Brogade. Hanne kontakter Nymand angående flytning af sten samt nedlægning langs den resterende del af vendepladsen mod Bagerstræde. 7. Ved betaling af grundleje for Navet pr udbetales med udgangen af august resttilgodehavende af andele for regnskabsåret 2008/2009 til Lejerforeningen Navet og Sebber Borgerforening. 8. Der er husstandsomdelt invitation til alle borgere om den kommende Legepladsdag. Der kommer til at ligge liste med arbejdsopgaver til dagen på legepladsen. Borgerforeningen er vært med øl/vand og grillpølser til frokost. Der har desværre været hærværk på legepladsen. Vi takker i den forbindelse Gunnar Klokkerholm for reparation af skaderne. 9. Det er besluttet at der sættes en lille annonce i Nibe Avis om tid og sted for Natur turen i Sebbersund den 26. maj hvor alle er velkommen. 10. Hanne tager kontakt til Nibe Avis for annonce vedr. Skt. Hans aften. Nyt møde aftalt til torsdag den 10. juni 2010 kl hos Hanne Gerges

3 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den kl hos Lena Formand: Foreløbigt udkast til vedtægter sendes til bestyrelsesmedlemmer mhp. gennemlæsning. Der er revideret til og med 12. Mødet med bestyrelsen for Lejerforeningen Navet mandag den afholdes hos lejerforeningen, som indkalder til mødet. Næstformand: Vendepladsen: Tilbud på en ny gadelampe på vendepladsen lyder på Spar Nord fonden har givet kr. Der er rettet forespørgsel til borgerforeningens bestyrelse om tilskud. Ansøgning kommer inden næste bestyrelsesmøde. Opfølgning på regnskabet: Udsendes af formanden sammen med forslaget til vedtægtsændringer. Nyt fra Fællesrådet: Der afholdelse af kultur/musik aften på Sebber Skole d kl Kommende arrangementer: Bådelauget arrangerer sejltur til Halkær den 21.8 kl Legepladsen: Arbejdsdag på legepladsen den 28.8 kl Nye mål til fodboldbanen ansøgning sendes til LAK efter bestyrelsens gennemgang. Der mangler at blive klippet hæk og malet. Familiedragedag den 5.9 kl Oprensning af grøft.: entreprenør er kontaktet. Den bliver oprenset til efteråret Næste møde: kl hos Evy Referat bestyrelsesmøder i Sebber Borgerforening d samt Fremmøde afbud Ulla og 6.10 afbud Lena. Evy Henrik og Hanne deltog i begge møder. Generalforsamling 24. november 2010 på kroen Det reviderede forslag til vedtægtsændringer sendes til bestyrelsen, som sørger for udfærdigelse af indkaldelse til generalforsamlingen. Begge papirer husstandsomdeles d. 31.okt. Henvendelse fra borgere De i brevene nævnte punkter er blevet behandlet af bestyrelsen. Næstformand: Hanne Ansøgning til AKA puljen om penge til udskiftning af lampe på vendepladsen. Nyt fra Fællesrådet Hanne Arrangement med Jens og Jens på Sebber Skole. En fin, fornøjelig, festlig aften med ca. 50 betalende gæster. Opfølgning på regnskabet: Evy

4 Regnskabet blev gennemgået. Havnen / Bådelauget: Det på sidste års generalforsamling nedsatte udvalg mødtes d på havnen. Flere ideer blev undfanget, og udvalget mødes igen d for at arbejde videre med sagen. Navet: Opfølgning på Fællesmødet med Lejerforeningen Navets bestyrelse den 13. september! Grundet sen modtagelse af referatet fra Lejerforeningen, kan referatet først behandles på næste møde. Svar over klage til sommerhusejer for overtrædelse af Lokalplan 87. Der rettes henvendelse til de involverede med kopi til Lejerforeningen. Opdatering af de digitale materialer foto, byggetilladelser, byggetegninger og breve? Hvem? Hvem har adgang til de digitale materialer? Pt. hos formanden Hvem samler og opbevarer originalmaterialerne? Forslag om at hvert bestyrelsesmedlem får et usb stik med diverse oplysninger om Navet. Plan for naturpleje Et udarbejdet forslag behandles på næste møde. Siden sidst: Arrangementer/aktiviteter/opgaver Dragedagen på Navet den 5. sep. En vidunderlig september dag for børn og voksne. På foreningen hjemmeside er der billeder fra dagen. Stor tak til arrangørerne. Legepladsen: Ansøgning til AKA puljen om midler til nye mål er afsendt. Kommende arrangementer / aktiviteter: Generalforsamling den 24. november Invitation husstandsomdeles d Planlægning/annoncering? Oprensning af grøft. Grøften er blevet oprenset, og røret bliver snarest spulet. Diverse: Hundeposer Ansøgning sent til en underafdeling af Danske Bank Næste møde Evy Moric mandag d. 1. november kl Bestyrelsesmøde mandag den 1. november 2010 kl Fremmøde: Alle Godkendelse af referat: Godkendt Formand: Vedtægtsændringer gennemgået, skrives færdigt og sendes ud til best. medlemmer til endelig godkendelse. Der arbejdes fortsat på at finde løsning på vedligeholdelse af grusveje. Næstformand: Skriftlig henvendelse fra 2 borgere, som ønsker en sag behandlet. Nyt fra Fællesrådet: Fællesrådet arbejder på at få deres egen hjemmeside.

5 Et udvalg er nedsat til udarbejdelse af nye vedtægter. Multibane ved Sebber IF er ved at blive etableret. Opfølgning på regnskabet Antal medlemmer i Borgerforeningen? Hvor stor % del af byens husstande er medlemmer? Der er aftalt møde mellem kassereren for Navet og formanden. Havnen / Bådelauget: Nyt fra møde i udvalg til havneforskønnelses 29. oktober. Udvalget fortsætter undersøgelser af priser på granit og kæder. Der er fremkommet en ide om, at opsætte en mindre båd med hyttefad, hvorpå ankeret kan placeres. Der arbejdes også på at etablere en lyskilde mere på området. Nyt møde aftalt. Der er ansøgt AKA midler til udskiftning af lampe på vendepladsen. Alle nødvendige papirer er sendt til Sundhed og Bæredygtig udvikling. Navet: Opfølgning på Fællesmødet med Lejerforeningen Navets bestyrelse den 13. september 2010 Præsentation af forslag til plejeplan for matr. 63a, Navet Oplæg/forslag til plejeplan for Navet er udarbejdet. Præsenteres på generalforsamlingen. Herefter videresendes den til Lejerforeningen til gennemsyn og kommentarer. Referatet gennemgået og kommenteret. Formanden sender bestyrelsens kommentarer til Lejeforeningen Kommende arrangement: Juletræstænding søndag d kl. 16. Der serveres gløgg, æbleskiver og knas til børnene. Legepladsen Tak til den borger, der af eget initiativ har repareret hængebroen. Generalforsamling den 24. november kl Sebber Kro Annoncering er på plads d Forslag til dirigent: bestyrelsen arbejder med sagen. Bestyrelses beretning. Formanden udarbejder forslag, som gennemgås på næste møde. Regnskab Navet præsenteres på næste best. møde inden generalforsamlingen. Kontingent: foreslås uændret Indkomne forslag: skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før. Husstands omdeles sammen med forslag til vedtægter Suppleanter: Bestyrelsen spørger nuværende suppleanter. Traktement: øl og vand, kaffe/te, rullepølse/ost, småkager.. Julebanko: gevinster købes i Barmer Købmandsgård. Diverse: Besvarelse af indkomne breve Bestyrelsen behandlede de indkomne breve og udfærdigede svar. Næste møde: Mandag d kl Foreløbig dagsorden: generalforsamling og indkomne forslag. Bestyrelsesmøde mandag den 15. november 2010 kl hos Lena Fremmøde Alle Godkendelse af referat Godkendt Formand:

6 Evy præsenterede de indkomne forslag for bestyrelsen samt det redigerede forslag til vedtægter. Forslagene skannes ind og præsenteres på foreningens hjemmeside. De indkomne forslag og forslag til reviderede vedtægter husstandsomdeles senest onsdag i uge 46. Begge dele opsættes desuden på foreningens opslagstavle og på busskuret. Næstformand: Næste møde i forskønnelsesudvalget for havnen onsdag d. 8.dec 2010 kl Røret i forbindelse med grøften på matrik. 41 er blevet oprenset. (tømt for jord, slam og grene). Nyt fra Fællesrådet: Fællesrådet tilbyder orientering om arbejdet i Fællesrådet. Bestyrelsen takker for tilbuddet, men da vi løbende bliver orienteret af Borgerforeningens repræsentant i Fællesrådet, finder vi det ikke nødvendigt. Opfølgning på regnskabet: Det endelige regnskab er ikke gennemgået endnu. Havnen / Bådelauget: Arbejdsdag på havnen den 14. november Navet: Konstruktivt møde med Aalborg Kommune den 12. november om pleje af Navet og det fredede område ved Bjerget. Aalborg kommune tilbyder rådgivning/vejledning i det videre arbejde. Siden sidst: Møde med Aalborg Kommune pga. borgerhenvendelse til Aalborg Kommune ang. opgravning af grøft. Mødet /besigtigelsen på matrikel 7al og 41 (det opdæmmede areal ved omfartsvejen) fandt sted d. 11.november, og Aalborg kommunens repræsentant vurderede, at opgravningen af grøften er meget tilfredsstillende. Orientering om vedligeholdelse af grusvejene i Sebbersund. Beboere langs byens grusveje har afholdt møde om den fremtidige vedligeholdelse af grusvejene. Evy orienterede bestyrelsen om det afholdte vejmøde, hvor beslutningen blev, at Jørgen Andersen fra Barmer blev valgt til at udføre opgaven. På mødet meldte Lea Hansen, Anita Steffensen, Ole Møller og Evy Moric sig til så hurtigt som muligt at arbejde videre med det mere formelle omkring oprettelse af et vejlaug. Evy havde en mdt. forespørgsel med fra det midlertidige udvalg. Udvalget ville gerne, om Borgerforeningen kunne lægge penge ud til betaling af det omtalte arbejde. Efter flere diskussioner accepterede Borgerforeningen at lægge beløbet ud, såfremt leverandør ikke giver tilstrækkelig henstand. Jørgen Andersen påbegynder opretning og grusning af vejene inden udgangen af uge 46. Besvarelse af indkomne breve Til 2 borgere udfærdigede bestyrelsen breve ang. opgravning af grøften. Samtidigt blev der skrevet til 2 sommerhusejere ang. overholdelse af lokalplan 87. Legepladsen Intet nyt. Kommende arrangementer/ aktiviteter. Generalforsamling den 24. november kl på kroen. Rejsning af byens juletræ søndag kl. 10. Alle er velkommen til at hjælpe. Tænding af byens juletræ søndag d kl med servering af gløgg og æbleskiver og knas til børnene. Diverse. Næste møde: Mandag, d kl hos Ulla Foreløbig dagsorden: regnskabet og beretning gennemgås. Bestyrelsesmøde mandag den 22. november 2010 kl hos Ulla Dagsorden

7 Fremmøde Alle Godkendelse af referat Godkendt med mindre ændringer Formand: Regnskabet for Navet (63a) gennemgået. Ligeledes blev regnskabet for Borgerforeningen gennemgået. Præsentation af regnskabet: Revisorer og formanden holder inden generalforsamlingen et møde, hvor regnskaberne skal godkendes. Medlemstal i Sebber Borgerforening: 197 betalende medlemmer og 22 ikke betalende pensionister. (Medlemmer over 70 år har gratis medlemskab) Bestyrelsens beretning: Formanden gennemgik de væsentlige punkter, som bliver fremlagt på generalforsamlingen. Behandling af brev til bestyrelsen fra et medlem af det midlertidige udvalg vedrørende opretning af grusvejene. Bestyrelsen foreslår et fælles møde mellem borgerforeningen og det midlertidige vejudvalg Kommende arrangementer/aktiviteter: De sidste opgaver til generalforsamlingen blev fordelt. Generalforsamlingen og julebanko Der trykkes ekstra kopier af nuværende vedtægter og forslag til nye vedtægter. Der spilles 5 omgange julebanko med gaver og sidemandsgevinster. Opsætning af juletræ Juletræet sættes op søndag d kl Næste bestyrelsesmøde Torsdag d. 13. januar kl Referat fra generalforsamling i Sebber Borgerforening d Valg af dirigent. Erich Borup valgt 2. Formandens beretning. Beretningen godkendt. 3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse. Regnskabet for Navet og regnskabet for Borgerforeningen blev godkendt med bemærkning. Der blev spurgt, om regnskaberne kunne gøres mere overskuelige for mening mand, hvilket kassereren mente, er muligt. Men det var en lidt svær opgave i år, da det er det første år, hvor Navet (63a) har sit eget regnskab.. Der er stillet spørgsmål om udbetaling til ejerkredsen af Navets skete hvert år, hvilket kassereren svarede ja til. 4. Fastsættelse af kontingent. Enkelt medlemskab 50 kr. og husstand 100kr. Medlemmer over 70 år er kontingentfrie. Godkendt uændret, som er foreslået af bestyrelsen 5. Indkomne forslag. Der blev fremlagt begrundelse for ændring af vedtægter. 5.1 Forslag fra bestyrelsen ang. nye vedtægter.

8 Disse blev gennemgået paragraf efter paragraf. 3 stk. 1 blev diskuteret, især forståelse af helårsstatus. Den endelige ordlyd, som blev godkendt af generalforsamlingen er følgende: Enhver borger, der er fyldt 18 år, bosiddende i Sebbersund by i hus med helårsstatus kan blive medlem af Sebber Borgerforening 4: Det blev diskuteret, om bestyrelsen skulle have 5 eller 7 medlemmer. Bestyrelsen ønske om 7 medlemmer blev imødekommet af generalforsamlingen 8 stk. 1: Det blev besluttet at ændre ordlyden til følgende: Bestyrelsen kan nedsætte midlertidige udvalg, udpege kontaktpersoner og bemyndige andre til at varetage nærmere beskrevne opgaver med reference til formand eller næstformand. Faste udvalg nedsættes af generalforsamlingen. 9, stk. 6: det blev besluttet at ændre punktet til følgende ordlyd: Valg af revisor og suppleant. Sidstnævnte vælges for et år af gangen. 9 stk. 7: blev godkendt under forudsætning af en henvisning til 9, stk. 9: Der blev stillet forslag om, at vedtægtsændringer skal behandles på to på hinanden følgende generalforsamlinger men forslaget blev frafaldet. 9 stk. 10:der indsættes et "og" efter ordet: hjemmeside Herefter blev forslag til nye vedtægter vedtaget med flertal af de fremmødte. 5.2 Forslaget stillet af John Jepsen (om tidspunktet for offentliggørelsen af forslag til vedtægtsændringer). Forslaget blev trukket tilbage. 5.3 Forslag fra Ellinor Wolff om udsendelsen af elektroniske nyhedsbreve bestyrelsen støtter forslaget, som blev vedtaget af generalforsamlingen. Nyhedsbrevene offentliggøres tillige på opslagstavle. 5.4 Forslag fra John Jepsen vedr. genopretning af naturen på Navet. Bestyrelsen kommenterede forslaget med henvisning til den kommende plejeplan for Navet. Forslaget blev forkastet. 5.5 Forslag fra John Jepsen ang. vedligeholdelsen af matrikel 7al og matr. 41a. Forslags punkt 1 blev vedtaget. Området skal fremstå som strandeng med den vilde flora, som er naturlig for området. 5.6 Forslag fra John Jepsen vedr. grusveje i Sebbersund. Under dette forslag informerede en repræsentant fra det midlertidige vejudvalg om arbejdet, og om hvilke aftaler, der er indgået samt fremtidige planer. John Jepsens forslag blev forkastet af generalforsamlingen. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Henrik, Hanne og Evy genvalgt uden modkandidater. 7. Valg af suppleanter. Hans Heidemann og Kaj Holm 8. Valg af revisor. Erich Borup er genvalgt 9. Evt. Orientering fra udvalget omkring aktivitetshus. Udvalget har afholdt to møder og er i gang med at afklare behovet. Der vil blive uddelt spørgeskema til samtlige husstande, hvor man også kan komme med forslag og idéer. Der vil blive vedlagt en skitse over huset.. Oplæget over de idéer udvalget arbejder med vil blive præsenteret til GF inden den endelige godkendelse. Orientering fra udvalget til forskønnelse af havnefronten.

9 Udvalget arbejder med tanken at opsætte sten og kæder langs Brogade og på at skaffe mere lys ved havnen. Det eksisterende anker har udvalget tænkt placeret på et bådlignende fundament, så det bedre kan ses. Det er hensigten at søge fonde om tilskud til forskønnelsen Orientering om afslutning på forskønnelse af vendepladsen. Ansøgning er afsendt til Sundhed og Bæredygtig Udvikling, og det nedsatte udvalget forventer svar inden længe. Spar Nord fonden har givet 5000 kr. i tilskud. Borgerforeningen redegjorde for det udarbejdede forslag til plejeplan for Navet. Forslaget skal nu sendes i samråd med Lejerforeningens og til Aalborg kommune. Dirigenten takkede generalforsamlingen for god tone og saglig debat og overgav ordet til formanden, som takkede på bestyrelsens vegne alle fremmødte. Herefter blev der spillet julebanko. Venligst Bestyrelsen for Sebber Borgerforening

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt Konstituering Formand: Evy Moric tlf: 61418743 Næstformand: Michael Møller tlf: 98355454 Kasserer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2007 1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet.

Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2007 1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet. Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2007 1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet. 2 Thorvald Odgaard fremlægger forslag til udsmykning af vendepladsen Thorvald gennemgik de tanker, der

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs.

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/formand Hanne Gerges 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 2 1 Foreningens navn, formål og hjemsted:... 2 2 Medlemmer:... 2 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse:...

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Gældende fra 13. marts 2014: 1: Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af 1935. Foreningens hjemsted er formandens bopæl. Foreningens stiftelsesdag

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 63 fremmødte (47 stemmeberettigede, inkl. bestyrelsen) Pkt. 1: Valg af dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004 Side 1 Viborg den 25 SEP 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere