Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno Hansen, Jesper Kiel Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Svendborg Lokallistes byrådsgruppe - "Svendborgdagen" Regnskab Drifts- og anlægsoverførsler Årsberetning og Regnskab Status budget Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb i vedr. udredning faglokalernes tilstand Frigivelse af rådighedsbeløb til trafiksikkerhed Ombygning krydset Svendborgvej-Skolebakken i Ollerup Betaling af driftsudgifter for Lokalhistorisk arkiv på Thurø Fremtidig anvendelse af Gudme Rådhus Ansøgning til forsøgsordning for kyst- og naturturisme (Christiansminde) Valg af resursetildelingsmodel - deltagelsesmuligheder i fællesskaber Prisudvikling for leje af Gudmehallerne Tids- og procesplan for planstrategi Varmeplan: Godkendelse af projektforslag, Skårup Fjernvarme - Solfangeranlæg Affaldsplan Høring Ærøs fremtidige færgebetjening Prisafprøvning på rengøringsområdet Orientering Lukket - Tilbud vedrørende Krøyers Plads (Jessens Mole 7-9) Lukket - Nedrivning af bygninger...33

2 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt, idet punkt 18 blev behandlet efter punkt 5 og idet punkt 20 blev behandlet efter punkt Svendborg Lokallistes byrådsgruppe - "Svendborgdagen" 15/8733 Beslutningstema: Svendborg Lokallistes byrådsgruppe fremsender oplæg til afholdelse af Svendborgdagen. Finn Olsen fremsender på vegne Svendborg Lokallistes byrådsgruppe forslag til afvikling af erhvervsfremmeindsats, jfr. budgetforlig , følgende: SVENDBORGDAGEN 1. Til en opstart samles fremtrædende erhvervsledere på Sydfyn f.eks. på Hotel Svendborg, til et møde med det formål/tema at drøfte - hvordan kan vi skabe mere erhverv og vækst på Sydfyn? Mødet indledes med eksterne oplægsholdere. 2. Erhvervslederne kontaktes enkeltvis af en repræsentant fra Svendborg Kommune sammen med en erhvervsrepræsentant - for at sikre partnerskab mellem kommune og erhverv Erhvervslederne skal bringe deres netværk rundt i Danmark i spil. Dette netværk skal inviteres til at aflægge Svendborg et besøg for at se på mulighederne for at etablere virksomhed her. 4. Netværket modtager en invitation fra Svendborg Kommune til deltagelse i en erhvervs - og vækstfremmende konference- Svendborgdagen 5. Konferencen begynder med, at de lokale erhvervsledere, gæster, repræsentanter fra Svendborg Alliancen og politikere transporters rundt for at se på de lokaliteter vi har for at etablere erhverv. 6. Forinden er de lokale erhvervsbyggegrunde gennemgået for pris- og lokalplanjusteringer, således at det vi kan tilbyde, er særdeles attraktivt. For eksempel kunne byggegrunde sælges til 25 % af udbudsprisen ved byggeri inden for 2 år, billigere byggesagsomkostninger o.s.v. 7. Efter besigtigelsen samles deltagerne på Hotel Svendborg, hvor man for erhvervslederne fremlægger mulighederne for etablering af erhverv i Svendborg Kommune. Der fortælles om byens faciliteter, kulturliv, arbejdskraft, uddannelsesmuligheder, bosætning o.s.v 1

3 8. Konferencen afsluttes med, at deltagerne overværer en ligahåndboldkamp i GOG, hvor man deltager i sponsorarrangementet. Efter kampen deltager man i aftermatch med deltagelse af spillere, sponserer m.fl. Der sættes kommunale ind på at lave et arrangement, der virkelig giver genlyd. Det vil sige meget PR inden arrangementet både i skrevne medier landsdækkende TV osv. Konferencen slutter med, at alle kører til en håndboldkamp i GOG, hvor man deltager i sponsorarrangement og bliver budt velkommen af GOG s toastmaster o.s.v. 9. Efter kampen i GOG deltager man i aftenmatch, hvor spillere også er der og det hele slutter med en overnatning på Hotel Svendborg Alle kommunale ressourcer sættes ind på at lave et arrangement, der virkelig giver genlyd. Det vil sige masser af PR inden arrangementet både i skrevne medier, landsdækkende TV o.s.v. Administrationens bemærkninger: I forbindelse med budgetforlig besluttede forligspartierne følgende: Erhvervsfremmeindsatsen styrkes Med henblik på at understøtte kommunens øvrige erhvervsrettede satsninger f.eks. etableringen af Erhvervskontakten, Fremtidsfabrikken og Campus Svendborg afsættes en pulje i 2015 på kr. til nye erhvervsfremmeinitiativer. Initiativerne skal herudover koordineres med erhvervsorganisationerne og foreningerne, SvendborgAlliancen og det kommende initiativ i forbindelse med arbejdet med byrådets politiske målsætninger. Der skal derfor udarbejdes et konkret oplæg til, hvorledes puljen udmøntes. Forligsparterne vil på det grundlag træffe beslutning om det videre arbejde og om puljens udmøntning. Bilag: Åben - Budget Svendborgdagen Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den : Fremsendes til Økonomiudvalget med en indstilling om, at der arbejdes videre med ideen i dialog med fx Svendborg Erhvervsråd og Svendborg Alliancen. Med afsæt i forslaget bemyndiges administrationen til at videreudvikle forslaget sammen med Erhvervsrådet og Svendborg Alliancen. Liste Ø var imod, idet man ikke mener, at forslaget kan tiltrække nye virksomheder. 3. Regnskab Drifts- og anlægsoverførsler 14/26574 Beslutningstema: Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 og Budget

4 Indstilling: Direktionen anbefaler, at: Der genbevilliges 4,9 mio. kr. til drift Driftsoverførsler på 30,4 mio. kr. indgår i driftsbudget Der overføres uforbrugte anlægsbevillinger til 2015 på 51,9 mio. kr. Der overføres et restbudget vedr. renter og kursregulering på 37,0 mio. kr. Der overføres et restbudget vedr. udskudt låneoptagelse og deponering på -52,7 mio. kr. Restbudget uden overførselsadgang på 37,5 mio. kr. (primært indkomstoverførsler og demografi) og 7,9 mio. kr. af overførsel til 2016 under Børn og Unge omplaceres / bevilges / frigives til: Finansiering 2015, med 34,2 mio.kr. Drift 2015, med 4,5 mio. kr. Indkomstoverførsler 2015, med, 1,8 mio. kr. Anlæg 2015, med 8,0 mio. kr. Drift 2016, med -11,0 mio. kr. Som led i regnskabsaflæggelsen 2014, fremlægges drifts- og anlægsoverførsler til henholdsvis 2015 og Budget 2016 (genbevilling). Som udgangspunkt opgøres drifts- og anlægsoverførsler således: Mindreforbrug på drift pr. udvalg overføres til budget Statsfinansierede puljemidler med særskilt revisionspåtegning og evt. merforbrug på drift overføres til Restbevillinger for ikke afsluttede anlæg overføres til Serviceudgifterne 2014 udviser et samlet mindreforbrug på 46,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf ca. 4,9 mio. kr. søges overført til 2015 og 30,4 mio. kr. til budget Anlægsudgifterne 2014 udviser et samlet mindreforbrug på 54,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf ca. 51,9 mio. kr. søges overført til Endvidere søges ca. 37,0 mio. kr. vedr. renter og kursregulering og -52,7 mio. kr. vedr. deponering og udskudt låneoptagelse, netto -15,7 mio. kr. overført til Der resterer herefter et restbudget på 37,5 mio. kr. vedr. drift (hovedsageligt demografi og indkomstoverførsler), renter og finansiering, samt anlæg. 3

5 Restbudgettet på 37,5 mio. og 7,9 mio. af overførsel til 2016 under Børn og Unge vedr. specialundervisning (3,5 mio. kr.), STU (2,4 mio. kr.) og Familieområdet (4,0 mio. kr.) i alt 45,4 mio. kr. forslås anvendt til følgende bevillinger: 2015 (42,0 mio. kr.): 0,4 mio. kr. til anlæg 2015 vedr. forventet merudgift for Fremtidsfabrikken. 0,3 mio. kr. til anlæg 2015 vedr. Havneudvikling - Væg på Frederiksøen. 1,9 mio. kr. afsættes i 2015 til endelig slutafregning af aktivitetsbaseret medfinansiering ,3 mio. kr. afsættes i 2015 vedr. balanceordning til anlæg - Den Grønne Tråd 24,0 mio. kr. afsættes i 2015 vedr. forventet negativ efterregulering på beskæftigelsestilskud. 10,2 mio. kr. afsættes i 2015 vedr. budgetgaranti/reduktion af salgspuljer på anlæg. 3,9 mio. kr. rest effektiviseringspulje (3,4 mio. kr.): Ældreområdets negative overførsel til 2016 (mellemkommunal takstnedsættelse på plejecenterområdet), nedjusteres med 4,0 mio. kr. Befordring (BU / MKT), netto mindreforbrug 1,0 mio. kr. medgår til finansiering. BU af overførselsskema fremgår en overførsel på 2,158 mio. kr. til 2016 MKT af overførselsskema fremgår overførsler på -1,121 mio. kr. til ,5 mio. kr. til drift 2016 vedr. byggesagsgebyrer. 0,4 mio. kr. overføres til drift 2016 vedr. Fremtidsfabrikken (underskud i 2014 pga. senere opstart) 0,5 mio. kr. tilbageføres fra drift 2016 vedr. tillægsbevilling for Havn i 2014 (overskud i 2014). Herudover foreslås følgende budgetomplaceringer: 6,3 mio. kr. fra prioriteringspulje og desktopstrategi overføres fra driftsoverførsel 2016 (ØKU) til anlæg Af overførslerne til 2016 indgår en merudgift på 0,5 mio. kr. til lærearbejdspladser (BU) som overføres til anlæg

6 0,2 mio. kr. overføres fra Beredskabs drift 2016 til anlæg 2015 vedr. nyttejob. De samlede drifts- og anlægsoverførsler / -bevillinger til 2015 og Budget 2016 udgør herefter i alt 109,0 mio. kr. Direktionsnotat om overførsler er vedlagt. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Den samlede genbevilling/omplacering/frigivelse udgør 89,6 mio. kr. for 2015, hvoraf ca. 9,4 mio. kr. påvirker kommunens samlede serviceramme for 2015, finansiering / renter / kursregulering / deponering / udskudt låneoptagelse og indkomstoverførsel 20,3 mio. kr. i 2015, og anlægsrammen for 2015 ca. 59,9 mio. kr. Endvidere øges servicerammen for budget 2016 med 19,4 mio. kr. Lovgrundlag: Kommunens bevillingsregler. Bilag: Åben - Regnskab Drift og anlægsoverførsler til Åben - Direktionsnotat om overførsler Indstilles. Liste A og F var imod, idet man ønsker, at rammebesparelsen på udvalgene på 7,3 mio. kr. i forbindelse med budgetproceduren for 2016 annulleres, da kommunens økonomi er markant stærkere end tidligere anslået. Liste Ø var imod, idet man ønskede at overskuddet skulle afsættes til at afblæse grønthøsterbesparelsen (effektivisering) og de kommende rammebesparelser i Årsberetning og Regnskab /26574 Beslutningstema: Godkendelse af Svendborg Kommunes årsberetning og regnskab Indstilling: Direktionen anbefaler, at: Årsberetning og Regnskab 2014 for Svendborg Kommune godkendes. Der forelægges udkast til "Årsberetning og Regnskab 2014" for Svendborg Kommune. 5

7 Beretningen indeholder en overordnet regnskabsaflæggelse med fokus på kommunens samlede økonomi og som bilag på sagen ligger: Fagudvalgenes årsberetninger 2014 Drifts- og anlægsoverførsler Anlægsregnskab 2014 Regnskabsoversigter 2014 Ejendomsfortegnelse pr Regnskabet udviser et samlet driftsoverskud på 174,8 mio. kr. imod vedtaget budget på 120,6 mio. kr. og et korrigeret budget på 67,3 mio. kr. Der har været afholdt anlægsudgifter for netto 202,6 mio. kr., imod vedtaget budget på 106,9 mio. kr. og et korrigeret budget på 257,0 mio. kr. Kommunens samlede likvide beholdning ultimo 2014 udgør 36,4 mio. kr., imod primo 49,3 mio. kr. Likviditeten var i gennemsnit 201,4 mio. kr. i 2013, opgjort efter Økonomiog Indenrigsministeriets beregningsmodel for gennemsnitsbeholdning. Som led i regnskabsaflæggelsen er drifts- og anlægsoverførslerne fra 2014 til 2015 og Budget 2016 fremlagt til godkendelse før regnskabsgodkendelsen. BDO Kommunernes Revision har gennemgået årsregnskabet for 2014 i hovedtræk og oplyser i en forhåndstilkendegivelse, at revisionen vil underskrive "Årsberetning og regnskab 2014". Årsberetning og Regnskab 2014 fremlægges efter godkendelse, sammen med Fagudvalgenes årsberetninger 2014, Anlægsregnskab 2014, Drifts- og anlægsoverførsler, Regnskabsoversigter 2014 og Ejendomsfortegnelse pr , på Svendborg Kommunes hjemmeside. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Den økonomiske konsekvens for regnskabsaflæggelsen indgår i særlig dagsordenspunkt for drifts- og anlægsoverførsler til 2015 og Budget Lovgrundlag: Lov om Kommunernes Styrelse og Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem. Bilag: Åben - Udkast til Årsberetning og regnskab 2014 Åben - Regnskab Fagudvalgsberetninger 2014 Åben - Regnskabsoversigter 2014 Åben - Regnskab Anlægsskemaer 2014 Åben - Ejendomsfortegnelse pr Indstilles. 6

8 5. Status budget /37793 Beslutningstema: Økonomiudvalget vil få en orientering om status på budget 2016 vedrørende: Resultatoversigt Oversigt over temaer til drift og anlæg KL s udspil til de kommende forhandlinger om økonomiaftalen 2016 Indstilling: Direktionen indstiller, at: Resultatoversigten udgør de foreløbige rammer for udvalgene Udvalgenes foreløbige temaer/indsatsområder til budget 2016 tages til efterretning Der foreligger resultatoversigt for budget , som er opdateret primo april Økonomiudvalget vil på mødet få en orientering om de væsentlige ændringer, som primært vedrører driftsoverførsler fra 2014, samt tilpasning af overslagsår Jf. budgetproceduren drøfter udvalgene temaer/indsatsområder til budget Økonomiudvalget vil på mødet få en orientering om hvilke temaer/indsatsområder, der pt. har været drøftet i Udviklingsudvalget og fagudvalgene. Økonomiudvalget vil få en orientering om status på udmøntning af rammebesparelsen for Som led heri er der tilrettelagt en høringsproces, hvor fristen for fremsendelse af høringssvar er senest fredag den 19. juni Fagudvalgenes forslag til udmøntning af rammebesparelse inkl. høringssvar skal være behandlet på udvalgsmøderne i august. KL gennemfører i april måned regionale møder, hvor byrådets medlemmer fra alle landets kommuner får mulighed for at diskutere aktuelle kommunaløkonomiske emner, herunder forventninger til indholdet af en kommende økonomiaftale for Økonomiudvalget vil på mødet få en orientering om, hvad der på nuværende tidspunkt er udsigt til at indgå i de kommende forhandlinger mellem KL og Regeringen. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Eventuelle konsekvenser afhænger af budgettets endelige vedtagelse i oktober 2015 Bilag: 7

9 Åben - Resultatopgørelse og temaer Godkendt. Liste Ø var imod, idet man ønskede, at der skulle være en mere realistisk budgetlægning af overførslerne, således resultatet var forbedret. 6. Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb i vedr. udredning faglokalernes tilstand 15/8466 Beslutningstema: Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 afsat til udredning af faglokalernes tilstand. Indstilling: Direktionen indstiller, At rådighedsbeløb afsat i investeringsoversigten på kr. i 2015 søges frigivet til udredning og anlæg. På budget 2015 er afsat kr. til udredning af tilstanden for skolernes faglokaler og nødvendige arbejder i mindre omfang m.v. Formålet med udredningen af faglokalernes tilstand er at kunne prissætte og foreslå en prioritering med henblik på imødegåelse af myndighedskrav samt sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold. Center for Ejendomme og Teknisk Service foretager en teknisk gennemgang af lokalerne, herunder de nødvendige test af lydforhold og ventilation. Denne registrering af lokalerne er igangsat sideløbende med, at skoleområdet udarbejder en plan for den fremtidige anvendelse af faglokalerne. Vurderingen af behovet for renovering sker i samarbejde mellem Børn og Unges administration og Center for Ejendomme og Teknisk Service. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der blev ved budgetforliget den 20. september 2014 vedtaget at afsætte kr. årligt i investeringsoversigten fra Rådighedsbeløbet i 2015 på kr. er afsat i investeringsoversigten og kan således godkendes og frigives. Lovgrundlag: Byggeloven Kommunens kasse- og regnskabsregulativ 8

10 Godkendt. 7. Frigivelse af rådighedsbeløb til trafiksikkerhed /9332 Beslutningstema: Udpegning af trafiksikkerhedsprojekter, der skal gennemføres i 2015 samt frigivelse af rådighedsrammerne på tilsammen 2,151 mio. kr. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at hele rådighedsrammen på 2,151 mio. kr. bevilges og frigives til nedennævnte projekter: til trafiksikkerhedskampagner, hvor der ønskes bevilget kr. til akutte, små trafiksikkerhedsprojekter, hvor der ønskes bevilget og frigivet kr. til trafiksikkerhedsprojektet Linkenkærsvej/Sanddalsvej, hvor der ønskes bevilget og frigivet 0,8 mio. kr. til øvrige trafiksikkerhedsprojekter, hvor der ønskes prioriteret, bevilget og frigivet 1,026 mio. kr.til fartdæmpning på Heldagervej variable hastighedstavler på Nyborgvej 2-1 vej på Holmdrupvej og 2-1 vej på Bjernemarksvej Trafiksikkerhedskampagner: I 2015 vil der være skolestartkampagne, ny spritkampagne og hastighedskampagne i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, Politiet og andre kommuner og Alle Børn Cykler og Lys på Ludvig i samarbejde med Dansk Cyklistforbund. Akutte små trafiksikkerhedsprojekter Der er i 2014 etableret fartdæmpende tiltag på Byparken samt ændret på placeringen af en af fartdæmperne på Stationsvej i Stenstrup for at meget brede køretøjer kunne passere. Disse to anlæg beløber sig til kr og er gennemført i februar-marts måned. Det foreslås, at der afsættes kr. til lignende akutte, små trafiksikkerhedstiltag, som besluttes administrativt. Finansiering af krydsombygning Linkenkærsvej/Sanddalsvej I 2014 blev en ombygning af krydset Linkenkærsvej/Sanddalsvej udpeget til gennemførelse, og det var forudsat, at den skulle indgå i Trafiksikkerhedsby-projektet. Gennemførelsen har været holdt tilbage for at se, om der var økonomi til den under projektet, og det er der nu vished 9

11 for, at der ikke er. Der er udarbejdet skitseprojekt, som MKT-udvalget har besluttet i anden sag. Det økonomiske anlægsoverslag er på 0,8 mio. kr. og foreslås finansieret af trafiksikkerhedsprojekter Trafiksikkerhedsprojekter Der er udarbejdet en liste over trafiksikkerhedsprojekter. Listen er fremkommet ud fra de trafiksikkerhedsprojekter fra prioriteringslisten 2014, som ikke blev udvalgt i 2014 samt de borgerønsker, som er kommet ind i løbet af Stort set alle de borgerønsker, der er indkommet, handler om at få sat farten ned på bystrækninger både i boligområder og på overordnede veje. Det er en udfordring at få lavet tiltag, som både tilgodeser trafikanter og beboere langs vejene. Mange steder sker der ingen uheld, men det handler om utrygheden. Administrationen har udarbejdet en prioriteringsrækkefølge, hvor projekterne er inddelt i kategori 1 5. Kategori 1 er projekter, som er udpeget som trafikfarlige skoleveje. Ved at lave trafiksikkerhedsforbedringer er der mulighed for at strækningerne kan vurderes som ikke-trafikfarlige. Det er Svendborg Byråd, der afgør spørgsmålet om trafikfarlighed på grundlag af udtalelser fra politi og vejmyndigheder. Når en vej er trafikfarlig skolevej, har kommunen udgifter til skolekørsel. Projekterne i kategori 2 er strækninger på veje, hvor der forekommer skolebørn. Ved gennemførelse af disse projekter, opnås større tryghed for de bløde trafikanter. Projektet i kategori 3 er en strækning, hvor der har forekommet en del uheld i den seneste 5 årige periode. Der er her foretaget en del forbedringer i 2014 såsom nyt slidlag og afstribning samt autoværn, så disse tiltag kan have en positiv effekt på trafiksikkerheden. Effekten på uheld kan først vise sig efter mindst en 3-årig periode. Projekterne i kategori 4 og 5 er borgerønsker, som er kommet ind i løbet af 2014 samt de trafiksikkerhedsprojekter fra prioriteringslisten 2014, som ikke blev udvalgt i Alle de projekter, som der ikke er økonomi til i 2015, vil skulle indgå i trafiksikkerhedsplanen , som administrationen er ved at udarbejde. Der er mulighed for at vælge projekter til en samlet anlægssum på 1,026 mio. kr. Administrationen foreslår følgende projekter til gennemførelse i 2015: Fartdæmpning i form af hastighedsbegrænsning på 40 km/t og 5-7 bump på Heldagervej fra Porthusvej til Brændeskovvej. Vejen er udpeget som trafikfarlig skolevej til 4. klasse. Der er i 10

12 perioden politiregistreret uheld. Der er målt gennemsnitshastigheder på 67 km/t på strækningen, hvor der er lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t. Der kører ca biler i døgnet. Vejen benyttes som smutvej til kørsel til/fra genbrugsstationen. Vejen er smal og snoet, og der er spredt bebyggelse tæt på vejen. Der har været borgerhenvendelser omkring høj fart. (anlægsudgift 0,5 mio. kr.) Variable hastighedstavler på Nyborgvej i Skårup. Krydsninger over Nyborgvej er udpeget som trafikfarlig skolevej for skolebørn til og med 5. klasse. (anlægsudgift 0,15 mio. kr.) 2-1 vej på Holmdrupvej. Vejen er betegnet som trafikfarlig for skolebørn der bor på Rønnowsvej og Skovdongsvej. Ved at etablere 2 1 vej forventes at vejen kan få fjernet betegnelsen. Det er en videreførsel af 2 1 vej, som er på Nørremarken med hastighedsbegrænsning 40 km/t. (anlægsudgift 0,1 mio. kr.) Nordlige byport ved indkørsel til Oure. Der køres stærkt på Landevejen når man kommer fra 80 km/t til bygrænsen ved Oure. Problemet blev nævnt i Skolevejsanalysen Forslag til foranstaltning: Bedre markering af bygrænsen med tydeligere byzonetavler og hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af bump. (anlægsudgift 0,1 mio. kr.) Fartdæmpning i form af 2-1 vej på Bjernemarksvej på strækningen fra Vindeby Violvej til Bratenvej. Der er i perioden politiregistreret uheld. Vejen er skolevej. Der kører ca biler i døgnet. Der har været borgerhenvendelser omkring høj fart. Hastighedsbegrænsningen er 50 km/t. Der er målt gennemsnitshastigheder på km/t på strækningen over årene. (anlægsudgift 0,17 mio. kr.) Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Den samlede rådighedsramme på 2,151 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter ønskes bevilget og frigivet jfr. Indstillingen. Lovgrundlag: Vejloven Bilag: Åben - Trafiksikkerhedsprojekter prioritering Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Indstilles, idet det undersøges, om Heldagervej kan godkendes som ikke trafikfarlig skolevej ved etablering af 2 minus 1 vej. 11

13 Jens Munk (O) kunne ikke støtte indstillingerne vedr. etablering af 2 minus 1 veje. Godkendt. Mads Fredeløkke var imod for så vidt angår 2 minus 1 vej. 8. Ombygning krydset Svendborgvej-Skolebakken i Ollerup 10/2292 Beslutningstema: Orientering om ombygning af krydset Svendborgvej/Skolebakken i Ollerup er en aftale mellem daværende Egebjerg Kommune og Fyns Amt, som vilkår for etablering af en ny boligbebyggelse, beliggende Svendborgvej 79, i Ollerup. Det blev aftalt, at der skulle foretages en sikring af krydset, hvor etableringen skulle finansieres af bygherren. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at sagen tages til efterretning, der bevilliges og frigives kr. finansieret fra Rådighedsrammen under Økonomiudvalget. I forbindelse med byggemodning af nyt boligområde syd for Svendborgvej i Ollerup, blev der fra Fyns Amt stillet krav til, at vejbetjeningen af det nye boligområde skulle tilsluttes Svendborgvej i en rundkørselsløsning. Svendborgvej er nu statsvej. Bygherren gik konkurs, og derfor er ombygningen af krydset aldrig færdiggjort. Efter aftale med Vejdirektoratet fik Svendborg Kommune i 2010 udarbejdet en alternativ krydsløsning, idet rundkørselsløsningen ikke ville sikre skolepatruljen i dets arbejde på en betryggende måde, idet det er vanskeligt at overskue trafikanter fra 4 retninger på en gang. Men i forbindelse med den nye skolereform har forudsætningerne ændret sig, da Bymarkskolen er blevet lukket. Svendborg Kommune har derfor uarbejdet et nyt forslag til krydsløsning. Bilag vedlagt. Projektet omhandler: De to støtteheller og brostensbelægning ud for Skolebakken fjernes, og retableres med asfalt. 12

14 Der laves en støttehelle lidt vestligere på Svendborgvej, så det er muligt for en enkelt bil at foretage venstresving mod Skolebakken. Skilt med venstresvingsforbud fjernes. Der laves en krydsningshelle på Svendborgvej midt mellem Skolebakken og Nordgade med gennembrud for krydsende cyklister/fodgængere, der skal fortsætte ad den dobbeltrettede sti syd for Svendborgvej. Der bliver samtidig mulighed for, at venstresvingende trafikanter kan placere sig i midterområdet for svingning, dels til Nordgade og dels til bebyggelsen overfor Skolebakken. Afstribning/afmærkning tilpasses. Projektet er godkendt af Vejdirektoratets Trafiksikkerhedsrevisor, samt Fyns Politi. Projektet står til udførelse i april/maj Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Projektet forventes at koste kr., og ønskes bevilliget og frigivet fra en tidligere udbetalt bankgaranti på Rådighedspuljen under Økonomiudvalget. Lovgrundlag: Bekendtgørelse af lov om offentlige veje, og Byggeloven Bilag: Åben - Ombygning af kryds Svendborgvej -Skolebakken.pdf Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Indstilles. Godkendt. 9. Betaling af driftsudgifter for Lokalhistorisk arkiv på Thurø 14/12495 Beslutningstema: Henvendelse fra Foreningen Bergmannhus om ændring af råderetsaftalen, så Svendborg Kommune betaler forholdsmæssigt til driftsudgifterne for Thurø Lokalhistorisk Arkiv. Indstilling: Direktionen indstiller, 13

15 at der ikke gives tilskud til Thurø Lokalhistorisk Arkiv. Center for Ejendomme og Teknisk Service har afholdt møder med Thurø Lokalhistorisk Arkiv sammen med Foreningen Bergmannhus. Seneste møde var i slutningen af august 2014, på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning af 19. august 2014, hvor sagen blev udsat med henblik på dialog igen med interessenterne og borgerne. Efter dette møde fremsendte Foreningen Bergmannhus en skriftlig tilkendegivelse, at de vil overtage drifts- og vedligeholdelsesudgifterne på ejendommen. Denne udgift er inkl. at Thurø Lokalhistoriske Arkiv har til huse på stedet og det nuværende bibliotek. Der er således ikke tale om yderligere udgifter til driften af ejendommen. Hermed besluttede byrådet den at godkende, at der kunne indgås en råderetsaftale med Foreningen Bergmannhus for en 25-årig periode. Dette betyder, at Foreningen Bergmannhus og Thurø Lokalhistorisk Arkiv kan forblive i huset og dermed har sikkerhed for, at Svendborg Kommune ikke kan anvende bygningen til andet formål. Foreningen Bergmannhus er fremkommet med ønske om, at Svendborg Kommune skal give tilskud til driften på kr ,00 (2015 kr. og dyrtidsreguleret fremadrettet hvert år) grundet, at Thurø Lokalhistorisk Arkiv optager 1. sal af Bergmannhus. Huset stilles gratis til rådighed mod, at drifts- og vedligeholdelsesudgifterne overgår til Foreningen Bergmannhus og gennem hele forløbet har Foreningen Bergmannhus været oplyst om, at Thurø Lokalhistoriske Arkiv ikke bidrog til drifts- og vedligeholdelsesudgifter, jf. Projektet Bergmannhus, Thurø den 4. juni 2014 side 18 udarbejdet af Foreningen Bergmannhus. Samlet set er der 10 lokalhistoriske arkiver i Svendborg Kommune. Alle arkiverne er foreningsdrevne og bortset fra Egense Lokalhistoriske Arkiv, bor de gratis i kommunale lokaler, typisk i tilknytning til skole eller bibliotek. Egense Lokalarkiv, der bor til leje i forsamlingshuset får et ekstraordinært kommunalt tilskud på kr. til dækning af huslejen. Foruden gratis husleje får arkiverne et årligt driftstilskud hver på kr. samt betalt licensen af deres fælles registreringssystem Archibas og deres forsikringer. Herudover modtager Schack, der er en sammenslutning af samtlige arkiver et årligt driftstilskud på kr. til fælles aktiviteter for arkiverne. Der fremgår ikke af arkivloven nogen forpligtelse til at oprette lokalhistoriske arkiver. Det følger deraf, at lokalarkiverne ikke er omfattet af arkivloven, og at der derfor heller ingen kommunal forpligtelse er til at stille lokaler til rådighed for arkiverne eller i øvrigt yde støtte til deres virke. Svendborg Kommunes støtte til lokalarkiverne er besluttet på møde i Udvalget for Kultur og Planlægning den 13. februar Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: 14

16 Det kommunale tilskud til arkivområdet udgør samlet kr. (2014- niveau). Der kan ikke anvises finansiering til afholdelse af de bygningsmæssige driftsudgifter for lokalhistorisk arkiv på Thurø, da der ikke længere er noget budget for Bergmannhus. Lovgrundlag: Ingen. Bilag: Åben - Brev_Foreningen_Bergmannhus_tilskud.pdf Åben - Vedr. Bergmannhus Åben - Fremtidig anvendelse af Bergmannhus, Thurø Åben - Råderetsaftale med Foreningen Bergmannhus Åben - Projektet Bergmannhus.docx Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den : Det indstilles til Økonomiudvalget, at der fra EBK-udvalgets ramme finansieres et tilskud til lokalhistorisk arkiv Thurøs husleje efter samme principper som gælder for det ekstraordinære tilskud til lokalarkivet i Egense. Godkendt. 10. Fremtidig anvendelse af Gudme Rådhus 14/13349 Beslutningstema: Stillingtagen til fremtidig anvendelse af Gudme Rådhus. Indstilling: Direktionen indstiller, At der ikke indgås råderetsaftale vedr. bygning 3 At bygningen tidligst udbydes til salg ved udgangen af Byrådet besluttede den 28. oktober 2014, at kommunen beholder bygning 3 (administrationsbygning) indtil der er fundet lokaliteter til nuværende brugere og herefter sælges ejendommen. Spørgsmålet om bygning 3 blev tilbagesendt til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget, der samtidig bemyndiges til at indgå en råderetsaftale. 15

17 Kultur, Erhverv og Udvikling har afholdt møde i januar 2015 med foreninger, klubber og korps i Gudme, Gudbjerg og Hesselager. På mødet blev det besluttet at nedsætte en projektgruppe der arbejder med forslag til råderetsanvendelse fa Gudme Rådhus. Med udgangspunkt heri er tilbagemelding til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget, at foreninger og borgere i lokalområdet ikke ønsker at indgå råderetsaftale på Gudme Rådhus. Projektgruppen forespørger herefter Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget om at arbejde videre med mulighederne for et Foreningshus/Borgerhus i Gudme Rådhus. Arbejdsgruppen ønsker at undersøge mulighederne for at købe huset og dermed give større muligheder for anvendelse. Huset ønskes i en planlægningsperiode frem til udgangen af 2017 at blive anvendt som kommunale lokaler, der stilles gratis til rådighed for Folkeoplysende aktiviteter. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Samlede driftsudgifter forbliver uændret på ca ,00 kr. årligt. Provenu tilgår ejendomssalgspuljen. Bilag: Åben - Gudme Rådhus møde 17. februar 2015 Åben - Referat :Gudme Rådhus møde 19. januar 2015 Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den : Det indstilles, at bygning 3 først udbydes til salg med udgangen af Godkendt. 11. Ansøgning til forsøgsordning for kyst- og naturturisme (Christiansminde) 14/31047 Beslutningstema: En national forsøgsordning for kyst- og naturturisme giver mulighed for, at der ti steder i Danmark kan gives tilladelse til at afprøve nye ideer til turismebyggeri og -anlæg inden for kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen. Hotel Christiansminde har udarbejdet et projektforslag, som hotellet ønsker fremmet gennem forsøgsordningen. Byrådet har beslutningskompetencen til at fremsende ansøgning til Naturstyrelsen. Ansøgningsfristen er 1. maj Indstilling: Direktionen indstiller til oversendelse til byrådets afgørelse, 16

18 At der indsendes ansøgning til den statslige forsøgsordning for kyst- og naturturisme med mulighed for at få godkendelse til at planlægge for etablering af Øhavscenter Christiansminde. Som en del af vækstplan for dansk turisme har regeringen sammen med aftaleparterne iværksat en forsøgsordning til at fremme udvikling af kystog naturturisme i Danmark inden for strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen. Efter ansøgning fra kommunerne skal der udvælges op til i alt ti nyskabende forsøgsprojekter i Danmark. Kommuner, der får udvalgt et forsøgsprojekt, får godkendelse af miljøministeren til at igangsætte planlægningsproces (eller landzonetilladelse) inden for strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen. Ansøgningsfristen er den 1. maj Ved udvælgelse af forsøgsprojekter vil der blive lagt vægt på: Potentiale for at udvikle kyst- og naturturisme og øget tiltrækning af udenlandske turister Synergi og samspil med kommunens politikker, planlægning og aktiviteter for turisme Projekter, der er bæredygtig, arkitektonisk indpasset og opført under særlig hensyntagen til natur og landskab. Svendborg Kommunes har indkaldt ønsker til forsøgsprojekter og fik et forslag fra Hotel Christiansminde om projekt for et center for mad og aktiv ferie i Det sydfynske Øhav, der ønskes fremmet gennem forsøgsordningen. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget godkendte 5. februar 2015, at der kunne arbejdes videre på dette projektforslag til oplæg til ansøgning. Udvalget understregede vigtigheden af at tilgodese den offentlige adgang til kysten, badebroer mv. Udvalget præciserede endvidere, at man ikke så for sig, at Svendborg Kommune skal indgå som partner eller kan bidrage med økonomi til realisering af forsøgsprojektet. Administrationen fortolker Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets beslutning fra februar således, at der ikke skal ske nogen form for kommunalt tilskud eller supplerende kommunal medfinansiering. Hotel Christiansminde har viderebearbejdet projektet Øhavscenter Christiansminde. Projektet har ambition om på en ny og innovativ måde bruge de lokale styrkepositioner og markedstendenser til at skabe vækst og vise en ny vej for kystturismen. Nærhed til naturen, aktiviteter i naturen og naturens fødevarer er omdrejningspunktet. Ønsket er at skabe et internationalt kendt, autentisk rekreativt oplevelsesmiljø med moderne aktiv sport, undervisning, bevægelse og fødevarer ved Svendborg Sund/Det sydfynske Øhav. Målgruppen er Det gode liv -segmentet, Special Interest-turisteren (dykning, havkajak, cykling, vandring osv.), lokale borgere, skoler, virksomheder o.lign. Det arkitektoniske hovedgreb består af Øen med en nyopført bygning på et opfyldt areal i Svendborg Sund til undervisning, café mv., Pladsen til 17

19 ophold, vandsport, promenade, gennemgående cykelsti osv., og Ryggen med støttefaciliteter for friluftsliv og vandsport samt nye hotelværelser bygget ind i terrænet. Oplæg til ansøgning og supplerende materiale er vedlagt som bilag. Administrationens bemærkninger: Projektområde er omfattet af strandbeskyttelseslinjens planlægningsmæssige restriktioner, som forsøgsordningen giver tilladelse til at fravige. Der er en eksisterende lokalplan for området og et eventuelt godkendt forsøgsprojekt vil indebære, at der skal udarbejdes en ny. Forsøgsordningen er en unik mulighed for at få statens tilladelse til at planlægge for aktiviteter, som normalt ikke er mulige inden for gældende lovgivning. Administrationen vurderer, at projektet kan opfylde forsøgsordningens krav om at tiltrække udenlandske turister, bæredygtighed og indpasning i natur og landskab. Projektet kunne understøtte kommunens udviklingsstrategi om aktiv kystferie med Svendborg og Det sydfynske Øhav som maritimt og kulinarisk centrum i Danmark. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Økonomiske konsekvenser: Forsøgsordningen indeholder ikke fra statens side muligheder for økonomisk tilskud. Der er tilsvarende ikke taget stilling til eventuel kommunal medfinansiering af projektet. Staten stiller ikke krav om, at kommunerne afsætter økonomiske midler til forsøgsprojektet. De afledte udgifter til projektet er endnu ikke klarlagt præcist, men forventes konkretiseret i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan. Hvis forsøgsprojektet realiseres og tiltrækker betydeligt flere turister, aktivitetsudbydere gæster og lokale til stedet vil det få afsmittende virkning på de tilstødende offentlige friarealer. Det vil betyde afledte udgifter til opgradering af vejadgangsforholdene, parkering og servicefaciliteter. Erhvervsmæssige konsekvenser: Forsøgsordningen lægger op til, at der tænkes stort og ambitiøst med nye indtjeningsmuligheder for turisme- og oplevelseserhvervene. Projektejer estimerer med nye turistovernatninger i området og heri en øget udenlandsk andel af overnatninger fra 12% til 18%, et turismeskabt vækstforbrug i Svendborg og omkringliggende kommuner som følge af Øhavscenteret på ca mio. kr. og en vækst på fuldtidsstillinger over en tre-års periode. Administrationen har ikke mulighed for at vurdere projektejers estimat over projektets bidrag til overnatning, omsætning mv. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 5. februar 2015: Der kan arbejdes videre med at omdanne forslaget til en ansøgning, så oplæg til ansøgning kan behandles politisk i april. 18

20 Udvalget lægger vægt på, at der skal etableres et projekt, som tilgodeser den offentlige adgang til kysten, badebroer mv. Udvalget præciserer, at det ikke ser for sig, at Svendborg Kommune skal indgå som partner eller kan bidrage med økonomi til realiseringen af projektet. Bruno Hansen (F) har flg. mindretalsudtalelse: SF kan ikke støtte, at forslaget bearbejdes til en ansøgning, da området fortsat skal bevares som folkepark. Henning Stærmose (løsgænger) og Steven Legêne (Ø) kan tilslutte sig mindretalsudtalelsen. Helle Caspersen (V) var fraværende, Jesper Ullemose (V) var suppleant. Lovgrundlag: Forsøgsordningen indgår i Lov nr. L. 70A om ændring af lov og planlægning og lov om naturbeskyttelse, der blev vedtaget af Folketinget den 19. december Bilag: Åben - Ansøgningsskema forsøgsordning for kyst og naturturisme_svendborg Kommune Åben - Bilag 1 Oversigts- og matrikelkort Åben - Bilag 2 - Grundejeraftale Hotel Christiansminde Åben - Bilag 3 Forsøgsprojekt Øhavscenter Christiansminde - uddybende beskrivelse og illustrationer Åben - Bilag 4_Tidsplan ØC Åben - Bilag 5 Kort vedrørende beskyttet natur Åben - Interessetilkendegivelser for projektet_tilsendt fra HC Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den : Indstilles. Bruno Hansen (F) og Steven Legêne (Ø) henviser til deres udtalelse fra mødet i februar. Indstilles. Liste F og Ø var imod. Liste Ø var imod, fordi planen vil ødelægge indtrykket af en åben og ubebygget kystlinie ved Christiansminde, og derfor skal der ikke søges dispensation. 12. Valg af resursetildelingsmodel - deltagelsesmuligheder i fællesskaber 14/22541 Beslutningstema: Valg af resursetildelingsmodel på specialundervisningsområdet efter endt høring. Indstilling: Direktionen indstiller, 19

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde 2. Juni 2015 STATENS FORSØGSORDNING FOR KYST-OG NATURTURISME Vækstplan for dansk turisme: Styrke dansk kyst- og naturturisme

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 10-04-2007 Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Christian

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 02-04-2007 Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg Deltagere: Flemming Madsen, Niels Højte Hansen, Jesper Kiel, Mogens Johansen,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2

Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2 Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Læs mere

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 07-09-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 07-09-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 07-09-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Mads Fredeløkke, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering på fjernvarmenet i Fjernvarme Fyns forsyningsområde 2016 9. marts 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S

Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Indholdsfortegnelse Stamoplysninger Læsevejledning Sagsfremstilling Retsgrundlag Gennemgang og vurdering af projektet

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl.

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. 15:30 Byrådssalen Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt

Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt Dato 11. feb. 2014 Rev 28. feb. 2014 Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt Følgende notat beskriver kort den beslutningsproces, der har været i forhold til investering i solceller

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Bestyrelsen Fomars Billund den 4. december 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Tid: Den 27. november 2015 kl. 11 13. Sted: Hotel Legoland konferencecentret, U2 Deltagere: Hele bestyrelsen deltog.

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Indstilling. Vejplan Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. juli Århus Kommune

Indstilling. Vejplan Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. juli Århus Kommune ndstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. juli 2007 1. Resume ndstillingen indeholder forslag til alene med anlægsprogram for vejsektoren i 2007. Århus Kommune Trafik og Veje Teknik

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere