FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II"

Transkript

1 FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST Afdeling Aktie & ObligationsMix II Februar 2008

2 INDHOLD Ansvar for Prospektet Oplysninger om foreningens forhold Foreningens og afdelingens navn Foreningens adresse Foreningens og afdelingens registreringsnumre Dato for foreningens og afdelingens stiftelse Dato for prospektets offentliggørelse Finanstilsynets godkendelse Hvem afdelingen modtager midler fra, herunder en profil af det typiske medlem Bestyrelsen Investeringsforvaltningsselskab og dette selskabs direktør Revision Depotselskab... 6 Rådgivere Markedsføring og formidling Års- og halvårsrapport Årlige udbytter Årlige afkast Omkostningsprocent og ÅOP Afdelingens formue Vederlag til bestyrelse, investeringsforvaltningsselskab og Finanstilsyn Administrationsomkostninger ved indirekte investering Udlevering af årsrapport og halvårlig formueopgørelse Bevisudstedende Bevisudstedelse og registrering af beviser Akkumulerende Beskatning Vedtægternes bestemmelser om administrationsomkostninger Vedtægternes stemmeretsbestemmelser Vedtægternes bestemmelser om opløsning Medlemmers flytning af investeringen Oplysninger om foreningsandelene Tegningsperiode, tegningssted og løbende tegning Tegningskurs Betaling for tegning og registrering Tegningens størrelse Andelenes størrelse Optagelse til handel Fondskode Notering på navn Medlemmernes indløsningsret og udsættelse af indløsning Metode til fastsættelse af indløsningsprisen Offentliggørelse af emissions- og indløsningspris samt indre værdi Omsættelighed Faciliteter til rådighed ved udbetaling til medlemmer eller ved indløsning Oplysninger om afdelingens investeringspolitik Anbringelse af afdelingens midler Investeringsmarkeder Investeringsmål og investeringsinstrumenter Performance for benchmark Anvendelse af finansielle instrumenter Risici forbundet med afdelingens investeringer Foranstaltninger truffet for at fastholde risikoprofilen Stater m.v. hvor afdelingen agter at investere mere end 35 % af formuen Yderligere oplysninger vedr. hedgeforeninger Opgørelse af indre værdi ved mangel af aktuelle priser Tidligere overskridelser af foreningens risikorammer Side 1 af 20

3 Dette Prospekt (herefter Prospektet) er udarbejdet i forbindelse med udbud af andele i Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II. Hedgeforeningen Sydinvest blev godkendt som Hedgeforening af Finanstilsynet den 5. februar 2007, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. kapitel 16 a. Udbuddet af andele i Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Oplysningerne i Prospektet kan ikke betragtes som rådgivning og kan navnlig ikke erstatte individuel rådgivning om investerings- og skattemæssige forhold i tilknytning til investering i andele i Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II. Investor opfordres til at søge rådgivning om nævnte forhold. Prospektet er ajourført frem til datoen for Prospektets offentliggørelse, og investors opmærksomhed henledes på, at der i perioden efter Prospektets offentliggørelse kan forekomme ændringer til de i Prospektet anførte oplysninger, som der ikke er taget højde for ved udarbejdelse af Prospektet. Andelene i Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II udbydes som beskrevet i Prospektet, og ingen er bemyndiget til på vegne af Hedgeforeningen Sydinvest at give oplysninger i forbindelse hermed, ud over hvad der følger af Prospektets indhold. Udlevering af Prospektet og udbuddet af andelene er i visse lande begrænset af den dér gældende lovgivning. Personer, der kommer i besiddelse af Prospektet, anmodes om at indhente oplysninger om og overholde disse begrænsninger. Prospektet må ikke anvendes som (eller i forbindelse med) et tilbud eller en opfordring til nogen, hvor et sådant tilbud eller opfordring er ulovlig i henhold til gældende lovgivning. Andelene er ikke og vil ikke blive registreret under the U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer og må ikke udbydes eller sælges i USA eller til, eller for regning, eller i favør af US persons som defineret i Regulation S i henhold til Securities Act. Som følge heraf udbydes og sælges andelene alene i henhold til udbud og salg, som finder sted uden for USA til personer, som ikke er US persons, og dette Prospekt må ikke udleveres i USA eller til US persons. Prospektet må ikke udleveres til personer i Storbritannien og Nordirland, bortset fra personer omfattet af Section 19 (1) i The Financial Services and Markets Act Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II s risikorammer, som er beskrevet i Prospektets afsnit 3 Oplysninger om afdelingens investeringspolitik, kan være fastsat af bestyrelsen. Bestyrelsen kan fastsætte nye rammer og ændre bestående inden for lovgivningens og vedtægternes begrænsninger. Side 2 af 20

4

5 TEGNINGSPROSPEKT Indbydelse til tegning af andele i Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II ISIN DK Oplysninger om foreningens forhold 1.1. Foreningens og afdelingens navn Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II Foreningens adresse Peberlyk Aabenraa Tlf.: Fax: Hjemmeside: Foreningens og afdelingens registreringsnumre Finanstilsynet: Hedgeforeningen Sydinvest: FT nr Afdeling Aktie & ObligationsMix II: FT-afdelingsnr. 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Hedgeforeningen Sydinvest: CVR-nummer Afdeling Aktie & ObligationsMix II: SE-nummer Dato for foreningens og afdelingens stiftelse Hedgeforeningen Sydinvest er stiftet den 6. januar Afdeling Aktie & ObligationsMix II er stiftet den 20. maj Dato for prospektets offentliggørelse Nærværende prospekt offentliggøres den 27. marts Side 4 af 20

6 1.6. Finanstilsynets godkendelse Foreningen og afdelingen er godkendt af Finanstilsynet jf. ovenfor Hvem afdelingen modtager midler fra, herunder en profil af det typiske medlem Hedgeforeningen Sydinvest, afdelig Aktie & ObligationsMix II modtager midler fra offentligheden. Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II er denomineret i danske kroner og akkumulerende og kan derfor benyttes til investering af frie midler, pensionsmidler og midler under virksomhedsskatteordningen. Den typiske investor ønsker at drage fordel af en gearing med stor spredning på forskellige aktier og obligationer. Den typiske investor i Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II ønsker et højt afkast i kroner. Investor forventes at være bekendt med, at de risici, der er forbundet med investering i afdelingen jf. bl. a. afsnit 3 Oplysninger om afdelingens investeringspolitik, kan medføre markante kursudsving i afdelingens indre værdi. Det anbefales investor alene at placere en mindre del af sin investering i afdelingen med henblik på at opnå en hensigtsmæssig risikospredning i forbindelse med investering i værdipapirer. Investor anbefales desuden at konsultere en rådgiver som følge af investeringens kompleksitet Bestyrelsen Advokat Hans Lindum Møller (formand) Advokatfirmaet Kjems Palæet, Ahlefeldvej 5, 6300 Gråsten Direktør Niels Therkelsen (Privat adresse) Skovvej 20, 6340 Kruså Direktør Kaj Arnoldsen AN-Gruppen ApS Anelystparken 31 D, 8381 Tilst Direktør Svend Erik Kriby (Privat adresse) Solbrinken 5, 2960 Rungsted Kyst Direktør Peter Christian Jørgensen Elvstrøm Sails A/S Paul Elvstrømsvej 4, 6200 Aabenraa Side 5 af 20

7 1.9. Investeringsforvaltningsselskab og dette selskabs direktør Investeringsforvaltningsselskab: Sydinvest Administration A/S. Direktion: Eskild Bak Kristensen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade København S v/statsautoriserede revisorer Anders O. Gjelstrup og Per Rolf Larssen Sønderjyllands Revision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nørreport Aabenraa v/statsautoriserede revisorer Hans Jørn Krogh og Søren Kring Depotselskab Sydbank A/S Central Depot Peberlyk 4, 6200 Aabenraa Hedgeforeningen Sydinvest har indgået aftale med Sydbank om, at banken som depotselskab forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler for Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II. Dette sker i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. samt Finanstilsynets bestemmelser. Banken påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et varsel på seks måneder til en måneds udløb. Som honorar for ydelserne betaler Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II et depotgebyr på 0,05 % p.a. Depotgebyret beregnes af det gennemsnitlige investerede beløb Rådgivere Sydbank A/S Markets Peberlyk 4, 6200 Aabenraa Foreningen har indgået aftale med Sydbank A/S om investeringsrådgivning. Dette indebærer, at Sydbank A/S udarbejder makroøkonomiske analyser og investeringsforslag, der anvendes som input, når Sydinvest Administrations investeringsafdeling Side 6 af 20

8 udarbejder investeringsstrategien og efterfølgende fører den ud i livet. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et varsel på tre måneder til ultimo et kvartal. Som honorar for ydelserne betaler hver afdeling til Sydbank A/S en provision på 1,0 % p.a., som beregnes af afdelingens gennemsnitlige formue Markedsføring og formidling Hedgeforeningen Sydinvest har indgået aftale med Sydbank A/S om, at banken til enhver tid med udgangspunkt i kundernes behov formidler salg af andele i Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II samt opbevarer andelene, når ejerne ønsker det. Banken fastlægger selv sine markedsføringstiltag med henblik på at fremme salget af Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II, og Hedgeforeningen Sydinvest kan sideløbende med banken iværksætte egen markedsføring af andele. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et varsel på tre måneder til ultimo et kvartal. Som honorar for ydelserne betaler afdelingen en provision på 0,55 % p.a. Provisionen beregnes af den gennemsnitlige formue Års- og halvårsrapport Det regnskabsmæssige resultat opgøres i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper og i øvrigt i henhold til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Års- og halvårsrapporten aflægges i henhold til gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II s regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår for nærværende afdeling løber fra 25. april 2008 til den 31. december Årlige udbytter Afdeling Aktie & ObligationsMix II er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte Årlige afkast Afdelingen er nyetableret. Der er således ikke noget historisk afkast Omkostningsprocent og ÅOP Afdelingen er nyetableret, og der er således ikke nogen historiske omkostningsprocenter. Der forventes en årlig omkostningsprocent på 1,9 %. Side 7 af 20

9 ÅOP er et branchetal for de samlede årlige omkostninger ved at eje andele i afdelingen. Vi forventer et ÅOP på 2,90 % Afdelingens formue Afdelingen er nyetableret, og der er derfor ikke modtaget indskud endnu, jf. dog punkt Vederlag til bestyrelse, investeringsforvaltningsselskab og Finanstilsyn Vederlag til bestyrelsen er budgetteret til 15 t.kr. pr. år. Vederlag til investeringsforvaltningsselskabet er budgetteret til 0,12 % af formuen pr. år. Vederlag til Finanstilsynet er budgetteret til 25 t.kr. pr. år Administrationsomkostninger ved indirekte investering Såfremt afdelingen investerer hele det indskudte beløb eller en del heraf via andele i andre foreninger eller afdelinger eller andre investeringsinstitutter kan disses maksimale administrationsomkostninger ikke udgøre mere end 3 % p.a. Såfremt afdelingen investerer en andel af formuen i afdelinger under samme ledelse eller administrationsselskab, gøres der fradrag i administrationsomkostningerne med den andel. Se også punkt Udlevering af årsrapport og halvårlig formueopgørelse Halvårsrapporten og den reviderede årsrapport udleveres gratis fra Sydinvest Administrations kontor og Sydbanks filialer og kan endvidere ses og hentes på foreningens hjemmeside Bevisudstedende Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II er bevisudstedende Bevisudstedelse og registrering af beviser Beviserne udstedes gennem en værdipapircentral, hvorefter andelene vil blive registreret på medlemmets VP-konto. Side 8 af 20

10 1.24. Akkumulerende Afdeling Aktie & ObligationsMix II er akkumulerende Beskatning Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II vil skattemæssigt være omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19, og afdelingen er dermed ikke skattepligtig. Beskatningen hos medlemmerne følger et lagerprincip. Privat investering for frie midler: Gevinster og tab, både realiserede og urealiserede, medregnes årligt til kapitalindkomsten. Realiserede gevinster og tab medregnes i det år, de realiseres, mens urealiserede gevinster og tab medregnes i året efter, de er konstateret. Selskaber: Gevinster og tab, både realiserede og urealiserede, medregnes årligt til selskabsindkomsten. Realiserede gevinster og tab medregnes i det år, de realiseres, mens urealiserede gevinster og tab medregnes i året efter, de er konstateret. Investering for midler i virksomhedsskatteordningen: Det er tilladt at anbringe midler i virksomhedsskatteordningen i Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II. Gevinster og tab, både realiserede og urealiserede, medregnes årligt til virksomhedsindkomsten. Realiserede gevinster og tab medregnes i det år, de realiseres, mens urealiserede gevinster og tab medregnes i året efter, de er konstateret. Afkast overføres til beskatning hos virksomhedsejeren, når der enten tvangsmæssigt eller frivilligt hæves fra virksomhedsskatteordningen. Pensionsmidler: Beskatningen sker i henhold til pensionsafkastbeskatningsloven. Afkast beskattes årligt med 15 % Vedtægternes bestemmelser om administrationsomkostninger Hver afdeling i Hedgeforeningen Sydinvest afholder sine egne omkostninger. Fællesomkostningerne ved Hedgeforeningen Sydinvests virksomhed fordeles periodisk mellem afdelingerne i forhold til den enkelte afdelings formue. Såfremt en afdeling ikke har eksisteret i hele regnskabsåret, bærer den en forholdsmæssig andel af fællesomkostningerne. Ved fællesomkostninger forstås de udgifter, som ikke kan henføres til de enkelte afdelinger. Vederlag til bestyrelse, direktion og tilsyn er eksempler på fællesomkostninger under administration af Sydinvest Administration A/S. Investeringsforvaltningsselskabet modtager intet vederlag, men opkræver alene beløb til dækning af fællesomkostninger, som skal fordeles mellem foreningens afdelinger. Afdelingens fællesomkostninger er budgetteret til 0,12 % af formuen i Side 9 af 20

11 Omkostninger i afdeling Aktie & ObligationsMix II Fællesomkostninger 0,12 % i % af formuen Depotgebyr 0,05 % i % af det investerede beløb Rådgivningsprovision 1,00 % i % af formuen Formidlingsprovision 0,55 % i % af formuen De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, it, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for afdelingen ikke overstige 3 % af den højeste formueværdi inden for regnskabsåret Vedtægternes stemmeretsbestemmelser Stemmeret er betinget af notering i hedgeforeningens protokol. Noteringsfristen er på 4 uger. Hvert medlem har én stemme for hver nominel andel på 100 danske kroner. For andele i udenlandsk valuta beregnes antallet af stemmer ved at multiplicere medlemmets antal andele med den officielt noterede valutakurs mod danske kroner på OMX Nordic Exchange Copenhagen 4 uger forud for generalforsamlingen. Ethvert medlem har ret til at møde ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret og kan ikke gives for længere tid end 1 år. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af de i 16 nævnte tilfælde. Ingen ejer af andele kan for sit eget vedkommende og i henhold til fuldmagt afgive stemmer for mere end 1 % af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele for den afdeling, afstemningen vedrører, eller ved afstemning om fællesanliggender 1 % af det samlede pålydende af de i alle afdelinger cirkulerende andele Vedtægternes bestemmelser om opløsning Medlemmerne kan på en generalforsamling beslutte at opløse foreningen eller afdelingen. Det kræver et kvalificeret flertal jf. vedtægternes Medlemmers flytning af investeringen Hvis et medlem ønsker at sælge andele i én afdeling i Hedgeforeningen Sydinvest for at købe andele i en anden afdeling, sker det på sædvanlige handelsvilkår. I forbindelse med køb eller salg af andele må der normalt påregnes opkrævet sædvanlig kurtage til værdipapirhandleren. Side 10 af 20

12 2. Oplysninger om foreningsandelene 2.1. Tegningsperiode, tegningssted og løbende tegning Tegningsperiode: Andele i Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II udbydes i perioden fra begge dage inklusive. Alle tegningsordrer, der er tegningsstedet i hænde senest den , kl , vil blive opfyldt til tegningskursen. Tegningssted: Sydbank A/S Peberlyk 4 DK-6200 Aabenraa Tlf Fax Samtlige Sydbanks afdelinger kan ekspedere ordrer. Køb af andele kan endvidere ske gennem alle øvrige pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Efter den indledende tegningsperiode udbydes andelene i løbende emission uden fastsat højeste beløb Tegningskurs Tegningskursen beregnes som indre værdi med tillæg af de med emissionen forbundne omkostninger. Den indre værdi beregnes som formuen divideret med den nominelle værdi af samtlige andele. De med emissionen forbundne omkostninger skønnes at udgøre 2,50 kroner pr. andel. I tegningsperioden er prisen 100 kroner pr. andel med tillæg af de med emissionen forbundne omkostninger, i alt 102,50 kroner. De med emissionen forbundne omkostninger er sammensat, som følger: Vederlag til finansielle formidlere - herunder tegningsprovision til formidlere, der er indgået en samarbejdsaftale med - maks. 1,25 %, kurtage og øvrige handelsomkostninger ved køb af værdipapirer 0,55 %, garantiprovision og markedsføringsomkostninger herunder øvrige omkostninger i forbindelse med emissionen - op til 0,7 %. Emissionspris efter tegningsperiodens udløb: Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden. Emissionspriser beregnes jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger 2 til den indre værdi opgjort på emissionstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen inden kuty- Side 11 af 20

13 memæssig kursoprunding i henhold til de af OMX Nordic Exchange Copenhagen fastlagte retningslinjer for kursangivelse. Andele, købt i løbende emission, afregnes kutymemæssigt samtidig med registrering af andelene i Værdipapircentralen. Det er gratis at få andelene opbevaret i depot i danske pengeinstitutter. Ved beholdningsændringer på VP-kontoen betales dog almindeligt VP-gebyr Betaling for tegning og registrering Når den indledende tegningsperiode er slut, udsendes nota til tegnerne med angivelse af det tegnede beløb. Betaling skal ske den , hvorefter andelene vil blive registreret på medlemmets VP-konto Tegningens størrelse Der udbydes minimum stk. foreningsandele a 100 kr., svarende til en formue på mindst 25 mio. kr. Sydbank A/S har stillet en ubetinget garanti for tegning heraf Andelenes størrelse Andele i Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II sælges i stykker a nominelt 100 kroner Optagelse til handel Andelene vil blive søgt optaget til handel på OMX Nordic Exchange Copenhagen Fondskode Fondskode Notering på navn Andelene udstedes lydende på ihændehaveren, men kan på begæring over for det kontoførende institut noteres på navn i foreningens bøger. Hedgeforeningen Sydinvest fører sin egen aktiebog. Side 12 af 20

14 2.9. Medlemmernes indløsningsret og udsættelse af indløsning Medlemmerne kan på forlangende dagligt indløse deres andel af formuen med midler, der hidrører fra denne. Intet medlem af Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II er pligtigt til at lade sine andele indløse, med mindre generalforsamlingen træffer beslutning om afdelingens opløsning Metode til fastsættelse af indløsningsprisen Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden. Indløsningspriser beregnes jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger 2 til den indre værdi opgjort på indløsningstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved indløsningen inden kutymemæssig kursnedrunding i henhold til de af OMX Nordic Exchange Copenhagen fastlagte retningslinjer for kursangivelse Offentliggørelse af emissions- og indløsningspris samt indre værdi Hedgeforeningen oplyser daglige aktuelle emissions- og indløsningspriser samt indre værdi. Oplysningerne offentliggøres på OMX s informationssystemer samt på foreningens hjemmeside Omsættelighed Andelene er frit omsættelige. Der gælder ingen indskrænkninger i medlemmernes ret til videresalg af andele Faciliteter til rådighed ved udbetaling til medlemmer eller ved indløsning Tilbagesalg eller indløsning af andele kan ske gennem depotselskabet mod betaling af handelsomkostninger. Andelene er registreret i en værdipapircentral, som formidler alle betalinger til medlemmerne. Side 13 af 20

15 3. Oplysninger om afdelingens investeringspolitik 3.1. Anbringelse af afdelingens midler Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II har til formål at anbringe de modtagne midler i instrumenter i overensstemmelse med reglerne i kapitel 16 a i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. og på forlangende at indløse medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra denne Investeringsmarkeder Afdelingen kan foruden investeringer på markeder beliggende i stater, der er medlem af Den Europæiske Union, og på markeder beliggende i stater, som Fællesskabet har indgået aftale med, investere på markeder, der er medlem af World Federation of Exchanges eller, som er Full Members eller Associate Members af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Endvidere kan afdelingen investere på regulerede markeder, der er optaget på EU-kommissionens liste. Afdelingen kan investere indtil 35 % af sine midler i værdipapirer, der er noteret på et ikke godkendt marked eller som ikke er noterede. Afdelingen kan investere i aktier udstedt af Sydinvest Administration A/S Investeringsmål og investeringsinstrumenter Midlerne investeres i overensstemmelse med afdelingens risikopolitik og risikoprofil, som fremgår af vedtægterne og inden for de risikorammer, der er fastsat af Hedgeforeningen Sydinvests bestyrelse. På baggrund heraf søges midlerne investeret således, at risiko og forventet afkast har et passende forhold. Investeringerne sker på gearet basis og tager udgangspunkt i teorien om optimale porteføljer. Dvs., at afdelingen ud fra statistiske og teoretiske sammenhænge sammensætter en beholdning bestående af obligationer, aktier og råvareinstrumenter, hvor forholdet mellem forventet afkast og risiko er optimeret. Den optimerede beholdning kan herefter geares op til 4 gange, hvilket vil sige, at afdelingen gennem låntagning kan øge det forventede afkast. En gearing på 4 svarer til, at der for hvert indskud på 100 kr. er optaget lån på 400 kr., således at der samlet kan investeres 500 kr. Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II er denomineret i danske kroner og investerer sin formue i obligationer, aktier og investeringsforeninger, men investerer også i råvareinstrumenter, herunder tilsvarende instrumenter, der afregnes kontant, hedgefonde og strukturerede produkter omfattet af lov om finansiel virksomhed bilag 5, nr Side 14 af 20

16 3.4. Performance for benchmark Afdelingens benchmark er Sydbanks indeks for Aktie og ObligationsMix II. Benchmarket er sammensat med baggrund i følgende basisportefølje: Aktiver Andel Passiver Andel Danske Stats- og realkreditobligationer 30% Egenkapital 33,3% Virksomhedsobligationer 15% Gæld i CHF 33,3% Emerging Markets-obligationer 20% Gæld i DKK eller EUR 33,3% Emerging Markets-aktier 15% Globale aktier i øvrigt 20% Aktiver i alt 100% Passiver i alt 100% Oversigt over tilknyttede benchmarks: Aktiv / Passiv Tilknyttede benchmark Danske Stats- og realkreditobligationer 10% DK Statsobligationer EFFAS % DK Nykredits Realkreditindeks Virksomhedsobligationer Merrill Lynch High Yield Emerging Markets-obligationer JP Morgan EMBI diversified Emerging Markets-aktier MSCI EM incl. nettoudbytte Globale aktier MSCI World incl. nettoudbytte Gæld i CHF CHF Libor 3 Mdr. Gæld i EUR EUR Libor 3 Mdr. Gæld i DKK DKK Cibor 3 Mdr. Historiske afkast og standardafvigelser på benchmark: Afkast Benchmark 41,7% 19,0% 38,2% 12,5% 6,7% Standardafvigelse 1 1 år 17,1% 14,8% 19,3% 15,3% 15,1% Standardafvigelse 1 3 år 16,5% Standardafvigelse 1 5 år 16,2% 1 Standardafvigelse på benchmarkafkast Anvendelse af finansielle instrumenter Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter, herunder afledte finansielle instrumenter, som handles OTC, på dækket og udækket basis jf. Finanstilsynets bekendtgørelse herom. De afledte finansielle instrumenter kan anvendes til at styre afdelingens samlede risiko, hvilket også indebærer, at anvendelsen i konkrete tilfælde kan forøge afdelingens risiko. Side 15 af 20

17 3.6. Risici forbundet med afdelingens investeringer Investering er forbundet med risiko. Risikoen for tab stiger i takt med muligheden for et højere afkast. Der er ingen garanti for, at Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II kan realisere målsætningen for afdelingen. Ligeledes er historisk præsterede afkast ingen garanti for fremtidige afkast. I værste fald kan de investerede penge tabes. Risikofaktorerne er anderledes for en hedgeforening end for traditionelle investeringsforeninger blandt andet som følge af friere placeringsregler og muligheden for gearing af formuen. Som følge heraf kan der forekomme markante kursudsving i afdelingen, ligesom afdelingen i værste fald kan gå konkurs. Det tilrådes derfor nøje at gennemlæse nedenstående om risikofaktorer og foranstaltninger for at fastholde risikoprofilen inden eventuelt køb af Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II. Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II kan have forholdsvis store åbne valutapositioner. Positionsrisikoen, som relaterer sig til valutakurser, må derfor betegnes som værende stor. Koncentrationsrisikoen i Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II søges reduceret ved at sprede investeringerne. De væsentligste faktorer, hvad koncentrationsrisiko angår, vurderes at være et stærkt stigende renteniveau og faldende aktiemarkeder. Dette vil fordyre låntagningen samtidig med, at værdien af investeringerne falder. Dermed vil værdien i afdeling Aktie & ObligationsMix II også falde. Koncentrationsrisikoen vurderes samlet set at være lav. Afdelingen kan dog ved investering af sine midler have en mindre spredning i forhold til investeringsforeninger, som er underlagt lovgivningsmæssige placeringsgrænser, og koncentrationsrisikoen er derfor højere i sammenligning med almindelige investeringsforeninger. Som det fremgår af investeringsrammerne nedenfor, kan Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II foretage store indskud i kreditinstitutter. Dette medfører en risiko for at lide tab, såfremt et eller flere kreditinstitutter ikke er i stand til at tilbagebetale afdelingens midler. I forbindelse med Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II s anvendelse af afledte finansielle instrumenter vil der opstå tilgodehavender hos de modparter, som forretningerne er indgået med. Hvis én eller flere modparter ikke er i stand til at honorere forpligtelserne, vil afdelingen lide tab. Den samlede kredit- og modpartsrisiko vurderes at være lav. Da afdelingen kan indskyde 100 % af midlerne i Sydbank og også har større adgang til at benytte afledte finansielle instrumenter end almindelige investeringsforeninger, er kredit- og modpartsrisikoen dog højere i sammenligning med almindelige investeringsforeninger. Den største del af afdelingens midler investeres i likvide instrumenter, hvorfor afdelingens likviditetsrisiko betegnes som værende lav. I sammenligning med almindelige investeringsforeninger er likviditetsrisikoen dog højere, idet afdelingens muligheder for at investere i værdipapirer, der ikke er noteret på et godkendt marked eller ikke er noterede, er større end for almindelige investeringsforeninger. Side 16 af 20

18 Der er ikke opstillet rammer for den specifikke operationelle risiko. Det er særdeles vanskeligt at vurdere og kvantificere den specifikke operationelle risiko, men det er vurderingen, at den specifikke operationelle risiko, der knytter sig til Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II, er lille. Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II kan geare investeringen op til 4 gange. Er forrentningen af investeringerne i Aktie & ObligationsMix II højere end renten på låntagningen, vil gearingen bidrage positivt til det samlede afkast. Omvendt vil en lavere forrentning på investeringerne end lånerenten bidrage negativt til det samlede afkast. I værste fald kan Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II gå konkurs som følge af gearingen. Ovenstående omtale af risikofaktorer er ikke udtømmende, idet andre faktorer ligeledes kan have indflydelse på fastsættelsen af kursen på aktiverne. Desuden kan forskellige markeder reagere forskelligt på disse forhold. Investor skal være opmærksom på, at de omtalte forventninger ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Endvidere skal investor være opmærksom på, at investering i andele i en hedgeforening ikke svarer til en kontantplacering, og at værdien ikke er garanteret Foranstaltninger truffet for at fastholde risikoprofilen For at fastholde Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II s risikoprofil er der af bestyrelsen fastsat risikorammer på følgende områder: Risikorammer Type Brutto- og nettoeksponering note 1 Nedre Øvre Nettoposition i værdipapirer 0 % 500 % Nettoposition i valuta 0 % 400 % Bruttoposition 100 % 900 % Koncentrationsrisiko note 2 Aktier og aktiebaserede investeringsbeviser Råvareinstrumenter, strukturerede instrumenter og hedgefonde Obligationer og obligationsbaserede investeringsbeviser Maks. i % af værdien af den indskudte formue Maks. i % af den gearede formue 150 % 50 % 75 % 35 % 500 % 100 % Endvidere gælder følgende begrænsninger for koncentrationsrisikoen: Side 17 af 20

19 o Der kan maksimalt investeres 50 % af obligationsbeholdningen i henholdsvis obligationer fra Emerging Markets og virksomhedsobligationer. Investeringerne kan foretages gennem investeringsforeninger. Investering i Emerging Markets obligationer, virksomhedsobligationer og afledte finansielle instrumenter herpå må såvel enkeltvis som sammenlagt maksimalt udgøre 150 % af afdelingens formue. o Summen af investeringerne i aktier, Emerging Markets obligationer, virksomhedsobligationer, investeringsbeviser baseret herpå, råvareinstrumenter, strukturerede produkter, hedgefonde samt afledte finansielle instrumenter herpå må maksimalt udgøre 225 % af afdelingens formue. o For investeringer i aktier gælder yderligere, at der skal investeres i mindst 30 enkeltaktier eller mindst to aktiebaserede investeringsforeninger. Maksimalt 50 % af aktiebeholdningen kan være investeret i aktier fra Emerging Markets. o For investeringer i obligationer gælder yderligere, at mindst 25 % af obligationerne skal investeres i danske stats- og realkreditobligationer. Det skal ske i mindst 10 fondskoder, og der kan maksimalt investeres 40 % i en enkelt udsteder. o Der kan maksimalt investeres 15 % af obligationsbeholdningen i noninvestmentgrade. Type Standardafvigelse note 3 Maksimum Standardafvigelse på 1 års sigt 70 % Standardafvigelse på 3 års sigt 60 % Standardafvigelse på 5 års sigt 50 % Kredit- og modpartsrisiko note 4 I % af den gearede formue Nedre Øvre Indskud i Sydbank A/S 0 % 100 % Indskud i øvrige kreditinstitutter 0 % 20 % Likviditetsrisiko note 5 Specifik operationel risiko note 6 Ingen rammer. Ingen rammer. Gearingsrisiko I % af den indskudte formue Nedre Øvre Låntagning 0 % 400 % Samlede aktiver 100 % 500 % Side 18 af 20

20 Noter: 1) Ved samlet nettoeksponering forstås summen af afdelingens samlede lange og korte positioner i værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, likvide midler samt valuta i procent af formuen. Ved bruttoeksponering forstås afdelingens samlede nettoeksponeringer i procent af den samlede formue. 2) Koncentrationsrisikoen angiver, hvorledes Aktie & ObligationsMix II kan fordele sin portefølje inden for forskellige områder. 3) Standardafvigelsen er defineret således, at sandsynligheden for, at afkastet i en periode ligger inden for +/- 1 standardafvigelse er ca. 68 %, mens sandsynligheden for, at afkastet ligger inden for +/- 2 standardafvigelser, er ca. 95 %. Standardafvigelsen beregnes løbende på basis af månedsdata og annualiseres med faktoren kvadratroden af 12. Der skal som minimum være 12 måneder, før der beregnes en standardafvigelse. 4) Afdelingen kan have hele beholdningen liggende kontant. Da Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II kan indskyde op til 100 % af sine midler i Sydbank A/S og 20 % i øvrige kreditinstitutter, kan afdelingen tabe tilsvarende beløb, såfremt et af disse kreditinstitutter ikke er i stand til at overholde sine forpligtelser. 5) Ved likviditetsrisiko forstås risikoen for, at en position ikke kan handles til rette tid og pris grundet lav likviditet på det relevante marked. 6) Ved specifik operationel risiko forstås risikoen forbundet med administrationen og ledelsen af hedgeforeningen, herunder it-systemer. Sydinvest Administration A/S har administreret investeringsforeninger i næsten 20 år og har netop anskaffet et regnskabssystem, der også kan håndtere hedgeforeninger. Den aktuelle udnyttelse af ovennævnte risikorammer vil blive offentliggjort månedligt på hedgeforeningens hjemmeside. Hedgeforeningens bestyrelse kan træffe beslutning om ændring af afdelingens risikorammer inden for rammerne af afdelingens overordnede risikopolitik og risikoprofil. Afdelingens navnenoterede medlemmer skal senest 8 hverdage efter bestyrelsens beslutning om ændring af afdelingens risikorammer underrettes herom. Ændringerne kan tidligst træde i kraft, efter at afdelingens medlemmer har haft mulighed for at få indløst deres andele i afdelingen Stater m.v., hvor afdelingen agter at investere mere end 35 % af formuen Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Aktie & ObligationsMix II søger at sprede investeringerne. Afdelingen har dog mulighed for at investere mere end 35 % af sine midler i værdipapirer udstedt eller garanteret af Den Danske Stat. Side 19 af 20

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Stabil Februar 2016 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter Bekendtgørelse nr. 201 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter I medfør af

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Indbydelse til tegning af andele i Investeringsforeningen Sydinvest, afdeling Indeksobligationer ISIN DK

TEGNINGSPROSPEKT. Indbydelse til tegning af andele i Investeringsforeningen Sydinvest, afdeling Indeksobligationer ISIN DK Afdeling Indeksobligationer August 2012 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 2 1. Oplysninger om foreningens forhold... 3 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 3 1.2. Foreningens adresse... 3 1.3. Foreningens

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN SYDINVEST SCANDI

TEGNINGSPROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN SYDINVEST SCANDI TEGNINGSPROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN SYDINVEST SCANDI Maj 2007 TEGNINGSPROSPEKT Indbydelse til tegning af andele i Investeringsforeningen Sydinvest afdeling SCANDI ISIN DK0060089332. 1. Navn og

Læs mere

Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Sydinvest. Afdeling Virksomhedslån

Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Sydinvest. Afdeling Virksomhedslån Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Sydinvest Afdeling Virksomhedslån H E D G E F O R E N I N G E N INDHOLD Ansvar for Prospektet...3 1. Navn og adresse...4 2. Registreringsnummer...4 3. Formål...4

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest 1 N rv rende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indg r i det fuldst ndige prospekt og erstatter ikke det fuldst ndige

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Marts 2016 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special European High Yield Bonds en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Nykredit Alpha

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Nykredit Alpha Vedtægter for Hedgeforeningen Nykredit Alpha Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Nykredit Alpha. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Hedgeforeningen Multi Manager

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

Investeringsforeningen Sydinvest Tegningsprospekt for Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Investeringsforeningen Sydinvest Tegningsprospekt for Sydinvest HøjrenteLande Valuta SYDINVEST Peberlyk 4 6200 Aabenraa Telefon 74 36 33 00 Fax 74 36 35 74 E-mail: si@sydinvest.dk www.sydinvest.dk SYDINVEST Peberlyk 4 6200 Aabenraa Telefon 74 36 33 00 Fax 74 36 35 74 E-mail: si@sydinvest.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 21. april 2017 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Vedtægter for. Hedgeforeningen. Jyske Invest

Vedtægter for. Hedgeforeningen. Jyske Invest Vedtægter for Hedgeforeningen Jyske Invest Side 1 af 14 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hedgeforeningen Jyske Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) BEK nr 138 af 17/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0026 Senere ændringer til

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Handelsinvest. Foreningens binavn er Investeringsforeningen Midtinvest. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Mermaid Nordic

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Mermaid Nordic Vedtægter for Hedgeforeningen Mermaid Nordic Vedtægter af 9. maj 2012 for Hedgeforeningen Mermaid Nordic Navn og hjemsted 1. Hedgeforeningens navn er Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Stk. 2. Hedgeforeningens

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling Emerging Markets Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdeling Jyske Invest Obligationer Engros. Investeringsforeningen Jyske Invest

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdeling Jyske Invest Obligationer Engros. Investeringsforeningen Jyske Invest TEGNINGSPROSPEKT TEGNINGSPROSPEKT FOR afdeling Jyske Invest Obligationer Engros Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingen markedsføres også under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne. Alm. Brand Invest, Obligationer

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne. Alm. Brand Invest, Obligationer Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Offentliggjort

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Investeringsforeningen INVESTIN

Investeringsforeningen INVESTIN Investeringsforeningen INVESTIN Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil

Læs mere

ATP Invest II Afdeling Globale aktier

ATP Invest II Afdeling Globale aktier Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO Afdeling Dynamisk Aktivaallokering Februar 2015 3T1.3T 3TOplysninger 3T2.3T 3TOplysninger 3T3.3T 3TOplysninger Indholdsfortegnelse 3TAnsvar for

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K Ekstraordinær Generalforsamling Fredag den 4. januar 2013 kl. 10.00 på foreningens kontor hos Alfred Berg Administration A/S Amaliegade

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 14. marts 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Generalforsamling i Hedgeforeningen Nykredit Alpha

Generalforsamling i Hedgeforeningen Nykredit Alpha Generalforsamling i Hedgeforeningen Nykredit Alpha Hedgeforeningen Nykredit Alpha afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 27. august 2013 kl. 10.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingen markedsføres også under binavnet Investeringsforeningen Nordea Invest

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest

AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest AFDELINGSPROSPEKT AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Februar 2010 1 SÆRLIGE FORBEHOLD... 1 2 ANSVAR FOR PROSPEKTET... 2 3 FORENINGENS

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere