PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015"

Transkript

1 5. maj 2015 PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015 (Beretningen dækker perioden mellem Repræsentantskabsmødet 24. maj 2014 i Thisted og Repræsentantskabsmødet 30. maj 2015 i Viborg) 1. Indledning. Præsidiet har med henhold i De Danske Garderforeningers (DG) vedtægter, 6, stk. 12, udarbejdet nærværende beretning. Beretningen har til formål at give medlemmer det bedst mulige billede af DG aktiviteter og Repræsentantskabet et grundlag for aktuelle drøftelser. Beretningen er derfor lagt på DG hjemmeside samt sendt til samtlige foreningsformænd sammen med regnskaberne. Præsidiet takker alle de mange, internt i vor bevægelse og de eksterne, der trofast og loyalt har støttet op om vort arbejde i det forgangne år. Uden denne loyale, positive og trofaste støtte ville Præsidiet være uden inspirationskilder og dermed miste sit momentum og retningspunkt. Den Kongelige Livgarde (LG) og dennes Chef har ved utallige lejligheder det seneste år udtrykt sin taknemmelighed og glæde over den støtte og hjælp, DG har ydet til de tjenstgørende gardere. Vi har igen i det forgangne år oplevet en svag tilbagegang i medlemstallet. Præsidiet er af den opfattelse, at denne udvikling skal stoppes med alle midler. Hvis ikke, så kan vi ved fremskrivning foruddatere, hvornår vi må lukke. Præsidiet er fokuseret på problemet, der især drejer sig om, at DG ikke kan fastholde unge medlemmer. Præsidiet bliver i det kommende foreningsår nødt til at sætte himmel og hav i bevægelse for at skabe en stabil tilgang af yngre medlemmer. Det fordrer, at yngre mennesker har lyst til at være medlem, og det betyder, at vi må tilvejebringe et program, som også appellerer til de yngre aldersgrupper. 2. Siden Repræsentantskabsmødet i maj 2014 er der valgt følgende nye formænd: Finn Thormod Nielsen Garderforeningen for Kalundborg og Omegn Lars Peter Rønne Nordre Birks Garderforening Poul Lauridsen Garderforeningen for Silkeborg og Omegn Niels Koed Hansen Nordsjællands Garderforening Ole Bork Jessen Garderforeningen for Kolding og Omegn Kaj Nielsen Garderforeningen for Nyborg og Omegn Amin Amirian Den Danske Garderforening i Storbritanien 3. Den Kongelige Livgarde. Samarbejdet med Den Kongelige Livgarde (LG) har udviklet sig meget positivt. DG bliver indbudt til rigtig mange arrangementer og orienteringer, hvor Chefen, oberst, kammerherre Klavs Lawes, og hans stab orienterer om generelle forsvarsforligspolitiske emner, men også om mere specifikke emner som eks. den våbenteknologiske udvikling og nyt materiel til

2 Hæren. LG har tillige været meget proaktiv omkring information til bl.a. DG om nye internationale militære operationer (Libyen (cancelled), Irak (igen, denne gang i Kurdistan) mv.), hvilket har sat DG i stand til igen ved juletid 2014 at fordele julegaver til samtlige fra LG udsendte soldater i international militær mission. Samtidigt fik gardere under de danske himmelstrøg, der var på vagt juleaften, traditionen tro også julegaver fra DG. Præsidenten holder regelmæssig og tæt kontakt til Chefen for LG, og denne deltager flittigt i vore arrangementer og kommer også rundt på besøg i vore garderforeninger til jubilæer og Repræsentantskabs- og Præsidiemøder. LG stiller paradestyrker, Tambourkorps og Musikkorps samt enkelttambourer til rådighed for os, hvilket glæder os alle var det sidste år med både en forårs- og en efterårs- årgangsparade. I 2015 holdt vi årets eneste årgangsparade 3. maj for de årgange, der har jubilæum i kalenderåret Der var således mange gamle gardere, der på Rosenborg Eksercerplads holdt jubilæum på forskud 3. maj. 4. De Danske Garderforeninger. Der skal lyde en tak til de Garderforeninger, der har inviteret Præsident og Præsidiemedlemmer til at deltage i egne arrangementer (foredrag, fødselsdage, generalforsamlinger, jubilæer mv.). En helt særlig tak til de foreninger, der har støttet op om arrangementer for gardere, der kommer hjem fra mission i udlandet. Her har DG mulighed for at vise tjenstgørende gardere, hvad DG står for, også på det helt jordnære plan. En tak skal også lyde til de Garderforeninger og enkeltpersoner, der har taget Præsidiets opfordringer om at organisere regionale aktiviteter til sig og iværksat tiltag og arrangementer. Præsidenten har under sin rundrejse og deltagelse i de regionale formandsmøder med respektive regionsrådsformænd for bordenden appelleret til flere regionsarrangementer. Præsidiet skal i denne sammenhæng henvise til Præsidentens klumme i Garderbladet, april nummeret, hvor en mulig ny arrangements- og planlægningscyklus skitseres. Præsidiet konstaterede på sit første møde i foreningsåret 2014/15 2. september 2014, at DG ikke havde nogen informations- og kommunikationsstrategi, hverken i forhold til medlemmerne internt eller det omgivende samfund eksternt. Ved et antal lyn- møder i september- oktober 2014 udarbejdede en lille arbejdsgruppe et udkast til en sådan strategi, der blev godkendt af Præsidiet på sit møde 1. november Derefter og i overensstemmelse med den netop vedtagne strategi blev en ny stilling som DG kommunikationsansvarlig (incl. redaktørjobbet på Garderbladet) slået op og besat med virkning fra 1. januar Straks derefter gennemførte Præsidiet en licitation over udvikling af en helt ny hjemmeside (se pkt. 7). Præsidiet arbejder med en langsigtet plan for afholdelse af Repræsentantskabsmøder. Disse møder er livsvigtige for DG indre demokrati. Uden opbakning til og deltagelse i disse møder forsvinder en del af DG styrke. Præsidiet arbejder dels med det økonomiske aspekt (prisen for deltagelse i udvidet repræsentantskabsmøde pr. person) og dels med en plan for geografisk rotation for disse møder under respekt for vore vedtægters formulering omkring disse spørgsmål. Præsidiet har modtaget en lang række forslag om at flytte den fra 2015 eneste årgangsparade fra 1. søndag i maj måned til 1. søndag i juni måned. Baggrunden er, at 1. søndag i maj rammer midt ned i konfirmationssæsonen, og mange DG- medlemmer er bedstefædre og andre er

3 oldefædre. Chefen for Den Kongelige Livgarde har underhånden givet sit forhåndstilsagn om, at dette vil kunne lade sig gøre, såfremt DG måtte ønske dette. Præsidiet fastholdt på sit møde den 2. maj 2015, at årgangsparader fremover bliver 1. søndag i maj måned, idet man modsat kan risikere at ramme pinsen ved årgangsparade 1. søndag i juni. 5. De Danske Garderforeningers medlemstal. 31. december 2014 var tallet , fordelt på i de danske foreninger og 200 i de udenlandske. Igen en lille tilbagegang, der dog glædeligvis var mindre end tilbagegangen i Årgangsforeningerne. DG håndtering af og støtte til årgangsforeningerne har gennem årene haft et stedmoderligt karaktertræk. Alle har fremhævet værdien, færre har gjort noget aktivt og kun Hverveudvalget har gjort noget helt konkret. Det skal der laves grundligt om på, idet Præsidiet også her ser en mulighed for at nå de omkring til gamle gardere, som ikke er medlemmer af en garderforening. Med DG nye hjemmeside vil der åbnes muligheder for, at hver årgangsformand og dennes nærmeste hjælpere, især kasserer- funktionen, på en helt anden måde kan støttes med navnelister, mailadresser og andre helt nødvendige hjælpemidler, således at årgangsformanden kan koncentrere sig om at det vigtigste, nemlig at holde sammen på tropperne. Hverveudvalget vil i 2015 holde et servicemøde for samtlige årgangsformænd og evt. hjælpere (for RGN I IV i Fredericia 27. september 2015 og RGN V på LGKAS 11. oktober 2015), hvor også Præsidenten deltager. Sådanne møder har været gennemført siden 2008 med 2-3 års mellemrum. I fremtiden vil denne møderække have en fastere struktur og gennemføres hvert andet år (i ulige år). 7. Garderblad og hjemmeside. Hjemmesiden. Som et centralt punkt i DG nye informations og kommunikationsstrategi fra efteråret 2014 (se pkt. 4), er der primo 2015 blevet igangsat en gennemgribende opdatering og renovering af hjemmesiden. Den nye hjemmesides layout og struktur er styret af hensynet til brugervenlighed samt tidsvarende design, rettende sig mod alle aldersgrupper i DG. Der er kommet en del nye elementer på hjemmesiden med henblik på at skabe øget trafik og brug heraf. Af mest centrale tiltag kan nævnes de lokale undersider, der samler central information ét sted. Det skal nævnes, at mange foreninger fortsat mangler at levere deres bidrag, hvilket Præsidiet hermed opfordrer til, at dette snarest sker. Ydermere er der kommet et nyt tiltag, benævnt Fra Garder til Garder, som er en erfarings/videns portal. Portalen formidler erfaringer fra gamle gardere til tjenestegørende, hvilket efter forventningen vil sikre en øget brug af DG hjemmeside blandt de unge. Her opfordres gamle gardere til at indsende skrivelser, beretninger, gode og sjove historier eller anekdoter fra tjenestetiden. Vedligeholdelse og opdatering af hjemmesiden er overgået til DG kommunikationsansvarlige, APR- 12 Andreas Dalsgaard. Rettelser eller opdateringer sendes fortsat til Garderbladet. Med en ny redaktør på Garderbladet, der ved siden af funktionen som DG kommunikationsansvarlige i hele DG organisation, vil der i det kommende år ske er udvikling af Garderbladet. Det blev på Repræsentantskabsmødet i Thisted i maj 2014 besluttet, at Garderbladet fortsat skal udgives i en papirudgave. For at Garderbladet ikke skal miste sin betydning og blive overhalet indenom af en ny dynamisk hjemmeside og udviklingen på de

4 sociale medier, vil indholdet fortsat skulle tilpasses nye tider under respekt for Garderforeningernes muligheder at udnytte bladet som meddelelsesmiddel og bevarelse af punktet Personalia. Garderbladet vil derfor skulle koncentrere sig om stof af højere underholdningsværdi og rettet mod en bredere målgruppe. Garderbladet vil igen blive tilgængeligt på hjemmesiden som E- udgave. Som udgangspunkt er hver forening blevet tildelt et samlet log- ind som adgang til E- udgaven. Koden vil blive opdateret én gang årligt, senere måske oftere og måske med personligt log- ind for hvert medlem. Det vil være lokalforeningens egen opgave indledningsvist at distribuere koden til sine medlemmer. Garderbladet som E- udgave vil til efteråret 2015 blive udvidet til et dynamisk Garderblad. Den nye løsning for e- udgivelse giver blandt andet mulighed for at lægge videoer, grafikker, links og ekstra billeder ind i Garderbladets dynamiske udgave. Præsidiet skal i øvrigt anmode alle foreninger om at overholde fristen for indlæg til Garderbladet. Indlæg skal være redaktøren i hænde senest d. 1. i måneden før udgivelsen. Rettelser til indlæg kan fremsendes senest en uge efter fristen (d. 8. i måneden før udgivelsen). Indsendelser, der sker efter tidsfristen, vil, så fremt det har relevans, blive bragt i den efterfølgende udgivelse. Der vil altid blive kvitteret for de indlæg, som modtages. Kvitteres der ikke for et indsendt indlæg, er det således ikke modtaget af redaktionen. Alle indlæg sendes fortsat til redaktøren på Sociale Medier. DG befinder sig på to sociale medieplatforme: Facebook og Instagram. Indholdet på de sociale medier er primært rettet mod den yngre del af DG medlemmer. Facebook bruges til flere formål. Spredning af LG- relevant indhold, information omkring store begivenheder i DG, diverse underholdende elementer. Instagram benyttes udelukkende til spredning af underholdende elementer og fungerer samtidig som kilde, der leverer billedmateriale fra gardernes hverdag. 8. Veteransagen. Præsidiet ønsker mulighederne for, at DG evt. kan løse opgaver på veteranområdet, klarlagt. Præsidiet har derfor bemyndiget Præsidenten til fra efteråret 2014 til at afdække mulighederne. Præsidenten stillede således et indledende udkast til notat vedr. DG evt. involvering på veteranområdet, til rådighed for Præsidiet under dettes møde 1. november På baggrund heraf tilrettede Præsidenten notatet og tilsendte det til Præsidiemedlemmerne med en aftale om, at Præsidiemedlemmerne fordelte notatet inden formandsmøderunden 28. februar til 14 marts Præsidenten har konkluderet indtrykkene fra alle formandsmøderne således : - Fra udbredt tilfredshed til accept er det overvejende indtryk, enkelte steder endog utålmodighed med at komme i gang. - Udbredt enighed om, at en evt. DG- indsats skal koncentreres på det lavpraktiske område. - At forudsætningerne for evt. involvering må være en forsvarlig minimumsuddannelse af evt. DG- mentorer/- bisiddere uden udgift for Garderforeningerne. - Opslutning til Præsidiets forslag om iværksættelse af et pilotprojekt med 3-5 garderforeninger, der måtte ønske at deltage. I dette projekt skal mulige rammer om en mere permanent involvering på veteranområdet afdækkes. Præsidiet godkendte på sit møde 2. maj 2015 et endeligt oplæg fra Præsidenten til gennemførelse af et pilotprojekt på veteranområdet. Præsidiet understregede, at det er vigtigt,

5 p.g.a. de mange aktører på veteranområdet, at hele grundlaget for DG evt. involvering i forhold til andre veteran- aktører klarlægges ved opstart på pilotprojektet. Intentionen om at afslutte pilotprojektet og have et endeligt oplæg klar til DG repræsentantskabsmøde i Skanderborg i maj 2016 må evt. vige, såfremt den ønskede afklaring af grundlaget ved pilotprojektets indledning tager mere tid at få udredt end oprindeligt forudset. 9. Landsdækkende aktiviteter/regionsaktiviteter. I regionerne gøres der fortsatte forsøg med regionale arrangementer. Det er dog Præsidiets indtryk, at man fortsat i garderforeningerne er meget fokuseret på egen forening og eget program. Præsidiet har erkendt, at man på dette område må tænke mere systematisk og langsigtet samt indbygge en ny planlægningscyklus for denne slags arrangementer. Der henvises især til ovennævnte pkt. 4, sidste afsnit. På dette område vil det i høj grad være muligt at tilgodese yngre medlemmer og potentielle nye medlemmer. Præsidiet gennemfører p.t. forberedelserne til Gardermarch, der gennemføres 4. oktober 2015 sammen med LG og Gardernetværk. Når marchen er overstået, evalueres samarbejdet og der foretages herefter af og i Præsidiet en vurdering af, om marchen også skal gennemføres i Ved denne lejlighed vil Præsidiet også vurdere, om andre egner sig som samarbejdsobjekt med Gardernetværk. Præsidiet overvejer alene et sådant samarbejde på områder, hvor DG ikke p.t. endnu selv er i stand til at producere/tilrettelægge/tilbyde arrangementer for især yngre medlemmer. 10. Støtten til Garderne i ind- og udland. Vi har atter ydet støtte på en lang række fronter. Som anerkendelser: Dronningens Ur, Månedens Garder og legater på LG årsdag. Derudover gaver til vagterne juleaften og støtte til blå fester. Til de udsendte i verdens brændpunkter har der været gaver på LG årsdag og til jul samt støtte ved fejringen af hjemkomsten. Alt dette finansieres ikke af driften, men af fondene og af bidragene fra foreningerne og enkeltpersoner. Det kan nævnes, at flere nedlagte årgangsforeninger har doneret deres midler til disse formål. Præsidiet vil gerne udtrykke en stor tak til alle, der har ydet bidrag. 11. Gardershop og garderkort. Gardershop. Præsidiet overvejer at drøfte den nuværende samarbejdskonstruktion med LG. En ligestilling mellem Gardershops forretningsvilkår og øvrige aktører på markedet er årsagen til disse overvejelser. Aktiviteterne på området har i øvrigt været videreført i lighed med tidligere år. Garderkortet. Som hjælp og støtte ved hvervning og fastholdelse af medlemmer eksisterer Garderkortet. Rekrutter får dem gratis udleveret i forbindelse med første DG briefing ved indkaldelsen og med udløb ved hjemsendelsen. Derefter anskaffes kortet af den valgte forening eller direkte hos Knud Glavind til 10,00 kr. + porto. Indtil nu er kortet uddelt til ca stk. medlemmer fra 45 foreninger, og DG har aftaler med 100 butikker landet over. Men der er et stort behov for, at de enkelte foreninger yder en indsats for at lave aftaler med lokale butikker, så kortet udbredes yderligere landet over. Garderkortet er ikke Hverveudvalgets kort, men DG reklamesøjle og dermed tilbud til alle DG medlemmer.

6 12. Aktiviteter på Gardens Dag og forældredage. Der gennemføres Åbent Hus arrangement ved LG på hvert indkaldelseshold. Arrangementerne gennemføres med 2 x Åbent Hus, hvor kun III/LG, der er værnepligtsbataljonen, deltager og så med Gardens Dag som det tredje arrangement. Gardens Dag er det store Åbent Hus arrangement, hvor det er LG, der indbyder til besøg på Garderkasernen i Høvelte. DG deltager naturligvis i alle 3 arrangementer, men tilpasser sin deltagelse i forhold til, om der er tale om et bataljons- eller regimentsarrangement. Ved alle Åbent Hus arrangementer deltager DG Hverveudvalget og salgsboden, og ofte deltager bowlingudvalget også med en lille feltmæssig bowlingbane. Ved Gardens Dag øges DG deltagelse. Ved disse arrangementer har der således været deltagelse af DG- MC klub, der både har vist deres flotte motorcykler og har givet tilbud om at få en tur bag på en af disse med en gammel garder ved styret. Derudover har der været skydning og kørsel i dronningens Daimler. DG vil fortsat deltage i disse arrangementer og Præsidiet og især Hverveudvalget modtager meget gerne forslag og idéer til, hvad DG yderligere kunne vise eller demonstrere. 13. Udvalgene. a. Skydeudvalget (se bilag). Jf. bilag 1. b. Bowlingudvalget (se bilag). Jf. bilag 2. c. Hverveudvalget (se bilag). Jf. bilag 3. d. Håndbogsudvalget. Efter vedtægtsændringen i 2011 nedsatte præsidiet en Håndbogsudvalg på 10 personer, rimeligt fordel med hensyn til fagområder og alder. Håndbogsudvalgets opgave var at modernisere og opdatere den eksisterende håndbog og redigere den til elektronisk form på hjemmesiden. Dette arbejde en afsluttet, og det udvidede udvalg er opløst, og præsidenten har sendt en tak for arbejdet til hvert medlem. Der er i henhold til vedtægternes 9 stk. 3.5 retableret et nyt og reduceret Håndbogsudvalg, bestående af præsidenten, forretningsføreren og et præsidiemedlem, Henrik Gattrup, som formand. Dette udvalg skal sikre, at Håndbog for DG altid er ajourført. Første møde i håndbogsudvalget blev afholdt d. 23. februar 2015, hvor de sidste redigeringer af manglende afsnit blev godkendt. e. Medieudvalg. Medieudvalget har været deaktiveret siden efteråret 2014 under arbejdet med DG informations- og kommunikationsstrategi (jf. pkt. 4). På Præsidiets møde 2. maj 2015 besluttedes medieudvalget reaktiveret med følgende sammensætning : DG kommunikationsansvarlige er født formand for udvalget. Herudover indgår Præsidenten og Forretningsføreren som fødte medlemmer. Herudover indgår op til 2 eksterne medlemmer med interesse for og indsigt i medieforhold. Medieudvalget er konstitueret og har godkendt en forretningsorden, der tillige indgår DG Håndbog.

7 14. Økonomi. Regnskab for 2014 fremlægges til godkendelse. Regnskabets opbygning er identisk med tidligere år, herunder løbende tilpasninger mm. i overensstemmelse med ønsker fra Repræsentantskabet, de kritiske revisorer samt vore egne revisorer. Årsrapporten for 2014 udviser et overskud på ca kr. hvilket betragtes som et tilfredsstillende resultat. Der er i 2014 afholdt udgifter til nyt IT- udstyr, herunder fjernskrivebordsløsning. Derudover er udgifter til den nye hjemmeside på kr. medtaget i 2014 i resultatopgørelse samt som skyldig omkostning.. Der er i regnskabsåret modtaget tilskud fra Tips&Lotto på ca kr. imod et budgetteret tilskud på kr. Det i 2014 modtagne beløb, er kr. mindre end tilskuddet i 2013, og det må forventes, at denne udvikling fortsætter. Regnskabet gennemgås på Repræsentantskabsmødet. 15. Fondsregnskaber og fonde. Garderfonden og Foreningen Garder 926- NOV 51 Flemming Andresens støtte til Garderbevægelsen samt Gardernes Fødselsdagsgave. Præsidiets indstilling til Civilstyrelsen om sammenlægning af DG fonde til én fond er endeligt godkendt af Civilstyrelsen den 18. februar Det er blevet besluttet at fondens navn bliver GARDERFONDEN. Sammenlægningen af de respektive fonde er regnskabsmæssigt foretaget pr. 1. januar 2014, med Frederik den Ottendes Mindelegat som den fortsættende fond. Arbejdet med sammensmeltningen af de tidligere fondes aktiver i forhold til bankerne og depoterne vil blive foretaget henover sommeren Udbetaling i 2014 fra fonden og foreningen fremgår af regnskabet og følger de respektive fondes statutter, herunder dækning af Gardernåle, Dronningens Ur, Manchetknapper, Legater, tilskud til DSL, Nordisk Stævne m.v. Fondsbestyrelsen (Præsidiet) har uddelt midler efter de nu sammenlagte fondes formål, idet vi tilgodeser såvel unge som gamle gardere, gardere fra internationale missioner (og deres pårørende), foreninger der deltager aktivt i ungdomsarbejdet, foreninger der iværksætter nye landsdækkende og regionale aktiviteter samt allerede eksisterende, landsdækkende aktiviteter. Garderfonden og Foreningen Garder 926- NOV 51 Flemming Andresens støtte til Garder- bevægelsen samt Gardernes Fødselsdagsgave er fremlagt til gennemsyn. Regnskaberne er godkendt af Præsidiet og de Kritiske revisorer. 16. Samarbejde med de nordiske garderforeninger. Samarbejdet med de nordiske garderforeninger fortsætter i samme rammer med normale udvekslingsbesøg. Præsidenten for det norske Gardistforbund har inviteret til Nordisk Præsidentmøde i Oslo juni 2015, hvor også DG forretningsfører deltager. 17. Sekretariatet. Sekretariatet har igennem sine mange opgaver været krumtappen i dagligdagen i DG. Der er ydet en god indsats både over for Præsidiet, de enkelte foreninger og medlemmer rundt omkring i organisationen. Der er i årets løb sket mange ændringer i Sekretariatets dagligdag på systemsiden. Herudover er der sket en forøgelse af antallet af løste opgaver såvel internt som eksternt. Internt skyldes opgaveforøgelsen i vid udstrækning tiltrædelsen og indføringen af en ny Præsident i maj Udviklingen mod øget arbejdspres forventes fortsat i 2015/16.

8 18. Afslutning. Præsidiet har måttet sande, at den helt dominerende og omsiggribende opgave med udarbejdelsen af ny kommunikations- og informationsstrategi har været voldsomt tids- og arbejdskrævende. Den i umiddelbar forlængelse heraf liggende opgave med etablering af en moderne hjemmeside har for flere i Præsidiet og ikke mindst DG kommunikationsansvarlige været en lige så omfattende opgave. Præsidiet har arbejdet med og stillet skarpt på DG vigende medlemstal. Den svagt nedadgående kurve skal knækkes. Og den ganske gode hvervning, som Hverveudvalget rent faktisk præsterer, skal omsættes i en varig medlemsforøgelse. DG vil arbejde med muligheder for et lands- og landsdelsdækkende arrangementsprogram, hvor også muligheder for at tiltrække især yngre medlemmer vil være til stede. Præsidiet kan se tilbage på et arbejdsomt foreningsår, men må også se ind i det næste med uændret arbejdsbelastning. Der findes ingen grund til afslapning, før medlemstilbagegangen er afløst af stabilisering og derefter fremgang. Beretningen overgives hermed til Repræsentantskabets godkendelse. Præsidiet

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2013/2014

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2013/2014 København april 2014 PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2013/2014 (Beretningen dækker perioden mellem Repræsentantskabsmødet i Silkeborg 2013 og Repræsentantskabsmødet i Thisted 2014) 1. Indledning. Præsidiet

Læs mere

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2012/2013

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2012/2013 København april 2013. PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2012/2013 (Beretningen dækker perioden mellem Repræsentantskabsmødet i Fredericia 2012 og Repræsentantskabsmødet i Silkeborg 2013) 1. Indledning. Jeg

Læs mere

PRÆSIDENTENS SKRIFTLIGE BERETNING 2010/2011

PRÆSIDENTENS SKRIFTLIGE BERETNING 2010/2011 København den 29. marts 2011 PRÆSIDENTENS SKRIFTLIGE BERETNING 2010/2011 (Beretningen dækker perioden mellem Repræsentantskabsmødet i Hillerød 2010 og Repræsentantskabsmødet i Horsens 2011) 1. Indledning.

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

PRÆSIDENTENS SKRIFTLIGE BERETNING 2009/2010

PRÆSIDENTENS SKRIFTLIGE BERETNING 2009/2010 København den 04. maj 2010 PRÆSIDENTENS SKRIFTLIGE BERETNING 2009/2010 (Beretningen dækker perioden mellem Repræsentantskabsmødet i Høje-Taastrup 2009 og Repræsentantskabsmødet i Hillerød 2010) 1. Indledning.

Læs mere

2. september 2014. Afbud fra: Anders M. Hansen (AMH) 1 Godkendelse af og underskrift af referat fra sidste præsidiemøde

2. september 2014. Afbud fra: Anders M. Hansen (AMH) 1 Godkendelse af og underskrift af referat fra sidste præsidiemøde 2. september 2014 Mødedeltagere: Flemming Rytter (FR), Niels Godiksen (NG), Jens Saabye Nielsen (JSN) Ulrik Baunsgård (UB) Henrik Gattrup(HG), Jens Crone (JC), Michael Wienberg (MW), Ole Andkjær Christensen

Læs mere

JBA bød velkommen til præsidiemødet.

JBA bød velkommen til præsidiemødet. 25. februar 2014 Mødedeltagere: Præsidenten Jan Brun Andersen (JBA), Niels Godiksen (NG), Jens Saabye Nielsen (JSN) Ulrik Baunsgård (UB) Henrik Gattrup(HG), Jens Crone (JC), Anders M. Hansen (AMH), Ole

Læs mere

Referat af De Danske Garderforeningers repræsentantskabsmøde den 24/5 2014 i Thisted,

Referat af De Danske Garderforeningers repræsentantskabsmøde den 24/5 2014 i Thisted, Referat af De Danske Garderforeningers repræsentantskabsmøde den 24/5 2014 i Thisted, Præsidenten Jan Brun Andersen indledte med at byde de fremmødte foreninger velkommen. Derudover rettede han en varm

Læs mere

Informations- og Kommunikationsstrategi

Informations- og Kommunikationsstrategi Informations- og Kommunikationsstrategi Efteråret 2014 D e D a n s k e G a r d e r f o r e n i n g e r Indholdsfortegnelse FORMÅL 3 VISION 3 MEDIEBRUG I FREMTIDEN 3 GARDERFORENINGERNE.DK 3 GARDERBLADET

Læs mere

Dagsorden Præsidiemøde Lørdag den 2. maj 2015 Kl. 09:00 16:00

Dagsorden Præsidiemøde Lørdag den 2. maj 2015 Kl. 09:00 16:00 Dagsorden Præsidiemøde Lørdag den 2. maj 2015 Kl. 09:00 16:00 Sted: Livgardens Kaserne Mødedeltagere: Flemming Rytter (FR), Jens Crone (JC), Henrik Gattrup (HG), Jens Saaby Nielsen (JSN), Niels Godiksen

Læs mere

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling.

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling. Repræsentantskabet Referat fra det 101. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i Medborgerhuset i Silkeborg lørdag den 15. juni 2013. 46 foreninger ud af 78 var repræsenteret med 422 stemmer ud af 582

Læs mere

Ved navneopråb kunne det konstateres, at 51 af de 67 danske foreninger var repræsenteret. Der var ingen DGU-foreninger til stede.

Ved navneopråb kunne det konstateres, at 51 af de 67 danske foreninger var repræsenteret. Der var ingen DGU-foreninger til stede. Referat Repræsentantskabsmøde lørdag den 28. maj 2015 i Skanderborg Mødet indledtes med at værtsforeningens fane blev ført ind, hvorefter Præsidenten, Flemming Rytter, bød velkommen. En særlig velkomst

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

24. august 2015. Afbud fra: Peter Diessel (PD). 1 Godkendelse af og underskrift af referat fra sidste præsidiemøde

24. august 2015. Afbud fra: Peter Diessel (PD). 1 Godkendelse af og underskrift af referat fra sidste præsidiemøde 24. august 2015 Mødedeltagere: Flemming Rytter (FR), Niels Godiksen (NG), Jens Saabye Nielsen (JSN) Ulrik Baunsgård (UB), Henrik Gattrup(HG), Jens Crone (JC), Michael Wienberg (MW), Andreas Dalsgaard (ADA),

Læs mere

1. november 2014. Afbud fra: Anders M. Hansen (AMH) og Jan Stoltenborg (JS) 1 Godkendelse af og underskrift af referat fra sidste præsidiemøde

1. november 2014. Afbud fra: Anders M. Hansen (AMH) og Jan Stoltenborg (JS) 1 Godkendelse af og underskrift af referat fra sidste præsidiemøde 1. november 2014 Mødedeltagere: Flemming Rytter (FR), Niels Godiksen (NG), Jens Saabye Nielsen (JSN) Ulrik Baunsgård (UB), Henrik Gattrup(HG), Jens Crone (JC), Michael Wienberg (MW), Henrik Agerlin (HA),

Læs mere

29. februar Afbud fra: Peter Diessel (PD) 1 Godkendelse af og underskrift af referat fra seneste præsidiemøde

29. februar Afbud fra: Peter Diessel (PD) 1 Godkendelse af og underskrift af referat fra seneste præsidiemøde 29. februar 2016 Mødedeltagere: Flemming Rytter (FR), Niels Godiksen (NG), Jens Saabye Nielsen (JSN) Ulrik Baunsgård (UB), Henrik Gattrup(HG), Jens Crone (JC), Michael Wienberg (MW), Andreas Dalsgaard

Læs mere

JBA bød velkommen til præsidiemødet.

JBA bød velkommen til præsidiemødet. 3. maj 2014 Mødedeltagere: Jan Brun Andersen (JBA), Niels Godiksen (NG), Jens Saabye Nielsen (JSN) Ulrik Baunsgård (UB) Henrik Gattrup(HG), Jens Crone (JC), Arne Beier-Holgersen (ABH), Henrik Agerlin (HA),

Læs mere

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT)

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) Lb-nr. Aktivitet/begivenhed Ansvarlig/ evt. reference Juli 2016 6. Garderforeningen for Svendborg og Omegn, 100 års jubilæum 9. Garderforeningen

Læs mere

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT)

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) Dato Aktivitet/begivenhed Ansvarlig/ evt. reference Juni 2017 3. Gardens Dag, GDK, Høvelte ADI m.fl. 7. HKH Prins Joachim fødselsdag 48 år 8.- 11.

Læs mere

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT)

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) Dato Aktivitet/begivenhed Ansvarlig/ evt. reference April 2017 16. Dronning Margrethe II fødselsdag 77 år Præsidiet 21. HKH Prinsesse Isabella fødselsdag

Læs mere

9. september 2013. Wienberg (MW). 1 og 2. Velkomst /Godkendelse af referat fra sidste møde.

9. september 2013. Wienberg (MW). 1 og 2. Velkomst /Godkendelse af referat fra sidste møde. 9. september 2013 Mødedeltagere: Præsidenten Jan Brun Andersen (JBA), Niels Godiksen (NG), Ole Louring(OL), Ulrik Baunsgård (UB) Henrik Gattrup(HG), Jens Crone (JC), Ole Andkjær(OAC), og Carsten Rasmussen

Læs mere

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT)

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) Lbnr. Aktivitet/begivenhed Ansvarlig/ evt. reference December 2016 16. Julegudstjeneste Garnisonskirken 27. Ringkøbing og Omegns GF, 100 års jubilæum

Læs mere

Køreplan for forberedelser af De Danske Garderforeningers. Repræsentantskabsmøde i Bogense 20. maj 2017

Køreplan for forberedelser af De Danske Garderforeningers. Repræsentantskabsmøde i Bogense 20. maj 2017 Køreplan for forberedelser af De Danske Garderforeningers Repræsentantskabsmøde i Bogense 20. maj 2017 Lb-nr./ dato Aktivitet/begivenhed Ansvarlig/ evt. reference Marts 2015 05 MAR Nordfyns GF udpeges

Læs mere

Afsnit 13. 13. CEREMONIEL, del 4. Årgangsparade

Afsnit 13. 13. CEREMONIEL, del 4. Årgangsparade 13. CEREMONIEL, del 4 Årgangsparade a. Årgangsparade afholdes den første søndag i maj på Livgardens Kaserne i København. Alle gamle gardere kan deltage, ligesom pårørende er velkommen til at møde op og

Læs mere

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT)

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) Dato Aktivitet/begivenhed Ansvarlig/ evt. reference August 2017 19. Gardergolf Sorø 21. Præsidiemøde DG LGK Præsidiet 26. Vandski Ringkøbing Anders

Læs mere

4. maj 2013. Afbud fra: Arne Beier-Holgersen (ABH) og Jan Stoltenborg (JS) 1 Velkomst /Godkendelse af referat fra sidste møde.

4. maj 2013. Afbud fra: Arne Beier-Holgersen (ABH) og Jan Stoltenborg (JS) 1 Velkomst /Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. maj 2013 Mødedeltagere: Præsidenten Jan Brun Andersen (JBA), Niels Godiksen (NG), Ole Louring(OL), Karsten G. Holm(KGH), Ulrik Baunsgård (UB) Henrik Gattrup(HG), Jens Crone (JC), Anders M. Hansen (AMH)

Læs mere

14. november 2015. Afbud fra: Peter Diessel (PD), Jan Stoltenborg (JS) 1 Godkendelse af og underskrift af referat fra sidste præsidiemøde

14. november 2015. Afbud fra: Peter Diessel (PD), Jan Stoltenborg (JS) 1 Godkendelse af og underskrift af referat fra sidste præsidiemøde 14. november 2015 Mødedeltagere: Flemming Rytter (FR), Niels Godiksen (NG), Jens Saabye Nielsen (JSN) Ulrik Baunsgård (UB), Henrik Gattrup(HG), Jens Crone (JC), Michael Wienberg (MW), Henrik Agerlin (HA),

Læs mere

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT)

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) Dato Aktivitet/begivenhed Ansvarlig/ evt. reference Marts 2017 3. Kontingentparade LGK og march til Rådhuset JC 4. Formandsmøde Region II JS+FR+ADA

Læs mere

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT)

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) Lb-nr. Aktivitet/begivenhed Oktober 2016 Ansvarlig/ evt. reference 1. Åbent Hus, GDK Høvelte ADI m.fl. 12. DSM Ledergruppemøde FR 14. Kulturnat LGK

Læs mere

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT)

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) De Danske Garderforeningers aktivitetskalender ( AKT) Lb-nr. Aktivitet/begivenhed September 2016 1. III/LG Chefskifteparade, GDK Høvelte 5. Den nationale flagdag Kontingentparade LGK Medio SEP Bowling-sæsonen

Læs mere

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT)

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) Lbnr. Aktivitet/begivenhed Ansvarlig/ evt. reference Januar 2017 4. Nytårskur på Christiansborg Slot FR 8. HKH Prins Vincent og HKH Prinsesse Josephine

Læs mere

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT)

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) Dato Aktivitet/begivenhed Ansvarlig/ evt. reference November 2017 5. Møde med årgangsformænd i København SVG 9. Præsidentens tilbagevendende møde

Læs mere

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab Referat af generalforsamling i foreningen Sammen om Lolland-Falster 6. april 2017 kl. 19.00, der blev afholdt i Højrebyhallens cafeteria, Bøgevej 2, 4920 Søllested. Generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening 1 FORORD Spil på hele banen Har I kendskab til hvor meget hjælp, I kan hente i Dansk Firmaidrætsforbund?

Læs mere

LOVE FOR NORDRE BIRKS GARDERFORENING

LOVE FOR NORDRE BIRKS GARDERFORENING LOVE FOR NORDRE BIRKS GARDERFORENING UDGIVET I JUNI 1990 revideret feb. 2010 De reviderede love for NORDRE BIRKS GARDERFORENING Stiftet 19-11-41 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. februar

Læs mere

Referat fra den 131 ordinære Generalforsamling tirsdag den 8. marts 2016 på Frederiksberg Slot.

Referat fra den 131 ordinære Generalforsamling tirsdag den 8. marts 2016 på Frederiksberg Slot. Sekretær Feb. 69 Chr. Roland Christiansen Soldugvej 7 st. tv. 2770 Kastrup Tlf: 32 52 06 20 41 24 82 70 E-mail: Christian.roland@hotmail.com Referat fra den 131 ordinære Generalforsamling tirsdag den 8.

Læs mere

3. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

3. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 3. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER a. PRÆSIDIETS ANSVAR OG OPGAVER 1. Præsidiets sammensætning Præsidenten for De Danske Garderforeninger (DG), Vicepræsidenterne fra Region I, Region II, Region III, Region

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger Forretningsorden for Scleroseforeningens Lokalafdelinger 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til Foreningens vedtægter 5. 2 2.1. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

d. Oprette en barmhjertighedstjeneste for incestofre/seksuelt misbrugte samt de pågældende personers partnere og familier både i og uden for kirken.

d. Oprette en barmhjertighedstjeneste for incestofre/seksuelt misbrugte samt de pågældende personers partnere og familier både i og uden for kirken. Vedtægter for landsorganisationen KRIS 1 Navn og hjemsted 1. Landsorganisationens navn er Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte, forkortet og i det følgende benævnt KRIS. 2. KRIS er landsdækkende

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT)

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) De Danske Garderforeningers aktivitetskalender ( AKT) Dato Aktivitet/begivenhed September 2017 5. Den nationale flagdag Medi o SEP Bowling-sæsonen starter. Der spilles lokalt og frem til medio marts 2018

Læs mere

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT)

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) Lb-nr. Aktivitet/begivenhed Ansvarlig/ evt. reference Marts 2016 5. Formandsmøde Region V JC+FR+CRA+ADA 8. Formandsmøde Region I NG+FR+CRA+ADA 9.

Læs mere

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT)

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) Lb-nr. Aktivitet/begivenhed Ansvarlig/ evt. reference Juni 2016 4. Gardens Dag, Garderkasernen, Høvelte ADI m. fl. 7. HKH Prins Joachim fødselsdag

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

FÆLLESVEDTÆGTER. De Danske Garderforeninger

FÆLLESVEDTÆGTER. De Danske Garderforeninger FÆLLESVEDTÆGTER De Danske Garderforeninger Indhold Navn og hjemsted... 2 Formål... 2 Mål... 2 Struktur... 3 Garderforeningerne... 3 Repræsentantskabet... 4 Regionerne... 5 Regionsråd... 5 Præsidiet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

23. februar 2015. Afbud fra: Anders M. Hansen (AMH) 1 Godkendelse af og underskrift af referat fra sidste præsidiemøde

23. februar 2015. Afbud fra: Anders M. Hansen (AMH) 1 Godkendelse af og underskrift af referat fra sidste præsidiemøde 23. februar 2015 Mødedeltagere: Flemming Rytter (FR), Niels Godiksen (NG), Jens Saabye Nielsen (JSN) Ulrik Baunsgård (UB), Henrik Gattrup(HG), Jens Crone (JC), Michael Wienberg (MW), Andreas Dalsgaard

Læs mere

18.06.2015+ + Side+1+af+8#

18.06.2015+ + Side+1+af+8# Medieudvalget Referat#af#Medieudvalgsmøde#15.#Juni#2015## Mødedeltagere:#AndreasDalsgaard(ADA),FlemmingRytter(FR),UlrikBaunsgaard(UB), CarstenRasmussen(CRA),SimonCaspersen(SC)&ChristianBjerrum(CB) Ad.#1,#Velkomst#ved#Kommunikationsansvarlig#

Læs mere

Præsidiets beretning for året 2008/2009

Præsidiets beretning for året 2008/2009 Præsidiets beretning for året 2008/2009 Danske Gardehusarforeningers mål. Præsidiet vil arbejde for, at gardehusarforeningerne (GHF) fremtræder som relevante foreninger, der er tiltrækkende for Gardehusarregimentets

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro.

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 1 F U N D A T S for Dragonfonden 1. Fondens navn er Dragonfonden. 2. Fondens hjemsted er Holstebro Kommune. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 3. Fondens

Læs mere

14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER

14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER 14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER a. Indledning 1. Enhver forening, der fungerer på basis af ulønnet frivilligt arbejde, har et ønske om at anerkende de medlemmer, der udfører en særlig

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde i Eurasier Klub Danmark (EKD), afholdt 22. juni 2013, kl. 09:30-17:00 hos Ulla Røjgaard, Skolegade 52, 7400 Herning 22. juni 2013 Deltagere: Formand Legarth Brenbak (LB), næstformand

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Garder Vore faner og vor historie. Fredericia og Omegn GIROKORT INDLAGT NUMMER

Garder Vore faner og vor historie. Fredericia og Omegn GIROKORT INDLAGT NUMMER Garder 1 2003 JAN KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn NUMMER Vore faner og vor historie. Foreningen har 2 faner. Den gamle fra 1919, som vi har sendt på pension og den nye fra 1991. Som

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

INDLEDNING... 3 PRÆSIDIET ANNO FORMANDSSKIFTE I PERIODEN MAJ 2015 MAJ

INDLEDNING... 3 PRÆSIDIET ANNO FORMANDSSKIFTE I PERIODEN MAJ 2015 MAJ Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 PRÆSIDIET ANNO 2016... 3 FORMANDSSKIFTE I PERIODEN MAJ 2015 MAJ 2016... 4 DE DANSKE GARDERFORENINGER... 4 ARBEJDSGRUPPE FASTHOLDELSE... 4 ARBEJDSGRUPPE UNGDOM... 5 ARBEJDSGRUPPE

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

2 Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 9. september 2013 blev godkendt.

2 Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 9. september 2013 blev godkendt. 2. november 2013 Mødedeltagere: Præsidenten Jan Brun Andersen (JBA), Niels Godiksen (NG), Jens Saabye Nielsen (JSN) Ulrik Baunsgård (UB) Henrik Gattrup(HG), Jens Crone (JC), Michael Wienberg (MW), Jan

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Referat fra det 98. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i FrederiksborgCentret i Hillerød lørdag den 12. juni 2010 jf. dagsorden med bilag.

Referat fra det 98. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i FrederiksborgCentret i Hillerød lørdag den 12. juni 2010 jf. dagsorden med bilag. Repræsentantskabet Referat fra det 98. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i FrederiksborgCentret i Hillerød lørdag den 12. juni 2010 jf. dagsorden med bilag. I repræsentantskabsmødet deltog 142 gamle

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl Garderforeningen for Aarhus og Omegn Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl. 18.30 Mødested: Frimurerlogen, Christiansgade 6, Aarhus. Tilstedeværende: 57 medlemmer af foreningen

Læs mere

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp(25.2.2015) - side 2-3 Nye statutter for Lions Pris version 2 - side 4-6 Statutter

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

INDBYDELSE til dialogmøde

INDBYDELSE til dialogmøde INDBYDELSE til dialogmøde I kantinen på Brendstrupgårdsvej 7 MANDAG DEN 24. OKTOBER 2016, KL. 18.30-20.00. Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og sandwich 2. Nyt fra organisationsbestyrelsen 3. Oplæg fra

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Andelsselskabet Dalbybugten A.m.b.a.

Andelsselskabet Dalbybugten A.m.b.a. Andelsselskabet Dalbybugten A.m.b.a. Digelag v/kasserer Agnes Barslund, Rasmus Nielsens vej 7, 5000 Odense C CVR-nr: 1449 3085 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2015 Godkendt på selskabets

Læs mere

Afbud fra: Torben Haahr. Søren Vinding og Gorm Sigaard var fraværende under punktet Godkendt

Afbud fra: Torben Haahr. Søren Vinding og Gorm Sigaard var fraværende under punktet Godkendt Referat til bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde torsdag den 3. marts 2016 kl. 17.00 ca. 20.00 på Fanø Rådhus, Skolevej 5-7, Nordby, Fanø (Færge fra Esbjerg kl. 16.30) Afbud fra: Torben Haahr Dagsorden: Pkt.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne Vedtægter for Navn, Stiftelse og Hjemsted 1 1. Organisationens navn er. 2. blev stiftet d. 28. april 1959. 3. har hjemsted i Allerød Kommune. 4. har s formål er: Formål 2 1. at støtte humanitært hjælpearbejde

Læs mere

Beretning Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 23. april 2008 til 27. april

Beretning Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 23. april 2008 til 27. april Beretning Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 23. april 2008 til 27. april 2009 Tiden flyver, og endnu et år er gået. Et år der har budt på spændende udfordringer for bestyrelsen. Vores største opgave

Læs mere

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening Vedtægter Helsinge Skytte- og Idrætsforening Version 7 Udarbejdet 10. Februar 2016 Vedtaget 23. Februar 2016 Vedtægter for Helsinge Skytte- og Idrætsforening 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Helsinge

Læs mere

Vedtægter for Leverforeningen April 2014

Vedtægter for Leverforeningen April 2014 Vedtægter for Leverforeningen April 2014 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Leverforeningen. Landsforeningen for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Landsforeningens hjemsted

Læs mere

Foreningens vedtægter

Foreningens vedtægter Foreningens vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Den Danske Vedligeholdsforening, som kan forkortes DDV. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Maintenance Society. Foreningens hjemsted

Læs mere

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Bilag: Bestemmelser for økonomistyring og regler for refusion af afholdte udlæg. Grundlag KSO er oprettet i 2001 som en alternativ kontaktmulighed for soldater,

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere