Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=..."

Transkript

1 Page 1 of Fra: Kis Thuesen Sendt: 18. december :06 Til: Cc: Gregers Drôge Bruun Emne: VS: bidrag til RR materialeliste pkt. 7 og 8 Vedhæftede filer: Notat_RR_materialelist_off_privat_pkt8.doc; pressemeddelelse.doc; rapport fra udvalget om vilkår for den udvidede fritvalgsordning på sygehusområdet.pdf; DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005.pdf; Notat fra SST DSI.pdf; N O T A T til Rigsrevisionen_SST.pdf kære henrik hermed en sending mat. jeg har forskelligt som jeg får bragt over til dig i morgen, fredag, med bud. vh kis

2 N O T A T Ministeriet for forebyggelse og sundhed Att. Anders Jørgen Jensen Bidrag fra Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering til rigsrevisionens undersøgelse af private sygehuse. Herunder bidrag på de fra Ministeriet for Sundhed og forebyggelse modtagne spørgsmål. 10. december 2008 j.nr. / /1 Ad 6. Organisationsplaner for ansvar og drift af de kliniske kvalitetsdatabaser og databasen for utilsigtede hændelser Vedrørende kliniske kvalitetsdatabaser. Kliniske Kvalitetsdatabaser ansøger Sundhedsstyrelsen om godkendelse jf. bekendtgørelse nr. 459 af 16/05/2006. Bekendtgørelsen indeholder en række krav for godkendelse. Formålet med Kliniske Kvalitetsdatabaser er at skabe kvalitetsforbedring af behandling og/eller patientforløb for en afgrænset gruppe af patienter. Det daglige ansvar for drift af de kliniske kvalitetsdatabaser ligger dels hos databasens bestyrelse, dels hos databasens dataansvarlige. Ansvar for at sikre indberetning til de kliniske kvalitetsdatabaser ligger hos regionsråd, kommunalbestyrelser, private personer og institutioner, der driver sygehuse, samt praktiserende sundhedspersoner, jf. bekendtgørelsens 7, stk. 1. Kliniske kvalitetsdatabaser udarbejder årsrapporter som indsendes til Sundhedsstyrelsen. Af årsrapporterne skal det bl.a. fremgå hvorledes arbejdet med databasen forløber, hvordan resultaterne er og hvilke tiltag der gøres for at opnå kvalitetsforbedring af behandling og/eller patientforløb. Det skal ligeledes fremgå hvor stor dækningsgrad der er opnået. Årsrapporterne vurderes i Sundhedsstyrelsen og dersom resultater eller dækningsgrad ikke er tilfredsstillende, kan Sundhedsstyrelsen trække godkendelsen tilbage. Godkendelse af databasen gives sædvanligvis for en 3-årig periode. Ved periodens udløb kan der ansøges om forlængelse af godkendelsen. Tlf Fax E-post Dir. tlf E-post Ad 7. Eventuelt materiale, der kan belyse, hvordan der på Sundhedsministeriets område arbejdes med at følge udviklingen i og risikoen for forekomsten af: fejl og komplikationer genindlæggelser og dødsfald indikationsskred på private sygehuse

3 Siden 1999 har Sundhedsstyrelsen arbejdet med evaluering af den kirurgiske aktivitet og kvalitet i regi af det såkaldte kirurgiprojekt. Formålet med projektet er at belyse kvaliteten inden for udvalgte kirurgiske områder. Dette sker primært ved analyse af data fra Landspatientregistret. Der opgøres en række standardindikatorer, som udtryk for den tidlige postoperative kvalitet, herunder genindlæggelse og mortalitet. Resultaterne publiceres i Ugeskrift for Læger eller internationale tidsskrifter. I det omfang den kirurgiske aktivitet foregår i privat regi indgår den private aktivitet i undersøgelserne på lige fod med aktiviteten i det offentlige sygehusvæsen. Af afsluttede og igangværende projekter, hvor der også varetages kirurgi i privat regi, kan nævnes fedmekirurgi, rygkirurgi, ventralherniekirurgi, brystkræftkirurgi og knæ- og hoftealloplastik. I forbindelse med projektet om rygkirurgi foretages en uddybende undersøgelse, hvor der ved journalgennemgang ses på indikation for operation. Herudover er det besluttet at igangsætte et projekt, som overordnet skal se på organisering af kirurgien mellem det offentlige og private sygehusvæsen. Projektet består af to dele: 1. Aktivitetsopgørelse af udvalgt kirurgi. Fordeling af aktiviteten mellem offentlige og private sygehuse, herunder udviklingen over de seneste år. Finansieringsmåde (selvbetaler, forsikring, offentlig) for operationerne i privat regi. 2. Genindlæggelsesmønster efter 1-2 udvalgte kirurgiske indgreb. Herunder belysning af i hvilket omfang operationer foretaget på private sygehuse fører til genindlæggelser på offentlige sygehuse. Ad 10. De eksisterende regler for indberetning til de kliniske kvalitetsdatabaser og databasen for utilsigtede hændelser. Hvis der er forskellige regler herfor i løbet af de senere år ønsker vi en kort orientering herom, hvorefter vi kan aftale nærmere om ministeriets besvarelse af denne anmodning. Vedrørende kliniske kvalitetsdatabaser. Ansvar for indberetning til Kliniske Kvalitetsdatabaser jf. Bekendtgørelsen nr. 459 af 16/05/2006, 7, stk. 1. er placeret hos regionsråd, kommunalbestyrelser, private personer og institutioner, der driver sygehuse, samt praktiserende sundhedspersoner. Indberetningspligten indebærer, at oplysninger, som kan henføres til bestemte personer, kan videregives til den kliniske kvalitetsdatabase uden samtykke fra personen, jf. 7, stk. 2. Side december 2008 Sundhedsstyrelsen Der er ikke ændret på regler for indberetning for Kliniske Kvalitetsdatabaser siden Bekendtgørelsen trådte i kraft 15. juni 2006.

4 To undersøgelser, fra hhv. Sundhedsstyrelsen og Dansk Sundhedsinstitut, om offentligt betalte behandlinger på private sygehuse i Jes Søgaard, Dansk Sundhedsinsitut Jannie Kilsmark, Dansk Sundhedsinsitut Poul Erik Hansen, Sundhedsstyrelsen 9. oktober 2007 Resume. Både Sundhedsstyrelsen og Dansk Sundhedsinstitut har i år offentliggjort undersøgelse af spørgsmålet om sammensætningen af offentligt betalte patienter eller behandlinger på de private aftalesygehuse 1. Resultaterne af de to undersøgelser er blevet fremstillet som forskellige i offentligheden. På baggrund af Sundhedsstyrelsens undersøgelse er det blevet konkluderet, at de private sygehuse laver cream skimming, mens resultaterne fra Dansk Sundhedsinstitut peger på det modsatte. Konklusionen i nedenstående notat er imidlertid, at de to undersøgelser ikke giver basis for at foretage en generel konklusion om, at de private sygehuse foretager cream skimming. Baggrund I undersøgelsen fra Sundhedsstyrelsen er nogle af de summariske tal blevet tolket som udtryk for cream skimming fra de private aftalesygehuses side. Det er ikke formuleret Sundhedsstyrelsens opgørelse, men tolkningen er sket på baggrund af talpræsentationen i undersøgelsen. Dansk Sundhedsinstitut gennemførte og publicerede før Sundhedsstyrelsens undersøgelse en tilsvarende undersøgelse, som konkluderede, at der ikke forekommer generel cream skimming, men muligvis en vis form for dumping, således at de private sygehuse ikke behandler de tungeste patienter og/eller diagnoser inden for DRG-grupperne. Fravær af generel cream skimming skal forstås som fravær af lavere forventede omkostninger på private aftalesygehuse i forhold til de offentlige sygehuse inden for alle eller de fleste DRG-grupper. Problemstillingen bliver aktuel i en situation, hvor der afregnes med en fast takst til de private aftalesygehuse for grupper af behandlinger, der varierer med hensyn til forventede omkostninger. I sådan et takstsystem kan de private sygehuse have en interesse i at selektere patienter med en lidt mindre behandlingstung lidelse eller diagnose og omvendt fravælge patienterne i den anden ende af behandlingsspektret inden for en given takstgruppe, dvs. en DRG-gruppe for behandling under indlæggelse eller DAGS for ambulante patienter. 1 De to rapporter: Rapport fra udvalget om vilkår for den udvidede fritvalgsordning på sygehusområdet, Indenrigs- og sundhedsministeriet, Bilag II, 2007 og Fritvalgsordning og lighed. Konsekvenser af den udvidede fritvalgsordning for ligheden i patienternes behandlingsadgang, Helene Vibholt, Dansk Sundhedsinstitut, 2007

5 Det skal indledningsvist understreges, at om end udtryk som skimming og dumping har en negativ klang, så er der ikke nødvendigvis noget odiøst i, at de private aftalesygehuse måtte tiltrække lettere patienter eller diagnoser i forhold til offentlige sygehuse. Det kan netop være for sådanne patientgrupper, at de private sygehuse kan specialisere sig at behandle og opnå høj produktivitet og effektivitet. Det skal i så fald blot indregnes i de takster, som de private aftalesygehuse afregnes med. Nedenstående bruges betegnelserne skimming og dumping lidt løst for alle situationer, hvor private aftalesygehuse måtte have flere lettere patienter/diagnoser henholdsvis færre tungere patienter/diagnoser i forhold til de offentlige sygehuse. Dette kan være en misvisende terminologi, idet skimming og dumping betegnelserne faktisk kun kan bruges, når patientselektion er tilstræbt til en for høj afregningstakts. Formål med notatet. Det er formålet med nærværende notat at sammenligne de to undersøgelser. Notatet er bevidst kort og indforstået, dvs. det forudsætter indgående kendskab til problemstillingen og de to undersøgelser, som sammenlignes i notatet. Beskrivelser af de to undersøgelser. Sundhedsstyrelsens og Dansk Sundhedsinstituts undersøgelse om spørgsmålet om cream skimming er forskellige på to hovedområder. Det drejer sig om: 1. Datagrundlaget 2. Beregningsmetoder Ad 1: Datagrundlaget I begge undersøgelser er der brugt data fra Sundhedsstyrelsens observationsperiode omfatter hele 2005 og DSI s kun første otte måneder af Begge undersøgelser fokuserer på DRG-grupper (og i DSI undersøgelsen også DAGS grupper, dvs. takstgrupper for ambulante behandlinger), som skønnes at være relevante i denne sammenhæng, dvs. som garantipatienter. Sundhedsstyrelsens afgræsning af grupperne blev foretaget efter drøftelse i udvalget om vilkår for den udvidede fritvalgsordning og er mere snæver end i DSI undersøgelsen. Det fremgår af nedenstående tabel 2, der indeholder en liste over de inkluderede DRG/DAGS grupper i de to undersøgelser og tabellen indeholder også gruppernes betegnelser. I ingen af undersøgelserne har man haft adgang til de faktiske behandlingsomkostninger på de private aftalesygehuse. Det, man beregner for de private sygehuse i begge undersøgelser, er forventede omkostninger i en given DRG/DAGS gruppe med de diagnose og/eller procedurekoder, som de private sygehuses patienter har. I begge undersøgelser forudsættes det således, at man kan matche DRG gruppe og diagnosekode og/eller procedurekode. Det er vanskeligt, så i begge undersøgelserne er kun en mindre andel af observationsperiodens garantipatienter fra de private aftalesygehuse inkluderede, henholdsvis 10% og 15%. Tabel 1 sammenfatter forskelle i de to undersøgelsers metoder datagrundlag. Bortset fra det begrænsede overlap i de to undersøgelsers udvalgte DRG/DAGS grupper, skulle man faktisk ikke ud fra metodeforskellene forvente den store forskel i resultater med hensyn til cream skimming.

6 Tabel 1. Forskelle i de to undersøgelsers datagrundlag SST DSI Ovservationsperiode Hele 2005 Jan aug 2005 Data Aktivitetsdata 2005 Drg + omk.db 2004 LPR 2005 omk.db 2004 Metode til at beregne forv. Beregner forventede omk. Ud fra tilsvarende diag-kode Beregner forventede omk. Ud fra tilsvarende proc-kode Udvælgelse af drg (p.85-86) (p.54-56) DRG-gr 11 DRG-gr. og 0 DAGS Har dog lave analyse på 31 gr. Ex. ortopædkir. pga. mange nye koder og ændring i gruppering Inkl. en medicinsk gruppe med meget stor forskel i forventet omk. (tabel 1 p.87) 16 DRG-gr. og 6 DAGS-gr. Fokus på kirurgiske Tre fælles grupper Aktivitet dækket Def. af cream skimming 306, 310 og 814 (se tabel 2 nedenfor) 10% af aktivitet under frit sygehus 15% af fritvalgspatienterne valg i 2005 Arbejder kun med begrebet Selektion, som kan opdeles i Cream skimming når priv. Skimmer: vælger de lette hosp. specialiserer deres produktion patienter/diagnoser. ift. de behandlinger, Dumper afviser/undgår de der giver et økonomisk overskud tunge (p.27) (p.84) De to undersøgelser bruger samme mål for forekomst af cream skimming henholdsvis dumping inden for de undersøgte DRG/DAGS grupper, nemlig ratioen af forventede omkostninger på de private aftalesygehuse i forhold til observerede omkostninger på offentlige sygehuse. Herudover gennemfører Dansk Sundhedsinstituts undersøgelse andre analyser og sammenligninger, f.eks. vedr. variabilitet i forventede omkostninger indenfor DRG/DAGS grupperne, som ikke omtales nærmere her. Ad 2. Beregningsmetoder Der er derimod stor forskel i den analysemetode, de to undersøgelser bruger til at sammenfatte forekomsten af cream skimming hhv. dumping på tværs af DRG/DAGS grupper, dvs. i beregningen af og estimationen af summariske skimming mål. I Sundhedsstyrelsens undersøgelse gøres dette ved standardisering. I Dansk Sundhedsinstituts undersøgelse sker det overvejende grafisk. Et umiddelbart mål for cream skimming inden for de enkelte DRG/DAGS grupper kunne være ratioen af forventede omkostninger på de private aftalesygehuse i forhold til observerede omkostninger på offentlige sygehuse. Dette mål bruges også i begge undersøgelser. Disse ratioer er vist i figuren for de takstgrupper, der indgår i undersøgelserne (dvs. samlet for de to undersøgelser).

7 Når denne ratio er under 1, kan det antyde cream skimming, og omvendt, når ratioen er over 1, dvs. at de private hospitaler faktisk modtager lidt tungere patienter/diagnoser i forhold til de offentlige sygehuse. Det fremgår af figuren, at takstgrupperne i begge undersøgelser fordeler sig med ratioer både under 1, en del med ratioer tæt på 1 og nogle med ratioer over 1. De faktiske tal kan ses i tabel 2. For to af de tre DRG grupper, som indgår i begge undersøgelser, har undersøgelserne enslydende resultater, nemlig en ratio på ca. 0,80 for DRG 306 og ca. 1,00 for DRG 814. Derimod er der nogen forskel for DRG 310, nemlig med 0,93 i Sundhedsstyrelsens undersøgelse og ca. 1,00 i Dansk Sundhedsinstituts undersøgelse. Denne sidste forskel kan både skyldes den kortere observationsperiode i Dansk Sundhedsinstituts undersøgelse og de lidt forskellige matchningskriterier. Ratio af forventede omkostninger på aftalesygehuse med observerede omkostninger på offentlige sygehuse 160% Ratio af E(cost,priv) til cost,off 140% 120% Blå fra DSI undersøgelse Røde fra SST undersøgelse % % 60% 40% 20% 0% sst 844sst 306sst 306dsi 886dsi PG01Ddsi PG10Bdsi 208dsi 310sst PG09Adsi 814dsi 814sst 887dsi 850sst 307sst 310dsi 876dsi 878dsi 206dsi 847sst 315sst 881dsi 885dsi PG03Bdsi 890dsi PG01Edsi 877dsi 309dsi 510dsi PG01Fdsi 905dsi 813sst 845sst DRG 814 (medicinske sygdomme i ryggen) indgår kun i Sundhedsstyrelsens undersøgelse og har en meget lav ratio og indgår med stor tyngde (da det er en forholdsvis tung DRG) selv om aktiviteten på de private sygehuse er lav på dette område. Bortset fra denne gruppe er der ikke at være nogen stor forskel mellem de to undersøgelser med hensyn til skimming inden for DRG grupperne og faktisk ingen anledning til forskelle i fortolkning og konklusion. Baggrunden for, at Sundhedsstyrelsens undersøgelse tolkes som cream skimming skal formentlig ses på baggrund af nogle sammenvejninger på tværs af de 11 DRG grupper, som er gengivet i undersøgelsen.

8 TABEL 2. Oversigt over hovedresultater Ratio af Private/ Gruppe* offentlige DRG eller DAGS beskrivelse 841sst 56% Medicinske sygdomme i ryggen 844sst 77% Sene- og muskelbetændelse 306sst 81% Operation på bihuler, øre og processus mastoideus (knoglefremspring ved halsen) 306dsi 82% Operation på bihuler, øre og processus mastoideus (knoglefremspring ved halsen) 886dsi 82% Operation i knæ og underben kat 2 PG01Ddsi 90% Simpel hudoperation PG10Bdsi 93% Simpel procedure på øre, næse eller hals 208dsi 93% Operationer på øjenlåg og øjenomgivelser 310sst 93% Fjernelse af mandler med/uden polypper PG09Adsi 97% Fjernelse eller behandling af nerve 814dsi 97% Operation i håndled og hånd, kat 3 814sst 99% Operation i håndled og hånd, kat 3 887dsi 99% Operation i knæ og underben kat 4 850sst 99% Brud, forvridning og ledskred i overarm og ben excl, fod, pt>17 år 307sst 100% Næseplastic 310dsi 100% Fjernelse af mandler med/uden polypper 876dsi 100% Operation i ryg, kolumna, hals og bækken, kat1 878dsi 100% Operation i ryg, kolumna, hals og bækken, kat3 206dsi 100% Operation for grå stær, m,m, 847sst 100% Brud, forvridning og ledskred i underarm, hånd og fod fod, pt>17 år 315sst 101% Andre operationer på øre, næse, mund og hals 881dsi 102% Oeration i hofte og lår, kat 3 885dsi 104% Operation i knæ og underben kat 3 PG03Bdsi 108% Væskeudtømmelse fra pleura 890dsi 109% Operation i skulder og overarm, kat 3 PG01Edsi 111% Simpel excision og biopsy 877dsi 111% Operation i ryg, kolumna, hals og bækken, kat2 309dsi 112% Diverse indgreb på øre, næse og hals 510dsi 113% Varicer PG01Fdsi 128% Sutur og sårbehandling 905dsi 129% Operation på bryst ved godartede sygdomme, excl biopsi 813sst 139% Operation i håndled og hånd, kat 2 845sst 146% Efterbehandling af sygdomme i skelet, muskler og bindevæv Anmærkninger til tabel 2. *) DRG eller DAGS gruppe, sst betyder at den pågældende DRG og række oplysningerne er taget fra Sundhedsstyrelsens undersøgelse, og dsi at de er taget fra Dansk Sundhedsinstituts undersøgelse. I tabel 1 på side 87 i Sundhedsstyrelsens undersøgelse (bilag II) beregnes gennemsnit for omkostninger på tværs af de 11 grupper, for henholdsvis offentlige sygehuses patienter hhv. private sygehuses patienter. I denne beregning fremstår de private sygehusenes forventede omkostninger kun til at udgør 51 pct. af de offentliges. Det kan imidlertid ikke tolkes som cream skimming, men er også et udtryk for at private sygehuse (ikke overraskende) overvejende opererer i de lettere DRG grupper. Denne opgørelse er imidlertid påvirkelig af den valgte afgræsning. Fjernes DRG 814 (medicinske sygdomme i ryggen) af beregningen bliver forskellen mellem det beregnede gennemsnit for offentlige og private sygehuse indsnævret betydelig, idet de private sygehuses gennemsnit i giver fald kommer til at ligge på 93 pct. s af det offentlige mod de ovennævnte 51. Talmaterialet skal derfor anvendes med en vis varsomhed, og som nævnt indeholder Sundhedsstyrelsens opgørelse ikke en

9 formulering om at materialet giver basis for en generel konklusion om, at de private sygehuse foretager cream skimming. Foretages en standardisering af opgørelserne (efter korrektionen for DRG 814 (medicinske sygdomme i ryggen)), hvor der tages hensyn til at det relative forhold mellem de forskellige patientgrupper ikke er ens for de offentlige og de private sygehuse, mindskes afstanden mellem de to grupper yderligere. Konklusion På denne baggrund er det vores fælles opfattelse, at de to undersøgelser ikke giver basis for at foretage en generel konklusion om, at de private sygehuse foretager cream skimming.

10

11 DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15

12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge København S. Telefon: Telefax: Hjemmeside: Forord Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Sygesikringsregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, amter og kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Signaturforklaring: >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. ISNN: Titel: Nye tal fra Sundhedsstyrelsen [Online] Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10 Nr. 15, juni

13 Det udvidede frie sygehusvalg 2004 og 2005 (foreløbig opgørelse) Det udvidede frie sygehusvalg Med dette nummer af Nye tal fra Sundhedsstyrelsen offentliggør Sundhedsstyrelsen for første gang opgørelser over personer, der har benyttet det udvidede frie sygehusvalg baseret på indberetninger til Landspatientregisteret. Med virkning fra 1. juni 2002 blev det frie sygehusvalg i Danmark udvidet til også at omfatte private sygehuse og klinikker, både i Danmark og i udlandet, som har indgået en aftale med Amtsrådsforeningen (aftalesygehuse). Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) er også omfattet af ordningen. Vækst i antal personer, der benytter det udvidede frie sygehusvalg I Figur 1 er antallet af personer, der har benyttet sig af det udvidede frie sygehusvalg i 2004 og 2005, illustreret. Antallet af fritvalgspatienter er sat i forhold til det samlede antal personer, der har modtaget behandling i de pågældende år. Figur 1 Antal personer behandlet efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg pr behandlede personer fordelt efter bopælsamt, 2004 og 2005* Frederiksborg Amt Sønderjyllands Amt Storstrøms Amt Viborg Amt Københavns Amt Århus Amt H:S Ribe Amt Hele landet Ringkøbing Amt Nordjyllands Amt Vestsjællands Amt Bornholms Regionskom. Roskilde Amt Fyns Amt Vejle Amt Anm: Behandlede personer, er summen af personer behandlet ikke-akut på offentlige sygehuse eller personer behandlet jf. den udvidede frie sygehusvalgsordning. H:S vedrører personer med bopæl i Københavns og Frederiksberg kommuner. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10 Nr. 15, juni

14 I 2004 udgjorde antallet af personer behandlet efter det udvidede frie sygehusvalg på landsplan 12,8 personer pr behandlede personer, svarende til 1,3 pct. af alle behandlede. I 2005 er andelen vokset til 1,7 pct. af alle behandlede. Af Tabel 1 ses det, at der findes ganske betydelige forskelle på tværs af amterne, hvad angår anvendelsen af det udvidede frie sygehusvalg. Reglerne for det udvidede frie sygehusvalg Det udvidede frie sygehusvalg betyder, at en person, som er henvist til sygehusbehandling, kan vælge at blive behandlet på et af de private aftalesygehuse, hvis patientens bopælsamt ikke, inden for 2 måneder efter at henvisningen er modtaget, kan tilbyde behandling ved amtets egne sygehuse eller et af de sygehuse, som amtet samarbejder med eller sædvanligvis benytter. Der findes dog visse undtagelser for det udvidede frie sygehusvalg. Undtagelserne er al akut sygehusbehandling samt organtransplantation, sterilisation, fertilitetsbehandling, refertilisationsbehandling, høreapparatbehandling, kosmetisk behandling, kønsskifteoperation, psykiatrisk behandling eller ophold på rekonvalescenthjem. Det udvidede frie sygehusvalg omfatter heller ikke forskningsmæssig, eksperimentel eller alternativ behandling. Endelig gælder der særlige regler vedrørende maksimale ventetider for livstruende kræftsygdomme og visse hjertesygdomme. En liste over aftalesygehusene kan ses på hjemmesiden: Datakilder og metode Nærværende publikation er baseret på både de offentlige sygehuses indberetninger og de private aftalesygehuses indberetninger til Landspatientregisteret. De private sygehuse og klinikker har pligt til at indberette den del af deres aktivitet, der ikke er omfattet af den offentlige sygesikring, til Landspatientregisteret. Siden 2004 har Sundhedsstyrelsen indsamlet oplysninger om, hvorvidt en person, der er behandlet på et privat sygehus eller klinik, er en person behandlet efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg (fritvalgspatient). For at et aftalesygehus kan få betaling fra en fritvalgspatients bopælsamt, er det en forudsætning at aktiviteten vedrørende patienten er indberettet til Landspatientregisteret. Personopgørelse Nærværende publikation omhandler personopgørelser. Antallet af personer er talt som antal unikke personer (cpr-numre) i året, som er registreret med kontakter på et sygehus. En person tæller kun med én gang inden for den periode der betragtes. Hvis en person eksempelvis har haft flere kontakter i ét kvartal, tælles personen kun med én gang i opgørelsen for kvartalet. Men har personen været i kontakt med et sygehus i både 1. og 2. kvartal, tælles personen med i begge kvartaler. Er den betragtede periode et år, tæller personen kun med én gang i året, men hvis personen har været i kontakt med et sygehus i både 2004 og 2005, tælles personen med i begge år. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10 Nr. 15, juni

15 Denne opgørelsesmetode bevirker, at det ikke er muligt at summere antallet af personer pr. kvartal i året og få det samlede antal unikke personer i året. En persons alder og bopælsamt er bestemt udfra personens første kontakt i året, dvs. personens alder og bopælsamt er fastsat udfra det første ambulante besøg i året eller den første udskrivningsdato i året. Hvis en person både har været i kontakt med et offentligt sygehus og et privat aftalesygehus, fastsættes personens alder og bopælsamt udfra den første kontakt, hvor personen er behandlet efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. Publikationen omhandler personer med bopæl i Danmark. Antallet af personer, som har benyttet sig af det udvidede frie sygehusvalg, omhandler alene personer som er behandlet på et dansk aftalesygehus. Det samlede antal behandlede patienter er opgjort på basis af kontakter til offentlige somatiske sygehuse, hvor patienten ikke er blevet indlagt akut. Kvinder, der er indlagt pga. fødsel, er ikke medtaget i opgørelserne. Ligeledes er raske ledsagere og nyfødte ikke medtaget i opgørelserne. Data for 2005 er foreløbige (markeret med *). Kvartalsvise opgørelser Hidtil har antal personer, der er behandlet efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg kun været offentliggjort kvartalsvis. Disse opgørelser har været baseret på Amtsrådsforeningens kvartalsvise indsamling af oplysninger om antal fritvalgspatienter. Med de private aftalesygehuses personidentificerbare indberetninger til Landspatientregisteret, er det blevet muligt at opgøre antal unikke personer i året. Figur Kvartalsvis opgørelse af antal personer behandlet efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg, 2004 og 2005* 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal Figur 2 viser kvartalsvise opgørelser af antallet af unikke personer, der er blevet behandlet efter reglerne om det udvidede frie sygehusvalg for årene 2004 og Figuren viser en stigende tendens. Stigende antal personer benytter det udvidede frie sygehusvalg Figur 1 og Tabel 1 viser hvor stor en andel, fritvalgspatienterne udgør af det samlede antal personer, der i løbet af de enkelte år har modtaget behandling på et offentligt sygehus eller på et privat sygehus eller klinik efter reglerne om det udvidede frie sygehusvalg. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10 Nr. 15, juni

16 Som det fremgår af Tabel 1 var der i personer, der benyttede det udvidede frie sygehusvalg, svarende til 12,8 personer pr personer, der har modtaget ikke-akut behandling på et offentligt sygehus eller på et privat sygehus eller klinik efter reglerne om det udvidede frie sygehusvalg personer har i 2005 benyttet det udvidede frie sygehusvalg I 2005 benyttede personer det udvidede frie sygehusvalg, hvilket er en stigning på 33,9 pct. i forhold til Også andelen af fritvalgspatienter pr behandlede personer er steget fra 12,8 i 2004 til 16,7 i 2005, hvilket betyder, at hhv. 1,28 pct. og 1,67 pct. af de behandlede personer har benyttet det udvidede frie sygehusvalg. Tabel 1 Antal personer behandlet efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg pr behandlede personer fordelt efter bopælsamt, 2004 og 2005* * Bopælsamt Behandlede personer 1 Heraf fritvalgspatienter Pr Behandlede personer Behandlede personer 1 Heraf fritvalgspetienter Pr Behandlede personer H:S , ,1 Københavns Amt , ,8 Frederiksborg Amt , ,9 Roskilde Amt , ,6 Vestsjællands Amt , ,1 Storstrøms Amt , ,1 Bornholms Regionskom , ,2 Fyns Amt , ,1 Sønderjyllands Amt , ,6 Ribe Amt , ,0 Vejle Amt , ,9 Ringkøbing Amt , ,3 Århus Amt , ,7 Viborg Amt , ,5 Nordjyllands Amt , ,2 Hele landet , ,7 1) Behandlede personer, er summen af personer behandlet ikke-akut på offentlige sygehuse eller personer behandlet jf. den udvidede frie sygehusvalgsordning. H:S vedrører personer med bopæl i Københavns og Frederiksberg kommuner. Til sammenligning fremgår det af en rapport udarbejdet i 2004, hvori det udvidede frie sygehusvalg evalueres 1, at der i ordningens første 1½ år, dvs. perioden 1. juni 2002 til 31. december 2003, var personer, der har benyttet sig af det udvidede frie sygehusvalg på danske aftalesygehuse. Over 30 fritvalgspatienter pr behandlede personer i Frederiksborg Amt i 2005 I 2004 er andelen af fritvalgspatienter pr patienter størst i Ribe, Sønderjyllands og Frederiksborg amter med ca. 20 fritvalgspatienter pr behandlede personer med bopæl i amtet, jf. Tabel 1. I 2005 er andelen af fritvalgspatienter størst i Frederiksborg Amt med 31,9 fritvalgspatienter pr behandlede personer i alt. Sønderjyllands Amt har i ,6 fritvalgspatienter pr behandlede personer i alt. 1 Rapporten hedder: Rapport fra arbejdsgruppen om evaluering af det udvidede frie sygehusvalg, se Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10 Nr. 15, juni

17 Lav andel fritvalgspatienter i Vejle Amt Flest kvinder har benyttet det udvidede frie sygehusvalg Andelen af fritvalgspatienter er lavest i Vejle Amt for begge år med hhv. 2,5 fritvalgspatienter i 2004 og 1,9 fritvalgspatienter i 2005 pr behandlede personer i alt. Tabel 2 viser antal personer behandlet efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg fordelt efter køn og bopælsamt. Som det fremgår af tabellen, er der på landsplan flest kvinder, der benytter det udvidede frie sygehusvalg. I 2004 var 56,0 pct. af fritvalgspatienterne kvinder og i 2005 var andelen 56,6 pct. Det skal dog hertil bemærkes at andelen af kvinder udgør både i 2004 og ,5 pct. af det samlede antal behandlede personer for de pågældende år. Så relativt set er det ca. den samme andel af mænd og kvinder, der benytter sig af det udvidede frie sygehusvalg. Tabel 2 Antal behandlede personer efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg fordelt efter køn og bopælsamt, 2004 og 2005* Bopælsamt * Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt H:S Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Regionskom Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Hele landet Samlet antal behandlede patienter, hele landet Figur 3 og Tabel 3 viser, fordelt på aldersgrupper, hvor stor en andel fritvalgspatienterne udgør af det samlede antal personer, der i løbet af de enkelte år har modtaget behandling på et offentligt sygehus eller på et privat sygehus eller klinik efter reglerne om det udvidede frie sygehusvalg. Væksten i antallet af fritvalgspatienter skyldes primært årige Væksten i antallet af personer, der har benyttet det udvidede frie sygehusvalg, fra 2004 til 2005 er primært sket blandt de årige. Blandt personer i alderen 0-19-årige er forbruget af den udvidede frie sygehusvalg stort set uændret, det samme er gældende for personer over 80 år. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10 Nr. 15, juni

18 Figur 3 25 Antal personer behandlet efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg pr behandlede personer fordelt efter aldersgruppe, 2004 og 2005* år 5-9 år år år år år år år år år år år år år år år år 85+ år Anm: Behandlede personer, er summen af personer behandlet ikke-akut på offentlige sygehuse eller personer behandlet jf. den udvidede frie sygehusvalgsordning. H:S vedrører personer med bopæl i Københavns og Frederiksberg kommuner. Flest fritvalgspatienter blandt de årige Antallet af personer behandlet efter den udvidede frie sygehusvalgsordning for begge år er størst i aldersgruppen årige. I 2004 udgør de årige 10,5 pct. og i ,6 pct. af alle fritvalgspatienterne. Aldersgruppen årige udgør godt halvdelen af det samlede antal personer behandlet efter den udvidede frie sygehusvalgsordning i begge år. I 2004 udgør de årige 52,5 pct. og i 2005 udgør denne aldersgruppe 54,8 pct. af fritvalgspatienterne. Andelen af fritvalgspatienter pr behandlede personer er i 2004 størst for aldersgruppen årige og i 2005 er andelen størst for aldersgruppen årige. Gennemsnitsalderen er 50 år i 2005 Gennemsnitsalderen for personer, der har benyttet den udvidede frie sygehusvalgsordning var i år og i 2005 er den steget til 50 år. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10 Nr. 15, juni

19 Tabel 3 Antal personer behandlet efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg pr behandlede personer fordelt efter aldersgrupper, 2004 og 2005* Aldersgruppe Behandlede personer * Heraf Andel pr. Behandlede Heraf fritvalgspersoner fritvalgs- personer personer 1 personer Andel pr personer 0-4 år , ,3 5-9 år , , år , , år , , år , , år , , år , , år , , år , , år , , år , , år , , år , , år , , år , , år , , år , ,7 85+ år , ,6 Personer i alt , ,7 1) Behandlede personer, er summen af personer behandlet ikke-akut på offentlige sygehuse eller personer behandlet jf. den udvidede frie sygehusvalgs ordning. H:S vedrører personer med bopæl i Københavns og Frederiksberg kommuner. Henvendelse: Pia Frøslev, tlf , Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10 Nr. 15, juni

20 RAPPORT FRA UDVALGET OM VILKÅR FOR DEN UDVI- DEDE FRITVALGSORDNING PÅ SYGEHUSOMRÅDET 3

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 20

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 20 Indhold Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 2.1 Sammenfatning... 5 2.2 Det udvidede frie sygehusvalg... 5 2.2.1 Aftaleindgåelse under det udvidede frie sygehusvalg... 9 2.2.2

Læs mere

Analyse af privat offentligt samspil i. sundhedsvæsnet. Lægeforeningen. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen

Analyse af privat offentligt samspil i. sundhedsvæsnet. Lægeforeningen. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Analyse af privat offentligt samspil i sundhedsvæsnet Lægeforeningen Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Dansk Sundhedsinstitut Februar 2009 1 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE - MAJ 2008 KL Danske Regioner Finansministeriet Sundhedsstyrelsen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1 Kolofon Rapport vedrørende

Læs mere

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Jakob Kjellberg Jes Søgaard Michael Nyhus Andreasen

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Jakob Kjellberg Jes Søgaard Michael Nyhus Andreasen Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet Jakob Kjellberg Jes Søgaard Michael Nyhus Andreasen Dansk Sundhedsinstitut Marts 2009 Forord Privatisering og markedsgørelse i sundhedsvæsenet er noget vi snakker

Læs mere

Private sygehuse: en dråbe i havet - et hav i debatten

Private sygehuse: en dråbe i havet - et hav i debatten Januar 2012 Offentlige sygehuse - Søjlen skal fortsætte en hel side mere for at give størrelsesforholdet Private sygehuse: en dråbe i havet - et hav i debatten 1 Rigsrevisionen tog fejl. Den sammenstillede

Læs mere

Økonomi og styring i sygehusvæsenet

Økonomi og styring i sygehusvæsenet Økonomi og styring i sygehusvæsenet Notat udarbejdet for Foreningen af Speciallæger, FOA Fag og Arbejde, HK/Kommunal, Sundhedskartellet og Foreningen af Yngre Læger Lone Bilde Anne Rytter Hansen Jes Søgaard

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Private sundhedsforsikringer

Private sundhedsforsikringer Private sundhedsforsikringer Notat udarbejdet for LO Jakob Kjellberg Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Dansk Sundhedsinstitut Februar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING II.1 Indledning Sundhedssystemet er vigtigt for velfærden Sundhedsydelser er særlige Sundhedssystemet er en central del af velfærdsstaten, hvor et vigtigt formål

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år NOTAT Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år 1. Indledning 4 2. Personalemangel 6 2.1 Indledning 6 2.2 Udfordringen 6 2.3 Økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af personalemanglen

Læs mere

Produktiviteten på Sygehus Thy-Mors

Produktiviteten på Sygehus Thy-Mors Produktiviteten på Sygehus Thy-Mors Notat til Sygehus Thy-Mors Jannie Kilsmark Rebecca Zachariae Nielsen Dansk Sundhedsinstitut Juni 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET 2005 Kræftplan II Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet Juni 2005 Kræftplan

Læs mere

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse KRÆFT I DANMARK Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse 25 Kræft i. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

Bilag til DAS. 10. juni 2015

Bilag til DAS. 10. juni 2015 Bilag til DAS 10. juni 2015 Punkt 3: Første udkast til styringsaftale 2016 Bilag 1: Udkast styringsaftalen 2016. NB: ny tekst er markeret med rød skrift Bilag 2: Udkast til styringsaftalen 2016 bilag 1

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

ORGANISERING AF SYGEHUSSEKTOREN

ORGANISERING AF SYGEHUSSEKTOREN 21. februar 2003 Af Anita Vium Resumé: ORGANISERING AF SYGEHUSSEKTOREN I januar kom Indenrigs- og Sundhedsministeriets rådgivende udvalg også kaldt Kjeld Møller Pedersen udvalget - med en rapport om sundhedsvæsnets

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-06-2013 10:00:00 MØDESTED Regionsrådssalen MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Birgitte Kjøller Pedersen Charlotte

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler

Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler Betænkning afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Udvalg om Medicintilskud Betænkning nr. 1444 Maj 2004 Kronologisk fortegnelse over betænkninger

Læs mere