PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015"

Transkript

1 5. maj 2015 PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015 (Beretningen dækker perioden mellem Repræsentantskabsmødet 24. maj 2014 i Thisted og Repræsentantskabsmødet 30. maj 2015 i Viborg) 1. Indledning. Præsidiet har med henhold i De Danske Garderforeningers (DG) vedtægter, 6, stk. 12, udarbejdet nærværende beretning. Beretningen har til formål at give medlemmer det bedst mulige billede af DG aktiviteter og Repræsentantskabet et grundlag for aktuelle drøftelser. Beretningen er derfor lagt på DG hjemmeside samt sendt til samtlige foreningsformænd sammen med regnskaberne. Præsidiet takker alle de mange, internt i vor bevægelse og de eksterne, der trofast og loyalt har støttet op om vort arbejde i det forgangne år. Uden denne loyale, positive og trofaste støtte ville Præsidiet være uden inspirationskilder og dermed miste sit momentum og retningspunkt. Den Kongelige Livgarde (LG) og dennes Chef har ved utallige lejligheder det seneste år udtrykt sin taknemmelighed og glæde over den støtte og hjælp, DG har ydet til de tjenstgørende gardere. Vi har igen i det forgangne år oplevet en svag tilbagegang i medlemstallet. Præsidiet er af den opfattelse, at denne udvikling skal stoppes med alle midler. Hvis ikke, så kan vi ved fremskrivning foruddatere, hvornår vi må lukke. Præsidiet er fokuseret på problemet, der især drejer sig om, at DG ikke kan fastholde unge medlemmer. Præsidiet bliver i det kommende foreningsår nødt til at sætte himmel og hav i bevægelse for at skabe en stabil tilgang af yngre medlemmer. Det fordrer, at yngre mennesker har lyst til at være medlem, og det betyder, at vi må tilvejebringe et program, som også appellerer til de yngre aldersgrupper. 2. Siden Repræsentantskabsmødet i maj 2014 er der valgt følgende nye formænd: Finn Thormod Nielsen Garderforeningen for Kalundborg og Omegn Lars Peter Rønne Nordre Birks Garderforening Poul Lauridsen Garderforeningen for Silkeborg og Omegn Niels Koed Hansen Nordsjællands Garderforening Ole Bork Jessen Garderforeningen for Kolding og Omegn Kaj Nielsen Garderforeningen for Nyborg og Omegn Amin Amirian Den Danske Garderforening i Storbritanien 3. Den Kongelige Livgarde. Samarbejdet med Den Kongelige Livgarde (LG) har udviklet sig meget positivt. DG bliver indbudt til rigtig mange arrangementer og orienteringer, hvor Chefen, oberst, kammerherre Klavs Lawes, og hans stab orienterer om generelle forsvarsforligspolitiske emner, men også om mere specifikke emner som eks. den våbenteknologiske udvikling og nyt materiel til

2 Hæren. LG har tillige været meget proaktiv omkring information til bl.a. DG om nye internationale militære operationer (Libyen (cancelled), Irak (igen, denne gang i Kurdistan) mv.), hvilket har sat DG i stand til igen ved juletid 2014 at fordele julegaver til samtlige fra LG udsendte soldater i international militær mission. Samtidigt fik gardere under de danske himmelstrøg, der var på vagt juleaften, traditionen tro også julegaver fra DG. Præsidenten holder regelmæssig og tæt kontakt til Chefen for LG, og denne deltager flittigt i vore arrangementer og kommer også rundt på besøg i vore garderforeninger til jubilæer og Repræsentantskabs- og Præsidiemøder. LG stiller paradestyrker, Tambourkorps og Musikkorps samt enkelttambourer til rådighed for os, hvilket glæder os alle var det sidste år med både en forårs- og en efterårs- årgangsparade. I 2015 holdt vi årets eneste årgangsparade 3. maj for de årgange, der har jubilæum i kalenderåret Der var således mange gamle gardere, der på Rosenborg Eksercerplads holdt jubilæum på forskud 3. maj. 4. De Danske Garderforeninger. Der skal lyde en tak til de Garderforeninger, der har inviteret Præsident og Præsidiemedlemmer til at deltage i egne arrangementer (foredrag, fødselsdage, generalforsamlinger, jubilæer mv.). En helt særlig tak til de foreninger, der har støttet op om arrangementer for gardere, der kommer hjem fra mission i udlandet. Her har DG mulighed for at vise tjenstgørende gardere, hvad DG står for, også på det helt jordnære plan. En tak skal også lyde til de Garderforeninger og enkeltpersoner, der har taget Præsidiets opfordringer om at organisere regionale aktiviteter til sig og iværksat tiltag og arrangementer. Præsidenten har under sin rundrejse og deltagelse i de regionale formandsmøder med respektive regionsrådsformænd for bordenden appelleret til flere regionsarrangementer. Præsidiet skal i denne sammenhæng henvise til Præsidentens klumme i Garderbladet, april nummeret, hvor en mulig ny arrangements- og planlægningscyklus skitseres. Præsidiet konstaterede på sit første møde i foreningsåret 2014/15 2. september 2014, at DG ikke havde nogen informations- og kommunikationsstrategi, hverken i forhold til medlemmerne internt eller det omgivende samfund eksternt. Ved et antal lyn- møder i september- oktober 2014 udarbejdede en lille arbejdsgruppe et udkast til en sådan strategi, der blev godkendt af Præsidiet på sit møde 1. november Derefter og i overensstemmelse med den netop vedtagne strategi blev en ny stilling som DG kommunikationsansvarlig (incl. redaktørjobbet på Garderbladet) slået op og besat med virkning fra 1. januar Straks derefter gennemførte Præsidiet en licitation over udvikling af en helt ny hjemmeside (se pkt. 7). Præsidiet arbejder med en langsigtet plan for afholdelse af Repræsentantskabsmøder. Disse møder er livsvigtige for DG indre demokrati. Uden opbakning til og deltagelse i disse møder forsvinder en del af DG styrke. Præsidiet arbejder dels med det økonomiske aspekt (prisen for deltagelse i udvidet repræsentantskabsmøde pr. person) og dels med en plan for geografisk rotation for disse møder under respekt for vore vedtægters formulering omkring disse spørgsmål. Præsidiet har modtaget en lang række forslag om at flytte den fra 2015 eneste årgangsparade fra 1. søndag i maj måned til 1. søndag i juni måned. Baggrunden er, at 1. søndag i maj rammer midt ned i konfirmationssæsonen, og mange DG- medlemmer er bedstefædre og andre er

3 oldefædre. Chefen for Den Kongelige Livgarde har underhånden givet sit forhåndstilsagn om, at dette vil kunne lade sig gøre, såfremt DG måtte ønske dette. Præsidiet fastholdt på sit møde den 2. maj 2015, at årgangsparader fremover bliver 1. søndag i maj måned, idet man modsat kan risikere at ramme pinsen ved årgangsparade 1. søndag i juni. 5. De Danske Garderforeningers medlemstal. 31. december 2014 var tallet , fordelt på i de danske foreninger og 200 i de udenlandske. Igen en lille tilbagegang, der dog glædeligvis var mindre end tilbagegangen i Årgangsforeningerne. DG håndtering af og støtte til årgangsforeningerne har gennem årene haft et stedmoderligt karaktertræk. Alle har fremhævet værdien, færre har gjort noget aktivt og kun Hverveudvalget har gjort noget helt konkret. Det skal der laves grundligt om på, idet Præsidiet også her ser en mulighed for at nå de omkring til gamle gardere, som ikke er medlemmer af en garderforening. Med DG nye hjemmeside vil der åbnes muligheder for, at hver årgangsformand og dennes nærmeste hjælpere, især kasserer- funktionen, på en helt anden måde kan støttes med navnelister, mailadresser og andre helt nødvendige hjælpemidler, således at årgangsformanden kan koncentrere sig om at det vigtigste, nemlig at holde sammen på tropperne. Hverveudvalget vil i 2015 holde et servicemøde for samtlige årgangsformænd og evt. hjælpere (for RGN I IV i Fredericia 27. september 2015 og RGN V på LGKAS 11. oktober 2015), hvor også Præsidenten deltager. Sådanne møder har været gennemført siden 2008 med 2-3 års mellemrum. I fremtiden vil denne møderække have en fastere struktur og gennemføres hvert andet år (i ulige år). 7. Garderblad og hjemmeside. Hjemmesiden. Som et centralt punkt i DG nye informations og kommunikationsstrategi fra efteråret 2014 (se pkt. 4), er der primo 2015 blevet igangsat en gennemgribende opdatering og renovering af hjemmesiden. Den nye hjemmesides layout og struktur er styret af hensynet til brugervenlighed samt tidsvarende design, rettende sig mod alle aldersgrupper i DG. Der er kommet en del nye elementer på hjemmesiden med henblik på at skabe øget trafik og brug heraf. Af mest centrale tiltag kan nævnes de lokale undersider, der samler central information ét sted. Det skal nævnes, at mange foreninger fortsat mangler at levere deres bidrag, hvilket Præsidiet hermed opfordrer til, at dette snarest sker. Ydermere er der kommet et nyt tiltag, benævnt Fra Garder til Garder, som er en erfarings/videns portal. Portalen formidler erfaringer fra gamle gardere til tjenestegørende, hvilket efter forventningen vil sikre en øget brug af DG hjemmeside blandt de unge. Her opfordres gamle gardere til at indsende skrivelser, beretninger, gode og sjove historier eller anekdoter fra tjenestetiden. Vedligeholdelse og opdatering af hjemmesiden er overgået til DG kommunikationsansvarlige, APR- 12 Andreas Dalsgaard. Rettelser eller opdateringer sendes fortsat til Garderbladet. Med en ny redaktør på Garderbladet, der ved siden af funktionen som DG kommunikationsansvarlige i hele DG organisation, vil der i det kommende år ske er udvikling af Garderbladet. Det blev på Repræsentantskabsmødet i Thisted i maj 2014 besluttet, at Garderbladet fortsat skal udgives i en papirudgave. For at Garderbladet ikke skal miste sin betydning og blive overhalet indenom af en ny dynamisk hjemmeside og udviklingen på de

4 sociale medier, vil indholdet fortsat skulle tilpasses nye tider under respekt for Garderforeningernes muligheder at udnytte bladet som meddelelsesmiddel og bevarelse af punktet Personalia. Garderbladet vil derfor skulle koncentrere sig om stof af højere underholdningsværdi og rettet mod en bredere målgruppe. Garderbladet vil igen blive tilgængeligt på hjemmesiden som E- udgave. Som udgangspunkt er hver forening blevet tildelt et samlet log- ind som adgang til E- udgaven. Koden vil blive opdateret én gang årligt, senere måske oftere og måske med personligt log- ind for hvert medlem. Det vil være lokalforeningens egen opgave indledningsvist at distribuere koden til sine medlemmer. Garderbladet som E- udgave vil til efteråret 2015 blive udvidet til et dynamisk Garderblad. Den nye løsning for e- udgivelse giver blandt andet mulighed for at lægge videoer, grafikker, links og ekstra billeder ind i Garderbladets dynamiske udgave. Præsidiet skal i øvrigt anmode alle foreninger om at overholde fristen for indlæg til Garderbladet. Indlæg skal være redaktøren i hænde senest d. 1. i måneden før udgivelsen. Rettelser til indlæg kan fremsendes senest en uge efter fristen (d. 8. i måneden før udgivelsen). Indsendelser, der sker efter tidsfristen, vil, så fremt det har relevans, blive bragt i den efterfølgende udgivelse. Der vil altid blive kvitteret for de indlæg, som modtages. Kvitteres der ikke for et indsendt indlæg, er det således ikke modtaget af redaktionen. Alle indlæg sendes fortsat til redaktøren på Sociale Medier. DG befinder sig på to sociale medieplatforme: Facebook og Instagram. Indholdet på de sociale medier er primært rettet mod den yngre del af DG medlemmer. Facebook bruges til flere formål. Spredning af LG- relevant indhold, information omkring store begivenheder i DG, diverse underholdende elementer. Instagram benyttes udelukkende til spredning af underholdende elementer og fungerer samtidig som kilde, der leverer billedmateriale fra gardernes hverdag. 8. Veteransagen. Præsidiet ønsker mulighederne for, at DG evt. kan løse opgaver på veteranområdet, klarlagt. Præsidiet har derfor bemyndiget Præsidenten til fra efteråret 2014 til at afdække mulighederne. Præsidenten stillede således et indledende udkast til notat vedr. DG evt. involvering på veteranområdet, til rådighed for Præsidiet under dettes møde 1. november På baggrund heraf tilrettede Præsidenten notatet og tilsendte det til Præsidiemedlemmerne med en aftale om, at Præsidiemedlemmerne fordelte notatet inden formandsmøderunden 28. februar til 14 marts Præsidenten har konkluderet indtrykkene fra alle formandsmøderne således : - Fra udbredt tilfredshed til accept er det overvejende indtryk, enkelte steder endog utålmodighed med at komme i gang. - Udbredt enighed om, at en evt. DG- indsats skal koncentreres på det lavpraktiske område. - At forudsætningerne for evt. involvering må være en forsvarlig minimumsuddannelse af evt. DG- mentorer/- bisiddere uden udgift for Garderforeningerne. - Opslutning til Præsidiets forslag om iværksættelse af et pilotprojekt med 3-5 garderforeninger, der måtte ønske at deltage. I dette projekt skal mulige rammer om en mere permanent involvering på veteranområdet afdækkes. Præsidiet godkendte på sit møde 2. maj 2015 et endeligt oplæg fra Præsidenten til gennemførelse af et pilotprojekt på veteranområdet. Præsidiet understregede, at det er vigtigt,

5 p.g.a. de mange aktører på veteranområdet, at hele grundlaget for DG evt. involvering i forhold til andre veteran- aktører klarlægges ved opstart på pilotprojektet. Intentionen om at afslutte pilotprojektet og have et endeligt oplæg klar til DG repræsentantskabsmøde i Skanderborg i maj 2016 må evt. vige, såfremt den ønskede afklaring af grundlaget ved pilotprojektets indledning tager mere tid at få udredt end oprindeligt forudset. 9. Landsdækkende aktiviteter/regionsaktiviteter. I regionerne gøres der fortsatte forsøg med regionale arrangementer. Det er dog Præsidiets indtryk, at man fortsat i garderforeningerne er meget fokuseret på egen forening og eget program. Præsidiet har erkendt, at man på dette område må tænke mere systematisk og langsigtet samt indbygge en ny planlægningscyklus for denne slags arrangementer. Der henvises især til ovennævnte pkt. 4, sidste afsnit. På dette område vil det i høj grad være muligt at tilgodese yngre medlemmer og potentielle nye medlemmer. Præsidiet gennemfører p.t. forberedelserne til Gardermarch, der gennemføres 4. oktober 2015 sammen med LG og Gardernetværk. Når marchen er overstået, evalueres samarbejdet og der foretages herefter af og i Præsidiet en vurdering af, om marchen også skal gennemføres i Ved denne lejlighed vil Præsidiet også vurdere, om andre egner sig som samarbejdsobjekt med Gardernetværk. Præsidiet overvejer alene et sådant samarbejde på områder, hvor DG ikke p.t. endnu selv er i stand til at producere/tilrettelægge/tilbyde arrangementer for især yngre medlemmer. 10. Støtten til Garderne i ind- og udland. Vi har atter ydet støtte på en lang række fronter. Som anerkendelser: Dronningens Ur, Månedens Garder og legater på LG årsdag. Derudover gaver til vagterne juleaften og støtte til blå fester. Til de udsendte i verdens brændpunkter har der været gaver på LG årsdag og til jul samt støtte ved fejringen af hjemkomsten. Alt dette finansieres ikke af driften, men af fondene og af bidragene fra foreningerne og enkeltpersoner. Det kan nævnes, at flere nedlagte årgangsforeninger har doneret deres midler til disse formål. Præsidiet vil gerne udtrykke en stor tak til alle, der har ydet bidrag. 11. Gardershop og garderkort. Gardershop. Præsidiet overvejer at drøfte den nuværende samarbejdskonstruktion med LG. En ligestilling mellem Gardershops forretningsvilkår og øvrige aktører på markedet er årsagen til disse overvejelser. Aktiviteterne på området har i øvrigt været videreført i lighed med tidligere år. Garderkortet. Som hjælp og støtte ved hvervning og fastholdelse af medlemmer eksisterer Garderkortet. Rekrutter får dem gratis udleveret i forbindelse med første DG briefing ved indkaldelsen og med udløb ved hjemsendelsen. Derefter anskaffes kortet af den valgte forening eller direkte hos Knud Glavind til 10,00 kr. + porto. Indtil nu er kortet uddelt til ca stk. medlemmer fra 45 foreninger, og DG har aftaler med 100 butikker landet over. Men der er et stort behov for, at de enkelte foreninger yder en indsats for at lave aftaler med lokale butikker, så kortet udbredes yderligere landet over. Garderkortet er ikke Hverveudvalgets kort, men DG reklamesøjle og dermed tilbud til alle DG medlemmer.

6 12. Aktiviteter på Gardens Dag og forældredage. Der gennemføres Åbent Hus arrangement ved LG på hvert indkaldelseshold. Arrangementerne gennemføres med 2 x Åbent Hus, hvor kun III/LG, der er værnepligtsbataljonen, deltager og så med Gardens Dag som det tredje arrangement. Gardens Dag er det store Åbent Hus arrangement, hvor det er LG, der indbyder til besøg på Garderkasernen i Høvelte. DG deltager naturligvis i alle 3 arrangementer, men tilpasser sin deltagelse i forhold til, om der er tale om et bataljons- eller regimentsarrangement. Ved alle Åbent Hus arrangementer deltager DG Hverveudvalget og salgsboden, og ofte deltager bowlingudvalget også med en lille feltmæssig bowlingbane. Ved Gardens Dag øges DG deltagelse. Ved disse arrangementer har der således været deltagelse af DG- MC klub, der både har vist deres flotte motorcykler og har givet tilbud om at få en tur bag på en af disse med en gammel garder ved styret. Derudover har der været skydning og kørsel i dronningens Daimler. DG vil fortsat deltage i disse arrangementer og Præsidiet og især Hverveudvalget modtager meget gerne forslag og idéer til, hvad DG yderligere kunne vise eller demonstrere. 13. Udvalgene. a. Skydeudvalget (se bilag). Jf. bilag 1. b. Bowlingudvalget (se bilag). Jf. bilag 2. c. Hverveudvalget (se bilag). Jf. bilag 3. d. Håndbogsudvalget. Efter vedtægtsændringen i 2011 nedsatte præsidiet en Håndbogsudvalg på 10 personer, rimeligt fordel med hensyn til fagområder og alder. Håndbogsudvalgets opgave var at modernisere og opdatere den eksisterende håndbog og redigere den til elektronisk form på hjemmesiden. Dette arbejde en afsluttet, og det udvidede udvalg er opløst, og præsidenten har sendt en tak for arbejdet til hvert medlem. Der er i henhold til vedtægternes 9 stk. 3.5 retableret et nyt og reduceret Håndbogsudvalg, bestående af præsidenten, forretningsføreren og et præsidiemedlem, Henrik Gattrup, som formand. Dette udvalg skal sikre, at Håndbog for DG altid er ajourført. Første møde i håndbogsudvalget blev afholdt d. 23. februar 2015, hvor de sidste redigeringer af manglende afsnit blev godkendt. e. Medieudvalg. Medieudvalget har været deaktiveret siden efteråret 2014 under arbejdet med DG informations- og kommunikationsstrategi (jf. pkt. 4). På Præsidiets møde 2. maj 2015 besluttedes medieudvalget reaktiveret med følgende sammensætning : DG kommunikationsansvarlige er født formand for udvalget. Herudover indgår Præsidenten og Forretningsføreren som fødte medlemmer. Herudover indgår op til 2 eksterne medlemmer med interesse for og indsigt i medieforhold. Medieudvalget er konstitueret og har godkendt en forretningsorden, der tillige indgår DG Håndbog.

7 14. Økonomi. Regnskab for 2014 fremlægges til godkendelse. Regnskabets opbygning er identisk med tidligere år, herunder løbende tilpasninger mm. i overensstemmelse med ønsker fra Repræsentantskabet, de kritiske revisorer samt vore egne revisorer. Årsrapporten for 2014 udviser et overskud på ca kr. hvilket betragtes som et tilfredsstillende resultat. Der er i 2014 afholdt udgifter til nyt IT- udstyr, herunder fjernskrivebordsløsning. Derudover er udgifter til den nye hjemmeside på kr. medtaget i 2014 i resultatopgørelse samt som skyldig omkostning.. Der er i regnskabsåret modtaget tilskud fra Tips&Lotto på ca kr. imod et budgetteret tilskud på kr. Det i 2014 modtagne beløb, er kr. mindre end tilskuddet i 2013, og det må forventes, at denne udvikling fortsætter. Regnskabet gennemgås på Repræsentantskabsmødet. 15. Fondsregnskaber og fonde. Garderfonden og Foreningen Garder 926- NOV 51 Flemming Andresens støtte til Garderbevægelsen samt Gardernes Fødselsdagsgave. Præsidiets indstilling til Civilstyrelsen om sammenlægning af DG fonde til én fond er endeligt godkendt af Civilstyrelsen den 18. februar Det er blevet besluttet at fondens navn bliver GARDERFONDEN. Sammenlægningen af de respektive fonde er regnskabsmæssigt foretaget pr. 1. januar 2014, med Frederik den Ottendes Mindelegat som den fortsættende fond. Arbejdet med sammensmeltningen af de tidligere fondes aktiver i forhold til bankerne og depoterne vil blive foretaget henover sommeren Udbetaling i 2014 fra fonden og foreningen fremgår af regnskabet og følger de respektive fondes statutter, herunder dækning af Gardernåle, Dronningens Ur, Manchetknapper, Legater, tilskud til DSL, Nordisk Stævne m.v. Fondsbestyrelsen (Præsidiet) har uddelt midler efter de nu sammenlagte fondes formål, idet vi tilgodeser såvel unge som gamle gardere, gardere fra internationale missioner (og deres pårørende), foreninger der deltager aktivt i ungdomsarbejdet, foreninger der iværksætter nye landsdækkende og regionale aktiviteter samt allerede eksisterende, landsdækkende aktiviteter. Garderfonden og Foreningen Garder 926- NOV 51 Flemming Andresens støtte til Garder- bevægelsen samt Gardernes Fødselsdagsgave er fremlagt til gennemsyn. Regnskaberne er godkendt af Præsidiet og de Kritiske revisorer. 16. Samarbejde med de nordiske garderforeninger. Samarbejdet med de nordiske garderforeninger fortsætter i samme rammer med normale udvekslingsbesøg. Præsidenten for det norske Gardistforbund har inviteret til Nordisk Præsidentmøde i Oslo juni 2015, hvor også DG forretningsfører deltager. 17. Sekretariatet. Sekretariatet har igennem sine mange opgaver været krumtappen i dagligdagen i DG. Der er ydet en god indsats både over for Præsidiet, de enkelte foreninger og medlemmer rundt omkring i organisationen. Der er i årets løb sket mange ændringer i Sekretariatets dagligdag på systemsiden. Herudover er der sket en forøgelse af antallet af løste opgaver såvel internt som eksternt. Internt skyldes opgaveforøgelsen i vid udstrækning tiltrædelsen og indføringen af en ny Præsident i maj Udviklingen mod øget arbejdspres forventes fortsat i 2015/16.

8 18. Afslutning. Præsidiet har måttet sande, at den helt dominerende og omsiggribende opgave med udarbejdelsen af ny kommunikations- og informationsstrategi har været voldsomt tids- og arbejdskrævende. Den i umiddelbar forlængelse heraf liggende opgave med etablering af en moderne hjemmeside har for flere i Præsidiet og ikke mindst DG kommunikationsansvarlige været en lige så omfattende opgave. Præsidiet har arbejdet med og stillet skarpt på DG vigende medlemstal. Den svagt nedadgående kurve skal knækkes. Og den ganske gode hvervning, som Hverveudvalget rent faktisk præsterer, skal omsættes i en varig medlemsforøgelse. DG vil arbejde med muligheder for et lands- og landsdelsdækkende arrangementsprogram, hvor også muligheder for at tiltrække især yngre medlemmer vil være til stede. Præsidiet kan se tilbage på et arbejdsomt foreningsår, men må også se ind i det næste med uændret arbejdsbelastning. Der findes ingen grund til afslapning, før medlemstilbagegangen er afløst af stabilisering og derefter fremgang. Beretningen overgives hermed til Repræsentantskabets godkendelse. Præsidiet

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

2. september 2014. Afbud fra: Anders M. Hansen (AMH) 1 Godkendelse af og underskrift af referat fra sidste præsidiemøde

2. september 2014. Afbud fra: Anders M. Hansen (AMH) 1 Godkendelse af og underskrift af referat fra sidste præsidiemøde 2. september 2014 Mødedeltagere: Flemming Rytter (FR), Niels Godiksen (NG), Jens Saabye Nielsen (JSN) Ulrik Baunsgård (UB) Henrik Gattrup(HG), Jens Crone (JC), Michael Wienberg (MW), Ole Andkjær Christensen

Læs mere

1. november 2014. Afbud fra: Anders M. Hansen (AMH) og Jan Stoltenborg (JS) 1 Godkendelse af og underskrift af referat fra sidste præsidiemøde

1. november 2014. Afbud fra: Anders M. Hansen (AMH) og Jan Stoltenborg (JS) 1 Godkendelse af og underskrift af referat fra sidste præsidiemøde 1. november 2014 Mødedeltagere: Flemming Rytter (FR), Niels Godiksen (NG), Jens Saabye Nielsen (JSN) Ulrik Baunsgård (UB), Henrik Gattrup(HG), Jens Crone (JC), Michael Wienberg (MW), Henrik Agerlin (HA),

Læs mere

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling.

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling. Repræsentantskabet Referat fra det 101. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i Medborgerhuset i Silkeborg lørdag den 15. juni 2013. 46 foreninger ud af 78 var repræsenteret med 422 stemmer ud af 582

Læs mere

JBA bød velkommen til præsidiemødet.

JBA bød velkommen til præsidiemødet. 3. maj 2014 Mødedeltagere: Jan Brun Andersen (JBA), Niels Godiksen (NG), Jens Saabye Nielsen (JSN) Ulrik Baunsgård (UB) Henrik Gattrup(HG), Jens Crone (JC), Arne Beier-Holgersen (ABH), Henrik Agerlin (HA),

Læs mere

9. september 2013. Wienberg (MW). 1 og 2. Velkomst /Godkendelse af referat fra sidste møde.

9. september 2013. Wienberg (MW). 1 og 2. Velkomst /Godkendelse af referat fra sidste møde. 9. september 2013 Mødedeltagere: Præsidenten Jan Brun Andersen (JBA), Niels Godiksen (NG), Ole Louring(OL), Ulrik Baunsgård (UB) Henrik Gattrup(HG), Jens Crone (JC), Ole Andkjær(OAC), og Carsten Rasmussen

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

FÆLLESVEDTÆGTER. De Danske Garderforeninger

FÆLLESVEDTÆGTER. De Danske Garderforeninger FÆLLESVEDTÆGTER De Danske Garderforeninger Indhold Navn og hjemsted... 2 Formål... 2 Mål... 2 Struktur... 3 Garderforeningerne... 3 Repræsentantskabet... 4 Regionerne... 5 Regionsråd... 5 Præsidiet...

Læs mere

Referat fra det 98. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i FrederiksborgCentret i Hillerød lørdag den 12. juni 2010 jf. dagsorden med bilag.

Referat fra det 98. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i FrederiksborgCentret i Hillerød lørdag den 12. juni 2010 jf. dagsorden med bilag. Repræsentantskabet Referat fra det 98. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i FrederiksborgCentret i Hillerød lørdag den 12. juni 2010 jf. dagsorden med bilag. I repræsentantskabsmødet deltog 142 gamle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp(25.2.2015) - side 2-3 Nye statutter for Lions Pris version 2 - side 4-6 Statutter

Læs mere

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Bilag: Bestemmelser for økonomistyring og regler for refusion af afholdte udlæg. Grundlag KSO er oprettet i 2001 som en alternativ kontaktmulighed for soldater,

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro.

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 1 F U N D A T S for Dragonfonden 1. Fondens navn er Dragonfonden. 2. Fondens hjemsted er Holstebro Kommune. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 3. Fondens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole Vedtægter for Værkeriet Lemming Gl. Skole Lemming og omegn 2022 Navn og adresse: Foreningens navn er Værkeriet Lemming Gl. Skole. Adresse: Lemming Skolevej 8C og D, 8632 Lemming. Silkeborg Kommune. 1 2

Læs mere

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004. Bilag til Distrikt Himmerlands generalforsamling på Rebild Efterskole 25. april 2015 Steder skrevet med rødt er ændringer/tilføjelser Punkter, hvor der er forslag til rettelser/tilføjelser: pkt:10, 17,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense.

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Referat Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00 Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Deltagere: PEJ, EH, SF, VJ, HJ, TM, SG, BH og LN 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde KFK 25. februar 2015

REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde KFK 25. februar 2015 Københavns Flugtskytte Klub Side 1 af 5 REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde KFK 25. februar 2015 Tid og sted onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:00 KFK Referent Deltagere Afbud Kopi til Næste Møde Jens Behrens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg Foreningen White Water Viborg Vedtægter for Foreningen White Water Viborg 1 Navn Foreningens navn er Foreningen White Water Viborg 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Viborg Kommune 3 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER SLAGELSE F.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER SLAGELSE F.M.B.A. SLAGELSE Ndr. Ringgade 70C 4200 Slagelse Tlf. 57 86 46 00 Fax 58 50 03 77 www.advodan.dk Sag nr. 47481 Advokat Jens Iversen Sekretær: / LEPO CVR-nr. 21356530 Bank 4343 0006007120 VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10

Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10 Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10 1. Navn Institutionens navn er: Den Selvejende Institution Pulsen I Salling institution kaldes i daglig tale: Pulsen. 2. Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund Sorø Kommune VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningen Borgerhuset i Dianalund blev etableret den 1. november 2012, og har hjemsted i Dianalund, Sorø Kommune. 2.

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

De Danske Garderforeninger CVR-nr. 47 85 91 15. Årsrapport 2009

De Danske Garderforeninger CVR-nr. 47 85 91 15. Årsrapport 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk De Danske Garderforeninger CVR-nr.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening 1 FORORD Spil på hele banen Har I kendskab til hvor meget hjælp, I kan hente i Dansk Firmaidrætsforbund?

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING

LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING Slagelse, marts 2014 LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING 1 NAVN. Foreningens navn: Forkortet: Hjemsted og adresse: Slagelse Garnisons Idrætsforening. SLGI. Gardehusarregimentet, Antvorskov Kaserne,

Læs mere

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne Vedtægter for Navn, Stiftelse og Hjemsted 1 1. Organisationens navn er. 2. blev stiftet d. 28. april 1959. 3. har hjemsted i Allerød Kommune. 4. har s formål er: Formål 2 1. at støtte humanitært hjælpearbejde

Læs mere

Vedtægter for 875. o Respekt er at støtte hinanden til stævner. lngen skal ont muligt spille uden støtte fra et andet

Vedtægter for 875. o Respekt er at støtte hinanden til stævner. lngen skal ont muligt spille uden støtte fra et andet t\ i...!., \ Vedtægter for 875 r. Foreningens navn, hiemsted, formå, værdigrundlag og slogan. 1 Stk. 1: Foreningens navn er 875 og klubben er stiftet 14. november L974. : Foreningens hjemsted er Hirtshals

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Nedenstående foreninger står bag stiftelsen af den selvejende institution Odense Skydecenter - Kærby Mose, som etableres på

Læs mere

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune Foreningens navn er Foreningens hjemsted er Foreningens formål er 1 Stk. 1 De Blå Baretter Næstved & Omegn Stk.2 Næstved kommune 2 - at samle hjemsendte og tjenstgørende personel, der har deltaget i fredsstøttende

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+ Kvinder på Toppen i DFIF Tiltag og handleplaner år 2007+ 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... side 4 Tiltag og handleplaner... side 5 Tiltag 1... side 5 Tiltag 2... side 7 Tiltag 3... side 8 Tiltag 4...

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus REPRÆSENTANTSKAB ( 1 gang årligt i begyndelsen af oktober) (Vælger bestyrelse, vedtægtsændringer). Alle kirker og skoler, der aktivt har tilmeldt sig har én

Læs mere