PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015"

Transkript

1 5. maj 2015 PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015 (Beretningen dækker perioden mellem Repræsentantskabsmødet 24. maj 2014 i Thisted og Repræsentantskabsmødet 30. maj 2015 i Viborg) 1. Indledning. Præsidiet har med henhold i De Danske Garderforeningers (DG) vedtægter, 6, stk. 12, udarbejdet nærværende beretning. Beretningen har til formål at give medlemmer det bedst mulige billede af DG aktiviteter og Repræsentantskabet et grundlag for aktuelle drøftelser. Beretningen er derfor lagt på DG hjemmeside samt sendt til samtlige foreningsformænd sammen med regnskaberne. Præsidiet takker alle de mange, internt i vor bevægelse og de eksterne, der trofast og loyalt har støttet op om vort arbejde i det forgangne år. Uden denne loyale, positive og trofaste støtte ville Præsidiet være uden inspirationskilder og dermed miste sit momentum og retningspunkt. Den Kongelige Livgarde (LG) og dennes Chef har ved utallige lejligheder det seneste år udtrykt sin taknemmelighed og glæde over den støtte og hjælp, DG har ydet til de tjenstgørende gardere. Vi har igen i det forgangne år oplevet en svag tilbagegang i medlemstallet. Præsidiet er af den opfattelse, at denne udvikling skal stoppes med alle midler. Hvis ikke, så kan vi ved fremskrivning foruddatere, hvornår vi må lukke. Præsidiet er fokuseret på problemet, der især drejer sig om, at DG ikke kan fastholde unge medlemmer. Præsidiet bliver i det kommende foreningsår nødt til at sætte himmel og hav i bevægelse for at skabe en stabil tilgang af yngre medlemmer. Det fordrer, at yngre mennesker har lyst til at være medlem, og det betyder, at vi må tilvejebringe et program, som også appellerer til de yngre aldersgrupper. 2. Siden Repræsentantskabsmødet i maj 2014 er der valgt følgende nye formænd: Finn Thormod Nielsen Garderforeningen for Kalundborg og Omegn Lars Peter Rønne Nordre Birks Garderforening Poul Lauridsen Garderforeningen for Silkeborg og Omegn Niels Koed Hansen Nordsjællands Garderforening Ole Bork Jessen Garderforeningen for Kolding og Omegn Kaj Nielsen Garderforeningen for Nyborg og Omegn Amin Amirian Den Danske Garderforening i Storbritanien 3. Den Kongelige Livgarde. Samarbejdet med Den Kongelige Livgarde (LG) har udviklet sig meget positivt. DG bliver indbudt til rigtig mange arrangementer og orienteringer, hvor Chefen, oberst, kammerherre Klavs Lawes, og hans stab orienterer om generelle forsvarsforligspolitiske emner, men også om mere specifikke emner som eks. den våbenteknologiske udvikling og nyt materiel til

2 Hæren. LG har tillige været meget proaktiv omkring information til bl.a. DG om nye internationale militære operationer (Libyen (cancelled), Irak (igen, denne gang i Kurdistan) mv.), hvilket har sat DG i stand til igen ved juletid 2014 at fordele julegaver til samtlige fra LG udsendte soldater i international militær mission. Samtidigt fik gardere under de danske himmelstrøg, der var på vagt juleaften, traditionen tro også julegaver fra DG. Præsidenten holder regelmæssig og tæt kontakt til Chefen for LG, og denne deltager flittigt i vore arrangementer og kommer også rundt på besøg i vore garderforeninger til jubilæer og Repræsentantskabs- og Præsidiemøder. LG stiller paradestyrker, Tambourkorps og Musikkorps samt enkelttambourer til rådighed for os, hvilket glæder os alle var det sidste år med både en forårs- og en efterårs- årgangsparade. I 2015 holdt vi årets eneste årgangsparade 3. maj for de årgange, der har jubilæum i kalenderåret Der var således mange gamle gardere, der på Rosenborg Eksercerplads holdt jubilæum på forskud 3. maj. 4. De Danske Garderforeninger. Der skal lyde en tak til de Garderforeninger, der har inviteret Præsident og Præsidiemedlemmer til at deltage i egne arrangementer (foredrag, fødselsdage, generalforsamlinger, jubilæer mv.). En helt særlig tak til de foreninger, der har støttet op om arrangementer for gardere, der kommer hjem fra mission i udlandet. Her har DG mulighed for at vise tjenstgørende gardere, hvad DG står for, også på det helt jordnære plan. En tak skal også lyde til de Garderforeninger og enkeltpersoner, der har taget Præsidiets opfordringer om at organisere regionale aktiviteter til sig og iværksat tiltag og arrangementer. Præsidenten har under sin rundrejse og deltagelse i de regionale formandsmøder med respektive regionsrådsformænd for bordenden appelleret til flere regionsarrangementer. Præsidiet skal i denne sammenhæng henvise til Præsidentens klumme i Garderbladet, april nummeret, hvor en mulig ny arrangements- og planlægningscyklus skitseres. Præsidiet konstaterede på sit første møde i foreningsåret 2014/15 2. september 2014, at DG ikke havde nogen informations- og kommunikationsstrategi, hverken i forhold til medlemmerne internt eller det omgivende samfund eksternt. Ved et antal lyn- møder i september- oktober 2014 udarbejdede en lille arbejdsgruppe et udkast til en sådan strategi, der blev godkendt af Præsidiet på sit møde 1. november Derefter og i overensstemmelse med den netop vedtagne strategi blev en ny stilling som DG kommunikationsansvarlig (incl. redaktørjobbet på Garderbladet) slået op og besat med virkning fra 1. januar Straks derefter gennemførte Præsidiet en licitation over udvikling af en helt ny hjemmeside (se pkt. 7). Præsidiet arbejder med en langsigtet plan for afholdelse af Repræsentantskabsmøder. Disse møder er livsvigtige for DG indre demokrati. Uden opbakning til og deltagelse i disse møder forsvinder en del af DG styrke. Præsidiet arbejder dels med det økonomiske aspekt (prisen for deltagelse i udvidet repræsentantskabsmøde pr. person) og dels med en plan for geografisk rotation for disse møder under respekt for vore vedtægters formulering omkring disse spørgsmål. Præsidiet har modtaget en lang række forslag om at flytte den fra 2015 eneste årgangsparade fra 1. søndag i maj måned til 1. søndag i juni måned. Baggrunden er, at 1. søndag i maj rammer midt ned i konfirmationssæsonen, og mange DG- medlemmer er bedstefædre og andre er

3 oldefædre. Chefen for Den Kongelige Livgarde har underhånden givet sit forhåndstilsagn om, at dette vil kunne lade sig gøre, såfremt DG måtte ønske dette. Præsidiet fastholdt på sit møde den 2. maj 2015, at årgangsparader fremover bliver 1. søndag i maj måned, idet man modsat kan risikere at ramme pinsen ved årgangsparade 1. søndag i juni. 5. De Danske Garderforeningers medlemstal. 31. december 2014 var tallet , fordelt på i de danske foreninger og 200 i de udenlandske. Igen en lille tilbagegang, der dog glædeligvis var mindre end tilbagegangen i Årgangsforeningerne. DG håndtering af og støtte til årgangsforeningerne har gennem årene haft et stedmoderligt karaktertræk. Alle har fremhævet værdien, færre har gjort noget aktivt og kun Hverveudvalget har gjort noget helt konkret. Det skal der laves grundligt om på, idet Præsidiet også her ser en mulighed for at nå de omkring til gamle gardere, som ikke er medlemmer af en garderforening. Med DG nye hjemmeside vil der åbnes muligheder for, at hver årgangsformand og dennes nærmeste hjælpere, især kasserer- funktionen, på en helt anden måde kan støttes med navnelister, mailadresser og andre helt nødvendige hjælpemidler, således at årgangsformanden kan koncentrere sig om at det vigtigste, nemlig at holde sammen på tropperne. Hverveudvalget vil i 2015 holde et servicemøde for samtlige årgangsformænd og evt. hjælpere (for RGN I IV i Fredericia 27. september 2015 og RGN V på LGKAS 11. oktober 2015), hvor også Præsidenten deltager. Sådanne møder har været gennemført siden 2008 med 2-3 års mellemrum. I fremtiden vil denne møderække have en fastere struktur og gennemføres hvert andet år (i ulige år). 7. Garderblad og hjemmeside. Hjemmesiden. Som et centralt punkt i DG nye informations og kommunikationsstrategi fra efteråret 2014 (se pkt. 4), er der primo 2015 blevet igangsat en gennemgribende opdatering og renovering af hjemmesiden. Den nye hjemmesides layout og struktur er styret af hensynet til brugervenlighed samt tidsvarende design, rettende sig mod alle aldersgrupper i DG. Der er kommet en del nye elementer på hjemmesiden med henblik på at skabe øget trafik og brug heraf. Af mest centrale tiltag kan nævnes de lokale undersider, der samler central information ét sted. Det skal nævnes, at mange foreninger fortsat mangler at levere deres bidrag, hvilket Præsidiet hermed opfordrer til, at dette snarest sker. Ydermere er der kommet et nyt tiltag, benævnt Fra Garder til Garder, som er en erfarings/videns portal. Portalen formidler erfaringer fra gamle gardere til tjenestegørende, hvilket efter forventningen vil sikre en øget brug af DG hjemmeside blandt de unge. Her opfordres gamle gardere til at indsende skrivelser, beretninger, gode og sjove historier eller anekdoter fra tjenestetiden. Vedligeholdelse og opdatering af hjemmesiden er overgået til DG kommunikationsansvarlige, APR- 12 Andreas Dalsgaard. Rettelser eller opdateringer sendes fortsat til Garderbladet. Med en ny redaktør på Garderbladet, der ved siden af funktionen som DG kommunikationsansvarlige i hele DG organisation, vil der i det kommende år ske er udvikling af Garderbladet. Det blev på Repræsentantskabsmødet i Thisted i maj 2014 besluttet, at Garderbladet fortsat skal udgives i en papirudgave. For at Garderbladet ikke skal miste sin betydning og blive overhalet indenom af en ny dynamisk hjemmeside og udviklingen på de

4 sociale medier, vil indholdet fortsat skulle tilpasses nye tider under respekt for Garderforeningernes muligheder at udnytte bladet som meddelelsesmiddel og bevarelse af punktet Personalia. Garderbladet vil derfor skulle koncentrere sig om stof af højere underholdningsværdi og rettet mod en bredere målgruppe. Garderbladet vil igen blive tilgængeligt på hjemmesiden som E- udgave. Som udgangspunkt er hver forening blevet tildelt et samlet log- ind som adgang til E- udgaven. Koden vil blive opdateret én gang årligt, senere måske oftere og måske med personligt log- ind for hvert medlem. Det vil være lokalforeningens egen opgave indledningsvist at distribuere koden til sine medlemmer. Garderbladet som E- udgave vil til efteråret 2015 blive udvidet til et dynamisk Garderblad. Den nye løsning for e- udgivelse giver blandt andet mulighed for at lægge videoer, grafikker, links og ekstra billeder ind i Garderbladets dynamiske udgave. Præsidiet skal i øvrigt anmode alle foreninger om at overholde fristen for indlæg til Garderbladet. Indlæg skal være redaktøren i hænde senest d. 1. i måneden før udgivelsen. Rettelser til indlæg kan fremsendes senest en uge efter fristen (d. 8. i måneden før udgivelsen). Indsendelser, der sker efter tidsfristen, vil, så fremt det har relevans, blive bragt i den efterfølgende udgivelse. Der vil altid blive kvitteret for de indlæg, som modtages. Kvitteres der ikke for et indsendt indlæg, er det således ikke modtaget af redaktionen. Alle indlæg sendes fortsat til redaktøren på Sociale Medier. DG befinder sig på to sociale medieplatforme: Facebook og Instagram. Indholdet på de sociale medier er primært rettet mod den yngre del af DG medlemmer. Facebook bruges til flere formål. Spredning af LG- relevant indhold, information omkring store begivenheder i DG, diverse underholdende elementer. Instagram benyttes udelukkende til spredning af underholdende elementer og fungerer samtidig som kilde, der leverer billedmateriale fra gardernes hverdag. 8. Veteransagen. Præsidiet ønsker mulighederne for, at DG evt. kan løse opgaver på veteranområdet, klarlagt. Præsidiet har derfor bemyndiget Præsidenten til fra efteråret 2014 til at afdække mulighederne. Præsidenten stillede således et indledende udkast til notat vedr. DG evt. involvering på veteranområdet, til rådighed for Præsidiet under dettes møde 1. november På baggrund heraf tilrettede Præsidenten notatet og tilsendte det til Præsidiemedlemmerne med en aftale om, at Præsidiemedlemmerne fordelte notatet inden formandsmøderunden 28. februar til 14 marts Præsidenten har konkluderet indtrykkene fra alle formandsmøderne således : - Fra udbredt tilfredshed til accept er det overvejende indtryk, enkelte steder endog utålmodighed med at komme i gang. - Udbredt enighed om, at en evt. DG- indsats skal koncentreres på det lavpraktiske område. - At forudsætningerne for evt. involvering må være en forsvarlig minimumsuddannelse af evt. DG- mentorer/- bisiddere uden udgift for Garderforeningerne. - Opslutning til Præsidiets forslag om iværksættelse af et pilotprojekt med 3-5 garderforeninger, der måtte ønske at deltage. I dette projekt skal mulige rammer om en mere permanent involvering på veteranområdet afdækkes. Præsidiet godkendte på sit møde 2. maj 2015 et endeligt oplæg fra Præsidenten til gennemførelse af et pilotprojekt på veteranområdet. Præsidiet understregede, at det er vigtigt,

5 p.g.a. de mange aktører på veteranområdet, at hele grundlaget for DG evt. involvering i forhold til andre veteran- aktører klarlægges ved opstart på pilotprojektet. Intentionen om at afslutte pilotprojektet og have et endeligt oplæg klar til DG repræsentantskabsmøde i Skanderborg i maj 2016 må evt. vige, såfremt den ønskede afklaring af grundlaget ved pilotprojektets indledning tager mere tid at få udredt end oprindeligt forudset. 9. Landsdækkende aktiviteter/regionsaktiviteter. I regionerne gøres der fortsatte forsøg med regionale arrangementer. Det er dog Præsidiets indtryk, at man fortsat i garderforeningerne er meget fokuseret på egen forening og eget program. Præsidiet har erkendt, at man på dette område må tænke mere systematisk og langsigtet samt indbygge en ny planlægningscyklus for denne slags arrangementer. Der henvises især til ovennævnte pkt. 4, sidste afsnit. På dette område vil det i høj grad være muligt at tilgodese yngre medlemmer og potentielle nye medlemmer. Præsidiet gennemfører p.t. forberedelserne til Gardermarch, der gennemføres 4. oktober 2015 sammen med LG og Gardernetværk. Når marchen er overstået, evalueres samarbejdet og der foretages herefter af og i Præsidiet en vurdering af, om marchen også skal gennemføres i Ved denne lejlighed vil Præsidiet også vurdere, om andre egner sig som samarbejdsobjekt med Gardernetværk. Præsidiet overvejer alene et sådant samarbejde på områder, hvor DG ikke p.t. endnu selv er i stand til at producere/tilrettelægge/tilbyde arrangementer for især yngre medlemmer. 10. Støtten til Garderne i ind- og udland. Vi har atter ydet støtte på en lang række fronter. Som anerkendelser: Dronningens Ur, Månedens Garder og legater på LG årsdag. Derudover gaver til vagterne juleaften og støtte til blå fester. Til de udsendte i verdens brændpunkter har der været gaver på LG årsdag og til jul samt støtte ved fejringen af hjemkomsten. Alt dette finansieres ikke af driften, men af fondene og af bidragene fra foreningerne og enkeltpersoner. Det kan nævnes, at flere nedlagte årgangsforeninger har doneret deres midler til disse formål. Præsidiet vil gerne udtrykke en stor tak til alle, der har ydet bidrag. 11. Gardershop og garderkort. Gardershop. Præsidiet overvejer at drøfte den nuværende samarbejdskonstruktion med LG. En ligestilling mellem Gardershops forretningsvilkår og øvrige aktører på markedet er årsagen til disse overvejelser. Aktiviteterne på området har i øvrigt været videreført i lighed med tidligere år. Garderkortet. Som hjælp og støtte ved hvervning og fastholdelse af medlemmer eksisterer Garderkortet. Rekrutter får dem gratis udleveret i forbindelse med første DG briefing ved indkaldelsen og med udløb ved hjemsendelsen. Derefter anskaffes kortet af den valgte forening eller direkte hos Knud Glavind til 10,00 kr. + porto. Indtil nu er kortet uddelt til ca stk. medlemmer fra 45 foreninger, og DG har aftaler med 100 butikker landet over. Men der er et stort behov for, at de enkelte foreninger yder en indsats for at lave aftaler med lokale butikker, så kortet udbredes yderligere landet over. Garderkortet er ikke Hverveudvalgets kort, men DG reklamesøjle og dermed tilbud til alle DG medlemmer.

6 12. Aktiviteter på Gardens Dag og forældredage. Der gennemføres Åbent Hus arrangement ved LG på hvert indkaldelseshold. Arrangementerne gennemføres med 2 x Åbent Hus, hvor kun III/LG, der er værnepligtsbataljonen, deltager og så med Gardens Dag som det tredje arrangement. Gardens Dag er det store Åbent Hus arrangement, hvor det er LG, der indbyder til besøg på Garderkasernen i Høvelte. DG deltager naturligvis i alle 3 arrangementer, men tilpasser sin deltagelse i forhold til, om der er tale om et bataljons- eller regimentsarrangement. Ved alle Åbent Hus arrangementer deltager DG Hverveudvalget og salgsboden, og ofte deltager bowlingudvalget også med en lille feltmæssig bowlingbane. Ved Gardens Dag øges DG deltagelse. Ved disse arrangementer har der således været deltagelse af DG- MC klub, der både har vist deres flotte motorcykler og har givet tilbud om at få en tur bag på en af disse med en gammel garder ved styret. Derudover har der været skydning og kørsel i dronningens Daimler. DG vil fortsat deltage i disse arrangementer og Præsidiet og især Hverveudvalget modtager meget gerne forslag og idéer til, hvad DG yderligere kunne vise eller demonstrere. 13. Udvalgene. a. Skydeudvalget (se bilag). Jf. bilag 1. b. Bowlingudvalget (se bilag). Jf. bilag 2. c. Hverveudvalget (se bilag). Jf. bilag 3. d. Håndbogsudvalget. Efter vedtægtsændringen i 2011 nedsatte præsidiet en Håndbogsudvalg på 10 personer, rimeligt fordel med hensyn til fagområder og alder. Håndbogsudvalgets opgave var at modernisere og opdatere den eksisterende håndbog og redigere den til elektronisk form på hjemmesiden. Dette arbejde en afsluttet, og det udvidede udvalg er opløst, og præsidenten har sendt en tak for arbejdet til hvert medlem. Der er i henhold til vedtægternes 9 stk. 3.5 retableret et nyt og reduceret Håndbogsudvalg, bestående af præsidenten, forretningsføreren og et præsidiemedlem, Henrik Gattrup, som formand. Dette udvalg skal sikre, at Håndbog for DG altid er ajourført. Første møde i håndbogsudvalget blev afholdt d. 23. februar 2015, hvor de sidste redigeringer af manglende afsnit blev godkendt. e. Medieudvalg. Medieudvalget har været deaktiveret siden efteråret 2014 under arbejdet med DG informations- og kommunikationsstrategi (jf. pkt. 4). På Præsidiets møde 2. maj 2015 besluttedes medieudvalget reaktiveret med følgende sammensætning : DG kommunikationsansvarlige er født formand for udvalget. Herudover indgår Præsidenten og Forretningsføreren som fødte medlemmer. Herudover indgår op til 2 eksterne medlemmer med interesse for og indsigt i medieforhold. Medieudvalget er konstitueret og har godkendt en forretningsorden, der tillige indgår DG Håndbog.

7 14. Økonomi. Regnskab for 2014 fremlægges til godkendelse. Regnskabets opbygning er identisk med tidligere år, herunder løbende tilpasninger mm. i overensstemmelse med ønsker fra Repræsentantskabet, de kritiske revisorer samt vore egne revisorer. Årsrapporten for 2014 udviser et overskud på ca kr. hvilket betragtes som et tilfredsstillende resultat. Der er i 2014 afholdt udgifter til nyt IT- udstyr, herunder fjernskrivebordsløsning. Derudover er udgifter til den nye hjemmeside på kr. medtaget i 2014 i resultatopgørelse samt som skyldig omkostning.. Der er i regnskabsåret modtaget tilskud fra Tips&Lotto på ca kr. imod et budgetteret tilskud på kr. Det i 2014 modtagne beløb, er kr. mindre end tilskuddet i 2013, og det må forventes, at denne udvikling fortsætter. Regnskabet gennemgås på Repræsentantskabsmødet. 15. Fondsregnskaber og fonde. Garderfonden og Foreningen Garder 926- NOV 51 Flemming Andresens støtte til Garderbevægelsen samt Gardernes Fødselsdagsgave. Præsidiets indstilling til Civilstyrelsen om sammenlægning af DG fonde til én fond er endeligt godkendt af Civilstyrelsen den 18. februar Det er blevet besluttet at fondens navn bliver GARDERFONDEN. Sammenlægningen af de respektive fonde er regnskabsmæssigt foretaget pr. 1. januar 2014, med Frederik den Ottendes Mindelegat som den fortsættende fond. Arbejdet med sammensmeltningen af de tidligere fondes aktiver i forhold til bankerne og depoterne vil blive foretaget henover sommeren Udbetaling i 2014 fra fonden og foreningen fremgår af regnskabet og følger de respektive fondes statutter, herunder dækning af Gardernåle, Dronningens Ur, Manchetknapper, Legater, tilskud til DSL, Nordisk Stævne m.v. Fondsbestyrelsen (Præsidiet) har uddelt midler efter de nu sammenlagte fondes formål, idet vi tilgodeser såvel unge som gamle gardere, gardere fra internationale missioner (og deres pårørende), foreninger der deltager aktivt i ungdomsarbejdet, foreninger der iværksætter nye landsdækkende og regionale aktiviteter samt allerede eksisterende, landsdækkende aktiviteter. Garderfonden og Foreningen Garder 926- NOV 51 Flemming Andresens støtte til Garder- bevægelsen samt Gardernes Fødselsdagsgave er fremlagt til gennemsyn. Regnskaberne er godkendt af Præsidiet og de Kritiske revisorer. 16. Samarbejde med de nordiske garderforeninger. Samarbejdet med de nordiske garderforeninger fortsætter i samme rammer med normale udvekslingsbesøg. Præsidenten for det norske Gardistforbund har inviteret til Nordisk Præsidentmøde i Oslo juni 2015, hvor også DG forretningsfører deltager. 17. Sekretariatet. Sekretariatet har igennem sine mange opgaver været krumtappen i dagligdagen i DG. Der er ydet en god indsats både over for Præsidiet, de enkelte foreninger og medlemmer rundt omkring i organisationen. Der er i årets løb sket mange ændringer i Sekretariatets dagligdag på systemsiden. Herudover er der sket en forøgelse af antallet af løste opgaver såvel internt som eksternt. Internt skyldes opgaveforøgelsen i vid udstrækning tiltrædelsen og indføringen af en ny Præsident i maj Udviklingen mod øget arbejdspres forventes fortsat i 2015/16.

8 18. Afslutning. Præsidiet har måttet sande, at den helt dominerende og omsiggribende opgave med udarbejdelsen af ny kommunikations- og informationsstrategi har været voldsomt tids- og arbejdskrævende. Den i umiddelbar forlængelse heraf liggende opgave med etablering af en moderne hjemmeside har for flere i Præsidiet og ikke mindst DG kommunikationsansvarlige været en lige så omfattende opgave. Præsidiet har arbejdet med og stillet skarpt på DG vigende medlemstal. Den svagt nedadgående kurve skal knækkes. Og den ganske gode hvervning, som Hverveudvalget rent faktisk præsterer, skal omsættes i en varig medlemsforøgelse. DG vil arbejde med muligheder for et lands- og landsdelsdækkende arrangementsprogram, hvor også muligheder for at tiltrække især yngre medlemmer vil være til stede. Præsidiet kan se tilbage på et arbejdsomt foreningsår, men må også se ind i det næste med uændret arbejdsbelastning. Der findes ingen grund til afslapning, før medlemstilbagegangen er afløst af stabilisering og derefter fremgang. Beretningen overgives hermed til Repræsentantskabets godkendelse. Præsidiet

Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim

Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Referat fra Repræsentantskabsmødet den 17. - 18. april 2015 på Flyvestation Karup. Landsformanden bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Velkommen til Landsmøde 2012! Du sidder nu med materialet til brug på Landsmødet, der finder sted den 16. - 18. november 2012. Hæftet indeholder

Læs mere

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT NR. 2 JULI 2010 96. ÅRGANG UDGIVET AF: ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN ISSN 0011-6203 ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN Formand: Oberst B. Mejlholm, Hærens Ildstøtteskole, Hjertingvej

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud.

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud. Om undersøgelsen Foreningsundersøgelsen er et initiativ, som Dansk Historisk Fællesråd (DHF) har taget for at undersøge, hvordan historiske foreninger ser på fremtiden. Undersøgelsen er gennemført via

Læs mere

Referat fra det 98. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i FrederiksborgCentret i Hillerød lørdag den 12. juni 2010 jf. dagsorden med bilag.

Referat fra det 98. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i FrederiksborgCentret i Hillerød lørdag den 12. juni 2010 jf. dagsorden med bilag. Repræsentantskabet Referat fra det 98. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i FrederiksborgCentret i Hillerød lørdag den 12. juni 2010 jf. dagsorden med bilag. I repræsentantskabsmødet deltog 142 gamle

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 159 Maj Juni 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Referat fra Årsmødet

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Rapport Oktober 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Læsevejledning 5

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Skriftlig beretning 2007

Skriftlig beretning 2007 Skriftlig beretning 2007 1 Skriftlig beretning Repræsentantskabet holder sit årlige møde i år i Katuaq i Nuuk. Dette er det andet ordinære repræsentantskabsmøde, siden bestyrelsen blev valgt i 2005. Repræsentantskabet

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere