Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno Hansen, Jesper Kiel Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Svendborg Lokallistes byrådsgruppe - "Svendborgdagen" Regnskab Drifts- og anlægsoverførsler Årsberetning og Regnskab Status budget Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb i vedr. udredning faglokalernes tilstand Frigivelse af rådighedsbeløb til trafiksikkerhed Ombygning krydset Svendborgvej-Skolebakken i Ollerup Betaling af driftsudgifter for Lokalhistorisk arkiv på Thurø Fremtidig anvendelse af Gudme Rådhus Ansøgning til forsøgsordning for kyst- og naturturisme (Christiansminde) Valg af resursetildelingsmodel - deltagelsesmuligheder i fællesskaber Prisudvikling for leje af Gudmehallerne Tids- og procesplan for planstrategi Varmeplan: Godkendelse af projektforslag, Skårup Fjernvarme - Solfangeranlæg Affaldsplan Høring Ærøs fremtidige færgebetjening Prisafprøvning på rengøringsområdet Orientering Lukket - Tilbud vedrørende Krøyers Plads (Jessens Mole 7-9) Lukket - Nedrivning af bygninger...33

2 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt, idet punkt 18 blev behandlet efter punkt 5 og idet punkt 20 blev behandlet efter punkt Svendborg Lokallistes byrådsgruppe - "Svendborgdagen" 15/8733 Beslutningstema: Svendborg Lokallistes byrådsgruppe fremsender oplæg til afholdelse af Svendborgdagen. Finn Olsen fremsender på vegne Svendborg Lokallistes byrådsgruppe forslag til afvikling af erhvervsfremmeindsats, jfr. budgetforlig , følgende: SVENDBORGDAGEN 1. Til en opstart samles fremtrædende erhvervsledere på Sydfyn f.eks. på Hotel Svendborg, til et møde med det formål/tema at drøfte - hvordan kan vi skabe mere erhverv og vækst på Sydfyn? Mødet indledes med eksterne oplægsholdere. 2. Erhvervslederne kontaktes enkeltvis af en repræsentant fra Svendborg Kommune sammen med en erhvervsrepræsentant - for at sikre partnerskab mellem kommune og erhverv Erhvervslederne skal bringe deres netværk rundt i Danmark i spil. Dette netværk skal inviteres til at aflægge Svendborg et besøg for at se på mulighederne for at etablere virksomhed her. 4. Netværket modtager en invitation fra Svendborg Kommune til deltagelse i en erhvervs - og vækstfremmende konference- Svendborgdagen 5. Konferencen begynder med, at de lokale erhvervsledere, gæster, repræsentanter fra Svendborg Alliancen og politikere transporters rundt for at se på de lokaliteter vi har for at etablere erhverv. 6. Forinden er de lokale erhvervsbyggegrunde gennemgået for pris- og lokalplanjusteringer, således at det vi kan tilbyde, er særdeles attraktivt. For eksempel kunne byggegrunde sælges til 25 % af udbudsprisen ved byggeri inden for 2 år, billigere byggesagsomkostninger o.s.v. 7. Efter besigtigelsen samles deltagerne på Hotel Svendborg, hvor man for erhvervslederne fremlægger mulighederne for etablering af erhverv i Svendborg Kommune. Der fortælles om byens faciliteter, kulturliv, arbejdskraft, uddannelsesmuligheder, bosætning o.s.v 1

3 8. Konferencen afsluttes med, at deltagerne overværer en ligahåndboldkamp i GOG, hvor man deltager i sponsorarrangementet. Efter kampen deltager man i aftermatch med deltagelse af spillere, sponserer m.fl. Der sættes kommunale ind på at lave et arrangement, der virkelig giver genlyd. Det vil sige meget PR inden arrangementet både i skrevne medier landsdækkende TV osv. Konferencen slutter med, at alle kører til en håndboldkamp i GOG, hvor man deltager i sponsorarrangement og bliver budt velkommen af GOG s toastmaster o.s.v. 9. Efter kampen i GOG deltager man i aftenmatch, hvor spillere også er der og det hele slutter med en overnatning på Hotel Svendborg Alle kommunale ressourcer sættes ind på at lave et arrangement, der virkelig giver genlyd. Det vil sige masser af PR inden arrangementet både i skrevne medier, landsdækkende TV o.s.v. Administrationens bemærkninger: I forbindelse med budgetforlig besluttede forligspartierne følgende: Erhvervsfremmeindsatsen styrkes Med henblik på at understøtte kommunens øvrige erhvervsrettede satsninger f.eks. etableringen af Erhvervskontakten, Fremtidsfabrikken og Campus Svendborg afsættes en pulje i 2015 på kr. til nye erhvervsfremmeinitiativer. Initiativerne skal herudover koordineres med erhvervsorganisationerne og foreningerne, SvendborgAlliancen og det kommende initiativ i forbindelse med arbejdet med byrådets politiske målsætninger. Der skal derfor udarbejdes et konkret oplæg til, hvorledes puljen udmøntes. Forligsparterne vil på det grundlag træffe beslutning om det videre arbejde og om puljens udmøntning. Bilag: Åben - Budget Svendborgdagen Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den : Fremsendes til Økonomiudvalget med en indstilling om, at der arbejdes videre med ideen i dialog med fx Svendborg Erhvervsråd og Svendborg Alliancen. Med afsæt i forslaget bemyndiges administrationen til at videreudvikle forslaget sammen med Erhvervsrådet og Svendborg Alliancen. Liste Ø var imod, idet man ikke mener, at forslaget kan tiltrække nye virksomheder. 3. Regnskab Drifts- og anlægsoverførsler 14/26574 Beslutningstema: Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 og Budget

4 Indstilling: Direktionen anbefaler, at: Der genbevilliges 4,9 mio. kr. til drift Driftsoverførsler på 30,4 mio. kr. indgår i driftsbudget Der overføres uforbrugte anlægsbevillinger til 2015 på 51,9 mio. kr. Der overføres et restbudget vedr. renter og kursregulering på 37,0 mio. kr. Der overføres et restbudget vedr. udskudt låneoptagelse og deponering på -52,7 mio. kr. Restbudget uden overførselsadgang på 37,5 mio. kr. (primært indkomstoverførsler og demografi) og 7,9 mio. kr. af overførsel til 2016 under Børn og Unge omplaceres / bevilges / frigives til: Finansiering 2015, med 34,2 mio.kr. Drift 2015, med 4,5 mio. kr. Indkomstoverførsler 2015, med, 1,8 mio. kr. Anlæg 2015, med 8,0 mio. kr. Drift 2016, med -11,0 mio. kr. Som led i regnskabsaflæggelsen 2014, fremlægges drifts- og anlægsoverførsler til henholdsvis 2015 og Budget 2016 (genbevilling). Som udgangspunkt opgøres drifts- og anlægsoverførsler således: Mindreforbrug på drift pr. udvalg overføres til budget Statsfinansierede puljemidler med særskilt revisionspåtegning og evt. merforbrug på drift overføres til Restbevillinger for ikke afsluttede anlæg overføres til Serviceudgifterne 2014 udviser et samlet mindreforbrug på 46,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf ca. 4,9 mio. kr. søges overført til 2015 og 30,4 mio. kr. til budget Anlægsudgifterne 2014 udviser et samlet mindreforbrug på 54,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf ca. 51,9 mio. kr. søges overført til Endvidere søges ca. 37,0 mio. kr. vedr. renter og kursregulering og -52,7 mio. kr. vedr. deponering og udskudt låneoptagelse, netto -15,7 mio. kr. overført til Der resterer herefter et restbudget på 37,5 mio. kr. vedr. drift (hovedsageligt demografi og indkomstoverførsler), renter og finansiering, samt anlæg. 3

5 Restbudgettet på 37,5 mio. og 7,9 mio. af overførsel til 2016 under Børn og Unge vedr. specialundervisning (3,5 mio. kr.), STU (2,4 mio. kr.) og Familieområdet (4,0 mio. kr.) i alt 45,4 mio. kr. forslås anvendt til følgende bevillinger: 2015 (42,0 mio. kr.): 0,4 mio. kr. til anlæg 2015 vedr. forventet merudgift for Fremtidsfabrikken. 0,3 mio. kr. til anlæg 2015 vedr. Havneudvikling - Væg på Frederiksøen. 1,9 mio. kr. afsættes i 2015 til endelig slutafregning af aktivitetsbaseret medfinansiering ,3 mio. kr. afsættes i 2015 vedr. balanceordning til anlæg - Den Grønne Tråd 24,0 mio. kr. afsættes i 2015 vedr. forventet negativ efterregulering på beskæftigelsestilskud. 10,2 mio. kr. afsættes i 2015 vedr. budgetgaranti/reduktion af salgspuljer på anlæg. 3,9 mio. kr. rest effektiviseringspulje (3,4 mio. kr.): Ældreområdets negative overførsel til 2016 (mellemkommunal takstnedsættelse på plejecenterområdet), nedjusteres med 4,0 mio. kr. Befordring (BU / MKT), netto mindreforbrug 1,0 mio. kr. medgår til finansiering. BU af overførselsskema fremgår en overførsel på 2,158 mio. kr. til 2016 MKT af overførselsskema fremgår overførsler på -1,121 mio. kr. til ,5 mio. kr. til drift 2016 vedr. byggesagsgebyrer. 0,4 mio. kr. overføres til drift 2016 vedr. Fremtidsfabrikken (underskud i 2014 pga. senere opstart) 0,5 mio. kr. tilbageføres fra drift 2016 vedr. tillægsbevilling for Havn i 2014 (overskud i 2014). Herudover foreslås følgende budgetomplaceringer: 6,3 mio. kr. fra prioriteringspulje og desktopstrategi overføres fra driftsoverførsel 2016 (ØKU) til anlæg Af overførslerne til 2016 indgår en merudgift på 0,5 mio. kr. til lærearbejdspladser (BU) som overføres til anlæg

6 0,2 mio. kr. overføres fra Beredskabs drift 2016 til anlæg 2015 vedr. nyttejob. De samlede drifts- og anlægsoverførsler / -bevillinger til 2015 og Budget 2016 udgør herefter i alt 109,0 mio. kr. Direktionsnotat om overførsler er vedlagt. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Den samlede genbevilling/omplacering/frigivelse udgør 89,6 mio. kr. for 2015, hvoraf ca. 9,4 mio. kr. påvirker kommunens samlede serviceramme for 2015, finansiering / renter / kursregulering / deponering / udskudt låneoptagelse og indkomstoverførsel 20,3 mio. kr. i 2015, og anlægsrammen for 2015 ca. 59,9 mio. kr. Endvidere øges servicerammen for budget 2016 med 19,4 mio. kr. Lovgrundlag: Kommunens bevillingsregler. Bilag: Åben - Regnskab Drift og anlægsoverførsler til Åben - Direktionsnotat om overførsler Indstilles. Liste A og F var imod, idet man ønsker, at rammebesparelsen på udvalgene på 7,3 mio. kr. i forbindelse med budgetproceduren for 2016 annulleres, da kommunens økonomi er markant stærkere end tidligere anslået. Liste Ø var imod, idet man ønskede at overskuddet skulle afsættes til at afblæse grønthøsterbesparelsen (effektivisering) og de kommende rammebesparelser i Årsberetning og Regnskab /26574 Beslutningstema: Godkendelse af Svendborg Kommunes årsberetning og regnskab Indstilling: Direktionen anbefaler, at: Årsberetning og Regnskab 2014 for Svendborg Kommune godkendes. Der forelægges udkast til "Årsberetning og Regnskab 2014" for Svendborg Kommune. 5

7 Beretningen indeholder en overordnet regnskabsaflæggelse med fokus på kommunens samlede økonomi og som bilag på sagen ligger: Fagudvalgenes årsberetninger 2014 Drifts- og anlægsoverførsler Anlægsregnskab 2014 Regnskabsoversigter 2014 Ejendomsfortegnelse pr Regnskabet udviser et samlet driftsoverskud på 174,8 mio. kr. imod vedtaget budget på 120,6 mio. kr. og et korrigeret budget på 67,3 mio. kr. Der har været afholdt anlægsudgifter for netto 202,6 mio. kr., imod vedtaget budget på 106,9 mio. kr. og et korrigeret budget på 257,0 mio. kr. Kommunens samlede likvide beholdning ultimo 2014 udgør 36,4 mio. kr., imod primo 49,3 mio. kr. Likviditeten var i gennemsnit 201,4 mio. kr. i 2013, opgjort efter Økonomiog Indenrigsministeriets beregningsmodel for gennemsnitsbeholdning. Som led i regnskabsaflæggelsen er drifts- og anlægsoverførslerne fra 2014 til 2015 og Budget 2016 fremlagt til godkendelse før regnskabsgodkendelsen. BDO Kommunernes Revision har gennemgået årsregnskabet for 2014 i hovedtræk og oplyser i en forhåndstilkendegivelse, at revisionen vil underskrive "Årsberetning og regnskab 2014". Årsberetning og Regnskab 2014 fremlægges efter godkendelse, sammen med Fagudvalgenes årsberetninger 2014, Anlægsregnskab 2014, Drifts- og anlægsoverførsler, Regnskabsoversigter 2014 og Ejendomsfortegnelse pr , på Svendborg Kommunes hjemmeside. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Den økonomiske konsekvens for regnskabsaflæggelsen indgår i særlig dagsordenspunkt for drifts- og anlægsoverførsler til 2015 og Budget Lovgrundlag: Lov om Kommunernes Styrelse og Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem. Bilag: Åben - Udkast til Årsberetning og regnskab 2014 Åben - Regnskab Fagudvalgsberetninger 2014 Åben - Regnskabsoversigter 2014 Åben - Regnskab Anlægsskemaer 2014 Åben - Ejendomsfortegnelse pr Indstilles. 6

8 5. Status budget /37793 Beslutningstema: Økonomiudvalget vil få en orientering om status på budget 2016 vedrørende: Resultatoversigt Oversigt over temaer til drift og anlæg KL s udspil til de kommende forhandlinger om økonomiaftalen 2016 Indstilling: Direktionen indstiller, at: Resultatoversigten udgør de foreløbige rammer for udvalgene Udvalgenes foreløbige temaer/indsatsområder til budget 2016 tages til efterretning Der foreligger resultatoversigt for budget , som er opdateret primo april Økonomiudvalget vil på mødet få en orientering om de væsentlige ændringer, som primært vedrører driftsoverførsler fra 2014, samt tilpasning af overslagsår Jf. budgetproceduren drøfter udvalgene temaer/indsatsområder til budget Økonomiudvalget vil på mødet få en orientering om hvilke temaer/indsatsområder, der pt. har været drøftet i Udviklingsudvalget og fagudvalgene. Økonomiudvalget vil få en orientering om status på udmøntning af rammebesparelsen for Som led heri er der tilrettelagt en høringsproces, hvor fristen for fremsendelse af høringssvar er senest fredag den 19. juni Fagudvalgenes forslag til udmøntning af rammebesparelse inkl. høringssvar skal være behandlet på udvalgsmøderne i august. KL gennemfører i april måned regionale møder, hvor byrådets medlemmer fra alle landets kommuner får mulighed for at diskutere aktuelle kommunaløkonomiske emner, herunder forventninger til indholdet af en kommende økonomiaftale for Økonomiudvalget vil på mødet få en orientering om, hvad der på nuværende tidspunkt er udsigt til at indgå i de kommende forhandlinger mellem KL og Regeringen. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Eventuelle konsekvenser afhænger af budgettets endelige vedtagelse i oktober 2015 Bilag: 7

9 Åben - Resultatopgørelse og temaer Godkendt. Liste Ø var imod, idet man ønskede, at der skulle være en mere realistisk budgetlægning af overførslerne, således resultatet var forbedret. 6. Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb i vedr. udredning faglokalernes tilstand 15/8466 Beslutningstema: Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 afsat til udredning af faglokalernes tilstand. Indstilling: Direktionen indstiller, At rådighedsbeløb afsat i investeringsoversigten på kr. i 2015 søges frigivet til udredning og anlæg. På budget 2015 er afsat kr. til udredning af tilstanden for skolernes faglokaler og nødvendige arbejder i mindre omfang m.v. Formålet med udredningen af faglokalernes tilstand er at kunne prissætte og foreslå en prioritering med henblik på imødegåelse af myndighedskrav samt sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold. Center for Ejendomme og Teknisk Service foretager en teknisk gennemgang af lokalerne, herunder de nødvendige test af lydforhold og ventilation. Denne registrering af lokalerne er igangsat sideløbende med, at skoleområdet udarbejder en plan for den fremtidige anvendelse af faglokalerne. Vurderingen af behovet for renovering sker i samarbejde mellem Børn og Unges administration og Center for Ejendomme og Teknisk Service. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der blev ved budgetforliget den 20. september 2014 vedtaget at afsætte kr. årligt i investeringsoversigten fra Rådighedsbeløbet i 2015 på kr. er afsat i investeringsoversigten og kan således godkendes og frigives. Lovgrundlag: Byggeloven Kommunens kasse- og regnskabsregulativ 8

10 Godkendt. 7. Frigivelse af rådighedsbeløb til trafiksikkerhed /9332 Beslutningstema: Udpegning af trafiksikkerhedsprojekter, der skal gennemføres i 2015 samt frigivelse af rådighedsrammerne på tilsammen 2,151 mio. kr. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at hele rådighedsrammen på 2,151 mio. kr. bevilges og frigives til nedennævnte projekter: til trafiksikkerhedskampagner, hvor der ønskes bevilget kr. til akutte, små trafiksikkerhedsprojekter, hvor der ønskes bevilget og frigivet kr. til trafiksikkerhedsprojektet Linkenkærsvej/Sanddalsvej, hvor der ønskes bevilget og frigivet 0,8 mio. kr. til øvrige trafiksikkerhedsprojekter, hvor der ønskes prioriteret, bevilget og frigivet 1,026 mio. kr.til fartdæmpning på Heldagervej variable hastighedstavler på Nyborgvej 2-1 vej på Holmdrupvej og 2-1 vej på Bjernemarksvej Trafiksikkerhedskampagner: I 2015 vil der være skolestartkampagne, ny spritkampagne og hastighedskampagne i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, Politiet og andre kommuner og Alle Børn Cykler og Lys på Ludvig i samarbejde med Dansk Cyklistforbund. Akutte små trafiksikkerhedsprojekter Der er i 2014 etableret fartdæmpende tiltag på Byparken samt ændret på placeringen af en af fartdæmperne på Stationsvej i Stenstrup for at meget brede køretøjer kunne passere. Disse to anlæg beløber sig til kr og er gennemført i februar-marts måned. Det foreslås, at der afsættes kr. til lignende akutte, små trafiksikkerhedstiltag, som besluttes administrativt. Finansiering af krydsombygning Linkenkærsvej/Sanddalsvej I 2014 blev en ombygning af krydset Linkenkærsvej/Sanddalsvej udpeget til gennemførelse, og det var forudsat, at den skulle indgå i Trafiksikkerhedsby-projektet. Gennemførelsen har været holdt tilbage for at se, om der var økonomi til den under projektet, og det er der nu vished 9

11 for, at der ikke er. Der er udarbejdet skitseprojekt, som MKT-udvalget har besluttet i anden sag. Det økonomiske anlægsoverslag er på 0,8 mio. kr. og foreslås finansieret af trafiksikkerhedsprojekter Trafiksikkerhedsprojekter Der er udarbejdet en liste over trafiksikkerhedsprojekter. Listen er fremkommet ud fra de trafiksikkerhedsprojekter fra prioriteringslisten 2014, som ikke blev udvalgt i 2014 samt de borgerønsker, som er kommet ind i løbet af Stort set alle de borgerønsker, der er indkommet, handler om at få sat farten ned på bystrækninger både i boligområder og på overordnede veje. Det er en udfordring at få lavet tiltag, som både tilgodeser trafikanter og beboere langs vejene. Mange steder sker der ingen uheld, men det handler om utrygheden. Administrationen har udarbejdet en prioriteringsrækkefølge, hvor projekterne er inddelt i kategori 1 5. Kategori 1 er projekter, som er udpeget som trafikfarlige skoleveje. Ved at lave trafiksikkerhedsforbedringer er der mulighed for at strækningerne kan vurderes som ikke-trafikfarlige. Det er Svendborg Byråd, der afgør spørgsmålet om trafikfarlighed på grundlag af udtalelser fra politi og vejmyndigheder. Når en vej er trafikfarlig skolevej, har kommunen udgifter til skolekørsel. Projekterne i kategori 2 er strækninger på veje, hvor der forekommer skolebørn. Ved gennemførelse af disse projekter, opnås større tryghed for de bløde trafikanter. Projektet i kategori 3 er en strækning, hvor der har forekommet en del uheld i den seneste 5 årige periode. Der er her foretaget en del forbedringer i 2014 såsom nyt slidlag og afstribning samt autoværn, så disse tiltag kan have en positiv effekt på trafiksikkerheden. Effekten på uheld kan først vise sig efter mindst en 3-årig periode. Projekterne i kategori 4 og 5 er borgerønsker, som er kommet ind i løbet af 2014 samt de trafiksikkerhedsprojekter fra prioriteringslisten 2014, som ikke blev udvalgt i Alle de projekter, som der ikke er økonomi til i 2015, vil skulle indgå i trafiksikkerhedsplanen , som administrationen er ved at udarbejde. Der er mulighed for at vælge projekter til en samlet anlægssum på 1,026 mio. kr. Administrationen foreslår følgende projekter til gennemførelse i 2015: Fartdæmpning i form af hastighedsbegrænsning på 40 km/t og 5-7 bump på Heldagervej fra Porthusvej til Brændeskovvej. Vejen er udpeget som trafikfarlig skolevej til 4. klasse. Der er i 10

12 perioden politiregistreret uheld. Der er målt gennemsnitshastigheder på 67 km/t på strækningen, hvor der er lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t. Der kører ca biler i døgnet. Vejen benyttes som smutvej til kørsel til/fra genbrugsstationen. Vejen er smal og snoet, og der er spredt bebyggelse tæt på vejen. Der har været borgerhenvendelser omkring høj fart. (anlægsudgift 0,5 mio. kr.) Variable hastighedstavler på Nyborgvej i Skårup. Krydsninger over Nyborgvej er udpeget som trafikfarlig skolevej for skolebørn til og med 5. klasse. (anlægsudgift 0,15 mio. kr.) 2-1 vej på Holmdrupvej. Vejen er betegnet som trafikfarlig for skolebørn der bor på Rønnowsvej og Skovdongsvej. Ved at etablere 2 1 vej forventes at vejen kan få fjernet betegnelsen. Det er en videreførsel af 2 1 vej, som er på Nørremarken med hastighedsbegrænsning 40 km/t. (anlægsudgift 0,1 mio. kr.) Nordlige byport ved indkørsel til Oure. Der køres stærkt på Landevejen når man kommer fra 80 km/t til bygrænsen ved Oure. Problemet blev nævnt i Skolevejsanalysen Forslag til foranstaltning: Bedre markering af bygrænsen med tydeligere byzonetavler og hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af bump. (anlægsudgift 0,1 mio. kr.) Fartdæmpning i form af 2-1 vej på Bjernemarksvej på strækningen fra Vindeby Violvej til Bratenvej. Der er i perioden politiregistreret uheld. Vejen er skolevej. Der kører ca biler i døgnet. Der har været borgerhenvendelser omkring høj fart. Hastighedsbegrænsningen er 50 km/t. Der er målt gennemsnitshastigheder på km/t på strækningen over årene. (anlægsudgift 0,17 mio. kr.) Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Den samlede rådighedsramme på 2,151 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter ønskes bevilget og frigivet jfr. Indstillingen. Lovgrundlag: Vejloven Bilag: Åben - Trafiksikkerhedsprojekter prioritering Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Indstilles, idet det undersøges, om Heldagervej kan godkendes som ikke trafikfarlig skolevej ved etablering af 2 minus 1 vej. 11

13 Jens Munk (O) kunne ikke støtte indstillingerne vedr. etablering af 2 minus 1 veje. Godkendt. Mads Fredeløkke var imod for så vidt angår 2 minus 1 vej. 8. Ombygning krydset Svendborgvej-Skolebakken i Ollerup 10/2292 Beslutningstema: Orientering om ombygning af krydset Svendborgvej/Skolebakken i Ollerup er en aftale mellem daværende Egebjerg Kommune og Fyns Amt, som vilkår for etablering af en ny boligbebyggelse, beliggende Svendborgvej 79, i Ollerup. Det blev aftalt, at der skulle foretages en sikring af krydset, hvor etableringen skulle finansieres af bygherren. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at sagen tages til efterretning, der bevilliges og frigives kr. finansieret fra Rådighedsrammen under Økonomiudvalget. I forbindelse med byggemodning af nyt boligområde syd for Svendborgvej i Ollerup, blev der fra Fyns Amt stillet krav til, at vejbetjeningen af det nye boligområde skulle tilsluttes Svendborgvej i en rundkørselsløsning. Svendborgvej er nu statsvej. Bygherren gik konkurs, og derfor er ombygningen af krydset aldrig færdiggjort. Efter aftale med Vejdirektoratet fik Svendborg Kommune i 2010 udarbejdet en alternativ krydsløsning, idet rundkørselsløsningen ikke ville sikre skolepatruljen i dets arbejde på en betryggende måde, idet det er vanskeligt at overskue trafikanter fra 4 retninger på en gang. Men i forbindelse med den nye skolereform har forudsætningerne ændret sig, da Bymarkskolen er blevet lukket. Svendborg Kommune har derfor uarbejdet et nyt forslag til krydsløsning. Bilag vedlagt. Projektet omhandler: De to støtteheller og brostensbelægning ud for Skolebakken fjernes, og retableres med asfalt. 12

14 Der laves en støttehelle lidt vestligere på Svendborgvej, så det er muligt for en enkelt bil at foretage venstresving mod Skolebakken. Skilt med venstresvingsforbud fjernes. Der laves en krydsningshelle på Svendborgvej midt mellem Skolebakken og Nordgade med gennembrud for krydsende cyklister/fodgængere, der skal fortsætte ad den dobbeltrettede sti syd for Svendborgvej. Der bliver samtidig mulighed for, at venstresvingende trafikanter kan placere sig i midterområdet for svingning, dels til Nordgade og dels til bebyggelsen overfor Skolebakken. Afstribning/afmærkning tilpasses. Projektet er godkendt af Vejdirektoratets Trafiksikkerhedsrevisor, samt Fyns Politi. Projektet står til udførelse i april/maj Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Projektet forventes at koste kr., og ønskes bevilliget og frigivet fra en tidligere udbetalt bankgaranti på Rådighedspuljen under Økonomiudvalget. Lovgrundlag: Bekendtgørelse af lov om offentlige veje, og Byggeloven Bilag: Åben - Ombygning af kryds Svendborgvej -Skolebakken.pdf Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Indstilles. Godkendt. 9. Betaling af driftsudgifter for Lokalhistorisk arkiv på Thurø 14/12495 Beslutningstema: Henvendelse fra Foreningen Bergmannhus om ændring af råderetsaftalen, så Svendborg Kommune betaler forholdsmæssigt til driftsudgifterne for Thurø Lokalhistorisk Arkiv. Indstilling: Direktionen indstiller, 13

15 at der ikke gives tilskud til Thurø Lokalhistorisk Arkiv. Center for Ejendomme og Teknisk Service har afholdt møder med Thurø Lokalhistorisk Arkiv sammen med Foreningen Bergmannhus. Seneste møde var i slutningen af august 2014, på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning af 19. august 2014, hvor sagen blev udsat med henblik på dialog igen med interessenterne og borgerne. Efter dette møde fremsendte Foreningen Bergmannhus en skriftlig tilkendegivelse, at de vil overtage drifts- og vedligeholdelsesudgifterne på ejendommen. Denne udgift er inkl. at Thurø Lokalhistoriske Arkiv har til huse på stedet og det nuværende bibliotek. Der er således ikke tale om yderligere udgifter til driften af ejendommen. Hermed besluttede byrådet den at godkende, at der kunne indgås en råderetsaftale med Foreningen Bergmannhus for en 25-årig periode. Dette betyder, at Foreningen Bergmannhus og Thurø Lokalhistorisk Arkiv kan forblive i huset og dermed har sikkerhed for, at Svendborg Kommune ikke kan anvende bygningen til andet formål. Foreningen Bergmannhus er fremkommet med ønske om, at Svendborg Kommune skal give tilskud til driften på kr ,00 (2015 kr. og dyrtidsreguleret fremadrettet hvert år) grundet, at Thurø Lokalhistorisk Arkiv optager 1. sal af Bergmannhus. Huset stilles gratis til rådighed mod, at drifts- og vedligeholdelsesudgifterne overgår til Foreningen Bergmannhus og gennem hele forløbet har Foreningen Bergmannhus været oplyst om, at Thurø Lokalhistoriske Arkiv ikke bidrog til drifts- og vedligeholdelsesudgifter, jf. Projektet Bergmannhus, Thurø den 4. juni 2014 side 18 udarbejdet af Foreningen Bergmannhus. Samlet set er der 10 lokalhistoriske arkiver i Svendborg Kommune. Alle arkiverne er foreningsdrevne og bortset fra Egense Lokalhistoriske Arkiv, bor de gratis i kommunale lokaler, typisk i tilknytning til skole eller bibliotek. Egense Lokalarkiv, der bor til leje i forsamlingshuset får et ekstraordinært kommunalt tilskud på kr. til dækning af huslejen. Foruden gratis husleje får arkiverne et årligt driftstilskud hver på kr. samt betalt licensen af deres fælles registreringssystem Archibas og deres forsikringer. Herudover modtager Schack, der er en sammenslutning af samtlige arkiver et årligt driftstilskud på kr. til fælles aktiviteter for arkiverne. Der fremgår ikke af arkivloven nogen forpligtelse til at oprette lokalhistoriske arkiver. Det følger deraf, at lokalarkiverne ikke er omfattet af arkivloven, og at der derfor heller ingen kommunal forpligtelse er til at stille lokaler til rådighed for arkiverne eller i øvrigt yde støtte til deres virke. Svendborg Kommunes støtte til lokalarkiverne er besluttet på møde i Udvalget for Kultur og Planlægning den 13. februar Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: 14

16 Det kommunale tilskud til arkivområdet udgør samlet kr. (2014- niveau). Der kan ikke anvises finansiering til afholdelse af de bygningsmæssige driftsudgifter for lokalhistorisk arkiv på Thurø, da der ikke længere er noget budget for Bergmannhus. Lovgrundlag: Ingen. Bilag: Åben - Brev_Foreningen_Bergmannhus_tilskud.pdf Åben - Vedr. Bergmannhus Åben - Fremtidig anvendelse af Bergmannhus, Thurø Åben - Råderetsaftale med Foreningen Bergmannhus Åben - Projektet Bergmannhus.docx Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den : Det indstilles til Økonomiudvalget, at der fra EBK-udvalgets ramme finansieres et tilskud til lokalhistorisk arkiv Thurøs husleje efter samme principper som gælder for det ekstraordinære tilskud til lokalarkivet i Egense. Godkendt. 10. Fremtidig anvendelse af Gudme Rådhus 14/13349 Beslutningstema: Stillingtagen til fremtidig anvendelse af Gudme Rådhus. Indstilling: Direktionen indstiller, At der ikke indgås råderetsaftale vedr. bygning 3 At bygningen tidligst udbydes til salg ved udgangen af Byrådet besluttede den 28. oktober 2014, at kommunen beholder bygning 3 (administrationsbygning) indtil der er fundet lokaliteter til nuværende brugere og herefter sælges ejendommen. Spørgsmålet om bygning 3 blev tilbagesendt til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget, der samtidig bemyndiges til at indgå en råderetsaftale. 15

17 Kultur, Erhverv og Udvikling har afholdt møde i januar 2015 med foreninger, klubber og korps i Gudme, Gudbjerg og Hesselager. På mødet blev det besluttet at nedsætte en projektgruppe der arbejder med forslag til råderetsanvendelse fa Gudme Rådhus. Med udgangspunkt heri er tilbagemelding til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget, at foreninger og borgere i lokalområdet ikke ønsker at indgå råderetsaftale på Gudme Rådhus. Projektgruppen forespørger herefter Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget om at arbejde videre med mulighederne for et Foreningshus/Borgerhus i Gudme Rådhus. Arbejdsgruppen ønsker at undersøge mulighederne for at købe huset og dermed give større muligheder for anvendelse. Huset ønskes i en planlægningsperiode frem til udgangen af 2017 at blive anvendt som kommunale lokaler, der stilles gratis til rådighed for Folkeoplysende aktiviteter. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Samlede driftsudgifter forbliver uændret på ca ,00 kr. årligt. Provenu tilgår ejendomssalgspuljen. Bilag: Åben - Gudme Rådhus møde 17. februar 2015 Åben - Referat :Gudme Rådhus møde 19. januar 2015 Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den : Det indstilles, at bygning 3 først udbydes til salg med udgangen af Godkendt. 11. Ansøgning til forsøgsordning for kyst- og naturturisme (Christiansminde) 14/31047 Beslutningstema: En national forsøgsordning for kyst- og naturturisme giver mulighed for, at der ti steder i Danmark kan gives tilladelse til at afprøve nye ideer til turismebyggeri og -anlæg inden for kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen. Hotel Christiansminde har udarbejdet et projektforslag, som hotellet ønsker fremmet gennem forsøgsordningen. Byrådet har beslutningskompetencen til at fremsende ansøgning til Naturstyrelsen. Ansøgningsfristen er 1. maj Indstilling: Direktionen indstiller til oversendelse til byrådets afgørelse, 16

18 At der indsendes ansøgning til den statslige forsøgsordning for kyst- og naturturisme med mulighed for at få godkendelse til at planlægge for etablering af Øhavscenter Christiansminde. Som en del af vækstplan for dansk turisme har regeringen sammen med aftaleparterne iværksat en forsøgsordning til at fremme udvikling af kystog naturturisme i Danmark inden for strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen. Efter ansøgning fra kommunerne skal der udvælges op til i alt ti nyskabende forsøgsprojekter i Danmark. Kommuner, der får udvalgt et forsøgsprojekt, får godkendelse af miljøministeren til at igangsætte planlægningsproces (eller landzonetilladelse) inden for strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen. Ansøgningsfristen er den 1. maj Ved udvælgelse af forsøgsprojekter vil der blive lagt vægt på: Potentiale for at udvikle kyst- og naturturisme og øget tiltrækning af udenlandske turister Synergi og samspil med kommunens politikker, planlægning og aktiviteter for turisme Projekter, der er bæredygtig, arkitektonisk indpasset og opført under særlig hensyntagen til natur og landskab. Svendborg Kommunes har indkaldt ønsker til forsøgsprojekter og fik et forslag fra Hotel Christiansminde om projekt for et center for mad og aktiv ferie i Det sydfynske Øhav, der ønskes fremmet gennem forsøgsordningen. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget godkendte 5. februar 2015, at der kunne arbejdes videre på dette projektforslag til oplæg til ansøgning. Udvalget understregede vigtigheden af at tilgodese den offentlige adgang til kysten, badebroer mv. Udvalget præciserede endvidere, at man ikke så for sig, at Svendborg Kommune skal indgå som partner eller kan bidrage med økonomi til realisering af forsøgsprojektet. Administrationen fortolker Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets beslutning fra februar således, at der ikke skal ske nogen form for kommunalt tilskud eller supplerende kommunal medfinansiering. Hotel Christiansminde har viderebearbejdet projektet Øhavscenter Christiansminde. Projektet har ambition om på en ny og innovativ måde bruge de lokale styrkepositioner og markedstendenser til at skabe vækst og vise en ny vej for kystturismen. Nærhed til naturen, aktiviteter i naturen og naturens fødevarer er omdrejningspunktet. Ønsket er at skabe et internationalt kendt, autentisk rekreativt oplevelsesmiljø med moderne aktiv sport, undervisning, bevægelse og fødevarer ved Svendborg Sund/Det sydfynske Øhav. Målgruppen er Det gode liv -segmentet, Special Interest-turisteren (dykning, havkajak, cykling, vandring osv.), lokale borgere, skoler, virksomheder o.lign. Det arkitektoniske hovedgreb består af Øen med en nyopført bygning på et opfyldt areal i Svendborg Sund til undervisning, café mv., Pladsen til 17

19 ophold, vandsport, promenade, gennemgående cykelsti osv., og Ryggen med støttefaciliteter for friluftsliv og vandsport samt nye hotelværelser bygget ind i terrænet. Oplæg til ansøgning og supplerende materiale er vedlagt som bilag. Administrationens bemærkninger: Projektområde er omfattet af strandbeskyttelseslinjens planlægningsmæssige restriktioner, som forsøgsordningen giver tilladelse til at fravige. Der er en eksisterende lokalplan for området og et eventuelt godkendt forsøgsprojekt vil indebære, at der skal udarbejdes en ny. Forsøgsordningen er en unik mulighed for at få statens tilladelse til at planlægge for aktiviteter, som normalt ikke er mulige inden for gældende lovgivning. Administrationen vurderer, at projektet kan opfylde forsøgsordningens krav om at tiltrække udenlandske turister, bæredygtighed og indpasning i natur og landskab. Projektet kunne understøtte kommunens udviklingsstrategi om aktiv kystferie med Svendborg og Det sydfynske Øhav som maritimt og kulinarisk centrum i Danmark. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Økonomiske konsekvenser: Forsøgsordningen indeholder ikke fra statens side muligheder for økonomisk tilskud. Der er tilsvarende ikke taget stilling til eventuel kommunal medfinansiering af projektet. Staten stiller ikke krav om, at kommunerne afsætter økonomiske midler til forsøgsprojektet. De afledte udgifter til projektet er endnu ikke klarlagt præcist, men forventes konkretiseret i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan. Hvis forsøgsprojektet realiseres og tiltrækker betydeligt flere turister, aktivitetsudbydere gæster og lokale til stedet vil det få afsmittende virkning på de tilstødende offentlige friarealer. Det vil betyde afledte udgifter til opgradering af vejadgangsforholdene, parkering og servicefaciliteter. Erhvervsmæssige konsekvenser: Forsøgsordningen lægger op til, at der tænkes stort og ambitiøst med nye indtjeningsmuligheder for turisme- og oplevelseserhvervene. Projektejer estimerer med nye turistovernatninger i området og heri en øget udenlandsk andel af overnatninger fra 12% til 18%, et turismeskabt vækstforbrug i Svendborg og omkringliggende kommuner som følge af Øhavscenteret på ca mio. kr. og en vækst på fuldtidsstillinger over en tre-års periode. Administrationen har ikke mulighed for at vurdere projektejers estimat over projektets bidrag til overnatning, omsætning mv. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 5. februar 2015: Der kan arbejdes videre med at omdanne forslaget til en ansøgning, så oplæg til ansøgning kan behandles politisk i april. 18

20 Udvalget lægger vægt på, at der skal etableres et projekt, som tilgodeser den offentlige adgang til kysten, badebroer mv. Udvalget præciserer, at det ikke ser for sig, at Svendborg Kommune skal indgå som partner eller kan bidrage med økonomi til realiseringen af projektet. Bruno Hansen (F) har flg. mindretalsudtalelse: SF kan ikke støtte, at forslaget bearbejdes til en ansøgning, da området fortsat skal bevares som folkepark. Henning Stærmose (løsgænger) og Steven Legêne (Ø) kan tilslutte sig mindretalsudtalelsen. Helle Caspersen (V) var fraværende, Jesper Ullemose (V) var suppleant. Lovgrundlag: Forsøgsordningen indgår i Lov nr. L. 70A om ændring af lov og planlægning og lov om naturbeskyttelse, der blev vedtaget af Folketinget den 19. december Bilag: Åben - Ansøgningsskema forsøgsordning for kyst og naturturisme_svendborg Kommune Åben - Bilag 1 Oversigts- og matrikelkort Åben - Bilag 2 - Grundejeraftale Hotel Christiansminde Åben - Bilag 3 Forsøgsprojekt Øhavscenter Christiansminde - uddybende beskrivelse og illustrationer Åben - Bilag 4_Tidsplan ØC Åben - Bilag 5 Kort vedrørende beskyttet natur Åben - Interessetilkendegivelser for projektet_tilsendt fra HC Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den : Indstilles. Bruno Hansen (F) og Steven Legêne (Ø) henviser til deres udtalelse fra mødet i februar. Indstilles. Liste F og Ø var imod. Liste Ø var imod, fordi planen vil ødelægge indtrykket af en åben og ubebygget kystlinie ved Christiansminde, og derfor skal der ikke søges dispensation. 12. Valg af resursetildelingsmodel - deltagelsesmuligheder i fællesskaber 14/22541 Beslutningstema: Valg af resursetildelingsmodel på specialundervisningsområdet efter endt høring. Indstilling: Direktionen indstiller, 19

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Torsdag den 09-04-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3

Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Torsdag den 09-04-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3 Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Torsdag den 09-04-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Finn Olsen, Jens Munk, Helle Caspersen, Henning Duvier Stærmose,

Læs mere

Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Torsdag den 05-02-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3

Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Torsdag den 05-02-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3 Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Torsdag den 05-02-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Finn Olsen, Jens Munk, Henning Duvier Stærmose, Pia Dam, Curt Sørensen,

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt

Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt Dato 11. feb. 2014 Rev 28. feb. 2014 Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt Følgende notat beskriver kort den beslutningsproces, der har været i forhold til investering i solceller

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 29-09-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 29-09-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 29-09-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren Kongegaard

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3

Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3 Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Jørn Jensen, Knud Albertsen, Steen Gundertofte, Jørgen S. Lundsgaard, Grete Schødts, Bruno Hansen Afbud: Niels

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale Dagsorden Udvalget for Miljø og Natur Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 Mødelokale Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 05-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere